Verksamhet för äldre & seniorer

Verksamhet
för äldre & seniorer
i Partille kommun
2015-2016
Register, telefonnummer och förteckning över
verksamheter som berör äldre och seniorer i Partille
Inledning
I din hand håller du en katalog som vi hoppas att du ska ha glädje och nytta av när du söker
information om sådant som kan vara av intresse för många äldre och seniorer.
Katalogen beskriver verksamheter för äldre och seniorer i Partille kommun oavsett vem som
bedriver verksamheten. Här finns till exempel både myndigheter, sjukvårdsinrättningar och olika
organisationer presenterade, förutom kommunens alla egna verksamheter.
Katalogen är reviderad i maj 2015 på uppdrag av Folkhälsorådet i Partille kommun och sammanställd
av utredare Helen Carlbom på vård- och omsorgsförvaltningen i samverkan med folkhälsoplanerare
Gert Johansson.
Katalogen finns också i digital form på kommunens hemsida; www.partille.se/aldreochseniorer
Har du synpunkter på katalogen eller dess innehåll är du välkommen att höra av dig till:
Helen Carlbom på telefon 031-792 16 03, e-post [email protected]
Gert Johansson på telefon 031-792 11 23, e-post [email protected] eller till
Stefan Svensson, ordförande folkhälsorådet
Gert Johansson, folkhälsoplanerare
Helen Carlbom, utredare
Innehåll
Anhörigstöd
....................................................................................................... 4
Boende för äldre & seniorer
...................................................................................... 5
Äldreboenden (särskilt boende)
............................................................................................
Forellens SÄBO .......................................................................................................... Furulunds äldreboende
............................................................................................................. Grenvägens äldreboende
.......................................................................................................... Jonseredsgårdens äldreboende ........................................................................................................
Kullegårdens äldreboende ..............................................................................................................
Trygghetsboende
........................................................................................................ 8
Brattåskärrs trygghetsboende ....................................................................................................... 8
Forellens trygghetsboende ....................................................................................................... 9
Furulunds trygghetsboende ...... ............................................................................................. 9
Mosaikens trygghetsboende
.................................................................................................... 10
Korttidsboende
................................................................................................................... Fixartjänst
..................................................................................................................
Hemtjänst
...................................................................................................................
Dagverksamhet för personer med demens ............................................................... 5
5
6
6
7
7
Kullegårdens dagverksamhet – Ljuspunkten
Jonseredsgårdens dagverksamhet - Träffen
.........................................................................
.........................................................................
11
12
13
14
14
15
Demensteamet .................................................................................................................. 15
Hemsjukvård
................................................................................................................. 16
Matservice för äldre ................................................................................................................. 17
PartilleRehab
................................................................................................................... 18
Seniorträffar
................................................................................................................... 19
Volontärverksamhet .............................................................................................................. 20
Bibliotek
...................................................................................................................21
Partille bibliotek ........................................................................................................................
Vallhamra bibliotek / biblioteksstation ......................................................................................
21
22
Brottsofferjouren Mölndal - Härryda
........................................................................... 23
Föreningar & mötesplatser för pensionärer ................................................................... 24
Pensionärsföreningar
Aktiva seniorer i Partille .................................................................................................................. 24
PRO Partille
........................................................................................................................ 24
PRO Sävedalen........................................................................................................................
25
Vision pensionärsförening Partille ............................................................................................... 25
SPF Seniorerna Svalan, Partille ..................................................................................................... 26
Svenska kommunalpensionärernas förbund, SKPF avdelning 39 ..................................... 26
Riksförbundet Pensionärsgemenskap, RPG
......................................................................... 27
Övrigt
Veteranklubben i Jonsered ......................................................................................................... 28
Ärtgänget ........................................................................................................................................28
Bowling
........................................................................................................................................29
Svenska kyrkan
Herrfrukost i Ansgarkyrkan
......................................................................................................... 30
Ansgarscafé och Gemenskapsträff i Sävedalen ......................................................................... 31
Sommarcafé i Sävedalen 2014 ........................................................................................................ 31
Gemenskapsträffar i Partille och Jonsered / Kåsjögården ................................................... 32
Vård & hälsa
.......................................................................................................................... 33
Folktandvården Partille
..........................................................................................................
Närhälsan i Partille och Furulund .....................................................................................................
Adina Hälsan vårdcentral i Sävedalen
....................................................................................
Capio Vårdcentral Sävedalen
.....................................................................................................
33
34
35
35
Anhörigstöd
Huvudman
Vård- och omsorgsförvaltningen
Verksamhet, mål, syfte
Att ge stöd till anhöriga som vårdar eller stödjer en närstående
Målgrupp
Den person som inom familjen, släkten eller vänkretsen som vårdar eller stödjer en närstående på grund av ålder, långvarig sjukdom eller funktionsnedsättning.
Verksamhetsinnehåll
Samtalsgrupper, enskilda samtal, information, råd och stöd,
rekreation, föreläsningar och föreläsningsserier.
Adress
Tingsvägen 2, 433 47 Partille
Telefon
031-792 10 29, 031-792 16 11
Öppettider
mån-tors 8.30–16, fre 8.30-12
E-post
[email protected]
[email protected]
Webbsida
www.partille.se/anhorigstod
Kontakt
Anhörigkonsulenter:
Inger Eveborn Sommar, 031-792 10 29
Eva Welling- Örtlund, 031-792 16 11
4
Boende för äldre & seniorer
Äldreboenden (särskilt boende)
Huvudman
Vård- och omsorgsförvaltningen
Verksamhet, mål, syfte
Att erbjuda äldre personer boende i en trygg miljö med god omsorg
och vård dygnet runt. Individuellt utformade aktiviteter ska ingå
i det dagliga livet.
Målgrupp
Pensionärer
Verksamhetsinnehåll
Varje äldreboende (särskilt boende) består av 50–100 enrumslägenheter för äldre personer med ett stort omvårdnadsbehov.
Det finns olika avdelningar för brukare med somatiska problem,
demenssjukdomar eller psykogeriatriska sjukdomar. På äldreboende finns personal dygnet runt som ger de boende vård och
omsorg efter individuella behov. På äldreboendena ordnas också
olika aktiviteter såsom sång- och musikunderhållning, bingo och
gudstjänster.
