här - Valentum Partners

2015
BUSINESS INSIDER
INDUSTRI
Hög konkurrensnivå är industribolagens största utmaning i närtid och fokus ligger i stor
utsträckning på att effektivisera konstnadsstrukturer. På längre sikt konkurrerar
industribolagen i stort på innovation och produktutveckling och det syns en trend i
marknaden mot ökad FoU. Trots det, har investeringsviljan varit något avvaktande
bland marknadsaktörerna som är väl medvetna om att världsekonomin genomgår en
period av hög osäkerhet och teknologisk utveckling – så tills investeringsmöjligheterna
blir mer uppenbara värderas torrt krut högt.
Den svenska transaktionsmarknaden drivs av börsnoterade portföljbolag med en tydlig
förvärvsstrategi. Förvärvade bolag integreras sällan, utan fortsätter verka under eget
namn och varumärke, något som är attraktivt för säljande entreprenörer som många
gånger värderar bolagets varumärke och fortlevnad högt.
Vidare noteras värderingsmultiplar, oavsett industrisegment, över de långsiktiga
medianmultiplarna. Värderingen har varit kontinuerligt stigande sedan 2011 bland
börsnoterade industribolag.
I den svenska marknaden återfinns många industribolag med lång erfarenhet, många
gånger ledande inom sina nischer. Valentums uppfattning är att dessa bolag är mycket
attraktiva för såväl industriella som finansiella investerare. Delvis för att bolagen har en
bevisad track-record, men även för att tillgångsrika balansräkningar skapar goda
förutsättningar för förvärvsfinansering.
INDUSTRI, RAPPORT Q2 2015
POSITIV PROGNOS FÖR INDUSTRIBOLAG
• BNP och låga råvarupriser driver industrin de kommande åren • Hög konkurrens och ökat fokus på
kostnadseffektivisering i marknaden • Nya intäktsströmmar i eftermarknaden skapar möjligheter
BNP-tillväxt och låga råvarupriser driver
marknadstillväxt
Finanskrisen 2008 tog hårt på svensk
industri, under 2009 krympte produktionen
med drygt 19 procent. Historiskt har svensk
industriproduktion uppvisat hög korrelation
med real BNP-tillväxt, något som förväntas
driva produktion framöver – med
stabiliserad ekonomi och real BNP-tillväxt
prognostiserad till mellan 2 och 3 procent
årligen.
Vidare driver de låga råvaru- och
energipriserna tillväxt inom industrin – med
billigare insatsvaror och produktion.
Världsbanken prognostiserar svagt växande
priser fram till 2025.
FIGUR 1
Real BNP-tillväxt och
industriproduktion - Sverige
(%) årlig tillväxt
Utmaningar
Nya intäktsströmmar
Hög konkurrensnivå och prispress är
fortsatt den största utmaningen bland
industribolagen under 2015, enligt KPMGs
Forbes survey.
Industribolagen är väl
medvetna
om
att
världsekonomin
genomgår en period av hög osäkerhet och
teknologisk utveckling, så tills investeringsmöjligheterna blir mer uppenbara och
tydliga, förblir investeringsviljan därför
något avvaktande bland bolagen.
I många sektorer finns en stor
tillväxtpotential i att öka tjänste- och
underhållsutbudet
i
eftermarknaden,
snarare än att öka produktförsäljning.
Tjänster och underhåll är dessutom ofta
förknippade med höga
marginaler.
Eftermarknaden och merförsäljning av
tjänster
är
sällan
ett
prioriterat
affärsområde för bolag aktiva inom
tillverkningsindustri, och många bolag har
därför möjligheter att växa denna affär.
Långsiktiga och kortsiktiga strategier
Varför en stor andel av bolag aktiva inom
tillverkningsindustrin
har
outvecklade
eftermarknadsrutiner och tjänsteutbud
beror många gånger på svårigheten i att
anpassa
affärsmodeller
efter
nya
intäktsströmmar och tillväxtmöjligheter.
Det syns två tydliga underliggande
drivkrafter i industribolagens strategier:


På lång sikt växa omsättning genom
produktutveckling och innovation
På kort sikt lägga större fokus på
kostnadseffektivisering
Det långsiktiga målet, att växa omsättning
genom innovation och produktutveckling,
driver ökad FoU bland industribolagen.
