Samrådsunderlag - Luleå Renhållning AB

Samrådsunderlag
Kretsloppsanläggning på Lövskatan
Luleå Renhållning AB
2015-09-08
Uppdragsnr: 15062
Status: Slutversion
Samrådsunderlag
Kretsloppsanläggning på Lövskatan
Luleå Renhållning AB
Beställare
Luleå Renhållning AB
Erika Lundström
Konsult
Vatten & Miljöbyrån i Sverige AB
Bergvikskurvan 11C
973 31 Luleå
Organisationsnummer: 556735-9434
Telefon: 0920-24 17 70
E-post: [email protected]
Hemsida: www.vmbyran.se
Uppdragsledare: Charlotta Lindberg
Granskare: Nils Hansson
2015-09-08
Sida 2 (10)
Innehåll
1
Bakgrund och syfte ................................................................................................... 4
2
Sammanfattning ....................................................................................................... 4
3
Administrativa uppgifter .......................................................................................... 5
4
Beskrivning av verksamheten ................................................................................... 5
5
Lokalisering ............................................................................................................... 6
6
Kommunala planer ................................................................................................... 7
7
Transporter ............................................................................................................... 7
8
Stadsbild och naturmiljö ........................................................................................... 9
9
Utsläpp till luft .......................................................................................................... 9
10
Utsläpp till mark och vatten ..................................................................................... 9
11
Buller ......................................................................................................................... 9
12
Nedskräpning ............................................................................................................ 9
13
Allmänna intressen, miljökvalitetsnormer och miljökvalitetsmål ............................ 9
14
Kontroll ................................................................................................................... 10
2015-09-08
Sida 3 (10)
1 BAKGRUND OCH SYFTE
Luleå Renhållning AB driver en återvinningscentral (ÅVC) på området Kronan. Kommunens
arbetsmarknadsförvaltning driver en återvinningsmarknad (ÅVM) på samma område. Eftersom det ska
byggas bostäder på Kronan måste verksamheterna flyttas. En ny kretsloppsanläggning med både ÅVC
och ÅVM planeras därför på fastigheten Lövskatan 9:1. Fastigheten ägs av Luleå kommun.
För att få driva den planerade verksamheten krävs miljötillstånd från länsstyrelsen. Ett led i
tillståndsprocessen är att ett samråd ska hållas med de myndigheter, organisationer och den allmänhet
som kan vara särskilt berörd. Samrådet syftar till att informera om den planerade verksamheten samt
att ge berörda möjlighet att föra fram synpunkter och frågeställningar. Sedan samråd hållits och
synpunkterna sammanställts i en samrådsredogörelse, startar arbetet med att ta fram den
miljökonsekvensbeskrivning (MKB) som ingår i tillståndsansökan.
Kommunen arbetar för närvarande med en ny detaljplan för området. Även i den processen ingår att
utarbeta en MKB. Det underlag och de utredningar som tagits fram i detaljplanens MKB kommer
delvis att utgöra underlag även för MKB för prövningen av miljötillståndet. De preliminära
bedömningar av miljökonsekvenser som redovisas i detta samrådsunderlag grundar sig till stor del på
slutsatserna i detaljplanens MKB. Dessa kan komma att revideras beroende på ny information som
kommer fram under samrådsprocessen.
2 SAMMANFATTNING
Verksamheten kommer att ge upphov till luftutsläpp från transporter till och från samt inom
kretsloppsanläggningen. Konsekvenserna av utsläppen bedöms bli små och endast lokala. Stoftnedfall
från SSAB kommer troligen att öka något i kvarteret Lövskatan då träd inom området kommer att
avverkas. Bullernivåerna från trafik och från hantering av containrar och material inne på området
förväntas bli låga. Vid de närmaste fastigheterna bedöms skillnaden jämfört med dagens förhållanden
bli marginell. Övriga moment som skulle kunna påverka miljön negativt är eventuella olyckor eller
läckage vid hanteringen av farligt avfall. För att minska denna risk kommer all mottagning av farligt
avfall att ske över disk i en bemannad byggnad.
