Studieinformation

Studieinformation
Grundläggande och
gymnasial vuxenutbildning
Vårterminen 2016
Innehållsförteckning
Om studier på Masugnen................................................................... 3-5
Grundläggande vuxenutbildning ....................................................... 6-7
Gymnasial vuxenutbildning .............................................................. 8
Studiemedel ....................................................................................... 9-11
Personal ............................................................................................. 12
2
Om studier på Masugnen
När kan man börja flexibla kurser?
Vad kan man studera?
1. Vecka 2, enligt schema.
Introduktion äger rum:
Torsdag 7 januari kl 10.00 eller kl.16.00
Introduktionen tar cirka en timme.
Vid introduktionen får du information och
studieplanering från respektive lärare. Du kan
också hyra/köpa kurslitteratur.
Flexibla studier
På grundläggande nivå kan man läsa
svenska, engelska, matematik,
samhällskunskap, datahantering och
vårdsvenska.
På gymnasial nivå kan man studera
svenska, engelska, matematik,
samhällskunskap, historia,
datorkunskap, programhantering och
orienteringskursen ”studielyftet”
2. Vecka 5, enligt schema.
Introduktion äger rum:
Torsdag 28 januari kl. 16.00
Introduktionen tar cirka en timme
3.vecka 10 (introduktion må 7/3 eller ti 8/3)
4. vecka 15 (introduktion må11/4 eller ti 12/4)
Webbkurser
De kurser som vi inte har i egen regi
kan i vissa fall läsas genom
distansutbildaren NTI.
Hur många kurser ska jag ta?
Hur går studierna till?
De flesta som arbetar heltid brukar inte vilja
läsa mer än en kurs i taget.
Flexibla studier innebär att du
träffar utbildaren 1-5 pass per
vecka och kurs. Prata mer med
respektive lärare för att höra vad
som gäller i din kurs.
Det motsvarar 25 procents studietakt, det vill
säga cirka 10 timmars studiearbete per vecka.
Ska du studera på heltid, och dessutom söka
studiemedel, innebär det oftast runt fyra kurser
under en hel termin (20 poäng per vecka), det
vill säga ca 40 timmars studiearbete. Se mer
om detta i slutet av häftet.
Se aktuellt schema på vår
hemsida, www.masugnen.se, för
att se positionerna för respektive
ämne.
3
Ansökan
Ansökan för dig som är ny
Ta kontakt med någon av våra
studievägledare och gör upp en
planering för dina studier.
Ansökan för dig som redan är elev
Lämna in en förenklad ansökan till
studievägledaren, senast 11
december för vt-16 respektive 20
maj för ht-16. Finns det oklarheter i
någon kurs: diskutera det med
läraren eller studievägledaren så du
vet exakt vad du ska fortsätta med.
Övrigt
Kontakt med utbildaren och
studievägledaren
Får du problem i en kurs, prata med
utbildaren direkt. Hon/han kan oftast
ge dig råd för att komma vidare. Får
du problem i flera kurser, diskutera
också snarast med studievägledaren.
Frånvaro och avbrott
Kan du inte komma till ett
undervisningstillfälle, meddela
utbildaren. E-postadresser och
telefonnummer får du av respektive
utbildare.
Observera att du skrivs ut från
kursen om du inte är aktiv under en
treveckorsperiod.
Om du avslutar studierna i förtid;
tänk på att meddela skolan,
respektive utbildare och inte minst
CSN.
4
Böcker och användarkonto
Undervisningen på Masugnen är
kostnadsfri, däremot måste du själv
betala eller hyra din kurslitteratur.
Böckerna hämtar du hos Jaana
Bertilsson. Betalning sker med
betalkort. Användarkonto får du av
utbildarna.
Studieteknik
De viktigaste ledorden är TID, RUM
och PLANERING. Se till att du
avsätter tillräckligt med tid för
studierna på en för dig lämplig plats:
10 timmar per vecka om du läser
motsvarande kvartsfart, 20 timmar
per vecka vid halvfart etc..
Studiehallen
I Schaktet (källarplanet i
Masugnsbyggnaden) har du
möjlighet att sitta och studera mellan
8.30-15.30 måndag-fredag. Du har
också tillgång till utbildare måndag
och fredag, 8.30-11.30.
Extra stöd
Har du exempelvis läs- och
skrivsvårigheter, fråga din lärare hur
du kan få extra stöd. Masugnen har
en specialpedagog som kan hjälpa
till i sådana fall.
