Ombildning av kommunalförbundet Ambulanshelikopter i Värm land

~ Landstinget
I IJ
DALARNA
BESLUTSUNDERLAG
Landstingsfullmäktige
Central förvaltning
Datum
000006
2015-03-02
Sida
Dnr
1 (3)
12/01796
2015-02-16 Landstingsstyrelsen
2015-03-02 Landstingsfullmäktige
Ombildning av kommunalförbundet Ambulanshelikopter i
Värm land-Dalarna
Ordförandens förslag
1.
2.
Förslag till reviderad förbundsordning enligt bilaga d) godkänns
Västragötalandsregionens medlemskap i kommunalförbundet
godkänns.
Sammanfattning
Västragötalandsregionen har ansökt om att bli medlem i
kommunalförbundet Ambulanshelikopter Värmland-Dalarna. Regionen står
själv för inträdeskostnaderna. Nuvarande förbundsordning behöver justeras
och relationerna mellan medlemmarna och förbundet behöver tydligare
regleras i ett kompletterande samverkansavtal.
I ärendet redovisas följande dokument:
a)
Beslutsunderlag
b)
Ansökan om medlemskap från Västragötalandsregionen,
regionstyrelsens protokoll § 4/15
c)
Orienterande tjänsteskrivelse från motsvarande beredningsprocess i
Landstinget i Värmland
d)
Förslag till reviderad förbundsordning
e)
Förslag till kompletterande samverkansavtal mellan förbundet och
dess medlemmar
Beskrivning av ärendet och skälen för förslaget
Landstingsfullmäktige beslutade, 2014-04-29 § 32, att bilda ett
kommunalförbund tillsammans med Landstinget i Värmland för att bedriva
ambulanshelikopterverksamhet. Ambulanshelikopterverksamheten
startades upp i Värmland i augusti 2014 och driftstarten i Dalarna är nu
planerad till årsskiftet 2015-2016.
Nuvarande medlemmars ambition har redan från början varit att verka för att
fler landsting och regioner ansluter sig till kommunalförbundet för att
utveckla den nationella samordningen och effektivisera verksamheten.
Postadress
Besöksadress
79129
Falun
Vasagatan 27
Kontakt
Handläggare
Gösta Andersson
Regionsamordnare
070 217 78 80
Landstinget Dalarna
BESLUTSUNDERLAG
Landstingsfullmäktige
Central förvaltning
Datum
000007
Dnr
2015-03-02 14/03979
Sida
2 (3)
Västragötalandsregionen har nu ansökt om medlemskap i
kommunalförbundet. De bedriver idag en ambulanshelikopterverksamhet
med egen helikopter. Flygtjänsten köps av en privat utförare. Regionen har
valt att avsluta avtalet och ansöker nu om medlemskap i
kommunalförbundet Ambulanshelikopter i Värmland Dalarna.
I diskussioner som förevarit med företrädare för regionen har
Västragötalandsregionen klargjort att de ställer sig bakom de värderingar
och grundprinciper som gäller i förbundet.
Enligt kommunalförbundets stadgar krävs ett godkännande från nuvarande
medlemmars fullmäktige för att ansluta en ny medlem. Utökningen av
medlemsantalet innebär också att förbundsordningen måste omarbetas.
Som ett komplement till denna föreslås också att ett samverkansavtal
tecknas mellan kommunalförbundet och dess medlemmar. Detta
samverkansavtal kan beslutas av landstingsstyrelsen.
Enligt förslaget till ny förbundsordning kommer förbundet att byta namn till
Svensk Luftambulans (SLA).
Patientperspektiv
En anslutning av Västragötalandsregionen innebär att nuvarande gränslösa
utlarmning inom sjukvårdsregionen också tydligt omfattar
Västragötalandsregionen. Den totala helikopterkapaciteten i de tre
landstingen ökar vilket medför ökad beredskap, framförallt vid större
skadesituationer som kräver luftburen ambulansvård.
Ekonomi och finansiering
Västragötalandsregionen står för de initiala merkostnaderna i samband med
inträdet och fortsättningsvis i enlighet med förslag till förändrad
förbundsordning kommer medlemmarna i princip bekosta sina egna insatser
för den egna befolkningen.
