Rapport - Utredning om bostäder för äldre

Wikman-konsult AB
Bostäder för äldre
______________________________________________________________________________________
Utredning av tillgänglighet till flerbostadshus
i Sandviken
Februari 2015
© Wikman-konsult AB, 2015
Författare: Leif Wikman
Förord
I Sverige blir vi allt fler äldre. Snart är mer än var fjärde svensk över 65 år.
Många vill bo kvar i sin bostad eller åtminstone i sitt bostadsområde. Samtidigt är en stor del av bostadsbeståndet inte anpassat till äldre och personer
med funktionsnedsättning.
Det innebär svårigheter för den äldre att bo kvar. Man kan tvingas flytta till
ett annat bostadsområde med den omställning det medför och dit ens vänner
dessutom kan ha svårare att hitta.
För kommunerna kan det innebära att äldre flyttar till vård- och omsorgsboende tidigare än vad som behövs vilket ställer krav på fler sådana och ökar
kommunens kostnad. Därför är det viktigt att i kommunen se äldres boende
som en kommunledningsfråga och i samarbete med fastighetsägarna tillsammans planera hur framtiden ska mötas.
Sandvikens kommun har insett det och initierat en utredning av tillgängligheten till bostäder i Sandviken. Från Boverket har kommunen fått
ekonomiskt stöd till inventeringen av tillgängligheten i flerbostadshusbeståndet.
Jag har under ett antal år arbetat med inventeringar, utredningar och analyser av bostäder för äldre i olika kommuner och ser ett ökande intresse från
kommunsektorn att börja planera för den här utvecklingen.
Projektrapporten beskriver hur situationen ser ut i Sandviken nu och i framtiden. Den utmynnar i slutsatser om i vilka bostadsområden tillgängligheten
behöver höjas samt förslag till enkla åtgärder som kan undanröja tillgänglighetshinder. Utredningens helhetsanalys av bostadsbehovet för äldre ger
underlag för förslagen till framtida inriktning och omfattning av olika boendeformer.
En förutsättning för projektets genomförande har varit gensvaret från kommunledning, förvaltningar och bolag. Tack för det stödet. Ett stort tack till
alla deltagare i styrgruppen, politiker i kommunstyrelse och andra nämnder,
personal från olika förvaltningar och fastighetsbolag samt alla andra som
deltagit och berikat projektet med sin kunskap.
Leif Wikman
Projektledare
INNEHÅLL
Förord
Sammanfattning ........................................................................................... 1
1.
Bakgrund ............................................................................................... 2
Prognos över befolkningsutvecklingen ...................................................... 2
Inventering av tillgänglighet till flerbostadshus ......................................... 2
Inventering av tillgänglighet i bostadsområden ......................................... 3
Arbetsformer .............................................................................................. 3
Syfte............................................................................................................ 3
Boverket ..................................................................................................... 3
2.
Områdesindelning................................................................................. 4
3.
Befolkning .............................................................................................. 5
Befolkningsutvecklingen för personer över 65 år ...................................... 6
Befolkningsutvecklingen för personer över 80 år ...................................... 8
4.
Inventering av tillgänglighet .............................................................. 10
Tillgänglighet i området ........................................................................... 10
Tillgänglighet till flerbostadshus .............................................................. 10
Enkelt åtgärdade hinder ............................................................................ 14
Redan åtgärdade hinder ............................................................................ 15
Fastighetsägare ......................................................................................... 18
Bostadsanpassning.................................................................................... 18
Erfarenheter från inventeringen ................................................................ 18
Jämförelse med andra kommuner............................................................. 19
5.
Koppling befolkning - tillgänglighet ................................................. 20
6.
Boendealternativ för äldre ................................................................. 22
Särskilt boende ......................................................................................... 22
Trygghetsboende ...................................................................................... 23
Bostäder i anslutning till vård- och omsorgsboende ................................ 24
Seniorboenden .......................................................................................... 25
Ordinarie bostadsbestånd ......................................................................... 25
Flerbostadshus ...................................................................................... 25
Småhus .................................................................................................. 26
Hemtjänst och hemsjukvård ..................................................................... 26
Bostadsmatris ........................................................................................... 27
Dagverksamheter ...................................................................................... 27
7.
Utblick nationellt och internationellt ................................................ 29
Andra kommuner ..................................................................................... 29
Statliga utredningar .................................................................................. 29
Boverket ................................................................................................... 30
Stöd till inventering .............................................................................. 30
Pensionärerna ........................................................................................... 30
Internationellt ........................................................................................... 30
Forskning .................................................................................................. 31
Boende och hälsa bland äldre ............................................................... 31
Äldreomsorgens utveckling .................................................................. 31
Åldrandet .............................................................................................. 32
8.
Helhetsanalys....................................................................................... 33
Särskilt boende ......................................................................................... 33
0-alternativet ............................................................................................. 33
Ordinarie bostadsbestånd ......................................................................... 33
Kommunala insatser ............................................................................. 34
9.
Förslag.................................................................................................. 35
Utbyggnadsalternativ................................................................................ 35
Känslighetsanalys ..................................................................................... 37
Referenser ................................................................................................... 38
Bilagor
Bilaga 1: Innehåll i inventeringen av tillgänglighet ..................................... 41
Bilaga 2: Kriterier på tillgänglighet ............................................................. 42
Bilaga 3: Karta över områdesindelningen .................................................... 43
Bilaga 4: Enkelt åtgärdade hinder ................................................................ 45
Bilaga 5: Bostäder anpassade för äldre och träffpunkter ............................. 46
Sammanfattning
I Sandviken blir det många fler äldre de närmaste decennierna. I kapitel 1 beskrivs
kommunens syfte att få en helhetsbild över förutsättningar och möjligheter att möta
den växande äldrebefolkningens behov av tillgängliga bostäder. Utredningen ska
användas för att skapa boendealternativ för äldre och för bedömning av framtida
inriktning och omfattning av olika boendeformer för äldre.
I kapitel 3 visas att den snabbaste ökningen av antalet äldre sker fram till år 2026.
Ökningen sker i alla kommundelar men olika starkt. Största ökningen sker i kommundel Södra där antalet personer över 80 år fördubblas fram till år 2026.
Utredningens inventering av tillgängligheten till flerbostadshus i Sandvikens kommundelar redovisas i kapitel 4. Ingen kommundel har bra tillgänglighet vilket delvis
förklaras av att många flerbostadshus är byggda innan det i bygglagstiftningen infördes högre krav på tillgänglighet. Sämst tillgänglighet finns i kommundel Södra
och Östra exklusive Centrala Sandviken samt Kyrkåsen.
Tillgängligheten kan med enkla åtgärder, främst ramper, höjas. Flertalet av de lägenheterna finns i Centrala Sandviken. Entréer med trappsteg innan hiss är mest
kostnadseffektivt att åtgärda. I kommundel Södra har Sandvikenhus AB byggt om
några av entréerna så att tillgängligheten ökat.
En samlad analys av Sandvikens befolkningsutveckling och tillgängligheten redovisas i kapitel 5. Den visar att det inom några år kommer att bli stor knapphet på tillgängliga bostäder i flera kommundelar. Behovet av fler bostäder anpassade för
äldre kommer att vara mycket stort under lång tid framöver. Det kommer att behövas flera samordnade insatser för att lösa behovet.
I kapitel 6 beskrivs de olika boendealternativ för äldre som finns i Sandviken idag.
Vid pensioneringen bor majoriteten av Sandvikenborna i småhus. Flertalet av dem
flyttar dock till en lägenhet inom 15 år efter pensioneringen.
Kapitel 7 ägnas åt utvecklingen av bostäder för äldre utanför Sandviken – i andra
kommuner och internationellt samt forskning och statliga utredningar.
I kapitel 8 finns en helhetsanalys som visas hur Sandvikens kommun kan stödja
tillkomsten av bra och tillgängliga bostäder för äldre.
Rapporten avslutas i kapitel 9 med ett antal förslag på hur Sandviken kan utveckla
de olika boendealternativen på ett sätt som minskar behovsökningen för särskilt
boende. Med en satsning på trygghetsboenden och ökad tillgänglighet i befintliga
flerbostadshus samt Sandvikenhus AB´s planerade nybyggnationer kan antalet platser i särskilt boende fram till år 2026 kvarstå på nuvarande nivå trots ökningen av
antalet äldre.
1
1. Bakgrund
Sandviken är en unik kommun. Det är den enda kommunen i landet där inpendlingen från regioncentra är större än utpendlingen dit. Många av de som pendlar från
Gävle till Sandviken arbetar vid Sandvik AB.
Näringslivet i Sandviken domineras av Sandvik AB som är en världsledande global
industrikoncern med cirka 50 000 anställda och en omsättning på närmare 100 miljarder kronor. Företaget grundades i Sandviken för drygt 150 år sedan och har idag
cirka 5 500 anställda i Sandviken. Via Göranssonska stiftelserna ges olika former
av insatser till boende i Sandviken. Bland annat driver de dagverksamheter för
äldre.
Prognos över befolkningsutvecklingen
Sandvikens kommun har utarbetat fyra scenarier för befolkningsutvecklingen. Vi
har i denna rapport tillämpat försiktighetsprincipen och för prognoserna som går
fram till år 2040 använt scenario 1 som bygger på ett genomsnitt av befolkningsutvecklingen de senaste sex åren. Den större befolkningsökning som skett år 2014
förstärker enbart rapportens slutsatser. Prognoserna utgår från befolkningssiffrorna
för år 2013. Vi har också gjort en markering vid år 2026 eftersom ökningen av antalet äldre är störst fram till dess.
Fokus för prognoserna är personer över 65 år och över 80 år. Över 65 år har använts för att visa hela gruppen ålderspensionärer. Över 80 år har använts för att
markera behov av mer insatser från äldreomsorgen.
På samma sätt som för landet som helhet ökar antalet äldre snabbt i Sandviken.
Inventering av tillgänglighet till flerbostadshus
En totalinventering av tillgängligheten i flerbostadshus har genomförts under 2014.
Inventeringen har omfattat 340 fastigheter med totalt 9 100 lägenheter. Inventeringen visar hur tillgängligheten är fram till lägenhetsdörren. Graden av tillgänglighet
har klassificerats i tre nivåer: rullstolstillgänglig, rollatortillgänglig och ej tillgänglig. Bakom den beskrivningen finns ett omfattande analysarbete baserat på indikationerna i bilaga 2. Inventeringen omfattar både hyresrätter och bostadsrätter, både
allmännyttan och privata fastigheter. Särskilda boenden (äldreboende, gruppbostäder, etc.) har undantagits från inventeringen eftersom det krävs biståndsbeslut för
att bo där. Fastigheter som används som hotell ingår inte heller i inventeringen.
2
Inventering av tillgänglighet i bostadsområden
För att kunna leva ett självständigt liv krävs att också bostadsområdets tillgänglighet är bra.
Parallellt med fastighetsinventeringen har inventering skett av tillgängligheten i
kommundelarnas bostadsområden. Utifrån uppsatta kriterier har tillgängligheten i
bostadsområden klassats i nivåerna: Bra tillgänglighet (fungerar för rullstol), Med
svårighet tillgängligt (fungerar för rollator), Ej tillgängligt.
Arbetsformer
Wikman-konsult har svarat för arbetets genomförande med Leif Wikman som huvudkonsult. Kommunens kontaktpersoner har varit tekniska chefen Erika Ågren
och socialchefen Karin Jonsson. Styrgrupp har varit kontaktpersonerna samt representanter från kommunledningskontoret, samhällsbyggnadsförvaltningen, tekniska
kontoret, omsorgsförvaltningen och Sandvikenhus AB.