Samverkar med
Biståndsenheten, PartilleRehab, hemsjukvården, Västra Götalandsregionen (hälso- sjukvård)
Forellens SÄBO
Adress
Forellens SÄBO
Gamla Kronvägen 82, 433 39 Partille
Telefon
Forellens SÄBO, 031–792 99 40, 031-792 99 68, 031–792 99 41
Biståndsenheten, 031–792 10 00
Telefontider
Forellens SÄBO, vardagar 8-16
Biståndsenheten: mån, tis, tors och fre 8.30–9.30, ons 15–16
E-post
Forellens SÄBO
[email protected]
Webbsida
www.partille.se/forellensabo
www.partille.se/kontaktbistand
Verksamhetsansvarig
Enhetschef Cai Berggren 031–792 14 42
Kontakt
Administratör 031– 031-792 98 32
5
Furulunds äldreboende
Adress
Furulunds äldreboende
Tingsvägen 4, 433 47 Partille
Telefon
Furulunds äldreboende, 031–792 98 91, 031–792 98 16
Biståndsenheten, 031–792 10 00
Telefontider
Furulunds äldreboende: vardagar 8–16
Biståndsenheten: mån, tis, tors och fre 8.30–9.30, ons 15–16
E-post
Furulunds äldreboende
[email protected]
Webbsida
www.partille.se/furulunds_aldreboende
www.partille.se/kontaktbistand
Kontakt
Enhetschef Maria Lundin, 031- 792 98 55
[email protected]
Enhetschef Terese Lagerström, 031-792 96 39 (från 1 oktober)
[email protected]
Grenvägens äldreboende
6
Adress
Grenvägens äldreboende
Grenvägen 6, 433 47 Partille
Telefon
Grenvägens äldreboende, 031–792 98 91, 031–792 98 16
Biståndsenheten, 031–792 10 00
Telefontider
Grenvägens äldreboende: vardagar 8–16
Biståndsenheten: mån, tis, tors och fre 8.30–9.30, ons 15–16
E-post
Grenvägens äldreboende
[email protected]
Webbsida
www.partille.se/grenvagens_aldreboende
www.partille.se/kontaktbistand
Verksamhetsansvarig
Enhetschef Katrin Persson, 031-792 96 40
Enhetschef Cia Paunila, 031-792 96 07
Kontakt
Administratör Kathy Olausson, 031 – 792 98 91
Jonseredsgårdens äldreboende
Adress
Jonseredsgårdens äldreboende
Kyrkogatan 10, 433 75 Jonsered
Telefon
Jonseredsgården, 031–792 18 94, 031–792 18 51,
031–792 18 52
Biståndsenheten, 031–792 10 00
Telefontider
Jonseredsgården: vardagar 8–16
Biståndsenheten: mån, tis, tors, och fre, 8.30–9.30, ons 15–16
E-post
Jonsereds äldreboende
[email protected]
[email protected]
[email protected]
Webbsida
www.partille.se/jonserdsgarden
www.partille.se/kontaktbistand
Verksamhetsansvarig
Enhetschefer Kerstin Casselblad och Meri Kimoska
Kontakt
Administratör Kajsa Åsemyr
031–792 18 52
Kullegårdens äldreboende
Adress
Kullegårdens äldreboende
Röliden 31, 433 63 Sävedalen
Telefon
Kullegården, 031–792 99 40, 031-792 99 68, 031–792 99 41
Biståndsenheten, 031–792 10 00
Telefontider
Kullegården, vardagar 8-16
Biståndsenheten: mån, tis, tors och fre 8.30–9.30, ons 15–16
E-post
Kullegårdens äldreboende
[email protected]
Webbsida
www.partille.se/kullegarden
www.partille.se/kontaktbistand
Verksamhetsansvarig
Enhetschef Anneli Franzén, 031–792 99 40
Kontakt
Administratör, 031–792 99 41
7
Trygghetsboende
Huvudman
Vård- och omsorgsförvaltningen
Verksamhet, mål, syfte
Trygghetsboende ska erbjuda äldre som klarar sin vardag med
hjälp av hemtjänstinsatser en bostad med närhet till service och
ökad möjlighet till social samvaro.
Målgrupp
Personer över 70 år som är bosatta i Partille kommun
Verksamhetsinnehåll
Trygghetsboende är ett ordinärt boende och de som bor här får
service och omsorg från hemtjänsten enligt sitt biståndsbeslut.
Insatser på natten sköts av hemtjänstens nattpatrull. Lägenheterna
är tillgänglighetsanpassade och belägna i en gemensam byggnad.
I husen finns gemensamhetslokaler och lunchservering.
Samverkar med
Biståndsenheten, PartilleRehab, hemsjukvården, Västra Götalandsregionen (hälso- sjukvård).
Brattåskärrs trygghetsboende
8
Adress
Brattåskärrsvägen 97 B, 433 64 Sävedalen
Telefon
Brattåskärrs trygghetsboende, 031– 792 98 77, 031–792 97 88
Biståndsenheten, 031–792 10 00
Telefontider
Brattåskärr, vardagar 8–16
Biståndsenheten: mån, tis, tors och fre 8.30–9.30, ons 15–16
E-post
Brattåskärrs trygghetsboende
[email protected]
Webbsida
www.partille.se/brattaskarr_trygg
www.partille.se/kontaktbistand
Verksamhetsansvarig
Enhetschef - vakant
Kontakt
Enhetschef, 031– 792 98 77
Administratör Lydia Beros, 031–792 97 88
Forellens trygghetsboende
Adress
Gamla Kronvägen 82, 433 39 Partille
Telefon
Forellens trygghetsboende, 031-792 98 34
Biståndsenheten, 031–792 10 00
Telefontider
Forellens trygghetsboende, telefontid vardagar 8–16
Biståndsenheten: mån, tis, tors och fre 8.30–9.30, ons 15–16
E-post
Forellens trygghetsboende
[email protected] (till 30 september)
[email protected] (från 1 oktober)
Webbsida
www.partille.se/forellen_trygg
www.partille.se/kontaktbistand
Verksamhetsansvarig
Enhetschef Terese Lagström (till 30 september)
Enhetschef Carina Eriksson, (från 1 okober)
Kontakt
Enhetschef, 031- 792 98 34
Administratör, 031-792 98 86
Furulunds trygghetsboende
Adress
Tingsvägen 2, 433 47 Partille
Telefon
Furulunds trygghetsboende, 031–792 98 91
Biståndsenheten, 031–792 10 00
Telefontider
Furulund: vardagar 8–16
Biståndsenheten: mån, tis, tors och fre 8.30–9.30, ons 15–16
E-post
Furulunds trygghetsboende
[email protected] (till 30 september)
[email protected] (från 1 oktober)
[email protected]
Webbsida
www.partille.se/ furulund_trygg
www.partille.se/kontaktbistand
Verksamhetsansvarig
Enhetschef Terese Lagström (till 30 september)
Enhetschef Carina Eriksson, (från 1 okober)
Kontakt
Enhetschef, 031- 792 98 34
Administratör Kathy Olausson, 031-792 98 91
9
Mosaikens trygghetsboende
10
Adress
Björndammens torg 9, 433 44 Partille
Telefon
Mosaikens trygghetsboende, 031 - 792 95 52
Biståndsenheten, 031–792 10 00
Telefontider
Mosaikens trygghetsboende, telefontid vardagar 8–16
Biståndsenheten: mån, tis, tors och fre 8.30–9.30, ons 15–16
E-post
Mosaikens trygghetsboende
[email protected]
[email protected]
Webbsida
www.partille.se/mosaiken_trygg
www.partille.se/kontaktbistand
Verksamhetsansvarig
Enhetschef Lena Sjöö, 031-792 97 94
[email protected]
Kontakt
Enhetschef, 031- 792 97 94
Samordnare, 031 - 792 95 52
Korttidsboende
Huvudman
Vård- och omsorgsförvaltningen
Verksamhetsidé, mål, syfte
Genom att erbjuda korttidsplats göra det möjligt att bo kvar i det
egna hemmet.