Ytterligare en medlem i förbundet skapar möjlighet till att införskaffa en
gemensam reservhelikopter för att nyttjas vid större servicegenomgångar av
ordinarie fartyg. Den kan också användas för temporär förstärkning av
sjukvårdsberedskapen, exempelvis sommartid vid västkusten och vintertid i
fjällvärlden, om så bedöms nödvändigt. Ökade kostnader i samband med
detta bedöms vara marginella.
De ingående parternas kostnader kommer att minskas med sänkta
kostnader för overheaddelen och service och underhåll. Kalkylen kommer
att närmare utarbetas i samband med förestående gemensamt
budgetarbete inom förbundet. Förbundets budget ska sedan förankras med
förbundsmedlemmarna.
Landstinget Dalarna
BESLUTSUNDERLAG
Landstingsfullmäktige
Central förvaltning
Datum
000008
Dnr
2015-03-02 14/03979
Sida
3 (3)
Det är möjligt att även framöver ansluta fler nya medlemmar så att
stordriftsfördelarna kan utvecklas och förbundet kommer närmare målet att
bidra till ett Sverigetäckande ambulanshelikoptersystem.
Miljö
Förslagets miljökonsekvenser är svårbedömda. Nya helikoptrar påverkar
miljön mindre än gamla men ökat antal kan öka den totala belastningen.
Likabehandling
En Sverigetäckande ambulanshelikopterorganisation syftar till att öka
möjligheten till jämlik vård.
Samverkan med fackliga organisationer
Samverkan enligt MBA sker 4 februari 2015.
Uppföljning
Beslutet följs upp via Landstinget Dalarnas representanter i direktionen för
förbundet och via landstingets verksamhetsansvariga i hälso- och
sjukvårdsförvaltningen samt av en särskild ledningsgrupp som utgörs av
högre tjänstemän i de ingående landstingen.
trlnea l s~ 4B
T°"~VÄSTRA
"(
000009
GÖTALANDSREGIONEN
20 (58)
Protokoll från regionfullmäktige, 2015-02-03
§ 12
Ansökan om medlemskap i Kommunalförbundet
ambulanshelikopter Värmland - Dalarna
Diarienummer RS 3274-2014
Beslut
1. Västra Götalandsregionen ansöker om medlemskap i Kommunalförbundet
ambulanshelikopter Värmland- Dalarna, som byter namn till Kommunalförbundet
Svensk luftambulans.
2. Regionfullmäktige godkänner förslag till förbundsordning för kommunalförbundet
Svensk luftambulans.
3. Regionfullmäktige godkänner förslaget till samverkansavtal mellan medlemmarna i
kommunalförbundet Svensk luftambulans.
4. Finansiering av andelskapitalet sker inom moderförvaltningen.
5. Regionstyrelsen får i uppdrag att besluta om förändringar i samverkansavtalet.
6. Regionstyrelsen f'ar i uppdrag att genomföra beslutet.
Sammanfattning av ärendet
Styrelsen för Kungälvs sjukhus och Frölunda specialistsjukhus har uppdraget att bedriva
ambulanshelikopterverksamheten i Västra Götalandsregionen. Den medicinska personalen
är anställd av Västra Götalandsregionen. Västra Götalandsregionen har rådighet över
helikoptern via ett leasingavtal. Flygverksamheten bedrivs av en upphandlad entreprenör
Norrlandsflyg Ambulans AB som under lång tid haft lönsamhetsproblem vilket gjort att de
inte kunnat uppfylla sin leverans enligt avtal.
Styrelsen för Kungälvs sjukhus och Frölunda specialistsjukhus har sökt olika alternativa
lösningar för flygverksamheten istället fOr NFA. Landstingen i Värmland och Dalarna har
gemensamt bildat ett kommunalförbund för ambulanshelikopterverksamheten. Styrelsen
för Kungälvs sjukhus och Frölunda specialistsjukhus har bedömt att medlemskap i
Kommunalförbundet Ambulanshelikopter Värmland - Dalarna är det mest fördelaktiga
alternativet för Västra Götalandsregionen.
Stadgar för kommunalförbundet och ett samverkansavtal har utarbetats av tjänstemän i
Västra Götalandsregionen, landstinget Värmland och landstinget Dalarna. I samband med
att Västra Götalandsregionen inträder som medlem i kommunalförbundet byter
kommunalförbundet namn till Svensk luftambulans.
Beredning
Ägarutskottet har behandlat ärendet den 27 november 2014.