Personal vid kommunens förvaltningar och Sandvikenhus AB har medverkat i arbetet. Projektet har avrapporterats vid kommunstyrelsens strategidag och vid kommunstyrelsemöte.
Syfte
Syftet med utredningen har varit att få en helhetsbild över kommunens och olika
bostadsområdens förutsättningar och möjligheter att möta den växande äldrebefolkningens behov av tillgängliga bostäder.
Avsikten är att använda utredningen som underlag för att skapa tillgänglighet till
olika typer av bostäder för äldre samt som underlag för bedömning av framtida inriktning och omfattning av olika boendeformer anpassade för äldre. Den kan också
användas av enskilda fastighetsägare som underlag för att öka tillgängligheten i
deras bostadsbestånd utifrån de äldres behov.
Boverket
Boverket har beviljat kommunen ekonomiskt stöd till inventering av den fysiska
tillgängligheten i flerbostadshusbeståndet.
Målet med inventeringen är att få en överblick över förutsättningarna att tillhandahålla bostäder till kommunens medborgare och därefter med detta som grund skapa
fler tillgängliga bostäder.
3
2. Områdesindelning
Kommunen har en indelning i 8 kommundelar baserat på nyckelkoder, se tabell 1.
Denna indelning används förutom för vad gäller kommundel Östra där centrala
Sandviken (Stadsparken, Nya Bruket, Centrum och Kyrkåsen) brutits ut och redovisas separat. Orsaken till att Centrala Sandviken särredovisas är att en stor andel av
kommunens befolkning är bosatt där och att nära hälften av alla lägenheter finns
där. För tydlighetens skull har data om Centrala Sandviken ibland angivits per
NYKO-område enligt tabellen för indelningen av Centrala Sandviken i bilaga 3.
Områdesindelningen används för demografiprognoser, sammanställning av fastighetsinventeringen och för koppling av behov och inventering. Kartor över områdesindelningen finns i bilaga 3.
Tabell 1. Områdesindelning Sandviken
Järbo
Ovansjö
Storvik - Hammarby
Årsunda
Österfärnebo
Östra (förutom Centrala Sandviken)
Södra
Västra
Centrala Sandviken
varav Stadsparken
Nya Bruket
Centrum
Kyrkåsen
4
3. Befolkning
Sandvikens kommun har år 2013 en befolkning på 37 250 invånare.
Diagram 1 visar att på 1950- och 60-talen ökade befolkningen men sen början av
1970-talet har Sandviken haft en minskning. Den nedåtgående trenden har dock i
början av 2000-talet stabiliserats kring 37 000 invånare. Kommunen har prognoser
på befolkningsutvecklingen fram till år 2040. De visar en försiktig befolkningsökning till 38 600 invånare. Prognoserna finns även med fördelning på kommundelar och åldrar. Den större befolkningsökningen som skedde år 2014 förstärker enbart rapportens slutsatser.
Diagram 1. Befolkningsutveckling för Sandviken
Invånare
44000
42000
40000
38000
36000
34000
32000
1950
1953
1956
1959
1962
1965
1968
1971
1974
1977
1980
1983
1986
1989
1992
1995
1998
2001
2004
2007
2010
2013
2016
2019
2022
2025
2028
2031
2034
2037
2040
30000
Befolkning
Prognos
Tabell 2 visar att folkmängden år 2013 i de olika kommundelarna varierar mellan
1 252 invånare i Österfärnebo och 8 762 invånare i kommundel Södra. I tätorten
(Östra exklusive centrala Sandviken, Södra, Västra, Centrala Sandviken) bor drygt
25 000 invånare (68 % av hela kommunens befolkning).
Befolkningsprognosen fram till år 2026 och 2040 visar på relativt stora befolkningsökningar i kommundel Södra och i Centrala Sandviken medan övriga kom-
5
År
mundelar fram till år 2026 beräknas få i stort sett oförändrad eller minskad befolkning.
För perioden 2026-2040 beräknas minskningar i de flesta kommundelar utom Centrala Sandviken och Södra. Största befolkningsminskning fram till år 2040 beräknas Östra exklusive Centrala Sandviken få. Även Järbo, Årsunda och StorvikHammarby har en betydande minskning.
Tabell 2. Folkmängd per område
Järbo
Ovansjö
Storvik Hammarby
Årsunda
Österfärnebo
Östra exkl centrala S
Södra
Västra
Centrala Sandviken
varav Stadsparken
Invånare
2013
2 542
2 544
3 683
2 217
1 252
3 884
8 762
6 141
19
164
51
-34
47
-60
624
86
-258
-5
-175
-240
3
-547
707
-91
6 225
518
1 955
852
768
-44
355
74
133
105
607
992
251
37 250
1 415
1 349
Nya Bruket
1 558
Centrum
3 047
Kyrkåsen
Sandviken kommun
Förändring till år
2026
2040
Befolkningsutvecklingen för personer över 65 år
En stor del av Sandvikens befolkningsökning finns i de äldre åldersgrupperna vilket
även gäller för hela Sverige. Ökningen beror främst på att de stora barnkullarna i
rekordgenerationen på 40- och 50-talen nu går i pension men också på att vi lever
allt längre.
Ökningen av medellivslängden sammanhänger med utvecklingen inom den medicinska vetenskapen och vården. Sjukdomar som förr var livshotande eller medförde
livslånga funktionshinder kan nu behandlas och återge personer full funktionsförmåga. Exempelvis gråstarr, slitna höftleder och knäleder, cancer, stroke och hjärtinfarkt. Detta har bidragit till att allt fler är friska långt upp i åren.
Sandviken har en äldre befolkning än landet som helhet. Antalet äldre i Sandviken
kommer att bli fler och deras andel av befolkningen kommer att öka. År 2013 fanns
det 8 763 personer i Sandviken som var över 65 år, vilket är 24 % av Sandvikens
6
befolkning (i Sverige är 19 % över 65 år). Störst är ökningstakten fram till år 2026
då de beräknas de uppgå till 9 917 personer (26 % av Sandvikens befolkning) och
för år 2040 är prognosen 10 659 invånare över 65 år i Sandviken (28 % av befolkningen). Ökningen är störst i de äldsta åldersgrupperna.
Diagram 2 visar var de äldre bor idag och utvecklingen fram till år 2026 och 2040.
Liksom för befolkningen som helhet bor två tredjedelar av de äldre i tätorten Sandviken. Flest invånare över 65 år har Centrala Sandviken (1 940 invånare över 65 år)
och Södra (1 789 invånare över 65 år). I Västra finns drygt 1 100 invånare över 65
år och i Storvik-Hammarby knappt 1 000 invånare över 65 år.
Utifrån befolkningsprognosen kommer största ökningen av invånare över 65 år
fram till år 2026 att ske i Södra (+439 personer) och Västra (+ 201 personer). De
kommundelarna fortsätter att öka i antal pensionärer även efter år 2026. Fram till år
2040 kommer Östra exkl centrala Sandviken, Storvik-Hammarby och Ovansjö att få
en ökning med över 200 personer vardera.
Störst andel av befolkningen utgör de idag i Centrala Sandviken (31 %). Där beräknas dock antalet ålderspensionärer komma att minska. Speciellt är det områdena
Centrum och Stadsparken (se karta i bilaga 3) som minskar medan det sker en ökning i Nya Bruket.
Det är ett annat mönster än i de flesta kommuner som brukar ha en inflyttning av
pensionärer till centrum. Orsaken till minskningen i Centrala Sandviken är att det
där nu är färre invånare än tidigare i åldersgruppen 50-64 år vilket slår igenom i
prognosen.
Diagram 2. Antal och förändring av personer över 65 år i
respektive kommundel
Järbo
Ovansjö
Storvik Hammarby
Årsunda
Österfärnebo
Östra exkl centrala S
Centrala Sandviken
Södra
Västra
-500
0
2013
500
1000
1500
Förändring 2013-2026
7
2000
2500
Förändring 2026-2040
3000
Befolkningsutvecklingen för personer över 80 år
De flesta pensionärer kan räkna med minst 15-20 friska år efter pensioneringen, den
så kallade tredje åldern. En tid med ett fortsatt aktivt liv och förhållandevis god
levnadsstandard. En tid i livet när man kan genomföra det man inte hann med medan man arbetade.
Många får också uppleva den så kallade fjärde åldern – då sjukdomar och funktionsnedsättningar sätter gränser. I befolkningen ser man inget stort ökat hjälpbehov
från andra förrän efter 80-årsåldern. Det är därför angeläget ur ett boendeperspektiv
att också studera befolkningsutvecklingen specifikt för dem som är över 80 år.
År 2013 fanns det 2 169 personer över 80 år i Sandviken. Det är 6 % av befolkningen (i Sverige är 5 % över 80 år). År 2026 beräknas de uppgå till 3 338 personer
(9 % av befolkningen) och för år 2040 är prognosen 3 744 invånare över 65 år i
Sandviken (10 % av befolkningen). Den snabbaste ökningen är således de närmaste
12 åren med över 1 100 fler personer över 80 år (+54%).
Diagram 3 visar att befolkningsutvecklingen i kommundelarna för personer över
80 år ganska väl överensstämmer med den för alla ålderspensionärer. Flest personer
idag över 80 år bor i Centrala Sandviken med över 600 invånare över 80 år. Södra,
Västra och Storvik-Hammarby har vardera mer än 200 invånare över 80 år.
Diagram 3. Antal och förändring av personer över 80 år i respektive
kommundel
Järbo
Ovansjö
Storvik Hammarby
Årsunda
Österfärnebo
Östra exkl centrala S
Centrala Sandviken
Södra
Västra
-200
0
2013
200
400
600
Förändring 2013-2026
800
1000
Förändring 2026-2040
Utifrån befolkningsprognosen kommer största ökningen av invånare över 80 år
fram till år 2026 att ske i Södra där det blir en fördubbling (+340 personer), Västra
8
(+ 171 personer), Östra exkl Centrala Sandviken (+146 personer) och StorvikHammarby (+112 personer). För Södra, Västra och Storvik-Hammarby fortsätter
ökningen även efter år 2026 medan Östra exkl Centrala Sandviken och Centrala
Sandviken då får en liten minskning.
Största andelen av befolkningen utgör personer över 80 år idag i Centrala Sandviken (11 %). Liksom för alla ålderspensionärer blir de betydligt fler på Nya Bruket
medan de blir färre i Stadsparken. I Centrum kommer år 2040 antalet personer över
85 år att bli nästan lika många som de som är 65-74 år vilket beror att det idag är
färre 50-60 åringar.
Diagram 4 visar utvecklingen årsvis av antalet personer över 80 år i de olika kommundelarna. År 2026 är utmärkt med ett streck för att markera att den snabbaste
ökningen sker fram till dess. Den största ökningstakten finns i Södra där antalet
personer över 80 år blir fördubblat redan till år 2026. För Centrala Sandviken sker
en mindre ökning fram till år 2026 som sedan planar ut.
