Minnesanteckningar möte nr 2 med Resursgrupp Tillgänglighet

1(8)
Strategisk utveckling
Hållbar utveckling
Resursgrupp Tillgänglighet Land och Sjö
MÖTESANTECKNINGAR
2015-04-23
Version
Ärende/Dok. id.
Möte nr 2
Infosäk. klass
K1 (Öppen)
Handläggare
Eva66
Minnesanteckningar möte nr 2 med
Resursgrupp Tillgänglighet Land och Sjö
2015-04-23
Tid:
torsdag 2015-04-23, kl. 13:00 – 16:00
Plats:
T-centralen, plan 2, Lindhagensgatan 100
Deltagare:
Från organisationerna för funktionshinderfrågor:
Amir Amirriazi, DHR
Kerstin Fagerström, HSO/Astma- och allergiförbundet
Britt-Marie Färm, HSO/Mag- och tarm
Roland Hedman, HSO/HRF
Jaan Kaur, DHR
Leif Pehrson, SRF
Gunnel Skårstedt, SRF
Bengt Jansson, HSOs kansli
Hamaddah Mansour, SRFs kansli
Från TF:
Ditte Kahlström Jansson, Tillgänglighetsspecialist, SU/Hållbar utveckling
Eva Ness, sektionsassistent SU/Hållbar utveckling
Patrik Hult, Utredningsledare Plattformsväggar, konsult, PU/Program (punkt 2)
Bo Hjertstrand, medhjälpare till Patrik Hult, konsult, (punkt 2)
Anniqa Rytterheim, Affärsförvaltare Trafikinformation, TA/Pendeltåg (punkt3)
Lisa Svensson, TF Affärsområdesansvariga, Pendeltåg, TA/Pendeltåg (punkt 5)
Ole Robertsson, Affärsförvaltare Fordon, TA/Pendeltåg (punkt 5)
Sandra Sasu, konsult, SU/Hållbar utveckling (punkt 7)
Gäst:
Anna Bergqvist, Locum
Förhindrade:
Anders Lissegårdh, HSO/RTP-S
Tomas Hellström, HSO/SDF
Stockholms läns landsting
Trafikförvaltningen
105 73 Stockholm
Leveransadress:
Lindhagensgatan 100
Godsmottagningen
112 51 Stockholm
Telefon: 08–686 16 00
Fax: 08-686 16 06
E-post: [email protected]
Besök oss: Lindhagensgatan 100. Kommunikationer: Stadshagen/Thorildsplan
Säte: Stockholm
Org.nr: 232100-0016
www.sll.se
2(8)
Strategisk utveckling
Hållbar utveckling
Resursgrupp Tillgänglighet Land och Sjö
MÖTESANTECKNINGAR
2015-04-23
Version
Ärende/Dok. id.
Möte nr 2
Infosäk. klass
K1 (Öppen)
Anteckningar:
1. Inledning
• Ditte hälsade välkommen och presenterade Anna Bergqvist från Locum, som är
tillgänglighetsspecialist.
• Deltagarna efterlyste möjligheterna att använda hörselslinga. Eva felanmäler ännu en
gång.1
• Punkten om elbåten utgår, då Sjötrafikenhetens representant var i Nynäshamn för att
ta emot en båt.
2. Återkoppling test plattformsdörrar – Patrik Hult/Bo Hjertstrand
• Vid organisationernas besök 7 februari på Åkeshovs station kom man överens om
återkoppling efter testet med de olika typerna av plattformsdörrar. Testet ingår i
projekt UTO och Röda Linjens uppgradering med nytt signalsystem, nya tåg och i en
framtid UTO (obemannade tåg). Det finns standarder för hur man ska skydda
resenärerna när det inte finns förare på tågen. Försöket med plattformsdörrar finns
med i beslutsunderlag UTO, som går upp till TN i början på september.