Regionstyrelsen har behandlat ärendet den 13 januari 201 S och för egen del och
under förutsättning av fullmäktiges beslut, beslutat följande:
1. Regionstyrelsens ordförande och vice ordförande f'ar i uppdrag att underteckna
erforderliga handlingar.
Ordförande:
JL
Justerare:
71
Justerare:
~~
Rätt utdraget intygar:
T°f'vÄSTRA
y GÖTALANDSREGIONEN
21 (58)
000010
Protokoll från regionfullmäktige, 2015-02-03
Beslutslinderlag
• Beslut från Styrelsen för Kungälvs sjukhus och Frölunda
specialistsjukhus, 2014-10-29 § 121
• Förbundsordning för kommunalförbundet Svensk luftambulans
• Samverkansavtal mellan medlemmarna i kommunalförbundet Svensk
luftambulans
• Tjänsteutlåtande 2014-11-06
• Ägarutskottets beslut 2014-11-27, § 97
• Regionstyrelsens beslut 2015-01-13, § 4
Skickas till
Styrelsen för Kungälvs sjukhus och Frölunda specialistsjukhus
Landstinget Värmland
Landstinget Dalarna
Kommunalförbundet Svensk luftambulans
Lars Hillerström
Lina Kolsmyr
Ordförande:
0L
Justerare:
fl
Justerare:
~
Rätt utdraget intygar:
~ Landstinget
W iVårinlana
Ledningsstöd
Gunnar Blomquist
1 (2)
Tjänsteskrivelse
Landstingsstyrelsen
000011
2014-12-16
LK/142700
Ombildning av Kommunalförbundet Ambulanshelikopter Värmland-Dalarna
Landstingsfullmäktige beslutade, 2014-05-15, att bilda ett kommunalförbund tillsammans med Landstinget Dalarna, för att bedriva ambulanshelikopterverksamhet.
Ambulanshelikopterverksamheten startades upp i Värmland i augusti innevarande år och driftstarten i Dalarna är planerad till sommaren 2015.
Ambitionen, från nuvarande medlemmar, har redan från början varit att
verka för att fler landsting och regioner ansluter sig till kommunalförbundet,
för att utveckla den nationella samordningen och effektivisera verksamheten.
Västragötalandsregionen har nu ansökt om medlemskap i kommunalförbundet.
De bedriver idag en ambulanshelikopterverksamhet med egen helikopter.
Flygtjänsten köps av en privat utförare. Man har valt att avsluta avtalet med
dem och ansöker nu om medlemskap i kommunalförbundet.
I diskussioner som förevarit med företrädare för regionen har man klargjort
att man ställer man sig bakom de värderingar och grundprinciper som gäller
i förbundet.
Enligt kommunalförbundets stadgar krävs ett godkännande från nuvarande
medlemmars fullmäktige för att ansluta en ny medlem. Utökningen av medlemsantalet innebär också att stadgarna måste omarbetas. Som ett komplement till stadgarna föreslås också att ett samverkanavtal tecknas mellan
kommunalförbundet och dess medlemmar.
Förslag till beslut
att föreslå landstingsfullmäktige att godkänna Västragötalandsregionens ansökan om medlemskap i Kommunalförbundet Ambulanshelikopter Värmland-Dalarna,
att föreslå landstingsfullmäktige att godkänna bifogat förslag till förbundsordning,
att godkänna bifogat förslag till samverkansavtal samt
att uppdra åt landstingsdirektören att teckna avtalet samt hantera eventuella
framtida justeringar och kompletteringar av avtalet
....
LANDSTINGET I VÅRMLAND
2014-12-16
LK/142700
000012
Gunilla Andersson
Landstingsdirektör
Tobias Kjellberg
Hälso- och sjukvårdschef
2 (2)
PM
1 (6)
000013
GBt
2014-11-19
LK/142700
Förbundsordning för Kommunalförbundet Svensk Luftambulans
§ 1 Namn
Kommunalförbundets namn är Svensk Luftambulans (SLA).
§ 2 Säte
Kommunalförbundet har sitt säte i Karlstad, Värmlands län.
§ 3 Medlemmar
Medlemmar i förbundet är Landstinget i Värmland, 232100-0156, Landstinget
Dalarna, 232100-0180 och Västra Götalands Läns Landsting, 232100-0131.
§ 4Ändamål
Ändamålet med kommunalförbundet är att ansvara för och driva ambulanshelikopterverksamheten och annan därtill anknuten verksamhet åt medlemmarna.
