Komponentavskrivningar - Kommunförbundet Skåne

Komponentavskrivningar
KommunförbundetSkåne2015-10-01
Ma=asHaraldsson,
FöretagsekonomiskainsBtuBonen,
EkonomihögskolaniLund
1
IntrodukBonBllkomponentavskrivningar
Vadärdet?
Varkommerdetifrån?
Vilkafördelarskadetge?
2
IntrodukBonBllkomponentavskrivningar
GrundernaBllinvesteringsredovisning(RKR11.4):
Investeringarianläggningarskallredovisassommateriella
anläggnings0llgångaromanläggningenkontrolleras,äravseddför
stadigvarandebruksamtkommerskapanyRa(service)iframBden.
Investeringarvärderas0llanskaffningsvärdesomutgörsavinköpsprissamt
övrigautgiTerföraRfåBllgångenpåplatsochiskickförsiRändamål.
Investeringensvärdeskallsedermeraminskasgenoma2anskaffningsvärdet
fördelassystema-sktöverinvesteringensny3jandeperiodpåe2sä2som
avspeglarhur-llgångensvärde/servicepoten-alförbrukas.
VilkenavskrivningsmetodsomBllämpasreglerasinte,menlinjär
avskrivningsmetoddominerarpraxis.
3
IntrodukBonBllkomponentavskrivningar
NyRjandeperiod:
FunkBonell/teknisklivslängd
Ekonomisklivslängd
NyRjandeperiod
4
IntrodukBonBllkomponentavskrivningar
NyRjandeperiodskallspeglanyRjandeperiodenochinte
”listan”.Manfårgöranyabedömningar.
En:llgångsny2jandeperiodskalöpandeomprövasoch
justerasomnybedömninggerenväsentligskillnadi
återståendeny2jandeperiod(RKR,Rek11.4)
5
IntrodukBonBllkomponentavskrivningar
Införandeavkomponentavskrivningar:
•  Rådetförkommunalredovisningoch
BokföringsnämndenharinförteRexplicitkravpåaR
Bllämpakomponentavskrivningarvidredovisningav
anläggningsBllgångar.
•  MoBv:bäRreavspeglahurBllgångarsvärdeoch/eller
servicepotenBalsuccessivtförbrukas
(givetlinjärmetod)
6
IntrodukBonBllkomponentavskrivningar
Tänktaobjekt(RKR11.4):
SkallBllämpaspås.k.sammansaRaBllgångar,dvs
anläggningarsomhardelar(komponenter)sombehöver
bytasvidolikaBdpunkter,dvs.harolikanyRjandeperioder.
DessasammansaRaBllgångarskallkomponenBndelasnär
dessakomponenterärbetydandeochnärdetärväsentlig
skillnadiny;jandeperiod.
RespekBvekomponentskaskrivasav
separat.
7
IntrodukBonBllkomponentavskrivningar
Problem:
Normeringengerintenågonstörrevägledningomvad
somkanräknassomenbetydandekomponenteller
vadsomkanräknassomenväsentligskillnadi
förbrukning/nyRjandeperiod.
8
IntrodukBonBllkomponentavskrivningar
NydefiniBonavunderhåll/driT(RKR11.4):
UtgiTerförreparaBonerochunderhållavenmateriell
anläggningsBllgång(ellerkomponent!)somsyTarBll
aRvidmakthållaBllgångens(komponentens!)
egenskaper/skick(överdessbedömdanyRjande
period)skaredovisassomenkostnaddenperiodde
uppkommer.