• Andra varningssystem är spårbeträdande larm. När ett sådant aktiveras kan inte tåget
köra in till perrongen. På tunnelbanestation Sätra testas spårbeträdande larmens
känslighet genom att t.ex. testa med att tidningar ramlar ner på spåren. Man kalkylerar
med vissa falsklarm. Trafikledningen får upp bilder från spåren och kan se vad det är
som ev. utlöser larmet. Man testar även med dockor i barn- och vuxenstorlek. Det rör
sig om flera olika sensorer som känner av både form och läge och ungefär hur mycket
det som ramlar ner väger. I Köpenhamn har man ett signalsystem som har varit
mycket känsligt och gett många falsklarm. När diskussionen om spårbeträdande larm
tenderade att fortsätta avbröt Ditte diskussionen, eftersom punkten avsåg
plattformsdörrar. Enligt Leif Pehrson är det viktigt att ställa de olika alternativen mot
varandra. Ditte bjuder in någon att komma och berätta om spårbeträdande larm vid
samverkansråd i juni. OK sa mötet.
• Tre olika typer av plattformsdörrar har testats gällande tekniken. Under försöket fanns
kameraövervakning där man kunde titta på funktionen via ett webbgränssnitt. Bo
Hjertstrand arbetade med det. Materialet finns sparat. När fel uppstod kollades
orsaken. Alla ankomster på Åkeshov har kollats. Tyvärr har någon/några försökt
förstöra plattformsdörrarna. För att testa om det går att ta sig över plattformsdörrarna,
tog man hjälp av KFUMs parkourgymnaster, som fick testa om och hur det gick att ta
sig över. De fick också fylla i ett formulär. Parkourgymnasterna filmades också. Man
tittar på att förlänga taken på några stationer för att undvika snö på perrongerna. TN
beslutar antingen om plattformsväggar eller spårbeträdande larm. I botten ligger UTO
och vilka olika faser som behövs för att genomföra systemet kanske under 2020.
Projektet förordar vajerlösningen, som verkar enklast.
1
Kontakta Administrativ service 24 april och påminde 7 maj i detta ärende.
3(8)
Strategisk utveckling
Hållbar utveckling
Resursgrupp Tillgänglighet Land och Sjö
MÖTESANTECKNINGAR
2015-04-23
Version
Ärende/Dok. id.
Möte nr 2
Infosäk. klass
K1 (Öppen)
3. Information om nämndbeslut om minskning av tryckta tidtabeller –
Anniqa Rytterheim
• En förstudie startades 2012 för att arbeta mot gemensamt tidtabellsskifte. I uppdraget
ingick också att se över behovet av de tryckta tidtabellerna. Entreprenörerna fick
lämna synpunkter. När man frågade resenärerna om användandet av de tryckta
tidtabellshäftena svarade 85 % att de inte alls använda dem. Förstudien kollade även
bl.a. hur Skånetrafiken och Västtrafik har gjort.
• Enligt Hamaddah, SRF, är det olika åldrar som påverkas. De äldre vill nog ha de
tryckta tidtabellerna kvar. Under 2013 – 2014 trycktes 3,8 miljoner tidtabeller av dessa
slängde bl.a. Anniqa Rytterheim över 800 000. På depåer och andra platser slängdes
också tidtabeller. Att ta bort de tryckta tidtabellerna genomförs i två steg. Först
minskas tillgängligheten för var man kan hämta tryckta tidtabeller. Tabeller kommer
att finnas på SL Center. Resenärerna ska också kunna ringa till SL Kundtjänst och få
tidtabell hemskickad. Inga tidtabeller kommer att finnas på bussar, tåg, tunnelbanor
eller lokalbanor. SL Kundtjänst ska höja beredskapen för att kunna ta emot frågor om
tryckta tidtabeller genom ökad bemanning. Tillgänglighetsnumret gäller inte för att
beställa tryckta tidtabeller. De som har tillgång till dator och skrivare kan själva skriva
ut tidtabeller från SLs hemsida. Förvaltningen planerar inte för att ta bort de tryckta
tidtabellerna helt.
• Hamaddah, SRF, höll med om att det kan vara vettigt att dra ner på antalet tryckta
tidtabeller, men att det kan blir besvärligt att ringa till SL Kundtjänst och kanske bli
ifrågasatt för att man vill ha en tryckt tidtabell. Anniqa Rytterheim tar med sig
synpunkterna. Bengt Jansson, HSO, menade att antalet SL Center är så få att alla inte
kommer att kunna gå dit för att få tryckt tidtabell. Enligt Anniqa Rytterheim är det
därför det är möjligt att ringa till SL Kundtjänst. Bengt Jansson tycker att det ska
finnas tillgång till tryckta tidtabeller vid större bytespunkter. Viktigt med ökad
information via hållplatsernas informationstavlor. Att 15 % av resenärerna använder
sig av de tryckta tidtabellerna är ganska många, enligt Bengt Jansson. Leif Pehrson,
SRF, höll med. För de resterande 15 % är det kanske helt nödvändigt att de tryckta
tabellerna finns kvar. Annars kanske färdtjänstresorna ökar. Alla kanske inte behöver
en helt tryckt tidtabell med många linjer. Det kan räcka med just den/de linjer som
resenärerna använder. Vi får avvakta analys och utvärdering som görs efter sommaren.