Ändamålet är också att skapa en stark, kostnadseffektiv och kompetent part för
att på bästa sätt tillvarata medlemmarnas intressen och bidra till den regionala
och nationella utvecklingen inom förbundets verksamhetsområde.
§ 5 Uppgifter
Organisationen kommer att operera medlemmarnas eller kommunalförbundets
ambulanshelikoptrar och därtill knuten verksamhet. Verksamheten bedrivs vid
tre baser, en för vardera medlem och med en besättningskonstellation, i respektive helikopter, som medlemmen beslutar om och finansierar, utifrån en av
kommunalförbundet fastställd godtagbar säkerhetsnivå.
Kommunalförbundet ska sluta samverkansavtal med medlemmarna som tydliggör ambitionsnivå för verksamheten samt ansvars- och rollfördelning mellan
kommunalförbundet och dess medlemmar.
Förbundet ska följa de avtal om samverkan som landstingen ingår med andra
landsting eller regioner, inom och utom sjukvårdsregionen.
Förbundet ska också följa de av landstingen ingångna avtal om samverkan
över riksgränsen.
§ 6 Organisation
Svensk Luftambulans är ett kommunalförbund med direktion.
§ 7 Förbundsdirektionen
Direktionen består av sex ledamöter och sex ersättare.
2014-11-19
LK/142700
2 (6)
000014
Medlemmarnas fullmäktige väljer vardera två ledamöter och två ersättare.
Dessa väljs för fyra år i taget, från den 1 januari året efter det att val till landstingsfullmäktige har ägt rum i hela landet.
Direktionen skall ha en ordförande och en vice ordförande som innehar respektive uppdrag två år i taget. Uppdraget som ordförande cirkulerar mellan medlemmarna i turordning: Landstinget i Värmland, Landstinget Dalarna, Västra
Götalands Läns Landsting. Uppdraget som vice ordförande har ledamoten från
den medlem som står på tur att ha uppdraget som ordförande kommande period.
Vid förfall för ledamot skall ersättare från samma medlem inträda.
§ 8 Revision och ansvarsfrihet
Förbundet ska ha tre revisorer. Dessa utses av landstingsfullmäktige/regionfullmäktig i Landstinget i Värmland, Landstinget i Dalarna och
Västra Götalands Läns Landsting. Revisorerna utser inom sig en ordförande för
två år i taget från den medlem som ej innehar ordförandeposten i direktionen.
Revisorernas mandatperiod är densamma som för ledamöterna och ersättarna i
direktionen.
Revision sker i enlighet med bestämmelserna om revision i kommunallagen.
Revisorernas berättelse skall tillsammans med årsredovisningen överlämnas till
medlemmarnas fullmäktige, som var och en beslutar om ansvarsfrihet för direktionen i dess helhet. Överlämnandet skall ske vid sådan tidpunkt att materialet kan behandlas av medlemmarnas fullmäktige samtidigt med respektive
medlems egen årsredovisning och revisionsberättelse.
§ 9 Arvode och ekonomiska förmåner
9.1 Arvode
Ledamöter och ersättare i direktionen och revisorerna arvoderas enligt de ersättningsregler som gäller för förtroendevalda i Landstinget Värmland. Härutöver skall inte utgå annat arvode för uppdraget i direktionen eller för uppdraget
som revisor.
9.2 Kostnadsersättning
Ledamöter och ersättare i direktionen samt revisorer har rätt till ersättning för
förlorad arbetsinkomst, traktamente, reseersättning samt övriga kostnadsersättningar enligt de ersättningsregler som gäller för förtroendevalda i Landstinget
Värmland
9.3 Finansiering och utbetalning
Arvoden samt övriga kostnadsersättningar till direktionen och revisorer bekostas av kommunalförbundet.
§ 10 Initiativrätt
Ärenden i direktionen rar väckas av;
Ledamot och tjänstgörande ersättare i direktionen.
Medlem genom framställan från medlemmarnas fullmäktige eller styrelse.
000015
2014-11-19
LK/142700
3 (6)
Organ under direktionen om direktionen medgett sådan rätt.
Chefen för förbundets tjänstemannaorganisation.
§ 11 Närvarorätt och yttranderätt
Vid direktionens sammanträden har även icke tjänstgörande ersättare närvarooch yttranderätt.
Direktionen avgör om någon som inte är ledamot eller ersättare i direktionen
har rätt att närvara och rätt att yttra sig vid direktionens sammanträden.
