BOENDE FÖR ÄLDRE - Vadstena kommun

BOENDE FÖR ÄLDRE
Utredning om boende för äldre
Antagen av
Beslutsdatum/paragraf
Giltighetstid
Uppföljningsdatum
Beteckning
Kategori
Ansvarig handläggare
Uppföljningsansvarig
Socialnämnden
2015-02-24, §29
tills annat beslut fattas
Ej aktuellt
SN2013/214-739, 2015.271
Utredning
utredare Anne Bertilsson
socialchef Monica Tuvberger
INNEHÅLL
Sammanfattning ......................................................................................................... 3
Inledning ..................................................................................................................... 4
Styrdokument ....................................................................................................................... 4
Kommunens vision och mål ................................................................................................ 4
Bostadsförsörjningsprogram – Kommunens riktlinjer för bostadsförsörjning ................................ 4
Äldreomsorgsplan för åren 2012-2016 ............................................................................... 5
Lagstiftning .......................................................................................................................... 5
Olika typer av boende och stöd för äldre ................................................................... 6
Boendeformer ...................................................................................................................... 6
Stöd i hemmet ...................................................................................................................... 7
Vadstena kommun och andra kommuner ................................................................... 8
Äldreomsorg i Vadstena kommun – Då och nu.......................................................... 12
Hemtjänst ...........................................................................................................................15
Fixartjänst ...........................................................................................................................15
Vad har de äldre i Vadstena kommun för önskemål?............................................... 16
Vadstena kommuns utmaningar ............................................................................... 17
Analys och behov...................................................................................................... 19
Grunderna för analysen........................................................................................................19
Den åldrande befolkningen ...............................................................................................19
Fyrstegsprincipen .............................................................................................................19
Analys och behov för Vadstena kommun .................................................................................20
Den åldrande befolkningen ...............................................................................................20
Fyrstegsprincipen .............................................................................................................21
Handlingsplan och Förslag till beslut ......................................................................... 24
Handlingsplan.....................................................................................................................24
Förslag till beslut ..................................................................................................................24
Källor ........................................................................................................................ 25
Externa källor ......................................................................................................................25
Styrdokument i Vadstena kommun ..........................................................................................25
3 (25)
SAMMANFATTNING
Den äldre befolkningen ökar snabbt i Vadstena kommun och fram till år 2032 blir det 17,6 procent fler
ålderspensionärer (65 år och äldre) och 71,1 procent fler personer över 80 år. År 2014 gick den sista
generationen av 40-talister i ålderspension, detta är en ny och annorlunda grupp av pensionärer då de
under sina år har förändrat samhället på sin väg genom livet och de kommer antagligen att göra det även
som pensionärer. De kommer att ställa krav både på samhället och på företagen och kommunerna måste
hitta ett sätt att möta de krav som den nya generationen ålderspensionärer ställer.
Pensioneringen är för de flesta en tid av fortsatt aktivt liv och förhållandevis hög levnadsstandard och god
hälsa. Det är först i 80-årsåldern som behov av stöd och omsorg kan behövas. Ur boendesynpunkt och
för att klara sin vardag är de viktigaste hälsofaktorerna en god rörelseförmåga, hörsel, syn och frånvaro av
psykiska besvär och demens förutsättningar för att fortsatt klara av det egna boende. Mer tillgängliga och
anpassade boendeformer tar hänsyn till att hälsan och rörelseförmågan kan svikta med stigande ålder och
kan på så sätt kompensera det som individen själv saknar eller får mindre av.
I Vadstena kommun bor de flesta personer över 65 år i småhus eller hyresrätter, även om majoriteten bor i
småhus vid pensioneringen så flyttar de flesta till lägenhet eller särskilt boende inom 20-25 år. Flytten från
småhus till lägenhet kan ske i 70-80 årsåldern medan flytten från småhus till äldreboende sker vid 80 år
och äldre. De som bor i lägenhet kan i regel bo kvar 10 år längre och flyttar först vid 90 år eller äldre in i
särskilt boende. I fastigheter med hög tillgänglighet kan personerna bo kvar ännu högre upp i åldrarna.
Hur Vadstena kommun kan utveckla de olika boendeformerna för äldre beskrivs kapitlet Analys och
behov. Utgångspunkten är att kommunen ska skapa möjligheter för att personer som är 65 år och äldre
idag och i framtiden ska kunna göra ett aktivt val av annan bostad när den nuvarande bostaden, i takt med
den stigande åldern, börjar bli för stor och svår att sköta om. Boendet ska vara tillgänglighetsanpassat samt
ge förutsättningar för trygghetskänsla, närhet till gemenskap samt närhet till personal.
Även om Vadstena kommun inte själv bygger bostäder bör kommunen stödja tillkomsten av bra bostäder
för äldre på flera olika sätt i linje med kommunens Bostadsförsörjningsprogram och det övergripande
målet Växande Vadstena. Opinionsbildning och marknadsföring samt samverkan med
pensionärsorganisationer för dialog kring bra boende för äldre är andra exempel på hur kommunen kan
stödja tillkomsten av bostäder som de äldre efterfrågar.
Behovet av bostäder anpassade för äldre kommer att vara stort under en lång tid framöver. Det bedöms
inte möjligt att lösa behovet av bostäder för äldre med en åtgärd utan det kommer att behövas flera olika
åtgärder, samverkan och nytänkande för att finna lösningar som motsvarar behovet. I handlingsplanen,
som presenteras sist i utredningen, listas ett antal åtgärder som bedöms skapa förutsättningar för att
tillgodose behovet av bra bostäder för äldre. Flera av åtgärderna bör starta snarast och åtgärderna kommer
att behöva pågå parallellt framöver.
En utgångspunkt i handlingsplanen är att i möjligaste mån minska behovet av att utöka antal platser inom
särskilt boende genom att ge förutsättningar för andra typer av boendeformer för äldre. Om inga åtgärder
genomförs kommer behovet av platser i särskilt boende behöva utökas successivt med totalt 59 platser
fram till år 2032, varje plats motsvarar en driftskostnad om drygt 633 tkr per plats och år (2013 års
kostnad enligt Kolada).
Vadstena kommun
592 80 Vadstena
Klosterledsgatan 35 TEL 0143-150 00 FAX 0143-151 90
[email protected] WEBB www.vadstena.se
BESÖKSADRESS
E-POST
4 (25)
INLEDNING
Vid socialnämndens sammanträde i oktober 2013 gavs socialchef i uppdrag att presentera ett förslag på
hur behovet av särskilda boenden för äldre ska tillgodoses på kort och lång sikt. Förslaget redovisades på
socialnämndens sammanträde 28 januari 2014 och socialnämnden beslutade (§ 2):
Socialnämnden föreslår kommunfullmäktige att en extern tjänst/konsult ska ges i uppdrag, efter genomförd
upphandling, att utreda på vilket sätt behovet av platser inom vård- och omsorgsboende ska tillgodoses samt utreda på
vilket sätt nuvarande fastigheter (Vätterngården och Wasagården) ska användas.
Kommunstyrelsen beslutade 23 maj 2014 § 149:
Ärendet återlämnas till socialnämnden för vidare utredning
bostadsförsörjningsprogrammet samt andra relevanta befintliga underlag.
internt. Arbetet
bör
samordnas
med
Uppdrag till socialchef
Vid socialnämndens sammanträde 16 september 2014, §107 gavs:
Socialchef i uppdrag att utreda behov av olika boendeformer för äldre på kort och lång sikt. Uppdraget ska redovisas på
socialnämndens sammanträde i april 2015.
Styrdokument
Kommunens vision och mål
Kommunens vision beslutades av kommunfullmäktige 18 november 2009, §126 och lyder ”Vadstena –
Livsmiljön för dig”. Till visionen finns fyra övergripande mål; Växande Vadstena, Ekologiskt hållbart,
Demokrati och hållbarhet samt God hushållning med resurser. Det prioriterade målet för planperioden
2014-2016 är Växande Vadstena till vilket de strategiska målen Bygga bostäder och Skapa
attraktivitet är kopplade.
Bostadsförsörjningsprogram – Kommunens riktlinjer för bostadsförsörjning
Under 2013-2014 gjordes ett arbete med att ta fram ett Bostadsförsörjningsprogram enligt lagen om
kommunernas bostadsförsörjningsansvar (BFL, lag 2000:1383). Kommunfullmäktige beslutade 10
september 2014, §130 att Anta Bostadsförsörjningsprogram – riktlinjer för bostadsförsörjning. Kommunstyrelsen
fattade 10 juni 2014, §176 att Anta Bostadsförsörjningsprogram – Handlingsplan 2014-2015.
Syftet med riktlinjerna för bostadsförsörjning är att, med grund i översiktsplanen, uttrycka kommunens
övergripande strategier för bostadsförsörjning och därigenom ge en enhetlig bild av behovet nu och i
framtiden samt skapa planeringsberedskap för nya bostäder i kommunen. Riktlinjerna ska tydliggöra
kommunens bostadspolitik och redogöra för prioriteringar och särskilda åtgärder som ska leda till en
förbättrad bostadsförsörjning i kommunen. Till riktlinjerna beslutas om tvååriga handlingsplaner som ska
ange hur kommunen avser att arbeta med bostadsförsörjningsfrågorna under kommande två år.
