Kvalitetsredovisning och verksamhetsplan för förskolan Fjärilen

Kvalitetsredovisning och verksamhetsplan
för förskolan Fjärilen, Djura läsåret , 14/15
Om kvalitetsarbetet
Verksamheter inom skolväsendet ska systematiskt och kontinuerligt planera, följa upp och utveckla
verksamheten. Förskolans mål och uppdrag anges i skollag, läroplan samt i den kommunala
sektorplanen.
Planeringsdag nr 1
aug
Utvärderingsdag 5
maj
Planeringsdag nr 2
aug
Enkäter
mar
Kvalitetsredovisning
31 aug
Utvärdering- och
planeringsdag nr 4
jan
Verksamhetsplan
30 sep
Planeringsdag nr 3
okt
Kvalitetsredovisning 2014/2015
Prioriterade områden 2014/2015
För att nå uppsatta mål planerades följande prioriteringar
inför läsåret:
1. Pedagogisk dokumentation
2. Ökat fokus på barns intresse för skriftspråk,
kommunikation och läsning i förskolan
3. Plan mot kränkande behandling
Genomförande och metod
Fakta
Antal barn 1-2*
Antal barn 3-5*
Antal barn totalt*
Antal förskollärare
Antal barnskötare
Antal personal totalt
Barn/årsarbetare
Antal avdelningar
Antal barn/avdelning
8
19
27
2,75
0,875
3,625
7,4
1
27
*antal barn räknas per 15 maj
Nedan redovisas vad och hur förskolan arbetat med de
prioriterade områdena.
Pedagogisk dokumentation
Samspelsarbetet har präglat hela årets verksamhetsplanering och i arbetet med barngruppen.
Pedagogerna har analyserat och reflekterat tillsammans med barnen och fått syn på saker som
synliggjorts tydligt i dokumentationen. Här har samspelet synliggjorts för barnen och samtal har förts
kring detta.
DUK dokumenten har använts för att få syn på barns lärande.
Pedagogerna har gjort en film, om den dagliga verksamheten på förskolan, som visats på
föräldramötet
Instagram har startats upp och föräldrar och barn har visat god respons . Detta ger barnen möjlighet
att ha en dialog i hemmiljö om vad som skett på förskolan. I arbetet med Teman som tex Fiskebryggan
dokumenterades det via instagram och barnen fick titta och reflektera över processen och fick
möjlighet att påverka utseendet.
Förskolan har påbörjat användandet av seriesamtal och det har varit endast positivt.
Dagliga samtal pågår mellan förskola och hem och på förskolan – mellan barn föräldrar /pedagoger
om det som visas på instagram.
Tillgänglig teknik har börjat användas mer och mer.
Lärplattor har köpts in till alla pedagoger.
Ökat fokus på barns intresse för skriftspråk. Kommunikation och läsning i förskolan
Berättelser har använts som grund i att utveckla barns intressen, Förskolan har använt berättelsen för
att för att stimulera barnen till att fantisera och våga berätta i mindre grupper och för att stimulera läs,
skriv och kommunikationsutvecklingen. Sagopåsar har varit en stor del i detta. Barnen har själva aktivt
använt sagopåsarna till att dramatisera kring sagorna. Berättandet och agerandet har varit mycket
stimulerande och lärande för dem.
Barnen visar intresse för ljudning av bokstäver och ord.
De lyssnar och berättar mer för varandra om deras erfarenheter och härliga samtal sker automatiskt
kring upplevelser.
Barnen är aktiva vid reflektionsstunder efter att ha läst en bok på sagostunden. De vågar prata och
uttrycka sig i grupp mer än tidigare. De läsberättar naturligt.
Förskolan uppmuntrar barnen om de visar intresse till att ljuda och skriva bokstäver och ord.