§ 12 Beslutsärenden
§ 12.1 Majoritetsbeslut
Beslut fattas i förbundsdirektionen med majoritet. Vid lika röstetal har ordföranden utslagsröst
§ 12.2 Underställande av beslut
I nedan följande frågor föreskrivs för att beslut skall äga giltighet att det godkänns av respektive medlemsfullmäktige.
Ingå borgen, ta upp lån eller andra ansvarsförbindelser, överstigande 10 prisbasbelopp.
Förvärva och avyttra fastigheter, bilda företag eller annanjuridiskperson eller
förvärva andelar/aktier i företag.
Innan förbundsdirektionen fattar beslut om avtal med större vikt eller större investeringar ska samråd ske med medlemmarna.
Fastställande av årligt bidrag till kostnadstäckning från medlemmarna.
§ 13 Tillkännagivande om justering av protokoll m.m.
Tillkännagivande om justering av protokoll och övriga tillkännagivanden skall
anslås på medlemmarnas officiella anslagstavlor samt upplysningsvis på medlemmarnas hemsidor.
Tid och plats för kommunalförbundets budgetsammanträde ska kungöras på
samtliga medlemmars officiella anslagstavlor.
Kommunalförbundets kungörelser, protokoll och andra tillkännagivanden ska
anges på kommunalförbundets officiella anslagstavla samt upplysningsvis på
medlemmarnas hemsidor. Landstinget i Värmlands officiella anslagstavla är officiell anslagstavla för kommunalförbundet.
§ 14 Fördelning av intäkter och kostnader
Förbundets over-headkostnader och övriga administrativa kostnader ska delas
lika mellan medlemmama.
Intäkter och övriga kostnader fördelas utifrån vad varje medlem genererat om
inte annat bestäms.
Administrativt stöd ska i första hand avropas från Landstinget Värmland.
2014-11-19
LK/142700
4 (6)
000016
§ 15 Kostnadstäckning
Kostnaderna för kommunalförbundets verksamhet skall, i den mån de inte täcks
på annat sätt, täckas med bidrag från förbundsmedlemmarna. Bidrag enligt den
fastställda budgeten skall erläggas mot faktura med en fjärdedel per kvartal i
förskott.
§ 16 Finansiering
Kommunalförbundet har rätt att ta upp lån/checkkredit för att klara likviditetsfluktuationema i den löpande verksamheten. Beslut om storleken på
checkkrediten fattas som en del av det årliga budgetbeslutet för kommande
års verksamhet.
§ 17 Investeringar
Investeringar i verksamheten och dess finansiering anges i kommunalförbundets budget.
Större investeringar regleras i särskilt avtal mellan medlemmarna och kommunalförbundet. I avtalet ska anges vem som ansvarar för finansieringen,
vilken medlem som bär kostnaden för investeringen och hur den ska hanteras vid en likvidation och upplösning av kommunalförbundet.
§ 18 Budgetprocessen
Direktionen fastställer kommunalförbundets budget före oktober månads utgång varje år. En preliminär budget ska presenteras för medlemmarna senast
före april månads utgång varje år inom den ram medlemmarna enats om.
Budgeten skall innehålla en plan för verksamheten och ekonomin under budgetåret samt en plan för ekonomin under den kommande treårsperioden.
När budgeten fastställs bestämmer direktionen storleken på bidragen som medlemmarna skall erlägga till förbundet enligt grunderna i §§ 14 och 15.
Direktionen ska samråda med medlemmarna om förslaget till budget senast 15
september.
Budgetförslaget ska vara tillgängligt för allmänheten från och med kungörandet
av det sammanträde med direktionen då budgeten ska fastställas.
Budgetuppföljning ska göras minst tre gånger per år.
§ 19 Insyn och kontroll
Förbundsmedlemmarna har rätt till insyn i förbundet och rätt att utöva kontroll
över dess verksamhet.
Direktionen skall varje tertial avlämna verksamhetsrapport till medlemmarna.
Direktionen skall därutöver avlämna de rapporter över verksamheten som förbundsmedlem efterfrågar.
Direktionen svarar också, på eget initiativ, för att informera medlemmarna om
principiella händelser eller andra händelser av större vikt för förbundet eller någon av dess medlemmar.
2014-11-19
LK/142700
5 (6)
000017
Årsbokslut för kommunalförbundet skall avlämnas till respektive medlem senast den 31 januari året efter det år bokslutet avser.