Anniqa återkommer i höst och redogör för analysen.
• Enligt Amir Amirriazi, DHR, bör man i analyserna ta med bristerna som finns i
reseplanereran. Hur får personer med synnedsättning eller ingen syn alls information,
frågade Gunnel Skårstedt, SRF. Hur får bl.a. personer med synnedsättning reda på
tidtabellsbyten idag, frågade Anniqa Rytterheim? Enligt Leif Pehrson är det något som
de flesta redan vet. Enligt Hamaddah, SRF, är det SLs ansvar att skicka information till
alla resenärer. Hur många med synnedsättning läser de tryckta tidtabellerna med
mycket liten stil, frågade Ditte. Det är klart att det ska finnas tillgänglig information
om tidtabellsbyte också. Information bör kunna lämnas via knapparna till pratorterna
på busshållplatserna, tycker Gunnel Skårstedt. Vi får kolla upp om det är möjligt,
svarade Ditte. Anniqa Rytterheim tar med sig. Bengt Jansson efterlyste en mjukare
4(8)
Strategisk utveckling
Hållbar utveckling
Resursgrupp Tillgänglighet Land och Sjö
MÖTESANTECKNINGAR
2015-04-23
Version
Ärende/Dok. id.
Möte nr 2
Infosäk. klass
K1 (Öppen)
övergång, där tryckta tidtabeller bör finnas på flera ställen. Enligt Anniqa Rytterheim
kommer det inte att vara så svårt att få tag på tryckta tidtabeller. När man beställer via
SL Kundtjänst ska man inte behöva riskera att bli ifrågasatt, det tar Anniqa med sig.
Roland Hedman menade att det är mycket pusslande att klicka sig fram på nätet. Det
höll flera deltagare med om.
4. Utrymningsplan dubbeldäckaren – Daniel Brinck Nobina/Johan Kleiman
• Punkten utgick p.g.a. av obligatorisk YKB-utbildning. Nobina återkommer i höst.
Återkommer vid resursgrupp tillgänglighet i höst 14 september.
5. Manuell dörröppning pendeltåg/Test av nya knappar sommaren 2015 –
Lisa Svensson och Ole Robertsson
• Behovet av att ha manuell dörröppning under sommaren finns även 2015, enligt Lisa
Svensson. En ny knapp har tagits fram med hjälp av organisationerna. Ole delade ut
några så att mötesdeltagarna hade möjligt att känna och titta på den. Beräknad
provinstallation inom 4 veckor i depå. Hoppas att representanter från
organisationerna har möjlighet att vara med. När föraren medger att dörren kan
öppnas ger knappen signal samtidigt som den lyser med varselgul färg. Knappen
kommer att monteras både utvändigt och invändigt på dörrpar. Om det fungerar
kommer knappen att installeras på två vagnar i trafik. Under sommaren ska man också
intervjua resenärerna för att få veta deras åsikt om knappen. Varseltonen skiljer sig
från andra knappar. Bengt Jansson frågade om det blir bättre i klimat i X60B. Ditte
svarade att avrop sker på det gamla avtalet, så tågen är lika dana. Tillgängligheten blir
bättre genom den nya knappen, som kommer att finnas från början på de nygamla
tågen, enligt Lisa Svensson. Leif Pehrson, SRF, påpekade att när resenärerna ska
öppna dörrarna själva är det ett absolut krav att tydliga utrop sker om vilken sida
avstigning ska ske. Ole svarade att när föraren medger dörröppning ljuder en signal
samtidigt som knappen börjar lysa. Jaan Kaur tycker att det vore bättre att knappen
hittar människan, än tvärtom. Förvaltningen vill undvika särskilda lösningar för vissa
grupper av resenärer. Hela knappen är tryckbar. Ditte kallar till möte för att testa
knappen när den är monterad. Ole berättade att man ska provmontera knappen för att
organisationerna ska få testa den både genom att känna på den och höra signalen.
