Hissar, trygghetsbostäder och bostadstillägg

a
Hissar, trygghetsbostäder och
bostadstillägg – analysunderlag
till Utredningen om bostäder
för äldre
Mats Klingvall
RedKey Consulting AB
HISSAR, TRYGGHETSBOSTÄDER OCH BOSTADSTILLÄGG – ANALYSUNDERLAG TILL
UTREDNINGEN OM BOSTÄDER FÖR ÄLDRE
Hissar, trygghetsbostäder och bostadstillägg –
analysunderlag till Utredningen om bostäder för
äldre
RedKey Consulting AB, Mats Klingvall
Sångarevägen 33, 191 35 Sollentuna
Tel: +46 (0)739-843 999, E-post: [email protected]
Hemsida: www.redkey.se
2015-09-04
2
HISSAR, TRYGGHETSBOSTÄDER OCH BOSTADSTILLÄGG – ANALYSUNDERLAG TILL
UTREDNINGEN OM BOSTÄDER FÖR ÄLDRE
Innehåll
1
Sammanfattning .................................................................................................................... 5
2
Inledning ................................................................................................................................ 7
3
4
5
6
7
8
2.1
Bakgrund och syfte ........................................................................................................ 7
2.2
Metod ............................................................................................................................ 7
Investeringsstöd till efterinstallation av hiss ......................................................................... 8
3.1
Utredningens förslag ..................................................................................................... 8
3.2
Tidigare studier.............................................................................................................. 8
3.3
Antal lägenheter utan hiss............................................................................................. 9
3.4
Fördelar med att installera hiss ................................................................................... 10
3.5
Samhällsekonomisk analys .......................................................................................... 11
3.6
Konsekvenser för fastighetsägarna, boende och branschen ...................................... 14
Krav att undanröja enkelt avhjälpta hinder i flerbostadshus .............................................. 16
4.1
Utredningens förslag ................................................................................................... 16
4.2
Kostnader för fastighetsägaren ................................................................................... 16
Investeringsstöd till trygghetsbostäder............................................................................... 18
5.1
Utredningens förslag ................................................................................................... 18
5.2
Tidigare studier............................................................................................................ 18
5.3
Samhällsekonomisk utvärdering ................................................................................. 19
5.4
Statens kapitalkostnad och uppskattad produktionskostnad ..................................... 22
Startbidrag för byggemenskaper ......................................................................................... 24
6.1
Utredningens förslag ................................................................................................... 24
6.2
Bidragsbelopp och antal byggprojekt.......................................................................... 24
Höjt hyrestak för bostadstillägg .......................................................................................... 25
7.1
Utredningens förslag ................................................................................................... 25
7.2
Höjt hyrestak ökar möjligheterna att flytta................................................................. 25
7.3
Statsfinansiella konsekvenser ..................................................................................... 26
7.4
Effekter på individnivå ................................................................................................. 29
7.5
Samhällsekonomiskt resonemang............................................................................... 31
Appendix.............................................................................................................................. 32
8.1
Zonindelning i pensionsmyndighetens datalager Pedal .............................................. 32
Referenser ................................................................................................................................... 33
3
HISSAR, TRYGGHETSBOSTÄDER OCH BOSTADSTILLÄGG – ANALYSUNDERLAG TILL
UTREDNINGEN OM BOSTÄDER FÖR ÄLDRE
4
HISSAR, TRYGGHETSBOSTÄDER OCH BOSTADSTILLÄGG – ANALYSUNDERLAG TILL
UTREDNINGEN OM BOSTÄDER FÖR ÄLDRE
1
Sammanfattning
Investeringsstöd till efterinstallation av hiss
Ett av utredningens förslag är ett statligt anslag på 300 miljoner kronor per år under en
femårsperiod för installation av hissar och andra lyftanordningar i befintliga flerbostadshus.
Subventionen föreslås vara 50 % av kostnaden för hiss och installation, dock högst 650 000
kronor. Fördelarna med att installera hiss i flerbostadshus är många. Hissen ökar
tillgängligheten till bostaden för alla och för äldre personer bidrar det troligtvis till att
fallolyckorna blir färre och kanske att behovet av hemtjänst minskar. Ökad tillgänglighet i form
av hiss kan också bidra till att äldre kan bo kvar längre i sin egen bostad innan de t.ex. flyttar till
vård- och omsorgsboende. Om flyttfrekvensen till vård- och omsorgsboende minskar är det bra
för kommunerna eftersom det minskar behovet av antal platser på vård- och omsorgsboende
som är den största utgiftsposten inom äldreomsorgen.
Trots flera fördelar med hiss är det tveksamt om efterinstallationer av hissar i befintliga
bostadshus kommer att vara samhällsekonomiskt lönsamt. Den totala kapitalkostnaden för
investeringen beräknas bli betydligt högre än kommunernas minskade kostnader för vård- och
omsorgsboende. Under mycket gynnsamma antaganden om att flyttfrekvensen till vård- och
omsorgsboende minskar till följd av hiss och att det bor en stor andel äldre i trappuppgången,
kan dock statens del av kostnaden, dvs. subventionen, täckas av kommunernas beräknade
besparing. Installationer av hissar är förenat med höga kostnader och de flesta bostadshus
som saknar hiss har högst tre våningar. I ett genomsnittligt flerbostadshus med tre våningar
och i realiteten totalt sex lägenheter på våning två och tre som kommer ha nytta av hissen bor
det helt enkelt för få äldre personer för att installationer av hissar ska få tillräckligt genomslag
på platserna på vård- och omsorgsboenden. Stödet behöver därför styras till hus där utbytet
blir bäst.
Krav att undanröja enkelt avhjälpta hinder i flerbostadshus
Utredningen föreslår att fastighetsägaren ska vara skyldig att undanröja enkelt avhjälpta
hinder i eller i anslutning till entréer och trapphus i flerbostadshus. Baserat på en fallstudie
från Luleå kommun kan kostnaderna att undanröja enkelt avhjälpta hinder i flerbostadshus
uppskattas till mellan 5 000 och 200 000 kronor för en fastighetsägare. I fastigheter med få och
små hinder, t.ex. avsaknad av kontrastmarkeringar eller mindre nivåskillnader, kostar det
mindre att åtgärda tillgängligheten. I fastigheter där hindren är mer omfattande, som t.ex.
avsaknad av hissdörrautomatik, kan det kosta mer.
Investeringsstöd till trygghetsbostäder
Utredningen föreslår att ett investeringsstöd till trygghetsbostäder återinförs och att
200 miljoner kronor per år anslås för detta under en femårsperiod. En utbyggnad av
trygghetsbostäder är utifrån både ett samhällsekonomiskt och ett kommunalekonomiskt
perspektiv mycket lönsamt. Beräkningarna tyder på att kostnaderna för statens subventionsdel
kommer att vara betydligt lägre än den vinst som en utbyggnad av trygghetsbostäderna bidrar
till. Vinsten utgörs av att personer som bor på trygghetsboende flyttar i mycket mindre grad till
5
HISSAR, TRYGGHETSBOSTÄDER OCH BOSTADSTILLÄGG – ANALYSUNDERLAG TILL
UTREDNINGEN OM BOSTÄDER FÖR ÄLDRE
ett vård- och omsorgsboende, jämfört med flyttfrekvensen från ett ordinärt boende vilket
minskar antalet boende på kommunernas vård- och omsorgsboenden. Antagandet baseras på
data från SNAC. I SNAC framgår att flyttfrekvensen från ett serviceboende på Kungsholmen till
ett vård- och omsorgsboende uppgår till 4,3 % för äldre personer med hemtjänst, vilket är
lägre än motsvarande siffra från ett ordinärt boende som är omkring 10 %. Under förutsättning
att serviceboendet på Kungsholmen är representativt för ett trygghetsboende erhålls en
positiv kommunalekonomisk effekt som ett resultat av att antalet platser på kommunernas
vård- och omsorgsboenden minskar.
Startbidrag för byggemenskaper
Utredningen föreslår att ett stimulansbidrag inrättas för att främja byggemenskaper. Stöd ska
kunna sökas för budgeterade kostnader upp till 300 000 kronor. Beloppet uppskattas vara
tillräckligt för att täcka kostnaderna för t.ex. en professionell projektsamordnare som kan
fungera som ombud mellan byggemenskapen och t.ex. kommunen innan bygget startar.
Höjt hyrestak för bostadstillägg
Utredningen föreslår en förstärkning av bostadstillägget för pensionärer genom att taket för
bostadsutgiften höjs från nuvarande 5 000 kronor i månaden till 7 300 kronor. Syftet med
förslaget att höja hyrestaket för bostadstillägget är att göra det möjligt för pensionärer med
låga inkomster att flytta till bostäder som är tillgängliga för personer med nedsatt
funktionsförmåga. Idag är det många pensionärer med bostadstillägg som inte har råd att
flytta till nyproducerade moderna bostäder med högre hyror eftersom de inte får någon
kompensation för den hyresökning som en flytt till modernare lägenheter i de flesta fall
innebär. Baserat på data från Pensionsmyndighetens datalaget PEDAL framgår det tydligt att
för många pensionärer med låga inkomster är en höjning av taket en förutsättning för att en
flytt till modernare och mer tillgängliga bostäder ska kunna realiseras.
Enligt Pensionsmyndighetens beräkningar skulle en höjning av hyrestaket till 6 200 kronor
medföra att kostnaderna för bostadstillägget ökar med cirka 1,1 miljarder kronor per år. Det
motsvarar en ökning med 13 % i jämförelse med Pensionsmyndighetens prognos för utgifterna
2015. Om taket höjs till 7 300 kronor beräknas utgifterna för bostadstillägget öka med cirka 1,4
miljarder kronor, eller 16 % i jämförelse med utgiftsprognosen för 2015.
Det är svårt att förutse hur en höjning av taket påverkar benägenheten att flytta. Det är inte
bara de privatekonomiska förutsättningarna som styr valet av bostad. Om taket höjs till
6 200 kronor och 25 % av de som idag har bostadstilägg flyttar inom fem år till en lägenhet
med en hyra som ligger över 6 200 beräknas kostnaderna öka med ytterligare 90 miljoner
kronor per år. Om taket höjs till 7 300 kronor beräknas kostnaderna öka med 124 miljoner
kronor per år om 25 % flyttar till en lägenhet med en hyreskostnad över 7 300 kronor.
6
HISSAR, TRYGGHETSBOSTÄDER OCH BOSTADSTILLÄGG – ANALYSUNDERLAG TILL
UTREDNINGEN OM BOSTÄDER FÖR ÄLDRE
2
Inledning
2.1
Bakgrund och syfte
Enligt direktiven (2014:44) till Utredningen om bostäder för äldre (S 2014:10) ska en särskild
utredare lämna förslag på åtgärder som förbättrar och underlättar äldres bostadssituation.