Mål: att återta, bibehåll, och/eller förbättra den enskildes funktioner i den dagliga livsföringen. Tillfälligt avlösa den anhörige i hans
eller hennes omvårdnadsroll.
Målgrupp
Vuxna personer som bedöms vara i behov av korttidsplats vid akut
placering, planerad nattomsorg eller placering i avvaktan på särskilt boende där väntan i ordinärt boende ej är möjlig.
Verksamhetsinnehåll
Genom att enhetens personal arbetar utifrån ett rehabiliterande
arbetssätt och med individuellt satta mål för brukaren stöds den
enskilde i att återta, bibehålla och/eller förbättra sina funktioner i
den dagliga livsföringen.
Samverkar med
Biståndsenheten, PartilleRehab, hemsjukvården, hemtjänsten i
Partille
Adress
Korttidsenheten Forellen
Gamla Kronvägen 82
433 38 Partille
Telefon
Enhetschef, 031–792 98 30
Undersköterska med samordnaransvar, 031–792 96 50
Biståndsenheten, 031–792 10 00
Telefontid
Korttidsenheten, vardagar 8–16
Biståndsenheten: mån, tis, tors och fre 8.30–9.30, ons 15–16
E-post
Enhetschef: [email protected] (t o m 30 september)
Undersköterska med samordnaransvar:
[email protected]
[email protected]
Webbsida
www.partille.se/korttidsenheten
www.partille.se/kontaktbistand
Verksamhetsansvarig
Enhetschef, 031-792 98 30
Kontakt
Samordnare, 031-792 96 50
11
Fixartjänst
12
Huvudman
Vård- och omsorgsförvaltningen
Verksamhetsidé, mål syfte
Insatserna syftar till att förebygga fallolyckor
Målgrupp
Personer över 70 år
Verksamhetsinnehåll
Partille kommuns fixartjänst är ett stöd för dig som fyllt 70 år
och behöver hjälp i hemmet med olika arbeten som kan vara
riskfyllda för dig för dig. Vi gör enklare praktiska arbeten, som
till exempel att fästa upp sladdar, byta glödlampor eller hänga
upp gardiner. Däremot utförs inte VVS, elinstallationer, utomhusarbeten, fönstertvätt, städning eller målning.
Telefon
031–792 96 56
Telefontid
mån - ons klockan 8-9
Webbsida
www.partille.se/fixartjanst
Verksamhetsansvarig
Enhetschef 031- 791 97 13
Hemtjänst
Huvudman
Vård- och omsorgsförvaltningen
Verksamhetsidé, mål, syfte
Äldre människor ska få möjlighet att bo kvar i sitt hem med
stöd från hemtjänsten. Målet är att du ska kunna bo kvar i din
hemmiljö och leva ett så självständigt liv som möjligt.
Målgrupp
Pensionärer
Verksamhetsinnehåll
Hemtjänstens personal hjälper brukarna i deras hem med de
insatser (omsorg samt stöd och service) som de har beviljats av
biståndshandläggare, samt enligt delegation från sjuksköterska
eller på direktiv från rehabiliteringspersonal. Insatserna är individuellt utformade.
Samverkar med
Biståndsenheten, PartilleRehab, hemsjukvården, Västra Götalandsregionen (hälso- och sjukvård)
Telefon
Biståndsenheten: 031–792 10 00
Hemtjänsten: 031–792 10 00 (vx)
Öppettider
Biståndsenheten telefontid:
mån, tis, tors och fre 8.30–9.30
ons 15–16
Webbsida
www.partille.se/hemtjanst
www.partille.se/kontaktbistand
Verksamhetsansvarig
Enhetschefer:
Lena Sjöö
Carina Eriksson (fr o m 1 oktober)
13
Dagverksamhet för personer med demens
Huvudman
Vård- och omsorgsförvaltningen
Verksamhetsidé, mål, syfte
Verksamheten ska erbjuda stöd, stimulans och möjlighet till återhämtning och reflektion. Miljön och verksamheten ska ge ökad
livslust. De demenssjuka ska stödjas att bibehålla sina resurser.
Målgrupp
Personer om har fått diagnos på att de har en demenssjukdom eller
som har kognitiv svikt som tyder på demenssjukdom. Personen i
fråga ska också bo kvar i det egna hemmet eller vistas på korttidsplats samt ha behov av dagverksamhet.
Verksamhetsinnehåll
Samvaro i grupp kring vardagliga aktiviteter. Gemensamma måltider,
promenader, aktiviteter i syfte att höja/behålla livskvalitet, glädje,
trygghet och funktionsförmåga.
Kullegårdens dagverksamhet – Ljuspunkten
14
Samverkar med
Dagverksamheten Jonseredsgården, hemtjänst, biståndsenheten
Adress
Röliden 31, 433 63 Sävedalen
Telefon
Dagverksamheten: 031 - 792 99 82
Biståndsenheten: 031 - 792 10 00
Telefontid, öppettider
Dagverksamheten: Öppet mån - fre 8-16
Biståndsenheten: mån, tis, tors och fre 8.30–9.30, ons 15–16
E-post
[email protected]
Webbsida
www.partille.se/dagverksamhet
Kontakt
Enhetschef Anneli Franzén, 031-792 99 40
Jonseredsgårdens dagverksamhet - Träffen
Samverkar med
Dagverksamheten Kullegården, hemtjänsten, biståndsenheten
Adress
Kyrkogatan 10, 4433 75 Jonsered
Telefon
Dagverksamheten: 031– 792 18 55
Biståndsenheten: 031 - 792 10 00
Telefontid, öppettider
Dagverksamheten: Öppet mån-fre 8-16
Biståndsenheten: mån, tis, tors och fre 8.30–9.30, ons 15–16
E-post
[email protected]
Webbsida
www.partille.se/dagverksamhet
Kontakt
Enhetschef Kerstin Casselblad, 031–792 18 94
Demensteamet
Huvudman
Vård- och omsorgsförvaltningen
Samverkar med
Hemsjukvården , biståndsenheten, hemtjänsten, PartilleRehab,
primärvården och Minnesmottagningen Sahlgrenska sjukhuset.