Knappen monteras till att börja med på ett dörrpar. Om organisationerna tycker att
den är OK monteras den på två fordon till att börja med. Vagnarna kommer att gå
slumpvis i hela systemet, svarade Ole på fråga från Bengt Jansson. Amir Amirriazi
hade synpunkter på att knappen inte fungerar om man har svaga händer, eller t.ex.
sitter i rullstol. Att riskera att öppna dörrarna i fel läge är inte möjligt, då föraren
måste initiera dörröppning först då låter signalen och knappen börjar lysa. Om dörren
där knappen sitter monterad skulle vara avstängd, fungerar inte ljus- och ljudsignal.
Ditte skickar ut kallelse för test. Lisa Svensson framförde att tekniken har sina
begränsningar. Fordonen är inte gjorda för att alla dörrarna ska öppnas vid alla
stationer, då går de lättare sönder. Dörrarna är känsliga på fordon som går i
pendeltågstrafik. På de stora stationerna kommer dörrarna att öppnas som vanligt,
5(8)
Strategisk utveckling
Hållbar utveckling
Resursgrupp Tillgänglighet Land och Sjö
MÖTESANTECKNINGAR
2015-04-23
Version
Ärende/Dok. id.
Möte nr 2
Infosäk. klass
K1 (Öppen)
men på mindre stationer behöver inte alla dörrar öppnas. Vi återkommer om detta, sa
Ditte. Vi kommer inte att föreslå manuell dörröppning året runt förrän alla gamla X10tåg är tagna ur trafik 2017. Fram till dess får vi arbeta med knappen. Ditte tar emot
synpunkter inför beslutet att sommaren 2015 återigen införa manuell dörröppning
som kommer att bifogas underlaget inför ledningsbeslutet.
6. Fråga från organisationer
• Ditte delade ut broschyren – Alla har sitt sätt att resa. Det finns ett fel i broschyren,
som Ditte har sett och det gäller ledsagning. Det står att ledsagning ska beställas 2
timmar efter kl. 19.00 och på helger för pendeltåg, men det är 3 timmar som gäller.
Broschyren kommer att finnas på sl.se syntolkad. När det är klart meddelar Ditte SRF.
Broschyren kommer också att skickas ut till alla färdtjänstresenärer efter sommaren.
Ditte tar tacksam emot synpunkter via mejl.
Frågor från SRF
6.1 Hur kan en synskadad veta om det har dragit något från reskassan? Hur kan en
synskadad veta om sitt saldo på reskassan?
6.2 Ditte svarade att om inte läsande kan se vad som har dragits kan inte heller någon som
är synskadad se. På en del tunnelbanestationer kan man se sitt saldo när man passerar
spärren. Tjänsten är inte tillgänglig, då det inte finns någon talfunktion i spärren. Ditte
bjuder in någon som kan tekniken till nästa möte. I höst dras ett projekt igång om
biljettläsare på lokalbanorna. Man ska försöka få fram en så tillgänglig biljettläsare
som möjligt.
6.3 Nytt skyltprogram. När får vi titta på nya skyltarna?
• En kallelse skickades ut förra veckan, men få kunde komma. En ny kallelse kommer
längre fram i vår och Ditte hoppas flera kan komma då.
6.4 Återkommande trafikstörningar visar att resegarantin för personer med
funktionsnedsättning bör kompletteras med extra åtgärder för att den ska bli
fungerande för dessa grupper. Till exempel ledsagningen för att kunna hitta en taxi
eller hitta till utgången. Hur vill SL göra med frågan?
• Resegarantin för funktionsnedsatta är inte samma sak som den resegaranti som gäller
vid trafikstörningar, enligt Ditte. Vid trafikstörningar har alla rätta att utnyttja
resegarantin. Om man får tag på taxi vid en trafikstörning betalar man själva och
skickar in kvitto till SL Kundtjänst. Det är extra komplicerat för dem som inte ser. Vid
planerade trafikstörningar försöker vi samla in alla synpunkter och ordna med mycket
personal som kan hjälpa till med ledsagning t.ex. SRF är intresserad av att det finns
personal som kan hjälpa till att hitta en taxi eller till ersättningstrafiken. Ditte pratar
med affärsansvarig på tunnelbana och pendeltåg. De trafikområden där det finns
spärrar och spärrvakter och försöker få till ett möte. Det handlar om vad som står i
gällande avtal. SL Kundtjänst har handlats upp och ny leverantör blir Realeasy. SL
Kundtjänst ska följa rutinen. Vi måste titta på färdtjänstresandet och
trafikavstängningar på ett annat sätt. OK med möten efter sommaren att jobba med
lösningar under hösten.
