13. Utredning om Gnistan

Malmö stad
1 (1)
Stadsområdesförvaltning Söder
Datum
Tjänsteskrivelse
2015-09-01
Vår referens
Lars G Larsson
Förvaltningskoordinator
[email protected]
Utredning om mötesplats Gnistan
SOFS-2015-347
Sammanfattning
Stadsområdesnämnden beslutade vid sitt sammanträde 2015-04-22 att förvaltningen skulle utreda mötesplats Gnistans framtid. Förvaltningen har genomfört en utredning och presenterar
två olika alternativ. Alternativ 1 är att stadsområdesnämnden fortsätter att driva Gnistan och att
verksamheten övergår till en renodlad mötesplats med minskade öppettider utan inslag av
barnsomsorg på kvällstid. Detta ligger i linje med det ansvar för lokal fritidsverksamhet som
anges i Malmö stads reglemente för stadsområdesnämnderna och bidrar också till minskade
kostnader och en budget i balans. Alternativ 2 är att Gnistan avvecklas i kommunal regi. Detta
alternativ innebär en risk att Gnistan helt upphör som mötesplats och att det skulle saknas en
mötesplats i Augustenborg.
Förvaltningen förordar Alternativ 1.
Förslag till beslut
Stadsområdesnämnd Söder föreslås besluta
att godkänna utredningen
att Gnistan behålls i stadsområdesnämnd Söders regi som en renodlad mötesplats med minskade öppettider, enligt utredning.
Beslutsunderlag
•
•
Tjänsteskrivelse Utredning om mötesplats Gnistan
Utredning om Gnistan
Beslutsplanering
Stadsområdesnämnd Söders arbetsutskott 2015-09-09
Stadsområdesnämnd Söder 2015-09-23
Ansvariga
SIGNERAD
Lena Wetterskog Sjöstedt, stadsområdesdirektör
Utredning om mötesplats Gnistan
Stadsområdesförvaltning Söder
Upprättad
Datum:
Version:
Ansvarig:
Förvaltning:
2015-08-31
1.0
Lars G Larsson
Stadsområdesförvaltning Söder
Innehållsförteckning
Utredning om mötesplats Gnistan ................................................. 1
Inledning........................................................................................... 3
Bakgrund .......................................................................................... 3
Fakta om verksamheten .................................................................. 4
Lokaler ........................................................................................... 5
Ekonomi ......................................................................................... 5
Personal och bemanning ............................................................... 5
Barnen på Gnistan ........................................................................... 6
Går barnen även på fritidshem?..................................................... 8
Familjernas situation ....................................................................... 9
Lokal fritidsverksamhet i förhållande till fritidshem ..................... 9
Andra möjliga driftsformer för Gnistans mötesplats.................. 10
Grundskoleförvaltningen driver verksamheten ............................. 10
Fritidsklubb eller öppen fritidsverksamhet .................................... 11
Verksamheten drivs av förening................................................... 11
Barnen på Gnistan – en jämställdhetsanalys .............................. 12
Sammanfattning ............................................................................ 15
Alternativ för framtiden ................................................................. 16
Alternativ 1: Gnistan behålls i kommunal regi – minskat
öppethållande .............................................................................. 16
Alternativ 2: Gnistan avvecklas i kommunal regi .......................... 16
2│ Utredning om mötesplats Gnistan
Inledning
Stadsområdesnämnd Söder beslutade vid sitt sammanträde den 22 april att en
utredning om Gnistans framtid skulle genomföras under 2015.
Förvaltningen hade inför nämndens sammanträde, utifrån ett prognosisterat
underskott, tagit fram en åtgärdsplan där en av åtgärderna var att Gnistan
skulle avvecklas eller övergå till annan regi eller huvudman
Denna utredning tar upp flera olika delar av Gnistans verksamhet. Utredningen
omfattar bland annat bakgrund, ekonomi, lokaler, bemanning, öppettider, antal
barn, föräldrarnas situation, samarbetspartners samt möjligheter till annan drift.
Utredningen innehåller en jämställdhetsanalys och utredaren har också
undersökt i vilken utsträckning som barnen på Gnistan går på skolornas
fritidshem. Slutligen tar utredningen upp vilket ansvar stadsområdesnämnden
har för mötesplatser för barn och unga och hur det förhåller sig till
grundskolenämndens ansvar för att erbjuda fritidshem till elever efter skoltid.
Utredningen har genomförts genom att utredaren samlat in statistik, gått
igenom olika dokument, såsom verksamhetsplan samt intervjuat ett antal olika
personer. Det är tidigare chefer för Gnistan, två medarbetare på Gnistan,
utbildningschefen för utbildningsområde Söder, rektorn på
Augustenborgsskolan samt flera olika personer inom MKB, bland annat
miljöprojektledaren, som har intervjuats. Samtal har också förts med
organisationen Soroptimisterna och föreningen Hidde Iyo Dhaqanf.
Fritidsförvaltningen har kontaktats om regelverket för föreningsbidrag.
Bakgrund
Gnistan är en mötesplats i bostadsområdet Augustenborg som riktar sig till
barn i åldern 6-14 år.
1997 påbörjades ett ideellt arbete bland barn/ungdomar och föräldrar i
bostadsområdet och det framkom ett behov av aktiviteter för barn och
ungdomar och att de boende behövde hjälpas åt med varandras barn för att
b.la. möjliggöra studier och arbete på kvällstid för föräldrarna. Namnat Gnistan
skapades vilket är en förkortning av ”gör något i stan”. Genom kontakt med
Unga Örnar utvecklades en möjlighet att starta en verksamhet riktad till
barnen. Föreningen fick projektpengar och 1999 startades Gnistan som en
fritidsverksamhet i egna lokaler i Unga Örnars regi. Allt sedan start har Gnistan
varit öppet på eftermiddagar och på kvällstid för barn som bor i Augustenborg
men också i övriga delar av Malmö. Det kommunala bostadsföretaget MKB
har varit en viktig samarbetspartner och har sedan start upplåtit en lokal till
verksamheten utan kostnad. En av medarbetarna på Gnistan var med och
startade verksamheten.
