Utveckla hela landet

Utveckla hela landet
Stämmoprogram
2460
Jobb är grunden för utveckling i hela landet
I vårt Sverige ska alla kunna leva och förverkliga sina drömmar oavsett var i landet man bor. Grunden
till utveckling i hela landet är goda villkor för de små och medelstora företagen som skapar jobb. En
välfungerande infrastruktur och fler bostäder behövs i såväl mindre som större städer, orter och byar.
Utan möjlighet till arbetspendling och godstransporter stannar jobbmotorn i Sverige.
2465
2470
Oavsett var man bor – på landsbygden, i mindre orter, i städernas förorter eller innerstaden – ska man
ha likvärdiga möjligheter att bosätta sig, arbeta och driva företag. Likvärdiga möjligheter innebär en
bra skola, tillgång till mobiltelefoni och bredband, drivmedel, livsmedel, offentlig service,
kommunikationer, kultur och natur. Likvärdiga möjligheter i hela landet innebär inte per automatik
likformighet. Samma utmaning kan lösas på olika sätt i olika delar av landet. Politiken behöver därför
utformas efter att förutsättningarna och utmaningarna ser olika ut i olika delar av landet. En närodlad
politik, där beslut fattas så nära människor som möjligt, möjliggör en sådan utveckling.
Den gröna staden och den moderna landsbygden
2475
2480
2485
2490
2495
I en modern ekonomi måste man kunna röra sig mellan olika miljöer och situationer. I Centerpartiets
Sverige behöver hela landet bidra och det ingen konflikt mellan stad och landsbygd.
Mångfalden av karriärmöjligheter, kultur, livsstil och kreativa möten gör staden till en attraktiv och
produktiv plats. I mötet mellan kulturer och människor skapas förutsättning för nya innovationer,
tjänster och företag som bidrar till en tillväxt som är värdefull för hela Sverige. Därför måste staden få
vara en plats där människors initiativ inte begränsas av byråkrati och krångel, där nationella regelverk
tar hänsyn till stadens särskilda förutsättningar för att kunna växa och där möten och företagsamhet
kan skapa utveckling och attraktivitet. Vi vill att Sveriges städer ska vara föregångsexempel på
klimateffektiva städer utan klimatpåverkan med ren luft, rent vatten och god tillgång till grönområden.
Att bygga högt och tätt med bra kollektivtrafik och cykelbanor gör att den gröna stadens klimat- och
miljöpåverkan minskar och att människor kan resa snabbare och enklare. Det är viktigt för miljön,
människors hälsa och för företagens tillväxt. Den gröna och hållbara staden är viktig i Centerpartiets
Sverige.
Landsbygden har mycket att erbjuda, mycket tack vare dess råvaror, men också potentialen i modern
och välfungerande kommunikationsteknik med snabbt bredband och mobiltelefoni. En välfungerande
infrastruktur med tillgång till vägar och järnvägar är också avgörande för att möjliggöra
arbetspendling och godstransporter. Landsbygden kan erbjuda lägre levnadsomkostnader, en attraktiv
boendemiljö och närhet till naturen. Den tekniska utvecklingen har också medfört att utbudet av
produkter och tjänster och möjligheten att starta och driva företag är större på den svenska
landsbygden än någonsin tidigare, men den tekniska utvecklingen måste fortsätta. Människor på den
svenska landsbygden är ofta föregångare när det gäller att testa nya kreativa idéer för sin hembygds
utveckling. Det är viktigt att ta tillvara på det entreprenörskap, den kreativitet och den innovationskraft
som finns på landsbygden, med dess olika möjligheter och utmaningar.
2500
För att ta tillvara och bygga ett hållbart samhälle står både stad och land inför flera och likartade
utmaningar.
2505
Det krävs att politiken kan skapa förutsättningar och frihet för människor att driva företag, jobba,
bygga bostäder, ha tillgång till natur och mat av hög kvalitet. För att bryta utanförskap och skapa
samma möjligheter för alla i hela landet krävs en politik för självbestämmande, ett starkt civilsamhälle
75
2510
och bra företagsklimat. De bästa besluten i såväl stad som landsbygd fattas av människor som bor och
verkar där. I detta program presenterar vi våra förslag för att stärka människors makt över sin vardag
och stärka det lokala inflytandet, satsningar på klimatsmart infrastruktur, bredband och kollektivtrafik,
reformer för byggande, konkurrenskraftiga gröna näringar, och offentlig service i hela landet.
Tillgänglighet och kommunikationer minskar avstånden och miljöpåverkan
2515
2520
2525
2530
2535
2540
En välfungerande infrastruktur i hela landet är en förutsättning för jobbskapande, för att kunna bosätta
sig i hela landet, och enkelt kunna resa mellan bostad och arbete, för näringslivets godstransporter och
för att ta del av kultur och sociala sammanhang. Sverige måste bygga fler starka
arbetsmarknadsregioner där städer, samhällen och byar knyts samman genom ökad rörlighet. IT och
bredband möjliggör vid sidan av traditionell transportinfrastruktur möten och utbyten som leder till
samhällsutveckling.
På många ställen i landet är bilen en nödvändig förutsättning för att kunna bo och arbeta. En
omställning med mer förnybart och mindre fossilt i transportsektorn är centralt för att nå våra
miljömål. För Centerpartiet är det inte bilen som är det stora miljöproblemet, utan de fossila
drivmedlen som fortfarande i hög utsträckning driver bilen. Det är därför viktigt att dessa fossila
drivmedel fasas ut och ersätts med såväl effektivisering, som elektrifiering och hållbara biodrivmedel.
Vi tror att ett ökat resande kan förenas med en minskad miljöpåverkan.
Centerpartiet vill att kollektivtrafiken byggs ut i hela landet. Förbättrad kollektivtrafik minskar
avståndet mellan ytterstadsområden och villaområden, mellan centrum och arbetsplatser, mellan tätort
och landsbygd. Kollektivtrafikens största utmaning är att få ännu fler att resa kollektivt och vara ett
mer attraktivt alternativ än bilen. Punktlighet, framkomlighet och tillgänglighet är avgörande för
kollektivtrafikens attraktivitet. Vi vill också öka investeringarna i järnväg, inte minst i norra Sverige.
Därtill bör Sverige knytas ihop med snabbtåg mellan Stockholm och Göteborg samt mellan Stockholm
och Malmö. Många platser är, och kommer fortsatt vara, beroende av bra vägar. Ingen
transportinfrastruktur kan uppnå samma finmaskighet som vägnätet. Därför är också investeringar i
vägnätet nödvändiga.
Staten, kommunerna och regionerna måste samfinansiera och samplanera bostadsbyggande,
kollektivtrafik och andra gröna transportlösningar. Infrastrukturinvesteringar behöver också ett ökat
inslag av offentlig-privat-samverkan (OPS). När OPS används är det viktigt att ställa rätt krav på
entreprenören så att sådana projekt verkligen minskar kostnaderna, stärker effektiviteten och ökar
tillgången på kapital. Det krävs också enklare och tydligare lagar och regler för att skapa möjligheter
att samfinansiera utbyggd kollektivtrafik med privata aktörer. Genom integrerad planering och
samfinansiering frigörs stora resurser och ytor för investeringar i kollektivtrafik, laddstolpar, grönytor,
säkra cykelparkeringar och cykelbanor.
2545
Renare luft och bättre miljö
2550
2555
Vi vill se tuffare krav nationellt när det gäller klimat och miljö. Höga och långsiktiga målsättningar är
det bästa sättet att pressa marknaden till att skapa bättre lösningar. Genom konkurrens och tuffa krav
driver vi miljö- och klimatarbetet framåt och kan stärka incitamenten för att investera i
energieffektivisering av byggnader, miljöbilar och gröna mobilitetslösningar.
Cykeln tar mindre plats än bilen och genererar inga utsläpp samtidigt som cykling är bra för
folkhälsan. Därför vill vi öka framkomligheten med cykel genom att bygga fler lokala och regionala
cykelbanor och så kallade cykelmotorvägar och minska barriäreffekter från korsande spår och vägar.
Centerpartiet anser att cykling ska ha en given plats som ett eget transportslag i infrastrukturplanering.
I trafikplaneringen ska cyklister och gångtrafikanter ges en säkrare plats genom exempelvis
cykelfartsgator, säkra korsningar och att parkeringsplatser längs gator omvandlas till cykelfält.
76
Stärk möjligheten för kommunala och regionala klimatåtgärder
2560
2565
2570
2575
2580
2585
2590
2595
Land-, sjö- och lufttransporter är en förutsättning för det moderna välfärdssamhället. För
Centerpartiet är det viktigt att människor ska kunna bo, arbeta och driva företag i alla delar av
vårt land. Goda kommunikationer underlättar människors vardag och skapar förutsättningar för
hållbar tillväxt i hela Sverige. Transporter kan dock ha negativ påverkan på miljön, till exempel
försämras luftkvaliteten i många tätorter och städer genom utsläpp av föroreningar från avgasröret och
partiklar från dubbdäck. Idag finns många föråldrade regler som hindrar lokala och regionala initiativ.
Centerpartiet vill se ett paket med regelförenklingar på kommunal och regional nivå för att främja
miljövänliga, tysta transportalternativ med låga halter av partikelutsläpp där de mest miljövänliga
transportalternativen gynnas. Till exempel vill vi att det ska vara möjligt att ställa krav på
varutransporter i tätort. Fordon som släpper ut mindre partiklar och andra förorenande ämnen och som
kör tystare bör få bättre förutsättningar att köra under längre tid på dygnet. På de gator som är mest
förorenade ska det vara möjligt att lokalt bestämma att enbart fordon som uppfyller krav om viss
klimatprestanda, bullernivå och partikelutsläpp får köra, eller införa avgifter för dubbdäck. På samma
sätt kan man, på de ställen där man vill, besluta att fordon som uppfyller dessa krav ska få möjlighet
att köra i bussfil. Trängselavgifter ska också vara möjligt att införa kommunalt för att minska
trafikbelastningen och utsläpp av luftföroreningar. Intäkterna som man får bör då gå tillbaka till
investeringar på orten.
Enligt kommunallagen får en kommun inte favorisera miljöbilsägare med gratis miljöbilsparkeringar.
Centerpartiet vill förändra lagstiftningen så det blir möjligt för kommuner att tillhandahålla gratis
parkering för miljöbil, eller särskilda parkeringsplatser för bilpooler eller elbilar. Vid byggnation av
nya bostäder finns idag en norm på hur många parkeringsplatser för bilar som ska tillhandahållas. I
tätorter och städer kan detta bli extremt kostsamt, upp emot en halv miljon kronor per p-plats, på
grund av högt markvärde. Samtidigt förändras behovet av parkeringsplatser i takt med att
cykelinfrastruktur, bilpooler och kollektivtrafikförsörjning byggs ut. Centerpartiet vill att kommuner i
högre utsträckning väljer att satsa på utbyggnad av gröna mobilitetslösningar, till exempel
cykelinfrastruktur eller medfinansiering av kollektivtrafik istället för att fördyra byggnadsprocesser
genom att tillhandahålla många bilparkeringsplatser.
Förmånsbilarna står för nästan 20 procent av alla nybilsförsäljningar per år. Andrahandsmarknaden för
förmånsbilarna är stor. För att ytterligare driva på omställningen och engagera såväl företag som
privatpersoner för att få ut fler miljöbilar på vägarna krävs långsiktiga spelregler. Nedsättningar av
förmånsvärdet bör riktas till de mest klimateffektiva bilarna. Det är ett bra verktyg för att styra över
till en mer hållbar och på sikt fossiloberoende fordonsflotta. Dagens system för nedsatt förmånsvärde
är stelbent och kortsiktigt. Nuvarande regler gäller bara till och med 2016 vilket skapar osäkerhet för
dem som är i begrepp att investera i nya bilar. Vi anser att förmånsbeskattningen precis som
fordonsbeskattning bör utgå från faktisk klimatpåverkan istället för teknikvalet. Det skulle gynna de
bilar som ger upphov till mest klimatnytta. I väntan på att ett sådant system utreds så är det dock
viktigt att man förlänger det befintliga systemet med nedsättning för el- och laddhybrider och gasbilar,
vilket stimulerar en ökad försäljning av supermiljöbilar och en ökad efterfrågan på biogas.
2600
En digital allemansrätt
2605
Globalisering och digitalisering för människor i världen närmare varandra och den digitala
infrastrukturen är nödvändig för att det ska gå att arbeta och bo i hela landet. En fungerande
informationsteknologi i form av tillgänglig bredbandsuppkoppling med hög kapacitet i hela vårt land
innebär enorma möjligheter för nya mötesplatser, kunskap, frihet och utveckling. Centerpartiet har i
Alliansregeringen stärkt investeringarna i bredbandsutbyggnad och öppnat ör mer mobiltelefoni, inte
minst i glesbygden. Centerpartiet har sett till att 3,25 miljarder kronor kommer att satsas på bredband
till landsbygden under de kommande sju åren. Vi har öppnat för den allra modernaste och snabbaste
77
2610
2615
2620
mobiltelefonin, 4G, på landsbygden och tagit fram en bredbandsstrategi och inrättat ett
bredbandsforum tillsammans med operatörerna. För att få så stor utväxling som möjligt för pengarna
till bredband inom landsbygdsprogrammet vill vi även införa regionala bredbandskoordinatorer.
Digitalisering på lika villkor, oavsett var man bor, skapar radikalt nya möjligheter och möjliggör en
ökad decentralisering. Alla ska kunna vara en del av det digitala samhället och Centerpartiet vill därför
se en digital allemansrätt som garanterar stabil och snabb uppkoppling i hela landet.
Precis som för elleverantörer är det viktigt att marknadsaktörer inom bredband och telefoni tar sitt
fulla ansvar vid avbrott och störningar. För att få bukt med avbrottsproblem avseende telefoni och
bredbandstjänster är det viktigt att arbeta med problemet från flera håll. Det är dels viktigt att
kapaciteten stärks för att förhindra störningar. Det är också viktigt att operatörerna tar ett större ansvar.
För att säkerställa en hög leveranskvalitet anser Centerpartiet att marknadens aktörer inom mobilt
bredband och telefoni får ett större ansvar genom att i lagstiftning införa en avbrottsersättning för
kommunikationsoperatörer inom bredband och mobiltelefoni.
2625
Att frigöra bandbredd i etern som tidigare använts till marksänd digital-TV till förmån för mobila
telefonitjänster är en viktig åtgärd för att förbättra täckningen. Beslutet om att frigöra 700-bandet
kommer med rätt ställda täckningskrav att leda till en förbättrad täckning och färre vita fläckar på
täckningskartan. En god mobiltäckning i hela landet är en mycket viktig fråga för Centerpartiet.
2630
Hälsa och sjukvård, liksom utbildning, kan i större utsträckning kompletteras med digitala funktioner.
Detta gäller såväl högskoleutbildningar som grundskoleutbildningar. Inom vården finns det flera
framgångsrika exempel på digitala vårdtjänster, ett exempel är e-hemtjänst. Mer om e-hälsa beskrivs i
stämmoprogrammet ”En välfärd i hela landet”. Nya tekniska lösningar inom välfärden kan skapa en
tryggare och säkrare vård och omsorg för patienten samt en mer hållbar arbetsmiljö för personal. Ett
fördjupat och utvecklat delat ansvar mellan stat, landsting, kommun och näringsliv bör initieras.
Nationella strategier och åtgärdsplaner för utveckling av såväl digital utbildning som e-hälsa i landet
bör skapas och vidareutvecklas. Det kommer hela landet till del, inte minst de med långa avstånd till
dessa grundläggande samhällsfunktioner.
2635
2640
Moderna regelverk och stärkt lokalt inflytande skapar nya möjligheter
Regelkrångel och byråkrati leder till att lusten och möjligheterna att utveckla de platser där man lever
och verkar begränsas. Därför är en viktig uppgift för politiken att säkerställa att regelverk är enkla,
förutsägbara och processer och beslut är effektiva och tydliga. Att minimera regler och byråkrati ska
vara en ledstjärna i politiska beslut på alla nivåer, och i alla myndigheters arbete.
2645
Bygg mer för bostäder och företag
2650
2655
Att öka bostadsbyggandet är en utmaning för såväl stora städer som för mindre orter. I många delar av
landet återstår problematiken med byggklar mark men som inte bebyggs. För att minska kostnaderna
och snabba på byggprocessen för byggnationer, behövs fortsatta nationella regelförenklingar och
överklagandeprocesserna behöver ske inom en rimlig tid. Det behöver tydligare definieras vem som
har rätt att överklaga detaljplaner.
I stora delar av landet finns det områden som inte är detaljplanelagda. Här finns förutsättningar att
införa andra regler än de som gäller i tätorter som gör det enklare och snabbare att bygga. Det är en
frihetsreform som underlättar byggandet på landsbygden. Ett regelförenklingspaket för dessa så
kallade utomplansbestämmelser bör utredas och genomföras. Generella insatser för att korta ner
Länsstyrelsens handläggningstider behövs.
78
2660
2665
Besöksnäringen är viktig och skapar jobb både i städer och på landsbygden. Åtgärder som kan gynna
tillväxt för besöksnäringen, så som kostnadsminskningar samt lägre kostnader för att starta företag och
anställa är därför av hög prioritet för Centerpartiet. Vi vill att gårdsförsäljning av öl och vin tillåts i
Sverige, vilket skulle ge en växande bransch möjligheter att utvecklas ännu mer. Vi vill också att
företagslokaler på landsbygd ska undantas från kravet på bygglov vid uppförande av till exempel
gårdsbutiker och lokaler för Bed and Breakfast. Redan idag är kravet på bygglov slopat vid
uppförande av byggnader kopplade till landsbygdsföretagande (lantbruksverksamhet), men då många
gårdar diversifierar sin verksamhet till flera grenar så bör detta undantag utökas även till andra
näringsverksamheter knutna till landsbygden.