Bostadsmarknaden ska analyseras regelbundet och utvärdering av riktlinjerna ska ske samtidigt.
En del i handlingsplanen för 2014-2015 var att inrätta en exploateringsgrupp i kommunen, vilket gjordes
under hösten 2014. Ett av exploateringsgruppens uppdrag är att ansvara för att
bostadsförsörjningsprogrammets mål uppnås och att handlingsplanen verkställs. Under 2015 har
exploateringsgruppen bland annat i uppdrag att göra en bostadsmarknadsanalys med fokus på
demografins förändringar samt boende för äldre och boende för personer med funktionsnedsättning.
Vadstena kommun
592 80 Vadstena
Klosterledsgatan 35 TEL 0143-150 00 FAX 0143-151 90
[email protected] WEBB www.vadstena.se
BESÖKSADRESS
E-POST
5 (25)
Äldreomsorgsplan för åren 2012-2016
Kommunfullmäktige antog 20 juni 2012, §113 Äldreomsorgsplan för åren 2012-2016. Planens syfte är att
ge underlag för att styra, planera och utveckla den kommunala äldreomsorgen under åren 2012-2016. En
tydlig viljeinriktning inom socialnämnden som beskrivs i äldreomsorgsplanen är att kommunen ska verka
för att underlätta för de äldre att bo kvar i ordinärt boende som länge som möjligt. Detta bedöms särskilt
påverka kommunens hemtjänst. Denna viljeinriktning kan resultera i att det är personer med
demensproblematik samt stora kognitiva svårigheter och/eller med omfattande omvårdnads- och
trygghetsbehov som blir aktuella för plats inom särskilt boende.
Lagstiftning
För att få vård och/eller omsorg från kommunens äldreomsorg krävs en ansökan om bistånd till
kommunens biståndskontor. Rätten till bistånd regleras i främst socialtjänstlagen (SoL), de lagrum som
specifikt reglerar socialnämndens uppgift och ansvar i förhållande till äldre personer är följande;
3 kap 6 § SoL
Socialnämnden bör genom hemtjänst, dagverksamheter eller annan liknande social tjänst underlätta för
den enskilde att bo hemma och att ha kontakt med andra.
4 kap 1 § SoL
Den som inte själv kan tillgodose sina behov eller kan få dem tillgodosedda på annat sätt har rätt till
bistånd av socialnämnden för sin försörjning (försörjningsstöd) och för sin livsföring i övrigt.
/…/
Den enskilde ska genom biståndet tillförsäkras en skälig levnadsnivå. Biståndet ska utformas så att det
stärker hans eller hennes möjligheter att leva ett självständigt liv.
4 kap 4 § SoL
Socialtjänstens omsorg om äldre ska inriktas på att äldre personer får leva ett värdigt liv och känna
välbefinnande (värdegrund).
Socialnämnden ska verka för att äldre människor får möjlighet att leva och bo självständigt under trygga
förhållanden och ha en aktiv och meningsfull tillvaro i gemenskap med andra.
5 kap 5 § SoL
Socialnämnden ska verka för att äldre människor får goda bostäder och ska ge dem som behöver det stöd
och hjälp i hemmet och annan lättåtkomlig service.
Kommunen ska inrätta särskilda boendeformer för service och omvårdnad för äldre människor som
behöver särskilt stöd.
Den äldre personen ska, så långt det är möjligt, kunna välja när och hur stöd och hjälp i boendet och
annan lättåtkomlig service ska ges.
5 kap 6 § SoL
Socialnämnden ska göra sig väl förtrogen med levnadsförhållandena i kommunen för äldre människor
samt i sin uppsökande verksamhet upplysa om socialtjänstens verksamhet på detta område.
Kommunen ska planera sina insatser för äldre. I planeringen ska kommunen samverka med landstinget
samt andra samhällsorgan och organisationer.
Vadstena kommun
592 80 Vadstena
Klosterledsgatan 35 TEL 0143-150 00 FAX 0143-151 90
[email protected] WEBB www.vadstena.se
BESÖKSADRESS
E-POST
6 (25)
OLIKA TYPER AV BOENDE OCH STÖD FÖR ÄLDRE
I takt med att åldersstrukturen i Sveriges befolkning förändras där antalet äldre blir fler och fler har flera
bedömningar gjorts på nationell nivå, bland annat via Äldreboendelegationen, som visar på att en
utveckling av boende och närmiljön i det vanliga bostadsbeståndet måste till för att möta behovet. En
följd av detta är att boendesituationen för äldre är en mycket angelägen fråga för de flesta av landets
kommuner. Det finns ett generellt behov av att kunna erbjuda äldre personer boendealternativ till det som
redan finns idag. Bostäderna behöver motsvara de önskemål som de äldre personerna har, men måste
också motsvara det behov som en stigande ålder medför. Olika undersökningar bland äldre visar på att det
finns generella önskemål kring boendesituationen såsom god tillgänglighet, god tillgång till service,
förutsättningar för gemenskap samt möjlighet att få vissa tjänster utförda.
Boendeformer
Det finns olika typer av boendeformer som särskilt riktar sig till äldre personer. I
Äldreboendedelegationens slutbetänkande från 2008 finns definition av olika typer av boendeformer i
syfte att öka tydligheten. Förslaget har inte antagits som helhet, men begreppen används inom den
offentliga förvaltningen och återfinns bland annat på Boverkets webbplats som definitioner.
Delegationens förslag om begrepp var följande; seniorbostäder, trygghetsbostäder samt vård- och
omsorgsboende.
• Ordinärt boende; Alla boenden som inte omfattas av särlagstiftning.
• Seniorbostäder; Samlingsbegrepp för alla bostäder som inte omfattas av särlagstiftning och som
är avsedda för personer över en viss ålder. Bostaden ska ge möjligheter till gemensam social
samvaro – förslagsvis genom en gemensamhetslokal eller liknande. Tillgänglighetsnivån kan
variera i seniorbostäder.
• Trygghetsbostäder; En form av bostäder för äldre som känner sig oroliga, otrygga och/eller
socialt isolerade. En bostad i trygghetsbostad innebär att den boende ska ha tillgång till
gemensamhetslokal med möjlighet att inta gemensamma måltider, närhet till personal som en
gemensam resurs under vissa angivna tider. Den fysiska tillgängligheten i trygghetsbostad bör vara
mycket god, vilket möjliggör för den enskilde att bo kvar längre.
• Vård- och omsorgsboende, En boendeform för äldre som omfattas av rätten till bistånd enligt 5
kapitlet i socialtjänstlagen. I boendet erbjuds service, personlig omvårdnad och hemsjukvård
dygnet runt. Boendet kräver en biståndsprövning och beslut från kommunen. Denna form av
begrepp har inte ändrats utan i dagligt tal används fortfarande särskilt boende som begrepp för
biståndsbedömt boende enligt socialtjänstlagen.
• Korttidsvård/växelvård; En form av tidsbegränsat boende inom särskilt boende för äldre.
Boendet är avsett för till exempel rehabilitering eller eftervård efter sjukhusvistelse. Korttidsvård
kan även ges till personer i livets slutskede. Korttidsvård kräver en biståndsprövning och beslut
från kommunen. Korttidsvård i form av växelvård kan även ges till personer som vårdas hemma
av anhörig, och som ibland behöver avlastning.
Seniorbostäder och trygghetsbostäder kan byggas, ägas och förvaltas av vilken entreprenör som helst, och
behöver inte nödvändigtvis drivas i kommunal regi. Detta skapar möjligheter för marknaden att bygga
enligt efterfrågan. Dock bör kommunen vara aktiv och ge förutsättningar till olika byggherrar för att
etablera olika boendeformer som riktar sig till äldre. Seniorbostäder och trygghetsbostäder kan upplåtas
med hyresrätt, kooperativ hyresrätt eller bostadsrätt. Enligt det investeringsstöd som Boverket har
förmedlat under perioden 2007-2010 ska en bostad inom trygghetsbostäder innehas av person/personer
som fyllt 70 år för att erhålla stödet. Denna åldersgräns finns fortfarande kvar när det idag talas om
kriterierna för trygghetsbostad.
Vadstena kommun
592 80 Vadstena
Klosterledsgatan 35 TEL 0143-150 00 FAX 0143-151 90
[email protected] WEBB www.vadstena.se
BESÖKSADRESS
E-POST
7 (25)
Äldreboendedelegationen förordar att kommunerna har möjlighet att utforma egna kriterier och regler för
vad som gäller för trygghetsbostäder samt vad som gäller för en person som ska söka sig till en
trygghetsbostad. Detta gynnar möjligheterna för att lokala förutsättningar tillvaratas och kommunen har
möjlighet att vara vägledande för hur boende för de äldre bäst kan utformas.
Tanken är att senior- och trygghetsbostäder ska kunna komplettera befintligt bostadsbestånd och minska
glappet mellan det ordinära boendet och särskilda boendet. Ett samlingsbegrepp för detta är
mellanboende.