Verksamheten har successivt byggts upp och utvecklats med stöd av bland
annat storstadssatsningen, Fosie stadsdelsförvaltning och MKB. Dåvarande
Fosie stadsdelsförvaltning tog över ansvaret för verksamhetens drift och
3│ Utredning om mötesplats Gnistan
ekonomi 2003 efter att Unga Örnar inte längre hade ekonomiska möjligheter
att fortsätta driva Gnistan.
Gnistan har sedan kommunen tog över verksamheten haft olika organisatorisk
tillhörighet. Fram till 2011 låg Gnistan under individ- och familjeomsorg (fritid
och kultur). Samma år blev Gnistan en del av Fosies barn- och
ungdomsverksamhet. Efter bildandet av stadsområdesnämnder och
grundskolenämnd 2013 tillhör Gnistan Stadsområdesnämnd Söder,
avdelningen för områdesutveckling.
I början av 2012 togs ett politiskt beslut av dåvarande Fosie stadsdelsnämnd att
Gnistans verksamhetsform är en mötesplats och att den är tillgänglig och gratis
för alla barn i Malmö. Gnistan hade tidigare varit en öppen fritidsverksamhet
men eftersom en sådan verksamhet enligt skollagen enbart får rikta sig till barn
i skolår 4-6 behövde man se över verksamhetsformen. Genom att fastställa att
Gnistan är en mötesplats och inte en öppen fritidsverksamhet har den inte
behövt anpassas till de krav som skollagen ställer på denna typ av verksamhet.
Gnistan har många olika samarbetspartners. MKB och Augustenborgsskolan
tillhör de viktigaste. Augustenborg är ett bostadsområde som MKB sedan
slutet av 90-talet i samarbete med kommunen och andra partners har utvecklat
i riktning mot en ekologiskt, socialt och ekonomiskt hållbar stadsdel. Gnistan
har utvecklats i nära samarbete med MKB, Augustenborgsskolan och de
boende i området. Satsningen på ekostaden Augustenborg har på många sätt
präglat Gnistans verksamhet och dess utveckling. Gnistan har exempelvis en
klart uttalad ekologiskt profil vilket bland annat tar sig i uttryck i de ekologiska
odlingar som drivs i angränsning till Gnistans lokaler, utomhuspedagogik men
också hur hela verksamheten är uppbyggd. Gnistan driver också det så kallade
Kaninhotellet i en närliggande lokal. Där finns ett antal kaniner som barnen
med stöd av personalen sköter. Gnistan har som ett bevis på sin satsning på en
hållbar utveckling år 2012 som första mötesplats i Sverige fått certifieringen
Grön flagg.
Fakta om verksamheten
Gnistans verksamhetsidé är att erbjuda barn mellan 6-14 år en mötesplats,
delvis utanför ordinarie kommunala öppettider, där de stimuleras och utvecklas
i en pedagogisk, ekologisk och kreativ miljö. En målsättning har varit att
Gnistan genom att ha verksamhet för barnen ska ge möjlighet för föräldrar att
bedriva studier eller arbete. Genom Gnistan får föräldrarna alltså omsorg för
sina barn utanför skoltid. Skolans fritidshem har normalt öppet till ca kl. 18.00
på vardagar. Gnistan har från start haft mer generösa öppettider och har på så
kunnat tillgodose föräldrarnas behov av omsorg för barnen också på kvällarna.
Gnistan har öppet måndag till fredag kl. 14.00-20.30. På sommarlovet har
Gnistan varit öppen vardagar kl. 08.30-16.00. Under sommaren 2015 har
Gnistan varit stängd under sju veckor.
4│ Utredning om mötesplats Gnistan
Medlemskap i Gnistan är gratis och tecknas av vårdnadshavare. Medlemskapet
innebär också ett kontrakt mellan vårdnadshavare och Gnistan. Både barn och
vårdnadshavare får ta del av och underteckna Gnistans trivselregler.
Gnistan erbjuder inte måltider för barnen. Vårdnadshavare kan köpa ett
fikakort för 100 kronor som gäller för tio tillfällen. Fikan inkluderar varma
smörgåsar och frukt. På sommarlovets öppettider ansvarar vårdnadshavare för
att barnet har matsäck eller blir hämtat vid lunchtid.
Gnistans personal ansvarar för barnen den tid då vårdnadhavare inte är
närvarande. Barnen kan själva komma till Gnistan, men får inte lov att lämna
Gnistan utan att bli hämtade av vårdnadshavare eller närstående. Om det finns
särskilda överenskommelser med vårdnadshavare om hämtning/lämning (till
exempel att barnet får gå hem själv) ska dessa finnas skriftligen och vara
undertecknade av vårdnadshavare.