Då förbundet omfattas av offentlighetsprincipen har medborgare samt tillstånds- och tillsynsmyndigheter full insyn i verksamheten med de begränsningar som gäller enligt offentlighets- och sekretesslagen.
§ 20 Andelskapital
Varje medlem avsätter ett andelskapital om 3 kr per invånare. Antalet invånare
beräknas utifrån invånarantalet vid senaste kalenderårsskiftet det år inträde sker
i kommunalförbundet. Landstinget i Värmland och Landstinget Dalarna har
fullgjort avsättning av andelskapital genom tagna kostnader i samband med
kommunalförbundets bildande.
§ 21 Andel i tillgångar och skulder
Förbundsmedlemmama har vid varje tidpunkt andel i kommunalförbundets tillgångar och skulder i förhållande till förbundsmedlemmens andel av andelskapitalet. Andelen i tillgångar och skulder för Landstinget i Värmland och Landstinget Dalarna beräknas utifrån befolkningstalen 2014-12-31 gånger tre.
Fördelningsgrunden gäller även för täckande av brist om förbundet saknar medel att betala sina skulder i verksamheten samt vid skifte av förbundets behållna
tillgångar eller skulder som föranleds av förbundets upplösning.
Större gemensamma investeringar regleras i särskilt avtal mellan parterna och
undantas från denna bestämmelse.
§ 22 Utvidgad medlemskrets
Ny medlem f'ar inträda i förbundet förutsatt att denne accepterar förutsättningarna i§§ 4 och 5 och att samtliga medlemmar är överens om villkoren för inträdet samt även är eniga om nödvändiga förändringar av förbundsordningen.
Beslut härom ska fattas av medlemmarnas respektive fullmäktige.
§ 23 Likvidation, upplösning och utträde
Uppsägningstiden är tre år räknat från utgången av det år uppsägningen skedde.
Medlem som önskar utträda skall göra det skriftligt i rekommenderat brev.
Regleringen av de ekonomiska mellanhavandena mellan kommunalförbundet
och den utträdande medlemmen skall bestämmas i ett särskilt avtal. Medlemmens andel av förbundets tillgångar och skulder enligt § 14 i denna förbundsordning ska utgöra den huvudsakliga grunden till sådant avtal.
Om överenskommelse inte kan nås, ska frågan handläggas i den ordning som
anges för tvister i § 21.
Skulle förbundet likvideras skall direktionen vara likvidator och tillgångarna
fördelas efter bestämmelserna i § 14. Likvidator har rätt att förvandla egendom
till kontanter. Verksamheten f'ar fortsätta tillfälligt om det behövs för en ändamålsenlig avveckling.
2014-11-19
000018
LK/142700
6 (6)
När direktionen fullgjort sitt uppdrag som likvidator skall en slutredovisning
över förvaltningen avges. Redovisningen skall innehålla en förvaltningsberättelse och redovisning av skiftet av kommunalförbundets tillgångar liksom anvisningar om arkivering av förbundets handlingar.
§ 24 Tvister
Tvist mellan kommunalförbundet och dess medlemmar ska alltid söka lösas
genom förhandlingar men, om överenskommelse inte kan nås på annat sätt,
slutligt avgöras genom skiljedom enligt Stockholms Handelskammares Skiljedomsinstituts (SCC) Regler för Förenklat Skiljeförfarande.
§ 25 Ändringar i förbundsordningen
Ändring av eller tillägg till förbundsordningen skall antas av direktionen och
fastställas av medlemmarnas fullmäktige.
§ 26 Arkiv
Förbundets arkiv sköts av landstinget i Värmland.
§ 27 Ikraftträdande
Denna förbundsordning gäller från och med den tidpunkt då samtliga medlemmars fullmäktigebeslut har vunnit laga kraft.
2014-11-19
LK/142700
000019
Samverkansavtal mellan kommunalförbundet Svenskt Luftambulans och dess medlemmar
§ 1 Parter
Föreliggande samverkansavtal har tecknats mellan kommunalförbundet Svensk Luftambulans, Landstinget i Värmland, Landstinget i Dalarna och Västra Götalands Läns Landsting.
§ 2 Avtalets syfte
Avtalet ska tydliggöra ambitionsnivå för verksamheten samt ansvars- och rollrordelning mellan kommunalförbundet och dess medlemmar.
