Kallelse - Kungälv

Kallelse
Sammanträdesdatum
2015-09-02
Plats
Tid
Stadshuset, plan 6, Stugan
Onsdagen den 2 september klockan 09:00-12:00
Ledamöter
Göran Oscarsson (FP)
Olle Bo Ivarsson (M)
Åke Sparringsjö (S)
Ordförande
Vice ordförande
Göran Oscarsson (FP)
Ordförande
Jonatan Engström
Sekreterare
ADRESS
ARVODESNÄMNDEN
TELEFON
FAX
E-POST
HEMSIDA
Stadshuset · 442 81 Kungälv
0303-23 80 00 vx
0303-132 17
[email protected]
www.kungalv.se
Kallelse
Sammanträdesdatum
2015-09-02
Dagordning
Förslag till beslut
1
Upprop
2
Val av justerare
Utses
3
Tillkommande och utgående ärenden
Fastställs
Ärenden som stannar i nämnden
4
AN2015/7-3
Underlag utbetalning till Jan Tollesson
Antecknas
Närvarande: Lena Apelgren, Jan Tollesson
Kl. 09:00-09:30
5
AN2015/8-1
Brev från den tidigare kommunrevisionen
Närvarande: Lena Apelgren
Kl. 09:30-10:00
ARVODESNÄMNDEN
Antecknas
Tjänsteskrivelse
1(2)
4
Handläggarens namn
Lena Apelgren
2015-06-22
Underlag utbetalning till Jan Tollesson (Dnr AN2015/7-3)
Sammanfattning
En skrivelse har inkommit till arvodesnämnden ifrån Jan Tollesson (FP), med en önskan om
en översyn av hans politiska uppdrag, för att kunna bli arvoderad som deltidspolitiker.
Förvaltningen får i uppdrag att ta fram ett underlag som redovisar utbetalningar till Jan
Tollesson (FP) hittills under 2015.
Bakgrund
En skrivelse har inkommit till arvodesnämnden från Jan Tollesson (FP), med en önskan om en
översyn av hans politiska uppdrag, för att kunna bli arvoderad som deltidspolitiker.
Förvaltningen får i uppdrag att ta fram ett underlag som redovisar utbetalningen till Jan
Tollesson (FP) hittills under 2015.
 Antal protokollförda sammanträden för Kommunfullmäktige är 8. Antal
sammanträdestimmar är 48,5. Antal utbetalda sammanträdestimmar är 63,5. Första
timman är räknad som 3 timmar, förutom på 1 möte på grund av 10 timmarsregeln.
 Antal protokollförda sammanträden för Kommunstyrelsen är 10. Antal
sammanträdestimmar är 59. Antalet utbetalda sammanträdestimmar är 79. Första
timman är räknad som 3 timmar.
 Antal protokollförda sammanträden för Bildningsutskottet är 6. Antal
sammanträdestimmar är 38,5. Antalet utbetalda sammanträdestimmar är 46,
första timman räknas som 3 timmar. Förutom på 2 möten på grund av 10
timmarsregeln och sammanträde inom 2 timmar.
 Antal protokollförda sammanträden för Personal- o Näringslivsutskottet är 6. Antalet
sammanträdestimmar är 22,5. Antalet utbetalda sammanträdestimmar är 34,5, första
timman räknas som 3 timmar.
 Antal protokollförda sammanträden för Rådet för funktionshinder är 1. Antal
sammanträdestimmar är 3. Antalet utbetalda sammanträdestimmar är 5, första timman
räknas som 3 timmar.
Verksamhetens bedömning
Bedömningen är inte relevant i aktuellt ärende.
Bedömning utifrån kommunfullmäktiges strategiska mål
Bedömningen är inte relevant i aktuellt ärende.
ADRESS
TELEFON
FAX
E-POST
HEMSIDA
Stadshuset · 442 81 Kungälv
0303-23 80 00
0303-190 35
[email protected]
www.kungalv.se
2(2)
Bedömning i relation till barnperspektivet
Bedömningen är inte relevant i aktuellt ärende.
Bedömning i relation till jämställdhetsperspektivet
Bedömningen är inte relevant i aktuellt ärende.
Teknisk bedömning/genomförandeplan
Bedömningen är inte relevant i aktuellt ärende.
Juridisk bedömning
Bedömningen är inte relevant i aktuellt ärende.
Ekonomisk bedömning





Ersättning för protokollförda sammanträden för KF är totalt inklusive att 1:a timman
är värd 3 timmar 10287 kr.
Ersättning för förlorad arbetsförtjänst är utbetalt med 607,50 kr.
Ersättning för protokollförda sammanträden för KS är totalt inklusive att 1:a timman
är värd 3 timmar 12798 kr.
Ersättning för protokollförda sammanträden för Bildningsutskottet är totalt inklusive
att 1:a timman är värd 3 timmar 7452 kr.
Ersättning för protokollförda sammanträden för Personal o Näringslivsutskottet är
totalt inklusive att 1:a timman är värd 3 timmar 5589 kr.
Ersättning för protokollförda sammanträden för Rådet för funktionshinder är totalt
inklusive att 1:a timman är värd 3 timmar 567 kr.
Förslag till beslut
Informationen antecknas till protokollet.
Gunilla Hansson
Sektorchef
Peggy Hamnström
Lönechef
Expedieras till:
För kännedom till:
Lena Apelgren
Sammanträdesprotokoll
Sammanträdesdatum
Sida
2015-05-27
7 (10)
§ 26/2015
Begäran om arvodering som deltidspolitiker (Dnr AN2015/7)
En skrivelse har inkommit till arvodesnämnden ifrån Jan Tollesson (FP), med en önskan om
en översyn av hans politiska uppdrag, för kunna att bli arvoderad som deltidspolitiker.