Lokaler
Gnistans verksamhet bedrivs i en källarlokal i Augustenborg. Lokalen
tillhandhålls hyresfritt av MKB och är på ca 160 kvm. I lokalen finns utrymme
för barnen och ungdomarna och deras aktiviteter samt ett kontor. Det finns
också toaletter och ett enklare kök. Lokalen är från början inte utformad för
den verksamhet som bedrivs utan har successivt anpassats till Gnistans behov
och önskemål med stor hjälp från MKB. Lokalerna är inte helt ändamålsenliga
för den bedrivna verksamheten, bland annat då de inte är tillgängliga för barn
med vissa typer av funktionshinder. Skyddsronder har genomförts under 2013
och 2014 som visat problem med buller, ventilation, tillgänglighet, säkerhet
samt kyla. Vissa problem har åtgärdats, bland annat har MKB installerat ny
ventilation. Om verksamheten på sikt ska finnas kvar i nuvarande lokaler
behöver ytterligare åtgärder vidtas. Kaninhotellet finns i en närliggande lokal på
ca 80 kvm. Denna lokal är anpassad för den verksamhet som bedrivs.
Ekonomi
Gnistans budget för 2015 omfattar 1159 tkr. Av denna summa avser 1034 tkr
personalkostnader. Resterande medel täcker övriga kostnader såsom livsmedel,
förbrukningsvaror, telefon och it, transport och resor.
Personal och bemanning
På Gnistan finns två tjänster (pedagog och barnskötare). Dessutom finns
medel motsvarande en halv tjänst för timvikarier och personalförstärkning vid
behov. Utöver detta finns medel i personalbudgeten för städning av lokalerna.
Personalens schema innebär att de arbetar alla helgfria vardagar kl. 12.00-21.00.
I arbetstiden finns utrymme för planering, dokumentation, personalmöten
samt rast om 30 minuter. Schemaläggningen innebär således att medarbetarna
arbetar varje vardagskväll. Detta är oundvikligt utifrån aktuell bemanning, då
verksamheten riktar sig till barn efter deras ordinarie skoltid, men innebär
svårigheter för medarbetarna att kombinera arbetet med familjeliv och
fritidsaktiviteter.
5│ Utredning om mötesplats Gnistan
Skyddsronder har visat problem med ensamarbete på Gnistan. Den
schemaläggning som måste göras utifrån att det är två medarbetare som arbetar
på dagtid leder till ensamarbete viss del av dagen. Verksamheten håller på att
titta över hur man kan hantera frågan om ensamarbete framöver.
Bemanningen kopplat till antalet barn i verksamheten är tidvis något låg. Det
gäller framför allt vissa kvällar då så många som 30 barn ibland deltar i
verksamheten.
Barnen på Gnistan
Sedan några år tillbaka har personalen på Gnistan fört statistik över antal barn
som varje månad besöker verksamheten. Statistiken har redovisats med
uppdelning på kön. Statistik finns tillgänglig sedan 2013. Statistik finns också
över antal vuxna som besöker Gnistan. Dessa utgörs av föräldrar och personer
som gör studiebesök i verksamheten. Ekostaden Augustenborg har rönt stor
uppmärksamhet både inom landet och internationellt. MKB tar varje år emot
många studiebesök från både Sverige och andra länder. Inte sällan gör dessa
grupper också ett besök på Gnistan.
Antal besökare har ökat de senaste åren. Andelen flickor har också ökat något
(se tabell nedan).
Antal
Antal
Andel
Andel
besökande barn/
Antal
pojkar
flickor
År
barn
månad barn/dag (procent)
(procent)
2013
3541
295
14
39
61
2014
4219
351
17
40
60
2015
2149
430
21
42
58
Antal besökande barn, uppdelat på år, månad och genomsnitt besök per dag som verksamheten varit
öppen samt andel flickor och pojkar. 2015 avser 1 januari-31 maj.
Statistiken för 2015 går inte att helt jämföra med föregående år beroende på att
den inte omfattar hela året och inte heller sommarmånaderna. Antal besökare
under perioden juni-augusti brukar vara lägre än under andra delar av året. Det
går dock att konstatera att antalet besökande barn januari-maj 2015 har ökat
jämfört med motsvarande period 2013 och 2014. Under 2015 har i genomsnitt
430 barn per månad, eller i genomsnitt 21 barn per dag, deltagit i Gnistans
verksamhet.
Som en del av utredningen har ytterligare uppgifter samlats in om de barn som
går på Gnistan. Uppgifter såsom kön, ålder, bostadsområde har sammanställts.
Föräldrarna har genom personlig kontakt ombetts lämna uppgifter om deras
barn går på fritidshem samt uppgifter om huruvida föräldrarna arbetar,
studerar eller ägnar sig åt någon annan sysselsättning.
Under våren 2015 var sammanlagt 121 barn inskrivna på Gnistan. Många barn
har syskon som också deltar i Gnistans verksamhet. Det gäller 82 av de 121
barnen. Sammanlagt finns 74 olika familjer som har barn på Gnistan.
Av de inskrivna barnen var 68 (56 procent) pojkar och 53 (44 procent) flickor.
6│ Utredning om mötesplats Gnistan
De allra flesta av barnen bor i Augustenborg (83 av 121 barn), men det finns
också barn som bor i andra delar av stadsområde Söder och övriga delar av
Malmö (se tabell nedan). 107 av barnen bor inom stadsområde Söder.
Varje år ges information om Gnistans verksamhet till föräldrar som har barn
på Augustenborgsskolan.
Bostadsområde Flickor Pojkar Totalsumma
Augustenborg
35
48
83
Lindängen
5
8
13
Rosengård
2
3
5
Nydala
1
3
4
Möllevången
3
0
3
Söderkulla
2
1
3
Lindeborg
2
0
2
Mellanheden
1
1
2
Almvik
1
1
2
Hermodsdal
0
1
1
Västra Hindby
0
1
1
Holma
1
0
1
Lorensborg
0
1
1
Totalsumma
53
68
121
Barnen på Gnistan, uppdelat på bostadsområde och kön.
