HÖÖRS KOMMUNS ÄLDRE Vision

SOCIAL SEKTOR
HÖÖRS KOMMUNS
ÄLDRE Vision
Antagen av Socialnämnden
Dnr nr 2014/47
Höörs kommun: Social sektor • Box 53 • 243 21 Höör
Besöksadress: Södergatan 28 • Höör
Tel: 0413-280 00 • Fax: 0413-207 41
[email protected] • www.hoor.se • www.facebook.com/Hoorskommun
SOCIAL SEKTOR
Äldreplan
Syfte
Höörs kommuns äldre plan ska säkerställa att äldres delaktighet och möjlighet till
inflytande beaktas i kommunens olika verksamheter och planering. Syftet är att ge äldre
kommuninvånare möjlighet att delta i samhällslivet på samma villkor som den övriga
befolkningen. Äldre planen ska vara en vägledning för nämnder och styrelser samt
sektorernas dagliga arbete.
I äldre planen fastställs utvecklingsområden för Höörs kommuns arbete med äldrefrågor
de kommande fyra åren.
Planen ska också innehålla en beskrivning av kommunens verksamheter och utbud.
Äldrefrågor ett kommunövergripande ansvar
Äldre planen omfattar frågor som rör samhällsplanering, tillgänglighet, boende,
kollektivtrafik, kultur och fritid, medborgardialog och inflytande. Kommunikation och teknik
samt omsorg, vård och service.
Höörs kommuns arbete med äldrefrågor ska vara av strategisk och övergripande karaktär
och omfatta hela kommunen.
Medborgarens ansvar och delaktighet
Som medborgare har man ansvar för sin livssituation och har rätt att utifrån sina
förutsättningar leva det liv som man vill. Viktiga hörnstenar för hälsa på äldre dagar är
fysisk aktivitet, rätt kost, social gemenskap och delaktighet i samhället. Genom tydlig
information om olika former av omsorg, service, omvårdnad, rehabilitering, sociala och
kulturella aktiviteter, träning mm ges medborgare möjlighet att planera sitt liv som äldre
Befolkningsutveckling och statistik
Demografin i Höörs kommun, bilaga 1-3 är hämtat från bostadsförsörjningsprogrammet.
Bilaga 4 är utdata från verksamhetssystemet procapita.
Vision och strategier för Höörs kommun
Höörs Kommunfullmäktige har 2012 antagit vision 2025:
Höörs kommun är en mötesplats som tar vara på och utvecklar individens kreativitet, där
idén om en hållbar utveckling drivits långt och där naturens möjligheter tas tillvara för
boende, fritid och företagande. Attraktiv boendeort mitt i regionen är en av de sex
strategier för kommunens utveckling som antogs tillsammans med visionen.
Strategin innebär bland annat:
 Planera och arbeta för ett mer varierat bostadsbestånd och boendeformer
 Trygga och snygga utemiljöer
 Tillgänglighet och god kvalitet i kommunal service
Höörs kommun: Social sektor • Box 53 • 243 21 Höör
Besöksadress: Södergatan 28 • Höör
Tel: 0413-280 00 • Fax: 0413-207 41
[email protected] • www.hoor.se • www.facebook.com/Hoorskommun
SOCIAL SEKTOR