Äldreboendedelegationen har i sitt slutbetänkande tagit med ekonomiska konsekvenser av hur
tillskapandet av mellanboenden kan ge effekter på flera sätt. Det finns studier som visar på att det är tre
gånger så stor risk för att en flytt från ordinärt boende till särskilt boende ska ske, än att en flytt sker till
särskilt boende från någon form av mellanboende. Studien baseras på äldre vårdtagare i Kungsholmens
stadsdel i Stockholm. Vilken boendeform som den äldre bor i har en stor påverkan på sannolikheten för
att flytta. Det betyder att hur äldre personer bor i en kommun kan få påtagliga konsekvenser för behovet
av platser i särskilt boende.
De ekonomiska beräkningar som är gjorda i Äldreboendedelegationens slutbetänkande och som beskrivs
ovan bygger på en tänkt omfördelning av ett antal personer med vård- och omsorgsbehov mellan olika
typer av boendeformer. Det innebär att äldre personer med hemtjänst i ordinärt boende flyttar till
hemtjänst i någon form av mellanboende. Omfördelningen antas påverka såväl antalet platser i särskilt
boende som den totala kostnaden för äldreomsorgen i en kommun. Resultatet av beräkningarna som
gjorts på uppdrag av Äldreboendelegationen indikerar på minskade kostnader för äldreomsorgen totalt
genom att ett antal vård- och omsorgstagare i det ordinära boendet minskar i samband med flytt till någon
form av mellanboende, detta minskar i förlängningen behovet av antalet platser i särskilt boende.
Kostnaderna i mellanboende kan vara något högre än för ordinärt boende, men understiger markant
kostnaderna för en plats i särskilt boende.
För att skapa attraktivitet för byggande av trygghetsboende ger många kommuner driftsstöd i olika former
till den entreprenör som önskar bygga flerfamiljshus med inriktning mot äldre. Detta för att uppmuntra
byggnation av trygghetsboende. Driftsstöd kan till exempel vara 2 500 kr per bostad och år för lokal
avsedd för trygghetsskapande aktiviteter och gemensamma måltider med mera och samt 7 500 kr per
bostad och år för kostnader för personal (Göteborgs stad).
Stöd i hemmet
Hemtjänst är en form av bistånd enligt socialtjänstlagen, som kan ges till personer som bor hemma men
som behöver olika former av stöd och hjälp för att känna sig trygga hemma även när hälsan sviktar och
åldern ökar. Med hemtjänst avses bland annat hjälp med personlig omvårdnad, delegerad hemsjukvård,
städning och tvättning. Hemtjänst ska finnas tillgängligt dygnet runt samt på helger och stödet ska vara
individuellt utformat enligt den enskildes behov. Den sociala omsorgen syftar till att ge stöd och hjälp åt
enskilda för att förbättra deras livssituation.
För att öka tryggheten kan den enskilde även ansöka om bistånd i form av trygghetslarm för att kunna
kalla på hjälp i akuta situationer. En annan biståndsbedömd insats är matdistribution som den enskilde kan
få om den har behov av att få lagad mat en gång om dagen.
Olika former av dagverksamhet för personer med någon form av ohälsa är en annan insats dit äldre kan
komma för att få social aktivitet samt omsorg. Det skapar även en avlastning för anhöriga.
Vadstena kommun
592 80 Vadstena
Klosterledsgatan 35 TEL 0143-150 00 FAX 0143-151 90
[email protected] WEBB www.vadstena.se
BESÖKSADRESS
E-POST
8 (25)
VADSTENA KOMMUN OCH ANDRA KOMMUNER
Här beskrivs fakta kring befolkning och platser inom äldreomsorg. Jämförelse sker med de kommuner
som finns i kommunens planeringsförutsättningar samt med de mindre kommunerna i Östergötland.
Vadstena kommuns befolkningsstruktur har förändrats över åren och gällande gruppen personer över 65
år har en konstant ökning skett. Aktuell siffra för 2014 finns ännu inte tillgängligt i den officiella
statistiken.
65-69 år
70-74 år
75-79 år
80-84 år
85-89 år
90-w
2 500
2 000
Antal
1 500
1 000
500
0
2005
2006
2007
2008
2009
2010
2011
2012
2013
Befolkningshistorik 2005-2013, femårsgrupper från 65 år och uppåt. Källa: Kolada
Befolkningshistoriken från år 2005 visar på en total ökning av antalet personer 65 år och äldre fram till år
2013 med ca 480 personer. Den åldersgrupp som har ökat mest under perioden är åldersgruppen 65-69 år,
övriga grupper ökar också men inte fullt så mycket. Gruppen 80-84 år minskar dock under perioden, men
minskningen är liten.
Vadstena kommun
592 80 Vadstena
Klosterledsgatan 35 TEL 0143-150 00 FAX 0143-151 90
[email protected] WEBB www.vadstena.se
BESÖKSADRESS
E-POST
9 (25)
Det ökade befolkningsantalet i åldersgruppen 65 år och äldre i Vadstena syns tydligt i den åldersstruktur
som redovisas nedan där Vadstena kommun jämförs med riket och Östergötland för år 2013.
Åldersstrukturen i Vadstena år 2013 jämfört med Östergötland och riket.
Vadstena kommuns åldersstruktur visar att grupperna 20-40 år är underrepresenterade medan
åldersgruppen 60-70 år är överrepresenterade. Jämfört med riket och länet blir ”midjan” i
befolkningspyramiden tydlig, en bild som Vadstena delar med de flesta andra mindre kommuner i
regionen.
Befolkningsprognosen från SCB som skrivits fram för Vadstena kommuns del visar på fortsatt ökning av
antal personer i åldrarna 65 år och äldre. Nedan visas två diagram gällande framskrivning av
åldersstrukturen för Vadstena kommun.
65-69 år
70-74 år
75-79 år
80-84 år
85-89 år
90-w år
3 000
2 500
Antal
2 000
1 500
1 000
500
0
2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024 2025 2026 2027 2028 2029 2030 2031 2032
Befolkningsframskrivning till 2032 av femårsgrupper från 65 år och uppåt. Källa: SCB
Vadstena kommun
592 80 Vadstena
Klosterledsgatan 35 TEL 0143-150 00 FAX 0143-151 90
[email protected] WEBB www.vadstena.se
BESÖKSADRESS
E-POST
10 (25)
Framskrivningen visar på en total ökning av antalet personer 65 år och äldre fram till år 2032 med ca 400
personer. Den åldersgrupp som minskar istället för att öka är åldersgruppen 65-69 år, övriga
femårsgrupper ökar konstant under tiden för prognosen.
Den grupp som ökar mest under prognostiden är åldersgruppen 80 år och äldre, vilket tydligt visas i
följande diagram:
80-84 år
85-90 år
90-w
1 200
1 000
Antal
800
600
400
200
20
15
20
16
20
17
20
18
20
19
20
20
20
21
20
22
20
23
20
24
20
25
20
26
20
27
20
28
20
29
20
30
20
31
20
32
0
Befolkningsframskrivning till 2032 av grupperna 80-84 år, 85-89 år samt 90 år och äldre. Källa: SCB
Framskrivningen visar på en markant ökning av antalet personer 80 år och äldre under perioden 20152032. Gruppen 85 år och äldre ökar konstant medan gruppen 80-84 år minskar till förmån för gruppen 85
år och äldre. Den största ökningen i åldersgruppen 85 år och äldre börjar år 2021 och fortgår resten av
prognostiden.
En annan variabel att ta hänsyn till i befolkningsprognosen är att människor generellt lever längre idag i
Sverige än tidigare. Detta visar även statistiken för Vadstena kommuns medborgare, där medellivslängden
har ökat betydligt mellan åren 2000 och 2013. Medellivslängden som presenteras nedan är förväntad
medellivslängd för de som föddes 2000 respektive 2013.
Medellivslängd Vadstena kommun
År
Män
Kvinnor
2000
76,2
82,2
2013
80,5
86,1
Medellivslängden ökar med drygt fyra år för män och knappt fyra år för kvinnorna, kvinnorna lever dock
till en högre ålder än männen.
Vadstena kommun
592 80 Vadstena
Klosterledsgatan 35 TEL 0143-150 00 FAX 0143-151 90
[email protected] WEBB www.vadstena.se
BESÖKSADRESS
E-POST
11 (25)
Nedan visas en jämförelse i befolkningsstruktur och antal platser i särskilt boende samt om kommunen
har trygghetsbostäder eller ej.
65-79 år
Mullsjö
Boxholm
Perstorp
Valdemarsvik
Ödeshög
Kinda
Vingåker
Bollebygd
Vadstena
Lessebo
Lekeberg
Kungsör
80-w
1 165
954
1 091
1 678
981
1 774
1 666
1 314
1 564
1 376
1 174
1 461
383
319
426
533
354
620
537
356
637
527
368
457
65-79 år
%
Antal
0,5
6
0,5
5
0,9
10
0,5
8
0,6
6
1,0
18
1,0
17
0,6
8
0,7
11
0,4
6
0,7
8
1,2
18
80-w
%
8,6
9,1
10,1
10,3
11,6
12,4
12,5
12,9
13,0
13,9
14,1
21,0
Antal
33
29
43
55
41
77
67
46
83
73
52
96
Kommunen har
Platser trygghetsboende
39
Ja
Ja
34
53
Ja
63
47
Ja
95
Ja
Nej
84
54
Nej
Nej
94
79
Nej
60
Nej
Ja
114
Jämförelser av andel personer i befolkningen 65-79 år respektive 80-w som bor i särskilt boende. Källa: Kolada
I statistiken för Vadstena kommun anges att det inte finns något trygghetsboende, detta eftersom det så
kallade trygghetsboendet i Vadstena kommun är biståndsbedömt och uppfyller således inte kriterierna som
Äldreboendedelegationen föreslagit för vad som ska gälla för att definieras som trygghetsboende.