Stärk det lokala inflytandet
2670
2675
2680
2685
2690
2695
2700
2705
Det är viktigt att kommuner och regioner har möjlighet att skapa attraktivitet utifrån sina specifika
förutsättningar och att lagstiftning och byråkrati inte sätter hinder för detta. Många kommuner vittnar
idag om att möjligheterna begränsas på grund av ett stelbent strandskydd. Att värna viktiga
strandmiljöer, allemansrätten och människors tillgång till naturen är för oss i Centerpartiet en
självklarhet, men det måste också finnas en avvägning mellan bevarande och utveckling. Därför vill
Centerpartiet se ett decentraliserat och närodlat strandskydd som ger kommunen större inflytande att
bestämma över vilka strandområden som ska bevaras och vilka som kan bebyggas. Behov av bostäder,
utveckling, jobb och verksamheter måste ges en större roll i bedömningar av begränsningar i
strandskyddet. Det ska vara möjligt att bygga och bedriva verksamhet även strandnära, och möjliggöra
fler områden att pekas ut som så kallade LIS-områden, landsbygdsutveckling i strandnära lägen.
Centerpartiet vill ta bort Länsstyrelsens överprövningsmöjlighet vad gäller kommunala bygglov inom
redan fastställda LIS-områden.
Riksintressen är viktiga för att skydda vissa gemensamma värden men är på många håll i landet också
en försvårande faktor när det gäller utveckling. Mer än halva Sveriges yta täcks idag av ett eller flera
riksintressen. Utpekanden av riksintressen bör ske i bättre dialog med berörda kommuner och
regioner.
Svenska städer tillhör de mest konkurrenskraftiga, innovativa och miljövänliga i världen. Centerpartiet
vill befästa och förstärka de svenska städernas roll som såväl ekonomiska som miljömässiga
föredömen. För att göra detta måste investeringar i såväl infrastruktur som byggande öka. Då krävs
omfattande regelförenklingar vad gäller byggregler och en friare hyressättning. Förtätning av städer
sparar transporter, minskar bilberoende och skyddar värdefulla grönområden och jordbruksmark. Det
är viktigt att bibehålla städernas karaktär samtidigt som vi bygger på höjden i områden där det är
möjligt. Förtätning är lika angeläget i glesa förorter som i storstadsområden.
Genom att bygga på höjden och förtäta områden ges utrymme för fler bostäder samtidigt som stadens
puls förenas med gröna och rofyllda miljöer. Vi vill minska barriäreffekter från vägar och järnvägar,
därför bör sådana barriärer överdäckas där det är möjligt. På så sätt kan även mark för
bostadsbyggande göras tillgänglig och framkomligheten öka.
Ägande, ansvar och befogenheter går hand i hand. Det man äger förvaltar och vårdar man också. För
Centerpartiet är äganderätten en grundmurad rättighet och en vägledande princip. Därför anser vi att
den svenska skogen även fortsatt bör vårdas och brukas enligt principen ”frihet under ansvar”. Vi
anser också att markintrång ska minimeras. Intrång i landskapet som kräver mark bör därför ske med
marksnål teknik där det är möjligt och kostnadseffektivt. Detta gäller till exempel vid byggande av
samhällsinfrastruktur och luftburna ledningar. Centerpartiet vill påskynda omställningen till det
klimatneutrala samhället och anser att det är viktigt att Sverige tydligt profilerar sig som ett
föregångsland när det gäller utveckling och användning av förnybar energi. Ett viktigt steg på vägen är
att tydligt ta avstånd från utvinning av fossil energi i vårt land. Centerpartiet vill införa ett nationellt
förbud mot uranbrytning.
79
2710
Världens grönaste städer och modernaste landsbygd i samspel
2715
2720
Den gröna kolatomen, som finns i våra naturresurser på åkern och i skogen, utgör en oumbärlig
byggsten i framtidens hållbara samhälle. Det är viktigt att de rikedomar som finns i naturen också
bidrar till att utveckla de samhällen och verksamheter som finns där naturresurserna finns. Detta för att
vi ska kunna skapa ett hållbart samhälle i alla dess delar. Med den gröna kolatomen som bas kan vi
producera livsmedel, drivmedel, kemikalier, tyg och byggmaterial från förnybara resurser. Det skapar
nya affärsmöjligheter för de gröna näringarna och landsbygdens företag samtidigt som det minskar
belastningen på klimat och miljö. Det skapar jobb och tillväxt bland landsbygdens företag och de
industrier och tjänstesektorer i hela landet som ska förädla och förmedla dessa råvaror och produkter,
och för export av miljöteknik och kunskap. Många delar av de gröna näringarna står dock inför akuta
utmaningar. Det gäller inte minst bönderna, som måste ges större möjlighet att vara
konkurrenskraftiga genom sänkta kostnader och enklare regler. Det akuta läget för Sveriges bönder
kräver olika typer av åtgärder. Dels åtgärder som ger direkt effekt för och dels fortsatta långsiktiga
åtgärder för en stärkt konkurrenskraft för det svenska lantbruket.
2725
2730
2735
Tillsammans är jorden och skogen Sveriges gröna guld och dess produkter leder till klimat- och
miljönytta i hela världen. Därför måste landsbygden ha rätt verktyg för att bedriva ett modernt jordoch skogsbruk. För att ta ett samlat grepp kring de affärsmöjligheter som en övergång till ett
biobaserat samhälle ger menar Centerpartiet att en nationell strategi för en biobaserad
samhällsekonomi ska tas fram. Vi vill skapa förutsättningar för grön kemi med kemiska produkter och
processer som minskar eller helt eliminerar användandet eller bildandet av farliga ämnen, och fasa ut
giftiga kemikalier. Vi vill öka och industrialisera träbyggandet och stimulera vidareförädling av
träproduktion i Sverige. Primärproduktionen, som uppfödning av djur och odling av spannmål och
andra grödor är viktiga delar av de gröna näringarna som bidrar till ett starkt näringsliv och att hela
landet kan leva och utvecklas.
Gröna näringar som bidrar till biologisk mångfald
2740
Grunden för hållbar tillväxt är ekonomiskt, socialt och ekologiskt hållbart företagande. I
omställningen från ändliga till förnybara resurser utgör de gröna näringarna en strategiskt viktig
resurs. Efterfrågan på det som landsbygden kan producera är stor; råvara och förnybar energi från
skogen, bra mat från åkern och betesmarken, upplevelser nära djur och natur. Konkurrenskraftiga
gröna näringar med betande djur håller våra landskap öppna och bidrar till ökad biologisk mångfald.
De gröna näringarna utgör grunden för landsbygdens utveckling och deras utveckling och potential till
stärkt konkurrenskraft är viktigt för Centerpartiet.
2745
En livsmedelsstrategi för ökad konkurrenskraft
2750
2755
Som en del i övergången till en biobaserad ekonomi vill vi se en svensk livsmedelsstrategi som skapar
bättre förutsättningar för lönsamma och konkurrenskraftiga företag som producerar och levererar
hållbara livsmedel. En livsmedelsstrategi bör även syfta till att utveckla möjligheterna att handla
lokalproducerat och möjligheten att ställa krav på inköp av livsmedel. Livsmedelsproduktionen bidrar
till arbetstillfällen och utgör en möjlighet för ökad export och att stärka bilden av Sverige som
kvalitativ livsmedelsnation, Matlandet Sverige.
Lantbruket ska i första hand producera, inte bevara. Förutsättningarna för att öka
livsmedelsproduktionen i Sverige är goda. Ur många aspekter har vi bättre miljöhänsyn och högre
djurvälfärd än andra länder. Vi har lägst antibiotikaanvändning i EU och vi har friska djur. Betande
djur främjar den biologiska mångfalden och det kallare klimatet i vår del av Europa bidrar till att vi
kan använda mindre bekämpningsmedel än andra länder som i högre omfattning drabbas av skadedjur.
80
2760
2765
2770
Kopplingen mellan stad och land är viktig när det gäller hållbar matproduktion. Hållbar matproduktion
är både en förutsättning för sund och säker mat och för utvecklingen av företag på landsbygden. Den
privata och offentliga konsumentens val av livsmedel påverkar antibiotikaanvändning, miljö- och
klimathänsyn och djurskydd i producentled. Att använda sin konsumentmakt och göra frivilliga
medvetna val av närodlade råvaror med hög kvalitet där varken djur- eller miljöskydd tummats på är
mycket viktigt. Även det offentliga måsta ta sitt ansvar och all offentlig upphandling av mat ske minst
i enlighet med svenska regelverk. Centerpartiet vill att det ska vara enkelt att ställa krav vid
upphandlingar, och vill ge bättre stöd till offentliga verksamheter och livsmedelsföretagare för att
möjliggöra detta, exempelvis via företagslotsar.
Det finns också potential att öka den stadsnära odlingen av livsmedel. Stadsodling kommer förvisso
inte lösa stadens framtida behov av livsmedel, men är en trend som ska bejakas och som ökar
kunskapen och intresset för hur maten produceras. Initiativ som stadsodling, gröna tak och
energiproduktion i städer, exempelvis med solceller, kan även öka stadens självförsörjning och dess
roll som leverantör av ekosystemtjänster till samhället.
2775
Kretslopp mellan stad och land
2780
2785
Utvecklingen mot en cirkulär ekonomi kräver slutna kretslopp. Återföring av fosfor är en viktig del i
ett fungerande kretslopp. Ett sätt att öka återföringen av fosfor är att förbättra kvaliteten på
avloppsslammet som i vissa fall innehåller höga halter av bland annat tungmetaller. En åtgärd för att
förbättra kvaliteten är att separera dagvatten från avloppsvatten. Kombinerat med åtgärder uppströms i
systemet kan kvaliteten förbättras ytterligare. Städer har stora möjligheter att utveckla kretsloppen.
Biogasen som bussarna körs på kommer från avloppen och matavfallsinsamling. Uppvärmningen av
sjukhusen kommer från solcellerna på sjukhusens stora tak.
För att erbjuda invånare och besökare en attraktiv livsmiljö måste det också bli enklare för företagare
och privatpersoner att omvandla idéer till verklighet. På liknade sätt som att underlätta för
gårdsförsäljning av alkoholdrycker och annan verksamhet på landsbygden måste det bli enklare att
ordna kulturevenemang, försäljning av mat och dryck och annan verksamhet som bidrar till ett mer
dynamiskt gatuliv i staden.
2790
Stärka människors och lokala samhällets inflytande över sin vardag
2795
En bärande värdering i Centerpartiets arbete är tron på människans vilja och förmåga att ta ansvar för
sig själv och för andra. Principen ska vara att beslut i första hand ska fattas av människor själva, eller
så nära den enskilda människan som möjligt. Vi menar att om kommunsammanslagningar ska göras
bör det ske underifrån på lokalt initiativ, vilket skapar förutsättningar för samarbete mellan
närliggande kommuner. Det skapar en stärkt makt lokalt och regionalt som driver utveckling i hela
landet. Centerpartiet tycker också att det är viktigt att människor, föreningar och företag har
möjligheter att utveckla de platser de lever och verkar i. Förstärkt lokalt inflytande och mindre
byråkratiskt krångel gör att initiativ att göra platser bättre, grönare och mer levande kan realiseras.
2800
Tillgång till kommersiell och offentlig service
2805
Tillgången till kommersiell service är en nödvändig förutsättning för livskraftiga samhällen. I
landsbygdsprogrammet har vi därför satsat 700 miljoner kronor de kommande sju åren till
kommersiell service på landsbygden. Det handlar om att ge den lokala lanthandlaren eller
bensinmacken i byn stöd för att kunna finnas kvar och ge bra service. Just den lokala servicen är ofta
en förutsättning för att en mindre ort på landsbygden ska kunna fungera.
Vi ser oroväckande tecken på att tillgången till kontanthantering minskar på många orter. Det är
särskilt illavarslande för småföretagare som inte har möjlighet att hantera sin dagskassa på ett säkert
81
2810
och effektivt sätt. Lanthandlare och andra näringsidkare på landsbygden har en viktig roll att fylla.
Ofta är de navet kring vilket jobb skapas och socialt umgänge kretsar. Centerpartiet är därför stolta
över att i regeringsställning sett till att öka stödet till kommersiell service. Men mer behöver göras för
att garantera tillgången till såväl kommersiell som offentlig service i hela landet.
2815
I regeringsställning tillsatte Centerpartiet en utredning för att analysera hur den kommersiella servicen
ska kunna garanteras i hela landet. Utredningen presenterade sitt betänkande i mars 2015. Betänkandet
innehöll förslag om två nya typer av stöd till försäljningsställen av dagligvaror i utsatta
glesbygdsområden. Det ena stödet föreslås riktas mot försäljningsställen av dagligvaror med ett
varierat utbud av sådana varor, medan det andra stödet föreslås riktas mot mycket
små försäljningsställen av dagligvaror som bedöms vara strategiskt viktiga för tillgången till annan typ
av service. Dessa förslag möjliggör en effektiv och precis stödform till verksamheter med stor
inverkan på det omgivande lokala näringslivet. Centerpartiet anser att båda dessa former av stöd
snarast möjligt bör omsättas i konkreta förslag.
2820
2825
2830
2835
På många håll har statens närvaro försvunnit genom centralisering till större tätorter eller till innerstan.
Offentlig närvaro är viktig för att människor ska känna trygghet och tillit och därför verkar vi för att
samhällets service ökar i hela Sverige. Sverige har under lång tid präglats av en smygcentralisering av
myndigheter och offentlig service. Även den kommersiella servicen har i spåret av detta minskat på
många orter runt om i landet. Minskad centralisering skulle innebära en ekonomisk besparing för
staten, då lokalkostnaderna i storstäderna ofta är mångdubbelt högre än i andra delar av landet.
Dessutom frigörs boyta i de centrala delarna av städerna. Centerpartiet vill se effektivare statliga
myndigheter och därför vill vi se över de statliga myndigheternas lokalkostnader och lokalisering. I
förordningen (2007:713) om regionalt tillväxtarbete finns angivet de statliga myndigheternas ansvar i
det regionala tillväxtarbetet. Förordningen ställer bland annat krav på att möjligheter till
decentralisering ska tas till vara och krav på samordning med andra myndigheter, kommuner,
landsting och näringsliv. Vi anser att samtliga myndigheter ska utarbeta strategier för hur arbetet med
kraven i förordningen om regionalt tillväxtarbete kan stärkas.
Skapa lokala servicekontor
2840
2845
2850
Lokala servicekontor i varje kommun eller i storstädernas stadsdelar skulle kunna utgöra en plattform
för medborgarna att få hjälp med både kommunala ärenden och enklare ärenden hos exempelvis
Arbetsförmedlingen, Försäkringskassan och Polisen. De lokala servicekontoren ska även utgöra en
fysisk plats dit människor kan vända sig för att få hjälp med andra nödvändiga myndighetskontakter,
till exempel kan digitala möten med tjänstemän på andra orter bokas in. Kontor för lokal offentlig
service kan fungera som en okomplicerad väg in till såväl det offentliga som en kontaktyta med
föreningsliv och arbetsmarknad. Tillgång till denna typ av servicekontor bör finnas i landets alla
kommuner. Lokala servicekontor kan bidra till att minska utanförskap i samhället. Dessa
servicekontor har också ett ansvar att samverka med den kommersiella servicen på de platser där
marknaden har svårt att vara bärkraftig. Då kan både kommersiell och offentlig service tryggas i hela
landet.
Regionala skattebaser
2855
2860
Väl fungerande självständiga och starka regioner är avgörande för att stärka den lokala och regionala
konkurrenskraften och skapa bättre förutsättningar för företagande, innovationer och investeringar.
För Centerpartiet är det självklart att människor i större utsträckning ska få behålla frukterna av sitt
eget arbete. Lika självklart är det att regioner som bidrar med värdefull produktion får behålla delar av
detta värde. Det måste löna sig för kommuner och regioner att förbättra sitt företagsklimat, göra
produktiva investeringar och upplåta mark åt viktig infrastruktur och produktion. Centerpartiet vill
regionalisera fler delar av den statliga fastighetsskatten i syfte att stärka den regionala beslutsnivån
och regionernas möjligheter att föra en tillväxtfrämjande politik utifrån sina egna förutsättningar.
82
Därför vill Centerpartiet att intäkterna från fastighetsskatten på industrifastigheter och elproducerande
fastigheter ska regionaliseras.
Centerpartiet vill:
1. Att hela landet ska leva och utvecklas. Jobb, företagande, välfungerande infrastruktur och
service är grunden till en fortsatt utveckling av gröna städer och en modern landsbygd i hela
landet. Att alla ska ha likvärdiga möjligheter att växa upp, gå i skolan, arbeta, bo och driva
företag och konsumera kultur i hela vårt land. Samma utmaning kan lösas på olika sätt.
Likvärdiga möjligheter i hela landet innebär inte per automatik likformighet.
2. Att satsningarna på infrastruktur och kollektivtrafik ska öka i hela landet och att offentligprivat-samverkan (OPS) ska öka som finansieringsmodell för investeringar i infrastruktur
för att få mer resurser till infrastruktur.
3. Att ett paket med regelförenklingar införs för beslut på kommunal nivå om miljövänliga,
tysta transportalternativ med låga halter partikelutsläpp där miljövänliga transportalternativ,
däribland cykel, gynnas, och möjliggöra lokalt beslutade trängselavgifter där användningen
av intäkterna beslutas lokalt.
