MILJÖ & HÄLSA 2015

MILJÖ
& HÄLSA
VERKSAMHETSPLAN
FÖR MILJÖ- OCH HÄLSOSKYDDSAVDELNINGEN
INOM MILJÖ- OCH BYGGFÖRVALTNINGEN
STRÖMSTADS KOMMUN
2015
Dnr: MBN/2014-1764
Innehållsförteckning Innehållsförteckning _________________________________________________________ 1 Sammanfattning _____________________________________________________________ 2 Verksamheten _______________________________________________________________ 3 Prioritering _________________________________________________________________ 5 Miljöskydd ______________________________________________________________________ 5 Naturvård _______________________________________________________________________ 6 Övrig verksamhet ________________________________________________________________ 7 Hälsoskydd ______________________________________________________________________ 8 Livsmedel _______________________________________________________________________ 9 Uppföljning ________________________________________________________________ 10 Mål ___________________________________________________________________________ 10 Nyckeltal _______________________________________________________________________ 10 Sammanfattning Miljö‐ och hälsoskyddsavdelningen har sammanställt en verksamhetsplan för 2015. I verksamhetsplanen redovisas vilka befintliga resurser som miljö‐ och byggnämnden har till sitt förfogande. Prioriteringar görs utifrån de nationella miljökvalitetsmålen och i samråd med miljö‐ och byggnämnden. En heltidstjänst för administration och 11 handläggartjänster finns i dag på avdelningen. 2016 2017 Tillgängliga resurser 3135 4000 Hälsoskydd, alkoholtillstånd, tobak, 2485 läkemedel 2000 2000 2300 Verksamhet Miljöskydd Livsmedel 2015 1720 Naturvård, miljöövervakning, strandskydd 2700 Energirådgivning 750 750 Summa 10790 11800 Övrig Verksamhet 5770 4790 Administrativa uppgifter 1030 1000 Nätverk 110 110 Summa: 6910 5900 Totalt; summa 17700 17700 2
Verksamheten En stor del av avdelningens arbete utgörs av prövning och tillsyn inom de olika områden vi ansvarar för. Vi arbetar under 2015 huvudsakligen med verksamhet som faller in under de fyra miljömål som är listade här:  Begränsad klimatpåverkan  Giftfri miljö  Ett rikt växt‐ och djurliv  Hav i balans samt levande kust och skärgård Under 2015 kommer arbetet med att ta fram nytt material till nya hemsidan att få hög prioritet. Tillsyn enligt tobakslagen kommer fortsatt att få utökad tid för ett projekt riktat mot den aggressiva marknadsföringen av tobaksvaror i vår kommun. Vi kommer även att utveckla arbetet med strategisk naturvård under året och då arbeta i nära samarbete med turistbyrån och projektet Renare kust. Bland annat ska strandstädarkartan få sin slutgiltiga form och presenteras för allmänheten under våren och sommaren 2015. Avdelningen har under 2014 tagit över ansvaret för prövning och tillsyn enligt alkohollagen och det arbetet kommer att vara under uppbyggnad även år 2015. Avdelningens resurser När vi räknar på tillgängliga resurser inom de olika områdena utgår vi ifrån en årsarbetstid på 2024 timmar för en heltidstjänst. Tar man sedan bort tid för semester, sjukdom och annan ledighet kvarstår 1500 timmar för arbete. Tillsyn och prövning tar ca 1000 timmar per heltidstjänst och år och övrig tid cirka 500 timmar. Övrig tid innefattar engagemang i nätverk, utbildning, verksamhetsutveckling samt arbete med den nya websidan med mera. Ansvar Administration Miljöskydd Hälsoskydd Livsmedelskontroll Naturvård Miljöövervakning Strandskydd Antal tjänster 1 4 1 2 1 0,3 1 3
Energirådgivning Serveringstillstånd Totalt antal handläggare Tillsynstimmar/handläggare, år Övrig tid/ handläggare, år till exempel nätverk och utbildning Administration Miljöskydd Hälsoskydd inklusive serveringstillstånd, tobak, läkemedel Livsmedel Naturvård, friluftsliv, strandskydd, miljöövervakning Energirådgivning Antal handläggningstimmar (Övrig tid) Totalt antal timmar 0,5 1 11,8 1000 h/år 500 h/år 1000 (500) 4000 (2000) 2000 (1000) 2000 (1000) 2300 (1150) 500 (250) 11 800 (5900) 17700 4
Prioritering Nedan följer tabeller i vilka vi visar hur den tillgängliga tiden prioriteras inom olika områden. Miljöskydd
Miljöskydd 2015 2016 2017 640