9
IntrodukBonBllkomponentavskrivningar
Investeringellerdri=:
VenBlaBon
Nyapumpar
Investering
Investeringochdriftinnan
komponentredovisning
Investeringochdriftefter
komponentredovisning
Investering
Investering
Periodisktunderhåll
Drift
Drift
Reparationer&Underhåll
NyRstyrsystem
10
Fördelar
•  MerräRvisandekostnadsredovisning
•  MindrevolaBlekonomi
•  BäRreekonomiskplanering
11
IntrodukBonBllkomponentavskrivningar
Rä;visandebild,resultat-ochställning:
SKL,2014,s.26-27
12
IntrodukBonBllkomponentavskrivningar
TvåvikBgautgångspunkterförkomponentmodell:
•  Underhållsplanen
•  SammanförkomponentersomåtgärdasieR
sammanhang
13
IntrodukBonBllkomponentavskrivningar
Underhållsplanen:
Anläggningsdel
4.Vattenverk
a)byggnad
b)maskiner
c)instrumentochmätutrustning
d)styrochregler
e)process(t.ex.saltanl.)
f)reservoar
h)elochställverk
i)skalskyddochlarm
i)värmeochventilation
Reinvest UH Reinvest UH Reinvest UH Reinvest UH Reinvest UH Reinvest
UH
Reinvest
UH
Reinvest
2014 2014 2015 2015 2016 2016 2017 2017 2018 2018 2019-21 2019-21 2021-25 2021-25 2025-30
300
150
150
25
100
700
150
25
100
100
150
25
100
100
150
25
100
25
100
300
450
75
850
300
500
750
125
500
750
125
500
900
500
2000
750
2500
2500
•  Hurjobbarvimedplaneratstrukturelltunderhåll(=
reinvesteringar)
•  Vilkaärdebetydandeobjekten(=komponenterna)
•  VadhardeförnyRjandeperioder
14
IntrodukBonBllkomponentavskrivningar
ÅtgärdasieRsammanhang(pumpstaBon):
Generelltarbetarhuvudmannenmed
•  KomponentRörgalleri30år
•  KomponentPump25år.
MennärdetgällerjustpumpstaBoneransesdetraBonellt
aRbytaallapumparochrörgallerietvideRBllfällenärdet
ärdagsaRbytautpumparna.
Därförskapasensammanslagenkomponentmedröroch
pumparBllsammans.Komponentenfårsamma
nyRjandeperiod(25år)dåpumparnastyrnäralltkommer
bytasut.
15
IntrodukBonBllkomponentavskrivningar
Införande(RKR11.4plusINFORMATION,
ÖvergångBllkomponentavskrivning):
•  SkallBllämpaspånyainvesteringar2014
•  Avseendebokfördainvesteringarföre2014Bllåtsen
successivövergång,enligtprincipenväsentligaste
anläggningarnaförst.
•  Lägguppenplan.
•  (Praxis:Tillämpningpårestvärdeochframåtriktat)
16
IntrodukBonBllkomponentavskrivningar
FrågeställningaraRfunderaöver:
•  Vilkaanläggningar(Bllgångar)äraktuellaför
komponentredovisning?
•  Hurutvecklakomponentmodellermedavseendepå
betydandeochväsentligskillnadiförbrukning?
•  HurhanteranyRjandeperioderochutbyten?
•  Kommunövergripanderegelverkför
komponentavskrivningar?
•  Planförinförande?
•  Vadfårkomponentredovisningenför
följdkonsekvenser?
17
Komponentredovisning
inomVA-branschen(ochliterenhållning)
•  VA-ChefensverktygslådahosSvensktVaRen
•  IdeskriTfrånSvensktVaRen
•  GuidefrånAvfallSverige
18
Självkostnadsprincipen,VAochAvfall
30§LagenomallmännavaRentjänster:
”AvgiTernafårinteöverskridadetsombehövsföraR
täckadekostnadersomärnödvändigaföraRordnaoch
drivava-anläggningen.”
27kap.5§2−3st.Miljöbalk:
”AvgiTenskallbestämmasBllhögstdetbeloppsom
behövsföraRtäckanödvändigaplanerings-,kapital-
ochdriTskostnaderförrenhållningen.AvgiTenfårtasut
påeRsådantsäRaRåteranvändning,återvinningeller
annanmiljöanpassadavfallshanteringfrämjas.”
19
Självkostnadsprincipen,VAochAvfall
ISOUBllVaRentjänstlagen
”Detärva-lagensklarautgångspunktaRhuvudmannen
skalldrivaverksamheten…utankravpåvinsteller
annanersäRningänsådansomsvararmotde
nödvändigakostnaderna.”
