Fortsatt varierande kväveupptag

Till hemsidan │ Prenumerera
Uppland/Västmanland, vecka 18, 2015:
Fortsatt varierande kväveupptag
Det är fortsatt stor variation i kväveupptag mellan olika fält och platser. Upptaget i
nollrutorna har i genomsnitt ökat med 5 kg/ha sedan förra veckan. Upptaget av
gödselkväve (skillnaden mellan kväveupptaget i nollruta och fält) är 20-30 kg/ha på
vissa platser, medan det inte är någon skillnad alls på andra ställen.
Veckans mätning gjordes den 27 april. Det har kommit 0-2 mm regn sedan förra mätningen.
Höstvetet är i utvecklingsstadium DC21-31 och denna spridning gör att det är stor skillnad i
kväveupptag mellan olika platser.
Förfruktseffekt i nollrutorna
Upptaget av kväve i nollrutorna har ökat med 0-10 kg/ha sedan förra mätningen, med ett
medeltal på 5 kg/ha. Även denna vecka kan vi se en tendens att de nollrutor som har raps eller
ärter som förfrukt har högre totalt kväveupptag (32-45 kg/ha) än nollrutorna med stråsäd som
förfrukt (14-31 kg/ha). Sedan förra mätningen har i genomsnitt 6 kg/ha tagits upp i nollrutorna
med förfrukt raps/ärter och 4 kg/ha för förfrukt stråsäd. Detta blir intressant att följa vidare
när mineraliseringen kommer igång ordentligt och grödans kvävebehov ökar.
Bild 1. Kväveupptag i nollrutor och i fält den 27 april 2015
Kontakt: Alnarp 040-41 52 89, Linköping 036-15 85 11, Skara 070-845 95 18, Uppsala 036-15 89 30
Uppland/Västmanland, vecka 16, 2015
Varierande upptag av gödselkväve
I gödslade delar av fälten ligger kväveupptaget på 16-67 kg/ha. Upptaget av gödselkväve
(alltså skillnaden mellan upptag i fält och nollruta) ligger på 0-32 kg/ha. Variationen är stor
och det är vissa platser där grödan kommit längre och som har ett mycket högre upptag av
gödselkväve än övriga. Det är sex fält som har ett upptag av gödselkväve på mellan 20-30
kg/ha, medan övriga fält ligger på 0-8 kg/ha.
Presentation av varje plats
Sist i brevet presenteras bakgrundsdata för varje plats med jordart, gödsling med mera och ett
foto samt diagram över kväveupptaget i nollrutor och fält. Detta kommer att uppdateras med
nya mätvärden och foton varje vecka.
Nästa mätning
Nästa mätning planeras måndag den 4 maj.
Katarina Börling och Ulrika Listh, regionkontoret i Uppsala
Plats
Jordart
Sort
Förfrukt
1a Västerås
Mellanlera
Olivin
Höstvete
1b Västerås
Mellanlera
Olivin
Ärter
2a Veckholm
Mellanlera
Julius
Höstraps
2b Veckholm
Lerig mjäla
Julius
Höstraps
2c Veckholm
Mellanlera
Julius
Höstvete
3 Enköpingsnäs
Mellanlera
Brons
Ärter
4 Svinnegarn
Mellanlera
Julius
Höstvete
5a Enköping
Styv lera
Norin
Höstvete
5b Enköping
Styv lera
Norin
Ärter
6a Torstuna
Mellanlera
Julius
Ärter
6b Torstuna
Mellanlera
Julius
Höstvete
7 Örsundsbro
Mellanlera
Julius
Maltkorn
8 Lövstalöt
Sandig lättlera
Norin
Korn
9 Uppsala
Mellanlera
Julius
Vårraps
Kontakt: Alnarp 040-41 52 89, Linköping 036-15 85 11, Skara 070-845 95 18, Uppsala 036-15 89 30
Sida 2
Tabell 2. Grunduppgifter på de olika platserna
Uppland/Västmanland, vecka 16, 2015
1 Västerås
I Västerås har upptaget av gödselkväve inte kommit igång än, men kväveupptaget har ökat
med nästan 10 kg/ha både i nollruta och i fälten.
Västerås
Jordart
pH
Mullhalt
Org.gödsel
Förfrukt
Sort
Sådatum
1a Västerås
ML
6,3
1,8
Ja
Vete
Olivin
810
7 ton/ha
70
Sida 3
Skott/m2 på
våren
730
Förväntad
skörd
6,5 ton/ha
Kvävegödsling (kg/ha)
09-apr
70
1b Västerås
ML
6,6
2,4
Ja
Raps
Olivin
Kontakt: Alnarp 040-41 52 89, Linköping 036-15 85 11, Skara 070-845 95 18, Uppsala 036-15 89 30
Uppland/Västmanland, vecka 16, 2015
1a Västerås (ff vete) DC23, 27 april 2015
Sida 4
1b Västerås (ff ärter) DC 23, 27 april 2015
Kontakt: Alnarp 040-41 52 89, Linköping 036-15 85 11, Skara 070-845 95 18, Uppsala 036-15 89 30
Uppland/Västmanland, vecka 16, 2015
2 Veckholm
I Veckholm är grödan mycket kraftig i fältet där ruta 2a och 2b ligger. Läget är gynnsamt och
upptaget i nollrutorna ligger redan runt 40 kg/ha och upptaget av gödselkväve är ca 20 kg/ha.