Diagram 4. Utveckling av antal personer över 80 år i Sandvikens kommundelar
år 2013-2040
Antal personer
900
800
700
600
500
400
300
200
100
2013
2014
2015
2016
2017
2018
2019
2020
2021
2022
2023
2024
2025
2026
2027
2028
2029
2030
2031
2032
2033
2034
2035
2036
2037
2038
2039
2040
0
Järbo
Ovansjö
Storvik-Hammarby År
Årsunda
Österfärnebo
Östra exkl Centrala S
Södra
Västra
Centrala Sandviken
9
4. Inventering av tillgänglighet
Tillgängligheten har inventerats på kommundelsnivå med avseende på områdets
tillgänglighet samt på adressnivå med avseende på tillgänglighet till flerbostadshus.
För inventeringen av tillgänglighet till flerbostadshus har en fastighetsdatabas över
alla flerbostadshus i kommunen upprättats. I den har registrats uppgift om i vilken
kommundel fastigheterna finns, nyckelkod, fastighetsbeteckning, adress, fastighetsägare, antal lägenheter, antal våningar, tillgänglighetsparametrar enligt bilaga 1
samt kommentarer om hur tillgängligheten kan förbättras.
Tillgängligheten har inventerats på adressnivå och finns dokumenterad i en Exceldatabas med sökmöjlighet på alla registrerade variabler. Det innebär att uttag av
data kan ske på t ex kommunnivå, kommundelsnivå, Nyko-nivå, fastighetsnivå,
adressnivå, per fastighetsägare, per tillgänglighetsnivå, etc. Databasen är överlämnad till kommunen vid projektavslutet.
Tillgänglighet i området
För tillgängligheten i bostadsområdet har inventeringen omfattat gångvägars framkomlighet, belysning i området, orienterbarhet, gatuparkeringar och tillgång till
vilplatser. Utifrån detta har tillgängligheten klassats i tre nivåer:
• Bra tillgänglighet (fungerar för rullstol)
• Med svårighet tillgängligt (fungerar för rollator)
• Ej tillgängligt
Bra tillgänglighet i området har alla områden utom Årsunda som är med svårighet
tillgängligt. I Årsunda saknas trottoarer för gående samt vilplatser vid gångvägar
och torg.
Tillgänglighet till flerbostadshus
Den mest omfattande delen av utredningen har varit att inventera tillgängligheten i
bostadsbeståndet. Alla flerbostadshus i kommunen - allmännyttan och privata hyreshus samt bostadsrättsföreningar - totalt drygt 2 300 entréer med 9 100 lägenheter, har besökts och dokumenterats ur tillgänglighetssynpunkt. Utifrån kriterierna i
bilaga 1 och 2 har tillgängligheten till lägenheterna klassificerats i tre nivåer: tillgängliga med rullstol, tillgängliga med rollator, ej tillgängliga.
10
Bilderna nedan visar exempel på fastigheter i Sandviken med de olika tillgänglighetsnivåerna.
Entré med rullstolstillgänglighet.
Barrsätragatan, Sandviken
Entré med rollatortillgänglighet.
Framnäsgatan, Österfärnebo
Entré som är ej tillgänglig.
Barrsätragatan, Sandviken
Tabell 3 visar att av Sandvikens 9 100 lägenheter i flerbostadshus är knappt en
fjärdedel (24%) tillgängliga med rullstol. Mindre än hälften av lägenheterna är tillgängliga med rollator och drygt hälften är ej tillgängliga. Alla lägenheter som är
rullstolstillgängliga är också rollatortillgängliga.
Tabell 3. Tillgängliga lägenheter år 2014
Antal
Antal
Område
invånare lägenheter
Järbo
2 542
182
Ovansjö
2 544
223
Storvik-Hammarby
3 683
652
Årsunda
2 217
113
Österfärnebo
1 252
149
Östra exkl Centrala S
3 884
300
Södra
8 762
1 816
Västra
6 141
1 468
Centrala Sandviken
6 225
4 197
varav Stadsparken
852
646
Nya Bruket
1 558
836
Centrum
3 047
2 291
Kyrkåsen
768
424
Sandvikens kommun
37 250
9 100
11
Tillgänglighet till lägenheter
Rullstol
Rollator
Ej tillgängliga
25%
14%
17%
42%
23%
16%
13%
27%
30%
46%
13%
35%
12%
24%
47%
50%
49%
67%
74%
29%
32%
47%
47%
54%
50%
46%
39%
44%
53%
50%
51%
33%
26%
71%
68%
53%
53%
46%
50%
54%
61%
56%
Betyg
+/++
++
--+
+/--
För att underlätta jämförelser mellan kommundelarna och med andra kommuner har
tillgängligheten betygsatts i sju nivåer enligt nedan.
Betyg
+++
++
+
+/-
Kriterier
> 60% Rullstolstillgängliga
> 60% Rullstols-/Rollatortillgängliga
> 50% Rullstols-/Rollatortillgängliga
≈ ½ Rollatortillgängliga och ½ Ej tillgängliga
Betyg
----
Kriterier
50-60% Ej tillgängliga
> 60% Ej tillgängliga
> 75% Ej tillgängliga
I Sandviken finns ingen kommundel med +++ och inte heller någon med ---. Andra
kommuner där vi genomfört inventeringar har en eller flera bostadsområden som
får betyget +++. I Sandviken är det långt till den nivån.
Det finns skillnader mellan kommundelarna. Det beror delvis på när områden är
byggda. Kraven i bygglagstiftningen på tillgänglighet med bland annat hiss har
skärpts de senaste decennierna. Ingen kommundel har dock någon större andel lägenheter med bra rullstolstillgänglighet.
I Järbo är 25 % av lägenheterna tillgängliga med rullstol och 47 % tillgängliga med
rollator. Flerbostadshusen är 1-3 våningar höga. De flesta lägenheterna finns i 2våningshus utan hiss. Bara ett hus har hiss. Med ramper vid 26 entréer kan rullstolstillgängligheten höjas till 41 %. Flertalet ramper gör dock bara en ytterligare lägenhet tillgänglig.
I Ovansjö är bara 14 % av lägenheterna tillgängliga med rullstol och 50 % tillgängliga med rollator. Flerbostadshusen är 1-3 våningar höga. De flesta lägenheterna
finns i 2-våningshus utan hiss. Det finns bara ett hus med hiss och där finns hälften
av de rullstolstillgängliga lägenheterna. Med ramper vid entréer kan rullstolstillgängligheten höjas till 53 %. Flertalet ramper gör dock bara en ytterligare lägenhet
tillgänglig.
Storvik-Hammarby har också låg andel rullstolstillgängliga lägenheter (17 %) och
49 % av lägenheterna är rollatortillgängliga. Här finns flerbostadshus som är upp
till 4 våningar. De flesta lägenheterna finns i 2-våningshus utan hiss. Vid sex fastigheter finns hiss och där finns två tredjedelar av de rullstolstillgängliga lägenheterna. Ramp vid entréer kan bara höja rullstolstillgängligheten till 27 %. Det stora
problemet är att en tredjedel av entréerna har en halvtrappa till första våningen vilket ofta är svårt och dyrt att tillgänglighetsanpassa.
Årsunda har med 42 % rullstolstillgängliga lägenheter bästa tillgängligheten utanför centralorten. Även rollatortillgängligheten på 67 % är bland de högre. Det är
dock få lägenheter i Årsunda och en tredjedel av de rullstolstillgängliga lägenheterna är bostäder i anslutning till Vallgårdens äldreboende. Det är också Årsundas
12
enda flerbostadshus med hiss. Flerbostadshusen är 1-2 våningar höga.
Ramp vid entréer kan höja rullstolstillgängligheten till 66 %. Flertalet ramper gör
dock bara en ytterligare lägenhet tillgänglig.
Österfärnebo har 23 % rullstolstillgängliga lägenheter och är med 74 % rollatortillgängliga lägenheter den kommundel som tävlar med Årsunda om bäst tillgänglighet. Även här är det dock få lägenheter och det finns inget flerbostadshus med hiss.
Flerbostadshusen har 1-2 våningar. Ramp vid entréer kan höja rullstolstillgängligheten till 72 %. Flertalet ramper gör dock bara en ytterligare lägenhet tillgänglig.
Östra exklusive centrala Sandviken har 16 % rullstolstillgängliga lägenheter och är
den kommundel som med 29 % har lägst andel rollatortillgängliga lägenheter. Lägenheterna finns i 1-3-våningshus, de flesta i 2-våningshus. Det finns inget flerbostadshus med hiss. Ramper vid entréerna förbättrar tillgängligheten marginellt. Till
mer än hälften av lägenheterna på första våningen är det en halvtrappa, i de flesta
fall är den lång vilket gör att lägenheterna är ej tillgängliga.
Södra är den kommundel som med 13 % rullstolstillgängliga lägenheter har lägst
tillgänglighet för rullstolanvändare. Även rollatortillgängligheten på 32 % är låg.
Lägenheterna finns i 1-4-våningshus och i ett 9-våningshus på Agavägen. Mer än
hälften av lägenheterna finns i 3-våningshus utan hiss. Många entréer har
halvtrappa till första våningen. För att förbättra tillgängligheten har Sandvikenhus
AB installerat hiss i 9 av de 92 entréer de har i kommundelens 3-våningshus. De
har även byggt bort halvtrappan till första våningen i några entréer.
Västra har 27 % rullstolstillgängliga och 47 % rollatortillgängliga lägenheter. Lägenheterna finns i 1-4-våningshus samt i 9-våningshusen på Tallbacksvägen. I
kommundelen finns 15 entréer med hiss, de flesta i 9-våningshusen. Rollatortillgängligheten kan höjas till 44 % med installation av ramp vid entréer. Hälften av de
255 lägenheter det gäller har egen entré.
I Centrala Sandviken är 30 % av lägenheterna är rullstolstillgängliga och 47 %
tillgängliga med rollator. Lägenheterna finns i fastigheter som är 1-9 våningar.
38 % av lägenheterna finns i 3-våningshus. Inventeringsresultatet för vart och ett av
de fyra områdena i Centrala Sandviken beskrivs nedan.
Stadsparken är ett område med 46 % rullstolstillgängliga lägenheter och 54 %
rollatortillgängliga. Flertalet av dem finns i höghusen på Sveavägen och Valhallavägen där det finns hiss. De andra flerbostadshusen i området har 2-4 våningar med
en halvtrappa till första våningen, i hälften av entréerna är halvtrappan lång.
Nya Bruket är med 13 % rullstolstillgänglighet ett av de bostadsområden som
har lägst rullstolstillgänglighet. Hälften av lägenheterna är dock rollatortillgängliga.
De har nästan alla egen entré som med ramp blir rullstolstillgänglig. Det finns inte
hiss i något av flerbostadshusen som alla är 1-3 våningar höga. Sandvikenhus AB
13
påbörjar år 2015 ett stort renoveringsprogram som också omfattar utemiljö och tillgänglighet.
Centrum är med 2 291 lägenheter det bostadsområde som har flest lägenheter.
35 % av lägenheterna är rullstolstillgängliga och 46 % är rollatortillgängliga. Var
tredje entré har hiss. Vid några entréer med hiss finns nivåskillnader i entrén som
omöjliggör rullstolstillgänglighet. De är i de flesta fall enkla att åtgärda med en
ramp. Med ramper vid 8 entréer med hiss ökar rullstolstillgängligheten med 130
lägenheter till 41 %. Hälften av områdets lägenheter finns i 3-våningshus, de flesta
utan hiss.
Kyrkåsen är med 12 % det bostadsområde som har lägst andel rullstolstillgängliga lägenheter. 39 % rollatortillgängliga lägenheter är inte heller någon hög andel.
Med ramper vid 7 entréer med hiss mer än fördubblas rullstolstillgängligheten med
54 lägenheter till 25 %. Hälften av områdets lägenheter finns i 3-våningshus, de
flesta utan hiss.