OchdetgälleroavseRjuridiskform.(SOU2004:64s.
322)
IproposiBonenBllmiljöbalkenkonstateras:
”Självkostnadsprincipengäller,vilketinnebäraR
renhållningsverksamhetenintefårbedrivasmed
överskoR.”(Prop.1997/98:45,s.925)
20
Självkostnadsprincipen,VAochAvfall
•  SjälvkostnadsprincipeninnefaRardockenligtHögsta
domstolensuRalandeeRprincipielltförbudmotaR
dagensanvändarebelastasmedkostnadersom
räReligenbörbetalasavframBdaanvändare(NJA
1994s.10I).
•  Barabokföringenbeaktas.(SOU2004:64s.315)
21
Nödvändigakostnader
Trefrågor
•  Självkostnad(vaddetkostar)
•  Inomramenföruppdraget(t.ex.VA-lagen)
•  Fackmannamässigtupört(professionellt)
•  Ejonödigtdyrt(effekBvt)
22
Självkostnadsprincipenochredovisningen
•  Redovisadekostnaderutgörsjälvkostnadenoch
lagtkortligger.
•  3-årsregeln
•  Investeringstungverksamhet
DetgötaRdetärvikBgtaRvaranogabådemed
principerochBllämpningvadgällerredovisningav
investeringar.
23
RelevantaanläggningarinomVA
• 
• 
• 
• 
• 
• 
• 
VaRenverk
Reningsverk
TryckstegringsstaBon
PumpstaBon
VenBlkammare
VaRentorn
VaRenreservoar
•  Kontor,garage,
förrådetc
24
Relevantaanläggningarinom
Renhållning
• 
• 
• 
• 
• 
OpBsksorteringsanläggning • 
Högtrycksförångning
• 
ÅVC
• 
Finsorteringsanläggning
• 
Balningsanläggning
Sorteringsanläggning
Matavfallsanläggning
Sopsugsanläggning
ReningsverklakvaRen
25
Vilkaanläggningar(Bllgångar)äraktuella
förkomponentredovisning?
Avskrivnings-
Tid,År
50
20
15
Komponent
Stomme
Elanläggning
Pumpar
Totalkostnad
Andelav
utgift
50%
33%
17%
100%
Utgift
150000
100000
50000
300000
Avskrivnings-
kostnad
3000
5000
3333
11333
•  AnläggningenärBllräckligtbetydandeföraRutgöraeRobjekti
anläggningsredovisningen(övereRhalvtprisbasbelopp).
•  Deninnehålleravgränsbarakomponentersomandelsmässigti
förhållandeBllanskaffningsvärdetärbetydande.
•  DetärväsentligskillnadinyRjandeperiodermellanstommen
ochövrigakomponenter.
26
Vilkaanläggningar(Bllgångar)äraktuella
förkomponentredovisning?
Komponentavskrivning,ska:llämpaspåanläggningar
varstotalkostnadövers:ger10prisbasbelopp(VASYD).
Viharvalta2komponenMördeladebyggnadersomhar
e2betydandevärde.Betydandevärdeäröver100.000
kr.(KalmarVa2en)
Viddeseminariersomarrangeratshardiskussionerna
förtskringanskaffningsvärdenmellan0,5mkrochen1
mkr.
27
Vadärenbetydandekomponent?
BaseratpådeuppläggsomstuderatsinomVA-
branschensåfinnsdetfleramodellersomiden:fierar
komponenter/komponent-gruppersomutgör1-5%av
anskaffningsvärdet.
Problemetära2vissaanläggningarhare2
anskaffningsvärdepå500tkrochandrapå200mkr.
Detaccentuerarocksåfråganoma2taställning:ll
nominellavärdenförkomponenter,t.ex.minstXtkr,
samstämmighetmedunderhållsplansamtsuntförnuZ.
28
Vadärenväsentligskillnadiförbrukning?