Syftet är att, mot bakgrund av den demografiska utvecklingen, kunna tillgodose äldres
bostadsbehov på den ordinarie bostadsmarknaden i alla delar av landet. Utredaren ska
•
•
•
kartlägga förekomsten av hinder för äldre personer att anpassa sitt boende eller att flytta
till ett anpassat boende och de bakomliggande orsakerna till sådana eventuella hinder,
analysera förutsättningarna för äldre att inneha eller ordna ett ändamålsenligt boende och
föreslå åtgärder i syfte att förbättra dessa förutsättningar,
med beaktande av den förestående demografiska utvecklingen analysera
förutsättningarna för kommunerna att leva upp till de krav som ställs i
bostadsförsörjningslagen och i annan relevant lagstiftning och vid behov föreslå
nödvändiga åtgärder.
Syftet med föreliggande underlag är att för utredningens räkning genomföra de
konsekvensanalyser som krävs enligt Kommittéförordningens 14 § och Förordningen
(2007:1244) om konsekvensutredning vid regelgivning (med undantag för 6 § punkt 4, 6-7, 7 §
punkt 4), och att där det behövs för att kunna ge ett adekvat beslutsunderlag även analysera
och bedöma de dynamiska effekterna. 7 § i förordningen (2007:1244) kan tillgodoses genom
ett resonemang, bland att genom att konsultera intresseorganisationer eller företag.
Konsekvensutredningarna ska täcka alla de förslag som utredningen avser lägga men särskilt
fokus ska läggas på följande områden:
•
•
•
•
•
Förstärkning av bostadstillägget för pensionärer (i samarbete med Pensionsmyndigheten)
Investeringsstöd till trygghetsbostäder
Stöd till tillgänglighetsförbättrande åtgärder i befintligt bostadsbestånd
Stöd till alternativa boendeformer
Nationell tillgänglighetsmärkning
2.2
Metod
Analyser, beräkningar och slutsatser i föreliggande rapport är i huvudsak det samlade
resultatet från inläsning av relevanta dokument, intervjuer, möten och egna beräkningar
genomförda under april-juli 2015. För de kommunalekonomiska konsekvensberäkningarna har
excelbaserade simuleringsmodeller utvecklats. Statistik har hämtats från SCB,
Pensionsmyndigheten och SKLs kommundatabas KOLADA. Analyserna och beräkningarna i
avsnittet om höjt hyrestak för bostadstillägg har utförts i samarbete med
Pensionsmyndigheten där data är hämtat från Pensionsmyndighetens datalager Pedal.
7
HISSAR, TRYGGHETSBOSTÄDER OCH BOSTADSTILLÄGG – ANALYSUNDERLAG TILL
UTREDNINGEN OM BOSTÄDER FÖR ÄLDRE
3
Investeringsstö d till
efterinstallation av hiss
3.1
Utredningens förslag
Utredningen föreslår ett statligt anslag på 300 miljoner kronor per år under en femårsperiod
för installation av hissar och andra lyftanordningar i befintliga flerbostadshus. Subventionen
föreslås vara 50 procent av kostnaden för hiss och installation, dock högst 650 000 kronor.
De allra flesta av de äldre bor i och kommer även fortsättningsvis att åldras i helt vanliga
bostäder inom ramen för det som kallas det ordinarie bostadsbeståndet. Dit räknas småhus
och lägenheter i flerbostadshus. Många bostäder har emellertid en begränsad tillgänglighet
som t.ex. avsaknad av hiss som gör att en del av de äldre måste flytta till ett vård- och
omsorgsboende tidigare än vad som egentligen är nödvändigt. Dessutom är det många som
bor i de äldre delarna av bostadsbeståndet från 1940- till 1980-talet. En del av de äldre flyttar
naturligtvis till nyprodocerade lägenheter där tillgängligheten är bättre, men de flesta kommer
troligtvis att bo kvar, bl.a. av ekonomiska skäl. Nyproducerade lägenheter har höga hyror och
det kommer även fortsättningsvis vara många som inte har råd att flytta till nyproduktion.
Därför anser utredningen att tillgängligheten i det befintliga bostadsbeståndet behöver
förbättras genom installation av hiss och tillgänglighetsförbättrande åtgärder, framförallt vid
entréer. Tidigare erfarenheter tyder dock på att detta inte sker på marknadens villkor.
Fastighetsägarna har egentligen få incitament att framförallt installera en hiss eftersom det är
förenat med höga investeringskostnader som kan behöva tas ut i form av högre hyror som
hyresgästerna ofta inte är villiga att betala. I svaga regioner försvagas incitamenten ytterligare
av att värdet på fastigheten påverkas ytterst marginellt eller inte alls av en hissinstallation. I
tillväxtregionerna får fastighetsägarna lägenheterna uthyrda ändå trots att tillgängligheten till
lägenheterna inte alltid är den bästa. Med utgångspunkt från att tillgängligheten behöver
förbättras och de svaga incitamenten på bostadsmarknaden anser därför utredningen att det
behövs ett statligt stöd i syfte att stimulera till investeringar i tillgänglighetsförbättrande
åtgärder i det befintliga fastighetsbeståndet.
3.2
Tidigare studier
I Finland har man sedan några år tillbaka gjort en satsning på installation av hissar och andra
tillgänglighetsförbättrande åtgärder vid entréer. Målsättningen är att 500 hissar ska installeras
per år (Miljöministeriet, 2013). Staten i Finland ger ett bidrag motsvarande 50 procent av
kostnaden och 2014 avsattes 25 miljoner euro för detta. Satsningen motiveras bl.a. av en
samhällsekonomisk kalkyl (Global Research & Data Services, 2014) med slutsatsen att den
samhällsekonomiska vinsten blir hög genom att kostnaderna för särskilt boende minskar när
de äldre kan bo kvar längre hemma. Ansatsen för beräkningarna är enkel. I princip har de
kommit fram till resultatet genom att multiplicera de antal år som de äldre uppskattas bo kvar
8
HISSAR, TRYGGHETSBOSTÄDER OCH BOSTADSTILLÄGG – ANALYSUNDERLAG TILL
UTREDNINGEN OM BOSTÄDER FÖR ÄLDRE
hemma med kostnaderna för vård- och omsorgsboende med avdrag för investerings- och
driftkostnaden per år för den efterinstallerade hissen.1 Trots avsaknaden av andra referenser
är det dock tveksamt om beräkningarna från Finland kan utgöra en rättvisande vägledning
huruvida efterinstallerade hissar är lönsamt eller inte. En svaghet i den finländska kalkylen är
att man inte har utgått från hur en efterinstallerad hiss påverkar den genomsnittliga
flyttfrekvensen från ordinärt boende till vård- och omsorgboende och i slutändan stocken av
antalet boende på ett vård- och omsorgsboende. Inget av det framgår och därför blir det också
svårt att göra en realistisk bedömning av resultaten i den finländska analysen.
I Bo bra hela livet (SOU 2008:113) finns det inte heller någon samhällsekonomisk bedömning
av utredningens förslag att införa ett statligt bidrag till hissinstallation. Utredningen
konstaterar att hiss kan minska belastningen på den kommunala vården och omsorgen genom
att äldre som bor i fastigheter med hiss behöver mindre hemtjänstinsatser. Utredningens
remissinstanser var positiva till förslaget och menade att det ökar möjligheterna för äldre att
bo kvar hemma längre och därigenom skjuter upp behovet av mer omfattande vård- och
omsorgsinsatser.
Några andra kalkyler eller forskning kring tillgänglighetsförbättrande åtgärder specifikt om
installationer av hissar finns inte. Däremot finns det en del lokala analyser kring andra former
av tillgänglighetsförbättrande åtgärder som alla skriver att det finns stora vinster att hämta för
kommunerna vid tillgänglighetsförbättrande åtgärder vid entréerna och/eller i hemmen.2
Beräkningsprinciperna är dock i stort sett samma som i den finländska kalkylen ovan.
Analyserna baseras på en uppskattning av hur många år som de boende kan bo kvar hemma
och inte hur det påverkar flyttfrekvenser och antalet platser på vård- och omsorgsboenden.
3.3
Antal lägenheter utan hiss
I Finland uppskattar man att det fanns över 18 400 hus och 42 000 trapphus med tre eller fler
våningar som saknade hiss år 2011. Husen hade omkring 402 000 lägenheter med nästan
100 000 boende över 65 år. I Sverige är antalet trapphus utan hiss uppskattningsvis ännu fler.
Någon säker siffra över antalet flerbostadshus som saknar hiss finns emellertid inte. I en
rapport från Boverket från 2003 (Boverket, 2003) var den samlade bedömningen att det 2003
saknades hiss i cirka 75 000 trappuppgångar med tre eller fler våningsplan.
Lokala tillgänglighetsinventeringar visar att andelen lägenheter utan hiss kan vara mycket hög
på enskilda orter. I Trelleborg uppskattas andelen lägenheter utan hiss till 87 % (Trelleborg,
2015) och i Blackeberg till 82 % (Familjebostäder m.fl., 2007).
1
Vinsten för en hiss beräknas genom formeln Y=V*(P-J), där Y = den efterinstallerade hissens beräknade
intäkt för samhället för 1 person, V = ytterligare antal år som den äldre kan bo kvar hemma tack vare
den efterinstallerade hissen, P = kostnad på servicehus per boende per år, vilket är en, besparing för
samhället om personen kan bo kvar längre hemma, J = investerings- och driftkostnad per år för den
efterinstallerade hissen.
2
Se bl.a. Hjälpmedelsinstitutet (2013), PWC (2012) och SABO m.fl. (2004).
9
HISSAR, TRYGGHETSBOSTÄDER OCH BOSTADSTILLÄGG – ANALYSUNDERLAG TILL
UTREDNINGEN OM BOSTÄDER FÖR ÄLDRE
I de s.k. ULF-undersökningarna från 2002/03 uppger 749 000 personer som är äldre än 65 år
att bostaden är belägen över eller under bottenvåningen samt saknar hiss till våningsplanet
där man bor. Det motsvarar nästan hälften av befolkningen från 65 år och äldre. Vissa lokala
skillnader förekommer. I glesbygden är det en större andel boende som saknar hiss jämfört
med storstadsområdena. I samma ULF-undersökning från 2012/2013 uppger nästan 50 % av
de som är 65 år och äldre och bor i flerbostadshus att det saknas hiss. Enligt siffror från SCB
som utredningen har tagit del av är det 65 % av flerbostadshusen som antingen saknar hiss
eller där bottenvåningen inte är tillgänglig på grund trappsteg.