4. Att alla ska kunna vara en del av det digitala samhället och vill därför se en digital
allemansrätt som garanterar stabil och snabb uppkoppling i hela landet. Det vill vi göra
genom att fortsatt satsa på utbyggnad av bredband och utarbeta nationella strategier för
utveckling av digital utbildning och e-hälsa. Centerpartiet vill att informationsteknologi, IT,
skall betraktas som det femte transportslaget jämte väg, järnväg, sjöfart och flyg.
Centerpartiet vill att användningen av 700-bandet förenas med ett täckningskrav och att
marknadens aktörer inom mobilt bredband och telefoni får ett större ansvar för att minska
störningar och leveransproblem genom att i lagstiftning införa en avbrottsersättning för
kommunikationsoperatörer inom bredband och mobiltelefoni.
5. Att enklare regler för byggande utanför detaljplanelagt område införs, minska kostnaderna
och snabba på byggprocessen genom fortsatt nationella regelförenklingar samt en
effektivare handläggning av myndigheter. Centerpartiet vill utöka dagens undantag från
krav på bygglov vid uppförande av byggnader kopplat till lantbruksverksamhet, till
exempel vid uppförande av gårdsbutiker och lokaler för Bed and Breakfast som kan vara
aktuellt när allt fler gårdar diversifierar sin verksamhet. Centerpartiet vill tillåta
gårdsförsäljning av öl och vin och förenkla regler för verksamhet som bidrar till ett mer
dynamiskt gatuliv i städer.
6. Att kommunernas möjlighet att utveckla sin attraktivitet stärks. Därför skall strandskyddet
och tillämpningen av riksintressen förändras. Centerpartiet vill ta bort Länsstyrelsens
överprövningsmöjlighet vad gäller kommunala bygglov inom fastställda LIS-områden, vad
gäller strandskyddsregler.
7. Att ett nationellt förbud mot uranbrytning införs.
8. Att en nationell strategi för omställningen till en biobaserad ekonomi tas fram.
9. Att konkurrenskraften inom de gröna näringarna stärks så att konkurrenssituationen i
Sverige är jämförbar med våra konkurrentländer, bland annat genom att minska
omfattningen och sänka kostnaderna för regelkrångel och administration samt stärka
kunskaps- och innovationssystemet för branschen.
10. Att ansvaret för ett antal statliga uppgifter som idag beslutas av statens regionala organ
länsstyrelsen överförs till motsvarande regions folkvalda parlament. Vi vill också underlätta
för nya former av kommunala samarbeten för att förbättra invånarnas service och stärka det
demokratiska inflytandet för medborgarna.
11. Att människors frihet, förfoganderätt och äganderätt ska stärkas. Regelverk som hindrar
möjligheten att utveckla verksamheter ska ses över. Det offentligas intrång i människors
egendom ska begränsas och alltid ske i god dialog med berörda.
12. Att stöd ges till kommersiell service och försäljningsställen av dagligvaror i särskilt utsatta
och sårbara glesbygdsområden.
83
13. Att statlig service och myndighetskontor ska finnas tillgänglig över hela landet, samt att en
översyn av statliga myndigheternas lokalkostnader och lokalisering för effektivare
myndigheter genomförs och att samtliga myndigheter ska utarbeta strategier för hur arbetet
med regionalt tillväxtarbete kan stärkas. Människors tillgång till offentlig service i hela
landet ska öka, bland annat genom skapande av lokala servicekontor.
14. Att intäkterna från fastighetsskatten för industriella och elproducerande fastigheter
regionaliseras för en hållbar utveckling i hela landet.
2865
Sofia Jarl reserverar sig till förmån för ny att-sats 6:
Perspektivet i strandskyddslagstiftningen omvänds så att det blir tillåtet för kommunen att bevilja
bygglov i alla områden där det uttryckligen inte finns särskilda bestämmelser om skydd eller andra
hinder som pekats ut.
2870
Maria Söderberg och Ola Persson reserverar sig till förmån för tillägg i att-sats 14:
I ett första steg bör fastighetsskatten på vattenkrafts- och vindkraftsanläggningar regionaliseras.
2875
Motioner: Utveckla hela landet – regional tillväxt,
landsbygd, städer, infrastruktur
2880
Landsbygdsutveckling och förutsättningar för att hela Sverige ska leva
Motioner 3.1, 3.2, 3.3, 3.4, 3.5
3.1.1 Att Centerpartiet sätter gränser för marknadstänkandet.
3.1.2 Att Centerpartiet aktiverar en regionalpolitik värt namnet
2885
3.1.3 Att Centerpartiet tar nya initiativ när det gäller utvecklingen av bioenergi samt skydd av
åkermarken.
2890
3.1.4 Att Centerpartiet samarbetar med alla partier som stödjer förslag som minskar den sociala och
regionala klyvningen av Sverige.
3.2. Att Centerpartiets ledning tar initiativ till landsomfattande debatter om landsbygdsutveckling, där
man punkt för punkt kräver besked av övriga partier.
2895
3.3. Hela Sverige ska leva – och vi i Centerpartiet ska leda det arbetet!
3.4. Att Centerpartiet med all kraft och på olika områden verkar för att bygder skall leva och vara till
nytta för dem som där bor.
2900
3.5.1 Att undersöka möjligheten att införa en ny bolagsform, liknande vägsamfälligheter, som bättre
överensstämmer med VA- och fiberföreningarnas förutsättningar för exempelvis lån,
borgensåtaganden och momsredo
84
2905
3.5.2 Att undersöka möjligheterna till incitament, exempelvis bidrag och utbildningar, för föreningar
och byalag.
3.5.3 Att undersöka möjligheterna att låta landsbygdsdepartementet organisera och tillhandahålla
uppstartsmaterial och expertis inom området.
2910
Partistyrelsens yttrande:
I Centerpartiet har vi en aldrig vikande tro på att hela Sverige kan och ska leva. I alla beslut vi fattar är
perspektivet om hela landets förutsättningar närvarande. Oavsett vart man bor ska man ha tillgång till
en fungerande grundläggande service, en nationell och jämlik servicegaranti. Detta är en del i den
regionalpolitik vi för inom vårt parti.
2915
2920
2925
2930
I partiet uppmuntrar vi till debatter för att lyfta behovet av en aktiv regionalpolitik,
landsbygdsutveckling och möjligheter för tillväxt i hela landet. Ett konkret exempel är den
riksdagsdebatt om statlig service och närvaro som ägde rum i riksdagen på Centerpartiets initiativ i
april. Centerpartiet var i sina anföranden tydlig med vikten av en aktiv regionalpolitik och behovet av
statlig närvaro i hela landet. Landsbygdspolitiska frågor har aktualiserats under året och tvingat andra
partier att bekänna färg avseende politiska förslag som berör landsbygden. Centerpartiets arbete för en
aktiv regionalpolitik är ständigt pågående och vi tar alla tillfällen som ges för att diskutera
landsbygdspolitik med övriga partier.
Åkermarken är en värdefull resurs. I takt med att världens befolkning ökar kommer
livsmedelsproduktionen bli än viktigare. Därför är det viktigt att stärka skyddet för vår värdefulla
åkermark, ett beslut som fattades på partistämman i Åre 2011.
Motion 1 framhäver vikten av nya initiativ när det gäller utvecklingen av bioenergi.
Både fasta och flytande biobränslen kommer att spela en avgörande roll för att vi ska kunna ställa om
vårt energisystem från fossila till förnybara bränslen. Under Alliansregeringen växte bioenergin och
passerade oljan som den största energikällan. Ytterligare initiativ kommer att behövas för att fortsätta
den positiva utvecklingen, därför föreslår partistyrelsen i stämmoprogrammet ”Utveckla hela landet”
att en nationell strategi för en biobaserad samhällsekonomi tas fram.
2935
2940
2945
2950
En grundläggande princip i vår politik är att utgå från marknadsbaserade lösningar och förslag. Det
finns dock områden där marknadens kraft inte är tillräcklig, ett sådant exempel är glesbygdsbutikers
förutsättningar. Andra exempel är infrastruktursatsningar. Vi anser att en grundläggande service bör
finnas oavsett var i landet man bosätter sig. För att möjliggöra detta finns det områden där
marknadslösningar inte räcker till, där kan det finnas behov av offentliga insatser med statliga medel.
Tillgång till bra infrastruktur som kommunalt vatten och avlopp, elnät, väghållning och bredband är
viktigt både för de boende och för företagen på landsbygden.
Runt om i vårt land bidrar eldsjälar till att landsbygdsboenden får tillgång till bredband, fungerande
vägar och strukturer för vatten och avlopp. Det arbete som dessa enskilda individer och byalag gör
måste uppmuntras och förenklas, så att den administrativa bördan lättar.
Det är viktigt att kommuner tar egna initiativ för att stödja landsbygdsutveckling och underlätta för
VA- och fiberföreningarnas förutsättningar att verka. Det omfattar såväl ekonomiska förutsättningar,
så som möjlighet till lån och borgensåtaganden, likväl som kompetensutbildning. Det är kommunen
som ska bistå expertis inom dessa områden, därför beslutar partistyrelsen att motionsyrkande 3.5.3
avslås.
85
2955
Centerpartiet är det parti som står upp för landsbygdens möjligheter inom alla politikområden. S-MPregeringen har genomfört en rad landsbygdsfientliga förslag sedan tillträdet hösten 2014. Två exempel
på det är skattehöjningar som slår hårt mot företagare och att de lagt ner landsbygdsdepartementet.
Partistyrelsen föreslår partistämman besluta att Centerpartiet verkar för:
Att förbättra förutsättningarna för lokala byalag och föreningar att verka för förbättrad
tillgång till bredband, vatten- och avlopp och vägar på landsbygden.
Partistyrelsen föreslår partistämman att anse följande motioner besvarade:
3.1.2
3.1.3
3.2
3.3
3.4
Partistyrelsen föreslår partistämman att avslå följande motioner:
3.1.1
3.1.4
3.5
2960
Möjliggör boende i hela landet - motion 3.6, 3.7
[Motions 3.6 föreslår att Centerpartiet arbetar centralt och lokalt i motionens mening innebärande:]
2965
3.6.1 Att Centerpartiet verkar för att införa ett grundavdrag på 30 000 kronor per person för
mantalsskrivna och bosatta på landsbygden.
3.6.2 Att boende på landsbygden får bilkostnadsavdrag redan från första milen samt att bilskatten
reduceras kraftigt.
2970
3.6.3 Att fastighetsavgiften reduceras för boende på landsbygden, samt att denna avgift går till
kommunen där fastigheten är belägen.
3.6.4 Att arbetsgivare på landsbygden får sänkt arbetsgivaravgift.
2975
3.6.5 Att stöd ges till åretruntföretagare på landsbygden.
3.7. Att Centerpartiets organ på riksnivå skyndsamt och innovativt driver frågan att hela landet ska ges
möjlighet att fortsätta utvecklas, bebos och vara attraktivt.
2980
Partistyrelsens yttrande:
2985
2990
Runt om i vårt land finns fantastiska möjligheter till attraktiva boendemiljöer. För att tillvarata denna
potential krävs rätt förutsättningar för att bygga och bosätta sig i dessa områden. Detta inkluderar till
exempel ett mer flexibelt strandskydd, minskat regelkrångel och en förenklad process för att ansöka
om bygglov. På partistämman i Karlstad 2013 bestämdes därför att partiet ska verka för att
regelförenklingar genomförs och att drivkrafter att investera i bostäder ökar med syfte att öka
bostadsbyggandet i hela landet. Denna inriktning finns även i årets stämmoprogram ”Utveckla hela
landet” och ”Bygg med närodlad tillväxt”.
Många kommuner vittnar idag om att möjligheterna att utveckla sin attraktivitet begränsas på grund av
ett stelbent strandskydd. Att värna viktiga strandmiljöer, allemansrätten och människors tillgång till
86
2995
3000
3005
3010
3015
3020
3025
naturen är för Centerpartiet en självklarhet, men det måste också finnas en avvägning mellan
bevarande och utveckling. Därför vill Centerpartiet se ett decentraliserat och närodlat strandskydd som
ger kommunen mer makt att bestämma över vilka strandområden som ska bevaras och vilka som kan
bebyggas. Behov av bostäder, utveckling, jobb och verksamheter måste ges en större roll i
bedömningar av begräsningar i strandskyddet. På platser där det inte innebär någon betydande
miljöpåverkan ska det vara möjligt att bygga och bedriva verksamhet även strandnära.
I stor utsträckning väljer människor att flytta dit man vill bo. Därifrån pendlar man till sitt arbete.
Boendet på landsbygden är ett attraktivt alternativ för många då det innebär en rad fördelar, så som
lägre boendekostnader och närhet till naturen. Vi vill att människor själva ska få välja vart i landet
man vill bosätta sig, och att det ska finnas tillgång till grundläggande, jämlik, service oavsett vart man
väljer att bosätta sig. Det är detta som bör vara utgångspunkten. Centerpartiet anser att det är
företagare som skapar jobben, inte staten. Därför är det viktigt med en ekonomisk politik som
underlättar för jobbskapande och minskar regelkrångel och kostnadsdrivande skattepålagor på arbete.
Det är jobben som är hela landets tillväxtmotor. Om rätt förutsättningar finns för att leva, arbeta och
starta företag på landsbygden behövs inga särskilt riktade stöd till mantalsskrivna på landsbygden,
eller åretruntföretagare.
Motion 3.6.4 pekar på vikten av sänkta arbetsgivaravgifter på landsbygden. Partistyrelsen delar den
mening som framförs i motionen och i regeringen har Centerpartiet drivit fram beslut om sänkta
arbetsgivaravgifter för små företag och för unga. Partistyrelsen anser dock att vi måste gå vidare och
sänka kostnaderna ännu mer för små- och medelstora företag samt minska kostnaderna för att anställa
unga så att fler kommer i arbete. Redan idag är det så att en viss särskild nedsättning av
arbetsgivaravgifter och egenavgifter görs inom vissa geografiska områden samt inom viss typ av
verksamhet.
Sverige är rikt på avstånd och därmed transporter. Detta är särskilt tydligt på gles- och landsbygd där
avstånden är långa och kollektivtrafiken sällan är ett realistiskt alternativ för pendling. I dessa
områden är bilen av stor betydelse. Boende på landsbygden bör inte straffas i omställningen till en
fossiloberoende fordonsflotta. Vi vill även att det ska löna sig att tanka förnybara alternativ.
Centerpartiet anser att fastighetsskatten från industriella och elproducerande fastigheter bör tillfalla
regionen där fastigheten är belägen istället för staten. Detta kallar vi införandet av regionala
skattebaser.
Partistyrelsen föreslår partistämman att anse följande motioner besvarade:
3.6.4
3.7
Partistyrelsen föreslår partistämman att avslå följande motioner:
3.6.1
3.6.2
3.6.3
3.6.5
Regler för skyltning för landsbygdsföretag - motion 3.8
3030
3.8.1 Att lagtexten kring vägskyltning som står i Transportstyrelsens författningssamling ses över.
3.8.2 Att det ska bli lättare för landsbygdsföretagare att få tillstånd för uppsättning av skyltar vid
länsvägar och andra större vägar.
87
3035
Partistyrelsens yttrande:
3040
3045
Motionärerna pekar på två av flera tydliga exempel på motsättningar som företagare på landsbygden
möter. För att stimulera ett ökat företagande behövs ett minskat regelkrångel, detta gäller även för
landsbygdsföretagaren möjlighet att få sätta upp skyltar. Dagens regler utgör ett stort problem för
många av landets företagare.
Centerpartiet har i Alliansregeringen drivit på för att förbättra förutsättningarna för småföretagare, ett
exempel är ”en dörr in”, en digital tjänst som nyligen har sjösatts för att minska antalet blanketter en
företagare måste fylla i och skicka in. Centerpartiet antog även en ny vägmärkesförordning under 2008
och underlättade för uppsättning av vita skyltar som visar till besöksmål. Ytterligare underlättande och
minskat regelkrångel är dock önskvärd. Arbetet måste gå vidare med ytterligare regelförenklingar för
att förbättra förutsättningarna för landsbygdsföretagare i hela Sverige. I stämmoprogrammet ”Fler
företag – fler jobb” föreslår vi därför nya som syftar till att kraftigt minska regelbördan för småföretag
och mikroföretag för att på så sätt driva regelförenklingsarbetet vidare.
3050
Partistyrelsen föreslår partistämman besluta att Centerpartiet verkar för:
Att vidta ytterligare regelförenklingar för att underlätta för landsbygdsföretagare att få
tillstånd för uppsättning av skyltar vid länsvägar och andra större vägar.
Partistyrelsen föreslår partistämman att anse följande motioner besvarade:
3.8
Statlig verksamhet och omlokalisering - motion 3.9, 3.10, 3.11, 3.12
3055
3.9. Att Centerpartiet verkar för att Trafikverket reformeras för bättre väg och järnvägsstandard.
3.10.1 Att undersöka vilka statliga myndigheter och verk som MÅSTE vara lokaliserade till
Stockholm.
3060
3.10.2 Att därefter utlokalisera myndigheter och verk eller delar därav till mera optimala orter ute i
landet.
3065
3.11. Att Centerpartiets riksstämma uppdrar åt partistyrelsen att vidta åtgärder för att stärka insatserna
för att utveckla landsbygden, befolknings- och sysselsättningsmässigt.
3.12. Att regionalpolitiska och arbetsmarknadspolitiska hänsyn alltid ska tas då det handlar om flytt av
statliga verk, myndigheter och företag.
3070
Partistyrelsens yttrande:
3075
Under 2015 har debatten om statlig närvaro och statlig verksamhet i landet varit väldigt aktuell.
Centerpartiet har varit engagerade i hela landet för att visa på betydelsen av att statlig verksamhet
decentraliseras. För att lyfta frågan på en högre politisk nivå har Centerpartiet i riksdagen tagit flera
initiativ, såväl en allmän riksdagsdebatt om nedmonteringen av den statliga servicen i landet som
diskussion med Skatteverkets generaldirektör i skatteutskottet.