Vadstena kommun ligger i den del i statistiken som har en högre andel av befolkningen boende i särskilt
boende. Dock är inte skillnaden så stor mot övriga kommuner, det är fyra kommuner som ligger mellan
12-13 procent.
I skattesystemet får varje kommun ett viss belopp för de medborgare som befinner sig i en ålder som
genererar direkta kommunala kostnader såsom barnomsorg, skola och äldreomsorg. Vadstena kommun
har genom införandet av Styrsystem för Vadstena kommun också infört ett resursfördelningssystem som
har sin utgångspunkt i demografiska förändringar. Resurserna i systemet fördelas utifrån följande
prislappar:
"Prislappar" i kostnadsutjämningen för Vadstena 2016
avser kostnadsutjämning 2015
Ålder
65-79 år
80-89 år
90+ år
Priser i
kostnadsutjämningen
16 560
103 735
257 166
avdrag
lokaler
5,16%
5,16%
5,16%
avdrag
gemensam
fördelad
verksamhet
5,60%
5,60%
5,60%
á-pris
14 778
92 573
229 495
Denna intäkt till kommunen i kostnadsutjämningen kan sättas i relation till de kostnader som kommunen
har för sin äldreomsorg.
Vadstena kommun
592 80 Vadstena
Klosterledsgatan 35 TEL 0143-150 00 FAX 0143-151 90
[email protected] WEBB www.vadstena.se
BESÖKSADRESS
E-POST
12 (25)
Vadstena
Liknande kommuner
Östergötland
Riket
800 000
700 000
600 000
Kronor
500 000
400 000
300 000
200 000
100 000
0
Hemtjänst
Särskilt boende
Diagrammet ovan visar kostnaderna för hemtjänst och särskilt boende år 2013, kr/brukare. Källa: Kolada
Bruttokostnaden exklusive lokalkostnader för en plats i särskilt boende uppgick år 2013 till drygt 633 tkr
per år, bruttokostnaden för hemtjänst vid samma tidpunkt uppgick till drygt 158 tkr per brukare och år. I
kostnader för hemtjänst räknas både insatsen omvårdnad och vissa insatser inom service in.
ÄLDREOMSORG I VADSTENA KOMMUN – DÅ OCH NU
Det har tidigare konstaterats i bland annat kommunens Bostadsförsörjningsprogram att det råder brist på
lämpliga bostäder för äldre i Vadstena. Det är inte ovanligt att många äldre bor kvar i villan/småhuset
längre än vad personen/personerna egentligen förmår då alternativa boenden saknas. Ett ökat tryck på de
särskilda boenden som finns i kommunen har märkts de senaste åren. Efterfrågeökningen kan till stor del
bero på avsaknaden av olika typer av mellanboenden men också på den ökade andelen äldre och att fler
lever längre än tidigare. Det kan också bero på en minskande andel avlidna de senaste åren jämfört med
tidigare. I Vadstena kommun finns inte några mellanboenden enligt Äldreboendedelegationens
definitioner.
Särskilt boende verkställs i Vadstena utifrån två inriktningar, vårdboende respektive trygghetsboende. Det
är olika kriterier för de olika inriktningarna där vårdboende beviljas enskilda personer som har stora och
omfattande omvårdnadsbehov, behov av personal dygnet runt samt ett stort trygghetsbehov. För att
beviljas trygghetsboende krävs att ett trygghetsbehov föreligger, några ytterligare krav på
omvårdnadsbehov finns inte.
Vadstena kommun har två särskilda boenden med totalt 94 platser för heldygnsomsorg. Boendena är
lokaliserade på två olika geografiska lägen i Vadstena tätort. Det ena boendet, Wasagården, ligger centralt
nära slottet och centrum, det andra boendet, Vätterngården, ligger ca en kilometer från centrum men nära
vårdcentralen och har ett sjönära läge.
Vadstena kommun
592 80 Vadstena
Klosterledsgatan 35 TEL 0143-150 00 FAX 0143-151 90
[email protected] WEBB www.vadstena.se
BESÖKSADRESS
E-POST
13 (25)
Vadstena kommuns form av trygghetsboende finns integrerat i det särskilda boendet Wasagården.
Trygghetsboendet är biståndsbedömt och ansökan görs till biståndskontoret. Trygghetsboendet omfattar
27 platser, möjlighet till gemensamma måltider finns samt närhet till personal. Det är viktigt att poängtera
att kommunens trygghetsboende är biståndsbedömt och ger således inte den enskilde möjlighet att själv
aktivt välja en bostad som bättre passar behovet utifrån en stigande ålder.
Vadstena har korttidsvård på en enhet på Vätterngården. Korttidsvården har 11 platser, men möjlighet till
dubbelbeläggning finns när det är ökat tryck på korttidsvården. Det finns en plats för växelvård på
Wasagården.
Behoven av platser i särskilt boende och insatser via hemtjänsten varierar över tid. I Vadstena har
förändring skett över åren och det har funnits perioder när antalet platser i särskilt boende varit i balans
och perioder som antal platser varit för många eller för få. Det går att skönja en parallell mellan ökat
platsbehov och befolkningsstatistiken som presenterats tidigare. De senaste årens ökade platsbehov
stämmer överens med de år som antalet äldre har ökat samt att medellivslängden har ökat.
Antalet platser inom särskilt boende har fluktuerat under åren. Äldreboendet Wasagården byggdes i början
av 1970-talet och antalet platser i boendet har förändrats över tiden, som mest har antalet platser på
Wasagården varit 80 stycken. Vätterngården byggdes 1995 och genom detta tillkom 55 platser i särskilt
boende. Ombyggnationer har skett då till exempel antalet platser har minskat genom att rum slogs ihop
för att tillskapa lägenheter med rymliga badrum och trinettkök. Senaste ombyggnationen på Wasagården
skedde 2008-2009 då investeringsstöd tilldelades Vadstena kommun för ombyggnation av särskilt
boendeplatser på Wasagården till biståndsbedömt trygghetsboende. Som mest har Vadstena kommun haft
totalt 159 platser inom särskilt boende. I början av 2014 var motsvarande siffra 94 platser.
2011 var antalet beslut om särskilt boende (gäller båda formerna; vårdboende och trygghetsboende) 174
stycken under hela året, under 2012 och 2013 minskade antalet beslut för att sedan återigen stiga under
2014 till totalt 193 beslut om särskilt boende. Kommunen har inte kunnat möta det ökade behovet av
platser inom särskilt boende, varken vårdboende eller trygghetsboende, vilket har gjort att flera personer
har fått vänta alltför länge på en plats inom särskilt boende. De personer som är beviljade plats inom
särskilt boende har ofta varit beviljade bistånd i form av korttidsvård. En följd av detta har då blivit att
korttidsvården varit fullbelagd av personer som egentligen inte längre är i behov av korttidsvård, men som
inte kan återvända till sitt ordinarie boende, då vård- och omsorgsbehovet är så stort att de har fått
biståndsbeslut om särskilt boende.
Konsekvensen av fullbeläggningen på korttidsvården har blivit att kommunen har haft svårt att erbjuda
personer som är medicinskt färdigbehandlade på sjukhus en plats för rehabilitering på korttidsvård. För att
lösa situationen har kommunen sedan mitten av oktober hyrt ett annex till Vadstena Klosterhotell, där
korttidsvård (benämnt Klostergården) bedrivs i avvaktan på att platserna på ordinarie avdelning för
korttidsvård blir lediga alternativt att det blir ledig plats i särskilt boende. För varje person som måste
stanna kvar i sjukhusvård även efter att de är medicinskt färdigbehandlade får kommunen betala ca 4 500
kr/dygn. Lösningen att hyra delar av Vadstena Klosterhotell har varit kostsam, men i förhållande till
kostnaden som skulle ha blivit om personerna blivit kvar i sjukhusvård hade varit större. Lösningen med
Klostergården är endast temporär och kan vara som längst till mitten av april 2015 då Vadstena
Klosterhotell ej längre kan hyra ut annexet.
