Ladda ner och läs vår AL360-broschyr här!

v
i
l
k
a
t
s
ä
n
a
t
t
t
a
o
d
Är du re
m
o
d
e
n
n
ä
k
v
l
ä
j
s
&
g
i din utvecklin
?
s
s
o
d
e
m
s
n
a
m
m
a
tills
360°-koncept
arskaps AL
d
e
L
vt
ti
k
A
m
o
r
e
Läs m
En utbildning med 360°-analys &
Aktivt Ledarskaps koncept ”Före-Under-Efter”
360°
VARFÖR AL360° - PERSONLIGT LEDARSKAP
Det är skillnad på ledarskap och ledarskap och det finns en avgörande skillnad mellan det aktiva ledarskapet och det konventionella
ledarskapet. Skillnaden har att göra med hur du och medarbetarna
motiveras.
Grunden för allt ledarskap börjar med dig själv, ditt personliga
ledarskap. Personligt ledarskap handlar om att ta aktiva beslut, ta
ansvar för sina handlingar och därmed kunna påverka resultatet
av hur verkligheten kommer att se ut. Ett bra personligt ledarskap
handlar om att ha en vältränad inre kondition för att kunna möta
livets möjligheter och begränsningar. Andra kallar det för självkänsla
eller mental styrka men vi väljer att kalla det för inre kondition för att
det har många likheter med den fysiska konditionen.
Det räcker inte med att gå till gymmet tre gånger om vi inte varit
där på lång tid, utan vi måste vara uthålliga och ge det tid. Av den
anledningen så är vår utbildning ett år. Tidvis kan det kännas tufft
att träna sin inre kondition men precis som med att träna sin fysiska
kondition så behöver det tid och vi orkar så mycket mer när vi är
vältränade. Precis så fungerar det att träna sin inre kondition.
Aktivt Ledarskap 360° (AL360°)
AL360° kännetecknas av att den aktiva ledaren ska uppträda som
föredöme. Att aktivt leda betyder att visa vägen genom att trampa upp
stigen. Det är att visa vilken väg man ska gå och staka ut banan. Det är
att påverka beteendet och inställningen hos andra. Vi behöver alla vara
ledare oberoende av vår formella roll. Ledarskap startar med det inre
ledarskapet i oss själva, och det rör sig utåt för att där påverka, visa och
stötta andra. Processen att bli en aktiv ledare är samma process som att
bli en högeffektiv människa. Din ledarskapsutveckling är samma som
din personliga utveckling. Ditt ledarskap kommer slutligen att visa sig
vad du gör ”där ute”. Men det startar ”där inne”.
Det skulle vara mycket enkelt om vi alla kunde bli ledare genom att
följa ett antal enkla steg, men resan mot personlig utveckling betyder
att man finner sin egen väg. Trots detta finns det kritiska punkter i den
personliga utvecklingen som måste följas och dessa är oföränderliga
principer. Längden på resan vi gör genom de olika ledarskapdimensionerna är olika för varje människa men att renodla sitt ledarskap och
kontinuerligt växa som människa är den enda vägen för att uppnå ett
bra ledarskap.
Utbildningen rekommenderas som en fortsättning av en UGL-kurs då
den utvecklar och tar fram de bästa sidorna i det aktiva ledarskapet.
Det är en utbildning som gäller för alla som vill leda sig själva eller andra. Vi arbetar med DISK-beteendestilsanalys med drivkrafter (morot)
för att skapa insikt i vårt beteende samt 360 för ytterligare en dimension – feedback ifrån din närmaste omgivning. Det utvecklar beteenden
som ger mer motiverade och kreativa ledare och medarbetare som tar
ansvar för att utveckla sig själva och verksamheten. Som deltagare i
AL360° får deltagaren med sig konkreta och användbara verktyg för att
hitta nya vägar i sitt ledarskap.
Förkunskaper:
bildbehövs inte, men ut
Några förkunskaper
ing på
tn
ät
rts
fo
ras som en
ningen rekommende
UGL–utbildningen.