Centerpartiet tror på decentralism. Detta gäller även avseende lokalisering av den statliga
verksamheten. Det finns anledning att se över de statliga myndigheternas lokalkostnader och
88
3080
lokalisering. De senaste åren har lokalkostnaden för statliga myndigheter ökat med fyra miljarder
kronor.
Det är rimligt att myndigheter finns där folk bor och verkar. Människor utanför storstäderna är med
och betalar för verksamheten och borde därför få ta del av servicen. För företagare är det till exempel
nödvändigt att det finns skattekontor inom ett rimligt avstånd.
3085
3090
Centerpartiet vill se effektivare statliga myndigheter. Vi vill därför minska de statliga myndigheternas
kostnader, framförallt lokalkostnader, dels genom att minska den totala arean och dels genom att se till
att myndigheternas placering bättre speglar var befolkningen lever och verkar. Genom att möjliggöra
en mer effektiv lokalisering av statliga myndigheter möjliggörs också en ökad boyta i städerna. För en
flexibel arbetsmarknad i hela landet är det viktigt med en mix av offentlig och privat verksamhet.
Enligt förordningen (2007:713) om regionalt tillväxtarbete är statlig verksamhet skyldig att beakta
möjligheter till decentralisering. Det är viktigt att förordningen efterlevs.
3095
Vi vill att människors tillgång till statlig service ska öka. Därför bör lokala servicekontor som
tillhandahåller minst två olika myndigheters samt kommunala tjänster utvecklas i alla Sveriges
kommuner. Vi vill även öka statens närvaro i hela landet genom att utlokalisera hela eller delar av
statliga verksamheter.
3100
I Alliansregeringen var Centerpartiet med och tog initiativ till en utredning som syftade till att utreda
Trafikverkets organisation. Utredningen som presenterats i olika delutredningar visar på att det finns
förbättringsarbete att göra inom myndigheten för att säkerställa att dess uppdrag genomförs med
tillfredsställelse. En välfungerande infrastruktur med hög väg- och järnvägsstandard är helt avgörande
för hela landets utveckling. Centerpartiet har i Alliansregeringen kraftigt ökat anslagen till underhåll
av väg och järnväg. Det är viktigt att arbetet går vidare och att utredningens slutsatser används för att
förbättra Trafikverket och säkerställa att infrastrukturunderhållet satsas på ett effektivt sätt för att
förbättra framkomligheten för privatpersoner och näringslivet i hela landet.
3105
Partistyrelsen föreslår partistämman att anse följande motioner besvarade:
3.9
3.10
3.11
3.12
3110
Regionala skattebaser och brukandet av naturresurser - motion 3.13, 3.14, 3.15,
3.16, 3.17, 3.18
3.13.1 Att Centerpartiet ska öka ansträngningarna att få en regionalisering av fastighetsskatten på
vattenkraft och vindkraft till stånd.
3115
3.13.2 Att Centerpartiet tar fram konkreta program och utarbetar en strategi för att förverkliga
motionens övriga krav för att hela Sverige ska tas i bruk.
3120
3.14.1. Att exploateringen av landets naturresurser förenas med ersättning till exploaterade
kommuner/regioner som a) kompenserar intrångseffekterna i de exploaterade kommunerna
3.14.2. Att en modell utformas som innebär att exploateringsföretag och inpendlad arbetskraft tillför
de exploaterade kommunerna skattekraft
89
3125
3.14.3. Att regionala samverkansorgan och kommuner får större inflytande över planläggning av
naturmarkernas användning.
3.14.4. Att staten grundar beslut om tillstånd för exploatering av naturresurser på långsiktigt planerade
samhällsnyttoeffekter vid sidan om bedömning av företagsekonomisk lönsamhet
3130
3.14.5. Att planeringsformer införs för försörjningsplanering och hushållning med naturresurser
kopplade till fysisk planering
3135
3.15.1 Att Centerpartiet offensivt driver kravet från förra stämman på regionalisering av
fastighetsskatten på vattenkraft och vindkraft till berörda regioner/kommuner.
3.15.2. Centerpartiet tar fram konkreta program för att förverkliga motionens övriga krav för att hela
Sverige ska tas i bruk.
3140
3.16.1 Att uppdra till partistyrelsen att i Riksdagen verka för en utredning av konsekvenserna om vi i
Sverige skulle införa ett system liknande det Kanadensiska ”Rental Fee Agreement”.
3.17.1. Att mineralavgiften höjs i syfte att säkerställa att det finns täckning för alla dittills nedlagda
samt framtida kostnader förknippade med utvinningen.
3145
3.17.2. Att inbetalda avgifter fonderas för att vid behov kunna användas för återställning av miljöer
och samhällen påverkade av utvinningen.
3.17.3. Att uttag av naturresurser sker på ett sätt som även gynnar framtida generationer.
3150
3.18 Att minerallagstiftningen skärps i syfte att markägaren ges ett utökad skydd vid
mineralprospektering.
Partistyrelsens yttrande:
3155
3160
3165
3170
3175
Idag förbrukar vi mer naturresurser än vad naturen klarar av att återskapa. Det är förstås inte hållbart.
Vi måste bruka vår omvärld på ett sätt som är hållbart och gynnar framtida generationer. Det är därför
Centerpartiet vill se en skarp miljöpolitik och det är därför vi sätter tydliga och ambitiösa klimat-,
energi- och miljömål. En övergång till ett hållbart samhälle sker genom en övergång till en cirkulär
ekonomi där vi använder förnybara resurser istället för fossila och där vi aktivt jobbar med att sluta
kretsloppen.
Partistyrelsen anser att det är viktigt att ett större ekonomiskt värde tillfaller regioner och kommuner
där utvinningen av naturresurser sker. På partistämman i Karlstad 2013 beslutades att Centerpartiet
ska verka för återföring av fastighetsskatten på industrifastigheter och elproducerande fastigheter. Idag
går hela denna intäkt till statskassan, och endast en liten andel stannar i regionen i form av
bygdemedel. Centerpartiet förespråkar regionala skattebaser framför ett system som prissätter vatten,
vilket är fallet med det kanadensiska systemet som motionären förespråkar.
I april under en omröstning i riksdagen var Centerpartiet det enda parti som röstade för ett förslag om
regionala skattebaser. Vi kommer att fortsätta driva denna för landsbygden oerhört viktiga och
principiella fråga. Centerpartiet vill även se ett nationellt förbud mot uranbrytning.
För att ytterligare stärka företagandet i hela landet vill vi se sänkta arbetsgivaravgifter för små och
medelstora företag samt för unga. Centerpartiet anser också att statlig närvaro är viktig i hela landet
och vill därför utlokalisera hela eller delar av statliga verksamheter från storstäder där kostnaderna för
90
att bedriva en statlig verksamhet är betydligt högre än i mindre orter och städer. Genom att göra detta
frigörs även boyta i storstäderna.
3180
3185
3190
Företag som investerar i gruv- och mineralutvinning betalar skatt precis som alla andra företag i
Sverige. Företagen gör massiva investeringar och betalar en mineralersättning till markägare och till
stat. Mer kan och behöver göras för att stärka de lokala samhällena, men en kraftigt höjd skatt på
mineralutvinning är fel väg att gå.
Partistyrelsen vill här framhäva äganderätten och dess centrala roll i Centerpartiets politik. Vi vill
minimera alla typer av övertramp mot äganderätten. Som ett led i att stärka äganderätten vill vi se över
mineralavgiften i syfte att den i framtiden helt ska tillfalla markägaren. Partistyrelsen anser också att
det är viktigt att säkerställa att de förändringar som gjorts i minerallagstiftningen för att ge markägarna
utökad rätt till information och samråd efterlevs.
Gruvindustrins miljöpåverkan regleras i Miljöbalken. I dagens miljölagstiftning finns ett tydligt
återställaransvar. I den nu rådande debatten har det diskuterats ärenden där beslut fattas enligt äldre
lagstiftning. Det har dock skett nödvändiga justeringar i Miljöbalken avseende miljökrav på
gruvindustrin som reglerar detta, vilket har lett till en förbättrad situation. En bärande princip i
Centerpartiet är att förorenaren betalar. Det gäller för gruvnäring och för all annan industri. Sedan
lagstiftningen har skärpts är kraven på medel för återställning mycket hårda.
3195
Partistyrelsen föreslår partistämman att bifalla följande motioner:
3.18. Att minerallagstiftningen skärps i syfte att markägaren ges ett utökad skydd vid
mineralprospektering.
Partistyrelsen föreslår partistämman att anse följande motioner besvarade:
3.13
3.14.1
3.14.3
3.15
3.17.3
Partistyrelsen föreslår partistämman att avslå följande motioner:
3.14.2
3.14.4
3.14.5
3.16
3.17.1
3.17.2
3200
Odlingsbar åkermark som riksintresse - motion 3.19
3.19. Att Centerpartiet skall arbeta för att åkermarken i Sverige blir klassad som ett riksintresse som
inte får exploateras hur lätt som helst. Världens ökande befolkning och minskande odlingsbar mark
kräver att all god åkermark får ett bättre skydd.
3205
Partistyrelsens yttrande:
3210
Äganderätten är en central och vägledande princip i Centerpartiets politik. Det man äger vårdar man.
Äganderätten handlar också om frihet. Därför anser vi att markintrång ska minimeras. Intrång i
landskapet som kräver mark ska ske med marksnål teknik. Detta gäller till exempel vid byggande av
infrastruktur och luftburna ledningar.
91
Jordbruksmark är en oerhört viktig resurs som måste värderas och skyddas bättre än idag. Därför
antog Centerpartiet ett stämmobeslut på partistämman i Karlstad 2013 om att högklassig åkermark
(klass 9-10) lyfts upp som riksintresse och att åkermarkens lagliga skydd förstärks.
3215
I regeringsställning har Centerpartiet drivit frågan om skydd av åkermark med stort engagemang och
gav bland annat Jordbruksverket i uppdrag att utvärdera reglerna som ska skydda åkermarken.
3220
3225
3230
3235
3240
3245
Enligt miljöbalken får brukningsvärd jordbruksmark endast tas i anspråk för bebyggelse om det
behövs för att tillgodose väsentliga samhällsintressen och ingen annan mark kan användas för att
tillgodose behovet på ett tillfredsställande sätt. Det finns bristande kunskaper om hur kommunerna gör
sina bedömningar.
I Jordbruksverket uppdrag ingick att utvärdera tillämpningen av relevant artikel i miljöbalken,
undersöka hur länsstyrelserna tolkat sitt rådgivande ansvar i denna fråga, analysera hur
bestämmelserna till skydd av åkermark tillämpas i förhållande till regler om riksintresse, samt att ge
en internationell utblick för att om möjligt utnyttja erfarenheter i andra länder.
I Jordbruksverkets rapport är slutsatsen att Jordbruksmark exploateras idag utan de avvägningar och
beslutsunderlag som lagstiftningen kräver. Lagstiftningen i 3 kapitlet 4 § miljöbalken (MB 3:4) anger
en mycket restriktiv hållning till att upplåta jordbruksmark till bebyggelseändamål. Ändå visar
Jordbruksverkets kartläggning att beslut kring markanvändningen i stor utsträckning påverkas av
kommunala markinnehav och externa intressens efterfrågan på mark, vilket inte överensstämmer med
lagstiftningens långsiktiga
perspektiv på resurshushållning.
Miljöprocessutredningens slutsats från 2009 var att lagstiftningen i MB 3:4 i sig skulle räcka som
skydd för hushållningen med jordbruksmarken förutsatt att den tillämpades väl. Jordbruksverkets
utredning anser dock att lagstiftningen i MB 3:4, i allmänhet, inte tillämpas väl och att det därför kan
finnas skäl till att möjliggöra tillsyn och stärka rådgivningen. Det är i första hand tillämpningen av
lagstiftningen som måste skärpas så att den kommunala planeringen inkluderar jordbruksmarkens
värde och betydelse i dag, och inte minst i framtiden, på ett korrekt sätt. Det viktigaste är att
säkerställa att befintlig lagstiftning efterföljs.
Riksintressen är på många håll i landet också en försvårande faktor när det gäller utveckling. Detta
leder till svåra avvägningar och långa processer vid exempel byggnation. Utpekanden av riksintressen
bör fortsatt ske i bättre dialog med berörda kommuner och regioner.
Partistyrelsen föreslår partistämman att anse följande motion besvarad:
3.19
3250
Post- och tidningsdistribution i hela landet - motion 3.20, 3.21
3.20. Att Centerorganisationen verkar för att glesbygden får en bättre service med post- och
tidningsdistributionen. Kan det inte vara på plats med ett glesbygdsstöd.
3255
3.21. Att Centerpartiet arbetar för att Post- och Telestyrelsen ska få nya direktiv, som innebär att man
kan ge Post Nord i uppdrag att tillåta upprättande av postkontor med mindre antal hushåll än 3000 som
underlag.
92
Partistyrelsens yttrande:
3260
Centerpartiet vill inrätta en jämlik och tillgänglig servicegaranti i hela landet. Att ha tillgång till en
fungerande service är en förutsättningar för att man ska välja att bosätta sig på en ort. Inom begreppet
grundläggande service ryms såväl tillfredsställande vård, skola och omsorg såväl som post- och
tidningsservice.
3265
Motionerna tar upp behovet av post- och tidningsservice i hela landet. Alltför många människor runt
om i landet upplever otillfredsställande service inom dessa funktioner.
Centerpartiet är drivande i frågan om samordning av utdelning av post och tidningar. Det vill säga att
detta ska kunna utföras av samma leverantör. Frågan utreddes inom ramen för presstödsutredningen
där Centerpartiet var pådrivande för samdistribution av tidningar och post i syfte att uppnå bättre
tillgänglighet, samt spara på miljö och ekonomi. Det skall vara ”morgontidningens tidslogik” som styr
flödet av utdelning.
3270
3275
I augusti 2015 fattade regeringen beslut om att genomföra en översyn av postlagstiftningen. För
Centerpartiet är det av största vikt att utredningen tydligt bejakar behovet och betydelsen av
välfungerande distribution och postservice i hela landet.
3280
Butiker på landsorten och i glesbygden är av stor betydelse för ortens invånare. Butiken är inte bara en
plats där man införskaffar sina förnödenheter, det är även en lokal samlingsplats och en plats där
ärenden till posten, spelbutiken, Systembolaget och Apoteket kan rymmas. Partistyrelsen anser att
även mindre butiker i mindre samhällen än 3000 hushåll bör kunna inrymma postens tjänster.
3285
3290
Den mindre butiken eller lanthandeln har på många orter svårigheter att konkurrera med större butiker
och stormarknader. Till viss del har detta sin förklaring i att underlaget för butiken helt enkelt är för
litet, och marknadens krafter är därför inte tillräckliga för att butiken ska klara sitt uppehälle. Det finns
även ytterligare fördelar som större butiker har framför mindre. Till exempel närhet till ett
Systembolag, samdistributionsmöjligheter och ett centralt läge i närhet till många människors arbeten.
En sådan viktig del som leveransförsörjning av varor till butiken kan kraftigt fördyras för små butiker
gentemot storköpens skalfördelar. I stämmoprogrammet ”Utveckla hela landet” föreslås med
anledning av detta att Centerpartiet ska verka för att nya stöd tillkommer för kommersiell service och
försäljningsställen av dagligvaror i särskilt utsatta och sårbara glesbygdsområden.
Partistyrelsen föreslår partistämman att anse följande motioner besvarade:
3.20
Partistyrelsen föreslår partistämman att avslå följande motioner:
3.21
Stadsplanering - motion 3.22, 3.23, 3.24, 3.25, 3.26
3295
3.22.1 Att vi verkar för oreglerade p-tal vid nybyggen utan ekonomiska motkrav på de byggherrar som
väljer att inte bygga parkeringsplatser.
3.22.2 Att vi oförändrat kräver lastplats för ett antal parkeringsplatser för funktionshindrade.
3300
3.22.3 Att vi framhåller högre byggnader, dvs fler lägenheter per byggnad som ett sätt att sänka ptalen, allt annat lika.
3.23.1 Att genomföra försök med trafikljuslösa korsningar i city.
93
3305
3.23.2 Att sänka hastigheten på alla vägar innanför tullarna till 30 km/h
3.23.3 Att genomföra försök med grön cykelfas
3310
3.24.1 Att moms på bilpooler sänks från 25 procent till 6 procent.
3.25.1 Att Centerpartiet ska verka för att låta utreda behovet av att förändra lagar och regler för att
tillåta introduceringen av olika nivåer av självkörande teknologi i bilar.
3315
3320
3.25.2. Att Centerpartiet - i den mån svenska eller internationella lagar och regler måste ändras för att
tillåta introduceringen av olika nivåer av självkörande teknologi i bilar – arbetar för att ändra dessa
regler.
3.25.3. Att Centerpartiet ska verka för att utreda hur samhällsplaneringen ska utvecklas för att
introduktionen av självkörande tekniker kan ske på ett för samhället välfungerande sätt.
3.26.4 Att Centerpartiet i riksdagen driver frågan att det måste ligga inom den kommunala
kompetensen att besluta om en sådan avgiftsfrihet.
3325
3330
3335
3340
3345
3350
Partistyrelsens yttrande:
Över en bils livstid är den tid bilen står parkerad långt överstigen den tiden bilen faktiskt rullar. I takt
med en övergång till en delad ekonomi och tätare städer med välutbyggd kollektivtrafik blir bilpooler
ett mer attraktivt alternativ för många som inte vill äga sin egen bil. Framväxten av bilpooler leder i
sig till att minska ett antal problem som återkommer i städer, till exempel trängsel och friställande av
parkeringsplatser. Eftersom bilpooler uppnår flera samhällsutmaningar och dessutom bidrar till
uppfyllelsen av miljö- och klimatmål så bör dessa stimuleras genom sänkt moms.
