Rollbeskrivning

 Material Handling Rollbeskrivning
Uppdrag:
Chef Ekonomi & Administration.
Övergripande Mål: Medverka i utvecklingen av både avdelningens och bolagets arbete för
att bidra till att hela koncernens framgångsrikt skall nå de långsiktiga
målen.
Sammanhang:
Karlskoga Energi och Miljö.
www.karlskogaenergi.se
Koncern VD, Jens Isemo har ordet
Karlskoga Energi & Miljö är en koncern med en stor
och bred verksamhet. Vi erbjuder privatpersoner och
företag produkter och tjänster inom områdena elnät,
fjärrvärme/kraftvärme, stadsnät, vattenkraft,
vatten/avlopp, renhållning, återvinning, biogas och
elhandel. Företaget ägs av Karlskoga kommun och
totalt är vi drygt 180 medarbetare i koncernen som
årligen omsätter cirka 500 miljoner kronor.
Verksamheten bedrivs i åtta olika bolag.
Våra kundvärden är Framåtriktat – Hållbart – Värdeskapande och dessa värdeord ska
känneteckna våra verksamheter och alla oss som arbetar i koncernen. Koncernen presterar bra
och har en stark miljöprofil samtidigt som vi står inför stora utmaningar på de marknader där
vi agerar. En grundförutsättning för att bli fortsatt framgångsrika i vårt arbete är att vi driver
och står för ett ledarskap som engagerar och uppmuntrar till delaktighet. Vi vill ha stolta
medarbetare som vill vara med och göra skillnad.
Vi söker nu en ny chef för Ekonomi & Administration. I samband med förändringen ser vi
över avdelningens uppdrag. Ansvaret utökas med exempelvis övergripande ansvar för
koncernens inköp samt en tydligare roll för affärscontrolling. Uppdraget är viktigt för
koncernen då våra verksamheter helt drivs utifrån affärsmässiga principer och med en tydlig
1
www.sandahls.se
ekonomisk styrning. Att med hög kompetens, stort engagemang och
gott ledarskap hålla ihop koncernens ekonomi är avgörande för vår
fortsatta framgång.
Vi vill ha en lagledare som tillsammans med sina medarbetare driver
och utvecklar verksamheten för att uppnå våra högt ställda mål.
Material Handling Är du engagerad, ser utmaningar i uppdraget och vill vara med på den
här spännande resan? Då kanske du är rätt person för oss?
Jens Isemo, Koncern VD
Karlskoga Energi & Miljö
Karlskoga Energi & Miljö AB
Koncernen Karlskoga Energi & Miljö består av åtta olika verksamheter som dagligen arbetar
med gröna energilösningar för det hållbara samhället. Karlskoga Energi & Miljö AB är
moderbolaget som marknadsför och säljer koncernens tjänster och sköter den
koncerngemensamma administrationen. Koncernen består i övrigt av;
Karlskoga Energi & Miljö AB moderbolaget.
Karlskoga Elnät AB som har hand om elnätsdistributionen, marknadsplatsen där
elleverantör och elkonsument möts.
Karlskoga Kraftvärmeverk AB producerar och levererar värme, ånga och el samt ansvarar
för Mosseruds återvinningsanläggning.
VA-bolaget i Karlskoga AB producerar dricksvatten och renar avloppsvatten.
Karlskoga Stadsnät AB levererar bredbandstjänster i ett öppet stadsnät.
Karlskoga Vattenkraft AB driver 24 småskaliga vattenkraftverk i Timsälven och
Svartälven.
Renhållningsbolaget i Mellansverige AB har hand om avfallshämtning i Karlskoga och
Storfors kommuner.
Biogasbolaget i Mellansverige AB är samägt av kommunerna Karlskoga, Örebro och
Kumla. Syftet med samarbetet är att öka användningen av biogas som drivmedel i
regionen.
För organisationsschema, se bilaga 1.
Totalt arbetar drygt 180 personer i koncernen dagligen med gröna energilösningar för det
hållbara samhället.
Koncernen är helägd av Karlskoga kommun. Omsättning är cirka 500 miljoner kronor.
För årsredovisning, se www.karlskogaenergi.se/om-oss/arsredovisningar/
Affärsidé och Vision
Framåtriktat, hållbart och värdeskapande är Karlskoga Energi & Miljös varumärkesvärden
som kännetecknar verksamheten och därigenom skapar mervärden för kunden.
Affärsidé
Vi ska inom respektive verksamhetsområde tillgodose den kvalitet och effektivitet som
kunderna önskar. Med fokus på kundernas behov skapar Karlskoga Energi & Miljö
mervärden och utvecklas med hållbarhet som främsta mål.
2
www.sandahls.se
Material Handling Vision
Nuvarande kunder uppfattar Karlskoga Energi & Miljö
som den mest attraktiva partnern. Möjliga kunder ser
Karlskoga Energi & Miljö som ett av
huvudalternativen vid val av leverantör. För de
anställda ska detta resultera i ett kravställande,
utvecklande och tillfredsställande arbetsklimat.