Prövning
Prövning kan ske i ämnena
samhällskunskap, historia och
matematik. För anmälan till
prövning/ar i övriga ämnen, kontakta
Vägledningscentrum i Örebro.
Kostnad för prövningen är 500
kronor per kurs.
Nya kurser och regler den 1 juli
2012
F.o.m. 1 juli 2012 gäller en ny
skollag, förordning och betygsskala,
samt nya kursnamn och ämnesplaner
för vuxenutbildningen. Slutbetyg
kommer att ersättas av
gymnasieexamen. Slutbetyg får
utfärdas till 1 januari 2017.
Beställning av betyg
När du avslutat alla dina kurser på
Masugnen så skickas betyget hem.
Om du fortsätter att läsa på
Masugnen men vill ha dina betyg på
de avklarade kurserna så ta kontakt
med Monika Österberg.
Fusk och plagiat är förbjudet
Om en lärare märker att en elev
fuskat, pratar läraren först med
eleven. Uppgiften godkänns inte
utan måste göras om. Om eleven
fuskar igen så sker ett samtal med
rektor. Om fusket ändå fortsätter kan
eleven stängas av från kursen.
Se mer om detta på hemsidan.
Komplettering av betyg
Du som har sökt högskoleutbildning
och avser att komplettera med betyg
innan 15 juni, meddela Monika så att
hon kan överföra betygen till
antagningsmyndigheten UHR.
Många har allergi
Undvik starka dofter och
parfymer.Rökning endast tillåten på
anvisad plats, se kartan nedan.
Plan mot diskriminering och
kränkande behandling
Planen är vårt verktyg för att alla vid
Masugnen ska arbeta för att våra
verksamheter ska vara fria från
diskriminering, annan form av
kränkande behandling samt
repressalier. Varje individ ska känna
sig trygg, respekterad och bekräftad.
Planen finns att läsa i sin helhet på:
www.masugnen.se
Parkering (P) och rökruta (R)
R
R
5
Grundläggande vuxenutbildning
Grundläggande vuxenutbildning - GRUV - vänder sig till alla som inte har
kunskaper motsvarande årskurs 9. De fyra kärnämnena svenska/svenska som
andraspråk, engelska, matematik och samhällskunskap ger en allmän grund för
samhällsliv, arbetsliv och fortsatta studier.
Vad ska jag läsa?
Du kan göra diagnostiskt test i svenska, engelska och matematik för att veta på
vilken nivå du ska starta. Du kan läsa på hel- eller deltid. Tillsammans med en
studievägledare gör du en studieplan som passar för just dig.
När kan jag börja?
Kurserna i svenska som andraspråk påbörjas 11 januari (v. 2), 1 februari (v.5),
7 mars (v.10) och 11 april (v.15).
Svenska som andraspråk Kursen ger elever med annat modersmål än svenska
en möjlighet att utveckla sin förmåga att kommunicera på svenska i både tal och
skrift. Vårterminen (vt) 280 p/höstterminen (ht) 280 poäng.
För de flesta tar det cirka ett år att bli klar med grundvux.
• Engelska 180 poäng vt/180 poäng ht
• Matematik 120 poäng vt/120 poäng ht
• Samhällskunskap 75 poäng vt/75 poäng ht
• Vårdsvenska 100 poäng ht/100 poäng vt (Orienteringskurs, 200 p totalt)
Startar endast på hösten.
• Datorhantering 50 poäng
8.30
12.00
13.00
15.30
Måndag
Tisdag
Onsdag
Torsdag
Svenska
Grund
Exempelvis
egna studier i
Studiehallen
Svenska
Grund
Data
Svenska
Grund
Svenska
Grund
Matematik
Svenska
Grund
Fredag
Matematik
Exempelvis
egna studier i
Studiehallen
Exempel på heltidsschema ovan! Obs! att heltidsstudier motsvarar 40
timmar/vecka. Det innebär också många timmars hemstudier. Se aktuellt schema på
vår hemsida.