En annan effekt av att inte verkställa biståndsbeslut om särskilt boende inom rimlig tid är risken att
åläggas vite för icke verkställt beslut. Ett biståndsbeslut ska verkställas skyndsamt, men någon egentlig
tidsgräns finns inte. Dock anses skyndsamt vara senast inom tre månader från beslutet. Kommunerna
Vadstena kommun
592 80 Vadstena
Klosterledsgatan 35 TEL 0143-150 00 FAX 0143-151 90
[email protected] WEBB www.vadstena.se
BESÖKSADRESS
E-POST
14 (25)
lämnar uppgifter till Inspektionen för vård och omsorg (IVO) en gång per kvartal om antalet icke
verkställda beslut som överstigit 90 dagar från beslutet. För Vadstenas del har det de senaste åren
rapporterats följande antal icke verkställda beslut om särskilt boende:
Antal icke verkställda beslut* per kvartal enligt rapporter till Socialstyrelsen/IVO
Icke verkställda beslut/År
2011
2012
2013
2014
Q1
5
0
0
6
Q2
4
0
1
5
Q3
1
1
2
13
Q4
0
0
4
12
* Icke verkställda beslut om särskilt boende och trygghetsboende enligt SoL
Som tabellen visar har det tidigare funnits brist på platser inom särskilt boende, men under två år (20122013) har balans förelegat. Dock fanns inte planering för det snabbt växande behovet av platser under
2014 vilket resulterat i den lösning som presenterats ovan gällande korttidsvård.
Under senhösten 2014 har en förändring gjorts för att möta det ökade behovet av platser inom särskilt
boende, genom att omvandla fyra platser inom befintlig enhet för korttidsvård till platser för särskilt
boende. Planering för tillskapande av ytterligare två till fyra platser på Wasagården pågår tillsammans med
hyresvärden Vadstena Fastighets AB (VFAB).
Ytterligare åtgärder som är planerad till våren 2015 är att omlokalisera personalutrymmet för hemtjänsten
från Wasagården till annan lokal. Denna flytt planeras till 1 mars 2015 och genom detta frigörs ytterligare
utrymmen på Wasagården. De frigjorda utrymmena kan eventuellt användas till platser inom särskilt
boende alternativt till lokaler för dagverksamhet för personer med demensproblematik. Ytterligare
utredning av dessa lokaler samt kostnadsberäkning för eventuella ombyggnationer måste genomföras
innan beslut om verksamhet kan tas.
I anslutning till Wasagården finns en gruppbostad för personer med psykisk funktionsnedsättning,
Kalkhagen. Vid socialnämndens sammanträde 27 januari 2015 beslutades att föreslå kommunstyrelsen och
kommunfullmäktige att investera i en nybyggnation av en gruppbostad för att möjliggöra en flytt av
gruppbostad Kalkhagen från Wasagården. Vid en flytt av gruppbostaden skulle dessa lokaler, efter
ombyggnation, kunna fungera som platser inom äldreomsorgen. Lokalerna har tidigare använts för
korttidsvård innan de omvandlades till gruppbostad. Om lokalerna på Wasagården skulle användas till
korttidsvård, skulle det frigöra nuvarande platser för korttidsvård på enheten Linnäs på Vätterngården och
därmed möjliggöra en omvandling av resterande sju platser på Linnäs till platser för särskilt boende för
vårdboende.
Nuvarande 27 platser för trygghetsboende som är lokaliserade på Wasagården bör omvandlas till särskilda
boende platser för vårdboende. Denna omvandling bör ske successivt varefter nuvarande brukare avslutar
sitt beslut om trygghetsboende. Denna successiva övergång förväntas ta mellan 5-10 år och skulle till slut
generera ytterligare 25 platser i vårdboende. Två av nuvarande platser förväntas åtgå till
gemensamhetsutrymmen för att leva upp till kraven på hur ett särskilt boende ska utformas. För att göra
detta krävs att trygghetsboende i dess nuvarande form inte finns som en biståndsbedömd insats.
Vadstena kommun
592 80 Vadstena
Klosterledsgatan 35 TEL 0143-150 00 FAX 0143-151 90
[email protected] WEBB www.vadstena.se
BESÖKSADRESS
E-POST
15 (25)
Den totalt utökningen av platser inom särskilt boende som delvis redan genomförts tillsammans med
ovan nämnda planering blir på en 10 års period följande:
Antal
platser
När
Aktivitet
Omvandling av platser för korttidsvård på
Linnäs till särskilt boende, vårdboende
4 Genomfört december 2014
Ombyggnation av utrymmen på Wasagården
till platser för särskilt boende, vårdboende
Omvandling av resterande platser för
korttidsvård på Linnäs till platser för särskilt
boende, vårdboende.
Omvandling av nuvarande trygghetsboende till
särskilt boende, vårdboende
Total utökning av platser i särskilt boende,
vårdboende
Planering
pågår
2 till 4 genomförande vår 2015
för
Kan ske när Kalkhagen har
7 flyttat
25 Sker successivt under 5-10 år
38 till 40 Klart till 2025
Hemtjänst
Bistånd för insatser inom hemtjänst omfattar både omsorgsinsatser och serviceinsatser. Med
omsorgsinsatser menas bland annat hjälp med morgonbestyr, ADL och tillsyn. Serviceinsatser innefattar
bland annat hjälp med tvätt, städ och inköp. Andra insatser som utförs av hemtjänsten är leverans av
daglig lunch och besvarande av trygghetslarm. Målet med hemtjänst är att den enskilde ska kunna bo kvar
så länge som möjligt i ordinärt boende. Beslut om stöd från hemtjänst beviljas med max 30
personaltimmar/vecka, om behovet överstiger 30 timmar ska en ny utredning om behoven genomföras.
Antal personer med stöd från hemtjänsten har under 2011-2014 varierat men en markant ökning av antal
beslut om hemtjänst har skett mellan åren 2013 och 2014. Under 2014 fanns beslut om 305 insatser inom
hemtjänst, av dessa insatser är det 279 unika personer som har en eller flera insatser från hemtjänsten.
Dock har omfattningen i timmar per brukare inte ökat utan det är antalet brukare som ökat.
En viktig aspekt för att den enskilde ska kunna bo kvar hemma är att skapa trygghet i det ordinära
boendet, detta kan kommunen bidra till genom installation av trygghetslarm samt ge stöd och omsorg i de
basala behoven. Även antalet beslut om trygghetslarm har ökat, och även där ses en särskild ökning mellan
åren 2013 och 2014.
Fixartjänst
Sedan augusti 2014 erbjuder Vadstena kommun fixartjänst till personer som fyllt 67 år och äldre. Syftet
med fixartjänsten är att förebygga olyckor och skador i hemmet. Fixaren hjälper till exempel till med att
sätta upp gardiner, byta glödlampor och hämta saker från vinds- och källarförråd. Det är ännu för tidigt att
utvärdera om/på vilket sätt fixartjänsten har minskat antalet fallolyckor i hemmet.
Vadstena kommun
592 80 Vadstena
Klosterledsgatan 35 TEL 0143-150 00 FAX 0143-151 90
[email protected] WEBB www.vadstena.se
BESÖKSADRESS
E-POST
16 (25)
VAD HAR DE ÄLDRE I VADSTENA KOMMUN FÖR ÖNSKEMÅL?
Tjänstemän i social sektor i samverkan med stadsarkitekten genomförde den 14 januari 2015 en
medborgardialog med representanter från kommunens pensionärsorganisationer. Totalt deltog ca 25
personer på dialogen och nedan presenteras vilka frågeställningar som diskuterades samt en
sammanfattning av vad som framkom som önskemål.
•
•
•
Vad är viktigt för mig när jag väljer boende som äldre?
Vilken boendeform kan vara mest attraktiv?
Är det bra att sätta etiketter på boendet?
Mycket viktigt: närhet till gemensamhetslokal för lunch, aktiviteter samt tillgång till värdinna/värd,
anpassad bostad från början inklusive teknikanpassning.
Viktigt: närhet till samhällsservice alternativt närhet till goda kommunikationer, möjlighet att få välja
storlek på boendet (ett till fyra rum och kök), balkong/uteplats, kostnaden för boendet.
Mindre viktigt: standarden behöver inte vara så hög, tillgång till vård.
De närvarande hade olika åsikter om att sätta etikett på boenden. Det var flera grupper som ansåg att det
inte var till nackdel att boendet hade en etikett eftersom det skulle ge en vetskap om vad som kunde
förväntas. Dock var alla eniga om att ett boende anpassat för äldre med fördel skulle vara integrerat med
boenden för alla åldrar.
•
•
Vad innebär tillgänglighet och flexibilitet (kring boendet) för mig?
Vilken upplåtelseform kan vara mest attraktiv?
Mycket viktigt: tillgänglighet i trapphus, hiss, dörröppnare, tillgänglighet till butiker och bankomater,
belysning på gator och cykelbanor, materialval på gator och vägar, större utbud av bostäder.
Viktigt: anropsstyrd kollektivtrafik, utrymmen för hjälpmedel i trapphusen, flexibel primärvård.
Hyresrätter och kooperativa hyresrätter bedöms vara mest attraktivt som upplåtelseform. Dock är
hyreskostnaden per månad avgörande för den enskilde. Bostadsbidrag finns att söka, men det kan vara en
tröskel att söka detta bidrag om man tidigare inte har behövt söka stöd för att klara sin ekonomi.
Fler än hälften av de närvarande bor idag i villor, en relativt liten del i hyresrätt och resterande del i
bostadsrätter. De var alla eniga om att det finns för få alternativa boendeformer för äldre i Vadstena
kommun.