Sammantaget kan konstateras att Sandvikens vanligaste flerbostadshus är
3-våningshus utan hiss, precis som för Sverige som helhet. Lägst rullstolstillgänglighet finns i Södra. Lägst rollatortillgänglighet finns i Södra och Östra exkl centrala Sandviken. Bra andel rollatortillgängliga lägenheter finns i Österfärnebo och
Årsunda. Det är dock få lägenheter. Störst andel ej tillgängliga lägenheter har
kommundelarna Södra och Östra exkl centrala Sandviken.
Enkelt åtgärdade hinder
Vid inventeringen har också noterats enkla åtgärder som kan höja tillgängligheten.
Den vanligaste åtgärden är att montera en ramp vid entrén. Inventeringen visar att
1 499 lägenheter med hjälp av ramper vid entrén kan göra rullstolstillgängliga (se
bilaga 4). Det skulle höja andelen rullstolstillgängliga lägenheter till 40 %. Drygt
hälften (816 lägenehter§) av dem finns i Centrala Sandviken varav de allra flesta i
Centrum och Nya Bruket. 662 av lägenheterna som kan göras rullstolstillgängliga
med ramp har egen entré. En tredjedel av dem finns i Nya Bruket.
Vid 22 entréer kan en ramp göra fem eller fler lägenheter rullstolstillgängliga. De
flesta av dem finns i Centrum och Kyrkåsen. Mest kostnadseffektivt att åtgärda är
de 15 entréer med hiss där för högt entrésteg medför att 184 lägenheter ej är rullstolstillgängliga.
En fastighet i Centrum med 36 lägenheter kan göra rullstolstillgänglig genom installation av 1 hiss.
14
Fastighet som med installation av en hiss kan göras rullstolstillgänglig. Storgatan, Sandviken
Redan åtgärdade hinder
Ett antal av Sandvikenhus AB´s fastigheter i Björksätra i kommundel Södra har
byggts om så att tillgängligheten ökat. Exempelvis har utemiljön anpassats så att
trappsteg vid entrén inte behövs.
Ombyggd utemiljö. Smassens väg, Björksätra
15
Några fastigheter har utrustats med plattformshiss som är en platsbesparande hiss
speciellt anpassad för rörelsehindrade.
Plattformshiss. Smassens väg, Björksätra
Vid andra fastigheter i Björksätra har man vid entrén höjt upp marknivån och
byggt bort halvtrappan i trapphuset.
Ombyggd entré. Sätralinjen, Björksätra
16
I Centrum finns exempel på fastigheter som byggts på med 1-2 våningar och utrustats med hiss.
Hus påbyggt med 2 våningar och hiss. Barrsätragatan, Sandviken
Det finns flera fastigheter, både privata och i allmännyttan, där plattformshiss installerats redan från början.
Fastighet med plattformshiss. Ribacksvägen, Gästrike-Hammarby
17
Fastighetsägare
Eftersom inventeringen är på adressnivå och med angivande av fastighetsägare,
fastighetsbeteckning och NYKO kan materialet sorteras på fastighetsägare så att
Sandvikenhus AB och andra fastighetsägare kan ta del av hur tillgängligheten är i
deras fastigheter.
Bostadsanpassning
Vid inventeringen noteras bostadsanpassningar i entréer. I Sandviken finns få bostadsanpassningar i flerbostadshusens allmänna utrymmen. Av Boverkets sammanställning över kommunernas kostnader för bostadsanpassning framgår att Sandvikens genomsnittskostnad per invånare ligger något över riksnivån. En orsak till det
är att många bostadsanpassningar i Sandviken går till boende i småhus där bostadsanpassningar är mer omfattande och dyrare. De bostadsanpassningar som skett i
flerbostadshus är främst tröskelborttagning och duschåtgärder inne i lägenheterna.
Där det finns bostadsanpassning i form av entréramper och trapphissar kan fler bo
kvar i sin lägenhet längre upp i åren och behöver ej flytta. Erfarenheter från andra
kommuner är att det minskar behovet av särskilt boende för äldre.
Erfarenheter från inventeringen
Några iakttagelser från inventeringen:
• Trappsteg vid entrén
Är vanligt men kan ofta lätt åtgärdas för ökad tillgänglighet.
•
½-trappa till 1:a våningen
Mycket vanligt och oftast ganska dyrbart att åtgärda.
•
Avsaknad av hiss
Många 3- och 4-våningshus är byggda innan krav på hiss för fler än 2 våningar
infördes.
•
Det finns tillgänglighetshinder som är enkla att åtgärda
Med ramp kan många lägenheter göras tillgängliga även för rullstolsburna.
18
Jämförelse med andra kommuner
Tabell 4 visar en jämförelse med de inventeringar som genomförts i Örnsköldsvik,
Skellefteå, Luleå och Umeå. Den visar att tillgängligheten är lägre i Sandviken,
särskilt för rollatorer. Det kan förklaras av att tillgängligheten är högre i bostadsområden som byggts under senare år med högre krav på tillgänglighet i bygglagstiftningen. I Sandviken liksom Skellefteå finns färre sådana områden.
Tabell 4. Jämförelse av inventeringar
Antal
Rullstolslägenheter tillgängliga
Sandviken
Örnsköldsvik
Skellefteå
Luleå
Umeå
9 100
10 158
16 445
22 303
38 882
Rollatortillgängliga
24%
32%
23%
39%
37%
44%
50%
48%
52%
59%
Ej
tillgängliga
56%
50%
52%
48%
41%
En orsak till den lägre rullstolstillgängligheten i Sandviken är att många fastigheter
saknar hiss, det gäller särskilt fastigheter i förorter och landsbygd. Tabell 5 visar
den betydligt lägre rullstolstillgänglighet i förorter och landsbygd. Även i det avseendet påminner Sandviken om Skellefteå. Med stadskärna avses Centrala Sandviken. Med förorter avses Södra, Västra och Östra exklusive Centrala Sandviken.
Med landsbygd avses övriga kommundelar.
Tabell 5. Tillgänglighet i olika delar av kommun
Rullstolstillgängliga
Rollatortillgängliga
Ej
tillgängliga
Landbygd
30%
19%
20%
47%
38%
53%
53%
62%
47%
Sandviken
24%
44%
56%
Stadskärna
Förorter
19
5. Koppling befolkning - tillgänglighet
Genom att relatera demografiutvecklingen till fastigheternas tillgänglighet kan en
analys ske av i vilka kommundelar och bostadsområden det behövs fler bostäder
anpassade för äldre.
Det är inte bara äldre människor som har nytta av tillgängliga lägenheter. För personer med funktionshinder är tillgängligheten ofta avgörande för val av boende.
Andra, som t ex barnfamiljer, har också nytta av bostäder som kan nås utan trappor.
Vid analys av bostäders tillgänglighet och befolkningens ålder är det relevant att i
första hand se på åldersgruppen över 80 år. Det är i den åldern en större andel har
ålderskrämpor som gör att de behöver en boendemiljö med bra tillgänglighet.
Yngre pensionärer är i allmänhet relativt friska och uppgift om demografiutvecklingen för dem använder vi främst för att se på den långsiktiga utvecklingen.
Diagram 3 visade att år 2014 bor flest personer över 80 år i Centrala Sandviken,
Södra, Storvik-Hammarby och Västra. Av tabell 3 framgick att av dessa har Södra
och Storvik-Hammarby mycket låg rullstolstillgänglighet. Även Nya Bruket i Centrala Sandviken har mycket låg rullstolstillgänglighet. Södra har dessutom låg rollatortillgänglighet.
Fram till år 2026 sker en stor ökning av antalet personer över 80 år främst i Södra,
Västra, Östra exkl Centrala Sandviken och Storvik-Hammarby. Alla dessa har idag
en låg rullstolstillgänglighet. Förutom Västra och Storvik-Hammarby har de dessutom låg rollatortillgänglighet.
Mellan år 2026 och 2040 fortsätter befolkningsökningen för de som är över 80 år i
Södra, Västra och Storvik-Hammarby om än i en lugnare takt.
Det är en liten andel av de äldre som sitter i rullstol. Betydligt fler använder rollator. Tabell 6 visar antalet rollatortillgängliga lägenheter per område i förhållande
till antal personer över 80 år för åren 2014, 2026 och 2040. År 2014 finns i Sandviken 1,86 rollatortillgängliga lägenheter per person över 80 år. Fram till år 2026
sjunker nivån till 1,21 och år 2040 är den nere på 1,08. Eftersom det inte bara är
personer över 80 år som har behov av rollatortillgängliga lägenheter brukar en bra
nivå anges till 2,0 rollatortillgängliga lägenheter per person över 80 år.
Variationen mellan kommundelarna är stor. I Centrala Sandviken är siffrorna
mycket högre beroende på ett stort antal lägenheter med hiss. Siffrorna är betydligt
lägre i landsbygdsområden som Järbo, Ovansjö, Årsunda och Österfärnebo där det
också finns få lägenheter och många bor i småhus. Det gäller även för Östra exkl
Centrala Sandviken.
20
Den stora ökningen av antalet äldre i Järbo, Ovansjö, Storvik-Hammarby, Årsunda,
Östra exkl Centrala Sandviken, Södra och Västra medför om inget görs att de
kommer att bli en besvärande låg andel tillgängliga lägenheter per person över 80
år redan till år 2026 och med fortsatt minskning till år 2040.
Tabell 6. Rollatortillgängliga lägenheter per område relaterat till personer över 80 år
Antal invånare
Tillgängliga
Tillgängliga lägenheter
som är 80+
lägenheter
per person 80+
år 2014
Område
2014
2026
2040
2014
2026
2040
Järbo
Ovansjö
Storvik-Hammarby
Årsunda
Österfärnebo
Östra exkl Centrala S
Södra
Västra
117
121
257
126
121
160
358
248
Centrum
374
Kyrkåsen
46
220
216
369
203
142
306
698
419
765
159
125
433
48
Centrala Sandviken
661
2 169
3 338
varav Stadsparken
Nya Bruket
Sandviken kommun
191
50
227
272
444
250
175
285
880
488
723
73
216
357
77
85
112
317
76
110
87
575
683
1982
352
415
1051
164
0,73
0,93
1,23
0,60
0,91
0,54
1,61
2,75
3,00
1,84
8,30
2,81
3,57
0,39
0,52
0,86
0,37
0,77
0,28
0,82
1,63
2,59
2,21
3,32
2,43
3,42
0,37
0,41
0,71
0,30
0,63
0,31
0,65
1,40
2,74
4,82
1,92
2,94
2,13
3 744
4 027
1,86
1,21
1,08
För att kunna bo kvar på äldre dar krävs att det finns bostäder med god tillgänglighet. I Sandviken bor många i småhus och när de blir äldre kommer flera att behöva
flytta till bostäder med bättre tillgänglighet. Det gäller inte minst kommundelarna
Järbo, Ovansjö, Storvik-Hammarby, Årsunda och Österfärnebo. Därför behövs fler
lägenheter med rollatortillgänglighet men även fler rullstolstillgängliga lägenheter.
Forskning visar att låg tillgänglighet medför ökade kostnader för äldreomsorgen, i
form av mer hemtjänst och tidigare flytt till särskilt boende. Ovansjö, Östra exkl
Centrala Sandviken och Västra har jämfört med övriga kommundelar betydligt
högre andel boende i särskilt boende av de som är över 80 år.