6
Förslag på studieupplägg för
Grundläggande vuxenutbildning
Vårterminen 2016
Höstterminen 2016
Tid: VT-2016
11 januari –3 juni (21 veckor)
Tid: HT-2016
15 augusti – 16 december (18 veckor)
VT-2016
Poäng
Svenska Gv
Engelska Gv
Datorh. (orienteringskurs)
Summa poäng HT 485
VT-2016
Poäng
Svenska Gv
Matematik Gv
120
Datorh. (orienteringskurs)
Summa poäng HT 425
VT-2016
Poäng
Svenska Gv
Samhällskunskap Gv 75
Datorh. + Datork. (OK)
50+15
Summa poäng HT 420
280
180
25
280
25
280
HT-2016
Poäng
Svenska Gv
Engelska Gv
Datorh. (orienteringskurs)
Summa poäng VT
485
HT-2016
Poäng
Svenska Gv
Matematik Gv
120
Datorh. (orienteringskurs)
Summa poäng VT
425
HT-2016
Poäng
Svenska Gv
Samhällskunskap Gv 75
Datorkunskap (OK)
35
Summa poäng VT
390
HT-2016
Poäng
Svenska Gv
Vårdsvenska
Datorh. (orienteringskurs)
Summa poäng HT 360
280
180
25
280
25
280
280
55
25
Man kan givetvis kombinera grundläggande svenska 280 p med enstaka
gymnasiekurser.
Datorhantering ligger i alla förslag för att det behövs när man läser andra ämnen.
Planeringen görs tillsammans med vägledare.
7
Gymnasial vuxenutbildning
Flexibla studier
• Orienteringskurs. ”Studielyftet” 100p.
Start senast 5/2-16. Innehåll: Studieteknik, handfast studiehjälp varje
vecka, metoder att lära bättre och kunskap om utbildningssystemet.
• Svenska 1 100 p
• Svenska 2 100 p
• Svenska 3 100 p (Svenska 1, 2 och 3 kommer att krävas för en
högskoleförberedande examen och ersätter Sv A och Sv B).
• Engelska 3,5, Inför gymnasieengelskan 100 p (orienteringskurs)
• Engelska 5 100 p (ersätter En A)
• Engelska 6 100 p (ersätter En B)
• Matematik 1a, 100 p (ersätter Ma A), Matematik 1b, 100 p (ersätter Ma A),
Matematik 1c 100 p (ersätter Ma A)
• Matematik 2a, 100 p (ersätter Ma B), Matematik 2b, 100 p (ersätter Ma B),
Matematik 2c, 100 p (ersätter Ma B)
• Matematik 3b, 100 p (ersätter Ma C, kräver kunskaper motsvarande Ma 2b),
Matematik 3c, 100 p (ersätter Ma C)
• Matematik 4, 100 p (erätter Ma D)
• Samhällskunskap 1b, 100 p (ersätter Sh A),
Samh. 1a1, 50 p, Samh. 1a2, 50 p (för dig som läst Sh1a1, 50 p)
• Historia 1 b, 100 p (ersätter Hi A), Historia 1a1, 50 p,
Hi 1a2 50 p (för dig som läst Hi1 a1, 50 p)
• Historia 2, 100 p (ersätter Hi B)
• Datorkunskap 50 p (orienteringskurs)
• Programhantering 100 p
Kurserna på Masugnen kräver närvaro enligt schema.Du deltar 1-5 pass per
kurs och vecka. Se aktuellt schema på vår hemsida.
Webbkurser
De kurser som vi inte har i egen regi kan i enstaka fall läsas genom
distansutbildaren NTI. I dagsläget prioriteras Naturkunskap 1b och
Naturkunskap 2 då dessa är vanliga särskilda behörighetskrav. Övriga kurser är
lågprioriterade. Hör med studievägledaren om du har frågor.
8
Studiemedel
Från och med hösten det år du fyller
20 kan du få studiemedel.
Studiemedel består av bidrag och
lån. Hur mycket studiemedel du får
beror på om du studerar på heltid
eller deltid och hur många veckor du
studerar.
För att du ska kunna få studiemedel,
måste du uppfylla ett antal krav.
Exempelvis ska dina studieresultat
vara tillräckliga och du kan inte
studera på mindre än halvtid.
Om du är utländsk medborgare
gäller särskilda regler, eftersom CSN
först måste pröva din grundläggande
rätt till studiestöd.
Hur många veckor kan jag
få studiemedel för
gymnasiestudier?
Om din tidigare utbildning
motsvarar en treårig
gymnasieutbildning kan du få
studiemedel för 80 veckor.
Om du inte har motsvarande treårig
gymnasieutbildning kan du få för
120 veckor.
Hur många veckor kan jag
få studiemedel på
eftergymnasial nivå?
Du kan få studiemedel i högst 240
veckor på eftergymnasiala
utbildningar på heltid.
Hur många veckor kan jag
få studiemedel för
grundskolestudier?
Heltidsstudier innebär att
man läser 20 poäng per
vecka.
Om din tidigare utbildning är
grundskolenivå eller motsvarande
kan du få studiemedel för 40 veckor.