3.4
Fördelar med att installera hiss
Fördelarna med att installera hiss i flerbostadshus är många och bra för alla som bor i
fastigheten. Hissen ökar tillgängligheten till bostaden för alla och för en del äldre personer kan
det till och med vara nödvändigt med en hiss för att kunna bo kvar i sin egen lägenhet. En hiss
kan också betyda att behovet av hemtjänst minskar vilket minskar belastningen på den
kommunala vården och omsorgen. Andra positiva effekter utifrån ett samhällsekonomiskt
perspektiv är att hiss kan minska behovet av hjälp från anhöriga och att fallolyckorna troligtvis
blir färre.
Kostnader för alla former av fallolyckor kostar samhället stora pengar varje år. Enligt
Myndigheten för samhällskydd och beredskap (MSB, 2010) omkom det mer än 1 500 personer
och knappt 75 000 personer skadades svårt i samband med fallolyckor i Sverige 2005. För
samhället innebar detta en kostnad 22 miljarder kronor i 2005 års penningvärde enligt MSB.
De indirekta kostnaderna i form av produktionsbortfall uppgick till 9,4 miljarder kronor, dvs. ca
40 % av den totala kostnaden. Alla åtgärder som förbättrar tillgängligheten och minskar risken
för fallolyckor bidrar därför positivt till att minska kostnaderna för samhället och de som blir
drabbade. För äldre personer sker de flesta fallolyckor i hemmen och framförallt inne i
lägenheterna i vardagsrum, sovrum, hall, matrum och kök. Det är dock bara 10 % av
fallolyckorna som sker i en trappa (Räddningsverket, 2005). Efterinstallationer av hiss och
tillgänglighetsförbättrande åtgärder vid entréer medför sannolikt en viss minskad fallfrekvens
bland äldre, men utifrån ett samhällsekonomiskt perspektiv blir vinsten liten i förhållande till
investeringskostnaderna.
För fastighetsägaren är det oftast gynnsamt om hyresgästerna bor kvar i lägenheterna.
Eventuella vakanser i samband med en flytt är en förlorad intäkt som fastighetsägaren helst
undviker. Dessutom finns det vissa administrativa kostnader i samband med att en ny
hyresgäst flyttar in i form av t.ex. arbetstid och besiktningar. Kvarboendet kan också innebära
att underhållskostnaderna minskar eftersom de som bor kvar ofta har mindre behov av
enklare renoveringar än de som flyttar in.
Utredningens förslag ger sannolikt en liten positiv ekonomisk effekt på alla nämnda poster
ovan. Den stora kommunalekonomiska vinsten finns dock att hämta hos kommunernas vårdoch omsorgsboenden. Ökad tillgänglighet i form av hiss bidrar sannolikt till att äldre kan bo
kvar längre i sin egen bostad innan de behöver flytta till vård- och omsorgsboende. Om
10
HISSAR, TRYGGHETSBOSTÄDER OCH BOSTADSTILLÄGG – ANALYSUNDERLAG TILL
UTREDNINGEN OM BOSTÄDER FÖR ÄLDRE
flyttfrekvensen till vård- och omsorgsboende minskar är det bra för kommunerna eftersom det
minskar behovet av antal platser på vård- och omsorgsboende, vilket är den största
utgiftsposten inom äldreomsorgen. Utifrån de senaste siffrorna från SKL och
kommundatabasen KOLADA kan kostnaden för en person på ett vård- och omsorgboende i
genomsnitt för 2015 uppskattas till 650 000 kronor.3 Motsvarande siffra för hemtjänsten 2015
uppskattas till 150 000 kronor. Något förenklat kan man därmed påstå att kommunerna gör en
besparing på nästan 500 000 kronor per år för varje brukare som får hemtjänst istället för en
plats på ett vård- och omsorgsboende.
Kommunernas äldreomsorg innehåller även åtaganden som installation av trygghetslarm,
boendestöd, dagverksamhet, korttidsvård, korttidsboende, rehabilitering, omvårdnad samt
kontaktperson/kontaktfamilj. I analyserna som följer bortser vi dock från dessa verksamheter.
Kommunernas kostnader för äldreomsorg består i huvudsak av vård- och omsorgboende och
hemtjänst och skulle det finnas någon övrig kommunal serviceinsats som påverkas av en
tillgänglighetsförbättrande åtgärd som installation av hiss har det förmodligen en marginell
effekt i förhållande till effekterna på vård- och omsorgsboendet.
3.5
Samhällsekonomisk analys
En central faktor för den samhällsekonomiska analysen är alltså hur benägenheten att flytta till
vård- och omsorgsboende eventuellt kommer att förändras för personer som har hemtjänst
efter hissar har installerats. Om andelen personer som flyttar från det ordinära boendet
minskar efter hissar har installerats påverkar det också inflödet till vård- och omsorgsboenden
vilket ger en minskad stock av boende på vård- och omsorgsboenden.
Beräkningarna som följer ger emellertid inget stöd för att efterinstallerade hissar är
samhällsekonomiskt lönsamt i flertalet av flerbostadshusen. Den totala kapitalkostnaden för
investeringen beräknas bli betydligt högre än kommunernas minskade kostnader för vård- och
omsorgsboende. Under mycket gynnsamma antaganden om att flyttfrekvensen till vård- och
omsorgsboende minskar till följd av hiss kan dock statens del av kostnaden, dvs. subventionen,
täckas av kommunernas beräknade besparing. Skälen är framförallt att installationer av hissar
är förenat med höga kostnader och att de flesta bostadshus som saknar hiss har högst tre
våningar. I ett genomsnittligt flerbostadshus med tre våningar och totalt sex eller nio
lägenheter bor det helt enkelt för få äldre personer (65+ år) för att installationen av hiss ska få
tillräckligt genomslag på flyttfrekvenser och i slutändan platserna på vård- och
omsorgsboenden. Kommunens kostnader för vård- och omsorgboenden kommer troligtvis att
minska något, men samhällets uppskattade kapitalkostnad för hissinvesteringen beräknas bli
högre.
3
Enligt KOLADA uppgår kostnaden 2013 för särskilt boende enligt KPB (kostnad per brukare) till 1 679
kr/dygn i genomsnitt i riket (ovägt genomsnitt i egen regi). Uppräknat med OPI (omsorgsprisindex) för
2014 och 2015 från SKL kan därmed årskostnaden per brukare uppskattas till 650 000 kronor.
11
HISSAR, TRYGGHETSBOSTÄDER OCH BOSTADSTILLÄGG – ANALYSUNDERLAG TILL
UTREDNINGEN OM BOSTÄDER FÖR ÄLDRE
I den matematiska ansatsen för beräkningarna utgår vi från att stocken av boende på ett vårdoch omsorgsboende (VOB) är en funktion av inflödet till vård- och omsorgsboendet och
boendetiden:
BoendeiVOB
= InflödetillVOB
× BoendetidiVOB
där inflödet till vård- och omsorgsboendet är en funktion av flyttfrekvensen (andelen som
flyttar per år) från det ordinarie boendet (OB) och antalet boende:
InflödetillVOBfrånOB
= flyttfrekvensfrånOB
× BoendeiOB
I analysen som följer jämförs sedan hur flyttfrekvens, inflöde och stocken av antalet boende på
vård- och omsorgsboende förändras efter att hissen har installerats. Problemet är att det inte
finns några forskningsbaserade analyser som kan verifiera att flyttfrekvensen till vård- och
omsorgsboenden faktiskt minskar till följd av tillgänglighetsförbättrande åtgärder och
installationer av hissar. Därmed är man bunden till att göra vissa antaganden. En viss
vägledning för antaganden kring förändring av flyttfrekvenser före och efter hiss kan man få
från SNAC4. Med hjälp av SNAC kan man få fram att flyttfrekvensen (andelen som flyttar per
år) till vård- och omsorgsboende från ordinärt boende ligger på 9,6 % för de som har hemtjänst
och 1,0 % för de som inte har hemtjänst. Flyttfrekvensen till vård- och omsorgsboende från ett
serviceboende på Kungsholmen ligger dock på 4,3 %, dvs. betydligt lägre än flyttfrekvensen för
de som har hemtjänst och bor i ordinärt boende (se tabell 3.1).
Tabell 3.1. Flyttfrekvenser (andel som flyttar per år) till vård- och omsorgsboende
(VOB) från ordinärt boende(OB) och Kungsholmens serviceboende för personer som
är 65 år eller äldre.
Parameter
Flyttfrekvens
Från OB med hemtjänst till VOB
9,6 %
Från OB utan hemtjänst till VOB
1,0 %
Från Kungsholmens serviceboende till VOB
4,3 %
Källor: SNAC och egna beräkningar
Uppgifterna i tabell 3.1 säger egentligen inget om hur flyttfrekvenserna eventuellt förändras
om en hiss installeras. Uppgifterna ger dock information om de intervall som flyttfrekvensen
rimligtvis kan röra sig inom till följd av efterinstallerad hiss. Det rimligaste antagandet är
kanske att flyttfrekvensen minskar till följd av installation av hiss och hamnar en eller högst två
procentenheter under flyttfrekvensen för ett boende utan hiss. Att flyttfrekvensen skulle
förändras mer än så förefaller inte vara rimligt för då börjar flyttfrekvensen närma sig samma
nivåer som Kungsholmens serviceboende.
Trots det har vi i ett scenario antagit att efterinstallation av 500 hissar generarar en kraftfull
minskning av flyttfrekvensen (se tabell 3.2). För de som har hemtjänst antas att flyttfrekvensen
minskar med fem procentenheter, från 10 % till 5 %. För de som inte har hemtjänst antas att
4
The Swedish National Study on Aging and Care.
12
HISSAR, TRYGGHETSBOSTÄDER OCH BOSTADSTILLÄGG – ANALYSUNDERLAG TILL
UTREDNINGEN OM BOSTÄDER FÖR ÄLDRE
flyttfrekvensen till vård- och omsorgsboende minskar med 0,1 procentenheter, från 1 % till
0,9 %.
Vidare antas att hissarna installeras i en trappuppgång i ett av Sveriges vanligaste
flerbostadshus med tre våningar och tre lägenheter per våning. Varje trappuppgång har alltså
nio lägenheter. I realiteten är det dock bara våning två och tre, dvs. totalt i sex lägenheter, som
kommer ha nytta av hissen. I kalkylerna har vi därför utgått från att efterinstallerad hiss bidrar
till ökad tillgänglighet för i genomsnitt sex lägenheter per trappuppgång, eller totalt 3 000
lägenheter under förutsättning att 500 hissar installeras.