6(8)
Strategisk utveckling
Hållbar utveckling
Resursgrupp Tillgänglighet Land och Sjö
MÖTESANTECKNINGAR
2015-04-23
Version
Ärende/Dok. id.
Möte nr 2
Infosäk. klass
K1 (Öppen)
6.5 Hur Arbetar SL för att generellt ger bättre information till personer med
synnedsättning. Det vill säga tillgängliggöra SLs allmänna information, information
under resan samt mer tillgänglighetsinsatser
• SL har olika informationskanaler bl.a. Metro för att informera om trafikstörningar.
Gunnel Skårstedt, SRF, framförde att den informationen kan inte personer med
synnedsättningar ta till sig. Synskadade är också intresserade av att ta del av sådan
information. Ditte höll med. Leif Pehrson sa att detta har varit uppe tidigare. Det finns
taltidningar, som kan publicera information så att den blir tillgänglig även för
synskadade. Karin Crawford och Veronica Asa på kommunikationsavdelningen har
kommit lång med dessa frågor. Ditte återkommer till organisationerna om detta.
• Roland Hedman frågade om det ingår i personalens utbildning i hur man ska bemöta
personer med hörselproblem? Det ingår i personalens tillgänglighetsutbildning hur
man ska bemöta personer med nedsatt hörsel, enligt Ditte. Frågan är ju också om
personalen ska veta och kunna allt. Enligt Jaan Kaur som har varit med vid
bussförarutbildningar får förarna lära sig att tala tydligt, vara vänd mot den som man
talar till och att ha med sig penna och papper som hjälpmedel. HRF kan ta kontakt
med entreprenörerna angående utbildning. Förvaltningen skriver i avtalen att
utbildning ska ingå. Organisationerna är fria att ta kontakt med entreprenörerna. Ditte
kan hjälpa till med kontaktuppgifter. Enligt Jaan Kaur träffar man dem som utbildare
förarna.
Fråga från HSO:
6.6 Ändringarna i tidtabell i Keolis busstrafik i sommar. Tror inte att den har varit uppe
för samråd, och vi behöver veta vilka konsekvenser det blir för våra grupper. Indragna
hållplatser mm.
• Ditte hade inte tagit del av Keolis förslag på förändringar av innerstadstrafiken. Enligt
organisationerna hade Keolis kallas till samråd, för få kunde komma och mötet ställdes
in. När sedan organisationerna hade kontaktat Keolis för att få till ett nytt möte, hade
Keolis inte varit intresserade. Ditte förklarade att vid förändringar ska samråd ske här
och Keolis bjudas in. I de nya avtalen har entreprenörerna större frihet att lämna
förslag på förändringar, som vi ska godkänna. Ditte undersöker. Enligt Bengt Jansson
låg Keolis förslag som en bilaga till ett tjänsteutlåtande. Enligt Amir hade Stockholms
stad också fått underlaget. Ditte återkommer med svar så snart hon vet mera.
7. Säkerhetslösning accessmaskiner – Sandra Sasu
• Sandra som varit ett stort stöd till Ditte, får tyvärr inte vara kvar. Sandra har
tillsammans med Ewa Jegréus Swärd och Marika Lundvall tagit fram förslag på en
skyddskåpa att sätta på SL Accessmaskinen för att den som ska ladda sin biljett med
pengar ska kunna känna sig säker på och trygg med att ingen ser koden t.ex. Sandra
visade en prototyp med gångjärn. Prototypen ska tillverkas i plast med avfasade kanter
så att det blir mjukt. En prototyp kommer att monteras på den SL Accessmaskin som
finns på Lindhagensgatan 100, så att alla kan testa kåpan och lämna synpunkter.