Gnistans verksamhet riktar sig till barn i åldern 6-14 år. Det innebär att barn
från förskoleklass upp till skolår 8 ingår i verksamhetens målgrupp. Som
tidigare nämnts så är det många syskon som är på Gnistan, det innebär att
syskonbarnen oftast är på Gnistan samma tider. Detta gäller särskilt de
syskonbarn vars föräldrar lämnar och hämtar dem. Många av barnen är där
fram till kl. 20.00 på kvällen. Orsakerna till att barnen är kvar till sent på
Gnistan är olika. En del barn har föräldrar som arbetar sent eller studerar på
någon kvällskurs, andra är där bara för att de vill och trivs. Andra barn har
hemförhållanden som gör att de drar sig för att gå hem.
Relativt få av barnen är i åldern 13-14 år. De allra flesta är i åldern 7-12 år, 8 av
barnen är 6 år.
Ålder
6
7
8
9
10
11
12
13
14
Flicka
5
7
13
2
16
2
4
3
1
Pojke
3
4
18
7
16
9
8
1
2
Barnens ålder, uppdelat på kön.
Totalsumma
8
11
31
9
32
11
12
4
3
7│ Utredning om mötesplats Gnistan
En del av barnen på Gnistan är där flera dagar varje vecka. Andra barn
kommer mer sällan. De barn som är på Gnistan tre dagar eller mer i veckan
kallas för stammisar. Av de 121 barnen på Gnistan är 40 stammisar (33
procent).
De flesta barn som är stammisar bor i Augustenborg, det gäller 33 av de 40
barnen (82,5 procent). Inga av de 13 barnen som bor på Lindängen är
stammisar, 12 av dessa barn tillhör fyra olika familjer som är nyanlända till
Sverige (varit kortare tid i Sverige än 2 år).
Barn som är stammisar
10
5
0
6
7
8
9
10 11 12 13 14
Antal barn, uppdelat på ålder, som är stammisar.
Går barnen även på fritidshem?
Av de barn som besöker Gnistan är 114 mellan 6 och 12 år. De är således i en
ålder då de har rätt till fritidshem.
Via barnens föräldrar samt Augustenborgsskolan har utredaren samlat in
uppgifter om barnen också går på fritidshem. Av de yngre barnen (6-9 år) som
är inskrivna i Gnistans verksamhet så går endast 23 av de 58 barnen i denna
åldersgrupp i skolans fritidsverksamhet. Det motsvarar knappt 40 procent av
barnen i aktuell åldersgrupp. Enligt uppgifter från Skolverket (2014) går 83
procent av barnen i Sverige i åldern 6-9 år på fritidshem.
De yngre barnen på Gnistan går således i betydlig lägre utsträckning än andra
barn på fritidshem. Av barnen i åldern 6-9 år som bor i Augustenborg går
endast 17 av 45 barn (38 procent) på fritidshem. Det indikerar att relativt
många föräldrar väljer att låta sina barn delta i Gnistans verksamhet istället för
att skriva in dem på Augustenborgsskolans fritidhemsverksamhet. Det kan
finnas flera olika förklaringar till detta: föräldrarnas förtroende för Gnistans
verksamhet, tillgänglighet, öppettider samt ekonomi. Taxan på fritidshem är
inkomstbaserad och uppgår exempelvis till drygt 800 kr per månad för två barn
om hushållet har 30 000 kr per månad i inkomst innan skatt. Maxtaxan för två
barn i hushåll med inkomst över 42 000 kr per månad före skatt är ca 1300 kr
per månad. Hushåll med inkomst under 10 000 kr per månad betalar ingen
avgift.
Enligt uppgifter från barnens föräldrar går 18 av 55 barn (33 procent) i
åldersgruppen 10-12 år på fritidshem. Det är en högre andel än genomsnittet i
Sverige där 21 procent av barnen i denna åldersgrupp går på fritidshem
(Skolverket 2014). Gnistan har många barn som är 10 år, av de 32 barn i denna
8│ Utredning om mötesplats Gnistan
ålder så går 13 på fritidshem (40 procent) vilket är samma som genomsnittet i
Sverige.
Sammansättningen av de barn som besöker Gnistan tyder på att verksamheten
för många av de yngre barnen fungerar som en öppen fritidsverksamhet, både
på eftermiddagar och på kvällar, och att de går på Gnistan istället för på
fritidshem som erbjuds via skolans ansvar.
Fritidshem på kvällar (ob-tid) är skolans ansvar. I Malmö finns på
Johannesskolan ett pilotprojekt med fritidshem på ob-tid (kl. 06.15-21.30) för
barn i skolår F-2, vars föräldrar på grund av arbete har behov av fritidshem
efter normal öppettid. Verksamheten riktar sig till barn som är inskrivna på
Johannesskolan. I övrigt erbjuder inte Malmö stad fritidshem på ob-tider.
Familjernas situation
Gnistans 121 barn tillhör 74 olika familjer. 30 (25 procent) av barnen bor med
en ensamstående förälder, i 20 av de 74 familjerna finns en ensamstående
förälder.
Av Gnistans 121 barn så lever 26 (21 procent) i familjer som är nyanlända
(kortare tid i Sverige än två år). Av dessa 26 barn bor 12 i Lindängen och 11 i
Augustenborg. 7 av de 26 barnen är så kallade stammisar.