Som ett resultat förväntas andelen bolag
som spenderar över 6 procent av
omsättning på FoU öka från 24 procent till
41 procent under de kommande två åren,
jämfört föregående två år.
15
10
5
0
-5
-10
-15
-20
Industriproduktion
2018P
2014
2016P
2012
2010
2008
2006
2004
2002
2000
-25
Vidare
syns
en
trend
inom
produktutveckling där bolag skiftar från
bredd till spets, med större investeringar i
ett färre antal produkter.
BNP tillväxt
Källa: SCB, World Bank, Euromonitor
FIGUR 2
Råvarupriser
Oil ($/bbl) och järn ($/dmt)
FIGUR 4
Del av omsättning spenderad på FoU de
kommande två åren
FIGUR 3
Tre viktigaste strategiska
prioriteringarna 2015
140
120
41%
55%
Tillväxt
35%
33%
62%
100
33%
80
60
32%
Produktutveckling
Råolja
Järn
Källa: World Bank quarterly report: Commodity markets outlook
4%
2%
41%
2025P
2023P
2021P
2019P
2017P
2015P
2013
0
17%
28%
40
20
24%
41%
Kostnadseffektivisering
0-1%
2015
2014
Not: Svarande valde tre alternativ
Källa: KPMG Global Manufacturing Outlook (Forbes survey)
2-3%
Föregående två år
4-5%
Mer än 6%
Kommande två år
Källa: KPMG Global Manufacturing Outlook (Forbes survey)
INDUSTRI, RAPPORT Q2 2015
REKORDHÖG TRANSAKTIONSAKTIVITET UNDER 2014
• Stigande belåningsgrad i transaktionsmarkaden • Globala transaktionsmarknaden uppvisade rekordhög
aktivitet under 2014 • Intresset för svenska tillverkande industribolag är stort
Ökande belåningsgrad driver värderingen
Den attraktiva lånemarknaden, med låga
räntor och höga belåningsmöjligheter,
driver
belåningsgraden
uppåt
i
transaktionsmarknaden. I takt med att
tillgängligheten av både fondering och
lågkostnadslån ökat har konkurrensen,
riskkapitalbolagen sinsemellan, accelererat
de senaste åren. Följden har varit stigande
värderingsmultiplar,
en
trend
som
förväntas fortsätta under 2015.
Belåningsgrad vid förvärv
Den genomsnittliga belåningsgraden under
första kvartalet 2015 uppgick till 4,8 gånger
rörelseresultat innan avskrivningar – den
högsta noteringen sedan 2007.
Då Onex Corporation i november 2014
förvärvade SIG Combibloc upptogs lån om
drygt SEK 25 miljarder – motsvarande 6,3x
gånger rörelseresultat innan avskrivningar.
4,8x
4,7x
4,7x
4,5x
4,3x
4,1x
4,1x
4x
3,6x
5x
5,4x
6x
4,8x
FIGUR 5
Belåningsgrad vid förvärv
(x) skuld/EBITDA
3x
2x
1x
2015
2014
2013
2012
2011
2010
2009
2008
2007
2006
0x
Globala transaktionsmarknaden het under
2014
2014 var ett rekordår för industriell M&A
globalt
med
1896
annonserade
transaktioner, till ett värde av totalt SEK
1300 miljarder – detta är den högsta siffran
sedan 2007 då det genomfördes 1905
transaktioner.
Svenska marknaden
I Sverige genomfördes 54 transaktioner,
med hög aktivitet framförallt under första
halvåret då 30 transaktioner genomfördes –
den högsta siffran för H1 sedan 2011.
Det
segment
med
högst
transaktionsaktivitet
inom
svenska
industrin är produkt- och tjänstesektorn,
som under 2014 utgjorde 81,5 procent av
totalt antal industriella transaktioner.
Samma siffra under första halvåret 2015 var
80,8 procent och den har historiskt varierat
mellan 70 till drygt 80 procent av totalt
antal transaktioner.
Vidare syntes under 2014 ett uppsving i
antal transaktioner inom automation, sju
genomförda transaktioner är den högsta
siffran sedan 2010. Transaktionsvolymen
drevs delvis av de svenska börsnoterade
portföljbolagen Lagercrantz och Latour,
som förvärvade Load Indicator och
Percimeter Control respektive Bastec under
2014. Vidare gjorde Valedo exit då man
avyttrade
Perten
Instruments
till
PerkinElmer, till ett rörelsevärde om SEK 2
miljarder.