I växande städer där allt fler ska få plats, både i boende och i kollektivtrafiken, tar bilen stort utrymme
där utrymmet till viss del är begränsat. Den norm som gäller för parkeringsplatser bör ses över och
anpassas till förmån för hållbara mobilitetslösningar. Detta förslag presenteras mer utförligt i
stämmoprogrammet ”Utveckla hela landet”.
Parkeringar regleras i plan- och bygglagen (2010:900) (PBL). PBL anger inte att en kommun måste ha
miniminivåer för parkering. Lagen anger att det är kommunen som genom planmonopolet har
möjlighet att styra bilparkeringens omfattning, uppåt eller nedåt för en viss nybyggnad av hus.
Flexibla parkeringstal innebär sänkta parkeringsnormer där byggföretaget istället tillhandahåller, för
miljön positiva, mobilitetstjänster som till exempel cykelparkering vid nybyggnad av bostäder. De
ekonomiska resurser som frigörs när parkeringsplatser inte måste anläggas kan istället satsas på att öka
mobiliteten utan att man behöver äga egen bil. Det är dock viktigt att bejaka behov av
parkeringsplatser, till exempel för funktionsnedsatta och lastplatser.
I Centerpartiets vision om världens grönaste städer har cyklisterna och kollektivtrafiken en viktig roll.
Bilen är ett utmärkt färdmedel, men vi vill säkerställa att det finns alternativ till bilen som är mer
attraktiva. Därför måste cykel och kollektivtrafik prioriteras högt, inte minst av framkomlighetsskäl.
Trängsel och köbildning är ett stort problem i dagens storstäder. Motion 3.23 framhäver slopade
trafikljus och sänkt hastighet som en åtgärd för att öka framkomligheten för bussar, cyklister och
bilister i Stockholms innerstad. Centerpartiet vill utforma politik som bidrar till utvecklingen av
världens grönaste städer. Det är viktigt att öka självbestämmandet för dem som vill gå före och fatta
beslut om åtgärder som dessa. Partistyrelsen instämmer i att städer bör anpassas för människorna som
94
3355
3360
3365
3370
vistas där, och därför är det av största vikt att bilarna tar så liten plats som möjligt. Det ska finnas
välfungerande och attraktiva alternativ till att ta bilen, till exempel kollektivtrafik och goda
förhållanden för cyklister.
Kommuner måste få ställa särkrav när det gäller miljö och klimat. Det är det bästa sättet att pressa
marknaden att skapa bättre lösningar. Genom konkurrens och tuffa krav driver vi miljö- och
klimatarbetet framåt. Detta gäller även vid beslut om parkeringstal och förmåner för miljöbilar. Detta
behandlas mer utförligt i stämmoprogrammet ”Utveckla hela landet”.
Utvecklingen avseende autonoma bilar följer Centerpartiet med stort intresse. Det är högst rimligt att
lagstiftningen kan behöva ses över i takt med utvecklingen av självkörande bilar.
Implementeringen av självkörande bilar kommer antagligen att kräva stora beteendeförändringar hos
oss konsumenter. Vi är ett teknikbejakande parti som ser fram emot nya transportlösningar, bland
dessa är självkörande bilar ett tekniskt spår. I stämmoprogrammet ”Fler företag – fler jobb” föreslås
att berörda myndigheter och departement sätter igång en översyn av dagens regelverk, som utgår från
att fordon framförs med en människa bakom ratten.
Partistyrelsen föreslår partistämman att bifalla följande motioner:
3.24. Att moms på bilpooler sänks från 25 procent till 6 procent
Partistyrelsen föreslår partistämman att anse följande motioner besvarade:
3.22.2
3.25
3.26
Partistyrelsen föreslår partistämman att avslå följande motioner:
3.22.1
3.22.3
3.23
3375
Vägar, järnvägar och flygplatser - motion 3.27, 3.28, 3.29, 3.30, 3.31
3.27 Att Centerpartiet ska verka för att kommunen och staten ökar anslag och bidrag till enskilda och
samfällda vägar.
3380
3.28 Att Centerpartiet lyfter frågan om ökat underhåll av vägar på landsbygden i riksdagen så att
Trafikverket kan förbättra underhållet.
3385
3.29 Att Centerpartiet kraftfullt verkar för att visionen om Inlandsbanan som Tredje spåret
förverkligas.
3.30 Att Centerpartiet verkar för en ombyggnad till motorväg av E 18 sträckan Köping-Västjädra.
3.31.1 Att Centerpartiet verkar för att byta namn på Arlanda Airport till Raoul Wallenberg Airport.
3390
3.31.2. Att Centerpartiet tar initiativ till breda samtal i riksdagen för att få stånd till ett namnbyte.
Partistyrelsens yttrande:
Enskilda vägar utgör den allra största delen av Sveriges vägnät. Det statliga stödet till
95
3395
3400
3405
3410
3415
dessa vägar har stärkts genom alliansregeringen men Centerpartiet anser att det behövs en fortsatt
uppräkning av anslaget för att nödvändigt underhåll och viktiga investeringar ska kunna genomföras.
Utöver det statliga ekonomiska stödet arbetar många lokala invånare,
längs de enskilda vägarna, ideellt och de gör stora insatser för människors vardagsresor.
Det är den enskilda vägen som gör att en miljon människor kan påbörja och avsluta sin dagliga resa
och därför måste förutsättningar ges för att upprätthålla och utveckla dessa vägars kvalité. Vägarna är
också en viktig förutsättning för råvarutransporter och de ger oss tillgång till såväl friluftsliv som till
stora delar av vår besöksnäring. Denna inställning ska gälla för såväl enskilda vägar som för allmänna
vägar på landsbygden. Centerpartiet verkar dessutom för ett implementerande av den ”Finska
modellen” vid förrättningsarbete i vägsamfälligheter vilket innebär ett väsentligt förenklat
förfaringsätt till lägre kostnad samt att vägsamfälligheter med brister kan åtgärdas.
Transportbehovet av just tunga transporter ökar i Sverige. Vi behöver både järnväg och tung vägtrafik
för att upprätthålla godstrafikens funktion. Järnvägsstråk som Inlandsbanan fyller en viktig roll för
landets näringar. Centerpartiet driver redan idag frågan om Inlandsbanan som ett tredje spår för att
avlasta övriga järnvägsnätet. Vi kommer fortsätta verka för ökade satsningar på järnvägen i hela
landet.
Väl fungerande järnvägstransporter är av stor betydelse för det svenska näringslivet, inte minst i norra
Sverige. I den nationella infrastrukturplanen för perioden 2014–2025 ingår bland annat satsningar på
Ostkustbanan som knyter ihop tidigare satsningar på Botniabanan och Ådalsbanan samt satsningar på
inlandsbanan. 2014 tillsatte Alliansregeringen ”Sverigebygget” där en särskild förhandlingsperson fick
i uppdrag att pröva förutsättningarna för en fortsatt utbyggnad av järnvägen i norra Sverige.
Finansieringen ska ske dels med offentliga medel, dels med hjälp av näringslivet. Hur den nuvarande
regeringen väljer att prioritera Inlandsbanan inom ramen för ”Sverigeförhandlingen” är ännu osäkert.
3420
3425
3430
3435
Motion 3.31 förespråkar ett namnbyte av Arlanda flygplats. Partistyrelsen instämmer i att Raoul
Wallenberg är en av den svenska historiens mest framstående människor och det han utförde under
andra världskriget är mer än nog för att hedra hans minne. Partistyrelsen anser dock att namnet för
Arlanda flygplats är väl inarbetat i ett internationellt sammanhang och anser inte att ett namnbyte av
flygplatsen är lämpligt.
I motion 3.30 anser motionären att Centerpartiet ska verka för en ombyggnad till motorväg på sträckan
Köping-Västjädra. Trafikverket har tagit fram en förstudie för E18 mellan Köping och Västjädra, en
sträcka på cirka 25 km. Syftet med att bygga om sträckan till motorväg är att förbättra
förutsättningarna för regional utveckling och ökad framkomlighet på vägen. Trafikverkets arbete med
att upprätta en vägplan pågår under 2015-2016. Projektet är dock inte finansierad i den nationella
planen för transportsystemet år 2014–2025. Tidpunkt för byggstart är därför oklar. Den nationella
transportplanen revideras under 2018. I Centerpartiet har vi påbörjar arbetet med att utveckla vår
politik på infrastrukturområdet och vi kommer att verka för satsningar på infrastruktur som driver
regional utveckling. Motionen och svaret på densamma understryker behovet av ytterligare
finansiering och finansieringsmetoder för att beta av den infrastrukturskuld som byggts upp under
decennier i vårt land. Därför vill Centerpartiet att Trafikverket skall ges i uppdrag att identifiera ett 15tal objekt i den nationella planen som lämpar sig för så kallad OPS-finansiering, syftet är större
investeringsram, effektivare framdrivande och en snabbare positiv effekt på samhällsekonomin.
3440
Partistyrelsen föreslår partistämman besluta att Centerpartiet verkar för:
Att satsningar på underhåll och utbyggnad av transportinfrastruktur ska stimulera regional
utveckling och att investeringar ska göras i hela landet och inte koncentreras till
storstadsregioner.
Partistyrelsen föreslår partistämman att anse följande motioner besvarade:
96
3.27
3.28
3.29
Partistyrelsen föreslår partistämman att avslå följande motioner:
3.31
3.30
3445
Bredband och mobiltelefoni i hela landet - motion 3.32, 3.33, 3.34, 3.35, 3.36,
3.37
3.32.1 att Centerpartiet ska verka för att PTS ställer krav på tekniklösningar som gör att
tillgängligheten för mobilnät som används som ersättning för det fasta nätet inte ska påverkas av hur
mycket trafik det är i nätet.
3450
3.32.2 att Centerpartiet ska verka för att PTS ställer krav på att mobilnät som används som ersättning
för den fasta telefonin ges hög prioritet när det gäller underhåll och reparation.
3455
3.32.3 att Centerpartiet ska verka för att PTS ställer krav på samma tider för reservkraft för mobilnät
som används som ersättning för det fasta nätet
3.33.1 Att Centerpartiet arbetar för en ny nationell bredbandsmålsättning som gäller för hela Sverige.
3460
3.33.2 Att Centerpartiet arbetar för ett sammanhållet statligt ansvar för denna infrastruktur omfattande
alla områden där marknadslösningar inte enkelt fungerar.
3.34 Att Centerpartiet arbetar för att lyfta frågan på nationell nivå för att se till att befintliga master
kompletteras med samhällsmaster där det behövs. Dessa master ska finansieras av staten eller genom
statligt stöd till regionerna eller kommunerna.
3465
3.35 Att Centerpartiets riksdagsgrupp skyndsamt tar initiativ till en avbrottsersättning angående
kommunikationsoperatörer inom bredband och mobil telefoni.
3470
3.36 Att Centerpartiets riksdagsgrupp skyndsamt driver frågan att effektiv mobil telefoni är nödvändig
i hela landet.
3475
3.37 Att Centerpartiet ska arbeta för att det etableras en nationell IT-haverikommission för att få bättre
ordning på de offentliga investeringarna i IT och digitaliseringen av välfärden och beredskapen i
Sverige om vi ska lyckas med att leverera moderna och effektiva tjänster på de mest grundläggande
offentliga områden som vård, skola och beredskap.
Partistyrelsens yttrande:
3480
Motionärerna tar upp frågor som är av stor betydelse för människors möjlighet att bosätta sig och
arbeta i hela landet, nämligen tillgången till mobila tjänster som telefoni och bredband. En sådan
viktig funktion som att kunna ringa efter vård vid sjukdom ska inte påverkas av överbelastade nät.
Under det senaste året har Telias besked om att lägga ned ADSL-stationer oroat många. Centerpartiet
har verkat för att dessa stationer inte ska läggas ned innan ett likvärdigt alternativ finns att erbjuda.
97
3485
3490
3495
Centerpartiet betraktar informationsteknologi som det femte transportslaget som vid sidan av
traditionell transportinfrastruktur som vägar, järnvägar, flyg och sjöfart möjliggör möten och utbyten
som bidrar till samhällsutveckling. Vi vill se en digital allemansrätt med en IT-infrastruktur som är
enkel och säker att använda, med tjänster som bidrar till samhällsutvecklingen och skapar nytta för
användaren. Idag är kapaciteten vid hög belastning alltför bristfällig i flera delar av landet, och vissa
områden är helt utan möjlighet till mobil täckning. Detta vill vi ändra på. En del i arbetet med att
förbättra den mobila täckningen i landet är att frigöra eterutrymme till förmån för mobila tjänster. I ett
första steg frigjordes 800-bandet, och nu vill vi gå vidare med 700-bandet som ska göras tillgängligt
från april 2017. Att förändra användningen av 700-bandet innebär ett ökat frekvensutrymme för
mobilt bredband, vilket i sig ökar sannolikheten för yttäckning och hög överföringshastighet även
långt från mobilmaster där det idag kan förekomma täckningsluckor. Att frigöra 700-bandet ökar såväl
topphastigheten såväl som antalet samtida användare i glesbygd. Utbyggnaden bör därför i första hand
fokusera på geografiska områden där mobiltäckningen är bristfällig. För att realisera detta bör
frigörandet av 700-bandet förenas med ett täckningskrav i syfte att förse områden som idag har dålig
täckning med bra mobilt bredband och bra mobiltelefoni.
3500
3505
3510
Enligt PTS är både taltäckningen och täckningen av mobilt bredband lägst i de mest glesbefolkade
länen. Det finns delar av landet där marknadskrafterna inte är tillräckliga för att säkerställa en
tillfredsställande tillgång till mobila tjänster. Det är viktigt att offentliga medel och riktade insatser
görs i dessa områden för att förbättra situationen. En del i arbetet är att utnyttja resurserna som är
avsatta inom Landsbygdsprogrammet. Centerpartiet vill även se bredbandskoordinatorer som syftar till
att pengarna satsas på det efter lokala förutsättningar mest lämpliga ändamålet. Syftet med
bredbandskoordinatorer är att de ska underlätta för alla bredbandsföreningar som finns runt om i
landet, som jobbar ideellt och som skulle ha god nytta av att få en utpekad kontaktperson att vända sig
till, som kan ge tips och råd och stöd för hur man som ideell bredbandsförening ska agera.
Bredbandskoordinatorerna kan förbättra styrningen, ge mer och bättre vägledning och följa upp bättre
regionalt och se till så att vi får så mycket bredband som möjligt för de 3,25 miljarder som
Centerpartiet och Alliansen satsar under de kommande sju åren.
3520
Centerpartiet anser att samhällsmaster skulle kunna användas som ett komplement till den
marknadsmässiga utbyggnaden för att bidra till förbättrade förutsättningar för mobila telefoni- och
bredbandstjänster i områden som har bristfällig mobiltäckning och där marknadsmässig utbyggnad av
infrastruktur för mobila telefoni- och bredbandstjänster inte bedöms ske. Med anledning av detta gav
Centerpartiet i regeringsställning Post och Telestyrelsen i uppdrag att se över förutsättningarna för
samhällsmaster. Uppdraget redovisas under hösten och Centerpartiet kommer då att ta del av
utredningen.
3525
Mobilnätet får en alltmer viktig roll i takt med att det ersätter den fasta telefonin. Det som framförs i
motion 3.32 om att driften och underhållet av mobilnätet måste prioriteras, eller att tillgång finns till
reservkapacitet, är avgörande för att människor ska kunna nå hjälp vid olycksfall. Detta anser vi är en
del i den digitala allemansrätten.
3515
3530
Motion 3.37 framhäver att vi måste få en bättre ordning på de offentliga investeringarna i IT och
digitaliseringen av välfärden och beredskapen i Sverige om vi ska lyckas med att leverera moderna
och effektiva tjänster inom vård, skola och omsorg. Bredbandsuppkoppling med hög kapacitet innebär
enorma möjligheter för hela landet. Digitalisering möjliggör en ökad decentralisering och offentliga
funktioner som vård, skola och omsorg kan kompletteras med digitala tjänster. Alla ska på lika villkor
vara en del av det digitala samhället och Centerpartiet verkar därför för en digital allemansrätt i hela
landet.
98
3535
3540
3545
Vi har ett digitalt utanförskap i landet. Både avseende förmåga att hantera den nya tekniken, men
också avseende täckningen i landet. Partistyrelsen ställer sig bakom den nationella målsättningen om
att dagens cirka 57 procent som har tillgång till 100 Mbit/s bredbandshastighet ska ha höjts till 90
procent år 2020. Centerpartiet kommer att jobba kontinuerligt för att förbättra mobiltäckningen och
mobildatatäckningen blir bättre i syfte att de sista vita fläckarna suddas ut för att möjliggöra en
hundraprocentig täckning i landet.
Motion 3.35 framför behovet av avbrottsersättning för kommunikationsoperatörer inom bredband och
mobil telefon, på motsvarande sätt som för elleverantörer. För att komma till bukt med
avbrottsproblem avseende telefoni och bredbandstjänster är det viktigt att arbeta med problemet från
flera håll. Det är dels viktigt att kapaciteten stärks för att förhindra störningar. Det är också viktigt att
operatörerna tar ett större ansvar. Partistyrelsen delar inställningen att marknadens aktörer ska ta ett
större ansvar för att säkerställa en hög leveranskvalitet. I stämmoprogrammet ”Utveckla hela landet”
hanteras frågan om avbrottsersättning och en digital allemansrätt.