I fältet med ruta 2c är kväveupptaget betydligt lägre, och grödan har tagit upp ca 8 kg/ha av
gödselkvävet.
Veckholm
Jordart
pH
Mullhalt
Org.gödsel
Förfrukt
Sort
Sådatum
2a Veckholm
Mellanlera
7,4
3-6%
>5 år sen
Höstraps
Julius
01-sep
2c Veckholm
Mellanlera
6,2
3-6%
>5 år sen
Höstvete
Julius
02-sep
1270
830
6,5 ton/ha
7,5 ton/ha
140
140
Sida 5
Skott/m2 på
våren
1300
Förväntad
skörd
7,5 ton/ha
Kvävegödsling (kg/ha)
08-apr
140
2b Veckholm
Mjälig lera
6,5
3-6%
>5 år sen
Höstraps
Julius
01-sep
Kontakt: Alnarp 040-41 52 89, Linköping 036-15 85 11, Skara 070-845 95 18, Uppsala 036-15 89 30
Uppland/Västmanland, vecka 16, 2015
2a Veckholm (ff raps) DC 31, 27 april -15
2c Veckholm (ff vete) DC30, 27 april -15
Kontakt: Alnarp 040-41 52 89, Linköping 036-15 85 11, Skara 070-845 95 18, Uppsala 036-15 89 30
Sida 6
2b Veckholm (ff raps) DC31, 27 april -15
Uppland/Västmanland, vecka 16, 2015
3 Enköpingsnäs
I Enköpingsnäs är grödan kraftigt bestockad. Upptaget av gödselkväve har kommit igång
sedan förra veckan, men även upptaget i nollrutan har ökat sedan förra veckan. Ca 25 kg/ha
av gödselkvävet tagits upp.
Enköpingsnäs Enköpingsnäs2
Jordart
ML
pH
6,7
Mullhalt
2,5
Org.gödsel
Nej
Förfrukt
Ärter
Sort
Brons
Sådatum
10-sep
Skott/m2 på
våren
1330
Förväntad
skörd
8 ton/ha
Kvävegödsling (kg/ha)
19-mar
108
Sida 7
3 Enköpingsnäs (ff ärter) DC 25, 27 april 2015
Kontakt: Alnarp 040-41 52 89, Linköping 036-15 85 11, Skara 070-845 95 18, Uppsala 036-15 89 30
Uppland/Västmanland, vecka 16, 2015
4 Svinnegarn
Svinnegarn fick både rötslam och MAP under hösten 2014 på hela fältet, det vill säga även
där nollrutan ligger. MAP gav ca 10 kg kväve per hektar. Rötslammet ska enligt uppgift ge en
kväveeffekt på ungefär 15 kg kväve per hektar, men det blir tillgängligt successivt under
2014-2015. Kväveupptaget har ökat under den senaste veckan, både i nollrutan och i fältet.
Upptaget av gödselkväve är ca 20 kg/ha.
Svinnegarn
Jordart
pH
Mullhalt
Org.gödsel
Förfrukt
Sort
Sådatum
Kolumn1
Mellanlera
6,5
3-6%
Ja (rötslam)
Vete
Julius
14-sep
4 Svinnegarn (ff vete) DC 24, 27 april 2015
Kontakt: Alnarp 040-41 52 89, Linköping 036-15 85 11, Skara 070-845 95 18, Uppsala 036-15 89 30
Sida 8
Skott/m2 på
våren
1040
Förväntad
skörd
7,5 ton/ha
Kvävegödsling (kg/ha)
Höst
MAP+rötslam
22 mars
80
20 april
50
Uppland/Västmanland, vecka 16, 2015
5 Enköping
Fält 5b (ff ärter) har det högsta upptaget denna vecka med 64 kg/ha i fältet och 33 kg/ha i
nollrutan. Upptaget av gödselkväve har varit 18 kg/ha under den gångna veckan. Även i 5a (ff
vete) har kväveupptaget varit högt under den gångna veckan, både i nollrutan och i fältet.
