Tillsammans gör vi skillnad - Konsultativt stöd

Elever med neuropsykiatriska
funktionsnedsättningar (NPF) symtom, förhållningssätt och
pedagogiska anpassningar
Leg psykolog Anna Karin Östlin
Specialpedagog Karin Sandberg
2015-06-12
Disposition
• Fikapaus
• Pedagogik och anpassning av skolsituationen
Karin Sandberg
Anna Karin Östlin/Karin Sandberg
• Vad är NPF? Förhållningssätt. Anna Karin Östlin
• Utvecklingsavvikelser
• Beteendeavvikelser
• Neurologisk grund
• Livsperspektiv
• Ofta ärftligt
Anna Karin Östlin/Karin Sandberg
Neuropsykiatriska
funktionsnedsättningar = NPF
• Minne
• Motorik
• Koncentration
• Tidsuppfattning
• Läsa, skriva, räkna
• Inlärning i allmänhet
• Självstyrning och planering
• Socialt fungerande och kamratrelationer
Anna Karin Östlin/Karin Sandberg
Svårigheter med:
• Aggressionsutbrott
• Sömnstörningar
• Matproblem
• Depression
• Ångest
• Tvång
• Tics
Anna Karin Östlin/Karin Sandberg
Andra vanliga svårigheter vid NPF
Anna Karin Östlin/Karin Sandberg
DSM-IV blev DSM-5 i maj 2013
• Fem diagnoser blev en – Autism
• Tre huvudområden inom Autismspektrum blev
två –
Begränsningar i social kommunikation och
socialt samspel
Begränsade repetitiva beteenden, intressen och
aktiviteter
• Ändrad debutålder vid Attention Deficit
Hyperactivity Disorder (ADHD) (12 år)
Anna Karin Östlin/Karin Sandberg
Nytt i DSM-5
• Uppmärksamhetssvårigheter
• Bristande impulskontroll
• Hyperaktivitet
• Leder till betydande svårigheter i det dagliga livet
Anna Karin Östlin/Karin Sandberg
Vad innebär ADHD?
• Bristande uthållighet
• Svårt rikta uppmärksamhet
• Svårt fördela uppmärksamhet
• Svårigheter att mobilisera energi för att
påbörja och/eller avsluta uppgifter
Anna Karin Östlin/Karin Sandberg
Symtom vid ADHD
• Reagerar utan reflektion/eftertanke
• Extremt handlingsbenägna
• Livet präglas av kortsiktighet, planlöshet och
bristande målinriktning
• Söker omedelbar behovstillfredsställelse
Anna Karin Östlin/Karin Sandberg
Symtom vid ADHD,
fortsättning
• För hög eller för låg aktivitetsnivå
• Motorisk överaktivitet hos barn
• Otålighet och rastlöshet hos vuxna
• Kan ha svårt att kontrollera sina affekter
p.g.a. impulsiviteten
• Svårt att stanna upp och lyssna vilket påverkar
socialt samspel
Anna Karin Östlin/Karin Sandberg
Symtom vid ADHD,
fortsättning
ADHD hos flickor
• Pojkar identifieras p.g.a.
utagerande beteende/flickor
för ouppmärksamhet och
kognitiva svårigheter
• Pojkar mer hyperaktiva med
mer beteendestörningar
• Ofta allmän rastlöshetskänsla
• Pillande, skrivande, kladdande,
tuggande
• "Hyperpratar"
• "Hyperreaktiva"
(="överreagerar" alltid)
• "Pedantiska städare" ofta
• Ofta sömniga dagtid
• Ofta långsamma vid
reaktionstidstestning
• Ofta få fritidsintressen
• Ofta uttalade
kamratsvårigheter
Anna Karin Östlin/Karin Sandberg
• Ärftlighet sannolikt densamma
för pojkar och flickor
Hur vanligt är ADHD?
• Ytterligare några % har en del av symtomen vid
ADHD
• Betydande regionala skillnader p.g.a.
kunskapsnivå och attityd
Anna Karin Östlin/Karin Sandberg
• 3-5 % av skolbarn har en tydlig ADHD
(1/4 - 1/5 är flickor)
Vad innebär Autism?
• Speciella, begränsade och intensiva intressen
• Rutinbundenhet och bristande flexibilitet
• Leder till betydande svårigheter i det dagliga
livet.