ETersomVA-verksamhetarbetarmedanläggningarmedlång
nyRjandeperiod(över50år)ärdetvanligtmedföljande
kategorieravnyRjandeperioder:
•  75år
•  50år
•  40år
•  30år
•  25år
•  20år
•  15år
•  10år
•  5år
29
TretypsituaBoner
Storaklumpen
Avloppsverk19XX
Xmkr
Lillaklumpen
Avloppsverk19XX
Xmkr
Komponenter:
Ställverk XMkr
TransformatorerXMkr
MaskinerXMkr
BlåsmaskinerXMkr
PumparXMkr
SkrapspelXMkr
Nybygget
Komponenter:
StommeXkr
TakXkr FasadXkr
VenBlaBonXkr
ElanläggningXkr
AutomaBkXkr
RörgalleriXkr
PumparochmaskinerXkr
MarkarbetenXkr
30
HiRafördelningen?
Storaklumpen
Avloppsverk19XX
Xmkr
?
Stomme
Tak
Fasad
VenBlaBon
Elanläggning
AutomaBk
Rörgalleri
Pumparochmaskiner
Markarbeten
•  Studeraåtgärdshistorik
•  Görbedömningar
•  Tillämpaschabloner
Lillaklumpen
? Avloppsverk1988
Xmkr
Komponenter:
Ställverk XMkr
TransformatorerXMkr
MaskinerXMkr
BlåsmaskinerXMkr
PumparXMkr
SkrapspelXMkr
31
HiRadekvarvarandenyRjandeperioderna!
Storaklumpen
Komponent
Avloppsverk19XX
Xmkr
Ansk
värde
Stomme XMkr
Tak
XMkr
Fasad
XMkr
VenBlaBon
XMkr
Elanläggning
XMkr
AutomaBk
XMkr
Rörgalleri XMkr
PumparochmaskinerXMkr
Markarbeten
XMkr
Ny;jande
period 75
30
50
10
20
15
25
25
25
Kvarvarande
ny;jandeperiod
35
5
25
5
15
10
20
20
10
•  Studeraåtgärdshistorik
•  Användunderhållsplanen
•  Görbedömningar
32
ExempelpumpstaBoner
33
ExempelVA-verk
34
ExempelÅtervinningscentral
ÅVC(Sandladan)
Komponent
1111Avfallsanläggningar
1141Markanläggning(asfaltering,plantering,inhägnadetc))
1213Övrigutrustningvht
1111Avfallsanläggningar
1278Inpassering(annantekniskutrustn)
Summa
Andel
10%
66%
6%
15%
3%
100%
Avskrtid
25år
20år
8år
25år
5år
Kommentar
Byggnad
Container/komprimator,igloos
Överbyggnad,ramp,avfallsfickor
Inpasseringssystem,kontanthanteringssystem
35
Generellthurharmantänkt
•  IdenBfieratgränsvärdenförrestvärdeibokföringen(100-500tkr)
•  SaRgränserförkaravarandenyRjandeperiod(tex10år)
•  Bildatprojektgruppermedtekniker,projektörerocharbetsledare
•  IdenBfierateRantalgrundkomponenter
VA-verkochpumpsta0oneretc.ärbyggdaunderolika0dsepokerochäri
olikaskick.Utöverde;askiljerdetsigmycketåtvadsomärgjorti
anläggningarna.Dethandlarejhelleromväldigtmångaobjekt.
DärförharmaninomVA-sektornarbetatmedmångaindividuella
utredningar.
FöraRidenBfierafördelningavbokförtvärdepåkomponentersamtbedöma
kvarvarandenyRjandeperioderharföljandegjorts:
•  Genomgångavanläggningsregister(vadhargjorts)
•  Genomgångavbetalningsplaner,projektpärmar,uppföljningavprojekt
•  Äldreanläggningar,kvalificeradebedömningar
36
Hurmångablevdetsomdeladesini
komponenter?
ExempelfrånVA-Sverige:
Södertälje=22objekt
Jönköping=15objekt
Kalmar=13objekt
37
ExempelfrånklumpBllkomponent
38