Verksamhetsidé
Målet är att säkerställa god vård och omsorg till personer med
demenssjukdomar och deras anhöriga utifrån Socialstyrelsens
nationella riktlinjer för demensvård.
Målgrupp
Alla som funderingar och oro för din egen hälsa eller för en
anhörig som börjar visa tecken på vad som skulle kunna vara
början på en demenssjukdom.
Verksamhetsinnehåll
Teamet ger råd och stöd åt personer med demenssjukdom, anhöriga samt omsorgspersonal. Det sker bland annat genom enskilda
samtal och hembesök, rådgivning och utbildning av anhöriga samt
handledning åt personal. Demensteamet hjälper också till att prova
ut kognitiva hjälpmedel för personer med demens.
Telefon
Sjuksköterska Maria Eriksson, 031-792 98 45
Arbetsterapeut Ingbritt Dubow, 031-792 96 72
Telefontid
Dagtid måndag - torsdag, helst mellan klockan 8 och 9.30
E-post
[email protected]
Kontakt
Enhetschef Kerstin Björfjäll, 031-792 96 70
Maria Eriksson, 031-792 98 45
Ingbritt Dubow, 031-792 96 72
15
Hemsjukvård
Huvudman
Vård- och omsorgsförvaltningen
Verksamhetsidé, mål, syfte
Målet är att den hälso- och sjukvård som kommunen ger ska
vara av god kvalitet och individuellt anpassad.
Målgrupp
Hemsjukvården vänder sig till de personer som har ett varaktigt
behov av sjukvård eller diagnos eller ett funktionshinder som
motiverar att sjukvård ges i hemmet.
Verksamhetsinnehåll
Hemsjukvården ansvarar för vård till och med sjuksköterskenivå.
Samverkar med
Hemsjukvården samarbetar med läkare på vårdcentraler, privata mottagningar och sjukhus. Vi arbetar också tillsammans
med sjukgymnaster och arbetsterapeuter, kommunens omvårdnads- och hemtjänstpersonal, biståndshandläggare samt externa
utförare inom ramen för kundval inom hemtjänst.
Adress
Gamla Kronvägen 82
433 39 Partille
Telefon
Dagtid: 031–792 98 63, 031–792 98 78
Planeringsansvarig sjuksköterska, 031-792 97 73 eller
031-792 97 74
Kväll, helg, natt: 0709–931312 eller 0709–931315
16
Öppettider
Verksamhet dygnet runt
E-post
[email protected]
[email protected]
Webbsida
www.partille.se/hemsjukvard
Verksamhetsansvarig
Enhetschefer:
Christina Wadell, 031–792 98 78
Martin Gottfridsson, 031 – 792 98 63
Matservice för äldre
Huvudman
Utbildningsförvaltningen
Verksamhetsidé, mål syfte
Att laga god och näringsrik mat till våra olika målgrupper.
Näringstillförseln skall vara anpassad till individens behov. Våra
gäster ska så långt som möjligt vara nöjda med det vi producerar.
Målgrupp
Boende i särskilt boende och gäster i trygghetsboendenas matsalar. Elever och personal i Furulunds och Jonsereds skolor.
Verksamhetsinnehåll
Kök med egen matlagning till äldreboenden Furulund, Grenvägen, Jonseredsgården, Kullegården samt korttidsenheten på
Forellen. Dessutom lagas mat till kommunens trygghetsboenden.
På Furulund finns en restaurang, öppen dagligen, för pensionärer och personal. På Forellen finns lunchservering på vardagar.
Pensionärer som önskar äta lunch på något av kommunens
äldreboenden eller trygghetsboenden kan kontakta respektive
kök för närmare information.
Samverkar med
Vård- och omsorgsförvaltningen
Adress
Forellen Bistro, Gamla Kronvägen 82, 433 39 Partille
Furulund, Tingsvägen 2, 433 47 Partille
Jonseredsgården, Kyrkvägen 10, 433 76 Jonsered
Kullegården, Röliden 31, 433 63 Sävedalen
Brattåskärr, Brattåskärrsvägen 97, 433 64 Sävedalen
Mosaiken, Björndammens torg 9, 433 44 Partille
Telefon
Forellen: 031–792 14 20
Furulund: 031–792 98 28
Jonseredsgården: 031–792 18 53
Kullegården: 031–792 99 85
Brattåskärr: 031–792 97 85
Mosaiken: 031– 336 42 94
Telefontid, öppettider
Köken är bemannade kl. 7–15.30 dagligen
Restaurangerna håller öppet enligt följande:
Forellen Bistro vardagar 11.30–13
Furulunds äldreboende vardagar 12–14, helger 12–14
E-post
Forellen Bistro: [email protected]
Furulund: [email protected]
Jonseredsgården: [email protected]
Kullegården: [email protected]
Webbsida
www.partille.se/pensionarslunch
Kontakt
Servicechef kost: 031–792 98 29
17
PartilleRehab
Huvudman
Vård- och omsorgsförvaltningen. PartilleRehab ingår i VårdvalRehab inom Västra Götalandsregionen.
Verksamhetsidé, mål, syfte
PartilleRehab hjälper dig att återfå eller bibehålla dina funktioner efter sjukdom eller skada samt ger behandling vid smärta
och värkproblem. Syftet är att återfå eller vidmakthålla en god
fysisk förmåga. Vi arbetar utifrån en värdegrund där det goda
mötet är vårt mål.
Målgrupp
Alla i Partille som har behov av rehabilitering
Verksamhetsinnehåll
Arbetsterapi – bistår människor att komma tillbaka till en fungerande vardag efter en sjukdom/olycka, men också att leva väl
med ett medfött funktionshinder. Insatserna består bland annat
av behandling, träning, hjälpmedelsutprovning, funktionsbedömning i samband med bostadsanpassning samt handledning
till anhöriga och vårdpersonal.
Fysioterapi – hjälper människor att förebygga och behandla
besvär som begränsar människans rörelseförmåga, till exempel smärta, stelhet eller muskelsvaghet. Insatserna består bland
annat av behandling, träning, hjälpmedelutprovning och handledning till anhöriga och vårdpersonal.
Logopedi – hjälper personer med röst-, tal-, språk- och sväljsvårigheter. Behandlingen sker genom träning och hjälpmedelsutprovning, samt information och handledning till anhöriga och
vårdpersonal. OBS! Logopedi erbjuds endast till dig som är inskriven i hemsjukvården.
18
Samverkar med
Samverkar med läkare på vårdcentral eller sjukhus. Samverkar
även med kommunens äldreomsorg och avdelning för funktionshinder, hemtjänst och korttidsenheten.