Anna Karin Östlin/Karin Sandberg
• Nedsatt förmåga till social kommunikation och
samspel
• Svårigheter med verbal och icke-verbal
kommunikation
• Svårt att kommunicera och kontrollera känslor
(intellektualisering av känslor)
• Svårt med social integration och att få kamrater,
blir ofta mobbade
Anna Karin Östlin/Karin Sandberg
Symtom vid Autism
• Motorisk klumpighet
• Behöver hjälp med dagliga aktiviteter (ADL)
• Fixering vid specialintresse(n)
• Sensorisk över/underkänslighet (ljud, beröring,
smak, konsistens, lukt, smärta, temperatur)
Anna Karin Östlin/Karin Sandberg
Symtom vid Autism,
fortsättning
• Ojämn begåvningsprofil
• Exekutiva svårigheter (planering, arbetsminne,
impulsivitet)
• Kognition (Theory of Mind/mentalisering,
central koherens, flexibelt tänkande, minne)
• Språket: pragmatik, prosodi, pedantiskt tal
• Några utvecklar uppförandeproblem
Anna Karin Östlin/Karin Sandberg
Symtom vid Autism,
fortsättning
• Flickor får diagnos
senare än pojkar
• Söker hjälp för andra
psykiatriska problem
• Har lättare att imitera
andras beteende jmf
med pojkar
• Fungerar ofta sämre
hemma än i skolan
• Undviker kravsituationer
• Specialintressen är ofta
mindre udda än pojkars
• Kan ha stora
mat/ätproblem
• Pratar utan känsla för
mening och innehåll
• Bryr sig inte om alt. är
fixerad vid utseende och
kläder
Anna Karin Östlin/Karin Sandberg
Autism hos flickor
• 2-4 av 1000
• Fler pojkar än flickor (4,7:1) - utjämning?
• Allt fler får diagnosen AS
• Regional variation p.g.a. kunskapsnivå och
attityd
Anna Karin Östlin/Karin Sandberg
Hur vanligt är Autism?
• Nya miljöer
• Nya aktiviteter
• Nya grupperingar
• Dålig kontinuitet
• Spontana förändringar
• Olika bemötande - olika rutiner
• Ostrukturerad tid (raster, håltimmar, att vänta)
Anna Karin Östlin/Karin Sandberg
Svårigheter under dagen vid Autism
• ”de sju frågorna”
1. Vad ska jag göra nu?
2. Var ska jag vara?
3. Med vem ska jag vara?
4. Hur länge ska det hålla på?
5. Vad ska hända sedan?
6. Vad ska jag ha med mig?
7. (Varför ska jag göra det?)
Anna Karin Östlin/Karin Sandberg
Förberedelse vid Autism
• Individen i centrum; olika yttringar hos olika
individer, olika symtom mest framträdande
• Kunskap (teoretisk och praktisk) om tillstånden
• God relation
• Nyfikenhet
• Flexibilitet
• Lyhördhet
• Respekt
Anna Karin Östlin/Karin Sandberg
Förhållningssätt/Bemötande vid
NPF
Filosofi/människosyn
• Kids do well if they want to (barn beter sig bra om de vill)
• Doing well is preferable (vi föredrar att göra rätt/bra)
Anna Karin Östlin/Karin Sandberg
• Kids do well if they can (barn beter sig bra om de kan)
• Han manipulerar oss
• Hans bror var likadan
• Han saknar motivation
• Han har nog någon diagnos
• Han vill bara ha sin vilja fram
• Han har bara en negativ attityd
• Han vill bara ha uppmärksamhet
• Hans föräldrar har ingen pli på honom
Anna Karin Östlin/Karin Sandberg
Barn gör rätt om de vill
• Bekräfta, beröm och belöna
• Försök fånga intresset i stunden
• Acceptera beroendet av motivation
• Låt barnet vara delaktigt och aktivt
Anna Karin Östlin/Karin Sandberg
Uppmuntran/ motivation
•
•
•
•
•
Gör en arbetsplan där
syfte
Beteenden som syns; t.ex barnet gör inte sina
arbetssätt
tidsåtgång
och
uppgifter
typ av redovisning framgår tydligt
Orsaker; t.ex har inte förstått uppgiften, stressas av att
kamraterna arbetar, kommer sig inte för att fråga
Anna Karin Östlin/Karin Sandberg
Förberedelse
vid
”Isbergsmodellen”
autismspektrumtillstånd, forts.