Flexibilitet i boendeformerna; lättare att byta bostäder
Tänka på attraktivitet i olika livsskeden
Kommunens gällande inriktningsmål på området är ”att planera och agera för bra boende
för alla”.
Socialnämnden är en viktig aktör i samhällsplaneringen för äldre, och för människor med
fysiska och psykiska funktionsnedsättningar samt för ungdomar och andra med låg
inkomst.
Socialnämndens särskilda boendeformer är utformade så att medborgarnas resurser
frigörs.
Parallellt med bostadsförsörjningsarbetet samlar sig Höörs nyvalda kommunfullmäktige
kring en ny dialog om vision, strategier och inriktningsmål för kommunen.
Bostadsförsörjningsarbetet kommer därför att anpassas efter resultatet av
kommunfullmäktiges beslut.
Boende
Som medborgare har man ett eget ansvar för sin boendesituation. Många äldre bor i
bostäder som inte fungerar lika bra när man blir äldre och kan behöva stöd och hjälp p.g.a.
funktionsnedsättningar. Bostaden har påverkan på behovet av vård- och omsorg. Man bör i
god tid fundera över vilket boende man önskar när man blir äldre och kanske flytta till en
mer tillgänglig bostad medan man är så pigg att man själv kan välja.
Höörs Fastighets ABs bostadsbestånd består av 420 lägenheter. Av bostadsbeståndet är
178 lägenheter med hiss i centralt läge i Höör med god tillgänglighet vilket möjliggör
kvarboende.
Ordinärt boende
De flesta äldre önskar bo kvar hemma så länge som möjligt. Kommunen verkar för att
möjliggöra detta bl. a genom hälsosamtal, möjlighet till stöd i hemmet i form av hemtjänst,
hemsjukvård och servicetjänster och möjlighet till bostadsanpassning.
Trygghetsboende
HFAB (Höörs Fastighets AB) erbjuder bostäder på Kungshällan 29 lägenheter. Kräver ingen
biståndsbedömning och beslut utan bostadskö gäller.
Särskilt boende inklusive parboende
Höörs kommun har 78 bostäder i särskilt boende. Av dessa är 42 bostäder kategoriboende
för personer med demenssjukdom. För att få lägenhet i ett särskilt boende behövs ett
beslut enligt socialtjänstlagen. Ansökan görs hos kommunens biståndshandläggare.
Parboende är en boendeform som gör det möjligt att som par kunna fortsätta att bo
tillsammans. Detta även om den ena parten har behov av mer omfattande vård och omsorg
än vad som kan tillgodoses i det egna hemmet.
Att ansöka om parboende går till på samma sätt som vid ansökan om särskilt boende.
SOCIAL SEKTOR
Hushållsnära tjänster
I Höörs kommun finns ett antal privata företag som erbjuder tjänster som fönsterputsning,
städning och trädgårdstjänster mm.
För boende hos Höörs Fastighets AB finns möjlighet att genom tillägg på hyresavin få hjälp
med bland annat gräsklippning, städning, fönsterputs, uppsättning av tavlor mm.
Bostadsanpassning
Om du skulle råka ut för en sjukdom eller olycka som ger dig bestående
funktionsnedsättningar, som gör det svårt för dig att klara dig i den bostad du har, kan du
ansöka om bostadsanpassningsbidrag (BAB).
www.hoor.se/miljö&boende/bostadsanpassning
Trafikfrågor
Höörs kommuns trafikplan innehåller samtliga frågor som rör trafik och trafikmiljö.
I trafikplanen ingår följande delar:

Vägvisningsplan

Bullersaneringsplan

Mobility Management

Gestaltningsplan

Hastighetsplan

Trafiksäkerhetsprogram

Gång- och tillgänglighetsplan

Cykelplan

Kollektivtrafikprogram

Trygghetsprogram

Trafikmiljöprogram

Parkeringsplan
Särskild kollektivtrafik
Region Skånes förvaltning Skånetrafiken ansvarar för sjukresor i Skåne. Dessutom har ett
stort antal av Skånes kommuner överlåtit färdtjänsten till Skånetrafiken och så även Höörs
kommun. Skånetrafiken ansvarar för hela färdtjänsten d.v.s. tillstånd, trafikledning och
transporter.
Hälsosamtal
Personer som fyller 80 år och inte har några omsorgsinsatser erbjuds ett hälsosamtal
samma år.
Samtalet handlar bl. a om vilket utbud av aktiviteter som finns för äldre i kommunen samt
var man kan vända sig om man behöver stöd och hjälp samt tips och råd om vad man själv
kan göra för att underlätta vardagen och hur man kan påverka sin livssituation för att
behålla hälsa och ett självständigt liv.
SOCIAL SEKTOR
Syftet är att möjliggöra ett tryggt kvarboende och ett självständigt liv samt förebygga
eventuellt vårdbehov och minska behovet av framtida insatser för bibehållen livskvalitet för
medborgaren.
Kost
Höörs kommun ska skapa förutsättningar för att äldre ska kunna leva hälsosamt och kunna
förebygga sjukdom och annan ohälsa.
Höörs kommun har också deltagit i projektet Måltidsglädje för äldre under 2012 i vilket en
mästerkock har medverkat som inspiratör och utbildare för kommunens personal på
Björkens demenscentra. Finns en antagen kostpolicy.
www.hoor.se/Barn&Utbildnin/Måltidsverksamheten
Aktiviteter och socialt umgänge
Höörs kommun möjliggör för äldre personer att påverka och delta i kultur- och samhällsliv
genom samverkan med ideella föreningar, studieförbund och kommunala pensionärsrådet.
Kommunen ska och verka för ett mångkulturellt kultur- och samhällsliv. Kungshällan är en
mötesplats för Höörs seniorer och deras anhöriga.
Äldre/närståendesamordnaren finns på Kungshällan som ger information till dig som har
frågor om äldreomsorg, anhörigstöd och service eller har synpunkter på den hjälp du får.
Gemensamhetslokaler/Mötesplatser
Mötesplatser som är öppna för alla, dock kan det förekomma inträdesavgift eller hyra.
 Allaktivitetshuset Kungshällan,
 Höörs bibliotek och filialerna,
 Allaktivitetshuset Älvkullen
 Församlingshemmet – Lokal kan hyras
 Tvärgatan, SPF s föreningslokal
 PROs föreningslokal, Storgatan 7
 Slottet vid Ekeliden, lokaler kan hyras.
 Kulturhuset Anders
 Höörs Bad och Sportcentrum
Kultur
Kultur- och fritidsnämnden ger årligen bidrag till föreningar och studieförbund,
pensionärsföreningar och handikapp-föreningar. Nämnden ger bidrag till arrangemang för
alla åldrar, t.ex. allsångsångskvällar vid Berggrenska gården och olika kulturprojekt, varav
en del har just äldre som målgrupp (t ex musik i vården). De olika kulturföreningarna i Höör
har sannolikt en stor betydelse för äldres hälsa. Många av medlemmarna är pensionärer. I
Höörs kommun finns en kultur i vården-grupp med kulturombud och enhetschefer från
samtliga särskilda boenden. Gruppen träffas ett par gånger per termin. Kulturstrategen är
samordnare.
Biblioteket anordnar föreläsningar och bokcirklar. I samarbete med SPF/Klubb 72
anordnas biblioteksvisningar två gånger om året. Biblioteket förser såväl Kungshällan, som
kommunens äldreboenden med bokdepositioner. För de invånare som inte kan ta sig till
biblioteket erbjuds kostnadsfri Boken-kommerservice, d.v.s. att biblioteket kommer hem till
låntagaren med böcker. Bibliotekarien på sociala avdelningen håller regelbundet bokprat
och temaföreläsningar på Kungshällan och på de olika äldreboendena. Minneslådor för
SOCIAL SEKTOR
demensboende finns att låna på biblioteket. Talboksansvarig på sociala avdelningen
fungerar som en resurs för talbokslåntagarna.
Kommunikation, teknik och medborgardialog
Alla kommuninvånare ska ha möjlighet att ta del av viktig kommunal information och lämna
synpunkter. Internet och e-post är effektiva och billiga informationskanaler. I
ålderskategorin 66-75 år ligger det dagliga internetanvändingen på drygt 50 %. 76 år och
äldre är dagliga internet användningen bara på lite över 20 %.
Kommunens hemsida, där finns möjlighet för kommunen att både ge en bred information
och möjlighet att söka information vid speciella händelser.
E-post, ett annat alternativ till kontakt än enbart på telefon.
Telefon och annan information via kommunens medborgarkontor, 0413-28 000
Facebook, interaktiv kommunikationskanal, www.facebook.com/Hoorskommun
Synpunktshantering, inom kort har vi ett gemensamt digitalt synpunktshanteringssystem i
kommunen. Där du kan lämna synpunkter, klagomål, lämna förslag på hur vi kan bli bättre,
eller om du vill berätta om sådant vi gör som är bra.
Lokala politiker, du kan alltid kontakta de förtroendevalda, namn och partitillhörighet finns
på kommunens hemsida under politik eller via medborgarkontoret, 0413-28 000.
Bredband i Höör, Målet för Höörs kommun är att 90 procent av kommunens invånare och
företag ska ha möjlighet att ansluta sig till IT-infrastrukturen senast år 2020. Kommunen