För ägarna är utbytet att nå den resultatförväntan som
redovisas i ägardirektiven. Här ryms även riktlinjer om
långsiktig hållbarhet.
Organisationen
Moderbolaget Karlskoga Energi & Miljö består ett trettiotal tjänster inom avdelningarna HR,
Ekonomi & Administration, Marknad & Information, Miljö & Kvalitet, IT & Telefoni,
Kommunikation samt Affärsutveckling. Avdelningen för Ekonomi & Administration där du
kommer att vara chef är tillsammans med avdelningen för Marknad & Information bolagets
största.
Din Ledarroll på Karlskoga Energi och Miljö
“Ingen dag är den andra lik, det finns alltid nya utmaningar. Jag har fantastiska kollegor och
detta tillsammans med en bra arbetsgivare som satsar på sin personal och tror på utveckling
gör att jag älskar att gå till jobbet varje morgon!”
- Jenny Johrin
Verksamhetschef VA-bolaget
Som ledare har du en viktig roll för Karlskoga Energi & Miljös framtidsresa.
Ledningsgruppens arbete präglas idag av en stor öppenhet och prestigelöshet. Inom bolaget
sker ett tydligt utvecklingsarbete med ett stort engagemang för varandras områden där bolaget
utvecklas.
Som chef leder du din avdelning varje dag och
fungerar som stöd och servicefunktion
gentemot dotterbolagens verksamhet.
Du har ett övergripande ansvar inom
områdena ekonomi och administration genom
arbetet i koncernledningen och ditt ledarskap
präglas av koncernens värderingar och
ledarkultur där värden som lyhördhet, respekt,
initiativförmåga, kreativitet och god
kommunikation tas tillvara och skapar ett
koncernövergripande ambassadörskap.
För att lyckas som ledare på Karlskoga Energi & Miljö lyckas du kombinera förmågan att
utgöra en ekonomisk kompetensfunktion med att leda din avdelning i att utveckla sina roller
och kan anta ett stöttande eller styrande förhållningssätt i rätt situation.
Ett stort fokus kommer ligga på att upprätta ett tydligt arbetssätt för ekonomistyrning för
koncernledningen, att coacha dina medarbetare samt fungera som ekonomistöd för
3
www.sandahls.se
dotterbolagen. Detta innebär bl.a. ett ansvar för att ekonomiarbetet är väl integrerat med övrig
verksamhet inom koncernen, att stötta andra chefer vad gäller ekonomifrågor så att de kan
utöva sitt ledarskap och ta kloka beslut samt att driva strategiska projekt för hela koncernens
utveckling.
För mer information om vårt arbete med ledarskap, se bilaga 2.
Material Handling Ledare för avdelningen Ekonomi & Administration.
Avdelningen för Ekonomi & Administration kommer att bestå av avgående ekonomichef som
kommer att arbeta halvtid under 2016 som stöd vid installation av ny chef.
Redovisningsansvarig, tre ekonomiassistenter, en administratör samt en inköpsansvarig.
Flertalet medlemmar har arbetat länge vid
ekonomiavdelningen, och samtliga
medlemmar på avdelning har en god kunskap
om Karlskoga Energi & Miljös verksamhet.
Sammansättningen av avdelningen är
nyinstiftad i ett led att utveckla och etablera
ett affärsmässigt inriktat arbetssätt med
controlling, där nya roller, ansvarsområden
och funktioner har tillförts avdelningen.
Som ledare skapar du förutsättningar för att dina medarbetare skall lyckas genomföra sitt
arbete inom ramen för var och ens roll. Det innebär att du stöttar medarbetarens utveckling
mot de mål som satts. Du leder genom att känna dina medarbetares drivkrafter för att på rätt
sätt kunna belöna och positivt uppmärksamma ett väl utfört arbete. Du gillar också att
diskutera frågeställningar i såväl stort som smått tillsammans med dina medarbetare.
I arbetet använder du din initiativförmåga, förmåga att fatta strategiska beslut, lyhördhet
gentemot avdelningens personal samt gentemot representanter för koncernen i stort. Du kan
delegera och fördela arbetsuppgifter med koncernens främsta i fokus.
Rekryteraren har ordet
Det är alltid Sandahl Partners ambition att få arbeta med organisationer där det mänskliga
perspektivet är viktigt. Att komma till sin rätt är allas ambition och vilja, vilket också har en
bäring på en organisations roll, mål och sammanhang.
I vårt engagemang med Karlskoga Energi & Miljö ser vi en ambitiös organisation och
arbetsplats som har en viktig plats i samhället. Vi ser också en hög kvalitetsmedvetenhet hos
medarbetare och ledning och samtidigt en vilja till förändring på ekonomiavdelningen, där
man nu ser behovet och värdet av gemensam grund för ekonomi- och administrativa frågor.