u-objekt övrigt
350
B-objekt
100
Enskilda avlopp prövning
800 Enskilda avlopp tillsyn
170 Dagvatten prövning
100 Dagvatten tillsyn
Projekt dagvatten, biologisk
mångfald
100
25
Avloppsinventering
200
Förorenad mark prövning
220
Förorenad mark tillsyn
Utsläpp av miljöfarliga ämnen vid
olycka
80
50
Information och service
Summa Totalt 300
3135 C-och u-objekt med årsavgift
5
Naturvård
Behov
2016 timmar 2015 2017 2018 200
Strandstädning
Naturvårdsplan;
uppdatering och
implementering i
kommunal verksamhet
LONA Naturinventering
Norra kustområdet
LONA Skyddsvärda träd
300
40
80
40 LONA Kobbungen
160
50
40
90
40 600
500
0
Kalkning
130
Fiskevård
Recipientprovtagning
10
40
Luft i Väst provtagning
10
Information och service
100
Nedskräpning
Summa Totalt 170
2700 Energirådgivning 1500 750 Naturvård Planering naturvård och
friluftsliv
40
Kommunala grönytor,
strategi och rådgivning
40
Förvaltning av
kommunala reservat
40
Rådgivning naturvård
och friluftsliv
60
LONA Naturinventering
Strömstad-Skee
LONA Sandödla
fördjupning
LONA Tätortsnära skog
för alla
Strandskydd prövning
Strandskydd tillsyn,
händelsestyrd
Strandskydd tillsyn,
planerad
500
6
Övrig verksamhet
Övrig verksamhet Internremisser
byggremisser
Internremisser
planavdelningen
Externremisser
2015 2016 2017 450
30
80
HOLA-resor
Beredskap oljepåslag,
pandemi
FÖP Norra Kust
40
10
40
FÖP Nordby
40
FÖP Strömstad-Skee
40
Nätverk
Hållbar utveckling väst
20
Miljösamverkan
30
10
10
40
Samverkan kring
Idefjorden
Bohuskustens vattenråd
Vattenråd Strömsån
Naturvårdshandläggare
Fyrbodal
Förvaltningsadministration
1000
registerhållning
fakturering
Internkontroll
30
Verksamhetsplanering
300
APT
140
Fortbildning
900
Övrigt: fika, teknikstrul
med mera
Webbsidan
2400 300
Veckomöte
270
Summa: 6910 7
Hälsoskydd
Hälsoskydd 2015 2016 2017 250
400
Strandbad
25
Tillsyn efter klagomål
300
Radon rådgivning och kampanj
150
Sandning av gångbanor
100
Referensmätning gamma
10
Tillsyn receptfria läkemedel
100
Tillsyn folköl
100
Tillsyn tobak
100
Tobak marknadsföring
50
Serveringstillstånd prövning
300
Serveringstillstånd tillsyn
300
Information och service
300
Summa:
2485
C-och u-objekt med årsavgift
u-objekt övrigt
Behov
214
8
Livsmedel
Livsmedel 2015 2016 Tillsyn av riskklassade verksamheter
med årlig avgift
1000
Registrering av verksamheter
300
Tillfälliga registreringar
20
Riktad provtagning
20
Extra offentlig kontroll
40
Rapportering SLV
40
Matförgiftningar, smittskydd
40
NBO-Livs
40
Information och service
200
Internremisser
10
Externremisser
10
Åtalsanmälningar
Summa:
1720
2017 9
Uppföljning Mål
Kommunfullmäktiges mål nedbrutna till nämndsmål: Natur ‐ Värna och utveckla de höga natur och friluftsvärden som gör Strömstad unikt  Ökad andel kommunal mark med områdesskydd  Klara rutiner för tillsyn i MKB, detaljplaner och exploateringsavtal Miljö‐ och energi ‐ En tydlig miljöprofil  Redovisat miljömålsarbete Ekonomimål ‐ Välskött kommunal ekonomi  Ekonomi i balans  Löpande mätning och uppföljning av förvaltningens effektivitet  Intern kontroll enligt upprättad internkontrollplan De nationella miljökvalitetsmålen som avdelningen valt att prioritera under perioden 2015‐
2018:  Begränsad klimatpåverkan  Giftfri miljö  Ett rikt växt‐ och djurliv  Hav i balans samt levande kust och skärgård Nyckeltal
Miljöförvaltningarna i Fyrbodal har antagit ett antal gemensamma nyckeltal för att öppna för möjligheten att göra jämförelser inom regionen. 2013 TIMTAXA, MILJÖSKYDD TIMTAXA, LIVSMEDEL 850
DEBITERADE TIMMAR PER HELÅRSINSPEKTÖRSTJÄNST OCH ÅR SJÄLVFINANSIERINGSGRAD AVDELNINGEN SJÄLVFINANSIERINGSGRAD LIVSMEDEL 373
SJÄLVFINANSIERINGSGRAD MILJÖ‐ OCH HÄLSOSKYDD ANTAL INSPEKTIONER PER HELÅRSINSPEKTÖRSTJÄNST OCH ÅR 56 % 875
62 %
72 % 2014 2015 2016 2017 ANTAL BESLUT PER HELÅRSINSPEKTÖRSTJÄNST OCH ÅR ANDEL ÖVERKLAGADE BESLUT SOM 87 %
VUNNIT LAGA KRAFT DÄR FÖRVALTNINGEN FÅTT RÄTT I HÖGRE INSTANS ANTAL ÅTALSANMÄLNINGAR PER ÅR 2
ANTAL MILJÖSANKTIONSAVGIFTER PER ÅR 3 AREALEN MARK INOM KOMMUNEN nej
MED OMRÅDESSKYDD SKA ÖKA, PRIOROTERA, HÖGA NATUR‐ OCH FRILUFTSVÄRDEN KLARA RUTINER OCH ARBETSSÄTT MÅLUPPFYLLELSE KOMUNALA nej MILJÖMÅL 100 % VERKSAMHETEN GENOMFÖRD ENLIGT delvis
INTERNKONTROLLPLANEN KOSTNAD/KOMMUNINVÅNARE (KR) 176 ja 11
12