Utbildningens
mål:
a beslut,
är att kunna ta aktiv
Utbildningens mål
ed kunna
handlingar och därm
ta ansvar för sina
kommer
n
av hur verklighete
påverka resultatet
att se ut.
re i
trygga ina
ig
m
g
nm
r ja
känne och utgå frå ska
L360°
g
a
A
t
ja
t
s
t
t
t
ä
å
a
g
tb
rt mig
att ha
ra mit
”Ef t er rroll. Att gö bli f el. Har lä
da
ig
min le ar kan aldr
att ha
g
in
r
.
e
n
d
e
het en
r
ra
g
ig
d
l
vä
lä
j
n
ö
a
a
l
jag m iskor inom
g i al
k
ja
c
v vi
a
fi
r
a
g
n
v
änn
nde a
a
m
ninge
n
d
s
ld
i
e
s
b
ly
t
Iu
tbyt e m nom aktivt
en.
e
nhetsu
erf are r/företag. G g för framtid
e
h
ty
bransc viktiga verk Skåne
a
r
d
ngar
ri
n
k
a
ä
r
rs
va
sfö
n, Län
lé
la Nih
Ca mil
het en.
möjlig h förnyad
r
ä
h
n
c
de
ation o
g fick
r att ja tt mig inspir ag behöver
ö
f
a
k
ac
ge
aj
”Vill t
en har st de sakern
°-kurs
0
ju
6
3
d
e
L
A
um
t t t a it
igen!”
kraf t a d! Tack åt er
e
m
jobba anta Maria
lén, S
Åsa Yh
VARFÖR OSS?
I AL360° ges feedback på hur du beter dig och uppfattas på din arbetsplats och hur detta kopplas till ditt ledarskap.
Vårt unika ”före-under-efterkoncept” ger dig som deltagare en unik
möjlighet till uppföljning och målavstämning efter avslutad kurs. Du
ges personlig feedback och coachning kopplat till ditt ledarskap som
tydliggör dina utvecklingsbehov. Du ges kraftfulla verktyg som kommer att vara ett stort stöd i ditt framtida ledarskap.
I konceptet ingår:
• Ett bedömningsformulär för pedagogisk feedback
• En beteendestilsanalys
• En teoretisk modell
• En metod för personlig ledarutveckling
• Erfarenhetsutbyte med övriga deltagare
Bedömningsformuläret kan ses som en inventering av ledarens aktuella
ledarskapsbeteenden. Modellen ger en riktning för önskad utveckling.
Utbildningen sker i internatform under tre sammanhängande dagar
med ett deltagarantal på 6–12 deltagare. Efter tre månader sker en
gruppuppföljning på en dag.
t och
ensam det oera
r
a
v
t
r
kan de
r mig ä
ledare pen och fö darroll.
h
c
o
f
le
he
top
igt på
Som c
et i min na ledarutls blås nna tryggh
p
a
p
t
ö
d
s
n
ap
het i
st u
t kä
edarsk et och trygg öra
tigt at
L
ik
t
v
v
i
t
t
r
k
hö
A
kerh
at t g
att gå
den sä örande för gen gav
Genom har jag fått
g
v
in
a
n
r
g
tbild
er ä
bildnin om jag tyck ch ledare. U styrkor och
ll s
fo
lka
min ro bb som che själv och vi ar oerhört
v
jo
ig
r
a
e
m
r
i
d
b
min
et t
sikt
i t ria
stor in r. Arbet et f eedback på
n
e
ig
a
t
h
m
k
g
e
.
a
ed
en dir
et er j
bba m
svagh och jag fick
över jo ältrittklubb
h
e
b
e
d
g
givan
vad ja ef Helsingborgs F
ch
oll och
ledarr ar, verksamhets
To mas
Ha mm
Exempel på resultat
hos deltagaren:
360°
Vår uppfattning om omvärlden utgör
vår verklighet.
En 360°-feedback hjälper individen
förstå hur han
eller hon uppfattas av andra.
Chefer
• Områden som behöver utvecklas
belyses.
• Feedback är grunden för inlärning.
• Individen får bättre kontroll över
sin egen
prestation och karriärsutveckling.
Kollega
Kollega
Exempel där företaget
kan se nytta:
.
• Bättre karriärsutveckling för medarbetarna
• Befordran inifrån.
låta
• F örbättrade kundrelationer genom att även
kunder bidra till utvärderingen.
Rapporterande
Rapporterande
• Driver på träning och utveckling.
1 - FÖRE:
2 - UNDER:
Deltagaren går igenom allt material och genomför alla de aktiviteter som beskrivs.
En utbildning i aktivt ledarskap inleds med en beteendestilsanalys samt en
360°-analys.
Deltagaren kommer att genomföra uppgifter enskilt och i grupp samt
få reflektera och samtala om upplevelserna efter genomförandet.