Rollen vi nu har fått förtroende att rekrytera till är otroligt spännande då den efterfrågar
mycket i en och samma kandidat. För rätt person, ett uppdrag med utmanande inslag och en
unik möjlighet att växa i uppdraget och göra skillnad inom en skicklig organisation.
4
www.sandahls.se
Utmaningar
Material Handling De stora utmaningarna på kort sikt är att sätta sig in i koncernen och bolagens gemensamma
verksamheter och mål. Bolagen inom koncernen spänner över olika branscher och därmed
skilda affärsutmaningar.
v Samla gruppen och skapa gemensamma mål och tydliga roller där var och en kommer
till sin rätt.
v Leda arbetet för att stärka och utveckla ett serviceinriktat synsätt på arbetet med
ekonomi och administration.
v Bidra till ökad samverkan mellan bolagen samt att vara ett naturligt bollplank till
chefer i bolagen.
v Inköp – gränssnitt. Ta övergripande ansvar för att tillsammans med inköpsansvarig
utveckla inköpsfunktionen med helhetsperspektiv och hitta gränsdragningar till
nuvarande medarbetare.
Vi ser också att arbetet behöver ha ett långsiktigt perspektiv, där befintlig kunskap tas tillvara,
förädlas och utvecklas.
Exempel på ansvarsområden inom avdelningen för ekonomi och administration;
ü Ledarskap för ekonomiavdelningen.
ü Ansvara för stöd i ekonomifrågor och rapportering till koncernledningsgruppen.
ü Ansvar för den löpande ekonomiadministrationen, redovisning, uppföljning och
fakturering.
ü Ansvar för ekonomi- och kundinformationssystem.
ü Ansvar för bolagsadministration samt övergripande administrativa processer i
koncernen.
ü Ansvar för finansiering av koncernens verksamheter.
ü Ansvar för uppföljning av utfall/budget utifrån relevanta nyckeltal samt vid behov
initiera åtgärder (affärscontrolling).
ü Övergripande ansvar för bolagets inköp (riktlinjer, process, uppföljning) samt ansvar
för enskilda inköpsprojekt.
ü Övergripande ansvar för koncernens investeringsportfölj samt process för beslut och
uppföljning av investeringsprojekt.
ü Övergripande ansvar för koncernens riskhantering.
ü Övergripande ansvar för koncernens försäkringsskydd.
ü Övergripande ansvar för koncernens yttre säkerhet.
I begreppet ansvar ingår planering – utförande – uppföljning – förbättring samt att både vara
styrande och stödjande till koncernens verksamheter.
Prioriterade områden under det närmaste året:
ü Skapa övergripande mål samt riktlinjer för samtliga delar inom koncernen vad gäller
ekonomi, administration, inköp, försäkringar, säkerhet osv. genom att upprätta nya,
integrera och utveckla befintlig verksamhetsplanering som ett led i ett fortgående
utvecklingsarbete.
5
www.sandahls.se
ü Lära känna din organisation och få egen förståelse för den dagliga verksamheten för
att säkerställa en effektiv och god arbetsmiljö.
ü Sätta dig in i koncernens och bolagens verksamhet och konkretisera och koppla
ekonomifunktionen för att ge bästa support till hela organisationen kopplat till årets
verksamhetsplan och budget inom respektive område. Ekonomichefen får snabbt en
drivande roll för denna uppgift.
ü Tydliggöra ansvar och roller inom avdelningen.
ü Knyta kontakter och agera för att säkra bra samarbeten inom kommunkoncernen.
Material Handling Prioriterade områden för de närmaste fem åren:
ü Fortsatt utveckling av organisationen för att ha koll på koncernens prestation ur ett
ekonomiskt och administrativt perspektiv samt initiera åtgärder vid avvikelser mot
plan.
ü Integrera och vidareutveckla ett affärsmässigt arbetssätt med perspektivet
affärscontrolling.
ü Involvera hela koncernen i de gemensamma ekonomiska målen.
ü Utifrån bolagets värderingar och ledarkultur aktivt medverka till ett gott ledarskap.
ü Fortsätta det proaktiva arbetet för hela Karlskoga.
ü Utveckla arbetet för att bli bäst inom ekonomi och administration i Karlskoga.
Vem är du?
Vi tror att du har stor vana och är bekväm med att
föra strategiska diskussioner med styrelse och ägare
kring koncernens ekonomifrågor.
Du kan pedagogiskt förklara ekonomiska
förutsättningar och varför vi agerar som vi gör i
vissa situationer.
Du är drivande och vill uppnå resultat.
Du är prestigelös i din kommunikation, är bra på att
delegera och är tydligt utvecklingsorienterad.
Skicka din ansökan senast 26 oktober till [email protected]
Ring gärna om du har frågor.
Med vänliga hälsningar
Rekryterare
Mia Haglund 019 609 02 78
6
www.sandahls.se
Material Handling Bilaga 1.
Bilaga 2.
7
www.sandahls.se