Adress
PartilleRehab, Gamla Kronvägen 82, 433 39 Partille
Telefon
Reception 031–792 96 60
Öppettider
Mån - tors 8–17, fre 8–15
E-post
[email protected]
Webbsida
partille.se/partillerehab
Kontakt
Enhetschef Kerstin Björfjäll, 031- 792 96 70
Seniorträffar
(Brattåskärrs trygghetsboende, Furulunds trygghetsboende - seniorträffen, Mosaikens
trygghetsboende och Partille centrum; Forellen och Kulturum)
Huvudman
Vård- och omsorgsförvaltningen
Verksamhetsidé, mål syfte
Att skapa välkomnande träffpunkter och genom gemenskap och
meningsfulla aktiviteter främja hälsa hos kommunens pensionärer.
Målgrupp
Pensionärer
Verksamhetsinnehåll
Gymnastik, skapande, bingo, underhållning, inomhusboule,
qi gong, våffelcafé, kaffestund, frimärksklubb, läsecirkel, canasta,
handarbete, vävning, datorträning, wii-spel, filmvisning, samtal
om aktuella händelser med mera.
Samverkar med
Pensionärs- och intresseorganisationer, kyrkan, studieförbund,
kultur- och fritidsförvaltningen, Kultur i Väst.
Postadress
Seniorträffen Furulund, Tingsvägen 2, 433 47 Partille
Besöksadresser
Telefon
Brattåskärr, Brattåskärrsvägen 97, Sävedalen
Furulund, Tingsvägen 2, 433 47 Partille
Mosaiken, Björndammens torg 9, Partille
Forellen, Gamla Kronvägen 82, Partille
Partille Kulturum, Gamla Kronvägen 56, Partille
031–792 16 21
Telefontid
mån - fre 9 - 16
Öppettider
Varierar för de olika seniorträffarna
Ring 031-792 16 21 eller titta på webbsidan;
www.partille.se/seniortraffar för mer information.
E-post
[email protected]
Webbsida
www.partille.se/seniortraffar
Kontakt
Samordnare Susanne Carlund Johansson, 031–792 16 21 (från
17 augusti 2015)
19
Volontärverksamhet
Huvudman
Kultur- och fritidsförvaltningen. Verksamheten för äldre och för
personer med funktionsnedsättning organiseras av vård- och
omsorgsförvaltningen.
Verksamhetsidé, mål syfte
Förebyggande arbete med att skapa förutsättningar som bidrar
till att bevara och stärka möjligheten till ett självständigt liv upp
i hög ålder. Att öka möjligheterna till samvaro, gemenskap samt
meningsfullhet i vardagen, både för boende på äldreboende/
trygghetsboende, seniorträffar eller eget boende.
Målgrupp
Pensionärer
Verksamhetsinnehåll
Verksamheten omfattar två delar, dels att rekrytera nya volontärer och dels att förmedla kontakten. Att verka som volontär på
någon av kommunens seniorträffar kan innebära att man håller
i servering av kaffe med dopp vid underhållning, att leda olika
grupper till exempel qigong, läsecirkel.
Som volontär på något av kommunens boende kan man vara ledare av olika aktiviteter såsom högläsning eller promenader. Att
vara volontär hos enskild person i eget boende innebär att man
är en samtalspartner/vän, kanske tar sällskap på en promenad
eller till någon aktivitet.
Samverkar med
Kultur- och fritidsförvaltningen
Adress
Tingsvägen 2, 433 47 Partille
Telefon
031–792 16 11
Telefontid
mån-tors 8.30–16, fre 8–12
E-post
[email protected]
Webbsida
www.partille.se/volontar
Kontakt
20
Samordnare Eva Welling-Örtlund, telefon: 031-792 16 11
Bibliotek
Partille bibliotek
Huvudman
Kultur- och fritidsförvaltningen
Verksamhetsidé, mål syfte
I huvudsak Bibliotekslagen SF 1996:8§ som säger ”Folk och
skolbibliotek skall ägna särskild uppmärksamhet åt funktionshindrade samt invandrare och andra minoriteter bland annat
genom att erbjuda litteratur på andra språk än svenska och i former särskilt anpassade till dessa gruppers behov”.
Biblioteksservice till dem som på grund av sjukdom, rörelsehinder eller annat handikapp inte själva kan komma till bibliotek.
Målgrupp
Verksamhetsinnehåll
Boken kommer
Biblioteket tillhandahåller utkörning av media vid behov.
Beställning sker via telefon eller e-post. Mer information om hur
man går tillväga finns på biblioteken eller på bibliotekens webbplats samt fås via hemtjänst och personal på trygghetsboende.
Handledning i datahantering
På tisdagar klockan 17 - 19 erbjuder vi drop-inhandledning i ett
rum på andra våningen i Kulturum.
Samverkar med
Seniorverksamheten, trygghetsboende, hemtjänst, gruppboende,
pensionärsföreningar och Studieförbundet Vuxenskolan
Adress
Partille Kulturum, Gamla Kronvägen 56
Partille bibliotek, Box 602, 433 28 Partille
Telefon
Partille bibliotek: 031–792 10 10, 031–792 10 11
Telefontid, öppettider
mån-fre 8–20, lör och sön 11–16
Minskade öppettider under sommaren (juni–augusti) och under
storhelger.
E-post
[email protected]
Webbsida
www.partille.se
Verksamhetsansvarig
Bibliotekschef Erik Boström, telefon 031–792 10 01
Kontakt
Bibliotek: Åsa Hellkvist, telefon 031–792 10 18
Datorhandledning: [email protected]
21
Vallhamra bibliotek / biblioteksstation
Huvudman
Kultur- och fritidsförvaltningen
Verksamhetsidé, mål syfte
Se Partille bibliotek föregående sida.
Målgrupp
I första hand boende i Sävedalen i alla åldrar.
Verksamhetsinnehåll
Biblioteksstation
Den så kallade biblioteksstation finns i Vallhamra fritidsgård och har friare låneregler än ett vanligt bibliotek. Du lånar böcker utan att registrera dig och lämnar tillbaka dem
inom rimlig tid. Du kan lämna tillbaka böckerna i Vallhamra
fritidsgård, i Partille bibliotek eller i någon av kommunens
”Släpp böckerna fria-bokhyllor” som finns på olika platser.
”Släpp böckerna fria-bokhyllorna” finns på:
•
•
•
•
Björndammens fritidsgård
Jonseredsgårdens äldreboende
Furulunds äldreboende
Trygghetsboendet Mosaiken
Bibliotekarie på torsdagar
På torsdagseftermiddagarna finns bibliotekarie på plats i Vallhamra fritidsgård som du kan rådfråga och få hjälp av att beställa låneböcker från andra bibliotek. På övriga öppettider kan
du få svar på enklare frågor om bokutbudet och om biblioteket
av de fritidspedagoger som jobbar på Vallhamra fritidsgård.