En hög andel av föräldrarna i familjerna har arbete. I 73 procent av familjerna
arbetar båda eller den ena föräldern. De flesta familjer består av två föräldrar
där båda har arbete (gäller 35 familjer) eller ensamstående med arbete (gäller 14
familjer). Fem familjer består av föräldrar där den ena arbetar och den andra är
föräldraledig, studerande eller sjukskriven. Nio familjer är nyanlända och där
deltar föräldrarna i olika typer av introduktion och studier. I övriga familjer har
föräldrarna försörjningsstöd (fyra familjer) eller är sjukskrivna, studerande eller
deltar i arbetsmarknadspolitiska åtgärder.
Lokal fritidsverksamhet i förhållande till fritidshem
Stadsområdesnämnderna har enligt Malmö stads reglemente ansvar för att
tillhandahålla lokal fritidsverksamhet då sådan inte ankommer på
fritidsnämnden. Med lokal fritidsverksamhet för barn och ungdom menas
exempelvis fritidsgårdar och andra typer av mötesplatser.
Det finns ingen enhetlig definition av begreppet mötesplats, men oftast menas
en fysisk plats som återkommande erbjuder aktiviteter, både öppen verksamhet
och gruppverksamhet. Stadsområdesnämnderna bedriver olika former av
mötesplatser för barn och ungdom i enlighet med reglementet. Den vanligaste
formen är fritidsgårdar och mötesplatser för större barn och ungdomar.
Stadsområdesnämnd Söder driver tre fritidsgårdar (Lindängen, Nydala och
Oxie). Fritidsgårdarna är öppna för äldre barn och ungdomar fram till 21.30,
helger fram till kl. 23.00.
9│ Utredning om mötesplats Gnistan
För barn i skolår 4-6 har fritidsgårdarna öppet i varierande grad, oftast tre
dagar per vecka kl. 14.00-17.00. Stadsområdesnämnd Söder driver också
allaktivitetshusen i Lindängen och Hermodsdal. Dessa erbjuder ett antal
aktiviteter varje dag och målgruppen är barn, ungdomar och vuxna. Även
yngre barn i skolår 1-3 har möjlighet att delta på några av aktiviteterna. Dessa
är schemalagda på eftermiddagen efter skoltid, senast fram till kl. 17.00 och
pågår 60-90 minuter.
Gnistan är en lokal fritidsverksamhet i form av en mötesplats för barn enligt
Malmö stads reglemente.
Med lokal fritidsverksamhet menas inte den typ av verksamhet efter skoltid
som föräldrar är i behov av för att kunna arbeta eller studera. Denna
verksamhet benämns antingen som fritidshem eller som öppen
fritidsverksamhet och är skolans ansvar. Öppen fritidsverksamhet (även kallad
fritidsklubb) kan skolan erbjuda istället för fritidshem för barn i åldern 10-12
år. Både fritidshem och öppen fritidsverksamhet regleras av skollagen samt
läroplanen. Skollagen anger rättigheter och skyldigheter för barn (elever) och
deras vårdnadshavare. I skollagen finns också skolans och huvudmannens
ansvar för verksamheten beskrivet.
Det är flera olika saker som skiljer mötesplatser och fritidshem. Enligt
skollagen är till exempel skolan skyldig att tillhandhålla plats i fritidshem för de
som är i behov av det. Skollagen anger att fritidshem måste erbjudas under lov
men inte under helger, kvällar och nätter. Någon motsvarande bestämmelse
som reglerar öppettider för mötesplatser finns inte. I skollagen finns också
bestämmelser om skyldigheten att ge särskilt stöd till de barn som behöver det.
Skollagen anger krav på kvalitetsarbete samt åtgärder vid kränkande
behandling. Mötesplatser regleras inte av skollagen och några liknande
bestämmelser som styr verksamheten finns inte.
Andra möjliga driftsformer för Gnistans mötesplats
Denna utredning har haft som uppdrag att också undersöka möjligheten till
andra driftsformer för Gnistan.
Grundskoleförvaltningen driver verksamheten
En möjlighet kan vara att grundskoleförvaltningen driver eller delvis finansierar
Gnistan. Mycket tyder på att många av de yngre barnen är inskrivna på Gnistan
istället för på skolans fritidshem. Detta gäller framför allt de barn som bor i
Augustenborg och som sannolikt går på Augustenborgsskolan. Det är troligt
att Augustenborgsskolan skulle haft betydligt fler barn på sina egna fritidshem
om inte Gnistan hade funnits. En försiktig beräkning visar att det går minst 20
barn på Gnistan som annars skulle finnas i skolans fritidshem.
Utredningen kan därför konstatera att Stadsområdesnämnd Söder driver och
finansierar en verksamhet som till vissa delar faller under grundskolenämndens
ansvar och som de också tilldelas kommunbidrag för.
10│ Utredning om mötesplats Gnistan
Augustenborgsskolan driver fritidshem för eleverna i skolår F-6. För de elever
som går i skolår 4-6 finns en särskild verksamhet som är anpassad till de lite
större barnen.
Utbildningschefen för Söder ser inga möjligheter att grundskoleförvaltningen
skulle medfinansiera Gnistans verksamhet.
Rektor på Augustenborgsskolan vittnar om ett gott samarbete med Gnistan
samt att mötesplatsen har stor betydelse för många av de barn som går på
Augustenborgsskolan. Rektorn lyfter bland annat fram Gnistans betydelse för
de barn som behöver extra stöd och hjälp samt att Gnistan erbjuder läxhjälp,
omtanke, gemenskap och kan verka kompensatoriskt för de barn där
föräldrarna av olika skäl inte fullt ut räcker till för sina barn. Gnistan har också
generösa öppettider vilket passar en del föräldrar.