Enköping
Jordart
pH
Mullhalt
Org.gödsel
Förfrukt
Sort
Sådatum
5a Enköping 5b Enköping
Styv lera
Styv lera
6,4
6,1
4,4
6,2
Nej
Nej
Vete
Ärter
Norin
Norin
03-sep
03-sep
780
8 ton/ha
7
110
Sida 9
Skott/m2 på
våren
650
Förväntad
skörd
8 ton/ha
Kvävegödsling (kg/ha)
Höst
12
19-20 mars
110
Kontakt: Alnarp 040-41 52 89, Linköping 036-15 85 11, Skara 070-845 95 18, Uppsala 036-15 89 30
Uppland/Västmanland, vecka 16, 2015
5a Enköping (ff vete) DC 30, 27 april 2015
Sida 10
5b Enköping (ff ärter) DC 30, 27 april 2015
Kontakt: Alnarp 040-41 52 89, Linköping 036-15 85 11, Skara 070-845 95 18, Uppsala 036-15 89 30
Uppland/Västmanland, vecka 16, 2015
6 Torstuna
I Torstuna är det en tydlig skillnad mellan olika förfrukter. Upptaget i fältet med förfrukt ärter
ligger mer än 20 kg/ha högre än fältet med förfrukt vete. I 6a (ff ärter) har kvävet i nollrutan
ökat med ca 10 kg/ha, medan upptaget i 6b (ff vete) har varit mycket begränsat. Inga
skillnader mellan nollruta och fält syns i något av fälten.
Enköping
Jordart
pH
Mullhalt
Org.gödsel
Förfrukt
Sort
Sådatum
6a Torstuna 6b Torstuna
Mellanlera
Mellanlera
6,2
6,3
3
6
Nej
Nej
Vete
Ärter
Julius
Julius
18-sep
17-sep
1030
7 ton/ha
10
130
Sida 11
Skott/m2 på
våren
550
Förväntad
skörd
7,5 ton/ha
Kvävegödsling (kg/ha)
Höst
10
8 april
130
Kontakt: Alnarp 040-41 52 89, Linköping 036-15 85 11, Skara 070-845 95 18, Uppsala 036-15 89 30
Uppland/Västmanland, vecka 16, 2015
6a Torstuna (ff ärter) DC 23, 27 april 2015
Sida 12
6b Torstuna (ff vete) DC 22, 27 april 2015
Kontakt: Alnarp 040-41 52 89, Linköping 036-15 85 11, Skara 070-845 95 18, Uppsala 036-15 89 30
Uppland/Västmanland, vecka 16, 2015
7 Örsundsbro
I Örsundsbro har inte kväveupptaget kommit igång än, varken i nollrutan eller i fältet.
Örsundsbro
Jordart
pH
Mullhalt
Org.gödsel
Förfrukt
Sort
Sådatum
Kolumn1
Mellanlera
6,7
2,7
Lite
Maltkorn
Julius
12-sep
Skott/m2 på
våren
480
Förväntad
skörd
6 ton7ha
Kvävegödsling (kg/ha)
08-apr
97
Sida 13
7 Örsundsbro (ff korn) DC 21, 27 april 2015
Kontakt: Alnarp 040-41 52 89, Linköping 036-15 85 11, Skara 070-845 95 18, Uppsala 036-15 89 30
Uppland/Västmanland, vecka 16, 2015
8 Lövstalöt
Även i Lövstalöt är skillnaden mellan nollruta och fält liten. Upptaget i fältet under den
senaste veckan är ca 5 kg/ha.
Lövstalöt
Jordart
pH
Mullhalt
Org.gödsel
Förfrukt
Sort
Sådatum
Kolumn1
Sandig mullrik
lättlera
6,5
6-12%
Nej
Korn
Norin
13-sep
Skott/m2 på
våren
410
Förväntad
skörd
7 ton/ha
Kvävegödsling (kg/ha)
13-apr
130
Sida 14
8 Lövstalöt (ff korn) DC21, 27 april 2015
Kontakt: Alnarp 040-41 52 89, Linköping 036-15 85 11, Skara 070-845 95 18, Uppsala 036-15 89 30
Uppland/Västmanland, vecka 16, 2015
9 Uppsala
I Uppsala har kväveupptaget ökat med ca 10 kg/ha sedan förra veckans mätning, men
skillnaden mellan nollrutan och fältet är liten.
Uppsala
Jordart
pH
Mullhalt
Org.gödsel
Förfrukt
Sort
Sådatum
Kolumn1
Mellanlera
6,5
mmh
> 5 år sen
Vårraps
Julius
11-sep
Skott/m2 på
våren
900
Förväntad
skörd
7,5 ton/ha
Kvävegödsling (kg/ha)
9 april
120
Sida 15
9 Uppsala (ff raps) DC23, 27 april 2015
Kontakt: Alnarp 040-41 52 89, Linköping 036-15 85 11, Skara 070-845 95 18, Uppsala 036-15 89 30