Baserat på uppgifter från de s.k. ULF-undersökningarna kan antalet boende över 65 år i dessa
lägenheter uppskattas till 1 100 personer.5 Enligt uppgifter från KOLADA antas att 10 % av de
som är över 65 år har hemtjänst, dvs. 110 personer. Sammantaget innebär dessa antaganden
om förändrade flyttfrekvenser att inflödet till vård- och omsorgsboende minskar med 6
personer per år. Utifrån ansatsen att stocken av antalet boende är en funktion av boendetid
och inflöde medför det att stocken av antalet boende på vård- och omsorgsboende minskar
med 19 personer per år. Under förutsättning att varje plats på ett vård- och omsorgsboende
kostar i genomsnitt 650 000 kronor per år innebär det en minskad kostnad för vård- och
omsorgsboende på 12,35 miljoner kronor per år.
Kommunernas minskade kostnader skall dock ställas i relation till investeringskostnaderna för
att efterinstallera 500 hissar. Kostnaden för att installera en hiss kan uppskattas till mellan 0,8
och 2,0 miljoner kronor och i genomsnitt 1,3 miljoner kronor. I tabell 3.1 har vi antagit att de
hissar som installeras med det statliga stödet kostar 1 miljon kronor per styck att installera,
eller totalt 500 miljoner kronor. Beräknat på 4 % ränta och en ekonomisk livslängd på 25 år
innebär det att kapitalkostnaden per år enligt annuitetmetoden uppgår till 32 miljoner kronor
per år, dvs. betydligt högre än den vinst kommunerna gör på installationer av hissar.
Resultatet av beräkningarna i tabell 3.2 baseras dels på ett mycket ambitiöst antagande av
flyttfrekvensen, dels på låga investeringskostnader. Trots det blir investeringarna i
efterinstallerade hissar inte samhällsekonomiskt lönsamt. Den totala kapitalkostnaden blir
högre än den vinst som kommunerna gör till följd av färre antal platser i vård- och
omsorgsboende. Även statens del av kostnaden, dvs. subventionen, blir högre än
kommunernas beräknade besparing. Statens del av kostnaden kan dock täckas av
kommunernas beräknade besparing under förutsättning att flyttfrekvensen minskar markant
och att hissarna installeras i trappuppgångar där det bor en stor andel äldre personer. Men ju
mindre effekt hissen får på benägenheten att flytta desto större blir skillnaden mellan statens
kostnad och den beräknade besparingen.
I ett genomsnittligt flerbostadshus med tre våningar och totalt sex berörda lägenheter bor det
helt enkelt för få äldre personer för att installationer av hiss ska få tillräckligt genomslag på
platserna på vård- och omsorgsboenden. För att kalkylen med samma antaganden beträffande
5
Enligt data från ULF 2002/03 och SCB är det omkring 18 % av lägenheterna som har hyresgäster som är
65 år och äldre. Dessutom antas att det bor två personer i 65 % av lägenheterna.
13
HISSAR, TRYGGHETSBOSTÄDER OCH BOSTADSTILLÄGG – ANALYSUNDERLAG TILL
UTREDNINGEN OM BOSTÄDER FÖR ÄLDRE
flyttfrekvenser och investeringskostnad skall visa ett samhällsekonomiskt positivt resultat
krävs att andelen äldre som bor i trappuppgångarna uppgår till 60 % eller mer.
Tabell 3.2. Beräknat resultat per år av 500 efterinstallerade hissar i trappuppgångar med
totalt sex berörda lägenheter under förutsättning att andelen boende 65+ år är 18 % och att
investeringskostnaden per installerad hiss uppgår till 1 000 000 kr.
Före hiss
Efter hiss
Differens
Antal boende med hemtjänst
110
110
0
Antal boende utan hemtjänst
993
10%
993
5%
0
Flyttfrekvens till VOB för boende med hemtjänst
5,0
Flyttfrekvens till VOB för boende utan hemtjänst
1%
0,9%
0,1
Inflöde från OB för boende med hemtjänst
11
6
5
Inflöde från OB för boende utan hemtjänst
10
9
1
Totalt inflöde från OB
21
3,2
15
3,2
6
Genomsnittlig boendetid i VOB
Motsvarande antal platser
67
48
19
Hemtjänst
16 500 000 16 500 000
0
Vård- och omsorgsboende
43 550 000 31 200 000
Ordinärt boende (OB) 65+ år
Vård- och omsorgsboende (VOB)
0
Kostnader
Kapitalkostnad totalt
12 350 000
0 32 005 981 -32 005 981
Kapitalkostnad staten
0 16 002 991 -16 002 991
Källa: egna beräkningar
3.6
Konsekvenser för fastighetsägarna, boende och branschen
Eftersom det statliga investeringsstödet uppgår till 50 % är det fastighetsägarna som får stå för
den andra hälften av investeringskostnaderna för efterinstallerade hissar. Fastighetsägarnas
finansiering av kostnaderna kan ske på olika sätt, men i de flesta fall sker det troligtvis genom
ett lån där kapitalkostnaderna i form av räntor och amorteringar täcks genom högre hyror. Om
kostnaden att installera en hiss är 1,3 miljoner kronor innebär det att fastighetsägarens
investeringskostnad uppgår till 650 000 kronor. Räknat på ett annuitetslån på 25 år och 4 %
ränta innebär det en årlig kapitalkostnad på 41 608 kronor, eller 3 467 kronor i månaden. I en
trappuppgång med tre våningar och nio lägenheter innebär det en hyreshöjning på 385 kronor
i månaden. Om det är sex lägenheter i trappuppgången kan det krävas en hyreshöjning på 578
kronor i månaden. Med en månadshyra på 6 000 kronor motsvarar det en hyreshöjning på
nästan 10 %. Till det tillkommer också finansiering av kostnader för drift och underhåll som
uppskattas till 10 000 kronor per år, eller ca 90 kronor i månaden per lägenhet i en
14
HISSAR, TRYGGHETSBOSTÄDER OCH BOSTADSTILLÄGG – ANALYSUNDERLAG TILL
UTREDNINGEN OM BOSTÄDER FÖR ÄLDRE
trappuppgång med nio lägenheter. Om hissen i stället kostar 1 miljon kronor blir motsvarande
behov av hyreshöjningar 296 respektive 445 kronor.
I tillväxtregioner finns det förutsättningar för att delar av kapitalkostnaderna kan finansieras
genom en värdetillväxt av fastigheten till följd av hissinstallationen. I svaga regioner har
emellertid en installation liten eller ingen betydelse alls för värdetillväxten. I svaga regioner är
direktavkastningskravet nämligen högre än i tillväxtregioner. I princip innebär det att en
fastighetsägare som vill ha full täckning för en hissinstallation i en svag region måste ta ut en
högre hyreshöjning för investeringen än vad en fastighetsägare behöver göra i en tillväxtregion
där värdetillväxten i fastigheten gynnas av en hissinstallation. Dessutom ska hyrorna normalt
sett förhandlas med Hyresgästföreningen och det är inte självklart att det går att få igenom en
hyreshöjning som täcker investeringskostnaderna. Och kan inte fastighetsägaren höja hyran
motsvarande kostnaden för investeringen inklusive avkastningskravet minskar
fastighetsägarens intresse att investera i tillgänglighetsförbättrande åtgärder.
För den bransch som arbetar med installationer, reparationer och underhåll av hissar kommer
det statliga investeringsstödet innebära en betydande marknadstillväxt under förutsättning att
målet om 500 hissinstallationer per år realiseras. Marknaden för hissar omsätter idag cirka
6 miljarder kronor per år, och med ett tillskott på 500 hissar per år och ett pris på i genomsnitt
1 miljon kronor betyder det en potentiell marknadstillväxt på 500 miljoner kronor per år eller
drygt 8 % av marknadens omsättning. Det kommer sannolikt innebära att fler arbetstillfällen
skapas och ökade möjligheter för nya mindre företag att etablera sig i branschen eftersom
marknadstillväxten är betydande på kort tid. Konkurrensen kommer att öka vilket kanske
gynnar de större företagen som på marginalen har lättare att anpassa priserna och attrahera
kompetent arbetskraft. Risken för undanträngningseffekter anses vara liten även om en viss
undanträngningseffekt kan förekomma. Det finns en risk att det sker en överflyttning av kapital
och arbetskraft från t.ex. nybyggnationer av bostäder till de företag som arbetar med att
installera hissar.
15
HISSAR, TRYGGHETSBOSTÄDER OCH BOSTADSTILLÄGG – ANALYSUNDERLAG TILL
UTREDNINGEN OM BOSTÄDER FÖR ÄLDRE
4
Krav att undanrö ja enkelt
avhjä lpta hinder i
flerbostadshus
4.1
Utredningens förslag
Utredningen föreslår att fastighetsägaren ska vara skyldig att undanröja enkelt avhjälpta
hinder i eller i anslutning till entréer och trapphus i flerbostadshus.
4.2
Kostnader för fastighetsägaren
Kostnaderna för fastighetsägarna att ta bort hinder som är förhållandevis enkelt att avhjälpa
uppskattas till mellan 5 000 och 200 000 kronor per trappuppgång (inklusive en enklare
tillgänglighetsinventering på ca 0,5 h per trappuppgång och administration). I fastigheter med
få och små hinder, t.ex. avsaknad av kontrastmarkeringar eller mindre nivåskillnader, kostar
det mindre att åtgärda tillgängligheten. I fastigheter där hindren är mer omfattande, som t.ex.
avsaknad av hissdörrautomatik, kan det kosta mer.
Uppskattningen baseras framförallt på resultaten i utredningen Bostadsanpassningsbidrag till
fastighetsägare - En försöksverksamhet i Luleå (Hjälpmedelsinstitutet, 2013). På uppdrag av
regeringsuppdraget Teknik för äldre inom Hjälpmedelsinstitutet utredde Luleå kommun vad
det kostar att åtgärda tillgängligheten (enligt TIBB) i två vanliga fastighetstyper:
1) Ett hus med 6 våningar med 24 lägenheter som har en entré. Det finns hiss, trappsteg
vid entrén och trappsteg innanför entrén. Huset har i utgångsläget lägsta
tillgänglighetsnivå 0 (otillgängligt) men har med vidtagna åtgärder nått högsta
tillgänglighetsnivå 5 (tillgängligt för personer som inte kan gå i trappor och som
använder rollator eller rullstol och måste ha den med hela vägen in i bostaden).
2) En entré i ett hus med 3 våningar utan hiss och med 3 lägenheter per våning, trappsteg
vid entrén och en halvtrappa till första våningen. Sveriges vanligaste typ av
flerbostadshus enligt Luleå kommun. Huset har tillgänglighetsnivå 0 i utgångsläget
men med de åtgärder som vidtas når huset till tillgänglighetsnivå 2. Entrén fungerar för
personer som kan gå i trappor, men som använder rollator som lämnas låst utanför
eller innanför entrén.