Fritidsklubb eller öppen fritidsverksamhet
En alternativ verksamhetsform för Gnistan skulle kunna vara så kallad
fritidsklubb (öppen fritidsverksamhet). Stadsområdesnämnd Norr driver på
uppdrag av grundskolenämnden två fritidsklubbar som erbjuds barn i tre olika
skolor inom utbildningsområde Norr. Fritidsklubbarna är öppna skoldagar kl.
14.00-17.00 och lovdagar och studiedagar kl. 10.00-17.00. Grundskolenämnden
betalar ersättning till Stadsområdesnämnd Norr per inskrivet barn enligt avtal.
Huvudmannaansvar enligt skollagen ligger under grundskolenämnden.
Utbildningschefen för Söder ser i nuläget inte några möjligheter att på samma
sätt som i Norr göra avtal med Stadsområdesnämnd Söder för att driva
Gnistan som en fritidsklubb. Fritidsklubbarna i Norr är ett pilotprojekt som
ska utvärderas. Det finns också oklarheter kring en del ansvarsfrågor. En
fritidsklubb skulle också utestänga den stora grupp barn i åldern 6-9 år som nu
är inskrivna på Gnistan.
MKB anser att Gnistan har stor betydelse för hela bostadsområdet, inte minst
vad gäller den sociala situationen bland barn och ungdomar. MKB har uttalat
att de eventuellt kan tänka sig att ytterligare stödja verksamheten rent
ekonomiskt. MKB vill inte ta över och driva verksamheten i egen regi. De
driver visserligen liknande verksamheter i Rosengård men menar att detta inte
är helt lyckat då mötesplatser inte ingår i deras uppdrag som bostadsföretag.
Verksamheten drivs av förening
Ett alternativ till kommunal drift för Gnistan skulle kunna vara att en förening
driver verksamheten. Som tidigare nämnts var Gnistan från början en
föreningsdriven verksamhet (Unga Örnar). Kostnaderna i Gnistans verksamhet
är dock svåra att bära för en förening. Det ekonomiska stöd som en förening
kan få från fritidsförvaltningen täcker inte de kostnader som finns i nuvarande
verksamhet. Enligt fritidsförvaltningen så finns det tre registreringsnivåer för
föreningar. Att gå från nivå 1 till nivå 3 tar 12 månader om föreningen
uppfyller villkoren. På nivå 1 är stödet och bidragen begränsade vilket i princip
innebär att man som mest kan få 10 000 kr i startbidrag. Det är först på nivå 3
som man har möjlighet att söka samtliga bidrag.
11│ Utredning om mötesplats Gnistan
Gnistans mötesplats är en verksamhet som är nära knuten till bostadsområdet
Augustenborg. På området finns i dagsläget inte någon förening som bedöms
ha intresse och möjlighet att driva vidare Gnistan. Kontakt har tagits med
föreningen Hidde Iyo Dhaqan som har verksamhet i närbelägna Seved. Hidde
Iyo Dhaqan bildades 1995 och är en kulturell och ideell organisation som bland
annat arbetar för att underlätta integrationen av den somaliska gruppen med
det svenska samhället. Föreningen har liksom Gnistan en ekologisk profil och
ägnar sig åt stadsodlingar och bi- och insektsodling där barn engageras i
konkret miljöarbete. I samtal med ordförande och projektmedarbetare i Hidde
Iyo Dhaqanf framkom att det inte finns några möjligheter för föreningen att
överta någon drift av Gnistan. Föreningen var dock intresserad av samarbete
kring Kaninhotellet.
Föreningen Soroptimisterna har engagerat sig i Gnistans verksamhet.
Soroptimisterna är en internationell, politiskt oberoende organisation
bestående av yrkeskvinnor som arbetar för flickor och kvinnors rättigheter.
Soroptimisterna i Malmö ger stöd till Gnistan i form av material som används i
verksamheten. Soroptimisterna har dock inte någon möjlighet att driva
verksamheten.
En möjlig lösning för fortsatt verksamhet på Gnistan är att föräldrar och andra
boende i Augustenborg bildar en förening och med stöd av MKB och ideella
krafter håller mötesplatsen öppen. En eventuell förening skulle behöva se över
i vilken omfattning den skulle kunna driva verksamheten och sannolikt behöva
minska öppettiderna betydligt.
Barnen på Gnistan – en jämställdhetsanalys
Gnistans besökare
Flickor
Pojkar
56%
44%
Pojkar
Stammisar
33%
Flickor
65%
35%
Tabell 1: antal besökare upp delad på kön & antal stammisar i procent. Tabell 2: antal stammisar i procent
uppdelad på kön.
12│ Utredning om mötesplats Gnistan
I kartläggningen framkommer att 121 flickor och pojkar är besökare på
Gnistan. Av dessa är 53 flickor och 68 pojkar. För att bättre kunna göra en
jämförelse mellan könen kommer samtliga siffror att räknas om i procent i
denna könskonsekvensanalys. Bland de 121 besökare är 44 procent flickor
respektive 56 procent pojkar. Fördelningen av antalet flickor och pojkar som
besöker Gnistan är relativt jämn, dock är det något fler pojkar än flickor.
33 procent av de som besöker Gnistan är så kallade ”stammisar”, vilket innebär
att flickorna eller pojkarna besöker Gnistan tre eller fler dagar per vecka.
65 procent av de besökare som är stammisar är pojkar och 35 procent är
flickor. Pojkar besöker således Gnistan i högre utsträckning än flickor, detta
trots att besöksantalet mellan könen är någorlunda jämt.
Könsmönster
Fler pojkar än flickor besöker Gnistan
Fler pojkar än flickor är stammisar, det vill säga besöker Gnistan tre till fler
dagar per vecka.