Vadstena kommun
592 80 Vadstena
Klosterledsgatan 35 TEL 0143-150 00 FAX 0143-151 90
[email protected] WEBB www.vadstena.se
BESÖKSADRESS
E-POST
17 (25)
VADSTENA KOMMUNS UTMANINGAR
Vadstena kommun har en allt äldre befolkning och prognosen pekar mot att antalet äldre kommer att öka
ytterligare fram till år 2032. Många av de äldre bor i villor som kan innebära ett ökat arbete för den
enskilde då boendet kan vara stort och kräva omfattande underhåll som inte kan tillgodoses av den
enskilde ensam, utan stöd från anhöriga och samhället måste till. Vadstena kommuns äldre befolkning bor
både i tätort och på landsbygden. Idag finns två särskilda boenden för äldre i kommunen, båda är
lokaliserade i Vadstena stad.
För att skapa förutsättningar för ett tryggt åldrande i Vadstena kommun krävs ett nytänkande kring olika
boendeformer som passar fler åldrar och som skapar förutsättningar för varje enskild person att göra ett
aktivt val av bostad. För en äldre som blivit ensam i en villa som kräver underhåll och som är en för stor
bostad, bör det finns alternativ som är attraktiva ur såväl trygghetssynpunkt som att storleken är rimlig att
själv kunna klara av utan att vara beroende av stöd från andra.
Kommunen samarbetar idag med pensionärsorganisationen PRO Östgöta Dal när det gäller matservering
i Borghamn. Denna samverkan bedöms viktig för att skapa förutsättningar för att de äldre även i och runt
Borghamn ska kunna bo kvar på landsbygden.
I Vadstena kommun finns inte något trygghetsboende enligt definitionen som beskrivs i
äldreboendedelegationens slutbetänkande. Vadstenas trygghetsboende är biståndsbedömt vilket kräver en
ansökan till biståndskontoret om behov av ett boende för trygghet och gemenskap. Trygghetsboendet är
samlokaliserat med särskilda boendet på Wasagården vilket skapar en förvirring för de boende om
huruvida de har ett särskilt boende eller inte. Förvirringen yttrar sig i de synpunkter som inkommer på att
de inte har den heldygnsomsorg som finns på andra avdelningar i samma byggnad. Eftersom
trygghetsboendet heller inte har en värdinna som skapar förutsättningar för aktiviteter och samvaro på
boendet blir flera av de boende på trygghetsboendet mer passiviserade än vad som skulle ske i ett annat
boende där mer ansvar hamnar på den enskilde för dennes väl och ve. Tröskeln till kommunens
trygghetsboende är relativt låg i jämförelse med en plats på särskilt boende. Kommunen måste vara
tydligare med vad som är trygghetsboende och vad som är särskilt boende. Detta görs bäst genom att
renodla boenden och inte integrera dessa med varandra.
De personer som erhåller beslut om särskilt boende är i stort behov av heldygnsomsorg, hälso- och
sjukvård och har svårigheter i de flesta fall, att klara fysiska aktiviteter såsom städning, tvätt och
matlagning. Detta gör att aktivitetsnivån bland de som bor i kommunens särskilda boenden är låg, vilket
riskerar att sprida sig till de som bor i trygghetsboendet i samma byggnad. Möjlighet till aktivitet och social
samvaro bör skapas för att stimulera de boende i särskilda boendet mer, vilket även torde öka
välbefinnandet för de äldre.
I Vadstena kommun finns få eller inga kategoriserade boenden som kan kallas mellanboende, det vill säga
olika boendeformer som skapar förutsättningar för ett åldrande i det egna hemmet (seniorboende,
trygghetsboende). Då få varianter på mellanboende finns, bor de äldre kvar i sitt nuvarande boende vilket
med den stigande åldern kan bli för stort och tungt att ta hand om.
Den kommunala hemtjänsten utför omsorg och stöd till enskilda i det ordinära boendet efter beslut från
biståndskontoret. Omsorgen och stödet är begränsat i tid och insatser, men syftar till att den enskilde ska
uppnå en skälig levnadsnivå enligt socialtjänstlagen. En viktig aspekt för att den enskilde ska kunna bo
kvar hemma är att skapa trygghet i det ordinära boendet, detta kan kommunen bidra till genom installation
av trygghetslarm samt ge stöd och omsorg i de basala behoven. Dock kan inte hemtjänsten ständigt finnas
Vadstena kommun
592 80 Vadstena
Klosterledsgatan 35 TEL 0143-150 00 FAX 0143-151 90
[email protected] WEBB www.vadstena.se
BESÖKSADRESS
E-POST
18 (25)
tillgänglig för trygghetsskapande åtgärder dygnet runt, ej heller utför hemtjänsten idag gemensamma
aktiviteter eller skapar möjlighet till att äta lunch tillsammans med andra.
Statistik visar att kostnaderna per brukare som har hemtjänst i ordinärt boende är betydligt lägre än för
brukare som bor i särskilt boende per brukare. Detta ska dock ställas i relation till den kvalitet som
hemtjänsten bör ge den enskilde samt vilken grad av trygghetskänsla den enskilde har i sitt ordinarie
boende. En bra kvalitet i hemtjänsten borgar för att den enskilde kan bo kvar hemma trots behov av stöd
och omsorg från andra. Den allt äldre befolkningen i kombination med få bostadsalternativ visar på att
hemtjänsten behöver utveckla sin verksamhet för att skapa god kvalitet i omsorgen som i sin tur kan leda
till en trygghetskänsla även för de som bor kvar hemma. Teknikutvecklingen går ständigt framåt och så
även inom socialnämndens verksamhetsområden. I takt med den ökade äldre befolkningen stiger även
kraven på teknik. Den kommande generationen äldre har både högre kunskap och krav kring teknik och
tekniska lösningar och det förutsätter att även äldreomsorgen hänger med i den tekniska utvecklingen.
Generellt i Sverige gäller att i framtiden är det färre personer som ska försörja fler, Vadstena kommun är
inte något undantag för detta vilket bör beaktas i hur den framtida äldreomsorgen i kommunen ska se ut.
Förutom att ha en äldreomsorg med god kvalitet och möjlighet till snabba omställningar ligger även
utmaning i att vara en attraktiv arbetsgivare inom äldreomsorgen för att säkra en god vård och omsorg.
Detta görs genom att ha en god kompetens hos medarbetarna inom äldreomsorgen. En tydlig satsning på
kvalitet och trygghet torde kunna skapa förutsättningar för en trygg och säker omsorg om den enskilde.
Undersökningar visar att alternativa mellanboendeformer minskar behovet av en plats på särskilt boende
med mellan fyra och fem år. Bra alternativa boenden för personer över 65 år bör kombineras med en
hemtjänst av god kvalitet.
Ju fler äldre som bor kvar i sina villor eller dåligt anpassade bostäder i flerfamiljshus kan komma att ha ett
ökat behov av bostadsanpassning för att kunna bo kvar. Bostadsanpassning i redan befintliga bostäder kan
vara dyrt likväl som återställningen till ursprungsskicket efter det att det beviljade bostadsanpassningen har
upphört. Hemtjänstens personal vittnar om många äldre som bor i lägenheter utan tillgång till hiss samt
trånga utrymmen i till exempel kök och badrum. Detta gör det dels svårt för den enskilde att själv ta sig ut
om det saknas hiss i trapphuset samt dels svårigheter för hemtjänsten att ge en bra omsorg med till
exempel hygien då badrummen är små. Kommunen bör initiera en inventering av tillgängligheten i
befintligt bostadsbestånd för att få en bättre överblick av vilka större och mindre bostadsanpassningar
som skulle kunna genomföras för att underlätta för den äldre befolkningen att bo kvar.
Vadstena kommun
592 80 Vadstena
Klosterledsgatan 35 TEL 0143-150 00 FAX 0143-151 90
[email protected] WEBB www.vadstena.se
BESÖKSADRESS
E-POST
19 (25)
ANALYS OCH BEHOV
Här beskrivs olika förhållanden som bör beaktas vid analysen och beslutet om framtida alternativa
boendeformer för äldre i Vadstena kommun.
Utgångspunkten i analysen är det ansvar som faller inom socialnämndens verksamhetsområde
äldreomsorg. Ansvaret tydliggörs i socialtjänstlagen och för den här utredningen är det framförallt i kapitel
3 § 6 och kapitel 5 § 5 som är aktuella eftersom de handlar om att skapa förutsättningar för den enskilde
att kunna bo kvar hemma samt att kommunen ska verka för att den enskilde har tillgång till goda bostäder
och vid behov särskilt boende.
Grunderna för analysen
Här beskrivs två delar som analysen bygger på, dels den åldrande befolkningen och de förändrade kraven
samt en modell för vilka steg som bör beaktas i arbetet med att skapa olika boendeformer för äldre.
Den åldrande befolkningen
Gunnar Wetterberg beskriver i sin bok Kurvans kraft hur samhället förändras utifrån hur
befolkningsstrukturen förändras. När samhället byggs upp, byggs om eller byggs ut finns det några
särskilda grunder att ta hänsyn till. Kostnaderna som uppkommer med åldrandet beror delvis på hur
bostadssituationen ser ut. Men det finns även ett förhållande åt andra hållet, det vill säga att byggandet och
boendet är tätt sammanflätat med hur den demokratiska utvecklingen ser ut.
