REMISSYTTRANDE En strategi för en inre digital

REMISSYTTRANDE
Vår referens: 2015/06/023
Er referens: UD2015/267/FIM
1 (3)
2015-09-18
Utrikesdepartementet
Enheten för främjande och EU:s inre
marknad
103 39 Stockholm
En strategi för en inre digital marknad i Europa
Svenska Bankföreningen har beretts tillfälle att lämna synpunkter på EUkommissionens meddelande ”En strategi för en inre digital marknad i Europa” och får
med anledning därav anföra följande.
Ambitionen att öka den gränsöverskridande handeln är god. Under de långa och
svåra förhandlingarna kring Konsumenträttsdirektivet för några år sedan framkom
dock att det är komplext och inte alltid lämpligt att samordna vissa grundläggande
avtalsrättsliga aspekter där förutsättningarna är mycket olika i olika rättstraditioner.
Det finns en utvecklad praxis i medlemsstaternas rättsordningar. Parallellt verkande
lagstiftning i samma medlemsstat som förekommit i diskussionerna kring förslaget till
en förordning om en gemensam europeisk köplag (Common Frame of Reference,
CFR) bör undvikas då det skulle orsaka stora kostnader och rättslig osäkerhet.
Geografisk blockering lyfts fram som en orsak till missnöje hos konsumenter då den
innebär att de inte kan köpa varor och tjänster på webbplatser baserade i andra
medlemsstater. I vissa fall styrs konsumenten om till handlarens lokala webbplats
som kan ha ett annat produktutbud och/eller en annan prissättning. Då marknadsförutsättningarna varierar mellan medlemsstaterna kan det dock finnas goda skäl till
det. Det kan också vara en fråga om kostnader och rättsliga aspekter som gör att
handlaren inte vill ha kunder i ett annat land. Avtalsfrihet råder och så länge särbehandlingen inte sker utifrån nationalitet utan utifrån geografisk belägenhet så torde
det inte vara fråga om diskriminering. Bankföreningen ställer sig därför tveksam till
EU-kommissionens förslag att förbjuda oberättigad geografisk blockering.
Bankföreningen välkomnar åtgärder för att förbättra och förenkla det gemensamma
mervärdesskattesystemet i EU. I EU-kommissionens digitala strategi föreslås att den
ordning som idag gäller vid beskattning av telekommunikationstjänster, sändningstjänster och elektroniska tjänster när dessa omsätts till icke-beskattningsbara
personer (”non taxable persons”, dvs. i princip privatkonsumenter) i andra EU-länder
eller i tredje land, ska utökas för att gälla fysiska varor som beställs på nätet både
Besök (Visit):
Blasieholmsgatan 4 B
Stockholm
Sverige (Sweden)
Post:
Box 7603
SE-103 94 Stockholm
Sverige (Sweden)
t:+46 (0)8 453 44 00
f:+46 (0)8 796 93 95
e: [email protected]
www.swedishbankers.se
2 (3)
inom och utanför EU. Dagens förenklingsordning gäller endast tjänster, och endast
tjänster som kan levereras on-line på elektronisk väg, eller via telekommunikation
(jfr. artikel 58 om var dessa tjänster ska beskattas, samt artiklarna 358a-369k om
den särskilda registrerings- och betalningsordningen, i direktiv 2006/112/EG).
Omsättning av fysiska varor som beställs via internet och som transporteras till
privatpersoner i ett annat EU-land ska beskattas i det land där köparen finns under
förutsättning att den summa säljaren säljer varor för i det landet inte understiger
vissa tröskelvärden (100 000 Euro, med möjlighet att sänka till 35 000 Euro), jfr.
artikel 33-34 i mervärdesskattedirektivet. Om värdet understiger tröskelvärdet ska
varan beskattas i avsändarlandet. Dessa postorderregler inom EU gäller inte varor
från tredje land eftersom dessa varor ska importbeskattas enligt särskilda regler (jfr.
artikel 30 samt artikel 60 i mervärdesskattedirektivet).
EU-kommissionen skriver (s. 8 i meddelandet):
”Parallellt med detta [införandet av nya regler för platsen för tillhandahållande av etjänster m.m.] har ett elektroniskt registrerings- och betalningssystem införts för att
minska kostnader och administrativt krångel för de berörda företagen. Systemet bör
utökas till att även omfatta fysiska varor som beställs på nätet både inom och utanför
EU. I stället för att behöva redovisa och betala moms i varje enskild medlemsstat där
kunder bor, skulle företagen kunna deklarera och betala bara i den egna medlemsstaten.”
Bankföreningen anser inte att det framgår klart om EU-kommissionens avsikt är att
förändra principerna för var en omsättning av en fysisk vara till privatkonsumenter
inom EU ska beskattas när varan transporteras till köparen, eller om EUkommissionen endast avser att förändra själva uppbördssystemet av skatten.
Bankföreningen välkomnar en harmonisering inom EU av reglerna för var
transporterade varor ska beskattas och erinrar om de problem med tröskelvärden
avseende skattebefrielse för små företag som gäller i vissa länder vilka har orsakat
problem vid tillämpningen av den nya ordningen med beskattning i köparens land vid
omsättning av telekommunikationstjänster, sändningstjänster och elektroniska
tjänster (jfr. ländernas tröskelvärden enligt artikel 287 i mervärdesskattedirektivet).
EU-kommissionen pekar vidare på den konkurrenssnedvridning som uppstår när
mindre varuförsändelser kan tillhandahållas från tredje land till privatkonsumenter
utan skatteeffekter, medan motsvarande omsättning inom EU utlöser mervärdesskatt. Import av vara följer principerna för tull och därmed tullregelverket. I tullregelverket finns undantag för tull för små försändelser. Det synes vara EUkommissionens avsikt att föreslå ändrade beskattningsprinciper avseende
mervärdesskatt vid import för att åstadkomma konkurrensneutralitet i dessa fall.
Detta är oklart. Bankföreningen välkomnar åtgärder för att skapa konkurrensneutralitet för företag etablerade inom EU i förhållande till tredjelandsföretag men vill
samtidigt erinra om att tull- och skattefrihet vid små försändelser har betydelse för att
3 (3)
minska den administrativa bördan vid uppbörd av tull och skatt på import. Det
föreligger således två olika intressen vilka i viss mån kommer i konflikt med
varandra.
SVENSKA BANKFÖRENINGEN
Johan Hansing
Johan Arvidsson