Analysen i tabell 6 av befolkningsutvecklingen för äldre och tillgången på tillgängliga lägenheter visar att det redan nu behövs fler tillgängliga lägenheter i Södra.
Fram till år 2026 behöver antalet tillgängliga lägenheter öka i Järbo, Ovansjö, Storvik-Hammarby, Årsunda, Östra exkl Centrala Sandviken, Södra och Västra. På sikt
behöver tillgängligheten öka även på Nya Bruket. Behovet av fler tillgängliga lägenheter kan ofta lösas genom om- och tillbyggnader av det befintliga bostadsbeståndet samt etablerande av trygghetsboenden och seniorboenden.
21
6.
Boendealternativ för äldre
Flertalet äldre vill bo kvar hemma så länge det går eller, om det inte går, flytta till
en tillgänglig bostad i närområdet. Bra tillgänglighet medför att fler äldre kan ha ett
aktivare, självständigare och friskare liv och därigenom har mindre behov av hemtjänst. De kan själva besöka livsmedelsbutiken istället för att anlita äldreomsorgens
varudistribution. En ökad tillgänglighet medför också att fler personer som annars
skulle flyttat till vård- och omsorgsboende kan bo kvar hemma med insatser från
hemtjänsten.
Tabell 7 visar att vid pensionsåldern bor 67 % av Sandvikenborna i småhus och
32 % i flerbostadshus och 1 % i vård- och omsorgsboende. Efter 80-års åldern har
hälften lämnat småhuset för i första hand flerbostadshus som ökat till 60 % och
några till vård- och omsorgsboende som ökat till 7 %. Det sker således en omfattande flytt från småhus till flerbostadshus vid 70-80 års ålder. Även efter 80-års
åldern sker en viss flytt till flerbostadshus men allt fler flyttar direkt till vård- och
omsorgsboende.
Tabell 7. Äldres boende
Småhus
Flerbostadshus
Vård- och omsorgsboende
65-70 år
67%
32%
1%
100%
över 80 år
33%
60%
7%
100%
Över 90 år
21%
61%
18%
100%
Om flyttkedjan från småhus till flerbostadshus inte fungerar utan många tvingas bli
kvar riskerar kommunen ökande kostnader för bostadsanpassning, hemtjänst och
även för särskilt boende. God tillgång på tillgängliga och attraktiva lägenheter underlättar flytten.
Särskilt boende
Särskilt boende – kallas även äldreboende eller vård- och omsorgsboende – ingår
inte i inventeringen då de förutsätts ha god tillgänglighet och det krävs biståndsbeslut för att bo där. Däremot är de en viktig del i analysen av bostadsbehovet för
äldre.
Sandviken har 416 platser i särskilt boende för äldre, varav 139 är på demensavdelningar. Det finns även 56 platser i korttidsboende varav 5 platser används av
primärvården för patienter som behöver t ex medicinställning utan krav på sjukhusvård. Platsernas fördelning på de olika äldreboendena framgår av bilaga 5.
22
Karl-Johangårdarnas äldreboende, Björksätra
Med 416 platser har Sandviken tillgång till platser i särskilt boende motsvarande
19 % av de som är över 80 år. Det är mycket och har inte förändrats nämnvärt de
senaste åren. Motsvarande andel för Sverige är 14 %.
Årligen flyttar cirka 150 personer till särskilt boende. För att undvika vite när bostad inte kan erbjudas inom lagstadgad tid måste tomställningstiden mellan hyresgästerna hållas kort. Skulle den i genomsnitt vara en månad motsvarar det drygt 12
helårsplatser. Förvaltningen arbetar bra med att korta ner tomställningstiden bland
annat genom att erbjuda de utflyttande hjälp med utstädning och magasinering av
möbler, kort uppsägningshyra mm. Det som ytterligare kan göras är att korta ner
ställtiden för renovering av lägenhet inför ny hyresgäst.
Karl-Johangårdarna, Tallen och Kremlan är hyreshus som byggt om till särskilda
boenden. Kvarteret Lillviks 1-våningssdel har atriumgårdar från korridorerna men
inga uteplatser vid lägenheterna och i 2-våningsdelen är balkongerna svåra att ta sig
ut på. Dessa fastigheter har inte en standard som är avpassad för modern äldrevårds
krav på utrymmen, närhet till uteplats, lättillgängliga balkonger mm. Sandviken
bygger nu ett modernt vård- och omsorgsboende, Ängsbacken.
Trygghetsboende
Trygghetsboenden är lägenheter för de som fyllt 70 år. Bostäderna finns i en fastighet med gemensamhetslokal och har personal som ordnar aktiviteter. Lägenheter
med bra tillgänglighet, social samvaro och mötesplatser ger trygghet och stimulans
att bo kvar. Det bör finnas livsmedelsbutik inom 500 meters gångavstånd.
Trygghetsboende ger ett minskat behov av platser i särskilt boende. Särskilt gäller
det för personer som beviljas särskilt boende på grund av otrygghet eller för att de
23
inte kan bo kvar i sin bostad på grund av otillgänglighet, dåliga kommunikationer
och långt till affär och annan service.
I Sandviken finns ännu inget trygghetsboende. Däremot finns planer på att starta
trygghetsboenden. I Centrum projekteras Kanalgården med ett 50-tal lägenheter. En
utveckling med allt fler äldre gör det angeläget att granska om en del av de som
annars skulle beviljas särskilt boende kan klara sig med trygghetsboende. Inte minst
mot bakgrund av att Sandviken använder så många platser i särskilt boende.
Sandvikens kommun har beslutat att ge trygghetsboenden ekonomiskt stöd för
trygghetsvärd och för gemensamhetslokaler.
Skiss för Kanalgårdens trygghetsboende, Sandviken
Bostäder i anslutning till vård- och omsorgsboende
Drygt 140 servicelägenheter i Järbo, Storvik, Årsunda och Österfärnebo i nära anslutning till vård- och omsorgboenden omvandlades år 2011 till vanliga lägenheter.
De kallas ibland för trygghetsboende men uppfyller inte kraven för det utan påminner mest om seniorboenden. De kan dock med enkla åtgärder omvandlas till fullvärdiga trygghetsboenden. Lägenheter ägs av Sandvikenhus AB förutom i Österfärnebo där kommunen är fastighetsägare. Alla lägenheter förmedlas via äldreomsorgen dit personer över 70 år kan anmäla intresse av lägenhet.
Avståndet till service i form av livsmedelsbutik varierar. I Storvik är det 100-450
meter och för Årsunda är det 600 meter medan butiken i Österfärnebo ligger 750900 meter bort och i Järbo är det 800 meter till butiken.
24
Bostäder i anslutning till vård- och omsorgsboende, Storvik
Seniorboenden
På liknande sätt som trygghetsboende ger seniorboende ett minskat behov av platser i särskilt boende. Lägenheter med bra tillgänglighet, social samvaro och mötesplatser ger trygghet och stimulans att bo kvar. Livsmedelsbutik på gångavstånd bör
även finnas här.
Sandvikenhus AB har närmare 200 lägenheter som är seniorboenden. De finns i
Södra, Västra och Centrala Sandviken. Det finns livsmedelsbutiker inom 300 - 700
meter. Alla fastigheter har dock inte bra tillgänglighet. Lägenheterna i Södra finns i
fastigheter som saknar hiss.
Ordinarie bostadsbestånd
Det ordinarie bostadsbeståndet i Sandviken består av flerbostadshus och småhus.
Det finns även flerbostadshus som fungerar som hotell för personal vid företag som
är underentreprenörer till Sandvik AB. Dessa ingår inte i den här utredningen.
Enligt Boverkets bostadsmarknadsenkät 2013 är Sandviken en kommun som har
balans på bostadsmarknaden om än med brist på hyresrätter. Det gäller inte minst
för äldre och medelålderns personer som vill flytta till en mindre bostad med bra
tillgänglighet.
Flerbostadshus
Flerbostadshusen i Sandviken består av 1-9 våningar. Drygt 35 % av lägenheterna
finns i 3-våningshus. Närmare 40 % av lägenheterna finns i 1-2-våningshus och
resterande 25 % i hus som är 4-9 våningar.
25
Det finns 9 100 lägenheter i flerbostadshus i Sandviken. De största fastighetsägarna
är:
•
Sandvikenhus AB (4 100 lägenheter)
•
Bostadsrättsföreningar (2 800 lägenheter)
•
Provinsfastigheter (450 lägenheter)
•
Gästrike Fastigheter (325 lägenheter)
•
Sigvardsson Fastigheter (138 lägenheter)
•
Getbro Fastigheter (67 lägenheter)
Småhus
I Sandviken finns 9 500 bostäder i småhus. Det innebär att en stor del av befolkningen, även bland de äldre, bor i småhus (tabell 7). För att de ska kunna bo kvar i
sitt bostadsområde krävs att det finns lägenheter med god tillgänglighet. Det beror
dels på att småhus som regel har lägre tillgänglighet (trappsteg vid entrén och trappor inne i huset) vilket blir ett problem med stigande ålder och dels på att det ofta är
långt till service i form av livsmedelsbutik och liknande.
Pensionärer som bor i småhus har behov av att det finns tillgängliga lägenheter att
flytta till. Om det inte finns ökar trycket på särskilt boende. Det har i andra kommuner visat sig att äldre som bor i småhus flyttar till särskilt boende 10 år tidigare
än de som bor i flerbostadshus.
Hemtjänst och hemsjukvård
Hemtjänsten i Sandviken betjänar cirka 1 100 personer. Av dem har 400 personer
enbart matdistribution och trygghetslarm medan 700 personer har hjälp med personlig omvårdnad, måltider, social samvaro, tvätt och inköp.
Hemtjänst och särskilt boende är kommunicerande kärl. En väl utbyggd hemtjänst
som ger äldre möjlighet till kvarboende även med stora insatser minskar behovet av
särskilt boende. Med tillgängligare boende skulle fler kunna bo kvar hemma med
insatser från hemtjänsten.
Hemsjukvården tog kommunerna i länet över från landstinget år 2013. Den är till
för patienter som inte kan ta sig till en hälsocentral utan är inskrivna i hemsjukvården och får besök i hemmet av sjuksköterska, arbetsterapeut eller sjukgymnast. De
som har hemsjukvård har det oftast av andra skäl än bristande fysisk rörlighet vilket
26
medför att en förbättrad tillgänglighet troligen inte ger minskningar i hemsjukvården.
Bostadsmatris
Vid samtal om bostäder för äldre finns ett behov av tydliga definitioner på olika
typer av bostäder. Definitionerna kan variera mellan olika kommuner beroende på
vilka olika bostadstyper som finns. Sandvikens bostadsmatris framgår av figur 1.
Figur 1. Definitioner av boendeformer för äldre
För vem
Lokalisering
Upplåtelseform
Gemensam
lokal
Personal
Kvarboende/
ordinarie
boende
Alla
I kommunen
Seniorboende
Varierar
65+/55+
Boende i
anslutning
till säbo
70+
Trygghetsboende
Vård &
omsorgsboende
70+
Behovs-
Fastighetsägaren
avgör. Nära till
service.
Nära särskilt boende.
Hyres-, bostadsrätt, småhus
Nej
Hyresrätt,
bostadsrätt
Hyresrätt
Områden med
många äldre.
Nära till service.