har antagit ett program för utbyggnad av bredband. Höörs kommun har även tecknat ett
samverkansavtal med TeliaSonera kring den framtida utbyggnaden.
Omsorg och Stöd
Information, Aktuell information om kommunens stöd till medborgare med behov av stöd i
sitt boende finns på kommunens hemsida. http://www.hoor.se/
Anhörigstöd, Kommunen informerar medborgaren och dennes närstående om möjligheten
till anhörigstöd och vart man vänder sig för att få kunskap, social gemenskap och kontakt
med andra i liknande situation.
Familjerådslag, Familjerådslag är en metod att samverka inför förändringar i livet, t ex när
man som äldre har svårt att klara sitt dagliga liv utan stöd eller då man behöver en annan
boendeform p.g.a. omfattande vårdbehov.
I familjerådslagsmötet samlar den enskilde kommunmedborgaren viktiga personer,
anhöriga såväl som professionella, runt sig för att lösa de problem som finns. En opartisk
samordnare hjälper till att organisera familjerådslaget så att det blir ett så bra och
konstruktivt möte som möjligt. Strukturen är viktig, så att alla får uttrycka sin mening och
tala till punkt. Samordnaren träffar alla som ska vara med på familjerådslaget innan mötet
och förbereder dem.
SOCIAL SEKTOR
Tekniska hjälpmedel, Kommunen informerar om tekniska hjälpmedel för fysiska och
psykiska funktionsnedsättningar samt vart man vänder sig för att få en bedömning av
behov. Både kommunen och Region Skåne har ett ansvar för tekniska hjälpmedel. De
hjälpmedel som kommunen har ansvar för lånas ut kostnadsfritt efter bedömning av
arbetsterapeut eller sjukgymnast, dock tas en avgift ut för bedömningen.
Hemsjukvård, Kommunen har ansvar för hemsjukvård i ordinärt och särskilt boende upp
till och med sjuksköterskenivå.
Rehabilitering, Om du på grund av skada eller sjukdom har svårt att klara
vardagsaktiviteter kan du efter bedömning erbjudas rehabilitering i ditt hem eller på en
korttidsplats på kommunens korttidsenhet. Arbetsterapeut och sjukgymnast/fysioterapeut
beslutar tillsammans med dig vilka rehabiliteringsinsatser du behöver. Tillsammans gör ni
en individuell vårdplan som sen ligger till grund för träningen.
Servicetjänster beslutas av biståndshandläggare enligt socialtjänstlagen och innebär hjälp
med städ, tvätt eller inköp. I Höörs kommun kan man välja vilket av de godkända företagen
man vill ska utföra de insatser man beviljats. Dessa företag erbjuder också möjligheten att
köpa tjänster utöver vad kommunen beviljat.
Fixar Tjänst, Fixartjänsten är till för dig som har någon funktionsnedsättning. Kan få hjälp
med sysslor som man normalt måste kliva på stege eller pall för att utföra såsom t ex byte
av glödlampa, uppsättning av gardiner eller batteribyte i brandvarnare med mera.
Insatserna är förebyggande och inriktas på att eliminera halkrisker i hemmet som i sin tur
skulle kunna förorsaka fallolyckor.
Värdighetsgarantier, Kommunfullmäktige har antagit värdighetsgarantier som gäller from
2014-12-17.
Den lokala värdighetsgarantin gäller för särskilt boende, hemtjänst i ordinärt boende och
myndighetutövning kopplat till insatsen.
Vi garanterar att:
1. Du som ansöker om särskilt boende erbjuds ett familjerådslag för att planera för
hur dina behov bäst tillgodoses.
2. Vi tillsammans med dig skriver en genomförandeplan inom två veckor från det att
din hjälp har startat. Genomförandeplanen beskriver hur du vill att vi ska hjälpa dig
med det du har blivit beviljad.
3. Personal från äldreomsorgen i Höörs kommun, eller som arbetar på uppdrag av
densamma, ska legitimera sig vid besök i ditt hem. Legitimationen ska bäras synlig
för dig.
4. Ta kontakt med dig om vi inte kan komma inom en halvtimme från avtalad tid.
5. Vi kontaktar dig i förväg om någon annan än för dig känd personal kommer.
SOCIAL SEKTOR
Förslag till Utvecklingsområden över tid.
Kost, Ett led i detta kan vara att undersöka efterfrågan på matlagningsskolor för äldre,
efterfrågan på en "matbuss" som kör äldre till Kungshällan ett par dagar i veckan för att
äta tillsammans med andra samt på sikt anställa en måltidsutvecklare som jobbar
förebyggande med kost- och motionsfrågor i kommunen.
Att kunna erbjuda flera lunchalternativ såsom vegetariskt som dessutom är närodlat
och/eller ekologiskt i särskilda boendena.
Kultur , För att nå fler äldre önskar man börja med biblioteksvisningar för de personer som
fyllt 65 år. Inbjudan sker med brevutskick. En förutsättning för detta är att man måste få
tillgång till namnen på berörda personer.
Biblioteket kan erbjuda enklare IT-undervisning.
Biblioteket kan erbjuda stöd i Kultur i Vården-arbetet.
Talboksansvarig är öppen för att starta en bokcirkel för talboksläsare. Biblioteket kan
erbjuda lokaler för uthyrning till seniorgrupper som vill starta bok/läsecirklar och även
hjälpa till med litteratur.
Fritid, Höörs Bad och Sportcentrum har övergått i kommunal regi, här finns möjligheter
för t ex senior sim, seniorgym etc. Vi har ca 9 mil leder och motionsslingor inom Höörs
kommun både inom och utanför tätort. Dessa används av alla åldrar. Vi har en
handikappanpassad slinga runt Vaxsjön.
Boende/Avlastning
 Skapa fler trygghetsboenden/alternativa boenden