22
Adress
Vallhamra fritidsgård
Lärdomsvägen 1, 433 65 Sävedalen
Telefon
Vallhamra fritidsgård: 031 - 792 13 82
Bibliotekarie Vallhamra: 031 - 792 10 26
Öppettider
Samma öppettider som Vallhamra fritidsgård:
mån – tors 12 -21
fre 12 – 22
lör 16 – 22
Minskade öppettider under sommaren (juni–augusti) och under
storhelger.
E-post
[email protected]
Webbsida
www.partille.se
Verksamhetsansvarig
Bibliotekschef Erik Boström, telefon 031–792 10 01
Kontakt
Bibliotekarie Anders Granefelt, telefon 031- 792 10 26
Brottsofferjouren Mölndal - Härryda
Huvudman
Brottsofferjouren Sverige
Verksamhetsidé, mål syfte
Stöd till brottsoffer, samtal och råd vid olika händelser i samband med brott.
Målgrupp
Alla brottsutsatta, oavsett ålder.
Verksamhetsinnehåll
Samtal, rådgivning, stöd för att orka vidare efteatt ha drabbats av
brott av olika slag.
Adress
Flöjelbergsgatan 6
431 35 Mölndal
Telefon
031 - 27 02 21
Telefontid, öppettider
Mån - tors 8 - 16
Telefonsvar övrig tid.
E-post
[email protected]
Webbsida
www.molndal-harryda.boj.se
Verksamhetsansvarig
Ordförande Ingegerd Blom
Kontakt
Telefon 031 - 27 02 21
23
Föreningar & mötesplatser för pensionärer
Aktiva seniorer i Partille
Verksamhetsidé, mål syfte
Målgrupp
Föreningen är en ideell, politiskt och religiös obunden organisation med syfte att främja seniorers kulturella och andra gemensamma intressen.
Boende i Partille, 55 år och äldre.
Verksamhetsinnehåll
Månadsmöten med underhållning, studiebesök, vandringar,
resor, studiecirklar, bowling, canasta, teaterbesök.
Samverkar med
Adress
Andra pensionärsföreningar i Partille, Vuxenskolan och Partille
kommun.
Grenvägen 7, 433 47 Partille
E-post
[email protected]
Kontakt
Ordförande Gunilla Jägemalm
telefon 031–26 00 86, mobil 0708–26 02 86
PRO Partille
24
Verksamhetsidé, mål syfte
Föreningen är en ideell, politiskt och religiöst obunden organisation för pensionärer. Syftet är att medverka till en samhällsutveckling som ger ekonomisk trygghet, god vård samt en god livsmiljö.
Påverka lagstiftning och beslut som rör pensionärer och på olika
sätt öka pensionärernas inflytande i samhället. Främja pensionärers kulturella intressen samt stimulera till friskvårdsaktiviteter.
Motverka alla former av främlingsfientlighet och diskriminering.
Målgrupp
Alla som har någon form av pension eller är sammanboende med
en pensionär.
Verksamhetsinnehåll
Social gemenskap genom promenader, boule, sång, trivselträffar,
studiecirklar och underhållning. Samhällsinformation. Resor och
studiebesök. Deltar i kommunens brukarråd för äldre- och funktionshinderfrågor samt seniorbio och planeringsgrupp för Seniordagen. Medlemsmöte andra torsdagen i månaden (september
- maj), klockan 11.00 i HSB-lokalen, Annebergsplatsen 6.
Samverkar med
PRO Sävedalen, ABF och Partille kommun.
Adress
Bäcksorlet 3A, 433 75 Jonsered
E-post
[email protected]
Webbsida
Kontakt
www.pro.se/partille
Ordförande Siv Skoog Åström
telefon 031–795 75 17, mobil 070–517 00 41
PRO Sävedalen
Verksamhetsidé, mål syfte
Målgrupp
Föreningen arbetar för att tillvarata pensionärers intressen.
Målen är:
• att de ekonomiska villkoren för pensionärer förbättras
• att det finns bra och ändamålsenliga bostäder för äldre
• att valfrihet i boendet för pensionärer garanteras
• att sociala hemtjänsten fungerar
• att äldreomsorgen förbättras
• att par som tilldelas särskilt boende ges möjlighet att leva
tillsammans
• förebyggande hälsovård
Alla som har någon form av pension eller är sammanboende
med en pensionär (dock inte barn).
Verksamhetsinnehåll
Månadsmöten andra måndagen i månaden, klockan 12 i
Vallhamra fritidsgård. Social gemenskap genom promenader,
boule, mattcurling, körsång, studiecirklar och underhållning.
Samhällsinformation. Resor.
Samverkar med
PRO Partille, ABF, Partille kommun
Adress
Oluff Nilssons väg 6, 433 36 Partille
E-post
[email protected]
Webbsida
www.pro.se/savedalen
Kontakt
Thomas Jägebratt, telefon 0704-56 39 29
Vision pensionärsförening i Partille
Huvudman
Vision
Verksamhetsidé, mål syfte
Arbeta för att stärka banden mellan medlemmar genom social samvaro. Vara informations- och kontaktorgan till lokala
Vision och förbundet. Handlägga frågor som rör seniorer och
pensionärer och som är av gemensamt intresse för medlemmar.
Målgrupp
Att främja gemenskapen hos Vision-pensionärer genom samvaro, studier, resor, information och bevakning i äldrefrågor.
Verksamhetsinnehåll
Medlemsmöten, studiecirklar, studiebesök, museér, restaurangbesök, teater, bio, utflykt och brukarrådet.
Kontakt
Ordförande Siv Wendin Andersson, telefon: 031–99 34 19
Vice ordförande Barbro Andreasson, telefon: 031–44 88 88
25
SPF Seniorerna Svalan, Partille
Verksamhetsidé, mål syfte
Verka lokalt för pensionärers sociala och ekonomiska intressen. Verka för att pensionärers erfarenhet och kunskaper
tillvaratas i samhället i samspel med yngre generationer. Informera i frågor som berör pensionärer, främja studier och annan
kulturell verksamhet. Främja friskvård och i övrigt verka för
god livskvalitet. Verka för att pensionärer inte diskrimineras
på grund av sin ålder (ålderism).
Målgrupp
Personer som har rätt att uppbära pension av något slag, personer som har fyllt 61 år eller den som är gift eller sambo med en
medlem.
Verksamhetsinnehåll
Månadsmöten med föredrag och underhållning. Föreläsningar,
studiebesök och bussresor. Promenader, canasta, studiecirklar
med mera.
Samverkar med
Vuxenskolan och vid större arrangemang även med Partille
kommun och andra pensionärsföreningar.