Partistyrelsen föreslår partistämman att anse följande motioner besvarade:
3.32.1
3.34
3.35
3.36
3550
Partistyrelsen föreslår partistämman att avslå följande motioner:
3.32.2
3.32.3
3.33.1
3.33.2
3.37
Återföring av bränsleskatt för boende i glesbygd - motion 3.38, 3.39
3555
3.38 Att Centerpartiet verkar för ett system med sänkta bränsleskatter i glesbygd. Alternativt en
återbetalning av bränsleskatten för boende i glesbygd.
3.39 Att partistyrelsen initierar ett arbete för att utveckla modeller inom nuvarande och nya system för
att kompensera glesbygdsbefolkning för ökad beskattning av drivmedel.
3560
Partistyrelsens yttrande:
Centerpartiet tror att det går att förena tillväxt i resande med en minskad miljöpåverkan. På samma sätt
är vår inställning att bilen som sådan inte utgör ett problem, det är det bränslet man väljer att köra sin
bil på som ger upphov till utsläpp som är skadliga för såväl hälsa som klimatet. Detsamma gäller för
flyget och båten.
3565
3570
Infrastruktur för att tanka förnybara alternativ, så som biogas, etanol eller för den delen ladda din bil
med förnybar el ser olika ut i olika delar av landet. På landsbygden är sträckorna långa och
kollektivtrafiken är sällan ett lika realistiskt alternativ som det är i staden. I omställningen till en
fossiloberoende fordonsflotta ska landsbygdsboende som är beroende av bilen dock inte
straffbeskattas, därför är partistyrelsen negativt inställd till kraftiga höjningar av bensinskatten och
införandet av kilometerskatt.
Partistyrelsen anser att det ska löna sig att tanka och köra förnybart i hela landet. Att säkerställa att
mer hållbara alternativ till fossila drivmedel finns tillgängliga och är ekonomiskt konkurrenskraftiga är
99
3575
en bättre väg att gå än att subventionera fossila drivmedel. Att minska beskattningen av drivmedel på
glesbygden riskerar även att få negativa konsekvenser, så som att bilister kör sina fordon längre
sträckor för att ta del av billigare drivmedel.
Läs mer om politik för en fossiloberoende fordonsflotta i stämmoprogrammet ”Resultat för miljön”.
3580
Partistyrelsen föreslår partistämman att avslå följande motioner:
3.38
3.39
Veteranfordon och stänkskydd på personbilar - motion 3.40, 3.41
3.40 Att återinföra tvång att använda stänkskydd på bakre del av alla fordon
3585
3.41 Att införa en rullande befrielse av hobbyfordon. Personbil, lätt lastbil eller motorcykel, då
fordonet är exempelvis 50 år.
Partistyrelsens yttrande:
3590
Motionären pekar på vikten av att återinföra stänkskydd på alla fordon med hänsyn till en förbättrad
miljö och trafiksäkerhet. Stänkskydd är numera inte en av lagen påbjuden utrustningsdetalj. Det står
alla bilister fritt att montera stänkskydd om man anser att fördelarna väger tyngre än eventuella
nackdelar, som i det här fallet hänvisas till ökad bränsleförbrukning.
3595
Till hobbyfordon räknas personbil, lätt lastbil eller motorcykel som är minst 30 år, och som äldst är av
årsmodell 1951. När fordonet är trettio år gammalt krävs en godkänd kontrollbesiktning för att
besiktningsreglerna för hobbyfordon ska gälla. Besiktningskravet för hobbyfordon är att det ska
besiktigas vartannat år. Motionären anser att hobbyfordon bör vara besiktningsbefriade efter ett visst
antal år. Oavsett vilka bilar som rullar på våra vägar är det viktigt att de kontrolleras ur ett
säkerhetsmässigt perspektiv. Att undanta vissa fordon från besiktning kan resultera i en minskad
säkerhet på våra vägar.
3600
Partistyrelsen föreslår partistämman att avslå följande motioner:
3.40
3.41
3605
Rena biodrivmedel - motion 3.42
3.42.1 Att den befintliga denatureringen isobutanol + MTBE/ETBE godkänns.
3.42.2 Att kravet i pumplagen ändras från 50 % till 100 % andel förnyelsebart.
3610
3.42.3 Att konvertering till biodrivmedel tillåts enligt ett enkelt och logiskt regelverk.
Partistyrelsens yttrande:
3615
För att uppnå centerpartiets mål om en fossiloberoende fordonsflotta krävs kraftfulla åtgärder. Det är
viktigt att dels stimulera framväxten av nya klimatsmarta alternativ till fossila drivmedel, samtidigt
som befintliga drivmedel måste ges stabila förutsättningar.
100
3620
3625
3630
3635
3640
3645
Etanol är världens mest använda biodrivmedel och används idag både som låginblandning i bensin och
som höginblandning, i form av E85 och ED95. Även om det innebär en hög förnybar andel är det
fortfarande fossila komponenter kvar. Försök med optimering av motorer för drift av ett rent
etanolbränsle, E100, har uppvisat goda resultat. Motionären pekar på att dagens regler för fullständig
denaturering inte möjliggör försäljning av än mer förnybar produkt än E85, E100, som skulle
innehålla etanol och denaturering med isobutanol och MTBE/ETBE. Detta är idag inte tillåtet enligt
kommissionens förordning (EEG) nr 3199/93. För att möjliggöra en klassificering av den
denaturering som motionären föreskriver krävs ett ansökningsförfarande av Sverige till kommissionen.
Detta har hittills inte varit aktuellt eftersom det i nuläget inte funnits någon marknadsefterfrågan av
såväl drivmedlet E100 som fordon som är optimerade för drift med E100. För handel med enbart
godkänd denaturerad sprit krävs ett godkännande som upplagshavare av Skatteverket.
Partistyrelsen anser att förutsättningarna för alla förnybara drivmedel samt för fordon som kan tanka
dessa drivmedel, inklusive rena sådana som till exempel E100 och B100 måste stärkas. Inom ramen
för detta ingår att godkänna denaturering med isobutanol och MTBE/ETBE om en sådan produkt som
kräver detta är aktuell för drivmedelsmarknaden och godkänd enligt drivmedelslagen och om denna
denaturering uppfyller övriga krav, till exempel på emissioner. För att fortsätta omställningen av
transportsektorn vill vi premiera klimateffektiva biodrivmedel. Utgångspunkterna för hur vi i
Centerpartiet ser på politik för en fossiloberoende fordonsflotta beskrivs mer ingående i
stämmoprogrammet ”Resultat för miljön”.
Centerpartiet har varit med och drivit igenom lättnader i pumplagen. Partistyrelsen anser att generella
stöd för biodrivmedel är bättre än att tvinga fram förnybara drivmedel genom pumplagen.
Konvertering av bilar till drift med E100 är idag endast tillåtet på pilotskala. E100 är inte ett godkänt
drivmedel enligt drivmedelslagen och därmed är det inte godkänt att köra på. Förutsatt en
marknadsmässig introduktion av E100 bör givetvis förutsättningar för konvertering och nödvändiga
förändringar i drivmedelslagen justeras. Konvertering till E100-drift kräver större justeringar än vid
konvertering till E85. Det är också så att konvertering av gamla bilar troligen inte är det mest effektiva
sättet att minska utsläppen från transportsektorn. Partistyrelsen förespråkar därför stimulansåtgärder
vid nybilsinköp, så som bonus/malus-system och supermiljöbilar för att förnya och därmed
effektivisera fordonsflottan.
3650
Partistyrelsen föreslår partistämman att anse följande motioner besvarade:
3.42.1
Partistyrelsen föreslår partistämman att avslå följande motioner:
3.42.2
3.42.3
Kristina Jonäng och Fredrick Federley reserverar sig till förmån för bifall till motion 3.42
3655
3.42.1 Att den befintliga denatureringen isobutanol + MTBE/ETBE godkänns.
3.42.2 Att kravet i pumplagen ändras från 50 % till 100 % andel förnyelsebart.
3.42.3 Att konvertering till biodrivmedel tillåts enligt ett enkelt och logiskt regelverk.
3660
Solenergiplan för ökad självförsörjning - motion 3.43
3.43 Att Energimyndigheten får i uppdrag att inrätta ett solenergiprogram där kommuner och landsting
kan ansöka om stöd för solenergiplaner
101
3665
3670
3675
Partistyrelsens yttrande:
Solenergin är på framväxt och dess potential att minska vår påverkan på klimatet, och samtidigt öka
vår självförsörjning av energi är stor. Det kommer dock att krävas flera tekniksprång innan solenergin
blir kommersiellt konkurrenskraftig. För att möjliggöra och påskynda utvecklingen är det viktigt att
solenergin har goda förutsättningar. En sådan är att solel bör undantas från skatt vid egen användning.
Det är också viktigt att forskning bedrivs och kommuniceras i landet. I dagsläget pågår SolElprogrammet inom ramen för Energimyndighetens verksamhet. Det är ett program som pågår till och
med 2017 och som syftar till att underlätta en ökad etablering av solceller. En viktig del i detta är att
bidra till kompetensutveckling och kompetensöverföring till de aktörer som vill utveckla kommunala
och regional solenergistrategier. Partistyrelsen är positiva till att ge Energimyndigheten ett utvidgat
eller uppföljande uppdrag för att ge kommuner och landsting stöd att upprätta egna solenergiplaner.
Partistyrelsen föreslår partistämman besluta att Centerpartiet verkar för:
Att skapa förutsättningar för en ökad introduktion av sol-el i hela landet.
Partistyrelsen föreslår partistämman att besvara följande motioner:
3.43
Kommunala vetot för vindkraftsetablering - motion 3.44
3680
3.44 Att Centerpartiet ska verka för att riksdagen med omedelbar verkan, och gärna retroaktivt, tar
bort det kommunala vetot vid vindkraftsetableringar.
Partistyrelsens yttrande:
3685
Decentralism och lokalt självstyre är grundläggande värderingar för Centerpartiet. Det var med
motivering till detta vi införde det kommunala vetot för vindkraftsetableringar. Det är dock viktigt att
det sker nödvändiga förändringar i syfte att förenkla och påskynda tillståndsprocessen för
vindkraftsetableringar.
Partistyrelsen föreslår partistämman att avslå följande motioner:
3.44
3690
Förbättrat samarbete med Länsstyrelsen - motion 3.45
3695
3.45.1. Centerpartiet verkar för att Länsstyrelsen ska genomföra någon form av
”kundnöjdhetsundersökning” hos byalag och övriga föreningar i syfte att hitta områden till
förbättringar och förenklingar.
3.45.2. att Centerpartiet med kraft trycker på behovet av regelförenklingar inom Länsstyrelsen som
också måste arbeta mer aktivt för att få ”slutkundens” perspektiv.
3700
Partistyrelsens yttrande:
Länsstyrelsen har en viktig roll som regeringens företrädare i länen. Det är dock av stor vikt att
Länsstyrelsen finns för medborgarna och ser till det regionala behovet.
3705
Centerpartiet är för decentralisering. Därför verkar vi för mer kommunal makt och anser att fler
statliga ansvarsområden bör kunna decentraliseras till de regionala folkvalda församlingarna, vilket för
102
över ansvar från Länsstyrelserna till regionerna. Detta skapar förutsättningar för att skapa större
regioner som också får större ansvar än idag.
3710
Centerpartiet har verkat för att införa ”en dörr in” som syftar till att förenkla uppgiftslämning till
staten. Sedan april är den tjänsten sjösatt och är en viktig del i det ständigt pågående arbetet med
regelförenkling.
Partistyrelsen föreslår partistämman att anse följande motioner besvarade:
3.45.2
Partistyrelsen föreslår partistämman att avslå följande motioner:
3.45.1
3715
Landsbygdssäkring - motion 3.46
3.46.1 Att det landsbygdsmanifest, som var klart till Landsbygdsriksdagen 2014, utifrån diskussioner
på Riksförbundsstämman 2015 aktualiseras.
3720
3.46.2 Att ett underlag för landsbygdssäkring regionalt och lokalt tas fram.
3.46.3 Att Centerpartiet fortsatt trycker på så att Landsbygdsäkring av riksdagens beslut sker.
3725
3730
3735
3740
Partistyrelsens yttrande:
Partistyrelsen håller med motionären om att valrörelsen 2014 verkligen visade att det är Centerpartiet
som står upp för landsbygdens möjligheter och vi som är garanten för att hela landet ska leva. Detta
ställer givetvis också krav på oss och berättigade förväntningar att vi ska vara drivande i
landsbygdspolitiken och verkligen vara dem som tar fram de nya förslag som lägger grunden för fler
jobb, tillväxt och en positiv utveckling i hela landet. Därför tillsatte vi i början av 2015 en arbetsgrupp
för att ta fram nya förslag och än mer utveckla vår politik för hela landet till stämman i Falun.
Centerpartiet har länge drivit på för att vi ska landsbygdssäkra alla beslut som tas, vilket infördes
under vår tid i regering. Det är ett viktigt sätt för att se till att landsbygdsperspektivet inte försvinner
när man fattar beslut. Men strukturer är alltid svåra att förändra och förnya och därför är det viktigt att
det också finns stöd och underlag för hur man praktiskt ska kunna gå tillväga för att säkerställa att alla
beslut verkligen landsbygdssäkras. Därför beslutade vi på stämman 2013 att ta fram en verktygslåda
för att underlätta införandet av landsbygdssäkring av beslut, efter finsk och brittisk modell. Vi kan
konstatera att detta är en fråga som vi fortsatt måste driva, då vi ännu inte har fått fram ett fullgott
underlag.
Att Centerpartiet finns i riksdagen är den bästa garanten för att besluten blir landsbygdssäkrade. Det är
vi som driver på och för in perspektivet att beslut måste gynna hela landet och se till att lägga grunden
för utveckling i såväl storstad som småort. Det är för oss självklart att vi ska fortsätta med detta arbete.
3745
Partistyrelsen föreslår partistämman att anse följande motioner besvarade:
3.46
Landsbygdsutveckling - motion 3.47
103
3750
3.47.1 Att Centerpartiet omgående för fram konkreta åtgärder för att rädda svensk mjölkproduktion
3.47.2 Att Centerpartiet aktivt ska arbeta för att en utredning med syfte att öka mjölkböndernas
förtjänst tillsätts skyndsamt
3755
3.47.3 Att Centerpartiet aktivt ska arbeta för att det utreds hur Dalasystemet kan införas i fler
kommuner
3.47.4 Att Centerpartiet årligen arrangerar temaveckor på riks-, distrikts- och lokala planet kring
landsbygdsutveckling
3760
Partistyrelsens yttrande:
3765
3770
3775
Situationen för många mjölkbönder är allvarlig just nu och under våren har krisen för Sveriges
mjölkbönder kraftigt förvärrats. Den akuta krisen är delvis ett resultat av att Ryssland i höstas införde
importstopp av mejeriprodukter, vilket resulterat i att den europeiska marknaden har påverkats genom
fallande priser då tillgången ökat i Europa. Inte minst så har Finland påverkats kraftigt då de har en
stor export till Ryssland, detta har givetvis än mer försvårat konkurrensläget för de svenska
mjölkbönderna.
I augusti 2015 presenterade Centerpartiet ett krispaket för att förbättra situationen för Sveriges
mjölkbönder. Det akuta läget kräver olika typer av åtgärder. Dels åtgärder som ger direkt effekt för
Sveriges bönder och dels fortsatta långsiktiga åtgärder för en stärkt konkurrenskraft. Centerpartiet har
med anledning av läget föreslagit ett åtgärdspaket med akuta åtgärder. En sådan åtgärd är att Sverige
bör agera för att i denna akuta situation tillfälligt höja EU:s interventionspris på skummjölkspulver
och smör. Det ger en snabb effekt och underlättar den akuta krisen och de likviditetsproblem som
Sveriges bönder nu upplever. Centerpartiet anser också att svenska mjölkbönder ska ges möjlighet att
skjuta upp inbetalning av arbetstagarens preliminära skatt och arbetsgivaravgift i upp till ett år samt att
Sverige i EU bör driva på så att gårdsstödet kan betalas ut tidigare under hösten. Dessutom måste man
se till att de svenska myndigheterna har resurserna och prioriterar att stöden betalas ut. Det är heller
inte uteslutet att andra åtgärder kan komma att behövas i det rådande läget.
3780
Dessa akutåtgärder är dock ingen långsiktig lösning för hur konkurrenskraften för svenskt lantbruk
stärks på längre sikt. Vi ser ett stort behov av långsiktiga reformer för att stärka böndernas
konkurrenskraft. Exempelvis genom regelförenklingar, lägre kostnader för att anställa och sänkta
kostnader för att bygga samt fortsatt arbete med innovation och förädling av svenska mjölkprodukter.
3785
3790
Centerpartiet har under senhösten och våren bland annat presenterat en tiopunktslista med förslag på
vad som behövs för stärka konkurrenskraften hos den svenska mjölkbönderna. Det handlar om att få
Landsbygdsprogrammet på plats, se över krångliga och byråkratiska regler och i förlängningen sänka
skattebördan för lantbruksföretagare. Just nu pågår arbetet med att ta fram en svensk
livsmedelsstrategi och Centerpartiet vill se en strategi som verkligen tar tag i de utmaningar som den
svenska primärproduktionen står inför. Många konkreta förslag går att hitta i den
konkurrenskraftsutredning (SOU 2015:15) som alliansregeringen tillsatte och som presenterades i
mars 2015. Centerpartiet kommer att ligga på för att den kommande svenska livsmedelsstrategin ska
leda till konkreta åtgärder och att störst fokus ska ligga på att stärka den svenska primärproduktionen.