§ 3 Grundprinciper för helikopterverksamheten
•
Kommunalförbundet bedriver verksamheten genom medlemsägda eller egna helikoptrar.
•
Helikopterverksamheten bedrivs i egen regi av kommunalförbundet.
•
Det medicinska ansvaret för verksamheten åvilar berörd medlem.
•
Verksamheten samordnas genom en styrgrupp bestående av ansvariga representanter
från medlemmarna och kommunalförbundet
•
Den medicinska verksamheten samordnas genom en medicinsk ledningsgrupp.
•
Kommunalförbundet och medlemmarna ska sträva efter att minimera antalet maskintyper till en större typ och en mindre.
•
Flygverksamheten bedrivs antingen genom pilot+ HEMS-crew koncept eller tvåpilotsystem.
"'
Reservhelikoptern delas ekonomisk lika av medlemmarna, vid längre aktiv placering
hos någon av medlemmarna belastar detta ekonomiskt användaren.
" Uppdrag åt andra medlemmar i kommunalförbundet regleras mellan berörda landsting
enligt av samverkansnämnden fastställd prislista.
•
Uppdrag åt landsting som inte är medlemmar i kommunalförbundet regleras mellan berörd medlem och beställande landsting.
2014-11-19
§ 4 Parternas åtaganden
LK/142700
000020
§ 4. 1 Medlemmarnas uppgifter och ansvar
.,
Medlemmen ansvarar för att bemanna den egna helikoptern med medicinsk personal,
alltid läkare och i förekommande fall sjuksköterska.
" Medlemmen svarar för lokaler för helikopterbasen i det egna landstinget/regionen.
.,
Medlemmen svarar för medicinskteknisk utrustning i helikopter och i förekommande
fall akutbil, enligt av förbundet fastställd lägstanivå. Samordning av utrustning ska eftersträvas.
•
Medlemmen svarar för sjukvårdsmaterial och läkemedel.
..
Medlemmarna ska medverka i fortsatt FoU kring prehospital vård.
" Medlemmarna ska medverka i utbildningen av förbundets personal.
" Medlemmarna ska vara behjälpliga vid bemanning av medicinsk personal i förbundets
samtliga helikoptrar.
..
Medlemmen beslutar om larmkriterier inom området, anspänningstider och tillgänglighet.
..
Medlemmen beslutar om uppdragsvolym, uppdragsområde samt placering av helikoptern.
.,
Medicinskt center för kompetensutveckling och forskning förläggs till Västra Götalands Läns Landsting. Verksamheten bedrivs i samverkan med övriga medlemslandsting och samordnas genom den medicinska ledningsgruppen.
§ 4.2 Kommunalförbundets uppgifter och ansvar
°
Kommunalförbundet ansvarar upprätthållandet av verksamhetens AOC .
.,
Kommunalförbundet anställer och har det fulla arbetsgivaransvaret för ledningspersonal, piloter, HEMS-crew, tekniker och eventuell administrativ personal inom kommunalförbundet.
0
Medlem sätter nivån på verksamheten utifrån en grundnivå som kommunalförbundet
fastställer. Medlemmen anger till exempel typ av helikopter, besättningskonfiguration;
flygande personal (piloter, HEMS-crew) och medicinsk personal (läkare och ssk).
Medlemmen anger lägsta kompetenskrav på den medicinska personalen. Medlemmen
anger omfattning av utbildningsverksamhet som bedrivs inom ambulanshelikopterverksamheten även för annan personal (sk medåkare).
" Kommunalförbundet svarar för tekniskt underhåll och försäkring av helikoptrarna.
" Kommunalförbundet svarar för nödvändigt administrativt stöd för verksamheten.
.,
Kommunalförbundet svarar för utbildning av den egna personalen.
2014-11-i9
LK/142700
000021
§ 5 Avtalstid och förändringar
Avtalet gäller tills vidare. Avtalet upphör omedelbart att gälla för den part som upphört att
vara medlem i kommunalförbundet.
Parterna ska under avtalstiden påtala behov av förändringar i avtalet. En uppföljning av avtalet ska ske inom tre år från ikraftträdandet.