Svag inledning på 2015
Förväntningarna
på
den
globala
transaktionsmarknaden var höga inför
första kvartalet 2015, men antalet
transaktioner uppgick endast till 374
stycken, till ett värde av SEK 240 miljarder.
Siffrorna motsvarar en minskning i
transaktionsvärde om 44,3 procent jämfört
med föregående kvartal och en minskning i
antal transaktioner om 17,8 procent.
Den svenska marknaden har, i kontrast till
den globala transaktionsmarknaden, ökat
från andra halvan 2014 till första halvan
2015 och det finns en stor efterfråga i
transaktionsmarknaden
på
svenska
industribolag, både från strategiska och
finansiella köpare.
”Intresset för svenska
tillverkande industribolag är för
närvarande mycket stort vilket
vi uppmärksammade i
försäljningen av Tomra
Compaction som genererade ett
mycket stort intresse från
finansiella köpare”
– Tomas Almgren, Director på
Valentum, efter försäljningen av
Tomra Compaction
Källa: S&P Capital IQ LCD
FIGUR 6
Exempel på transaktioner inom
industri och tillverkande bolag –
globalt
(x) skuld/EBITDA
7x
60
6,3x
5,6x
6x
FIGUR 7
Transaktioner per segment – Sverige
(#) antal transaktioner
50
5x
3,6x
4x
40
30
3x
20
2x
10
1x
0
0x
SIG
Combibloc
Group
Källa: Mergermarket
Weener
Plastik
GF
Industriell automation
Källa: Mergermarket
Produkter och tjänster
Elektriska komponenter
INDUSTRI, RAPPORT Q2 2015
BÖRSNOTERADE KONGLOMERAT OCH
INVESTMENTBOLAG DRIVER TRANSAKTIONSMARKNAD
• Transaktionsmarknaden globaliseras och andelen gränsöverskridande transaktioner ökar • Börsnoterade
portföljbolag driver transaktionsmarknaden • 44 genomförda förvärv på två år
Globalisering av M&A-marknaden
Köpare
Målbolag
2015
Cue Dee
2015
Dooman Teknik
2015
Svenska Industriborstar
2015
Excidor
2014
Precimeter Control
2014
Load Indicator
2015
Professional Parts
2015
Relekta
Svenska börsnoterade industri- och distributionskoncerner har
uppvisat hög aktivtet på förvärvsmarknaden under 2014 och
första halvan av 2015, med totalt 44 genomförda förvärv under
perioden.
2015
Geomek
2015
Milltech Precision engineering
2015
Combilent
2015
Filtration
Bolagen har, generellt, en upparbetad förvärvsstrategi där de i
stor utsträckning inte söker integrera målbolag i en viss
verksamhet, utan låter förvärvade bolag fortsätta verka under
eget namn och varumärke med bibehållen företagskultur och
ledning.
2015
Sepab fordongsprodukter
2015
Cepro
2015
Adaero Precision Components
2014
Verbeeck Packaging Group
2014
Iris Hjälpmedel
2014
Flowtec Industrietechnik
2014
Gelins-KGK
2014
Winab Vikväggar
2014
BL Products
2014
Bailey Morris
2014
ALH Systems
2014
Birmingham Specialities
2014
Micro Spring and Presswork
2014
CRP
2014
Svenska Geotech
2015
Scannotec Oy
2015
Rydahls
2014
Nexa
2014
Mytrade
Gustaf Plyhm, Partner på Valentum
2014
Scanding
Valentum var även rådgivare till ägarna av Svenska Industriborstar
i Västerås AB, SIB, då Lagercrantz Group förvärvade samtliga aktier
i bolaget, februari 2015. SIB utvecklar, säljer och tillverkar
specialgjorda borstar i stål och plast för snöröjning av
landningsbanor på flygplatser samt för industriella applikationer
inom
verkstadsindustrin.
SIBs
kassettborstsystem
är
marknadsledande på nordeuropeiska flygplatser och har en stark
position i Nordamerika.