Hyresrätt
Vanligt
Nej
Krav
Nej
Ej vanligt
i Sandviken
Nej
Krav
Värd
Tilläggsservice
Erbjuds. Kunden betalar
TillgänglighetsStandard
Krav enligt PBL + BAB
prövat
biståndsbeslut
enligt
Socialtjänst-
Utökade krav
Dagverksamheter
Det finns många äldre som känner sig ensamma och otrygga. Forskning visar att
ensamhet och isolering är farligt för människors hälsa. Närhet, socialt stöd och sociala nätverk ökar förmågan att motstå sjukdomar. Forskning visar att nära sociala
band till och med har större betydelse än sunda levnadsvanor. Att både ha nära sociala band och sunda levnadsvanor är givetvis överlägset. Med nära sociala band
följer färre sjukdomsfall och färre dödsfall i förtid. Allt som framkallar och stärker
känslor av ensamhet, isolering, saknad, sorg, fientlighet, vrede, depression, främlingskap och andra besläktade känslor leder inte sällan till lidande, sjukdom och för
tidig död.
Sandviken är väl utbyggt med träffpunkter och dagverksamheter för äldre i alla
kommundelar förutom Ovansjö och Södra. Det finns 7 kommunala träffpunkter
27
lagen
varav 6 i särskilda boenden. Att samlokalisera träffpunkter med särskilda boenden
är rationellt men riskerar att minska antalet besökande eftersom många av de som
ingår i målgruppen inte ser sig som aktuella för insatser från äldreomsorgen. Den
sjunde träffpunkten, Dalbacken, som finns i en fristående byggnad i Centrum har
300-400 besökare per månad vilket är mångdubbelt fler än någon av de andra träffpunkterna. Dessutom har Göranssonska stiftelserna två dagverksamheter i Centrum
med över 700 besökare per månad.
28
7. Utblick nationellt och internationellt
Den demografiska utvecklingen med allt fler äldre gäller inte bara Sandviken utan
generellt för Sverige och västvärlden. Det beror både på att vi lever allt längre och
på de stora barnkullarna efter kriget, den så kallade rekordgenerationen.
Andra kommuner
Liksom Sandviken har allt fler kommuner insett att den demografiska utvecklingen
måste mötas med nya åtgärder. I nätverket Bo bra på äldre dar startade ett 60-tal
kommuner år 2011 ett samarbete om hur man på olika sätt kan möta utvecklingen.
Några av de kommuner som deltog i nätverket var Luleå, Gävle, Hedemora och
Borlänge.
Luleå tog ett helhetsgrepp med en genomförandeplan på sin utredning Planering
för bostäder för äldre i Luleå och tog fram ett regelverk för trygghetsboende.
AB Gavlegårdarna ordnade en arkitekttävling för att omgestalta hyresradhus från
1960-talet i stadsdelen Fridhem till modern standard och tillgänglighet.
Hedemora har genomfört en inventering och analys utifrån demografiutvecklingen.
Kommunen tar tillsammans med fastighetsägarna tagit fram åtgärder för att höja
tillgängligheten.
Borlänge har granskat biståndsbesluten för första tertialen 2014 och funnit att 15 %
av de som beviljades särskilt boende skulle ha kunnat bo i trygghetsboende istället
om det funnits.
Statliga utredningar
Alliansregeringen har under åren 2012-2014 lagt över 40 utredningsuppdrag inom
boendeområdet. Flera av dem handlar om att underlätta ökat byggande och snabbbare planprocesser. Samtidigt har 12 propositioner lagts i riksdagen, bland annat
om kommunernas bostadsförsörjningsansvar. 8 statliga utredningar har presenterats, bland annat om bostadsförsörjning, samordnade bullerregler för att underlätta
bostadsbyggandet, riksintressen och effektivare plan- och byggprocess.
Regeringen tillsatte våren 2014 utredningen ”En förbättrad bostadssituation för
äldre” som ska lämna förslag på åtgärder som förbättrar och underlättar äldres bostadssituation. Syftet är att, mot bakgrund av den demografiska utvecklingen, kunna
tillgodose äldres bostadsbehov på den ordinarie bostadsmarknaden i alla delar av
landet. Utredningen ska vara klar till oktober 2015.
29
Riksrevisionen har granskat om staten gett kommuner med svaga bostadsmarknader
tillräckliga förutsättningar för att uppfylla sitt bostadsförsörjningsansvar när det
gäller äldres boende. Deras slutsats är att det i dag saknas tydliga rättsliga förutsättningar för svenska kommuner att bedriva en bostadspolitik som uppfyller målen i
bostadsförsörjningslagen. Och att regeringen inte har gett kommuner med svaga
bostadsmarknader tillräckliga finansiella och rättsliga förutsättningar att uppfylla
sitt bostadsförsörjningsansvar.
Boverket
Boverket har fått flera utredningsuppdrag och många frågor från regeringen om
bostadsbyggande och samhällsplanering. Bland annat har Boverket gjort en översyn
av lagen om bostadsanpassningsbidrag. I översynen, som var klar i december 2014,
förslås en ny lag om bostadsanpassningsbidrag där en viktig förändring är att bidraget i vissa fall kan tas över av ägare till flerbostadshus.
Stöd till inventering
Regeringen har för år 2014 och 2015 anvisat totalt 15 Mkr i stöd till kommuner för
inventering av den fysiska tillgängligheten i flerbostadshusbeståndet. Boverket har
fått i uppdrag att administrera stödet. Avsikten med stödet är att underlätta kommunernas beredskap och planering för äldres boende.
Sandviken är en av de kommuner som erhållit stöd år 2014. Inventeringen har avrapporterats till Boverket under september 2014 i form av ett utdrag ur denna rapport.
Pensionärerna
De två stora pensionärsförbunden i Sverige, PRO och SPF, har båda tagit fram bostadspolitiska rapporter inför valet 2014 där de ställer krav på politiska åtgärder för
ett bra boende för äldre. Viktigaste kraven är att få fart på bostadsbyggandet och att
ge äldre möjlighet att bo kvar genom att förbättra tillgängligheten.
Internationellt
Inte bara Sverige har en åldrande befolkning och bostäder med bristande tillgänglighet. Det är en utmaning för hela västvärlden. Finland och Tyskland är exempel
på länder som vidtar åtgärder.
Finland har samma demografiska utveckling som Sverige och samma problem med
otillgängliga bostäder. Där finns en tydlig bostadspolitik och regeringen har i april
30
2013 beslutat om ett program för att förbättra äldres boende fram till år 2030. I regeringsprogrammet finns ett helhetsgrepp på vad stat, kommun, fastighetsägare,
organisationer och den enskilde ska göra. Totalt planeras för 700 000 fler tillgängliga bostäder. Det ska bland annat ske genom att 500 hissar per år installeras i hus
utan hiss.
Till programmet finns en genomförandeplan med en budget på 192 miljoner euro
(1,8 miljarder kronor) för de första 5 åren. Man har även räknat fram att
0-alternativet (att inte genomföra åtgärderna) kommer att kosta 1 miljard euro (9,7
miljarder kronor) mer per år 2030.
I Tyskland sker satsningar på generationsövergripande boende med seniorer och
familjer i samma fastigheter som har gemensamma utrymmen för snickeri och gym.
Stat och kommun stöttar med billiga lån, förtur till mark, låga markpriser och hjälper till med kontakter till banker, jurister, arkitekter m.m.
Forskning
Det finns en del forskning om boende och hälsa bland äldre som är relevant. Men
även äldreomsorgens utveckling och åldrandet i sig är intressanta.
Boende och hälsa bland äldre
En studie i Malmö (Utan hiss – mera hemtjänst?) visar att tillgänglighet i boendet
har betydelse för behovet av hemtjänst. De som bodde i flerbostadshus utan hiss
behövde i högre utsträckning hjälp med inköp av dagligvaror. I stadsdelar med hög
andel äldre bebyggelse var skillnaden störst. Studien visar också att närhet till service har betydelse för behovet av hjälp med inköp. Det var särskilt markant för dem
som hade en tillgänglig bostad.
SNAC-studien – som är en långsiktig nationell studie på Kungsholmen i Stockholm
av åldrandet och äldreomsorgen – visar att flyttning till vård- och omsorgsboende är
tre gånger vanligare för de som bor i ordinärt boende än för de som bor i bostäder
anpassade för äldre.
Tema Äldre och Åldrande vid Linköpings universitet har i sin forskning funnit att
äldre för sitt boende i första hand efterfrågar trygghet, tillgänglighet, bekvämlighet.
Äldreomsorgens utveckling
Försörjningen har alltid varit ett problem för de äldre. Det löstes från början med
ålderdomshem. Sedan togs på 1960-talet beslut om pensioner och bostadstillägg
vilket förlängde möjligheterna till kvarboende.
31
Många äldre bodde dock i hus med låg standard och dålig tillgänglighet. De bostads- och förflyttningsproblem de äldre hade på 1960-talet löstes med servicehus.
Sedan kom miljonprogrammet, bostadsanpassningar och tekniska hjälpmedel som
gjorde det möjligt att bo kvar längre i sitt hem.
De ökande omvårdnadsproblemen löstes på 1960-talet med sjukhem i landstingets
regi. De ersattes under 1980-talet med utökad hemtjänst, hemsjukvård, kvälls- och
nattpatruller, larm och korttidsboende som förlängde möjligheterna att bo kvar
hemma.
På 1990-talet började man uppmärksamma orienteringshandikapp och startade
gruppboenden för äldre. Orienteringsproblemen har från 2000-talet lösts med miljöer som underlättar och personal som vägleder orienteringen, t ex dagverksamhet,
avlösning, anhörigstöd och trygghetsboende.
Utvecklingen av äldreomsorgen har gått från att vara en selektiv fattigdomsfråga till
att bli en generell socialpolitisk fråga.
Åldrandet
Demens är ovanligt vid pensioneringen men ökar med stigande ålder så att nära
hälften av de som är över 95 år har en demenssjukdom. Mer än hälften av dem
lider av Alzheimers sjukdom. Det sker en intensiv forskning kring Alzheimer och
bland annat gick 2014 års Nobelpris i medicin till forskning som har betydelse för
Alzheimers sjukdom.
En doktorsavhandling vid Sahlgrenska akademin visar att seniorträffar och förebyggande hembesök minskar behovet av vardagshjälp. Äldre som medverkat i seniorträffar var mindre beroende av sådan hjälp i upp till två år efter studien. Äldre
som fick förebyggande hembesök var ännu ett år efter studien mindre beroende av
hjälp med vardagsaktiviteter.
32
8. Helhetsanalys
Utredningens befolkningsprognos och inventering av bostäders tillgänglighet utmynnar i en helhetsanalys av bostadsbehovet för äldre i alla boendeformer. Den ger
underlag för förslag till framtida inriktning och omfattning av de olika boendeformerna.
Det finns idag drygt 2 100 personer över 80 år i Sandviken. Flest äldre bor i Centrala Sandviken, Södra, Västra och Storvik-Hammarby.
På de 12 åren fram till år 2026 kommer de att bli 1 100 fler personer över 80 år och
fram till år 2040 ytterligare 400 fler. Den snabbaste utvecklingen är således de
närmaste åren. Den största ökningen kommer att ske i Södra där antalet personer
över 80 år kommer att fördubblas till år 2026.
Särskilt boende
Äldreomsorgen i Sandviken är väl utbyggd med god tillgång till särskilt boende.
Antalet platser i särskilt boende relaterat till personer över 80 år är högt jämfört
med andra kommuner. Sett till riksgenomsnittet motsvarar det drygt 100 fler platser.