16
HISSAR, TRYGGHETSBOSTÄDER OCH BOSTADSTILLÄGG – ANALYSUNDERLAG TILL
UTREDNINGEN OM BOSTÄDER FÖR ÄLDRE
Tabell 6.1 Kostnader för tillgänglighetsåtgärder i huset med 6 våningar.
Åtgärder
Kostnad (kr)
Markarbeten
40 000
Hissdörrautomatik
100 000
Dörrautomatik entré
30 000
Ramp innertrapp
13 000
Åtgärder av hissen
5 000
Elarbeten invändigt
11 000
Kontrastmarkering ytterdörr
1 000
Summa
200 000
Källa: Hjälpmedelsinstitutet (2013)
Tabell 6.2 Kostnader för tillgänglighetsåtgärder i huset med 3 våningar.
Åtgärder
Kostnad (kr)
Markarbeten
40 000
Rollatorförråd + räcke
29 000
Dörrautomatik entré
30 000
Kontrastmarkering ytterdörr
1 000
Summa
100 000
Källa: Hjälpmedelsinstitutet (2013)
Vad kravet skulle kunna kosta för enskilda fastighetsägare beror framförallt på 1) åtgärdernas
omfattning, 2) antal fastigheter i bostadsbeståndet och 3) finansieringen. För vissa
fastighetsägare behöver det alltså inte vara förenat med några högre kostnader medan det för
andra fastighetsägare kan kosta betydligt mer under förutsättning att entréerna har behov av
mer omfattande åtgärder.
I ett beräkningsexempel antar vi att en fastighetsägare beslutar att genomföra samma
åtgärder som fastighetstyp 2 vid tio entréer. Den totala kostnaden för detta uppgår då till
1 miljoner kronor vilket finansieras genom ett lån med fem års löptid och en ränta på 4 %.
Kapitalkostnaden med ett annuitetslån uppgår då till 225 000 kronor per år. I tillväxtregioner
kan detta eventuellt finansieras genom att åtgärderna bidrar till ett högre fastighetsvärde
istället för att tas ut i form av högre hyror. I svagare regioner kan man nog istället utgå från att
kapitalkostnaderna för de tillgänglighetsförbättrande åtgärderna kommer att behöva tas ut
genom högre hyror. Fördelat på 90 lägenheter (10 trapphus och 9 lägenheter per trapphus)
innebär detta i så fall en hyreshöjning på drygt 200 kr/månad per lägenhet, eller motsvarande
3,5 % under förutsättning att den befintliga hyran ligger på 5 500 kronor i månaden.6 Enklare
åtgärder som t.ex. kontrastmarkeringar vid ytterdörren antas finansieras inom budgetramen
för drift och underhåll.
6
Enligt SABOs förhandlingsstatistik 2014 ligger den genomsnittliga hyran för lägenhet på tre rum och
kök på 5 500 kronor i månaden.
17
HISSAR, TRYGGHETSBOSTÄDER OCH BOSTADSTILLÄGG – ANALYSUNDERLAG TILL
UTREDNINGEN OM BOSTÄDER FÖR ÄLDRE
5
Investeringsstö d till
trygghetsbostä der
5.1
Utredningens förslag
Utredningen föreslår att ett investeringsstöd till trygghetsbostäder återinförs och att 200
miljoner kronor per år anslås för detta under en femårsperiod. Stödbeloppet föreslås uppgå till
2 800 kronor per kvadratmeter bruksarea ovan mark vid nyproduktion respektive 2 200 kronor
per kvadratmeter vid ombyggnad som ger ett tillskott av trygghetsbostäder.
5.2
Tidigare studier
I en analys av Lagergren (2007) i ett underlag (bilaga 4) till delbetänkandet Bo för att leva (SOU
2007:103) är slutsatsen att en utbyggnad av trygghetsbostäder skulle ge en förhållandevis
kraftfull positiv kommunalekonomisk effekt. Analysen baserades på data från SNAC7 som är en
studie på äldre vårdtagare i Kungsholmens stadsdel i Stockholms kommun mellan 2002 och
2007. I SNAC finns data över andelen äldre personer som flyttade till ett vård- och
omsorgsboende från ett ordinärt boende respektive ett serviceboende. Data visar att den
andel som flyttar från ett ordinärt boende till ett vård- och omsorgsboende (9,6 %) är betydligt
högre än den andel som flyttar från serviceboendet (4,3 %). Den s.k. flyttbenägenheten till
vård- och omsorgsboende är alltså betydligt lägre från serviceboendet på Kungsholmen
jämfört med det ordinära boendet vilket har en direkt effekt på stocken av antalet boende på
vård- och omsorgsboendet. Enligt Lagergren skulle en överflyttning av 100 respektive 200
personer från ordinärt boende med hemtjänst till ett serviceboende resultera i minskade
kostnader på 2,4 % respektive 4,3 %.
I Klingvall (2012) är en av slutsatserna i den kommunalekonomiska konsekvensanalysen att en
tillväxt av trygghetsbostäder kan ge en mycket hög kommunalekonomisk vinst. För en enskild
kommun framstår även små investeringsprojekt som mycket lönsamma. Framförallt är det
kostnaderna för vård- och omsorgsboendet som reduceras genom en utbyggnad av
trygghetsbostäder. Rapporten bygger på de data som återfinns i SNAC och resultaten
förutsätter att flyttsannolikheten till vård- och omsorgsboende är lägre från trygghetsboende
jämfört med ordinarie boende. På så sätt reduceras inflödet till vård- och omsorgsboende
vilket resulterar i att behovet av antalet platser minskar. Resultatet av den
kommunalekonomiska analysen i rapporten tyder också på att investeringsbidraget skulle
kunna höjas avsevärt och ändå ge en bra samhällsekonomisk vinst i form av fler bra
bostadsalternativ för äldre och minskade kostnader för äldreomsorgen inom framförallt vårdoch omsorgsboendet.
7
The Swedish National Study on Aging and Care.
18
HISSAR, TRYGGHETSBOSTÄDER OCH BOSTADSTILLÄGG – ANALYSUNDERLAG TILL
UTREDNINGEN OM BOSTÄDER FÖR ÄLDRE
5.3
Samhällsekonomisk utvärdering
Den stora kommunalekonomiska vinsten vid en utbyggnad av trygghetsbostäder erhålls
framförallt från minskade kostnader för vård- och omsorgsboende. För den
samhällsekonomiska utvärderingen används därför samma grundläggande matematiska ansats
som i Lagergren (2007) och Klingvall (2012). Vi utgår från att stocken av boende på ett vårdoch omsorgsboende (VOB) är en funktion av inflödet till vård- och omsorgsboendet och
boendetiden:
BoendeiVOB
= InflödetillVOB
× BoendetidiVOB
,
där inflödet till vård- och omsorgsboendet är en funktion av flyttfrekvensen från bostaden
(ordinärt boende eller trygghetsboende) och antalet boende:
InflödetillVOB
= Flyttfrekvensfrånbostad
× Antalboende
Under förutsättning att flyttfrekvensen från trygghetsboenden till vård- och omsorgsboenden
är lägre jämfört med ordinära boenden kommer inflödet av personer till vård- och
omsorgsboenden att minska vid en utbyggnad av trygghetsbostäder. Minskat inflöde innebär
också minskat antal platser på vård- och omsorgsboenden som i genomsnitt kostar
kommunerna 650 000 kronor per plats enligt siffror från SKLs kommundatabas KOLADA.
Trygghetsboende är dock en relativt ung boendeform och i realiteten vet man inte vad
boendeformen har för inverkan på flyttmönster till andra boendeformer som t.ex. vård- och
omsorgboenden och hur det påverkar behovet av hemtjänst. Tongångarna från kommunerna
har dock varit positiva. Den bästa indikationen som finns är fortfarande från SNAC där data
visar att den andel som flyttar från ett ordinärt boende till ett vård- och omsorgsboende
(9,6 %) är betydligt högre än den andel som flyttar från serviceboendet på Kungsholmen
(4,3 %). Serviceboendet på Kungsholmen påminner mycket om ett trygghetsboende eftersom
hjälp och stöd avseende hemtjänst tilldelas genom ett biståndsbeslut på samma sätt som i
ordinärt boende och genom att de äldre bor i ett huskomplex som har tillgång till viss
gemensam service.
Om man applicerar data från SNAC gällande flyttfrekvenserna, använder samma matematiska
ansats som ovan och antar en utbyggnad av trygghetsbostäder för 100 personer får man en
mycket positiv kommunalekonomisk effekt av utbyggnaden. I scenariorna i tabellerna 5.1 och
5.2 antas en population på 1 000 personer där alla har hemtjänst i ordinärt boende. Före
utbyggnaden har alla en flyttfrekvens till vård- och omsorgsboende på 9,6 % enligt SNAC. Det
genererar ett inflöde till vård- och omsorgsboendet på 96 personer, vilket motsvarar 307
platser under förutsättning att boendetiden uppgår till 3,2 år (Lagergren, 2007, Klingvall,
2012).
Under förutsättning att kostnaderna för hemtjänst och vård- och omsorgsboende uppgår till
150 000 kronor respektive 650 000 kronor i genomsnitt per år innebär det att de totala
kostnaderna för hemtjänst och vård- och omsorgsboende blir 349,5 miljoner kronor. Efter
utbyggnaden av trygghetsboenden motsvarande 100 platser och ett antagande om att
hemtjänsttimmarna är oförändrade för de som flyttar minskar kostnaderna med 10,4 miljoner
19
HISSAR, TRYGGHETSBOSTÄDER OCH BOSTADSTILLÄGG – ANALYSUNDERLAG TILL
UTREDNINGEN OM BOSTÄDER FÖR ÄLDRE
kronor till 339,1 miljoner kronor (se tabell 5.1). Det motsvarar minskade kostnader med 3,2 %.
Kostnaderna minskar som en effekt av att inflödet från trygghetsboendet till vård- och
omsorgsboendet sannolikt är lägre än från trygghetsboendet jämfört med det ordinära
boendet vilket reducerar antalet platser på vård- och omsorgsboendet med 17, från 307
platser innan utbyggnaden till 290 platser efter utbyggnaden. I tabell 5.2 antas att antalet
hemtjänsttimmar ökar med 25 % som en effekt av att de boende behöver mer
hemtjänsttimmar när de blir äldre. Därför blir den totala kostnadsreduceringen för
kommunerna något lägre jämfört med scenariot som presenteras i tabell 5.1
Tabell 5.1 Förväntat utfall per år av en utbyggnad av trygghetsbostäder för 100 personer under
förutsättning att antalet hemtjänsttimmar är oförändrade och att flyttfrekvensen från ordinärt
boende är 9,6 % och från trygghetsboende är 4,3 %.