Beslutsunderlag
Skrivelse Begäran om arvodering som deltidspolitiker 2015-05-22
Yrkande
Göran Oscarsson (FP): Förvaltningen får i uppdrag att ta fram ett underlag som redovisar
utbetalningar till Jan Tollesson (FP) hittills under 2015.
Proposition
Ordföranden ställer proposition på yrkandet och finner att arvodesnämnden beslutar att anta
Göran Oscarssons (FP) yrkande.
Omröstning begärs inte.
Beslut
Förvaltningen får i uppdrag att ta fram ett underlag som redovisar utbetalningar till
Jan Tollesson (FP) hittills under 2015.
__________
Expedieras till:
Lena Apelgren, löne- och personaladministration
För kännedom till:
Jan Tollesson (FP)
Justeras sign
ARVODESNÄMNDEN
From: Göran Oscarsson (FP)
Sent:
22 May 2015 13:23:05
To:
Jan Tollesson
Cc:
Jonatan Engström
Subject: SV: Sammanställning Politikuppdrag våren 2015 till Arvodesnämnden.
Hej Jan
Refererande till meddelande ber jag dig att adressera ett brev till arvodesnämnden och redogöra vad du egentligen vill och vad du tycker
sakligt är fel i dagens konstruktion.
Detta för registrering i diariet. Detta meddelande skickas också av mig till kansliet för registreering.
Exelfilen och brevet blir då också en offentlig handling.
Arvodesnämnden tolkar praktiskt vad KF sagt i sitt beslut om befattningar och arvoden. Blir tolkningen allmängiltig kan nämnden föreslå KF en
ändring i reglementet
Om du gör detta innan onsdag nästa vecka så kan jag ta upp det som ett infoärende och ev uppdra till förvaltningen att göra en utredning (om
nämnden så tycker).
Om en skön och varm Pingsthelg önskas dig. Vi ses på måndag
Från: Jan Tollesson [mailto:[email protected]]
Skickat: den 20 maj 2015 14:56
Till: Göran Oscarsson (FP)
Ämne: Sammanställning Politikuppdrag våren 2015 till Arvodesnämnden.
Hej Göran
Bifogat finns en Excel­fil över mina politiskt utförda arbetstimmar tom dagens datum med sikte på midsommar.
Jag har förutom detta naturligtvis läst handlingar otaliga timmar som ej redovisats.
Som jag ser det kommer det bli mer ekonomiskt hållbart för kommunen om jag
Får mina uppdrag klassade som deltids politiskt uppdrag.
Tacksam för skyndsam hantering av mitt ärende.
Som säkert alla vet har jag följande uppdrag:
Kommunfullmäktige
Ungdomsfullmäktige
Kommunstyrelsen
Bildningsutskottet
Näringslivsutskottet
Funktionshinderrådet
(Kulturrådet) troligtvis ordförande ej klart än.
Arbetsgrupper under PNU
Personal Politiskt Program(sammankallande Ulrika Winblad)
Ökad Frisknärvaro( sammankallande Jan Tollesson)
Ökad tillväxt (sammankallande Miguel Odhner)
Affärsgruppen
Arbetsgrupper under BU
Inga grupper startade än.
Med vänlig hälsning
Jan Tollesson FP
Vidarebefordrat brev:
Från: Jan Tollesson <[email protected]>
Datum: 20 maj 2015 14:43:36 CEST
Till: [email protected]
Ämne: Politikuppdrag 2015.xlsx
Arvodesnämnden
5
Kungälvs Kommun
Frågan handlar om arvodering förutom den fasta som existerar.
Revisionspresidiet blev hösten 2013, uppmanade av KF´s presidium att inkomma med en
rapport, om hur mycket tid som nedlagts i revisionsarbetet under september och oktober
2013.
En sammanställning gjordes och inlämnades för behandling. KSO var beredd att attestera
men sedan skedde ingenting. Vi skickade in rapporter även för 2014 och 2015. En del av
2014 inlämnades och attesterades i oktober av ansvarig politiker (resterande 2014/15 är
inlämnad till kommunen i väntan på beslut). Återigen händer ingenting. Långt om länge får
revisionen reda på att dessa rapporter stoppats av tjänstemän, som säger sig sakna beslut
om hur dessa utbetalningar, skall regleras. Utan att meddela berörda inblandade ,lägger
man helt sonika , det hela på hyllan. Mycket egendomligt ur revisionssynpunkt. Ett sådant
här agerande måste påtalas omedelbart, så här får det inte gå till. Nu är det revisionen som
drabbats men så här får det inte gå till överhuvudtaget. KSO uppmanade oss att kontakta
arvodesnämnden.
Revisionens arbete skiljer sig helt från övrig kommunal verksamhet. Revisionen har sex (6)
personer i ett s k. kollegium som arbetar opolitiskt. Varje revisor är dessutom en myndighet.
Revisionen lyder direkt under KF.
Revisionen fungerar i myndighetsutövning på olika sätt. Vi har kontakt med
kommuninnevånare , granskare, kollegiet, nämnder ,beredningar, utskott, upphandling
,olika tjänstemän, sektorer , KS m. m
Dessa kontakter kan ske på olika vis: Det kan vara Möten , Resor , Telefon , Mail och Besök.
Detta innebär att vi alla i kollegiet lägger betydligt mycket mera tid på uppdraget än vad
ersättningen är reglerad till.
Vi förväntar oss att Arvodesnämnden beaktar vår inlaga på ett för oss positivt sätt så till vida
att inskickade rapporter om ersättning behandlas på ett acceptabelt sätt.
Kungälv 2015-05-21
För Revisionen
Ywonne Nordin
Ordf. avgående revisionen
Jan Abrahamsson V. Ordf .
”