2014
Kubler
2015
Hydraulikhuset
2015
Produal
2015
Steelwrist
2015
Del av Ergolet Group
2014
Tradeport
2014
Luftmiljö
2014
Econdition
2014
P. Lemmens
2014
Bastec
2014
Vibro-Acoustics
2014
Elvaco
M&A-landskapet för industribolag blir allt mer globalt, med en
ökande andel gränsöverskridande transaktioner. Under 2014
uppgick värdet av gränsöverskridande transaktioner till SEK 690
miljarder, upp drygt 50 procent jämfört med 2013, och antal
transaktioner ökade från 720 till 762. Inhemska transaktioner
värderades under 2014 till totalt SEK 610 miljarder, en minskning
med 8,4 procent från föregående år.
Lagercrantz
Datum
Indutrade
Börsnoterade konglomerat aktiva på transaktionsmarknaden
Valentum rådgivare till ägarna av Cue Dee och SIB
Valentum var rådgivare till ägarna av Cue Dee vid försäljningen av
samtliga aktier till Lagercrantz Group i april 2015. Cue Dee
utvecklar och säljer i första hand fästen med höga krav på
hållfasthet och flexibilitet. Fästena används för montering av bl.a.
mobilnätsenheter i master, på tak eller på andra utsatta ställen.
Kunderna finns globalt främst inom telekombranschen och utgörs
av nätleverantörer, operatörer och installatörer. Bolaget har sitt
huvudkontor i Robertsfors, norr om Umeå och ett dotterbolag i
Kina. Cue Dee koncernen har en årlig försäljning om cirka 180
MSEK med god lönsamhet.
”Cue Dee är ett fantastiskt kunskapsföretag som på snabb tid
lyckats bli världsledande inom en unik nisch. Efter stort intresse föll
ägarnas val på Lagercrantz – en köpare som vi tror kommer att
skapa mycket goda förutsättning för fortsatta framgångar” –
”Valet av köpare har varit viktigt för oss. Med Lagercrantz får SIB
en långsiktig och finansiellt stark ägare som innebär möjligheter
att med full kraft fortsätta utvecklingen och expansionen av
företaget. Valentum har som finansiell rådgivare åt SIB drivit en
bra försäljningsprocess och hittat en mycket passande köpare
samt aktivt hjälpt ägarna till en bra lösning för familjen och
bolaget.” –
Caroline Droeser, tidigare huvudägare till SIB
OEM
International
Latour
Källa: Mergermarket, Bolagens hemsidor, Valentum Research
INDUSTRI, RAPPORT Q2 2015
GENOMGÅENDE STIGANDE VÄRDERING
• Stigande värderingsmultiplar • Förväntad tillväxt driver värderingen
FIGUR 8
Stigande värdering av noterade industribolag
Jämförelse olika industrisegment
Värderingen av noterade industribolag har stigit, i alla
industrisegment, sedan finanskrisen 2008 och framförallt sedan
hösten 2011. Den stigande värderingen är en följd av en global
makroekonomisk återhämtning och en attraktiv lånemarknad.
16% 18% 17%
13%
12%
7%
8%
De olika industrisegmenten uppvisar liknande rörelsemarginaler
och tillväxt under perioden – bortsett från flyg- och
försvarsindustrin, som uppvisat en genomsnittlig tillväxttakt om 1
procent årligen mellan 2010 och 2014.
8%
7%
5%
4%
1%
Källa: FactSet, Valentum Research
Den låga tillväxttakten ligger till grund för den låga långsiktiga
medianmultipel som är förknippad med flyg- och
försvarsindustrin. I dagsläget emellertid, med förväntad tillväxt
om 7 procent över 2015 och 2016, ligger värderingen på 9,8x
EBITDA.