Adress
Studieförbundet Vuxenskolan, Gamla Kronv 31, 433 33 Partille
E-post
[email protected]
Kontakt
Bibbi Wahlqvist, ordförande. Telefon 031- 44 04 94
Svenska kommunalpensionärernas förbund, SKPF avdelning 39
26
Verksamhetsidé, mål syfte
Att verka för socialt umgänge och samvaro. Tillvarata information och frågor som rör pensionärer. Främja friskvård och hälsa
samt skapa möjlighet för äldre att träffa nya vänner. Föreningen
är ideell och politiskt och religiöst obunden.
Målgrupp
Pensionärer och förtidspensionärer som har någon form av
pension samt person som är gift eller sambo med medlem.
Verksamhetsinnehåll
Månadsträffar första onsdagen varje månad (september - maj)
med underhållning eller föredrag. Resor 5-6 gånger per år. Promenader och aktiv boulegrupp 2 gånger/vecka. Körsång, studiecirklar, Falun Gong, läsegrupp, handarbete, Gin Rummy och
textilmålning.
Adress
Gullringsbovägen 40
433 76 Jonsered
Samverkan med
ABF och Partille kommun.
E-post
[email protected]
Kontakt
Agneta Wolff, telefon 031–795 71 11, mobil: 0760-50 49 39
Riksförbundet Pensionärsgemenskap, RPG
Verksamhetsidé, mål, syfte
RPG är en rikstäckande partipolitisk oberoende pensionärsorganisation som är öppen för alla oavsett livsåskådning. RPG
vill tillvarata pensionärers intressen, förmedla samhällsinformation, ge uppslag för verksamhet bland pensionärer och
värna om hela människan utifrån kristna värderingar.
Målgrupp
Pensionärer i Partille kommun
Verksamhetsinnehåll
Gemenskapsträffar varannan vecka (ej sommaren). Programmen tar upp frågor om kultur, kristen tro, hälsa och sociala frågor. Sång och musik, resor och studiebesök i närområdet.
Samverkar med
Missionskyrkan Sävedalen, Vallhamrakyrkan samt övriga
pensionärsföreningar i kommunens brukarråd, Partille kommun och Studieförbundet Bilda.
Adress
Per Ekströms väg 3
433 34 Partille
E-post
[email protected]
Kontakt
Leila Viola Lundén, telefon 031- 44 46 40, mobil 0768-49 26 45
12- 16 vardagar
27
Övrigt
Veteranklubben i Jonsered
Verksamhetsidé, mål, syfte
Att främja och hjälpa kommunens pensionärer i vardagen.
Målgrupp
Pensionärer i Partille
Verksamhetsinnehåll
Föredrag, musikunderhållning, diskussion om aktuella frågor,
bildförevisning.
Samverkar med
Jonseredsgårdens äldreboende
Tider
Från september 2015;
Måndagar klockan 11 - cirka 13
Adress
Kontakt
Jonsereds församlingshem
Anna Stinas lid, Jonsered
Einar Lund, ordförande
Telefon
031-795 62 12
E-post
[email protected]
Ärtgänget
28
Verksamhetsidé, mål syfte
Möte mellan människor i Sävedalens Folkets hus.
Målgrupp
Seniorer
Verksamhetsinnehåll
Stavgång, ärtlunch + våffla, underhållning
Adress
Sävedalens Folkets hus, Göteborgsvägen 101, Sävedalen
Samverkar med
Vuxenskolan
Tider
Torsdagar september 2015 till april 2016
klockan 10.30-13, med lunch klockan 12.
Kontakt
Olle Johansson
Telefon
031–26 53 15 eller 0705-42 83 40
E-post
olleviola[email protected]
Bowling
Målgrupp
Pensionärer
Verksamhetsinnehåll
Pensionärsbowling med träning och spel mot pensionärer i våra
grannkommuner.
Tider
Tisdagar och torsdagar klockan 10
Adress
Bowlinghallen i Partillebohallen,
Gamla Kronvägen, Partille
Kontakt
Gert Börve
Telefon
0703-68 55 56
E-post
[email protected]
29
Svenska kyrkan
Herrfrukost i Ansgarkyrkan
30
Huvudman
Svenska kyrkan
Verksamhetsidé, mål, syfte
Att samla herrar till frukost och samtal om aktuella frågor i
vardagslivet med etisk och moralisk, ibland kristen anknytning. Till exempel svensk vapenhandel, bankbonus;girighet
eller bra för affärerna med flera frågor. Spontana frågeställningar för dagen.
Målgrupp
Herrar i alla åldrar.
Verksamhetsinnehåll
Samvaro och måltid, samtal under lättsamma former.
Mötestider
Lördagar kl 9–11; cirka tre gånger på hösten, fyra gånger på
våren. Hösten 2015 följande datum;
26 september, 24 oktober och 28 november.
Samverkar med
Annan verksamhet i Svenska kyrkan
Adress
Ansgarkyrkan,Enedalsvägen 4, 433 70 Sävedalen
Telefon
031–340 42 90
E-post
[email protected]
Webbsida
svenskakyrkan.se/partille-savedalen
Kontakt
Prästen i Ansgarskyrkan. För närvarande Robert Sörstand
E-post: [email protected]
Ansgarscafé och Gemenskapsträff i Sävedalen
Huvudman
Svenska kyrkan
Verksamhetsidé, mål syfte
Att träffas och ha en god gemenskap med gamla vänner och
knyta kontakt med nya.
Målgrupp
Verksamhetsinnehåll
Daglediga
Ansgarscafé: En kort andakt i kyrksalen, sedan fikar vi och umgås.
Gemenskapsträff: Gäster på besök håller föredrag, sjunger, visar
bilder med mera. Fika med tid till allmän gemenskap.
Mötestider
Onsdagar klockan 12– 14. Uppehåll under sommaren , se
istället sommarcafé nedan.
Samverkar med
Telefon
Sensus studieförbund. Ekumeniska träffar med Vallhamrakyrkan och Missionskyrkan.
Sävedalens församlingshem
Östra Fjällvägen 1, 433 62 Sävedalen
031–340 42 73 eller 0705-26 70 05
E-post
[email protected]
Webbsida
svenskakyrkan.se/partille-savedalen
Kontakt
Diakon Marie-Claude Kåveryd
Adress
Sommarcafé i Sävedalen 2015
Huvudman
Svenska kyrkan
Verksamhetsidé, mål syfte
Skapa mötesplats under sommaren.
Målgrupp
Alla intresserade, oavsett ålder.
Verksamhetsinnehåll
Andakt, caféverksamhet med våfflor, kaffe, te och saft.
Mötestider
Telefon
Tisdag och torsdag klockan 12– 14
vecka 25 - 33 (16 juni till 13 augusti)
Sävedalens församlingshem
Östra Fjällvägen 1, 433 62 Sävedalen
031–340 42 73 eller 0705-26 70 05
E-post
[email protected]
Webbsida
svenskakyrkan.se/partille-savedalen
Kontakt
Diakon Marie-Claude Kåveryd
Adress
31
Gemenskapsträffar i Partille och Jonsered
Huvudman
Verksamhetsidé, mål syfte
Svenska kyrkan
Att träffas och ha en god gemenskap med gamla vänner och
knyta kontakt med nya.