För att investeringen i deltagarnas utveckling ska bli så framgångsrik som möjligt
och för att ge dem bästa möjliga förutsättningarna är det mycket viktigt att deltagaren är aktiv även före och efter kursen.
Inför utbildningen i aktivt ledarskap görs en beteendestilsanalys samt en
360°-analys. Kursdeltagaren får ett mejl från vår partner Ensize och genomför de
webbaserade analyserna. Analysinstrumenten används sedan i ett utvecklande syfte
under kursen.
Beteendestilsanalysen är en självskattningsanalys som deltagaren gör själv.
360°-analysen görs först av deltagaren själv. Sedan får både under- och överställda
deltagaren göra sina uppskattningar utifrån 40 olika beteenden som kopplar till de
önskvärda ledarstilarna i det aktiva ledarskapet. Det är inget test utan visar bara på
en uppskattning kring vad som upplevs och inte upplevs i ledarskapet.
3 - EFTER:
Deltagarens utvecklingsfas slutar inte efter det att utbildningen är avslutad.
Snarare så börjar utvecklingen efter det att AL360°-utbildningen är genomförd.
Två månader efter kursen är det dags för en gruppuppföljning där deltagaren får
träffa de andra deltagarna igen. Utifrån det tidigare utbildningsavsnittet samt
det egna projektarbetet utbytes erfarenheter, tankar och idéer. Denna uppföljning skapar nytändning och de får opponera på varandras utvecklingsplaner.
Efter utbildningen har deltagaren:
• Fått kunskap om Ledarstilsmodellen och ett utvecklande ledarskap
• Fått personlig feedback på sitt ledarskap och tydliggjort sina utvecklingsbehov
• Ökat sin självinsikt
• Skapat en personlig utvecklingsplan för utveckling av sitt ledarskap
Huvuddelen av utbildningen ägnas åt att tolka sammanställningen
av bedömningarna. I tolkningen går man från helhet till detaljer för
att förstå vilka delar deltagaren kan och vill utveckla. Inslag av
erfarenhetsutbyte mellan deltagarna är en viktig del. Tolkningen av
sammanställningen utmynnar i att du som kursdeltagare skriver en
individuell utvecklingsplan som bland annat omfattar punkterna:
• Vad ska jag fortsätta att göra?
• Vad ska jag börja att göra?
• Vad ska jag sluta att göra?
Under kursdagarna kommer deltagaren att uppleva olika metoder
och ledarskapsverktyg för att skapa engagemang och närvaro för
att finna sitt fokus. En stor del av utbildningen genomförs i grupper
om tre i syfte att öka den egna reflektionen med stöd från två
andra kursdeltagare. Med hjälp av de andra deltagarna påbörjas
den enskilda utvecklingen som deltagaren senare omsätter privat i
sin arbetsvardag.
Utbildningen i Aktivt Ledarskap startar processen för att ta
nästa steg i sin egen utveckling. Ett eget konkret projekt löper
mellan dag 1–3 och 4 för att praktiskt kunna arbeta med sina nya
kunskaper.
R!
A
L
L
A
H
S
V
O
H
L
L
I
T
N
E
M
M
VÄLKO
MITT I NATUREN
På Bjärehalvöns yttersta spets, där det dramatiska
landskapet sänker sig mot havet, ligger Hotell &
Restaurang Hovs Hallar. Här konfererar vi i en
natur skapad av sol, vind och vatten.
Hovs Hallar är beläget mitt i naturreservatet med
samma namn och utsikten över Kattegatt och
Laholmsbukten är enastående. Vi kombinerar det
effektiva arbetet med underbar natur och stora
möjligheter till reflektion som sammanför gruppen och ger ett minne för livet.
MITT I MATEN
Kom och slå er ner på Hallandsåsens sista utpost
och rikta blicken mot havet och den obrutna horisonten. Här serveras traktens och havets olika
läckerheter med grönsaker från egna odlingar, allt
efter säsongens skiftningar.
LOGISTIK
Transport till kursgården ordnar deltagarna själva.
Rum är beställda genom oss på Aktivt Ledarskap.
Om ni vill ha ytterligare övernattning, och/eller
har några speciella önskemål när det gäller kost,
ber vi er att kontakta och rådfråga vår bokning för
inspiration och mer information,
+46 (0)431-448370.
Pssst!
t gilla
Glöm inte at
ook!
oss på Faceb
Aktivt Ledarskap Sverige AB | Motorgatan 5 | 252 27 Helsingborg | www.aktivtledarskap.se