Utbildningens upplägg och pedagogik

Utbildningens upplägg och pedagogik
Upplägg
Utbildningen löper över fyra terminer enligt följande:
Kurs A (5 hp)
Kurs B (22 hp)
Kurs C (2 hp)
Kurs D (1 hp)
Kurs E (3 hp)
Kurs F (9 hp)
Kurs G (3 hp)
Poäng – total (45 hp)
Termin 1
2 hp
5 hp
—
—
1,5
—
1,5 hp
10 hp
Termin 2 Termin 3 Termin 4
2 hp
1 hp
—
5 hp
6 hp
6 hp
—
—
2 hp
—
1 hp
—
—
—
1,5 hp
3 hp
3 hp
3 hp
—
1,5 hp
—
10 hp
12,5 hp 12,5 hp
Undervisningen bedrivs i storgrupp i form av gemensamma föreläsningar. Studerande
ska ha egna seminarier under utbildningen.
Psykoterapihandledning sker i grupp och pågår under 120 timmar, uppdelad på flera
terminer. Handledarna är erfarna legitimerade psykoterapeuter med utbildning i
psykoterapihandledning med inriktning mot KBT.
Självtillämpning av KBT-tekniker s.k. ”egenterapi”, att den studerande själv går i
psykoterapi, skall genomföras i samband med utbildningen. Egenterapi består i två
moment, individualterapi á 10 timmar och gruppterapi á 60 timmar.
Den studerande ansvarar själv för att den individuella delen av egenpsykoterapi (10
timmar) genomförs i samband med utbildningstiden. Individuell egenterapi ska
bedrivas av en legitimerad KBT psykoterapeut. Detta moment ingår inte i
kursavgiften.
Egenterapi i grupp (60 timmar) anordnas däremot av utbildningen och sker i form av
gruppträffar kontinuerligt under utbildningen.
Pedagogik
Genomgående är utbildningens pedagogik aktiv, vilket innebär att lärarna utgår från
att de studerande har inhämtat kunskaper om aktuellt ämne inför undervisningen.
Seminarier och undervisningstillfällen kan därmed i stor utsträckning användas till
diskussion och förtydliganden av ämnesområdet, uppföljningar av övningar samt
kliniska demonstrationer och praktisk träning av olika psyko-terapeutiska färdigheter.
För att åstadkomma en växelverkan mellan teori och praktik så innefattar de
teoretiska avsnitten kliniska exempel samtidigt som metodavsnitten innefattar
teoretiska aspekter.
Behörighetskrav
Grundläggande behörighet
Den sökande ska uppfylla grundläggande behörighet för att studera vid universitet/
högskola. Grundläggande behörighet kan den ha som har ett slutbetyg/avgångsbetyg
från gymnasieskolan eller komvux, samt den som har en avslutad utländsk
gymnasieutbildning. Det krävs dock att man har minst betyget godkänt i minst 90
procent av de poäng som krävs för fullständigt program. Man kan också få
grundläggande behörighet genom studier vid folkhögskola. God kunskap i engelska
är en fördel eftersom ca 50 procent av kurslitteraturen kommer att vara på engelska.
Särskild behörighet
»
»
förutom den som har grundläggande behörighet får även den som har utbildning
i människovårdande yrke på högskolenivå söka denna utbildning. I detta
innefattas primärt arbetsterapeuter, sjukgymnaster, logopeder, läkare, psykologer,
sjuksköterskor, tandläkare och socionomer.
har anställnings- eller arbetsförhållande under utbildningstiden där
psykoterapeutiska arbetsuppgifter ingår och kan utgöra ett underlag för
meningsfull handledning.
Antagning
Arbetsgivaren för respektive verksamhet ansvarar för att den sökande har möjlighet att
bedriva psykoterapi med patienter under utbildningsperioden. Efter ansökningstidens
utgång beslutar kursledningen i samråd med den sökandes chef om antagning och
fördelning av platserna till kursen. Intervjuer kan komma att ske under
antagningsförloppet.
Examination – betyg
Examinationsformerna sker individuellt och varierar mellan olika kurser, vilket framgår
av kursplanerna. Som betyg används något av uttrycken godkänd eller underkänd.
Handledningsmomentet examineras av handledarna där aktivt deltagande är en
förutsättning för godkänt betyg. Utförlig information om patientarbete under
handledning och examination ges senare.
Examensbenämning – behörighet efter genomgången utbildning
Efter genomgången godkänd utbildning utfärdas ett utbildningsbevis med
examensbenämningen ”Grundläggande psykoterapiutbildning med speciell inriktning
mot kognitiv beteendeterapi”. På utbildningsbeviset finns också en översättning till
engelska språket– ”Undergraduate Diploma in Cognitive Behavioural
Psychotherapy”.
För samtliga legitimationsgrundande psykoterapeutprogram är genomgången
Grundläggande psykoterapiutbildning följt av två års psykoterapeutiskt arbete ett
behörighetskrav. Utöver detta kan olika universitet ha lokala tilläggskrav för
behörighet.
Organisation
Representanter för Humana samt docent Bengt E. Westling utgör ledningsgruppen för
utbildningen. Administrativ ledning sker lokalt via Rick Bennison.
Kursledning
Rick Bennison, administratör
Patrik Bergström, HR-Humana
Franz Baumann, Föreståndare Adventum Vård
Mehrdad Beigi, Leg psykolog, leg psykoterapeut och handledare.
Johan Thunved, Leg. psykolog, leg. psykoterapeut handledare.
Bengt E. Westling, docent, leg psykolog, leg psykoterapeut, handledare,
Examinator
Bengt E. Westling, docent, leg psykolog, leg psykoterapeut, handledare,
Institutionen för psykologi, Uppsala universitet.
Ansökan
Ifylld ansökan tillsammans med meritförteckning och styrkta kopior skall vara Humana
Adventum tillhanda senast 17 september, 2015. Märk kuvertet KBT.
Ansökan skall innehålla följande:
» Ansökningsblankett
» En kort personlig motivering till varför man söker utbildningen (max 1 A4)
» Betyg eller intyg på genomförda utbildningar/kurser
» Tjänstgöringsbevis
» Övriga dokument som den sökande önskar åberopa
Ansökan skall vara underskriven både av den sökande och av den sökandes chef
(ekonomiskt ansvarig).
Kostnad
Kursavgiften är 33 000 kronor (exkl. moms) per termin under förutsättning att kursen
består av 24 studerande.
I kursavgiften ingår undervisning, handledning och internat, däremot ingår inte
kurslitteratur och individuell psykoterapi 10 timmar. Kursavgift måste betalas för hela
utbildningen även om utbildningen avbryts.