7(8)
Strategisk utveckling
Hållbar utveckling
Resursgrupp Tillgänglighet Land och Sjö
MÖTESANTECKNINGAR
2015-04-23
Version
Ärende/Dok. id.
Möte nr 2
Infosäk. klass
K1 (Öppen)
•
Amir och Bengt framförde att kåpan kan vara svår att använda för en som har en
obrukbar arm eller ingen arm alls. Vid samverkansrådet i juni kan organisationerna
testa konstruktionen. Eftersom Amir är bortrest då kan Ditte och Amir testa vid ett
annat tillfälle. Mötesdeltagarna hade bl.a. synpunkter på att skärmen kan utsättas för
åverkan, att gångjärnen gör det enklare för utomstående att se koden. Sandra höll med
om att det inte är något fullvärdigt skydd att dölja kort och kod. Tidigare lösning som
togs fram tog för stor plats. Enligt Ditte ska vi försöka hitta en så smidig lösning som
möjligt. Därför är det viktigt med en prototyp som vi kan testa. Vi måste ju börja någon
stans. Det är organisationerna som ska bestämma hur den ska se ut, genom att testa
och ge synpunkter. När Ditte får besked om att prototypen är monterad meddelas
organisationerna, som får testa. Sandra avslutade med att säga att hon tycker att det
har varit jätteroligt att arbeta med organisationerna.
8. Ramp Märsta station – Sara Jacquet Nyman
• Sara är kundmiljöstrateg på Fastighetsutveckling och jobbar med att det blir rätt vid
ombyggnationer. Om det uppstår problem kring tillgängligheten kontaktar Sara Ditte.
Märsta station ska byggas om. Idag finns en ramp som lutar 1:12 eller 8 %. Rampen
klarar inte kraven i RiTill. Rampen går inte att förlänga. Ska den tas bort och vi förlitar
oss till hiss och rulltrappor? Eller ska vi ha rampen kvar med en lutning som är för
brant för dem som kan använda rampen? Jaan Kaur, DHR, tycker inte att man ska ta
bort rampen. Om hiss och rulltrappor inte fungerar, kan man ändå få hjälp att ta sig
nedför rampen. Sätt upp en varning om att rampen är brant. Ditte tar med sig
åsikterna. Det var OK för mötet att det inte blir RiTill-standard på Märsta station. Leif
Pehrson tycker att %-satsen inte säger så mycket ange lutningen i något annat. Ditte
kollar med Sara Jacquet Nyman.
9. Information om hissar och rulltrappor – Johan Fornander
• Punkten utgick då vi inte fick tag på Johan. I efterhand har det visat sig att Johan akut
fick åka till sin vårdcentral.
10.Layout C20 flexytor och rullstolsdekal
• Ditte visade bilder och gav bakgrundsfakta. Ombyggnaden innebär bl.a. att stolarna
bytts ut och blir färre och att rullstolsplatser skapas. Fläktsystemet byts inte ut. Ditte
redogjorde för de olika dörrparen och var djurägare och personer med allvarlig allergi
kan gå in. I mitten på vagnarna finns de stora utsugen. När vi gör flexytor uppstår
problem när det gäller personer med allergier, hundägare och personer med andra
djur. Rullstolsanvändare med hund, måste kunna ta sig till flexytorna. Ditte behövde få
input idag för att kunna framföra till projektet vad organisationerna tycker. Ditte
visade tre olika alternativ och efter diskussioner kom organisationerna fram till att
alternativ 3 var det minst dåliga. Organisationerna kommer sedan att få vara med och
utforma informationen om detta. Vi lämnar förslag till projektet, som får prata med
politikerna om hur många sittplatser, som kan avvaras.
8(8)
Strategisk utveckling
Hållbar utveckling
Resursgrupp Tillgänglighet Land och Sjö
MÖTESANTECKNINGAR
2015-04-23
Version
Ärende/Dok. id.
Möte nr 2
Infosäk. klass
K1 (Öppen)
•
Ditte visade också dekaler för rullstolsplatser, som sitter på dörrarna. Exempel på en
stor rullstollsdekal gjorde Jaan lycklig. SRF framförde önskemål om en stor och vit
dekal för barnvagn som sitter på dörren.
Efter diskussioner beslutades att Ditte går vidare med önskemål om den stora dekalen
på sidan om dörren?
Antecknat av
Eva Ness