Med tanke på den stora ökningen de närmaste åren av äldre i Sandviken är inte en
minskning av antalet platser aktuellt. Däremot bör kommunen överväga att ersätta
platser som finns i fastigheter som inte är anpassade för moderna vård- och omsorgsboenden. De fastigheterna är ofta lämpliga som seniorboende eller trygghetsboende, vilka det behövs fler av.
0-alternativet
Om man fortsätter att planera äldreomsorgen som hittills med samma tillgång till
platser i särskilt boende för de som är över 80 år, ett så kallat 0-alternativ, behöver
det fram till år 2026 byggas 227 fler platser. Kommunens ökade driftkostnad fram
till dess blir i 2014 års prisnivå 136 Mkr.
Ordinarie bostadsbestånd
Tillgänglighetsinventeringen visar att flerbostadshusen i Sandviken har en låg tillgänglighet. Bara 24 % av lägenheterna är tillgängliga med rullstol och 44 % är tillgängliga med rollator. Jämfört med andra kommuner vi inventerat har Sandviken
den lägsta tillgängligheten.
33
Prioritering av entréer och bottenvåningar är de viktigaste tillgänglighetsskapande
åtgärderna för att möjliggöra för äldre och funktionshindrade att bo kvar i fastigheten. Med enkla åtgärder, som ramper, kan rullstolstillgängligheten höjas till 40 %.
Lägst rullstolstillgänglighet finns i Södra. Lägst rollatortillgänglighet finns i Södra
och Östra exklusive Centrala Sandviken. De är också de områden som har störst
andel ej tillgängliga lägenheter. Sandvikenhus AB har påbörjat ombyggnationer för
att höja tillgängligheten i Björksätra, Södra.
För att möta utvecklingen med allt fler äldre, särskilt de närmaste åren, behövs fler
tillgängliga bostäder i ordinarie bostadsbestånd. Antalet rollatortillgängliga lägenheter relaterat till antalet personer över 80 år är lågt i de flesta kommundelar och
minskar i takt med att det blir allt fler äldre. Redan nu behövs det fler tillgängliga
lägenheter i Södra. Till år 2026 behöver antalet tillgängliga lägenheter öka även i
Järbo, Ovansjö, Årsunda, Östra exkl Centrala Sandviken, Södra och Västra. På sikt
behövs fler tillgängliga lägenheter i Nya Bruket.
Det finns ingen anledning att i förväg bygga ramp vid alla lägenheter med egen
entré. Inventeringen visar att sådana lägenheter kan erbjudas till rörelsehindrade
och vid behov enkelt utrustas med en entréramp.
Om, och när, förslaget till ny lag om bostadsanpassning (se sidan 30 under Boverket) genomförs kan fastighetsägare få bostadsanpassningsbidrag för att förbättra
tillgängligheten i flerbostadshus.
Kommunala insatser
Kommunen kan stödja tillkomsten av bra och tillgängliga bostäder för äldre på flera
sätt. Kommunen kan medverka genom:
• En bra och förutseende markpolitik.
• En tillfredsställande planberedskap när det gäller bostäder för äldre.
• Att pröva behovet av bostäder anpassade för äldre i samtliga planer med
kommunal mark som medger bostäder och där servicen är tillfredsställande.
• Opinionsbildning och marknadsföring gentemot fastighetsbolag och andra aktörer.
• En god analys av behov och möjligheter för olika områden i kommunen.
• Goda kontakter med pensionärsorganisationer.
• Ägardirektiv till det allmännyttiga bostadsföretaget Sandvikenhus AB.
34
9.
Förslag
De förslag som läggs fram här ger underlag för bostadsförsörjningsplan och översiktsplan samt för verksamhetsplan och budget vad gäller inriktningsbeslut för
kommunens utveckling av bostäder för äldre.
En utgångspunkt är att de allra flesta pensionärer idag och i framtiden bor i det ordinarie bostadsbeståndet. Det finns i alla kommundelar behov av bostäder som är
tillgängliga för personer med rollator eller rullstol för att möjliggöra kvarboende i
området. Det är fastighetsägarna som styr över vilka åtgärder som ska vidtas.
Kommunen kan via ägardirektiv ge den största fastighetsägaren, Sandvikenhus AB,
i uppdrag att arbeta enligt förslagen i den här rapporten.
Det finns underlag för fler seniorboenden i Sandviken. Det går en trend genom
Sverige idag att bygga seniorboenden för att möta 40-talisternas behov. De stora
bostadsföretagen har egna koncept med bostadsrätter inriktade på äldre. Allt fler
allmännyttiga bostadsföretag utvecklar koncept med seniorboende i hyresrätt.
Trygghetsboende är en boendeform som tydligt minskar behovet av särskilt boende. Förutom de trygghetsboende som uppförs i privat regi bör kommunen överväga att till trygghetsboenden omvandla äldreboenden som inte uppfyller dagens
krav på vård- och omsorgsboende. Lägenheterna i anslutning till vård- och omsorgsboende, som kallas trygghetsboende, kan omvandlas till fullvärdiga trygghetsboenden.
För framtiden behövs vård- och omsorgsboenden som är bättre anpassade till modern äldrevård. Därför bör kommunen överväga att ersätta en del av de befintliga
äldreboendena med moderna vård- och omsorgsboenden som det nya Ängsbacken.
Utbyggnadsalternativ
Med en satsning på trygghetsboenden och fler tillgängliga lägenheter kan kostnadsökningen till år 2026 begränsas med 77 % till 31 Mkr istället för 136 Mkr, se diagram 5. Det innebär en minskad kostnadsökning motsvarande 1:50 skattekronor.
I kostnaden för utbyggnadsalternativet ligger dels det kommunala stödet till personal och till gemensamhetsutrymmen i trygghetsboenden och dels kostnader för
hemtjänst för de som bor i trygghetsboende eller bostäder med bra tillgänglighet
och som annars hade varit bosatta i vård- och omsorgsboende.
35
Diagram 5. Ökad årlig driftkostnad i Mkr vid 0-alternativ respektive
utbyggnadsalternativ
0-alternativet
136
119
Utbyggnadsalternativet
99
77
61
50
39
31
32
24
3
1
2015
4
2
13
6
8
9
2016
2017
2018
2019
10
12
14
2020
2021
2022
17
21
2023
2024
24
2025
2026
Utbyggnadsalternativet innebär att ökningen i antal platser i vård- och omsorgsboende kan begränsas. Förutsättningarna för det är:
• Att det förutom Kanalgården byggs ytterligare ett trygghetsboende i centrala
Sandviken och ett i Björksätra.
• De 142 lägenheterna i anslutning till vård- och omsorgsboende (se bilaga 5)
omvandlas till fullvärdiga trygghetsboenden med gemenskapslokaler och
trygghetsvärdar.
• 285 fler tillgängliga lägenheter utöver de Sandvikenhus AB planerar.
Tabell 8 visar en sammanställning av utbyggnadsalternativet.
Tabell 8. Utbyggnadsalternativ 2015-2026
Vård- och omTrygghetsSeniorsorgsboende
boende
boende
2014
2026 2014 2026 2014 2026
Järbo
31
31
0
16
0
0
Ovansjö
35
35
0
0
0
0
Storvik-Hammarby
44
44
0
58
0
0
Årsunda
13
13
0
32
0
0
Österfärnebo
19
19
0
21
0
0
Östra exkl Centrala S
74
79
0
0
0
0
Södra
137
137
0
50
32
32
Västra
63
63
0
15
48
48
Centrala Sandviken
0
0
0 100 116 116
SANDVIKEN
416
421
0 292 196 196
36
Tillgängliga
lgh
2014
2026
85
85
112
112
317
317
76
76
110
110
87
87
575
700
683
758
1 982
2 292
4 027
4 537
Kvarstående
behov av
tillgängliga lgh
40
17
45
35
0
76
26
46
0
285
Vid beräkningen av tillgängliga lägenheter år 2026 har hänsyn tagits till Sandvikenhus AB´s utbyggnadsplaner på 30 lägenheter per år i företrädesvis Centrala
Sandviken, Södra och Västra. Kvarstående behov av 285 tillgängliga lägenheter
kan lösas med enkla åtgärder (se sidan 14) och med eventuellt kommande lagförändring i bostadsanpassningen (se sidan 34).
I Järbo flyttar många äldre till flerbostadshus innan 80 års ålder varför det mot
bakgrund av den snabba ökningen av äldre behövs fler tillgängliga bostäder.
I Ovansjö bor en ovanligt stor andel av de äldre i särskilt boende och många flyttar
dit tidigt. En orsak till det kan vara bristen på tillgängliga lägenheter, en annan orsak kan sökas i avsaknaden av träffpunkter och mötesplatser för äldre.
I Storvik finns flera fastigheter nära vård- och omsorgsboendet som relativt enkelt
kan omvandlas till fullvärdiga trygghetsboenden.
I Årsunda flyttar många äldre till flerbostadshus innan 80 års ålder varför det mot
bakgrund av den snabba ökningen av äldre behövs fler tillgängliga bostäder.
I Österfärnebo bor många äldre kvar i småhus även efter 80-års åldern.
I Östra exkl centrala Sandviken finns få lägenheter och de allra flesta bor i småhus.
Befolkningsprognosen visar närapå en fördubbling av personer över 80 år fram till
år 2026. Behov finns av fler tillgängliga bostäder. Hänsyn tagit till att för Sandbacka-området kan behovet tillgodoses i Centrala Sandviken.
I Södra fördubblas antalet äldre över 80 år fram till år 2026. Utöver de lägenheter
Sandvikenhus AB planerar finns ett kvarstående behov av tillgängliga lägenheter.
I Västra finns utöver de lägenheter Sandvikenhus AB planerar finns ett kvarstående
behov av tillgängliga lägenheter.
I Centrala Sandviken finns lägenheter som med enkla medel kan göras tillgängliga
när behov uppstår.
Känslighetsanalys
Känslighetsanalys innebär att en granskning av vad händer om vissa avgörande
faktorer förändras. Hur påverkas resultaten
• Om fler tillgängliga lägenheter inte skapas.
Ökat tryck på särskilt boende, pensionärer bor kvar i bostäder där de inte
själva kan ta sig in och ut.
• Om antalet platser i särskilt boende minskas utan att fler tillgängliga bostäder skapas i det ordinarie bostadsbeståndet.
Ökat behov av hemtjänst med omfattande insatser.
37
Referenser
Antonovsky, Aaron. Hälsans mysterium. Natur och Kultur, 1991.
Arman, Rebecka och Lindahl, Lisbeth. Nyttan och värdet av bostadsanpassningar
ur olika perspektiv. FoU i Väst, 2005.
Att åldras i grannskapet – en kunskapsöversikt. SABO, 2005.
Blomberg, I och Kärnekull, K. Bygga seniorboende tillsammans – en handledning.
Hjälpmedelsinstitutet, 2013.
Bo bra hela livet (SOU 2008:113). Äldreboendedelegationen, Regeringskansliet,
2008.
Bo bra på äldre dar. Hjälpmedelsinstitutet, 2013.
Boendeplan för äldre i Borlänge 2013-2033. Borlänge kommun, 2014.
Boendepolitiskt program. PRO, 2014.
Bofast listar kassaskrin för äldreombyggare. Bofast, september 2012.
Bo för att leva – seniorbostäder och trygghetsbostäder (SOU 2007:103). Äldreboendedelegationen, Regeringskansliet, 2007.
Bostadsanpassning och trygga fastighetsägare. Haninge kommun, 2012.