Skapa fler särskilda boenden

Flexplatser, där man kan checka in och ut samma dag utifrån specifika vård och
omvårdnandsinsatser istället för sjukhusbesök/inläggning.

Skapa fler dagverksamheter/platser för dementa

Skapa fler öppna verksamheter
Förebyggande arbete
 Öka digital kunskap hos äldre. Social sektor deltar tillsammans med
Kommunförbundet Skåne genom SKL i ett nationellt e-hälsoprojekt.

Starta volontärverksamhet

Utveckla anhörigstödet till fler målgrupper.

Starta medborgardialog – ”På äldre dar” utifrån ett salutogent arbetssätt och med
främjande insatser.

Skapa ute gym gärna i anslutning till lekpark

Erbjuda Hälsosamtal

Äldre central – i samverkan med Regionens vårdcentral.

Tillgång till bredband i boendena

Efterfråga e-tjänster.
SOCIAL SEKTOR
Tidplan och uppföljning
Höörs äldre plan avser åren 2015-2018, revidering av planen sker i början av varje ny
mandatperiod. Socialnämnden ansvarar för uppföljning. Respektive nämnd ansvarar för
omvärldsanalys. Planen ingår kontinuerligt i kommunens plan och budgetarbete.
SOCIAL SEKTOR
SOCIAL SEKTOR
SOCIAL SEKTOR
SOCIAL SEKTOR