Om du inte har grundskola eller
motsvarande kan du få 80 veckor.
Om du inte har grundskoleutbildning
eller motsvarande och behöver
färdighetsträning i att läsa, skriva
och räkna kan du få 100 veckor.
Exempel : Vårterminen 2016 är, för
de flesta, 21 veckor. 21 veckor*20
poäng är 420 poäng vilket innebär
att du måste läsa minst 420 poäng
om du vill ha studiemedel för
heltidsstudier.
Normalstudietid för
studiemedel 2016
Våren 2016 11 januari – 3 juni (21
veckor),
Hösten 2016: 15 augusti – 16
december (18 veckor).
9
Vad är hel-, trekvarts-, och
halvtidsstudier?
20 poäng/
vecka är
heltidsstudier
15 poäng/
vecka är 75%
av heltid
10 poäng/
vecka är 50%
av heltid
Se studiemedelsbelopp på halv- trekvarts- och heltidsfart på s 11.
Ansökan om studiemedel
Du måste söka studiemedel på egen hand. Tänk på att din terminstid och dina
studiepoäng ska överensstämma med den ansökan du gjort till skolan.
Du söker studiemedel på www.csn.se
När du gör din ansökan måste du veta:
•
•
•
•
•
studieperioden (antal veckor)
antal poäng
vilka kurser på grundläggande eller gymnasial nivå du ska läsa
om du ska ha lån och bidrag eller bara bidrag
hur mycket din bruttoinkomst är under studiehalvåret om du arbetar
Tänk på att CSN kan kräva pengarna åter om du inte fullgör det du skrivit i
din CSN- ansökan. Det är du som söker studiemedel, inte skolan!
10
Studiemedelsbelopp 2015
Följande belopp gäller för heltidsstudier, 75 procentsstudier och 50
procentsstudier.
Belopp för
heltidsstudier,
100 procent, 4
veckor
Belopp för 75
procentsstudier,
4 veckor
Belopp för 50
procentsstudier,
4 veckor
•Bidrag•Lån•Totalt-
2 828 kr
6 196 kr
9 024 kr
Högre bidraget* (6 584 kr)
Lån (2 440 kr)
Totalt 9 024 kr
Tilläggsbidrag, 4 veckor:
•1 barn
584 kr
•2 barn
956 kr
•3 barn
1148 kr
•Bidrag•Lån•Totalt-
2 116 kr
4 648 kr
6 764 kr
Högre bidraget* (4 934kr)
Lån (1 830kr)
Totalt 6 764 kr
Tilläggsbidrag, 4 veckor:
•1 barn
444 kr
•2 barn
728 kr
•3 barn
868 kr
•Bidrag•Lån•Totalt-
1 404 kr
3 116 kr
4 520 kr
Högre bidraget* (3 296 kr)
Lån (1 224kr)
Totalt: 4 520 kr
Tilläggsbidrag, 4 veckor:
•1 barn
284 kr
•2 barn
476 kr
•3 barn
580 kr
I vissa fall kan man också få tilläggslån och merkostnadslån.
* Högre bidraget kan du få om du har kort tidigare utbildning och om det finns
pengar kvar i potten. Se mer på CSN:s hemsida.
11
Personal
Pernros-Eriksson, Catrine, Rektor
0581-816 16
E-post: [email protected]
Österberg, Monika Administratör
Telefon: 0581-816 02
E-post: [email protected]
Eriksson, Åke Vägledning.
Telefon: 0581-816 04
E-post: [email protected]
Sundberg, Nina Vägledning
Tel: 0581-816 14
E-post: [email protected]
Englund, Pär Utbildare Samhällskunskap, Historia
Telefon: 0581-81620
E-post: [email protected]
Ericsson, Mats Utbildare Engelska
Telefon: 0581-816 08
E-post: [email protected]
Lindquist, Marie Utbildare Svenska
Telefon: 816 08
E-post: [email protected]
Pegado, Maria Utbildare Svenska
Telefon: 0581-816 08
E-post: [email protected]
Lundin, Per-Erik Utbildare Matematik
Telefon: 0581-816 20
E-post: [email protected]
Otter, Göran Utbildare Data
Telefon: 0581-810 13
E-post: [email protected]
Westin, Eleonor Utbildare Svenska
Telefon: 0581-81601
E-post: [email protected]
Fernström Holmberg, Solweig Utbildningsassistent
Telefon: 0581-816 20
E-post: [email protected]
Johansson, Bodil Specialpedagog Särvux
Telefon: 0581-816 62
E-post: [email protected]
2015-11-02