Integration - fysisk planering kan göra skillnad!

Foto: Hasse Schöder, Johnér Bildbyrå
Regionförbundet Sörmland bjuder in dig som arbetar som tjänsteman inom samhällsbyggnadseller integrationsområdet till ett lärpass som utforskar vad regional fysisk planering är, med
utgångspunkt i temat integration.
DECEMBER
1
TISDAG
INBJUDAN till lärpass 2 om regional fysisk planering
Integration - fysisk planering kan göra skillnad!
Hur kan en god regional fysisk
planering stödja utvecklingen
av länets integrationsarbete?
Sörmlands befolkningstillväxt,
i likhet med övriga landets,
beror till största delen på en
ökad invandring. Vi ser idag en tilltagande segregation
där ett av problemen ur ett tillväxtperspektiv är att stora
grupper inte kommer in på den svenska arbetsmarknaden.
Datum
Tisdagen den 1 december 2015.
tid
10.00-16.00, fika från 09.30.
plats
Elite Stadshotellet, Eskilstuna
Klicka här för karta!
ANMÄLAN
Anmälan senast den 23 november .
Genom att arbeta aktivt med att ta tillvara på allas
potential vänder vi risken för en negativ utveckling till
ett medel för tillväxt.
Lärpasset belyser hur fysisk planering kan göra skillnad.
Vilka regionala samband och strukturer finns som möjliggör en bra integration? Finns det strukturer som inte
gör det?
Välkommen!
Det är kostnadsfritt att delta.
Klicka här för att anmäla dig!
Frågor?
Johanna Sundelöf, 070-234 28 20
[email protected]
Lärprojekt om regional fysisk planering
Lärprojektet är en start på Regionförbundet Sörmlands arbete med regional fysisk planering.
Projektet ska svara på frågor kring vad regional fysisk planering är, vilka samband och strukturer som är regionala och på vilka sätt det
kan beskrivas och visualiseras.
Kunskapen från lärprojektet ska kunna användas i kommunal översiktsplanering, infrastrukturplanering, mellankommunala och storregionala samarbeten samt i regionförbundets fortsatta arbete med regional fysisk planering.
Lärprojektet bygger på två lärpass och ett seminarium. Lärpassen vänder sig till tjänstemän medan det avslutande seminariet är öppet
för både politiker och tjänstemän.
Program
09.30Fika
12.00 Lunch
10.00Välkommen!
Introduktion till regionförbundets lärprojekt
om regional fysisk planering. Återkoppling från
Lärpass 1 om besöksnäringen.
Johanna Sundelöf, strateg, Regionförbundet
Sörmland
13.00
Människan i centrum
Hur kan en modell för sociala konsekvensanalyser hjälpa oss att förstå det rumsliga
perspektivet av integration? Exempel på, och
erfarenheter av, hur modellen för sociala konsekvensanalyser i planeringsprocessen från Göteborg kan användas.
Lisa Wistrand, samhällsplanerare, White
Dagsläget
Vi befinner oss idag i en akut flyktingsituation.
Hur ser det ut i Sörmland? Hur arbetar vi med
integration? Behöver vi förändra vårt arbetssätt
för att klara av framtidens utmaningar?
Lucie Riad, integrationssamordnare, Länsstyrelsen
i Södermanland
Fysisk planering och integration
Hur kan fysisk planering vara ett sätt att arbeta
för ökad integration? Vilken betydelse har bostadsplaneringen för en bättre integration?
Hur kan dessa frågor hanteras ur ett regionalt
perspektiv?
Måns Norlin, samhällsplanerare, Boverket
Transportplanering
– ett medel för bättre integration?
Tillgänglighet är en nyckelfaktor i många
avseenden. På vilket sätt kan transportplanering
vara ett medel för ökad/bättre integration?
Karin Winter, industridoktorand vid avdelningen
för Urbana och Regionala Studier, KTH
Under dagen diskuterar och reflekterar vi kring det vi har hört tillsammans
under ledning av moderator Charlotta Fredriksson.
R
Char
l
M
OD
son
iks
ta Fredr
ot
Avslutande diskussion fram till klockan 16.00
E R AT O
www.region.sormland.se