Före
Efter
utbyggnad
utbyggnad
Differens
Antal personer i ordinärt boende
1 000
900
-100
Antal personer i trygghetsboende
0
100
100
Kostnad ordinärt boende (tkr/år)
150 000
135 000
-15 000
Kostnad trygghetsboende (tkr/år)
0
15 000
15 000
Inflyttning personer/år från ordinärt boende
96
86
-10
Inflyttning personer/år från trygghetsboende
0
4
4
Hemtjänst
Vård- och omsorgsboende
Total inflyttning
96
91
-5
Boendetid (år)
3,2
3,2
0
Motsvarande antal platser
307
291
-16
Kostnad vård- och omsorgsboende (tkr/år)
199 550
189 150
-10 400
Total kostnad (tkr/år)
349 550
339 150
-10 400
0
773
773
Kapitalkostnad staten (tkr/år)
Källor: SNAC och egna beräkningar
20
HISSAR, TRYGGHETSBOSTÄDER OCH BOSTADSTILLÄGG – ANALYSUNDERLAG TILL
UTREDNINGEN OM BOSTÄDER FÖR ÄLDRE
Tabell 5.2 Förväntat utfall per år av en utbyggnad av trygghetsbostäder för 100 personer under
förutsättning att antalet hemtjänsttimmar ökar med 25 % efter flytt till trygghetsboende och att
flyttfrekvensen från ordinärt boende är 9,6 % och från trygghetsboende är 4,3 %.
Före
Efter
utbyggnad
utbyggnad
Differens
Antal personer i ordinärt boende
1 000
900
-100
Antal personer i trygghetsboende
0
100
100
Kostnad ordinärt boende (tkr/år)
150 000
135 000
-15 000
Kostnad trygghetsboende (tkr/år)
0
18 750
18 750
Inflyttning personer/år från ordinärt boende
96
86
-10
Inflyttning personer/år från trygghetsboende
0
4
4
96
91
-5
Hemtjänst
Vård- och omsorgsboende
Totalt inflöde
Boendetid (år)
3,2
3,2
0
Motsvarande antal platser
307
291
-16
Kostnad vård- och omsorgsboende (tkr/år)
199 550
189 150
-10 400
Total kostnad (tkr/år)
349 550
342 900
-6 600
0
773
773
Kapitalkostnad staten (tkr/år)
Källor: SNAC och egna beräkningar
I den samhällsekonomiska kalkylen skall de minskade kostnaderna för kommunerna i de olika
scenarierna i tabell 5.1 och 5.2 ställas i relation till statens kapitalkostnad för subventionen för
trygghetsbostäderna som beräknas uppgå till cirka 773 000 kronor per år (se avsnitt 5.4), dvs.
betydligt lägre än den kommunalekonomiska vinsten. Utifrån ett samhällsekonomiskt
perspektiv framstår det därför som mycket gynnsamt med en statlig subvention på 10 % av
byggkostnaderna om det stimulerar till att fler trygghetsbostäder byggs. Resultatet i analysen
tyder också på att investeringsbidraget skulle kunna höjas avsevärt och ändå ge en bra
samhällsekonomisk vinst i form av minskade kostnader för äldreomsorgen inom framförallt
vård- och omsorgsboendet.
Kalkylerna ovan förutsätter att flyttfrekvensen från ett trygghetsboende till ett vård- och
omsorgsboende är på samma nivå som Kungsholmens serviceboende. Huruvida detta är
signifikativt för de trygghetsboenden som har byggts vet man inte med säkerhet även om det
finns goda skäl för att det kan vara så. Marginalerna för en samhällsekonomisk positiv effekt är
dock så pass stora, att även om flyttfrekvensen från ett trygghetsboende till ett vård- och
serviceboende skulle ligga på 7 % istället för 4,3 %, erhålls en tillräckligt stor minskning av de
kommunala kostnaderna för hemtjänst och vård- och omsorgsboende att det kan motivera en
subvention på 10 % av investeringskostnaderna (se tabell 5.3). I tabell 5.3 visas resultatet från
ett scenario enligt samma förutsättningar som tabell 5.2 med den skillnaden att
flyttfrekvensen från trygghetsboendet uppgår till 7 % istället för 4,3 %. Kostnaderna minskar
nu med 1,6 miljarder kronor, men det är fortfarande inom marginal för att det ska vara
lönsamt för samhället. Detsamma gäller om man dessutom utgår från lite större lägenheter,
och antar att en tredjedel av bostäderna är 60 i stället för 50 kvadratmeter stora.
21
HISSAR, TRYGGHETSBOSTÄDER OCH BOSTADSTILLÄGG – ANALYSUNDERLAG TILL
UTREDNINGEN OM BOSTÄDER FÖR ÄLDRE
Tabell 5.3 Resultat av en utbyggnad av trygghetsbostäder för 100 personer under förutsättning
att antalet hemtjänsttimmar ökar med 25 % efter flytt till trygghetsboende (Tkr), och att
flyttfrekvensenen från ordinärt boende är 9,6 % och från trygghetsboende är 7 %.
Före
Efter
utbyggnad
utbyggnad
Differens
Antal personer i ordinärt boende
1 000
900
-100
Antal personer i trygghetsboende
0
100
100
Kostnad ordinärt boende (tkr/år)
150 000
135 000
-15 000
Kostnad trygghetsboende (tkr/år)
0
18 750
18 750
Inflyttning personer/år från ordinärt boende
96
86
-10
Inflyttning personer/år från trygghetsboende
0
7
7
96
93
-3
Hemtjänst
Vård- och omsorgsboende
Totalt inflöde
Boendetid (år)
3,2
3,2
0
Motsvarande antal platser
307
299
-8
Kostnad vård- och omsorgsboende (tkr/år)
199 680
194 272
-5 408
Total kostnad (tkr/år)
349 680
348 022
-1 658
0
773
773
Kapitalkostnad staten (tkr/år)
Källor: SNAC och egna beräkningar
5.4
Statens kapitalkostnad och uppskattad produktionskostnad
Statens kapitalkostnad för den föreslagna subventionen av trygghetsboendets
produktionskostnad (2 800 kr/kvm bruksarea ovan mark) beräknas uppgå till 773 000 kronor
per år. Kapitalkostnaden är beräknad utifrån annuitetsmetoden med en ränta på 4 % och en
ekonomisk livslängd på 25 år.
Den totala produktionskostnaden för trygghetsboenden (TB) för 100 personer uppskattas till
120,7 miljoner kronor. Siffran baseras på 1) uppgifter från Boverkets senaste data över
inkomna och beviljade ansökningar för byggande av trygghetsbostäder där det framgår att den
totala produktionskostnaden för ett trygghetsboende i genomsnitt uppgår till 28 000 kronor
per kvadratmeter, och 2) uppskattad byggnadsarea för trygghetsboenden motsvarande 100
personer som antas uppgå till 4 312 m2:
TotalproduktionskostnadTB = Byggkostnadperm2 × Totalbyggnadsarea
eller
120736000kronor = 28000kr/m2 × 4312 m2
22
HISSAR, TRYGGHETSBOSTÄDER OCH BOSTADSTILLÄGG – ANALYSUNDERLAG TILL
UTREDNINGEN OM BOSTÄDER FÖR ÄLDRE
Den uppskattade totala byggnadsarean baseras i sin tur på att 77 lägenheter byggs, vilket är
det antal lägenheter som behöver byggas om en överflyttning av 100 personer ska vara möjligt
under förutsättning att:
•
•
54 lägenheter, eller 70 %, är avsedda för en person och är 35 m2 stora
23 lägenheter, eller 30 %, är avsedda för två personer och är 50 m2 stora
Gemensamhetsutrymmen tillkommer motsvarande 1) 15 m2 per lägenhet för de mindre
lägenheterna på 35 m2 och 2) 20 m2 per lägenhet för de större lägenheterna på 50 m2.
Total byggnadsarea uppgår därmed till:
(54lägenheter × 50m2) + (23lägenheter × 70m2) = 4312m2
23
HISSAR, TRYGGHETSBOSTÄDER OCH BOSTADSTILLÄGG – ANALYSUNDERLAG TILL
UTREDNINGEN OM BOSTÄDER FÖR ÄLDRE
6
Startbidrag fö r
byggemenskaper
6.1
Utredningens förslag
Utredningen föreslår att ett stimulansbidrag inrättas för att främja byggemenskaper och att
regeringen anslår 10 miljoner kronor per år för detta under en femårsperiod. Stöd ska kunna
sökas för budgeterade kostnader upp till 300 000 kronor.
6.2
Bidragsbelopp och antal byggprojekt
Kostnaderna för att anlita en projektsamordnare beräknas uppgå till 300 000 kronor. Ett
stimulansbidrag som uppgår till 300 000 kronor förväntas därmed täcka de kostnader som en
professionell projektsamordnare ska utföra för byggemenskapernas räkning.
Kostnaden för projektsamordnaren baseras på skattningar av 1) den arbetstid som
projektsamordnaren behöver lägga ner på varje byggprojekt och 2) projektsamordarens
ersättning. Utifrån information från yrkeskunnigt folk i branschen har projektsamordnarens
effektiva arbetstid uppskattats till i genomsnitt sex veckor, eller 240 timmar. Ersättningen
antas utgå i form av ett konsultarvode på 1 000 kronor per timme exklusive mervärdesskatt.
Övriga kostnader antas vara 20 % i förhållande till de totala kostnaderna.
De företag som kan gynnas av förslaget kan vara både små och stora. Någon större inverkan på
branschen förväntas dock stödet inte få. Bidraget är litet i förhållande till hela byggbranschens
totala omsättning.
24
HISSAR, TRYGGHETSBOSTÄDER OCH BOSTADSTILLÄGG – ANALYSUNDERLAG TILL
UTREDNINGEN OM BOSTÄDER FÖR ÄLDRE
7
Hö jt hyrestak fö r bostadstillä gg
7.1
Utredningens förslag
Utredningen föreslår en förstärkning av bostadstillägget för pensionärer genom att taket för
bostadsutgiften höjs från nuvarande 5 000 kronor i månaden till 7 300 kronor.