2015-09-08
Sida 4 (10)
3 ADMINISTRATIVA UPPGIFTER
Verksamhetsutövare:
Luleå Renhållning AB
Organisationsnummer:
556019-0331
Kontaktperson:
Erika Lundström,
Adress:
Murbruksvägen 4, 973 45 LULEÅ
Telefon:
0920-250929
E-post:
[email protected]
Fastighetsbeteckning:
Lövskatan 9:1
Fastighetsägare:
Luleå Kommun
Tillsynsmyndighet:
Miljö- och byggnämnden, Luleå
Kommun
Kommun:
Luleå Kommun
Län:
Norrbottens län
SNI-kod:
90.40 C, 90.45 B
4 BESKRIVNING AV VERKSAMHETEN
Vid Lövskatans kretsloppsanläggning kommer en återvinningscentral (ÅVC) att integreras med en
återvinningsmarknad (ÅVM). På anläggningen ska hushåll och småföretag kunna lämna samma
fraktioner av avfall som är möjligt att lämna på ÅVC Kronan i dagsläget. De kommer alltså kunna
lämna grovavfall, trädgårdsavfall, förpackningsavfall och farligt avfall i form av elektronikavfall så som
kylskåp och vitvaror. Hushållen har också möjlighet att lämna in annat farligt avfall som uppstått i
hemmet så som färgrester, sprayburkar, gasolflaskor, spillolja samt kemikalier och rengöringsmedel. På
anläggningen kommer det att finnas en ramp där man kan köra upp med bil och lämna sitt sorterade
avfall i olika containrar. Farligt avfall i form av färgrester, kemikalier mm lämnas över disk och tas
emot direkt av utbildad personal. För hushåll ingår servicen i renhållningstaxans grundavgift, företag
lämnar avfall mot avgift. Sådant som kan återanvändas och som är lämpligt att sälja eller reparera kan
lämnas till återvinningsmarknaden. På Kronans ÅVC omhändertas idag ca 11 000 ton avfall per år.
Då tillräcklig transportvolym uppnåtts i containrar och kärl kommer avfallet att transporteras vidare till
materialåtervinning, sortering eller energiutvinning i form av förbränning. En mindre del transporteras
bort för deponering eller destruktion.
Anläggningen kommer alltid att vara bemannad då den är öppen. Öppettider är inte fastställda ännu
men det finns en önskan från medborgarna att återvinningscentralen ska ha utökade öppettider kvällar
och helger. Kronans återvinningscentral har idag öppet dagtid, ett par kvällar under veckan samt
lördagar.
2015-09-08
Sida 5 (10)
5 LOKALISERING
I arbetet med att finna en lokalisering för en ny kretsloppsanläggning har kriterier tagits fram – bra
infrastruktur, nog stor yta, så lite störningskänslig omgivning som möjligt, samtidigt som anläggningen
ska vara centrumnära och lättillgänglig. Etableringen på Lövskatan är vald utifrån dessa kriterier för att
vara ett komplement till övriga återvinningscentraler som finns i Antnäs, Råneå och Sunderbyn. En
lokaliseringsutredning gjordes 2011-2012 där ytterligare tre alternativ undersöktes; Örnäset,
Porsögården och Ytterviken. De andra alternativen valdes bort av olika anledningar som
markägarförhållanden, närhet till bostäder, för små tillgängliga arealer eller olämplig topografi.
Vid den föreslagna lokaliseringen på Lövskatan finns det utrymme som krävs. Infrastrukturen i
området är god med mycket bra kommunikationsled (Svartöleden), angränsande fastigheter är
industrifastigheter respektive järnväg. Närmaste bostadsbebyggelse, villakvarter på Lövskatan, ligger ca
200 m nordväst om den planerade anläggningen. Risken för ökade störningar för boende i området
bedöms vara begränsad. Söder om anläggningen finns järnvägen och SSAB:s industriområde.
Lokalisering och förslag till utformning av anläggningen framgår av Figur 1, Figur 2 och Figur 3.
Figur 1. Översiktskarta
2015-09-08
Sida 6 (10)
Figur 2. Satellitbild över området, där omgivande vägar, järnvägar och byggnader framgår. Anläggningens
ungefärliga utbredning är markerad med svart triangel. (Källa: Google Earth)
6 KOMMUNALA PLANER
Luleå kommun arbetar med en ny detaljplan för området som ska möjliggöra etableringen av en
kretsloppsanläggning. Planförslaget är för närvarande ute på samråd, samrådstiden sträcker sig till
2015-09-14. En illustration av planförslaget framgår av Figur 3.
