Rätten att få gå i skolan, Rörelse 2/2013

Internationellt: Rwanda
Rätten att få
gå i grundskola
Parfait Rwaka, vice ordförande
Nudor, Rwanda
Vilka utmaningar kommer Nudor
att möta för att lyckas?
– Nudor kommer att få lobba
hårt för att barn med olika funktionsnedsättningar ska gå i
skola. Det handlar om att upplysa staten, men också om rätten
till hjälpmedel, att få åka skolbuss och så vidare.
Emmanuel Ndayisaba, generalsekreterare för National Council
of Persons with Disabilities
(NCPD, ett statligt organ), Rwanda
Hur kommer den rwandiska staten
genom NCPD att samarbeta med den
rwandiska funktionshinderrörelsen
genom Nudor?
– Vi behöver arbeta hand-i-hand
med Nudor, vi kan hjälpa varandra med aktiviteter. NCPD är
framför allt ett statligt organ för
påverkan, och vi har möjligheter
att stödja Nudor finansiellt.
30
Att kunna läsa och skriva är grundläggande för att kunna ta sig ur fattigdom. Detta faktum är också ett av FN:s millenniemål, där världens länder
enats om att till 2015 se till att alla barn får gå i grundskola. Men idag
beräknas fortfarande 90 procent av alla barn med funktionsnedsättningar
inte gå i skola på grund av just fattigdom, fördomar och bristande
tillgänglighet. Text & foto: Johan Alexander Lindman
”Utbildning är det mest kraftfulla vapen man kan använda
för att förändra världen”, sa Nel­­
son Mandela 2003. Det är ett bra
uttalande, och stämmer helt
överens med den kampanj som
den svenska paraplyorganisationen MyRight driver just nu.
Som medlem i MyRight ställer sig RBU bakom kampanjen,
men driver också – och helt i
linje med kampanjen – ett projekt i Rwanda just för rätten till
utbildning, för rätten för barn
och unga med funktionsnedsättning att få gå i skola, att få
lära sig läsa och skriva, att ta sig
ur fattigdom. RBU:s vision, ”Ett
rättvist samhälle och ett utvecklande liv för barn och unga
med rörelsehinder” går som
hand i handske med detta, likafullt i Sverige som i Rwanda.
Paraplyorganisation
Enligt statistik från utbildningsdepartementet i Rwanda
så är antalet barn med funktionsnedsättning som inte
slutför, eller ens någonsin börjar, skolan stort. Troligen är det
inte mer än 2 procent av eleverna i den rwandiska grundskolan som har någon typ av funk-
Svenska programprojektet
i Rwanda diskuteras i Kigali.
tionsnedsättning. Av de som
börjar skolan i första klass är
det dessutom bara 32 procent
kvar i sjätte klass. Siffrorna talar sitt tydliga språk.
För att samla den rwandiska
funktionshinderrörelsen, och
med sikte på att bland annat
verka för att alla barn ska få gå i
skola, har RBU och de övriga
svenska organisationerna varit
pådrivande i bildandet av en ny
paraplyorganisation i Rwanda.
Organisationen som samlat sju
nationella rwandiska organisationer inom syn, hörsel, rörelse
och utvecklingsstörning heter
Nudor, vilket står för National
Union of Disability Organizations
of Rwanda. Nudor har etablerat
sig, har ett funktionellt kansli
och en diger verksamhetsplan.
Överst på agendan står alltså
rätten till utbildning för barn
och unga med funktionsnedsättning.
Fattigdom, fördomar och
bristande tillgänglighet är tre
av de främsta orsakerna till att
barnen i Rwanda, liksom i andra utvecklingsländer, stängs
ute från skolan.