Tusen ord , en utställning pedgogerna besökt, har inspirerat till att utveckla fler berättelseinspirerande
och intresseväckande arbetssätt och miljöer
Vi har ett gott samarbete med biblioteket genom bokombud och läsprojektgrupp
Förskolan arbetar med TKT (mindre grupper som arbetar med bl.a sagokort, munmotoriska
övningar, praxisalfabet, rim och ramsor)) , TAKK , tecken som stöd och Läsnyckeln.
Förskolans läsfarmor Anna-Stina kommer och läser varje vecka, detta har bidraget till lust och
förväntan inför sagostunden.
Läsnyckeln använts och uppskattats av barnen.
Plan mot kränkande behandling
Förskolan börjar detta arbete redan med Grundverksamheten där vi bygger upp tryggheten för
barnen i förskolan. Pedagogerna har handlett och väglett barnen vid konfliktlösning. Stöd i att lyssna
på varandra, visa att de inte vill, respektera varandra och att kunna ta och själv säga nej.
I det daglig arbetet lyfts frågorna kring diskrimineringsgrunderna hos pedagoger och i barngruppen.
Förskolan tar upp samtal om vad är en kränkning, både med barn och vuxna, och vad en kränkning är
för var och en. Tillsammans med barnen har pedagogerna aktivt arbetat med diskussoner när
händelser inträffat där barnen själva fått varit aktiva att bli lyssnade på och att försöka förstå andras
perspektiv. Barnen fått ta ansvar för sina egna handlingar; vad händer när du gör så här?
Ordet kränkning har inte använts med barnen utan barnens känslor har lyfts vid konfliktsituationer
och när barns känsloförändring har upplevts.
Samtal har förts med barnen om olikheter och deras vyer har utvecklats.
Kompissolen och veckans kompis har använts. Seriesamtal har påbörjats,
Planen mot diskriminering och kränkande behandling är inte tillräckligt känd hos alla föräldrar trots
att vi talade om den på föräldramöte med hänvisning till att den finns att läsa på hemsidan, samt
inbjudan om delaktighet i utvärdering genom Brukarrådet. Ändå känner 69% enligt enkäten till att vi
har en sådan plan.
Måluppfyllelse
Pedagogisk dokumentation
Förskolan har arbetet mycket målinriktat och medvetet med att utöka samspelet mellan barnen i
förskolan. Barnen hjälper varandra och samspelar mer än tidigare.
Utmaningen har antagits av pedagogerna att använda och låta barnen använda tillgänglig teknik som
förstärkning i den pedagogiska dokumentationen för att tillsammans kunna få syn på barns samspel
och lärande.
Barnen har varit delaktiga i textskrivandet på Instagram. Barnen har fått varit delaktiga och valt ut
bilder till pic collage då vi ser att låta barnen vara delaktiga skapar en självbekräftelse i det dem gör.
Barnen blir väldigt stimulerad när man bejakar deras intressen, utbyter egna upplevelser och
erfarenheter. Vatten och fiske har varit ett sånt intresse under del av året. Pedagogerna har gjort
iordning en fiskestuga och ett ”fiskeområde” som varit uppskattat av barnen.
Måluppfyllelse: arbetet för att nå målet har inletts och vissa kännetecken för att vi är på rätt väg
finns
Ökat fokus för barns intresse för skriftspråk, kommunikation och läsning i förskolan
Fler barn vågar uttrycka sig i grupp. Samtalet finns i fokus, barnen lyssnar på varandra, ställer frågor
och är nyfikna. Sagopåsarna finns med i det dagliga arbetet och utvecklas av barn och pedagoger.
De tystare barnen har klivit fram och ”läst” böcker för sina kamrater och de yngre har börjat ”läsa
”för sina kompisar.
Genom att låta barnen ta plats och våga att ”läsberätta” för vännerna har det ökat intresset för böcker
och ord.
Måluppfyllelse: arbetet för att nå målet har inletts och vissa kännetecken för att vi är på rätt väg
finns
Plan mot kränkande behandling
Fler barn vågar ta för sig i gruppen och även dem som är tysta och tillbakadragna gör dig mer hörd.