Bostadsanpassningsbidragen 2011. Rapport 2012:15, Boverket 2012.
Bostadsmarknaden 2012-2013 – med slutsatser från bostadsmarknadsenkät 2012.
Rapport 2012:8, Boverket 2012.
Bostäder för äldre i avfolkningsorter. RIR 2014:2, Riksrevisionen, 2014.
Bygga för äldre. En guide för entreprenörer. Almega, 2012.
Bygg ikapp. Hjälpmedelsinstitutet, 2012.
Ekvall, Gittan. Utan hiss – mera hemtjänst? Rapport 2005:2, Malmö FoU-enhet för
äldre.
Femti funderingar om äldres boende. SKL, 2012.
Fridenäs, Marcus och Mattson, Kristoffer. Kvarboende - Förutsättningar, svårigheter och möjligheter för ett kvarboende i en trygg närmiljö. Institutionen för infrastruktur, KTH, 2004.
Fänge, Agneta och Iwarsson, Susanne. Evidensbaserad bostadsplanering. Hjälpmedelsinstitutet, 2009.
38
Glimskär, B, Hjalmarsson, J och Svensson, H. Projektredovisning Rollatortillgänglighet. Centrum för hälsa och byggande, KTH, 2012.
Gustafsson, S. Health-promoting intervention for community-dwelling older adults
- Focusing on the concept of frailty and intervention outcome. Sahlgrenska akademin, Göteborgs Universitet, 2012.
Kommittédirektiv: EU-rättsliga förutsättningar för kommunal bostadspolitik, Regeringens direktiv 2013:68.
Kommittédirektiv: Regional planering och bostadsförsörjning, Regeringens direktiv 2013:78.
Kommittédirektiv: En förbättrad bostadssituation för äldre, Regeringens direktiv
2014:44.
Kvarboende + tillgänglighet = god ekonomi. SABO, 2004.
Kärnekull, Kerstin. Bygga för seniorer. Svensk Byggtjänst, 2011.
Lindahl, Lisbeth och Armani, Rebecka. Att ta bort trösklarna till ett självständigt
liv. Slutrapport om nyttan och värdet av bostadsanpassningar. Rapport 1:2006. Fou
i Väst, 2006.
Lindahl, Lisbeth, Martini, Maria och Malmqvist, Inga. Vem ska värna tillgängligheten? Hjälpmedelsinstitutet, 2010.
Lo-Johansson, Ivar. Ålderdoms-Sverige. Carlssons, 1952.
Müller, Lilian. Ett samhälle för alla. Svensk Byggtjänst, 2012.
Nöjda hyresgäster bor kvar. Görbra för äldre, Göteborgs stad, 2012.
Planering för bostäder för äldre i Luleå. Luleå kommun, 2010.
Program för att förbättra äldres boende 2013-2017. Statsrådets principbeslut
18.4.2013, Miljöministeriet, Finland.
Proposition: En tydligare lag om kommunernas bostadsförsörjningsansvar, Regeringens proposition 2012/13:178.
Regeringsbeslut: Uppdrag till Boverket att göra en översyn av lagen om bostadsanpassningsbidrag mm, Regeringsbeslut S2009/1816.
Regeringsbeslut: Uppdrag till Boverket att ta fram förslag som underlättar etablering på bostadsmarknaden, Regeringsbeslut S2013/5424.
Räkna med kvarboende – en handledning. SABO, 2005.
SABOS bopris 2011. Tema: Boende för äldre. SABO, 2012.
39
Seniorernas bostadsrapport. SPF, 2014.
Syd bygger för framtidens äldre. Lunds Universitet, 2012.
Så skapar vi bättre boende för äldre. Hjälpmedelsinstitutet, 2009.
Thor, Sara. Hus söker hiss. Skill, 2011.
Underlätta äldres boende i det befintliga fastighetsbeståndet. Pilotstudie i Familjebostäders Blackeberg. Familjebostäder, 2007.
Upprusta miljonprogrammet för de äldre. En studie av tillgängligheten i Järva.
Hjälpmedelsinstitutet, 2010.
Uvhagen, H och Rydwik, E. Samband mellan serviceinsatser i ordinärt boende och
bostadens fysiska tillgänglighet. FOU nu, 2011.
Vem vill betala för tillgängligheten? Bofast, september 2012.
Westlund, Peter. Salutogen design är framtidens äldreboende. Fortbildning i
Stockholm AB, 2010.
Westlund, Peter och Sjöberg, Arne. Antonovsky inte Maslow – för en salutogen
omsorg och vård. Fortbildningsförlaget, 2005.
Wikman, Leif. Bostadsanpassningsbidrag till fastighetsägare. En försöksverksamhet i Luleå. Hjälpmedelsinstitutet, 2013.
Wikman, Leif. Genomförandeplan. Boende för äldre i Luleå. Hjälpmedelsinstitutet,
2012.
Wikman, Leif. Genomförandeplan. Bostäder för äldre. Slutrapport. Luleå kommun, 2013.
Återanvändning av hissar och större installationer finansierade med bostadsanpassningsbidrag. Boverket, 2009
Äldres boende - en fråga om livskvalitet. Hjälpmedelsinstitutet, 2009.
Äldre – vård och omsorg den 1 oktober 2012 – Kommunala insatser enligt Socialtjänstlagen samt hälso- och sjukvårdslagen. Socialstyrelsen, 2013.
Öppna jämförelser – vård och omsorg om äldre 2012. Sveriges Kommuner och
Landsting, 2013.
Översyn av lagen om bostadsanpassningsbidrag m.m. Rapport 2014:38, Boverket
2014.
40
Bilaga 1
Innehåll i inventeringen av tillgänglighet
Vid inventeringen av tillgänglighet till flerbostadshus har följande parametrar beaktats.
1.
Gångvägars framkomlighet
a. vägbeläggning, nivåskillnader, bredd, belysning
2.
Belysning
a. entréer, gångvägar
3.
Orienterbarhet
a. skyltat till entréer
4.
Tillgänglig utemiljö
a. gångvägar, vilplatser
5.
Entré
a. nivåskillnad, ramp, ytterdörr
6.
Trapphus
a. lägenheter i entréplan, trappsteg till 1:a vån, ledstänger i trappa, rollatorparkering
7.
Hiss
a. nivåskillnad innan hissen, automatisk dörröppnare, hissdörren
8.
Soprum
a. avstånd, tillgänglighet med rollator/rullstol, soprumsdörr
9.
Vilplatser
a. Längs gångvägar
b. Vid torg och centrum
10.
Parkering
a. Gatuparkering nära huset
Vid inventeringen har även noterats hinder som enkelt kan åtgärdas. Fotodokumentation har skett av bra exempel och enkelt åtgärdade hinder.
41
Bilaga 2
Kriterier på tillgänglighet
Tillgängligheten till flerfamiljsfastigheter har vid inventeringen klassats i tre nivåer
efter tillgänglighetsgrad.
Rollatortillgänglig lägenhet
•
•
•
•
•
•
•
•
•
Gångvägar ska vara lätt att ta sig fram på med rollator (ej tjockt lager grus)
Nivåskillnader får vara högst 6 trappsteg förutsatt att ledstänger finns
Belysning på gångvägar och vid entré
God orienterbarhet med skyltar vid entré
Entrédörren ska vara minst 90 cm bred
Entrédörren ska vara lätt att öppna
Om hiss ej finns ska det finnas plats att parkera rollator vid entrén
Trappor får vara högst 6 trappsteg och försedda med ledstänger
Soprum/-kärl ska finnas inom 50 m och vara tillgängliga för personer med
rollator
Rullstolstillgänglig lägenhet
Förutom kraven för rollatortillgänglighet krävs att:
• Gångvägar ska vara hårdbelagda och utan trappsteg
• Gångvägar får ej ha trappsteg men mindre lutning och ska vara minst 1 m
breda
• Entrén får ha högst 25 mm nivåskillnad
• Vi högre nivåskillnad vid entrén ska ramp finnas
• Från entrén till lägenhetsdörren får det vara högst 25 mm nivåskillnad
• Vid högre nivåskillnad skall det finnas hiss (eller ramp om det är små nivåskillnader)
• Hissdörr ska vara lättöppnad/ha dörröppnare
• Soprum/-kärl ska finnas inom 50 m och vara tillgängliga för personer i rullstol
Ej tillgänglig lägenhet
•
Lägenheter där kraven för rollatortillgänglighet ej uppfylls är ej tillgängliga.
42
Bilaga 3
Karta över områdesindelningen
Kommundelar
1
2
3
4
5
6
7
8
Järbo
Ovansjö
Storvik-Hammarby
Södra
Västra
Årsunda
Österfärnebo
Östra
43
Karta över områdesindelning för centrala Sandviken
Centrala Sandviken
NYKO
Område
116
Stadsparken
117
Nya Bruket
118
Centrum
119
Kyrkåsen
Centrala Sandviken
118
116
117
44
119
Bilaga 4
Enkelt åtgärdade hinder
Område
Järbo
Ovansjö
Storvik-Hammarby
Årsunda
Österfärnebo
Östra exkl Centrala S
Södra
Västra
Centrala Sandviken
varav Stadsparken
Nya Bruket
Centrum
Kyrkåsen
Sandviken
Antal
entréer
26
64
37
19
56
12
122
184
442
38
285
81
38
962
Antal
lägenheter
30
88
68
28
73
19
122
255
816
90
298
323
105
1499
45
Entréer med
minst 5 lägenheter
0
1
3
0
2
1
0
0
15
0
0
8
7
22
Entréer med
1 lägenhet
22
41
24
14
46
8
122
119
266
0
238
20
8
662
Bilaga 5
Bostäder anpassade för äldre och träffpunkter
Boendeplatser i Sandvikens äldreomsorg år 2014
Enhet
Kommundel
Äldreboende
Karl-Johangårdarna
Södra
Kremlan
Södra
57
Kvarteret Lillvik
Storvik
31
Ovansjögården
Ovansjö
28
Rosengården
Södra
Solbacken
Södra
Solängsgården
Österfärnebo
12
Tallen
Västra
63
Vallgården
Årsunda
8
Åsgården
Järbo
21
Ängsbacken
Östra
57
Sandviken totalt
277
Demensboende Korttidsboende Summa
25
23
48
24
81
13
3
47
7
1
36
25
25
31
1
32
7
19
63
5
1
14
10
1
32
17
1
75
139
56
472
-> 416<-
Bostäder i anslutning till vård- och omsorgsboende
Område
Fastighetsägare
Järbo
Sandvikenhus AB
Storvik-Hammarby
Sandvikenhus AB
Årsunda
Sandvikenhus AB
Österfärnebo
Sandvikens kommun
Västra
Sandvikenhus AB
Sandviken totalt
Antal lgh
16
58
32
21
15
142
Seniorboende
Område
Södra
Västra
Centrala
Sandviken totalt
Antal lgh
32
48
116
196
Fastighetsägare
Sandvikenhus AB
Sandvikenhus AB
Sandvikenhus AB
Träffpunkter och dagverksamheter
Åsgården/Duvan
Järbo
Tallen
Västra
Kvarteret Lillvik
Storvik
Dalbacken
Centrala
Bruket
Centrala
Vallgården
Solängsgården
Estersgården *
Anna & Albertgården *
Årsunda
Österfärnebo
Centrala
Centrala
* drivs av Göranssonska Stiftelserna
46
En rapport från
Wikman-konsult AB
Buskvägen 16 • 975 98 Luleå
www.wikman-konsult.se
för
47