7.2
Höjt hyrestak ökar möjligheterna att flytta
Syftet med förslaget att höja hyrestaket för bostadstillägget är att göra det möjligt för
pensionärer med låga inkomster att flytta till bostäder som är tillgängliga för personer med
nedsatt funktionsförmåga. Idag är det många pensionärer med bostadstillägg som inte har råd
att flytta till nyproducerade moderna bostäder med högre hyror eftersom de inte får någon
kompensation för den hyresökning som en flytt till modernare lägenheter i de flesta fall
innebär. Enligt Pensionsmyndighetens datalager PEDAL8 har nästan hälften av de som uppbär
bostadstillägg idag en bostadskostnad som är högre än det nuvarande taket på 5 000 kronor i
månaden (se diagram 7.1).
Baserat på data från Pensionsmyndighetens datalager PEDAL framgår det att för många
pensionärer med låga inkomster är en höjning av taket en förutsättning för att en flytt till
modernare och mer tillgängliga bostäder ska kunna realiseras. En genomsnittlig pensionär med
bostadstillägg har idag en hyra på 5 000 kronor och ett bostadstillägg på 2 400 kronor i
månaden efter avdrag för reduceringsinkomsten. Om pensionären flyttar till en nybyggd
lägenhet med en hyra på 7 800 kronor i månaden, som är genomsnittet för en nybyggd
tvårumslägenhet, skulle hens utgifter öka med drygt 2 800 kronor i månaden med nuvarande
nivå på hyrestaket. Med de förutsättningarna är det sannolikt mycket få pensionärer inom den
här gruppen som har möjlighet att flytta. De privatekonomiska förutsättningarna är helt enkelt
för dåliga och intrycket förstärks med beaktande av att pensionen kan uppgå till max 13 000
kronor i månaden för den här gruppen.
Om hyrestaket höjs till 6 200 kronor och pensionären flyttar till en lägenhet med en hyra på
7 800 kronor i månaden kommer bostadstillägget öka med 1 116 kronor till 3 536 kronor i
månaden under förutsättning att reduceringsinkomsten är oförändrad. Istället för en
utgiftsökning på 2 800 kronor i månaden skulle utgifterna istället öka med 1 684 kronor
Utgifterna skulle alltså halveras om taket höjdes till 6 200 kronor vilket ökar möjligheterna för
en flytt. Om hyrestaket höjs till 7 300 kronor kommer bostadstillägget uppgå till 4 559 kronor
och utgiftsökningen vara 661 kronor i månaden med samma förutsättningar.
Beräkningsexemplet visar att möjligheterna att flytta till t.ex. senior- och trygghetsbostäder
ökar väsentligt för de grupper som annars inte skulle kunna efterfråga den typen av bostad.
8
I PEDAL finns alla personer registrerade som har bostadstillägg uppdelat på bl.a. ålder, kön, inkomst,
boendekostnad, förmögenhet och civilstånd.
25
HISSAR, TRYGGHETSBOSTÄDER OCH BOSTADSTILLÄGG – ANALYSUNDERLAG TILL
UTREDNINGEN OM BOSTÄDER FÖR ÄLDRE
Diagram 7.1 Procentuell fördelning av boendekostnad av alla som har
bostadstillägg idag
Källor: Pensionsmyndigheten och egna beräkningar
7.3
Statsfinansiella konsekvenser
Enligt pensionsmyndighetens senaste prognos (Pensionsmyndigheten, 2015) kommer
utgifterna för bostadstillägget till pensionärer att uppgå till 8,6 miljarder kronor 2015 (se
diagram 7.2). Myndigheten gör bedömningen att utgifterna kommer att sjunka de närmaste
åren som en effekt av att antalet nya pensionärer som får bostadstillägg minskar. De
nytillkomna ålderspensionärerna har dessutom en högre medelpension än tidigare
pensionärer. Det medför att det successivt blir en allt större andel som kommer över gränsen
där bostadstillägg är bortreducerad av inkomstgrundad pension. Det resulterar i att det
genomsnittliga beloppet per BTP-mottagare minskar (se diagram 7.3).
Diagram 7.2. Pensionsmyndighetens prognos för utgifterna för
bostadstillägget för pensionärer (mkr)
Källa: Pensionsmyndigheten (2015)
26
HISSAR, TRYGGHETSBOSTÄDER OCH BOSTADSTILLÄGG – ANALYSUNDERLAG TILL
UTREDNINGEN OM BOSTÄDER FÖR ÄLDRE
Diagram 7.3. Pensionsmyndighetens prognos för genomsnittligt belopp per
år per BTP-mottagare (kr)
Källa: Pensionsmyndigheten (2015)
Under förutsättning att alla bor kvar i sina lägenheter och inte flyttar skulle en höjning av
hyrestaket till 6 200 kronor medföra att kostnaderna för bostadstillägget ökar med cirka 1,1
miljarder kronor per år enligt Pensionsmyndighetens beräkningar. Det motsvarar en ökning på
13 % i jämförelse med Pensionsmyndighetens prognos för utgifterna 2015. Om taket höjs till
7 300 kronor beräknas utgifterna för bostadstillägget öka med cirka 1,4 miljarder kronor, eller
16 % i jämförelse med utgiftsprognosen för 2015 (se diagram 7.4). Åren därefter kommer
utgiftsökningen på grund av höjningen av hyrestaket att avta något, men ytterst marginellt
enligt Pensionsmyndighetens bedömning.
En höjning av hyrestaket kommer att skapa bättre ekonomiska möjligheter att flytta till bättre
bostäder för många av pensionärerna som har bostadstillägg idag. Det är dock svårt att förutse
hur en höjning av taket påverkar benägenheten att flytta och därigenom även de statsfinansilla
konsekvenserna. Flyttfrekvensen bland äldre är låg vilket inte bara beror på lågt utbud av
bostäder som är anpassade för äldre (Boverket, 2013) eller de privatekonomiska
förutsättningarna. Många vill bo kvar i sin nuvarande bostad av andra skäl.
Enligt en analys av Abramsson M. m.fl. (2012) varierar flyttbenägenheten med åldern. I
åldersgrupperna under 80 år flyttade drygt 21 % mellan 2001 och 2005. I åldergruppen över 80
år flyttade omkring 29 % under samma tidsperiod. Baserat på Abramssons analys förefaller det
därför rimligt att anta att 25 % av de som idag uppbär bostadstillägg kommer att flytta inom en
femårsperiod. Om taket höjs till 6 200 kronor och 25 % av de som har bostadstilägg idag flyttar
inom fem år till en lägenhet med en hyra som ligger över 6 200 kronor beräknas kostnaderna
öka med ytterligare 90 miljoner kronor per år. Om taket höjs till 7 300 kronor beräknas
kostnaderna öka med 124 miljoner kronor per år om 25 % flyttar till en lägenhet med en
hyreskostnad över 7 300 kronor.
27
HISSAR, TRYGGHETSBOSTÄDER OCH BOSTADSTILLÄGG – ANALYSUNDERLAG TILL
UTREDNINGEN OM BOSTÄDER FÖR ÄLDRE
Diagram 7.4. Statsfinansiella konsekvenser av en höjning av taket för
bostadstillägget från 5 000 kr till 6 200 kr eller 7 300 kr (mkr)
Källa: Pensionsmyndigheten
Diagram 7.5. Prognos för utgifterna för bostadstillägget för pensionärer (mkr)
vid en höjning av taket med beaktande av den direkta effekten av höjningen
från 5 000 kr till 7 300 kr samt den dynamiska effekten i form av flytt.
Källor: Pensionsmyndigheten och egna beräkningar
28
HISSAR, TRYGGHETSBOSTÄDER OCH BOSTADSTILLÄGG – ANALYSUNDERLAG TILL
UTREDNINGEN OM BOSTÄDER FÖR ÄLDRE
7.4
Effekter på individnivå
Om hyrestaket för bostadstillägget höjs från 5 000 kronor till 6 200 kronor kommer
pensionärer som har bostadstillägg idag att få ytterligare i genomsnitt 3 474 kronor per år,
eller 290 kronor i månaden, i bostadstillägg (se diagram 7.6). Baserat på
Pensionsmyndighetens prognos för 2015 kommer därmed det genomsnittliga bostadstillägget
att höjas från 29 040 kronor per år till 32 514. Ökningen kommer att tillfalla de pensionärer
som har en boendekostnad över 5 000 kronor per månad. Yngre pensionärer kommer att
gynnas mer än äldre pensionärer, eftersom boendekostnaderna är högre bland de yngre
pensionärerna. En pensionär mellan 65-69 år kommer att få 3 715 kronor mer i bostadstillägg
medan en pensionär mellan 80-89 år får 3 430 kronor Det motsvarar en skillnad på 285 kronor
per år eller 8,3 %. Om hyrestaket för bostadstillägget höjs från 5 000 kronor till 7 300 kronor
kommer pensionärer som har bostadstillägg idag att få ytterligare i genomsnitt 4 275 kronor
per år, eller 387 kronor i månaden, i bostadstillägg.
Diagram 7.6. Genomsnittlig förändring av bostadstillägg per år i kr för ogifta
vid en höjning av taket för bostadstillägget från 5 000 kr till 6 200 kr eller
7 300 kr fördelat på ålder.
Källor: Pensionsmyndigheten och egna beräkningar
Enligt Pensionsmyndighetens geografiska zonindelning (se appendix) tjänar de som bor i södra
Sverige och i storstäder på en höjning av bostadstillägget (se diagram 7.7). I zon 1 ingår bl.a.
Norrbottens län och Jämtlands län, i zon 2 bl.a. Gävleborgs län och Örebro län, i zon 3 bl.a.
Uppsala län, Stockholms län, Örebro län och Västra Götalands län utom Göteborg och i zon 4
bl.a. Skåne län och Göteborg.
Innehavare av en hyresbostad får ut betydligt mer av en höjning jämfört med pensionärer i
andra boendeformer (se diagram 7.8). Kvinnor tjänar något mer än män på regelförändringen
(se diagram 7.9). De differenser som föreligger beror framförallt på skillnader i
29
HISSAR, TRYGGHETSBOSTÄDER OCH BOSTADSTILLÄGG – ANALYSUNDERLAG TILL
UTREDNINGEN OM BOSTÄDER FÖR ÄLDRE
bostadskostnader. Pensionärer som bor i större lägenheter med en högre hyra kommer att få
en större ökning av bostadstillägget jämfört med de som bor i lägenheter med en lägre hyra.