Öppna skolorna
För att öppna skolorna har Nudor flera insatser, bland annat
Rörelse nr 2 2013
� MyRight
MyRight är en svensk paraply­
organisation för internationellt utvecklingssamarbete,
där RBU är medlem. Tillsammans i MyRight driver vi
projekt och program i Afrika,
Asien, Europa och Latin­
amerika. Målet är att stärka
de lokala systerorganisationernas möjligheter att
bedriva ett effektivt förändringsarbete för sina målgruppers rättigheter.
Jean Damascéne Nsengiyumva,
Ebba Öhlund, programhandläggare
Vilken är din främsta förhoppning på ett
projekt mellan Nudir och RBU?
Hur ser du på den svenska insatsen i Rwanda?
MyRight, Sverige
generalsekreterare Nudor, Rwanda
– Jag skulle önska att effekten blev att
sam­­hället förstår och efterföljer barnkon­
ventionen, inklusive föräldrarna, och att
alla som berörs, rektorer, lärare med flera,
inser behovet och självklarheten att barn
med funktionsnedsättning ska gå i skola.
att se till myndigheterna skaffar
tillförlitlig statistik; hur många
barn är det, var bor de, varför går
de inte i skolan? Vad säger lagstiftningen och hur ser det
egentligen ut? Gapet mellan teori och praktik är mycket stort.
Utifrån denna kunskap vill Nudor påverka nationellt, regionalt och lokalt med information om barnkonventionen och
– inte minst – se till att medel
anslås för att myndigheterna
ska kunna skapa förändring.
Det är också här RBU:s kunska-
Man befinner sig på olika nivåer, och
svenska SRF är etablerade här sedan flera
år, medan RBU satsar på Nudor och ett
eget projekt där. Vi är generellt sett väldigt
unga i Rwanda, men engagemanget är
stort. Extra positivt att Nudor etablerats
som paraplyorganisation.
per kan komma till pass, genom
att beskriva hur man kan använda barnkonventionen som redskap, kanske genom att göra en
parallellrapport från Nudors
sida om skolsituationen, en rapport som FN granskar vid sidan
av Rwandas officiella rapport
om efterlevnaden av konventionen. Många aktiviteter syftar
till utbildning av de berörda, såsom rektorer, lokala skolansvariga med flera. Information och
att nå ut via media är fundamen­
talt. Radion i Rwanda är oslag-
Du kan hjälpa
RBU:s arbete i Rwanda
För att kunna bistå Nudor i det viktiga arbetet med att
få barn med funktionsnedsättning att gå i grundskolan i Rwanda behövs pengar. Anslaget kommer via
MyRight från Sida, medan riksförbundet RBU bistår
med en mindre del.
Ditt stöd är viktigt för att säkra projektet. Vill du
eller din RBU-förening stödja finns det flera sätt: vill
din RBU-förening engagera sig i projektet tillsammans
med RBU Skåne och RBU Uppsala, som driver projektet,
kontakta pia. [email protected]
Vill du stödja som medlem/privatperson, sätt in
ditt bidrag på RBU:s PG 90 00 71-2, och märk det
”Rwanda”. Tack för ditt stöd!
bart som medium, radioapparater har alla, men väldigt få tv.
RBU stöttar
I Rwanda finns ett enormt arbete
att göra. Men erfarenheter visar
att om Nudor lyckas sam­arbeta
med regeringen, myndigheter
och oss biståndsaktörer kan
konkreta förbättringar genom­­­f öras. RBU är därför med och
stöttar Nudors strävan att se till
att alla barn får gå i skolan, och
därmed att få förutsättningar
att delta i samhället och själva
driva på för samhällsförändringar. Arbetet har just börjat. •
Vi ses väl?
Vi åker till fritidsmässan minfritid.nu i
Huddinge den 17-18 maj.
Skidresor, läger, jurdik, träning, webb-TV,
rekrytering, utbildningar & resor
www.vhassistans.se
Kom och träffa några av oss som
jobbar på Samtrans, vi finns där under
hela mässan. Vi ses!
Boka din resa på 08-1200 1200!
Rörelse nr 2 2013 31