Pedagogiska
anpassningar
Exempelvis:
• Schema och kalender
• Arbetsordningar/aktivitetsordningar
• Arbetssätt
• Lektionsstruktur
• Tidsstöd
Anna Karin Östlin/Karin Sandberg
Strukturstöd
Anna Karin Östlin/Karin Sandberg
Schema
Ur Hjälpmedelsboken av Gunilla Gerland
Arbetsordning
1. Läs sidorna 37-42 i
geografiboken
2. Svara på frågor på
arbetsblad 8
3. App- Min geografi
Vad vill du göra först?
1. …
2. …
Anna Karin Östlin/Karin Sandberg
Några exempel:
Anna Karin Östlin/Karin Sandberg
Rastaktiviteter
• Strukturerat, tydligt och målinriktat undervisande
• Hjälper eleven att svara på frågan Hur ska jag göra?
Skolverket-viktiga val i klassrummet
Anna Karin Östlin/Karin Sandberg
Arbetssätt
Lektionsstruktur
• Återkoppling
Grodor och paddor (återkoppla till det
som gjordes förra lektionen)
• Mål
Veta hur en groda övervintrar (målet för
dagens lektion)
• Uppgift
Se en film om grodor och paddor
• Sammanfattning
Skriv en sammanfattning tillsammans
med eleverna utifrån filmen
• Utvärdering
• Nästa lektion
Vad lärde vi oss idag? Vad kan förbättras?
Skriva en text om grodan
Anna Karin Östlin/Karin Sandberg
Exempel på lektionsplanering som skrivs på tavlan
Anna Karin Östlin/Karin Sandberg
Tidsstöd
Anna Karin Östlin/Karin Sandberg
•
•
•
•
Bild- och symbolstöd
Skriftlig information
Stödjer det muntliga
Informationen finns kvar
Anna Karin Östlin/Karin Sandberg
Visuellt stöd
•
•
•
•
Reda upp/förklara
Visa konsekvenser
Stödja mentalisering
Utveckla reflektion
Tips:
När tålamodsburken rinner över- om att ritprata av Gunnel
Lindkvist
När tålamodsburken rinner över- pdf
Anna Karin Östlin/Karin Sandberg
Ritprat
•
•
•
•
Tecken, symboler och bilder
Ritprat
Rak och enkel kommunikation
Skriftlig information
http://www.spsm.se/sv/Stod-i-skolan/Sprak-och-kommunikation/Alternativoch-kompletterande-kommunikation/Grafisk-AKK/
Anna Karin Östlin/Karin Sandberg
Kommunikationsstöd
Digitala möjligheter
•
•
•
•
•
•
Mobil, surfplatta, dator
Talförstärkare
Flipped classroom
Talsyntes
Bildprogram
Inlästa läromedel och böcker
Pedagog Stockholm- Surfplattor och appar i skolan
Skoldatatek
Pedagog Stockholm- Flipped classroom
Anna Karin Östlin/Karin Sandberg
Några exempel:
•
•
•
•
•
•
•
rikta/fördela uppmärksamhet
mobilisera energi för att påbörja/avsluta
uthållighet
minne
språk
motorik
theory of mind/mentalisering
Tips: Levla lärandet- åtgärds och anpassningsbank
Anna Karin Östlin/Karin Sandberg
Anpassningar vid bristande förmåga att…
• www.lul.se/infoteket
• www.attention-riks.se (föreningen Attention)
• www.autism.se (Autism och Aspergerförbundet)
Anna Karin Östlin/Karin Sandberg
Webside tips
• Flickor med ADHD, Kathleen G. Nadeau m.fl. Studentlitteratur, 2002
• Den kompletta guiden till Aspergers syndrom, Tony Attwood,
Studentlitteratur, 2008
• Arbeta med Autismspektrumtillstånd, hantverket och den professionella
rollen, Gunilla Gerland, Pavus utbildning, 2014
• Hjälpmedelsboken från grundskolan till gymnasiet, Gunilla Gerland,
Pavus utbildning
• Vilse i skolan, Ross Green, Studentlitteratur, 2014
• En "5:a" kan få mig att tappa kontrollen! Karin Dunn Buron, Pedagogiskt
perspektiv, 2013
• Sociala berättelser: specialpedagog Birgitta Andersson eller
Trippelkommunikation, www.kungalvsmotorik.se
• KAT-kittet: kognitiv affektiv träning, Callesen, Möller-Nielsen och
Attwood, www.CAT-kit.com
Anna Karin Östlin/Karin Sandberg
Referenslitteratur
Konsultativt stöd
[email protected]
[email protected]
Anna Karin Östlin/Karin Sandberg
Tack för uppmärksamheten!