Nyanlända föräldrar
Nyanlända
Flickor
42%
21%
Pojkar
58%
Nyanlända
Tabell 3: andel av besökarna som är nyanlända och har nyanländna
föräldrar i procent uppdelad på kön.
Av de 121 flickor och pojkar som ingått i kartläggning är 21 procent nyanlända
och har föräldrar som båda är nyanlända (kortare tid i Sverige än två år). 9 av
de 74 familjer som har barn som besöker Gnistan är nyanlända. Bland de
nyanlända är 42 procent flickor respektive 58 procent pojkar. Det är således
fler pojkar än flickor som själv är nyanlända och har två föräldrar som även är
nyanlända.
Könsmönster:
Fler pojkar än flickor är nyanlända.
Går på fritidshem
Går på fritids
31%
Flickor
47%
Pojkar
53%
Tabell 4: andel av besökarna som går på fritidshem i procent och uppdelad på kön
13│ Utredning om mötesplats Gnistan
31 procent av Gnistans besökare går på fritidshem. Av dessa är 47 procent
flickor respektive 53 procent pojkar, 29 procent av flickorna och 34 procent av
pojkarna går på fritidshem. Det finns således inte någon signifikant skillnad
mellan flickor och pojkar.
Ensamstående föräldrar
Ensamstående
25%
Flickor
32%
Pojkar
19%
Ensamstående
Tabell 6: antal besökare med ensamstående föräldrar i procent uppdelad på kön
25 procent eller 30 av de flickor och pojkar som besöker Gnistan har en
förälder som är ensamstående. 32 procent av flickorna och 19 procent av
pojkarna har en förälder som är ensamstående. Det är således fler flickor än
pojkar som har en förälder som är ensamstående.
Könsmönster
Fler flickor än pojkar har en förälder som är ensamstående.
Könskonsekvensanalys
Ovanstående tabeller visar på att en eventuell minskning eller avveckling av
Gnistan kommer att påverka flickor och pojkar på olika sätt. I en del
avseenden påverkas pojkarna i högre grad än flickor och tvärtom. Det är fler
pojkar än flickor som besöker Gnistan samt vistas där flera gånger i veckan, så
kallade ”stammisar”. Det är alltså i högre grad pojkar som vid en nedläggning
eller större minskning av öppettider av verksamheten på Gnistan skulle
påverkas. Det är också fler pojkar som lever i familjer som är nyanlända till
Sverige. Denna grupp kan tänkas ha ett större behov av att få möjligheter att
skapa en trygg social grund i sitt nya land och träna språket, någonting som
Gnistan erbjuder.
32 procent av de flickor och pojkar som besöker Gnistan går på fritidshem,
vilket innebär att majoriteten av besökarna inte deltar i fritidshem efter skolan.
Fördelningen mellan könen är jämn med 47 procent flickor och 52 procent
pojkar. Som nämnts tidigare finns det alltså inte någon signifikant skillnad
mellan flickor och pojkar när det gäller denna aspekt.
Det är utredarens uppfattning att en eventuell avveckling eller minskning av
Gnistans verksamhet inte är ett jämställdhetsproblem. Detta på grund av att ett
sådant beslut inte skulle drabba flickor och pojkar i olika grad, även om flickor
och pojkar skulle påverkas på olika sätt.
14│ Utredning om mötesplats Gnistan
Sammanfattning
Stadsområdesnämnd Söder har vid sitt sammanträde i april 2015 tagit ställning
till förvaltningens förslag om att Gnistan skulle avvecklas eller övergå till annan
regi eller huvudman. Vid sammanträdet beslutade nämnden att verksamheten
skulle utredas och att den bedömda ekonomiska effekten för 2015 skulle
överföras som en minskning av kostnaderna för nämndens ledamöter och
stabens utgifter.
Mötesplatsen har i olika former funnits i bostadsområdet Augustenborg sedan
1999. Sedan omorganisationen i Malmö stad 2013 tillhör den
Stadsområdesförvaltning Söder, avdelningen för områdesutveckling. Den har
tidigare bland annat tillhört barn- och ungdomsverksamheten i före detta Fosie
stadsdelsförvaltning.
Gnistan riktar sig till alla barn i Malmö men en stor majoritet av barnen bor i
Augustenborg. Gnistan har utvecklats i nära samarbete med framväxten av
ekostaden Augustenborg. MKB är en nära samarbetspartner och finansiär av
verksamheten.
Gnistan har för närvarande (juni 2015) 121 barn inskrivna. Under 2015 har i
genomsnitt 21 barn per dag vistats där. Föräldrar och barn är nöjda med
verksamheten. Flera samarbetspartners, inte minst MKB och
Augustenborgsskolan, är mycket positiva till Gnistan.
Gnistan har en ekologisk profil och har Grön flagg. Mötesplatsen har som mål
att inkludera alla barn och personalen arbetar målmedvetet med att barnen ska
klara av sin skolgång. Gnistan strävar efter att underlätta för föräldrar att
yrkesarbeta och studera bland annat genom att ha öppet efter fritidshemmens
ordinarie öppettider.
I hög utsträckning har föräldrarna till barnen på Gnistan arbete. Det finns
också en grupp barn som bor med familjer som är nyanlända till Sverige. Dessa
barn är dock inte så mycket på Gnistan, få av dem är så kallade stammisar.
Utredningen visar att de yngre barnen på Gnistan, framför allt de som bor i
Augustenborg, går på fritidshem i betydligt mindre utsträckning än andra
jämförbara barn. Det är sannolikt att en del föräldrar väljer att låta barnen gå
på Gnistan istället för på skolans fritidshem. Skolan har ansvar och
kommunbidrag för att driva fritidshem för barn i skolår F-6. Det innebär att
Stadsområdesnämnd Söder driver och finansierar en verksamhet som till vissa
delar fyller ett behov som en annan nämnd har ansvar för.