Den kommande stora gruppen äldre, 40-talisterna, är de som de närmaste 15 åren kommer att blir den
äldre befolkningen, har under hela sin livstid krävt förändringar på bostadsmarknaden i takt med en
stigande ålder. När denna grupp nu närmar sig 75 år och äldre och bor kvar i sina boenden som inte är
anpassade utifrån minskad rörlighet, skapar det också en ökad olycksrisk i hemmet. Detta kan göra att de
tvingas flytta till det särskilda boendet fyra-fem år för tidigt. Det stöd som de kan få via anhöriga och
gemenskap med andra ersätts med offentligt finansierade medel. Ett tidigt stöd från kommunen tenderar
att skapa en passivitet och mer ökande behov av stöd och omsorg när hushållssysslorna inte längre håller
den enskilde alert. Många äldre vill bo kvar hemma så länge som möjligt, men många av hemmen är dåligt
anpassade för att det ska fungera.
Den kommunala äldreomsorgen kan inte ta anhörigas stöd och omsorg om den äldre för given. Den
kommunala äldreomsorgen kan heller inte ta organisationers stöd och omsorg för given. Det måste skapas
förutsättningar för samverkan mellan kommun, organisationer och anhöriga för att möta behovet av
omsorg om äldre inom de kommande 15 åren.
Fyrstegsprincipen
Analysen av behov av olika boendeformer för äldre har gjorts utifrån en fyrstegsprincip om vilka analyser
och förändringar som anses viktiga för att utveckla möjligheten och för att kunna möta behovet.
Fyrstegsprincipen för det kommunala ansvaret och utredningen om alternativa boendeformer för äldre ser
ut enligt följande:
1. Tänk om
Det första steget handlar om att först och främst överväga åtgärder som kan påverka behovet av
insatser i form av stöd och omsorg från kommunen. Det skulle innebära att hitta svar på
frågeställningar om; Är biståndsbesluten rätt? Erbjuder vi rätt typer av insatser?
Vadstena kommun
592 80 Vadstena
Klosterledsgatan 35 TEL 0143-150 00 FAX 0143-151 90
[email protected] WEBB www.vadstena.se
BESÖKSADRESS
E-POST
20 (25)
2. Optimera
Det andra steget innebär att genomföra åtgärder som medför ett mer effektivt utnyttjande av de
resurser som kommunen har. Det skulle innebära att hitta svar på frågeställningar som; Arbetar
hemtjänsten på rätt sätt? Samverkar kommunen med organisationer och andra instanser i samhället på
ett sätt som skapar trygghet och stöd utan biståndsbeslut från kommunen? Är tryggheten i det egna
hemmet optimerat med de insatser som beviljas idag? Används befintliga lokaler på ett optimalt sätt?
3. Bygg om
Det tredje steget innebär begränsade ombyggnationer för att möta behovet. Aktuella frågeställningar
är; Kan flytt av verksamhet skapa förutsättningar för annan verksamhet? Kan verksamhet struktureras
om för att möta behovet bättre? Kan lokalerna optimeras med begränsad ombyggnation?
4. Bygg nytt
Det fjärde steget handlar om att nyinvestera och/eller göra större ombyggnader. För att nå det fjärde
steget ska tidigare tre steg inte kunna tillgodose behovet. Frågeställningarna i detta steg är; Finns
förutsättningar för att aktivt kunna välja sitt boende vid en stigande ålder? Finns förutsättningar i
nuvarande bostadssituation för trygghet och god kvalitet?
Stegen handlar även om att bearbeta attityder och att framhålla och marknadsföra hållbara val av bostäder
som kan ge förutsättningar för att den äldre befolkningen att kunna bo kvar i det egna hemmet så länge
som möjligt. En viktig uppgift är att föra en kontinuerlig dialog med den äldre befolkningen om hur
boendet och tryggheten sak kunna optimeras så långt som möjligt. Det är också viktigt att noggrant följa
utvecklingen och att med jämna mellanrum analysera och vid behov ställa om kompassen om så behövs.
En sådan ständigt pågående uppföljning och analys skapar goda förutsättningar för att i god takt utveckla
äldreomsorgen till att möta behovet.
Analys och behov för Vadstena kommun
Den åldrande befolkningen
Befolkningsprognosen för Vadstena kommun visar på en tydlig ökning av antal personer från 65 år och
äldre. Den stora åldersgruppen från år 2021 och framåt är personer som är 80 år och äldre. Detta är även
den åldersgrupp som har störst behov av insatser från kommunens äldreomsorg.
En förändring av nuvarande äldreomsorg behöver ske för att kunna möta såväl det stora antalet som även
det förmodade ökade kravet på kvalitet, insatser och effektivitet.
Nuvarande antal platser inom särskilt boende, vårdboende (94 platser) tillgodoser inte idag behovet
relaterat till antalet icke verkställda beslut. Inom två år kan en utökning av platser behöva ske om inget
annat görs för att möta behovet. En ökning av platser inom särskilt boende kan göras inom befintliga
lokaler. Men för att skapa förutsättningar för att den äldre själv ska kunna göra ett aktivt val av bostad
medan ork och förmåga fortfarande finns, bör kommunen skapa fler alternativa mellanboenden. Detta
skapar förutsättningar för att den enskilde själv får möjlighet att skapa sin trygghet gemensamt med andra,
det skapar också förutsättningar för kommunen att effektivisera det stöd och den omsorg som
hemtjänsten kan tillhandahålla. En sådan byggnation av olika former av mellanboende bedöms möjliggöra
en fördröjning av behov av plats inom särskilt boende.
Vadstena kommun
592 80 Vadstena
Klosterledsgatan 35 TEL 0143-150 00 FAX 0143-151 90
[email protected] WEBB www.vadstena.se
BESÖKSADRESS
E-POST
21 (25)
Om inte några mellanboenden tillkommer under den tid som framskriven befolkningsprognos gäller,
kommer behovet av antalet platser i särskilt boende att se ut enligt följande. Ett så kallat noll-alternativ.
170
160
150
140
130
120
110
100
90
80
70
60
50
40
30
20
10
0
20
15
20
16
20
17
20
18
20
19
20
20
20
21
20
22
20
23
20
24
20
25
20
26
20
27
20
28
20
29
20
30
20
31
20
32
Antal
Totalt behov av platser
Framskrivning av behov av antal platser inom särskilt boende om ingen förändring sker på övriga bostadsmarknaden.
Denna framskrivning är beräknad på den befolkningsprognos som tidigare presenterats samt utifrån andel
av personer i befolkningen som är 65 år och äldre och som bor i särskilt boende. Behov av antalet platser i
särskilt boende beräknas öka från dagens 94 platser till 154 platser år 2032. Detta bygger som sagt på att
inga förändringar sker och inflödet till särskilt boende är lika som idag.
Detta noll-alternativ bör sättas i förhållande till vad kostnaden per brukare är i hemtjänst respektive
kostnad per brukare i särskilt boende. Kostnaden för en brukare med hemtjänstinsatser är betydligt lägre
än vad kostnaden för en brukare i särskilt boende är. Detta gör att hemtjänsten kan ge stöd och omsorg
till fyra brukare i hemtjänsten till samma kostnad som för en brukare som bor i särskilt boende.
Fyrstegsprincipen
Enligt grunden för fyrstegsprincipen ska tidigare steg vara uttömt innan nästa steg tas. Om behoven kan
tillgodoses på tidigare steg behöver inte nästa steg utnyttjas. Situationen i Vadstena kommun med den
åldrande befolkningen och prognosen fram till 2032 som pekar på en kraftig ökning av antalet personer i
åldern 85 år och äldre från och med år 2021 och framåt, gör att Vadstena kommun bör arbeta enligt de
fyra stegen parallellt för att skapa förutsättningar för ett tryggt åldrande i kommunen, men även för att
skapa förutsättningar för att effektivt använda de begränsade resurser som finns när färre ska försörja fler.
Under senaste året har antalet icke verkställda beslut ökat dramatiskt i Vadstena kommun med en stor risk
för dyra viteskostnader som följd. Ökningen av antalet icke verkställda beslut bedöms bland annat
föreligga på grund av att de äldre lever längre idag än tidigare samt på grund av att antalet äldre stadigt
ökar i kommunen. Avsaknaden av så kallade mellanboenden gör att alltfler äldre har behov av en bostad
där trygghet och närhet till personal är en väsentlig anledning till beslut om plats i särskilt boende, såväl
vårdboende som nuvarande så kallade trygghetsboende.
Vadstena kommun
592 80 Vadstena
Klosterledsgatan 35 TEL 0143-150 00 FAX 0143-151 90
[email protected] WEBB www.vadstena.se
BESÖKSADRESS
E-POST
22 (25)
Att skapa förutsättningar för de äldre att bo kvar i sin ordinarie bostad med trygghetsskapande omgivning
och insatser bedöms minska behovet av platser inom särskilt boende. Dessa förutsättningar behöver
skapas genom att olika interna och externa processer startas och fortgår parallellt. Med inre processer
menas det som verksamheterna själva kan påverka inom befintliga lokaler samt delvis inom befintlig
budgetram. Med externa processer avses samverkan med andra sektorer inom kommunen samt med
externa aktörer där politiska beslut har stor betydelse för att komma vidare i utvecklingen.
