Mål steg 1

Elevens namn:
I denna kolumn:
Personnummer:
Ämne: Svenska som andraspråk, steg 1 (A2.1)
Markera med ”ja” för mål som uppnåtts,
samt termin och lärarsignatur.
Vid behov skriv kommentarer.
STUDIETEKNIK
Mål uppnått
Eleven ska kunna olika strategier för att lära sig svenska, t.ex. läsa tidning,
titta på TV m.m.
Ha kontinuerligt arbetat med att utöka ordförrådet.
Ha kontinuerligt arbetat med på lästeknik.
Ha kontinuerligt arbetat med att hitta nyckelord i olika texter.
Känna till skillnaden mellan olika frågeord.
LYSSNA
Mål uppnått
Eleven ska kunna förstå tydligt, enkelt tal både i direkt kommunikation och i
den omedelbara närheten, där innehållet anknyter till vardagliga situationer
och egna erfarenheter i vardagslivet.
Ha kontinuerligt tränat på att höra och härleda bokstavens
ljud till rätt bokstav.
Kunna förstå enkel talad svenska.
Kunna förstå muntliga instruktioner och information.
Kunna lyssna till och förstå enkla hörövningar.
TALA OCH INTERAGERA
Eleven ska kunna medverka samt kommunicera med ett enkelt språk och
med hjälp av gester i vanliga situationer i vardagslivet.
Ha kontinuerligt tränat på betoning och satsmelodi i svenska
språket.
Kunna uttala vokalerna på ett någorlunda korrekt sätt.
Kunna uttala konsonanterna på ett någorlunda korrekt sätt.
Kunna samtala om bekanta ämnen på ett enkelt sätt.
Kunna ställa och besvara vardagliga frågor.
Kunna återberätta elevnära texter och samtala om en
gemensam bok så att den som lyssnar förstår.
Mål uppnått
Kunna ge enkla muntliga instruktioner (t.ex. hur du hittar
inom skolan).
Kunna berätta om en plats och använda mer än ett sinne i sin
beskrivning.
Kunna delta i enkla diskussioner och samtal i ämnen som
berör.
Kunna enkelt motivera och enkelt argumentera för sin åsikt.
LÄSA
Mål uppnått
Eleven ska kunna förstå och använda enkla texter i vanliga situationer i
vardagslivet.
Ha läst en saga.
Ha läst poesi.
Kunna läsa bekanta och elevnära texter med flyt.
Kunna läsa kortare lättlästa böcker och visa att du förstår.
Kunna läsa och förstå enkla elevnära faktatexter.
Kunna läsa och förstå enkla elevnära instruktioner.
Kunna visa grundläggande läsförståelse genom att
kommentera några viktiga delar av innehållet på ett enkelt
sätt.
Kunna sökläsa och svara på frågor från korta enkla texter.
Kunna läsa och förstå en enkel personbeskrivning med yttre
egenskaper.
SKRIVA
Eleven ska kunna kommunicera med ett enkelt språk i vardagslivet.
Ha kontinuerligt tränat på att sammanfatta texter med hjälp
av nyckelord.
Ha kontinuerligt tränat på att skriftligt återberätta elevnära
händelser.
Ha övat skrivstruktur med inledning, händelseförlopp och
avslutning.
Kunna skriva enkla påståenden.
Kunna skriva enkla frågor.
Kunna enkelt beskriva och fantisera utifrån bilder och texter.
Kunna förtydliga och förstärka en texts budskap genom att
använda bilder.
Mål uppnått
Kunna ge och fråga efter information t.ex. meddelanden,
sms, mejl.
Kunna skriva en presentation av sig själv, eller annan person
med yttre egenskaper.
Kunna skriva enkla informella brev.
Kunna skriva enkla berättande texter med röd tråd och i
huvudsak fungerande handling.
ÖVRIGT
Ha kontinuerligt arbetat med stavning genom t.ex. diktamen.
Ha kontinuerligt arbetat med ordningstal.
Känna till viss variation i språket t.ex. slang.
Kunna olika riktningar t.ex. höger, vänster, rakt fram.
Mål uppnått
GRAMMATIK
Ha övat följande inom grammatiken:
Mål uppnått
Substantiv
 Deklinationerna
 Plural: obestämd och bestämd form på elevnära ord
som förekommer i undervisningen
Adjektiv
Kongruens
 Singular
 Plural
Komparation
 Regelbundna adjektiv
Verb
Verbens former
 Hjälpverb (kan, vill, ska, måste, brukar)
Tempus
 Presens
 Preteritum
 Perfekt
 Infinitiv
 Imperativ
 Futurum
Ordföljd
Huvudsats
 Satsschema för huvudsats
 Satsschema för frågor
 Spetsställd adverbial
 Satsadverbial (inte, aldrig, alltid, ofta)
 Enkla bisatser
Pronomen
 Objektspronomen
 Possessiva pronomen
 Reflexiva pronomen
Frågeord
 Repetera vanliga frågeord
Kunna följande inom grammatiken:
Substantiv
 Kunna definiera vad ett substantiv är
Adjektiv
 Kunna fler färger än de vanligaste (mörk-, ljus-osv.)
 Kunna några motsatsord
Lägesprepositioner
 På, i
 Över, under
 Framför, bakom
 Bredvid
 Mellan
Mål uppnått