Genom att introducerat ”veckans kompis” har barnen fått sätta ord på hur man är en bra kompis samt
att den som är ”Veckans kompis” har ett visst ansvar. Konfliktlösning sker idag ofta mellan barnen, de
klarar sig mycket bättre utan att vuxna griper in. Några av barnen kan redogöra för hur de löst
konflikten. Barnen lyssnar och respekterar varandra
Förskolan har använt metoden med seriesamtal.
Att medvetandegöra och gå igenom och förankra planen hos föräldrarna behöver genomföras
tillsammans med Brukarrådet
Måluppfyllelse: arbetet för att nå målet har inletts och vissa kännetecken för att vi är på rätt väg
finns
Enkäter

Vi redovisar våraenkät under rubriken Normer och värden i årets Kvalitetsredovisningar . Där
ser vi jämförelsen med medarbetarnas svar och vårdnadshavarnas svar. Första bilden
redovisar medarbetarnas och den andra vårdnadshavarna.
Enkäterna visar att:
Resultatet på enkäterna vad gäller Normer och värden är väldigt bra. I stort sett positiva svar på allt.
Det som vi ser sticker ut något är att i föräldraenkäten finns en fundering om vi arbetar efter en väl
förankrad värdegrund, vilket vi måste försöka förtydliga så att alla kan se det.
Det gäller även att presentera vår plan mot Diskriminering och kränkande behandling på ett sätt så
att den blir känd för alla.
I pedgogernas enkät finns tecken på att det arbete som vi startat och kommit långt med under detta
läsår handlar om värdegrund, hur vi är mot varandra och det blir då också ett förtydligande av vår
plan mot diskriminering och kränkande behandling som ska lyftas fram.
Analys och kommentarer
Ett medvetet och strukturerat arbete har skett under året. Kvalitetsuppföljningarna har pågått helt
enligt planen och planeringen och verksamhetsplanen har varit i fokus. Grunden i
värdegrundsarbetet är mycket väl förankrad.
Uppföljningarna gör att barns intresse kommer fram och planeras utifrån.
Läroplansmålen finns tydligt med i arbetet
Prioriterade områden 2015/2016
För att nå uppsatta mål kommer verksamheten att prioritera
1. Värdegrund, vägledande samspel
2. Fokus på barns intresse för skriftspråk, kommunikation och läsning
3. Implementering av planen för diskriminering och kränkande behandling
Maria Granath-Nilsén
Förskolechef, förskolan Fjärilen, Djura
Verksamhetsplan förskolan Fjärilen2015/2016
Prioriterade områden
Värdegrund, vägledande
samspel
Åtagande
•Genom positivt samspel mellan pedagoger stödja barnens utveckling att
ta ansvar för s ig själv och andra.
•Vi ska arbeta aktivt med utbildningen i Vägledande samspel
Fokus på barns intresse för
skriftspråk, kommunikation
och läsning
•Vidareutveckla Läsnyckeln och väcka intressen
•Fortsätta berättarutvecklingen
• Dramatisera mera
Implementering av planen
för diskriminering och
kränkande behandling
•Vi ska bli mer bekanta med planen och diskrimineringsgrunderna.
•Planen ska vara med i planeringar, på föräldramöten och brukarråd för
att den ska bli mer levande i verksamheten
Kompetensutvecklingsplan
Vad
Introduktion ICDP Annelie Grönberg
Utbildning ICDP i Nätverk under hela läsåret
Inläsning litteratur ICDP
Leksands Kommuns värdegrundsarbete
Friends föreläsning
Organisation
Barn
1-2 år
3-5 år
Totalt
5
18
23
Personal
Förskollärare
Barnskötare
Annan personal
Barn/årsarbetare
Totalt antal
2
1,65
0
6,6
3,65
Maria Granath-Nilsén
Förskolechef, förskolan Fjärilen
Vem
Alla pedagoger
Nätverksrepresentanter
Alla pedagoger
Alla pedagoger
Alla pedagoger
När
150828
15/16
15/16
Ht2015
160107