Det fortsatta arbetet i Vadstena bör ske enligt nedan:
1. Tänk om
• En översyn av gällande riktlinjer för biståndsbedömning av insatser till äldre bör ske för att
skapa en koppling mellan riktlinjerna och det nya arbetssättet Äldres behov i centrum, ÄBIC.
Detta skapar tydlighet kring den enskildes behov och tydliggör också för verksamheten vad
som ska utföras.
• Trygghetsboende tas bort som möjligt särskilt boende för att tydliggöra att ett stort vård- och
omsorgsbehov behövs för att få en plats i särskilt boende, vårdboende.
• Ett skapande av ett hemtagningsteam i samverkan mellan biståndskontoret, hemtjänsten och
hemsjukvården för att ge förutsättningar till personer som är medicinskt färdigbehandlade på
sjukhus att få en möjlighet att återgå till ordinärt boende direkt istället för att få bistånd om
korttidsvård. Ett hemtagningsteam ska ge rätt stöd och omsorg i det egna hemmet för att
minska risken för passivitet samt ge den enskilde trygghet i sitt egna hem.
• Kommunen bör söka en tydligare samverkan med externa aktörer såsom organisationer och
verksamheter i samhället som tillsammans med kommunen kan arbeta förebyggande och
aktivt för att minska de negativa effekter som uppstår vid ett åldrande.
2. Optimera
• Kommunen bör genomföra medborgardialoger med personer som är 70 år och äldre för att
informera och skapa förutsättningar om hur de äldre ska ta ansvar för sitt eget åldrande.
• En översyn av hemtjänstens arbetssätt och resurser för att skapa en trygg och kvalitetseffektiv
trygghet och omsorg i det egna boendet. Ett förändrat arbetssätt med trygghetsskapande för
den enskilde i fokus skulle ge möjlighet för den äldre att bo kvar i ordinärt boende längre tid
än vad som sker idag.
• En tydligare samverkan mellan kommunen och Väntjänsten skulle skapa möjlighet för den
äldre att få stöd från Väntjänsten i de fall hemtjänsten inte räcker till.
• Se över nuvarande lokaler på Wasagården för att om möjligt tillskapa två till fyra nya platser
inom särskilt boende, vårdboende.
3. Bygg om
• Den gruppbostad som idag är samlokaliserad med det särskilda boendet Wasagården bör
flyttas för att frigöra lokaler till förmån för äldreomsorg.
• Nuvarande trygghetsboende som finns samlokaliserat med det särskilda boendet Wasagården
omvandlas successivt till särskilt boende, vårdboende i takt med att det inte längre blir möjligt
att ansökan om denna form av särskilt boende.
• Kommunen bör ta fram riktlinjer för hur kommunen kan ge driftsstöd till entreprenörer som
vill bygga trygghetsbostäder enligt äldreboendedelegationens definition. Byggande av
trygghetsbostäder som en form av mellanboende ska kunna överbrygga glappet mellan
ordinärt boende och särskilda boenden med heldygnsomsorg.
4. Bygg nytt
• Även om steg ett till och med steg tre genomförs i Vadstena kommun inom det närmaste året
finns ändock behov av att redan nu starta arbetet med nybyggnation av olika alternativ för
mellanboende och framförallt trygghetsboenden, med anledning av den befolkningsprognos
Vadstena kommun
592 80 Vadstena
Klosterledsgatan 35 TEL 0143-150 00 FAX 0143-151 90
[email protected] WEBB www.vadstena.se
BESÖKSADRESS
E-POST
23 (25)
•
som föreligger. De olika boendeformerna som presenterats tidigare visar på flera olika
möjligheter för kommunen att skapa förutsättningar för en bredd av olika typer av boenden
som underlättar för äldre att bo kvar i ordinärt boende.
På längre sikt (10 år) kan en nybyggnation av särskilt boende vara aktuellt, men det kan först
utvärderas efter att övriga steg samt första delen under steg fyra har genomförts.
Grunden för trygghetsbostäder är att möta behoven hos äldre personer som känner sig oroliga och
otrygga i sina nuvarande bostäder men som inte har tillräckligt stort behov av vård och omsorg för att bli
beviljade en plats på särskilt boende.
Kommunen bör i sin planering för fler bostäder även ge förutsättningar för byggande av seniorbostäder.
Denna form av bostäder byggs ibland med en högre nivå av tillgänglighet än vad som lagstiftningen
kräver, vilket kan vara en fördel då bostäderna riktar sig till äldre personer som vill flytta från sin
nuvarande bostad till en bekvämare. Det vill säga en bostad som är bättre anpassad till de förutsättningar
som en stigande ålder medför. Detta ligger dock utanför socialnämndens ansvarsområden, då det inte är
förenat med någon form av stöd eller omsorg för den enskilde på samma sätt som ett trygghetsboende
gör.
Vadstena kommun
592 80 Vadstena
Klosterledsgatan 35 TEL 0143-150 00 FAX 0143-151 90
[email protected] WEBB www.vadstena.se
BESÖKSADRESS
E-POST
24 (25)
HANDLINGSPLAN OCH FÖRSLAG TILL BESLUT
Här presenteras ett antal konkreta åtgärder som bedöms skapa förutsättningar för att tillgodose behovet
av bra bostäder för äldre. Flera av åtgärderna bör starta snarast och kommer att behöva pågå parallellt
under en tid framöver.
Handlingsplan
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
Revidera riktlinjer för biståndsbedömning äldre och personer med funktionsnedsättning avseende
delarna kring hemtjänst och särskilt boende.
Se över hemtjänstens arbetssätt till förmån för mer trygghetsskapande insatser i ordinärt boende.
Starta ett hemtagningsteam i samverkan mellan hemtjänsten och hemsjukvården för att ge rätt
stöd och omsorg i ordinärt boende till personer som kommer direkt från sjukhusvård.
Verka för samverkan med ideella organisationer för att tillsammans skapa trygghet och
gemenskap för enskilda.
Optimera användandet av nuvarande lokaler på Wasagården för att tillgodose det nuvarande
behovet av platser inom särskilt boende.
Beräkna förutsättningarna för att omvandla delar av nuvarande platser för korttidsvård till platser
inom särskilt boende. Beräkna behov av antal korttidsplatser och utreda lämplig lokal för
korttidsvård inklusive kostnadsberäkningar.
Genomföra medborgardialoger med personer 70 år och äldre för att informera om och skapa
förutsättningar för hur de äldre kan ta ansvar för sitt eget åldrande.
Tillskapa möjligheter för en flytt av gruppbostad Kalkhagen för att frigöra lokaler på Wasagården
till förmån för äldreomsorg.
Successivt omvandla nuvarande trygghetsboende till platser för särskilt boende.
Ta fram riktlinjer för krav på trygghetsbostäder och göra kostnadsberäkningar på driftsstöd till
entreprenörer som väljer att bygga trygghetsbostäder i Vadstena kommun.
Verka för att kommunen enligt målen Växande Vadstena och Bygga bostäder skapar
förutsättningar för bra boende för äldre med fokus på olika mellanboenden.
Förslag till beslut
•
•
•
Socialnämnden ställer sig bakom handlingsplan för fortsatt arbete kring boende för äldre.
Socialchef får i uppdrag att ta fram riktlinjer för vilka krav som ska ställas på trygghetsbostäder i
Vadstena kommun samt göra kostnadsberäkning på driftsstöd till entreprenörer som väljer att
bygga trygghetsbostäder i Vadstena kommun.
Socialnämnden föreslår kommunstyrelsen att verka för att skapa bra förutsättningar för bra
boende för äldre med fokus på olika mellanboendeformer som ligger utanför socialnämndens
ansvarsområde.
Vadstena kommun
592 80 Vadstena
Klosterledsgatan 35 TEL 0143-150 00 FAX 0143-151 90
[email protected] WEBB www.vadstena.se
BESÖKSADRESS
E-POST
25 (25)
KÄLLOR
Externa källor
Regional bostadsmarknadsanalys Östergötland 2014, Länsstyrelsen i Östergötland juni 2014
Bo bra hela livet, slutbetänkande av Äldreboendedelegationen, Stockholm 2008
Kurvans kraft, Gunnar Wetterberg 2011
Fyrstegsprinicipen, Trafikverket
Kolada – Kommun och Landstingsdatabasen
Styrdokument i Vadstena kommun
Årsplan 2014-2016, Vadstena kommun
Styrsystem för Vadstena kommun
Bostadsförsörjningsprogram – Riktlinjer för bostadsförsörjning 2014-2019
Bostadsförsörjningsprogram – Handlingsplan för 2014-2015
Äldreomsorgsplan för åren 2012-2016
Vadstena kommun
592 80 Vadstena
Klosterledsgatan 35 TEL 0143-150 00 FAX 0143-151 90
[email protected] WEBB www.vadstena.se
BESÖKSADRESS
E-POST