3795
3800
Partistyrelsen menar att den viktigaste uppgiften för Centerpartiet på jordbruksområdet är att se till att
stärka konkurrenskraften i näringen så att vi kan producera mer mat i Sverige. Vi har fantastiska
förutsättningar med god tillgång på mark och vatten och dessa måste utnyttjas. Vi är också ett parti
som ser att Sverige inte ser likadant utan att oftast blir det bäst ifall man kan anpassa åtgärder och
reformer till de lokala förutsättningarna.
104
Partistyrelsen föreslår partistämman att anse följande motioner besvarade:
3.47.1
3.47.2
3.47.4
Partistyrelsen föreslår partistämman att avslå följande motioner:
3.47.3
Utökade riktlinjer för skogsstyrelsen - motion 3.48
3805
3.48. Bifalla motionen
Partistyrelsens yttrande:
3810
3815
3820
3825
3830
Motionären tar upp behovet av forskning och innovation på skogens område, där detta inte tillgodoses
av arbete och processer som drivs av de kommersiella intressena i skogen. Motionären föreslår att
Skogsstyrelsen får ett utökat uppdrag att arbeta med dessa frågor och eventuellt utökade medel för
ändamålet.
Partistyrelsen instämmer i den bild som motionären beskriver av den stora diversitet som finns i
skogen. Det handlar inte bara om produktion av pappersmassa eller traditionellt sågade trädprodukter.
Biomassan från skogen kan i dag användas till allt från drivmedel, textilier och plast. Mångfalden är
stor och forskning och innovation på området har stor potential att skapa än fler nya produkter,
verksamheter och jobb, inte minst på den svenska landsbygden.
I dag är det primärt inte Skogsstyrelsen så är den drivande kraften från det offentligas sida när det
handlar om skogsforskning. Framförallt drivs det av SLU och då till stor del inom ramen för Future
Forest och dels inom ramen för Formas som delar ut forskningspengar på området.
Centerpartiet var också med, la grunden och startade arbetet med ett nationellt skogsprogram som har
just till uppgift att i bred dialog men intresseorganisationer, kommersiella aktörer och forskningen se
bredare på skogen och dess möjligheter än vad som görs i dag. Detta arbete är en viktig grund för hur
vi framöver ska prioritera och inrikta de forskningsmedel som finns på området. Partistyrelsen tror
dock inte att Skogsstyrelsen är mest lämplig myndighet för att få ett specifikt uppdrag. Vi menar att
det är viktigt att ta tillvara den dialogprocess som nu sker inom ramen för det nationella
skogsprogrammet för hur utformning ska ske på bästa sätt. Partistyrelsen delar däremot helt
ambitionen att en bred forskning på skogens område är avgörande för att vi ska kunna nyttja den stora
naturresurs som den svenska skogen är.
Partistyrelsen föreslår partistämman besluta att Centerpartiet verkar för:
Fortsatt brett forsknings- och innovationsarbete för att ta tillvara alla de möjligheter som
finns i den svenska skogen.
3835
Partistyrelsen föreslår partistämman att avslå följande motioner:
3.48
Stärkt innovationssystem – motion 3.49
105
3840
3.49. Att uppdra till partistyrelsen att driva fram ett system med statlig finansiering för kompensation
till EU-medel inom projekt för forskning och innovation som innefattar EU-s forsknings och
innovationsprogram
Partistyrelsens yttrande:
3845
3850
3855
3860
För att vi ska kunna stå oss starka i den ökande internationella konkurrensen så måste vi ligga i
framkant när det gäller forskning och innovation. Nya produkter, tjänster och idéer är själva grunden
för att vi ska kunna få växande och nya företag, företag där de nya jobben växer fram.
Fyra av fem nya jobb skapas i de små och medelstora företagen och partistyrelsen menar därför att det
är extra viktigt att forskning och innovation kommer denna sektor till del. Det är dessutom så att det är
de små företagen som i all väsentlighet skapar de nya jobben på den svenska landsbygden. Att stärka
deras konkurrenskraft genom ett bättre forsknings- och innovationsklimat är därför ett viktigt steg för
att vi ska kunna fortsätta att utveckla hela landet.
Precis som motionären påpekar så har Sverige på många sätt gynnats av medlemskapet i EU. Vi som
ett exportberoende land har gynnats av att handel har kunna förenklas och att våra företag än enklare
kan sälja sina produkter till andra länder. Dessutom så har mer medel till forskning och utveckling
gjorts tillgängligt genom vårt samarbete i EU. Att än mer stärka arbetet för oss att ta del av dessa
pengar är viktigt för att vi ska dra så stor nytta som möjligt av EU-medlemskapet men också för att det
är ytterligare en pusselbit för att stärka konkurrenskraften för företagen i Sverige, de som faktiskt
skapar jobben.
Partistyrelsen föreslår partistämman besluta att Centerpartiet verkar för:
Att stärka möjligheten för svenska aktörer att nyttja de medel som finns inom ramen för
EU:s forsknings och innovationsprogram
3865
Partistyrelsen föreslår partistämman att avslå följande motioner:
3.49
Strandskydd - motion 3.50, 3.51, 3.52
3870
3.50.1 texten i Miljöbalken omarbetas och utformas så att texten motsvarar intentionerna i
Riksdagsbeslutet från 2009
3.50.2 länsstyrelsens rätt att inom 3 veckor överpröva ett kommunalt fattat dispensärende, försvinner.
3875
3.51 Att centerpartiet aktivt arbetar för ett nationellt klargörande av vad som är ”vatten” och
”strandskydd”
3.52.1 Att det behövs en ny översyn av strandskyddslagen
3880
3.52.2 Att allt strandskydd längre än 100 meter från strandlinjen ska tas bort.
3.52.3 Att det blir lättare att få dispens från strandskyddet.
3.52.4 Att jord- och skogsbrukets undantag från strandskyddsdispens måste gälla oavsett storlek.
3885
106
Partistyrelsens yttrande:
Det svenska strandskyddet är tillsammans med allemansrätten unikt i ett internationellt perspektiv.
Strandskyddsbestämmelserna skapar förutsättningar för allmänhetens tillgång till naturupplevelser och
för bevarandet av biologisk mångfald i strandnära områden.
3890
3895
3900
3905
3910
3915
3920
Centerpartiet anser att strandskyddet ska anpassas utifrån lokala förutsättningar och att
strandskyddslagen ändras så att möjligheten finns att bygga i områden med gles bebyggelse. Detta är
viktigt för att kunna utveckla landsbygden. Samtidigt bör allmänhetens tillgång till stränder tryggas
och besluten syfta till att bevara livsvillkoren för djur och växter. Vi anser att kommunerna ska ha
dispensrätt att bevilja bygglov i strandnära lägen. Det är viktigt att åstadkomma ett mer flexibelt och
ändamålsenligt strandskydd som tar hänsyn till behovet av utveckling i hela Sverige. I
stämmoprogrammet ”Utveckla hela landet” hanteras politiska förslag för ett mer decentraliserat och
närodlat strandskydd.
Strandskyddet regleras i miljöbalken och gäller vid havet samt vid insjöar och vattendrag i hela landet.
Strandskyddets syften är att långsiktigt trygga förutsättningarna för allemansrättslig tillgång till
strandområden och för att bevara goda livsvillkor för djur- och växtlivet på land och i vatten. Det s.k.
strandskyddsområdet utgörs som huvudregel av land- och vattenområdet intill 100 meter från båda
sidorna av strandlinjen vid normalt medelvattenstånd. Länsstyrelsen får i det enskilda fallet besluta att
utöka detta område till högst 300 meter från strandlinjen.
Strandskyddet innebär ett förbud mot att inom strandskyddsområdet uppföra nya byggnader eller vidta
åtgärder som väsentligt förändrar livsvillkoren för djur- eller växtarter eller som hindrar eller avhåller
allmänheten från att beträda ett område där den annars skulle ha kunnat färdas fritt. Naturvårdsverket
och Boverket har, på alliansregeringens uppdrag, gjort en utvärdering och översyn av tillämpning och
utfall av det nya regelverk för strandskydd som trädde i kraft 2009 och 2010. Myndigheterna föreslår
bl.a. att det ska bli enklare att införa lättnader i strandskyddet vid mindre sjöar och vattendrag.
Den 7 mars 2013 beslutade Alliansregeringen att tillsätta en delegation för en långsiktig tillämpning
av strandskyddsreglerna som har till uppgift att utföra och samordna en informations- och
kunskapsinsats om tillämpningen av strandskyddsreglerna. Den 1 september 2014 infördes lättnader i
kriterierna för att häva strandskyddet vid små sjöar och vattendrag. Länsstyrelsen kan upphäva
strandskyddet vid små sjöar och vattendrag, om det område som upphävandet avser har liten betydelse
för att tillgodose strandskyddets syften. Uppdraget från strandskyddsdelegationen ska slutredovisas
den 17 december 2015.
I miljöbalkens regler om strandskydd finns sex särskilda skäl för dispens från förbuden att bygga nära
stränder. Under vissa förutsättningar är jordbruk, skogsbruk och yrkesfiske undantagna från förbuden
inom strandskydd. För landsbygdsutveckling i strandnära läge (LIS) godtas dessutom ytterligare skäl.
3925
Som särskilda skäl vid prövningen – av upphävande eller dispens från strandskyddet – får man beakta
endast om det område som upphävandet eller dispensen avser:
3930
3935
1. redan har tagits i anspråk på ett sätt som gör att det saknar betydelse för strandskyddets syften,
2. genom en väg, järnväg, bebyggelse, verksamhet eller annan exploatering är väl avskilt från området
närmast strandlinjen,
3. behövs för en anläggning som för sin funktion måste ligga vid vattnet och behovet inte kan
tillgodoses utanför området,
4. behövs för att utvidga en pågående verksamhet och utvidgningen inte kan genomföras utanför
området,
5. behöver tas i anspråk för att tillgodose ett angeläget allmänt intresse som inte kan tillgodoses
utanför området, eller
107
6. behöver tas i anspråk för att tillgodose ett annat mycket angeläget intresse.
3940
3945
Partistyrelsen vill se att strandskyddsdelegationens arbete resulterar i att regelförenklingar införs och
att större möjligheter ges att bygga i strandnära lägen där detta inte har en negativ inverkan på miljön
eller den biologiska mångfalden. Centerpartiet har på riksdagsnivå arbetat för lättnader i strandskyddet
och tillkännagett för regeringen en uppmaning om att göra strandskyddet mer ändamålsenligt i hela
landet i syfte att förbättra förutsättningarna för byggande, boende och näringsverksamhet i
strandlägen. I stämmoprogrammet ”Utveckla hela landet” samt ”Bygg med närodlad tillväxt”
utvecklar vi vår mening om en reformering av strandskyddslagstiftningen för att bättre förena behovet
av skydd av naturen, allmänhetens tillgång till stränder och behov av byggande och verksamheter. I
stämmoprogram ”Utveckla hela landet” skriver vi mer om Länsstyrelsernas
överprövningsverksamhet.
3950
Partistyrelsen föreslår partistämman att anse följande motioner besvarade:
3.50.2
3.51
3.52.2
Partistyrelsen föreslår partistämman att avslå följande motioner:
3.50.1
Livsmedel och lantbrukets konkurrenskraft - motion 3.53, 3.54, 3.55, 3.56, 3.57,
3.58.1-3.58.3, 3.58.5, 3.59
3955
3.53 Att Centerpartiet med kraft arbetar för en Nationell Livsmedelsstrategi
3.54 Centern verka för att en konkurrenskrafts kommission utses med uppdrag att komma med förslag
som ökar svenskt jordbruks konkurrenskraft.
3960
3.55.1 fokus ska vara på tillväxt och jobbskapande.
3.55.2 jordbruket, skogsbruket och trädgårdsnäringen ska få övergripande mål om en
konkurrenskraftig produktion.
3965
3.55.3 ta hänsyn till andra länders skattenivåer, när det gäller lantbrukets konkurrenskraft.
3.55.4 EU-stöden mera riktas mot produktionsjordbruket, som står för ca 90 % av jord
bruksproduktionen.
3970
3.56.1 att Centerpartiet arbetar för att ursprungsmärkning av mejeriprodukter snarast genomförs.
3.56.2 att motionen vidarebefordras till Centerpartiets distriktsstämma,
3975
3.56.3 att motionen vidarebefordras till Centerpartiets riksstämma
3980
3.57.1 Att Centerpartiet verkar för att introducera nya sojasorter (och andra lämpliga baljväxter) och
stimulera forskning för att ytterligare anpassa inte minst skotska och kanadensiska sorter till än kortare
växtsäsonger. Detta gynnar både vego-självförsörjningsgraden såväl som
fodersjälvförsörjningsgraden.
108
3.58.1 att Centerpartiet utarbetar en tydlig politik angående hur vi ska kunna konkurrera trots vårt idag
mer kostsamma regelverk
3985
3990
3.58.2 att Centerpartiet tar tydlig ställning för att de livsmedel som köps in genom offentlig
upphandling, måste uppfylla minst samma krav som ställs på den svenska livsmedelsproduktionen
3.58.3 att Centerpartiet tar tydlig ställning för ett krav om att de livsmedel som försäljs genom
dagligvaruhandeln, måste uppfylla minst samma krav som ställs på den svenska
livsmedelsproduktionen
3.58.5 att Centerpartiet verkar för mötesplatser och kunskapsutbyte mellan berörda grupper och
enskilda individer. Syftet är att minska misstroende mellan och öka förståelsen för såväl producenters
som myndighetsutövares verklighet.
3995
3.59 Att uppdra till partistyrelsen att verka för att konkurrenskraftutredningens förslag snabbt
genomförs och på ett tydligt sätt verka för att skatterestitutionen för diesel inom jord- och skogsbruket
ökas till ett EU- genomsnitt.
4000
Partistyrelsens yttrande:
Centerpartiet värnar om svensk livsmedelsproduktion som bidrar med goda kvalitativa råvaror, bra
djurvälfärd och miljöhänsyn liksom arbetstillfällen på landsbygd och i industri samt bidrar till att hålla
landskapen öppna vilket gynnar biologisk mångfald.
4005
4010
4015
4020
4025
4030
I den tidigare Alliansregeringen lanserade Centerpartiet Matlandet Sverige som bidrog till ca 9000
jobb och har främjat svenska livsmedel som exportvara. Vi satsade även på nationellt måltidslyft och
arbetade för att främja svenska livsmedel i offentlig upphandling.
Alliansregeringen tillsatte också den omfattande konkurrenskraftsutredningen med syfte att ta fram en
strategi för visionen att 2030 ha en hållbar, attraktiv och innovativ jordbruks- och trädgårdsnäring.
Denna utredning, SOU2015:15, presenterades i mars 2015.
Utredningen utgör ett bra underlag för att kunna arbeta vidare med konkurrenskraftsfrågorna.
Utredningen pekar på att det behövs en strategi för konkurrenskraften i jordbruks- och
trädgårdssektorn. Strategin till 2030 bör utgå från att öka produktiviteten genom att underlätta regler,
villkor och företagande helt i linje med Centerpartiets politik. Exempelvis bör detta ske genom sänkta
kostnader för byggnation och arbete och att anamma EU-gemensamma regler, på så sätt att EU:s
djurskyddsregler bör höjas och att stelbenta regler ses över.
Centerpartiet vill se en fortsättning på satsningen Matlandet Sverige. Matlandet Sverige utgör grunden
i vår livsmedelsstrategi och är en förutsättning för ökad konkurrenskraft i de gröna näringarna.
Centerpartiet ser ett fortsatt behov av att ta ett helhetsgrepp om livsmedelsfrågan för att stärka svenskt
jordbruk, svenska livsmedel som exportvara liksom att stärka svenska livsmedel inom den offentliga
sektorn. Detta bör ske ur ett tillväxtperspektiv såsom motionärerna föreslår. Centerpartiet ser dock att
det är tillräckligt med en skarp livsmedelsstrategi som tar tillvara utvalda delar av
konkurrenskraftsutredningen utan att det därtill ska behövas ytterligare en
konkurrenskraftskommission. En livsmedelsstrategi föreslås i stämmoprogrammet ”Utveckla hela
landet”.
Redan idag finns möjligheten för Kommuner och landsting att ställa djurskyddskrav motsvarande
svensk djurskyddslagstiftning vid upphandling av livsmedel. Detta är ett sätt att öka det svenska
lantbrukets konkurrenskraft.
109
4035
4040
Centerpartiet driver alltjämt på för sänkta kostnader på arbete för att underlätta för både jobbskapare
och arbetstagare och för att få in fler unga på arbetsmarknaden vilket gynnar lantbrukets
konkurrenskraft.
I klimat- och energipropositionen 2008/09:162 (klimat) och 2008/09:163 (energi) En sammanhållen
klimat- och energipolitik skrev vi in att 2015 ska vara en kontrollstation där man ska utvärdera de
ekonomiska styrmedlen vilket inkluderar skatterna på diesel och andra punktskatter. Vi behöver stärka
lantbrukets konkurrenskraft men vi tror inte att rätt väg att gå är genom att behålla strukturer som låser
in bönder i ett fossilberoende samtidigt som oljepriserna på sikt kan stiga. Som föreslås i
stämmoprogrammet Resultat för miljön vill vi öka inblandningen av förnybara drivmedel i bensin och
diesel som en åtgärd för att driva på omställningen.
4045
Våren 2014 presenterades nya Landsbygdsprogrammet som Centerpartiet förhandlade fram med en
förstärkning på 1 miljard kronor till 36 miljarder kronor, i jämförelse med programmet 2007. En stor
skillnad är nu att vi fullt ut och med råge kompenserar den neddragning till lantbruket som gjordes på
EU-nivå.
4050
I framtagandet och förhandlingarna av nya programperioden för Landsbygdsprogrammet har
Centerpartiet varit delaktiga i att styra stöden till att gynna produktionsjordbruk i högre utsträckning.