Diagram 7.7. Genomsnittlig förändring av bostadstillägg per år i kr vid en
höjning av taket för bostadstillägget från 5 000 kr till 6 200 kr eller 7 300 kr
fördelat på geografisk zon
Källor: Pensionsmyndigheten och egna beräkningar
Diagram 7.8. Genomsnittlig förändring av bostadstillägg per år i kr vid en
höjning av taket för bostadstillägget från 5 000 kr till 6 200 kr eller 7 300 kr
fördelat på olika boendeformer
Not: I övriga bostäder ingår bl.a.lantbruk
Källor: Pensionsmyndigheten och egna beräkningar
30
HISSAR, TRYGGHETSBOSTÄDER OCH BOSTADSTILLÄGG – ANALYSUNDERLAG TILL
UTREDNINGEN OM BOSTÄDER FÖR ÄLDRE
Diagram 7.9. Genomsnittlig förändring av bostadstillägg per år i kr vid en
höjning av taket för bostadstillägget från 5 000 kr till 6 100 kr eller 7 300 kr
fördelat på kön
Källor: Pensionsmyndigheten och egna beräkningar
7.5
Samhällsekonomiskt resonemang
Det finns flera fördelar med att göra det möjligt för pensionärer med bostadstillägg och
begränsade inkomster att kunna flytta till bostäder med bättre tillgänglighet. Framförallt ger
det en tryggare boendemiljö och reducerar de inlåsningseffekter som kanske finns bland
många äldre med nedsatt funktionsförmåga och låga inkomster. En bostad som är bättre
utrustad och som fungerar att bo i för dem med nedsatt funktionsförmåga ger bättre
möjligheter för de boende att klara sig själva. Det kan minska behovet av hemtjänsttimmar
vilket är positivt för kommunerna. Sannolikt kommer även fallolyckorna att minska.
Fallolyckorna kostar samhället stora belopp varje år och för äldre personer sker de flesta
fallolyckor i hemmen och framförallt inne i lägenheterna i vardagsrum, sovrum, hall, matrum
och kök (Räddningsverket, 2005).
För alla pensionärer som eventuellt flyttar till en mer tillgänglig bostad ökar också chansen att
bo kvar hemma längre innan det sker en flytt till ett vård- och omsorgsboende. Sker flytten
dessutom till ett trygghetsboende är möjligheterna ännu bättre för att kunna bo kvar hemma
längre. Remissinstanserna i slutbetänkandet Bo bra hela livet (SOU 2008:113) ansåg alla att en
höjning av hyrstaket var en bra reform eftersom alla, oavsett socioekonomiska förhållanden,
ska ha möjlighet att efterfråga ett bra boende anpassat för äldre. En höjning av hyrestaket
ansågs vara effektivt eftersom reformen når just de personer som annars inte skulle kunna
efterfråga senior- eller trygghetsbostäder.
Data från SNAC tyder på att flyttfrekvensen till ett vård- och omsorgsboende är betydligt lägre
från ett trygghetsboende än från ett ordinarie boende. För kommunerna är kostnaderna för
vård- och omsorgsboende betydande där varje plats kostar kommunerna 650 000 kronor per
år.
31
HISSAR, TRYGGHETSBOSTÄDER OCH BOSTADSTILLÄGG – ANALYSUNDERLAG TILL
UTREDNINGEN OM BOSTÄDER FÖR ÄLDRE
8
Appendix
8.1
Zonindelning i pensionsmyndighetens datalager Pedal
Zon I
Jämtlands län
Dalarnas län: Malungs och Älvdalens
kommuner
Norrbottens län
Värmlands län: Torsby kommun
Västerbottens län utom Nordmalings,
Robertsfors och Umeå
kommuner
Västernorrlands län: Sollefteå och Ånge
kommuner
Zon II
Gävleborgs län
Dalarnas län utom Malungs och Älvdalens
kommuner
Värmlands län utom Forshaga, Grums,
Hammarö, Karlstads, Kils,
Kristinehamns, Säffle och Torsby kommuner
Västerbottens län: Nordmalings, Robertsfors
och Umeå kommuner
Västernorrlands län utom Sollefteå och Ånge
kommuner
Västmanlands län: Fagersta, Norbergs och
Skinnskattebergs kommuner
Örebro län: Hällefors, Karlskoga, Lindesbergs,
Ljusnarsbergs och
Nora kommuner
Zon III
Hallands län: Hylte kommun
Jönköpings län
Kalmar län utom Borgholms och Mörbylånga
kommuner
Kronobergs län
Stockholms län
Södermanlands län
Uppsala län
Värmlands län: Forshaga, Grums, Hammarö,
Karlstads, Kils,
Kristinehamns och Säffle kommuner
Västmanlands län utom Fagersta, Norbergs
och Skinnskattebergs
kommuner
Västra Götalands län utom Göteborgs,
Härryda, Kungälvs, Lysekils,
Munkedals, Mölndals, Partille, Orusts,
Sotenäs, Stenungsunds,
Strömstads, Tanums, Tjörns, Uddevalla och
Öckerö kommuner
Örebro län utom Hällefors, Karlskoga,
Lindesbergs, Ljusnarsbergs
och Nora kommuner
Östergötlands län
Zon IV
Blekinge län
Gotlands län
Hallands län utom Hylte kommun
Kalmar län: Borgholms och Mörbylånga
kommuner
Skåne län
Västra Götalands län: Göteborgs, Härryda,
Kungälvs, Lysekils, Munkedals,
Mölndals, Partille, Orusts, Sotenäs,
Stenungsunds, Strömstads,
Tanums, Tjörns, Uddevalla och Öckerö
kommuner
32
HISSAR, TRYGGHETSBOSTÄDER OCH BOSTADSTILLÄGG – ANALYSUNDERLAG TILL
UTREDNINGEN OM BOSTÄDER FÖR ÄLDRE
Referenser
Abramsson, M; Elmqvist A & Magnusson Turner, L (2012). Äldres flyttningar och motiv till att
flytta och bo kvar. Rapport, Hjälpmedelsinstitutet, Stockholm.
Boverket (2003). Bättre koll på underhåll. Boverket oktober 2003. ISBN: 91-7147-785-3.
Boverket (2011). Bostadsmarknaden 2011-2012. Med slutsatser från bostadsmarknadsenkäten
2011. Rapport 2011:9.
Boverket (2013). Utvärdering av investeringsstödet till äldrebostäder. Boverket februari 2013.
Rapport: 2013:7.
Boverket (Information om investeringsstöd till äldrebostäder). Särskilda boendeformer för
äldre. Trygghetsbostäder
Familjebostäder och Cecilia Jensfelt AB (2007). Underlätta äldres boende i det befintliga
fastighetsbeståndet. Pilotstudie i Familjebostäders Blackeberg - del av EU-projektet e –IRFPP.
Global Research & Data Services, 2014. Enkät om hur efterinstallerade hissar bedöms påverka
äldres möjligheter att bo kvar hemma. Yhteenveto 5.2.2014.
Hjälpmedelsinstitutet (2012). Bostadsanpassningsbidrag till fastighetsägare. En
försöksverksamhet i Luleå. URN:NBN:se:hi-2013-13315-pdf. Artikelnummer: 13315-pdf.
www.hi.se.
Klingvall (2012). Fler trygghetsbostäder – är det lönsamt för kommunerna? Klingvalls Prognos
och Analys. 2012-12-04. Uppdrag från Socialdepartementet 2012.
Lagergren (2007). Hur skulle behovet av platser i och kostnaderna för vård- och omsorgsboendet påverkas av tillkomsten av trygghetsbostäder (serviceboende). Bilaga 5 i SOU
2007:103.
Miljöministeriet (2013). Program för att förbättra äldres boende 2013-2017. Statsrådets
principbeslut 18.4.2013.
Myndigheten för samhällsskydd och beredskap (2010). Samhällets kostnader för fallolyckor.
MSB 0197-10.
Pensionsmyndigheten (2015). Anslagsbelastning och prognos för anslag inom
Pensionsmyndighetens ansvarsområde budgetåren 2015–2019. Rapport 2015-05-04. VER
2015-2.
PWC (2012). Ekonomisk analys, görbra för äldre. FoU i Väst/GR. November 2012.
Räddningsverket (2005). Olyckor i boendet. Skadestatistik och risker. NCO 2005:8.
SABO och Svenska kommunförbundet (2004). Kvarboende + tillgänglighet = god ekonomi?
33
HISSAR, TRYGGHETSBOSTÄDER OCH BOSTADSTILLÄGG – ANALYSUNDERLAG TILL
UTREDNINGEN OM BOSTÄDER FÖR ÄLDRE
Socialstyrelsen (2007). Statistik – Socialtjänst. Äldre – vård och omsorg år 2006. Kommunala
insatser enligt socialtjänstlagen samt hälso- och sjukvårdslagen.
Socialstyrelsen (2011). Statistik – Socialtjänst. Äldre – vård och omsorg den 1 november 2010.
Kommunala insatser enligt socialtjänstlagen samt hälso- och sjukvårdslagen.
SOU 2007:103. Bo för att leva. Seniorbostäder och trygghetsbostäder. Betänkande av
äldreboendedelegationen S2006:03. Stockholm 2007.
SOU 2008:13. Bo bra hela livet. Slutbetänkande av Äldreboendedelegationen. Stockholm 2008.
Sveriges Kommuners och Landsting (2011). Seniorbostäder, 55+, 65+ bostäder.
KOMMUNKARTLÄGGNING 2011. Stockholm 2012.
Trelleborg, 2015. Tillgänglighetsinventering av flerbostadsbeståndet. 1 augusti 2014-31 januari 2015. Trelleborg kommun.
34
HISSAR, TRYGGHETSBOSTÄDER OCH BOSTADSTILLÄGG – ANALYSUNDERLAG TILL
UTREDNINGEN OM BOSTÄDER FÖR ÄLDRE
35
HISSAR, TRYGGHETSBOSTÄDER OCH BOSTADSTILLÄGG – ANALYSUNDERLAG TILL
UTREDNINGEN OM BOSTÄDER FÖR ÄLDRE
Exempel på andra utredningar från RedKey Consulting AB
Lokalplanering i Sigtuna kommun
Sigtuna kommun 2014
Rekommenderad ersättningsnivå till utförare av SÄBO inom ramen för LOV.
Sollentuna kommun 2014
Ekonomisk konsekvensanalys av kommunala bostadsinvesteringar.
Socialdepartementet 2013
Kommunalekonomisk analys av trygghetsbostäder.
Socialdepartementet 2012
Översynen av den psykiatriska tvångsvårdslagstiftningen:
Ekonomiska konsekvensberäkningar av utredningens förslag.
Psykiatriutredningen 2012
Översyn av Arbetsförmedlingens arbete med yrkesinformation.
Arbetsförmedlingen 2011
Översyn av Arbetsförmedlingens regionala prognosverksamhet.
Arbetsförmedlingen 2010
Ny resursfördelningsmodell efter socioekonomiska bakgrundsfaktorer
för grundskolan i Sundbyberg.
Sundbybergs kommun 2009
RedKey Consulting AB
Sångarevägen 33, 191 35 Sollentuna
36