FIGUR 9
FIGUR 11
Flyg- och försvarsindustri
(x) median EV/EBITDA1)
Elektriska komponenter och utrustning
(x) median EV/EBITDA1)
CAGR 10-14
CAGR 14-16
EBITDA 2010-2014
Flyg- och försvarsindustri
Diversifierade industribolag
Elektriska komponenter och utrustning
Industrimaskiner
14x
14x
2009
2010
2011
2012
2013
2014
2009
12x
12x
10x
10x
8x
Median; 6,4x
2010
2011
2012
2013
2014
Median; 9,4x
8x
6x
4x
4x
2x
2x
0x
0x
jun
sep
dec
mar
jun
sep
dec
mar
jun
sep
dec
mar
jun
sep
dec
mar
jun
sep
dec
mar
jun
sep
dec
mar
jun
sep
dec
mar
jun
jun
sep
dec
mar
jun
sep
dec
mar
jun
sep
dec
mar
jun
sep
dec
mar
jun
sep
dec
mar
jun
sep
dec
mar
jun
sep
dec
mar
jun
6x
Flyg- och försvarsindustri
Elektriska komponenter och utrustning
Källa: FactSet, Valentum Research
Not: 1) Försäljningsvärde per varje krona rörelseresultat
Källa: FactSet, Valentum Research
Not: 1) Försäljningsvärde per varje krona rörelseresultat
FIGUR 10
FIGUR 12
Diversifierade industribolag
(x) median EV/EBITDA1)
Industrimaskiner
(x) median EV/EBITDA1)
14x
14x
2009
2010
2011
2012
2013
2014
2009
2010
2011
2012
2013
2014
12x
12x
10x
Median; 8,7x
6x
6x
4x
4x
2x
2x
0x
0x
Källa: FactSet, Valentum Research
Not: 1) Försäljningsvärde per varje krona rörelseresultat
jun
sep
dec
mar
jun
sep
dec
mar
jun
sep
dec
mar
jun
sep
dec
mar
jun
sep
dec
mar
jun
sep
dec
mar
jun
sep
dec
mar
jun
8x
jun
sep
dec
mar
jun
sep
dec
mar
jun
sep
dec
mar
jun
sep
dec
mar
jun
sep
dec
mar
jun
sep
dec
mar
jun
sep
dec
mar
jun
8x
Diversifierade industribolag
Median; 9,2x
10x
Industrimaskiner
Källa: FactSet, Valentum Research
Not: 1) Försäljningsvärde per varje krona rörelseresultat
INDUSTRI, RAPPORT Q2 2015
NÅGRA AVSLUTANDE ORD
”Flertalet transaktioner inom industrisektorn har under 2014 och 2015 genomförts av svenska konglomerat och industriella investmentbolag.
Tillväxt genom förvärv har under senare år varit ett framgångsrikt recept att expandera när marknaden stundtals uppvisat begränsad tillväxt.
Dessa köpare arbetar ofta decentraliserat vilket skapar förutsättningar för att bibehålla den flexibilitet som de förvärvade bolagens kunder
många gånger uppskattar och ser som konkurrenskraftigt. Detta är också många gånger en positiv faktor för den som säljer, då bolagets
varumärke lever kvar och förändringarna i samband med transaktionen i de flesta fall blir begränsade.
Även finansiella investerare har ett stort intresse av industrisektorn. Sverige är ett land med många ledande teknikbolag och den kunskap och
marknadsposition som bolagen besitter är naturligtvis av stort intresse för finansiella investerare. I många fall finns också en lång historik att
luta sig mot, vilket skapar trygghet både för den som förvärvar samtidigt som den skapar goda förutsättningar att få en bra förvärvsfinansiering
från banken.
Under 2014 och 2015 hade Valentum glädjen att arbeta med försäljningsuppdrag av ett flertal svenska industriföretag. Intresset var mycket
stort bland investerare. Delvis på grund av faktorerna som nämns ovan, men även på det faktum att andelen nischade industribolag som finns
att förvärva idag är relativt lågt vilket skapar förutsättningar för höga värderingar. Vi tror på ett fortsatt starkt år för de svenska
industribolagen och ser fram emot att arbeta vidare med de kunder vi har idag och ser även fram emot nya bekantskaper inom sektorn
framöver”
– Joakim Tengzelius, Partner på Valentum
Valentum Partners är specialiserade på att genomföra företagstransaktioner inom värdeintervallet 100 – 2 000 MSEK åt privatägda företag. Vårt
fokus är rådgivning och projektledning av företagsförsäljningar och förvärv, men vi arbetar också kontinuerligt som lånsiktig rådgivare inom
ägarstrategi. Genom lång erfaarenhet, tydligt fokus på vår kundgrupp och hårt arbete levererar vi ökat värde för våra uppdragsgivare.
www.valentum.se
STOCKHOLM
OSLO
BERGEN
Mäster Samuelsgatan 4
H. Heyerdahls gate 1
Statsminister Michelsens Veg 38
111 44 Stockholm
PB 1978 Vika 0125 Oslo
PB 1978 Vika 5230 Bergen
Tel: 08-41 200 400
Tel: +47(0)21 04 23 00
Tel: +47(0)21 04 23 00
Email: [email protected]
Email: [email protected]
Email: [email protected]