För Centerpartiet har landsbygdsprogrammet varit väldigt viktigt och vi vill fortsättningsvis att
programstöden ska gå till aktiva bönder som ger oss öppna marker med betande djur.
4055
I Landsbygdsprogrammet presenterades ett ”bondepaket” där 26,4 miljarder kronor av den totala
budgeten gick till lantbruket vilket inkluderar insatser för att stimulera ett aktivt jordbruk med starka
jordbruksföretag och ett öppet och rikt odlingslandskap liksom åtgärder för att på olika sätt bidra till
målsättningarna inom konkurrenskraft, jobb, miljö och djurvälfärd.
4060
Sverige skulle kunna odla mer proteingrödor för humankonsumtion och för djur än vad som görs idag.
Inhemsk odling av proteingrödor kan bidra till flera miljönyttor. Dels minskar miljöbelastningen om vi
kan minska importen av sojafoder som odlats på marken från Brasiliens skövlade regnskogar. Genom
att odla flera typer av proteingrödor ihop med andra grödor i växelbruk kan skördarna ökas långsiktigt
och hållbart. Från ärtväxt kan vi utöver fodret även få stärkelse till etanolproduktion, fiber till pellets
för värmeproduktion och mineraler som kan användas på åkermark istället för inköpt mineralgödsel.
4065
4070
4075
Centerpartiet har sedan sommaren 2014 drivit ursprungsmärkning på mejeriprodukter. Intresset för
mat är stort i Sverige idag. Allt fler människor vill göra aktiva val i affären och söker sund och säker
mat som är producerad på ett hållbart sätt. Centerpartiet bejakar detta och tycker inte att man som
konsument ska behöva vara detektiv i kyldiskarna för att hitta det man söker. Därför har vi föreslagit
att det införs en ursprungsmärkning på mejeriprodukter, likt den som idag finns för bland annat
nötkött.
Centerpartiet har länge arbetat för att högre krav på djurskydd och miljöhänsyn, i likhet med svensk
nivå, ska ställas vid upphandling och EU-direktiv som antogs 2014 syftar till just detta. LOU och LUF
bygger på EU-direktiven 2004/18/EG och 2004/17/EG som styr upphandlingsförfarandet. Direktivens
syfte är att förverkliga den gemensamma inre marknaden inom EU. Därför har alla länder i EU
liknande lagstiftning för upphandlingar. Den 15 januari 2014 antog Europaparlamentet nya EUdirektiv som sannolikt kommer att ersätta 2004/18 tidigast från år 2016 i Sverige.
4080
Det är ett mycket omfattande lagstiftningsprojekt. För att vara i tid med genomförandet påbörjades ett
förberedande lagstiftningsarbete redan under hösten 2012. Alliansregeringen gav då en särskild
utredare i uppdrag att lämna förslag på genomförandet av de artiklar som är nya i förhållande till äldre
direktiv och de som nu ändrats.
110
4085
En ny myndighet ska från och med hösten 2015 inrättas med ansvar för upphandlingsfrågor vilket vi
hoppas ska underlätta ytterligare för införlivande av EU:s direktiv och verka som samlingsplats för
upphandlande aktörer.
Partistyrelsen föreslår partistämman att anse följande motioner besvarade:
3.53
3.54
3.55
3.56
3.57
3.58.1
3.58.2
3.58.3
3.58.5
4090
Partistyrelsen föreslår partistämman att avslå följande motioner:
3.59
Rovdjurspolitik - motion 3.60, 3.61, 3.62
4095
3.60 att det är myndigheterna och samhället som måste ta hela kostnaden i samband med
skyddsjaktbeslut fattat av myndighet.
3.61.1 lagstiftningen ändras för skyddsjakt så att länsstyrelsen har direkt möjlighet att besluta om
skyddsjakt när varg vid fler än tre tillfällen befunnit sig inom 200 meter vid permanent boende.,
4100
3.61.2 lagstiftningen ändras till att varg får skyddsjagas innan tamboskap angrips.
3.62.1 att Centerpartiet skall arbeta för att hålla vargstammen på en låg nivå, 100 till max 150
individer, nivån ligger ändå över den framtagna sårbarhetsanalysen som utförts av våra främsta
forskare.
4105
3.62.2 att full kostnadsersättning ges till de som drabbas av angrepp, men att även ersättning för
skadeförebyggande åtgärder skall tydliggöras, till exempel underhåll/lagning av stängsel och för
merarbete
4110
3.62.3 att Centerpartiets företrädare skall arbeta och verka för att nå resultat med nämnd inriktning.
Partistyrelsens yttrande:
4115
4120
Den proposition som Alliansregeringen lade fram och som beslutades om 2013 En hållbar
rovdjurspolitik 2012/13:191 ligger fast. Där i delges bland annat att samtliga våra rovdjursstammar har
uppnått gynnsam bevarandestatus och att ex. vargen för att fortsätta vara en livskraftig och frisk stam
behöver ha en population runt 170-270 vargar. Siffran är framtagen utifrån väldokumenterad forskning
som bedrivits av bl.a. Skandulv de senaste 10 åren. En lägre siffra såsom motionären föreslår skulle
inte vara möjlig för att säkra vargens överlevnad. Däremot kan rovdjurskoncentrationen behöva
minska på sina håll i landet för att också invånarna i bygderna och dess tamboskap ska kunna vara
trygga.
111
4125
4130
4135
4140
4145
Länsstyrelsen kan stå för kostnaderna i samband med skyddsjakt och några motsättningar för detta
finns inte, däremot saknas gemensam praxis mellan länen. Som motionären delger är det problematiskt
när detta saknas för hantering av kostnaderna vid skyddsjakt. Inte minst uppstår problem när rovdjur
som rör sig mellan två län och beslut om skyddsjakt därför behöver ansökas om i båda länen där det
ena står för kostnaderna och det andra inte. Konsekvensen ska inte vara att en markägare drar sig från
att ansöka om skyddsjakt på grund av den ekonomiska belastningen. I propositionen står att
huvudregeln bör fortsatt vara att sökanden genomför och bekostar skyddsjakten.
Kostnadsansvaret bör utredas för att tydliggöra ansvaret för att undvika olika tolkningar hos
länsstyrelsen i olika delar av landet. I samband med detta bör kostnaderna förknippade med skyddsjakt
ses över.
På stämman 2013 beslutade Centerpartiet att full ekonomisk ersättning ska utgå till drabbade
tamdjursägare för skador på djur samt för investering och underhåll av rovdjursstängsel. Detta beslut
står fast och Centerpartiet arbetar för genomförandet. Sedan stämman har Centerpartiet i
regeringsställning höjt anslagen.
Centerpartiet och Alliansen har drivit på för att ansvaret för förvaltningen i allt större utsträckning ska
ske regionalt och med lokalt inflytande. En sådan förvaltning kan bättre återspegla den situation som
råder i olika områden och stärker möjligheterna till samexistens mellan människor och rovdjur. Det är
också viktigt att beslutanderätten flyttas närmare de människor som påverkas socialt och även
ekonomiskt av rovdjursstammarnas utbredning.
I En hållbar rovdjurspolitik 2012/13:191 står dessutom att delegering till länsstyrelsen av
skyddsjaktsbeslut bör ske utan begränsning. När ett förvaltningsområde har nått miniminivån för en
art bör delegering av beslut om licensjakt efter den arten kunna ske utan begränsning till
länsstyrelserna i området. Med anledning av detta bedömer partistyrelsen att det inte finns någon
anledning till detaljreglering i frågan.
4150
Skyddsjakt på varg beslutades av stämman 2013 ska kunna ske förebyggande och således innan
tamboskap har angripits. Detta har Centerpartiet och Alliansen därefter införlivat. Möjligheterna för
skyddsjakt bedöms från fall till fall.
Partistyrelsen föreslår partistämman besluta att Centerpartiet verkar för:
Att tydliggöra ansvaret och se över kostnaderna förknippade med skyddsjakt.
4155
Partistyrelsen föreslår partistämman att anse följande motioner besvarade:
3.60
3.61
3.62
Djurskyddslagstiftning och betesmark - motion 3.58.4, 3.63, 3.64, 3.65
4160
3.63.1 Bifalla motionen
3.63.2 Överlämna den till Riksdagsgruppen
4165
3.63.3 Riksdagsgruppen i gruppmotion hemställer att Riksdagen bifaller motionens hemställan
112
3.64 att beteskravet för mjölkkor och ungdjur som går i lösdriftsstallar blir en rekommendation och
inte tvingande.
4170
3.58.4 att Centerpartiet verkar för en myndighetsutövning med syfte att samarbeta med det svenska
lantbruket vad gäller djurskydd och övrig regelkontroll
3.65 Initiera ett arbete för att finna ett system som stärker djurägarens trygghet gentemot myndighet
som har att övervaka djurskyddet inom svensk djurhållning.
4175
Partistyrelsens yttrande:
4180
Motionärerna lyfter viktiga och angelägna frågor. Nämligen förutsättningarna för djurhållning i vårt
land. Att vi har lantbruksföretagare som håller djur är avgörande för att vi ska kunna bibehålla den
biologiska mångfalden i det öppna landskapet. Men det är också avgörande för jobben på landsbygden
att vi har lantbruksföretagare som är konkurrenskraftiga och ekonomiskt hållbara.
4185
Centerpartiet har länge arbetat för att regelförenkla för bonden. Detta handlar både om krav kring
administration men också om djurskydd. Vår regelförenkling går dock aldrig ut på att sänka den
svenska djurvälfärdsnivån. Vi vill att kor ska gå ute på bete, men menar att det finns en stelbenthet i
dagens regelverk som ibland får negativa konsekvenser.
Centerpartiet vill se ett modernt och flexibelt beteskrav som garanterar djuren en god välfärd, men
som inte lägger byråkratiska käppar i hjulet för bonden.
4190
4195
4200
4205
4210
4215
Vi tror inte att det är möjligt att avskaffa beteskravet utan att det får konsekvenser. Därför menar vi att
vi måste se över regelverket för att ta bort orimligheter som finns i dag utan att sänka den svenska
djurvälfärden. Det kan bland annat handla om att se över de tidskrav som finns på när på året och i
vilka intervaller som korna måste vara ute i och med att regionala skillnader förekommer samt att
förändringar i vårt klimat påverkar detta ytterligare. Men det handlar också om att se på andra aspekter
så som att klövhälsan påverkas beroende på ifall korna får vara ute och beta eller inte.
Centerpartiet är positiva till ett frihandelsavtal. Den internationella handeln ökar vilket också gör att
den globala konkurrensen ökar. Mer internationell handel är i grunden bra för Sverige. En stor del av
det vi producerar i vårt land går på export och bidrar på så sätt mycket till vår egen ekonomi. Detta är
både en utmaning men också en möjlighet för svensk livsmedelsproduktion. Den svenska kvalitén och
det goda svenska djurskyddet har spridit sig över världen och vi kan i dag se hur efterfrågan från
exempelvis Asien ökar stort. Här finns en potential för en ökad produktion som vi inte får missa.
Frihandelsavtalet TTIP har potential att särskilt gynna det svenska välståndet. Utanför Europa är USA
Sveriges viktigaste handelspartner. TTIP beräknas kunna öka den svenska exporten till USA med 17
procent eller mer. Vi vill att ett så brett och ambitiöst avtal som möjligt kommer till stånd under 2015.
Viktigt att poängtera är att EU-kommissionen som förhandlar för Sveriges och EU:s räkning, har
klargjort att grundläggande bestämmelser som till exempel rör genetiskt modifierade organismer eller
hormonbehandlade djur inte ingår i förhandlingarna. Här är bägge parter eniga. Vi kommer inte heller
göra avkall på de höga krav vi har inom områden såsom miljö, livsmedel, djurhållning, hälsa och
konsumentskydd för att ro avtalet i hamn. Avtalet syftar inte till att luckra upp de nationella regelverk
som säkerställer livsmedelssäkerheten, kvaliteten eller en god djurhälsa.
Medvetenheten hos konsumenter vad man köper för något i mataffären har ökat och vi kunde under
2014 se att importen av nöt- och griskött minskade och exporten ökade. Medvetenheten om vilka
mervärden som den svenska produktionen och de svenska produkterna har ökar och med den så blir vi
än mer aktiva konsumenter när vi står vid köttdisken.
113
4220
4225
4230
Motionären pekar på otrygghet, osäkerhet och rättsosäkerhet i och med djurskyddskontroller och
föreslår därför olika åtgärder kopplat till tillämpning, rutiner och ageranden hos de myndigheter,
tjänstemän och inspektörer som är involverade i djurskyddsinspektionerna.
Att människor känner otrygghet och känner en rättsosäkerhet är ett problem att ta på största allvar.
Företagande och utsatthet är inte det som Centerpartiet menar bidrar till att utveckla den svenska
livsmedelsproduktionen och bidrar till fler jobb på den svenska landsbygden. Partistyrelsen vill dock
poängtera att de människor som jobbar med dessa kontroller i stort gör så gott de kan utifrån de
förutsättningar som finns. Centerpartiet menar att det svenska goda djurskyddet bäst bevaras genom
att vi ser till att våra djur har det bra och inte av att behålla i vissa fall allt för krångliga regler.
Dessutom menar vi att än större grad av samarbete mellan kontrollinstans och företagarna skulle
kunna bidra än mer till att stärka djurskyddsarbetet. Rädsla eller oro är sällan en bra drivkraft för detta.
Partistyrelsen menar således att en förändring bör komma till stånd, men delar inte motionärens
förslagna lösningar.
Partistyrelsen föreslår partistämman besluta att Centerpartiet verkar för:
Att se över regelverket för att minska den byråkratiska belastningen och öka rättssäkerheten och
förutsägbarheten utan att försämra den svenska djurvälfärden.
Partistyrelsen föreslår partistämman att avslå följande motioner:
3.58.4
3.63
3.64
3.65
4235
Vildsvin - motion 3.66
3.66.1 Att riksdagen ger Länsstyrelserna uppdrag att utbilda besiktningsmän, som kan dokumentera
vildsvinsskadornas omfattning och kostnad.
4240
3.66.2 Att flera prototyper av vildsvinsfällor godkänns.
Partistyrelsens yttrande:
4245
4250
4255
4260
Motionären lyfter en fråga som påverkar många och som under senare år har blivit ett allt större
problem. Centerpartiet bidrog i regeringsställning att förenkla regelverket, underlätta jakt genom att
tillåta fler hjälpmedel och se till att fler fällor blev godkända.
Vi såg också till att tillsätta jaktlagsutredningen som hade till uppgift att bland annat titta på
vildsvinens skadeverkningar och hur de skulle kunna minskas. Tyvärr beslöt den nuvarande
regeringen att lägga ner denna utredning och därmed försena och försvåra eventuellt framtida
ageranden. Centerpartiet och Alliansen har i riksdagen tagit initiativ för att förmå regeringen att
återuppta åtminstone viktiga delar av utredningen.
På förra partistämman beslöts det att vi ska verka för att minska vildsvinsstammen så att dess
skadeverkningar på verksamheter på landsbygden minimeras. Detta är givetvis något vi fortsatt
kämpar för och som bland annat gjort att vi tog ovanstående initiativ i regeringsställning och trycker
på den nuvarande regeringen i opposition.
När det gäller information kring vildsvin och dess skadeverkningar kan partistyrelsen konstatera att
både Jordbruksverket, SLU och andra aktörer tar fram bra information och underlag som går att
använda i det fortsatta arbetet.
114
Partistyrelsen föreslår partistämman att anse följande motioner besvarade:
3.66.2
Partistyrelsen föreslår partistämman att avslå följande motioner:
3.66.1
4265
Paradigmskifte för fiskerinäringen - motion 3.67
3.67.1 det i Sverige etableras ett lagreglerat system som säkrar erforderlig uppfödning och utsättning i
havet av odlade fiskyngel för att kompensera uttaget från trålfisket och för att återställa fiskebestånden
inom svensk ekonomisk zon av Skagerack, Kattegatt och Östersjön.
4270
3.67.2 ovanstående system baseras på och tar lärdom av relevanta och relaterade regelverk inom jordoch skogsbruk.
Partistyrelsens yttrande:
4275
4280
Motionären lyfter en viktig fråga, nämligen hur vi kan skapa ett hållbart fiske. Det svenska yrkesfisket
är en del av EU:s gemensamma fiske som syftar till att stärka hav i balans och Sverige är skyldig att
följa den gemensamma fiskeripolitiken (GFP). En gemensam fiskeripolitik utgör grunden för ett
hållbart fiske och därmed också ett hållbart hav. Vi vill ha en fiskepolitik som är långsiktig och som
både bevarar och utvecklar fiskebestånden vilket inte är möjligt med enbart en nationell fiskeripolitik
samtidigt som vi delar fiskevatten. Målet med GFP är också ett långsiktigt hållbart och uthålligt fiske.
Större delen av Östersjön, Kattegatt och Skagerack ingår i de gemensamma fiskevattnen. EU:s
medlemsländer kan därför inte självständigt införa egna system för fiskeförvaltning utan måste följa
EU:s förordningar och direktiv. I vårt närområde fiskar fartyg från Finland, Estland, Lettland, Polen,
Tyskland och Danmark, även Norge deltar i det gemensamma fisket.
4285
Med en gemensam fiskeripolitik och gemensamma fiskevatten möjliggör det också för Sverige att
fiska utanför våra egna fiskevatten.
4290
Partistyrelsen menar ett det förslag som motionären lyfter fram inte skulle bidra till ett hållbart fiske.
Centerpartiet kommer fortsätta att driva att Sverige inom ramen för GFP ska se till att vi har kvoter
som ligger på en hållbar nivå. Därmed menar partistyrelsen att att-satserna ska avslås.
Partistyrelsen föreslår partistämman att avslå följande motioner:
3.67
4295
115