Målgrupp
Verksamhetsinnehåll
Daglediga
Föredrag- och musikframträdanden av inbjudna gäster. Andakt, fika med tid till allmän gemenskap.
Mötestider
Torsdagar klockan 12–14
Partille församlingshem följande datum under hösten 2015;
3 september, 8 oktober, 29 oktober och 10 december
Jonsereds församlingshem följande datum under hösten 2015;
17 september, 15 oktober, 12 november och 26 november
Partille församlingshem
Gamla Kronvägen 36, Partille
Adress
Telefon
Jonsereds församlingshem
Anna-Stinas lid, Jonsered
031–340 42 43
E-post
[email protected]
Webbsida
svenskakyrkan.se/partille-savedalen
Kontakt
Diakon Ingrid Holtsung
Gemenskapsträffar på Kåsjögården - sommaren 2015
32
Huvudman
Svenska kyrkan
Verksamhetsidé, mål, syfte
Att träffas och ha en god gemenskap med gamla vänner och
knyta kontakt med nya.
Målgrupp
Daglediga
Verksamhetsinnehåll
Musikunderhållning, fika.
Mötestider
Torsdagar 25 juni, 9 juli, 23 juli och 6 augusti
Klockan 11 - 13. Kaffe från 11, program klockan 12-13
Adress
Kåsjögården, Norra Örjansvägen 9 C, Öjersjö
Telefon
031–340 42 43
E-post
[email protected]
Kontakt
Diakon Ingrid Holtsung
Vård & hälsa
Folktandvården Partille
Huvudman
Folktandvården Västra Götaland, Västra Götalandsregionen
Verksamhetsidé, mål syfte
”Frisk i munnen hela livet” Att uppnå/upprätthålla god tandhälsa med optimal tuggkomfort och god estetik hos äldre.
Att aktivt deltaga i folkhälsoarbetet riktat mot äldre bland
annat genom deltagande i projektet ”centrum för äldretandvård” där en kunskapsbank byggs upp och länkar skapas mellan
tandvård-kommunen-pensionärsföreningar.
Målgrupp
Äldre vuxna (från 65 år och uppåt) i Partille kommun
Verksamhetsinnehåll
Regelbundna undersökningar med kallelse och riskbedömningar på individuella indikationer. Bred kompetens inom
tandvårdens alla ämnesområden. Stor vana vid behandling av
tandvårdsrädda, bland annat tillgång till lustgasbehandling. Implantatbehandling, den protetiska delen. Remisser till specialisttandvård vid behov. Handikappanpassade lokaler med hiss och lift. Pågående FOUprojekt om läkemedelsutlöst muntorrhet.
Samverkar med
Partille kommun, folkhälsorådet och pensionärsföreningar
Adress
Kyrktorget 15, Box 208, 433 24 Partille
Telefon
010-44 19 290
E-post
[email protected]
Webbsida
www.vgregion.se/folktandvard
Telefontid, öppettider
Mån-tors 7.10–18.50, fre 7.10–15.50.
Övrig tid telefonsvarare med möjlighet att lämna meddelande.
Verksamhetsansvarig
Paula vom Hofe, klinikchef
Kontakt
Helena Gunnesby, leg tandläkare
33
Närhälsan Partille och Furulund
Huvudman
Västra Götalandsregionen
Verksamhetsidé, mål syfte
Primärvård/närsjukvård av god kvalitet i vårdprocessen.
Målgrupp
Alla invånare oavsett ålder
Verksamhetsinnehåll
Hälso- och sjukvård, distriktläkarmottagning, distriktsköterskemottagning, livsstilsmottagning (Livslinjen), laboratorium,
samtalsmottagning/beteendevetare, barnavårdscentral, undersköterskemottagning, demenssjuksköterska. Mottagning för
astma/KOL, diabetes samt hjärta kärl. För mer information se
webbplats nedan.
Vid behov erbjuder vi äldre och seniorer hembesök av läkare,
distriktsköterska eller undersköterska.
Samverkar med
Vi samverkar med regionens sjukhus samt Partille kommun
Adress
Partille, Kyrktorget 13, 433 33 Partille
Furulund, Tingsvägen 2, 433 47 Partille
Telefon
Partille, Kyrktorget 010-473 33 00
Furulund 010-473 39 25
Jourmottagning 010-47 333 30
Telefontid
Partille: mån-fre 7.45–16
Furulund: mån-tors 7.45–16
Webbsida
www.vgregion.se
Öppettider
Partille: mån-fre 8.00–17
Furulund: mån-fre 7.30–16.30
Jourcentral, Kyrktorget: lör-sön samt helgdagar 10 –15
Kontakt
Närhälsan Partille: Ulrika Kluge
Närhälsan Furulund: Ulrika Berrio Garcia
34
Adina Hälsan vårdcentral i Sävedalen
Målgrupp
Alla invånare oavsett ålder
Adress
Göteborgsvägen 74, 433 63 Sävedalen
Telefon
031–383 04 60
Telefontid
Mån 8 –12
Mån–fred 13–17
Öppettider
Webbsida
Helgfria vardagar 8–17
Drop in till läkare 8.15 –10, begränsat antal platser
Drop in provtagning mån – tors 8.15–12 samt 13–15.30
www.adinahalsan.se
Kontakt
Reza Tajy
Capio Vårdcentral Sävedalen
Huvudman
Capio Närsjukvård
Verksamhetsidé, mål syfte
Primärvård/närsjukvård av god kvalitet i vårdprocessen.
Verksamhetens innehåll
Hälso- och sjukvård; läkare, allmänspecialist, distriktssjuksköterskor, diabetesmottagning, hjärt-kärlmottagning, laboratorium, psykolog, individuell behandlning eller i grupp.
Förutom hälso- och sjukvård erbjuder vi rökavvänjning och
sömnskola.
Målgrupp
Alla invånare oavsett ålder.
Verksamhetsinnehåll
Sjukvård, hälsovård, läkare, distriktsköterska.
Adress
Vallhamra torg 3, 433 65 Sävedalen
Telefon
031–340 22 00
Telefontid
mån–fred 8.00-17.00
Öppettider
mån-fre 8.00-17.00
drop-in: se webbsida nedan
Webbsida
www.capiovardcentral.se
Verksamhetsansvarig/kontakt
Anna Rindeskär
35
Partille kommun, juni 2015 Bilder framsidan: Anna Hult
Partille kommun, 433 82 Partille • Besök Gamla Kronvägen 34
Telefon 031 792 10 00 • Fax 031 792 10 94 • www.partille.se • [email protected]