7 TRANSPORTER
Transporter till och från anläggningen kommer att ske längs Svartöleden. För att få bra flyt i trafiken
kommer en cirkulationsplats att anläggas i korsningen Bragegatan/Örnäsvägen/Svartöleden, där en ny
avfartsväg byggs fram till kretsloppsanläggningen (se Figur 3). Beräkningar visar att trafiken kan
förväntas öka med 5-10 % på Svartöleden och med ca 3 % på Hertsövägen. Utredningen visar också
att det inte är troligt att trafiken genom bostadsområdet på Lövskatan ökar.
2015-09-08
Sida 7 (10)
Figur 3. Förslag till utformning. Orange linje markerar körväg för besökare, blå linje markerar körväg för
transportfordon.
2015-09-08
Sida 8 (10)
8 STADSBILD OCH NATURMILJÖ
För att utvärdera områdets naturvärden kommer en naturvärdesinventering att göras under hösten
2015. En stor del av den befintliga skogen i området kommer att avverkas, vilket påverkar stadsbilden.
Genom att spara eller plantera trädridåer längs områdets kanter kan påverkan minskas. En
promenadstig går tvärs igenom området vilken kommer att försvinna.
9 UTSLÄPP TILL LUFT
Luftutsläpp uppstår vid transporter till och från anläggningen samt inne på anläggningen. Ökningen av
trafiken på Svartöleden, och därmed utsläppen, beräknas uppgå till ca 10 %.
Avverkning av skog i området gör att den filterande effekt som träden har på stoftnedfall från SSAB
minskar. Nedfallet kan därmed öka något på Lövskatan.
Sammantaget bedöms anläggningen ge liten påverkan på luftkvaliteten i närområdet och ingen skillnad
i luftpåverkan för Luleå i stort.
10 UTSLÄPP TILL MARK OCH VATTEN
Trädgårdsavfall kommer att mellanlagras på mark. Övrig mellanlagring av avfall kommer att ske i
containrar och farligt avfall kommer att hanteras helt under tak. Risken för utsläpp till mark och vatten
bedöms därför som liten. Dagvatten (regn- och smältvatten) från hårdgjorda ytor kommer inte att vara
mer förorenat än dagvatten från andra parkerings- och körytor. Dagvattnet kommer att genomgå
någon form av rening innan det släpps ut i Aronsviken.
11 BULLER
Bostadsområdet i närheten är idag påverkat av buller från befintlig industriverksamhet på
grannfastigheten (metallåtervinningsanläggning), järnväg och vägar. Kretsloppsanläggningen kommer
att generera ökad trafik och visst buller. Bullerökningen på grund av trafik beräknas inte att vara
märkbar. För boende nära metallåtervinningsanläggningen innebär bullret från kretsloppsanläggningen
att den totala bullernivån ökar marginellt.
12 NEDSKRÄPNING
Viss risk för nedskräpning finns, både då privatpersoner kör avfall till anläggningen och inom
anläggningen vid omlastning och tömning av containrar. Städning kommer därför att ske regelbundet
och i tillräcklig omfattning såväl inom området som längs anslutningsvägen från Svartöleden till
anläggningen.
13 ALLMÄNNA INTRESSEN, MILJÖKVALITETSNORMER OCH
MILJÖKVALITETSMÅL
Alla mark- och vattenområden längs hela norrlandskusten mellan E4 och yttre skärgården omfattas av
riksintresse för friluftsliv. Riksintresset hindrar inte utvecklingen av befintliga tätorter eller det lokala
näringslivet. Närmaste riksintresse för kulturmiljön är Svartöstaden, ca 800 m söder om
kretsloppsanläggningen. Det kommer inte att påverkas av verksamheten. Inga naturreservat, Natura
2000 eller något annat område som är skyddat enligt 7 kap. miljöbalken finns i närområdet.
2015-09-08
Sida 9 (10)
Flytten av kretsloppsanläggningen från Kronan till Lövskatan kommer inte att påverka
miljökvalitetsnormer eller miljökvalitetsmål.
14 KONTROLL
All uttransport av avfall kommer att journalföras. Kontroll av anläggningen och åtgärder för att
förhindra driftsstörningar och tillbud kommer att hanteras i miljötillståndet.
2015-09-08
Sida 10 (10)