För Kommunalförbundet:
2015-
Förbundschef
För Landstinget i Värmland:
2015-
Landstingsdirektör
För Landstinget i Dalarna:
2015-
Landstingsdirektör
För Västra Götalandsregionen
2015-
Regiondirektör
~ Landstinget
I 111
DALARNA OBS! OJUSTERAT
Central förvaltning
PROTOKOLLSUTDRAG
Landstingsstyrelsen
Sammanträde
2015-02-16
Sida
1 (2)
000022
Landstingsfullmäktiges Beslutsärenden
§4
Ombildning av kommunalförbundet Ambulanshelikopter i VärmlandDalarna
Diarienummer LD14/03979
Landstingsstyrelsens beslut
Landstingsstyrelsen föreslår fullmäktige:
1.
Förslag till reviderad förbundsordning enligt bilaga d) godkänns.
2.
Västragötalandsregionens medlemskap i kommunalförbundet
godkänns.
Landstingsstyrelsen beslutar för egen del, under förutsättningen att
fullmäktige beslutar enligt förslag:
3.
Samverkansavtal enligt bilaga e) godkänns.
4.
Landstingsdirektören ges i uppdrag att teckna samverkansavtalet
samt besluta om eventuella framtida justeringar och kompletteringar
av avtalet.
Sammanfattning av ärendet
Västragötalandsregionen har ansökt om att bli medlem i
kommunalförbundet Ambulanshelikopter Värmland-Dalarna. Regionen står
själv för inträdeskostnaderna. Nuvarande förbundsordning behöver justeras
och relationerna mellan medlemmarna och förbundet behöver tydligare
regleras i ett kompletterande samverkansavtal.
I ärendet redovisas följande dokument:
a) Beslutsunderlag. Bilaga§ 4 A
b) Ansökan om medlemskap från Västragötalandsregionen,
regionfullmäktiges protokoll § 12/15. Bilaga § 4 B
c) Orienterande tjänsteskrivelse från motsvarande beredningsprocess i
Landstinget i Värmland. Bilaga § 4 C
Utdrag exp 2015-02-17
till
1. LF
2.
3.
Vid protokollet :
Taimi Hermansson
Bestyrkes i tjänsten
[lntygarens namn]
Landstinget Dalarna
000023
Central förvaltning
Sammanträde
Protokollsutdrag
Landstingsstyrelsen
2015-02-16
Sida
2 (2)
d) Förslag till reviderad förbundsordning. Bilaga§ 4 D
e) Förslag till kompletterande samverkansavtal mellan förbundet och dess
medlemmar. Bilaga § 4 E
Regionsamordnare Gösta Andersson föredrar ärendet.
Bilaga 4 F
Yrkanden
Clas Jacobsson (M) yrkar med instämmande av Gunilla Franklin (M), BrittInger Remning (M), Birgitta Sacredeus (KO) och Lisbeth Mörk Amnelius
(DSP) bifall till förslag till beslut och lämnar ett särskilt yttrande i ärendetBilaga § 4 G
Gunnar Barke (S) yrkar bifall till förslag till beslut.
Protokollsanteckning
Ersättaren Bo Brännström (FP) som inte tjänstgör instämmer i yrkandet och
det särskilda yttrandet.
-·-...
i&
~
~
inoderaterna
Folkpartiet liberalerna
Kristdcmok r:m.:rna
000024
Landstingsstyrelsens sammanträde 2015-02-16
Ärende 4
Särskilt yttrande
Moderaterna, Dalarnas sjukvårdsparti, Folkpartiet och Kristdemokraterna är skeptiska till
ambulanshelikoptern på grund av landstingets nuvarande ekonomiska läge. Därför ansluter vi
oss till Folkpartiets linje att landstinget inte bör anskaffa en ambulanshelikopter. Men för
närvarande måste vi förhålla oss till beslutet som landstingsfullmäktiges majoritet beslutat
om.
Vi yrkar bifall till förslaget för att på detta sätt hålla ner kostnaderna så mycket som möjligt
då fler landsting kan dela på de gemensamma kostnaderna.
För Moderaterna, Dalarnas Sjukvårdsparti och Kristdemokraterna
/ l 11\;T I
_
Cjutw_/ltl ytciclt~
qpnilla Franklin (M)
~J 0
1(/)
;:3a/dt/?fCWmru'rz(
Britt-Inger Remning (M)
"" I Il I ( ) ,_. -: I ,// , •
. <?J rf;t'"L /~//C-A--rVJvS~
Birgitta Sacredeus (KD)
Protokollsanteckning
Instämmer i det särskilda yttrandet
Bo Bräm1ström (FP)