Gnistan har mer generösa öppettider än skolans fritidshem. En av
grundtankarna vid starten av Gnistan har också varit att kunna erbjuda
föräldrarna omsorg om barnen på så kallade ob-tider. Detta kan vara viktigt för
den grupp föräldrar som arbetar eller studerar på kvällar. Men det är inte
stadsområdesnämndens ansvar att bedriva barnomsorg, vare sig på dagtid eller
på kvällar och helger. Det är grundskolenämndens ansvar.
15│ Utredning om mötesplats Gnistan
Grundskoleförvaltningen har inte någon möjlighet eller avsikt att bidra
ekonomiskt till Gnistans verksamhet och inte heller att göra avtal om att
Stadsområdesförvaltning Söder på skolans uppdrag skulle driva fritidsklubb för
barn i skolår 4-6.
Alternativ för framtiden
Utredningen visar ett det finns olika alternativ vad gäller framtiden för
mötesplats Gnistan. Nedan beskrivs de olika alternativen och vilka
konsekvenser de skulle kunna få för bland annat barnen, familjerna samt för
ekonomin.
Alternativ 1: Gnistan behålls i kommunal regi – minskat
öppethållande
Ett alternativ är att stadsområdesnämnden fortsätter att driva Gnistan men att
verksamheten görs om till en renodlad mötesplats utan inslag av barnomsorg
på kvällstid. Detta ligger i linje med det ansvar för lokal fritidsverksamhet som
anges i Malmö stads reglemente för stadsområdesnämnderna. Öppettiderna
ändras så att de anpassas till stadsområdesnämndens övriga mötesplatser för
barn. Fritidsgårdarna inom stadsområdet har öppet fram till kl. 17.00 för barn i
skolår 4-6. Av de barn som besöker Gnistan så går endast fem procent i skolår
7-8.
I detta alternativ fortsätter Gnistan att vara en mötesplats för barn i åldern 6-14
år men öppettiderna halveras jämfört med idag, exempelvis till kl. 14.00-18.00
måndag till fredag. Genom att behålla åldersgruppen samt ha öppet varje
vardag fram till kl. 18.00 kan det även fortsättningsvis bli så att vissa föräldrar,
framför allt för de yngre barnen, kommer att använda Gnistan som alternativ
till skolans fritidshem.
Minskade öppettider innebär att man måste se över verksamhetens innehåll.
Det innebär också att tillgången till mötesplatsen minskar betydligt. Detta
skulle särskilt påverka de barn som ofta är på Gnistan. Nya öppettider
beräknas minska kostnaderna med ca 500 tkr. De bidrar därmed till att få
stadsområdesnämndens budget i balans.
En konsekvens av minskade öppettider är att en del föräldrar skulle få svårt att
kombinera arbete eller studier med föräldraskap då de inte längre skulle ha
tillgång till en verksamhet som har öppet efter fritidshemmens ordinarie
öppettider. En sådan verksamhet är dock inte stadsområdesnämndens ansvar.
Vid fortsatt drift kvarstår behovet av förändringar i nuvarande lokal, alternativt
en ny lokal i markplan samt att utifrån arbetsmiljön se över bemanningen.
Alternativ 2: Gnistan avvecklas i kommunal regi
Ett annat alternativ är att nämnden beslutar att förvaltningen inte längre ska
driva och finansiera Gnistan. Som skäl för detta alternativ finns framför allt de
ekonomiska aspekterna. Stadsområdesnämnden har ett stort underskott och
16│ Utredning om mötesplats Gnistan
behöver anpassa verksamheten för att få budget i balans. En nedläggning skulle
innebära minskade kostnader med 1159 tkr.
En nedläggning skulle drabba de barn som nu deltar i Gnistans verksamhet. En
del av barnen på Gnistan skulle sannolikt skrivas in på skolans fritidshem och
på så sätt få sina behov av omsorg tillgodosedda. Det finns dock barn som
utifrån föräldrarnas situation inte har rätt till fritidshem. Dessa barn skulle då
stå utan organiserad fritidsverksamhet efter skoltid.
För den grupp barn som är mycket på Gnistan skulle påverkan vara stor. Det
gäller framför allt de omkring 40 barn som är så kallade stammisar samt de
barn som lever under svåra hemförhållanden.
En del föräldrar skulle få svårt att kombinera arbete eller studier med
föräldraskap då de inte längre skulle ha tillgång till en verksamhet som har
öppet efter fritidshemmens ordinarie öppettider. En sådan verksamhet är dock
inte stadsområdesnämndens ansvar.
Ett mindre antal barn bedöms istället bli besökare på någon av fritidsgårdarna.
De riktar sig dock inte till yngre barn och erfarenheten säger också att de som
besöker en fritidsgård i mycket stor utsträckning bor i dess närhet.
Det finns alternativa driftsformer för Gnistan. Möjlighet finns att en lokal
förening bildas av föräldrar och andra intressenter och att MKB väljer att
fortsätta att stödja verksamheten genom att även framöver tillhandahålla
hyresfria lokaler. En förening skulle ha möjligheter till vissa bidrag från
fritidsförvaltningen och skulle också kunna söka bidrag och projektmedel från
exempelvis allmänna arvsfonden. En föreningsdriven mötesplats skulle
sannolikt behöva minska öppettiderna betydligt. Utredningen har inte kunnat
få fram några andra ickekommunala driftsformer som är realistiska för en
fortsatt verksamhet på Gnistan.
17│ Utredning om mötesplats Gnistan