Insatskostnader – Sociala investeringar

Uppdrag psykisk hälsa, SKL
Aktör
Verksamhet
Aktivitet/insats
Kostnad SEK
Enhet
Denna lista skapades för att kostnadsberäkna de 20 barnavårdsärenden som ingick i studien "Barnavårdskarriärer" (Nygren et. al. 2015), vilkas kostnader redovisas i rapporten "Kostnadsberäkningar av 20 barnavårdsärenden" (S
intäcktsberäkna sociala investeringsprojekt, ett av Uppdrag Psykisk Hälsas målsättningar för 2015. Denna lista ger inga "sanningar" utan schablonpriser baserade på offentligt publicerade uppgifter samt uträkningar baserat på a
involverade professioner multiplicerat med Statistiska Centralbyråns lönestatistik samt arbetsgivaravgift. Lokalkostnader har inte inkluderats pga. den regionala variationen. Inte heller materialkostnader har inkluderats om de in
avgränsningar se rapporten "Kostnadsberäkningar av 20 barnavårdsärenden" (SKL, Psynk). Definitionerna för respektive post ligger på sidan 9-16.
Kommun & Landsting Flera
Konsultation kompetent personalgrupp
Samverkansmöte, psykolog, socialtjänst, specialpedagog, elevhälsa
Samverkan Ex. socialtjänst/Skola/BUP/Polis
Upprättande samordnad individuell plan
Tolk
5 588
2 640
3 156
2 230
255
Styck
Timmar
Timmar
Timmar
Timmar
Kommunen
Individ och familjeomsorg
Utredning BBIC
Screening + Esterbedömning
Förhandsbedömning
30 561
4 754
1 543
Styck
Styck
Styck
Kommunen
Fritid
Stöd på fritiden, t ex stöd på fritidsgård
9 500
Månad
Kommunen
Skola/förskola
Observation
1 150
Styck
Förskola
Barnskötare
Förskola
Förskolelärare
Föräldrasamtal
Inskolning
Pedagogisk bedömning
Psykolog handleder förskolepersonal
Psykologutredning
Resursförskola
Specialpedagog handleder förskolepersonal
174
96 000
219
219
657
2 040
1 246
12 397
20 285
1 068
Timmar
År
Timmar
Styck
Styck
Styck
Styck
Styck
Månad
Styck
Anmälan polis
Anmälan socialtjänst
Anpassad studiegång
Besök hos SYV
Besök utanför skolan
Besök utanför skolan
Centralt resursteam
Dyslexiutredning, läspedagog
Elevassistent
330
990
10 600
233
990
789
1 143
174
Timmar
Timmar
Månad
Styck
Styck
Styck
Timmar
Styck
Timmar
Kommunen
Sida 1 av 16
Uppdrag psykisk hälsa, SKL
Kommunen
Skola
Elevvårdskonferens
Enskilld undervisning
Extra föräldrasamtal
Extra insatser för att få godkända betyg åk 9
Extra lärarstöd/resurslärare
Fritidshem
Fritidsledare
Föräldrastödsprogram, mer omfattande
Föräldrastödsprogram, mindre omfattande
Gå om ett år, grundskola
Gå om ett år, gymnasieskola
Handledning pedagog (fr flera personalgrupper)
Kompensatoriska läromedel
Komvux, ett år
Kostnad grundskola
Kostnad gymnasium, ett år
Liten grupp
Lärarlön
Mobbingteam
Möte mobbingteam
Pedagogisk bedömning
Psykologutredning
Rektor
Remiss
Resurslärare/Fritidspedagog
Resursskola
Skadegörelse, fönster
Skadegörelse, klottersanering
Skolkurator
Skolläkare
Skolpsykolog
Skolpsykolog handledning
Skolpsykolog utredning
Skolsjuksköterska
Skriftligt utlåtande
Specialpedagog, speciallärare
Studievägledare
Särskild undervisningsgrupp
Uteblivna föräldrasamtal
Åtgärdsprogram
Ärendedragning/handledning för grupp
Överlämning, mer omfattande
Sida 2 av 16
3 156
432
524
3 000
216
2 847
207
16 020
8 010
96 100
92 000
583
3 272
10 000
865 000
92 000
10 600
230
11 480
3 156
5 340
7 450
344
263
216
40 000
1 500
7 668
244
488
298
1 240
12 397
263
660
267
233
19 644
165
1 320
8 280
1 300
Styck
Timmar
Styck
År
Timmar
Månad
Timmar
Styck
Styck
År
År
Timmar
Styck
År
Åk 1-9
År
Månad
Timmar
Läsår
Styck
Styck
Timmar
Timmar
Timmar
Timmar
Månad
Styck
Styck
Timmar
Timmar
Timmar
Styck
Styck
Timmar
Timmar
Timmar
Timmar
Månad
Styck
Timmar
Timmar
Styck
Uppdrag psykisk hälsa, SKL
Sommarskola
Överlämning, simpel
Kommunen
Socialtjänst
6 000
375
Administration utöver utredningar, journalanteckningar, etc.
Anmälan
Beslut straffpåföljd
Medlingssamtal
Ansökan
Arbetsinsats social sekreterare
Begäran om handräckning polis
Behandlingshem (barn- och unngdomspsykiatriskt)
Beslut
Beslut omedelbart omhändertagande LVU
Besök på annan plats ex skola etc.
Besök heldag ex. HVB
Domstolsförhandling
Ersättning familjehem SoL & LSS 13 – 19 år
Ersättning familjehem SoL & LSS 0 – 12 år
Ersättning till kontrakterade jourhem enligt SoL och LVU
Ersättningar till kontaktpersoner för barn enligt SoL & LSS
Ersättningar till kontaktpersoner för barn enligt SoL & LSS
Ersättningar till kontaktpersoner för barn enligt SoL & LSS
Familjehem/Avancerat
Familjehem/Enkelt
Familjepedagogiska insatser, t ex i hemmet
Familjeutbildning
Fältverksamhet
Förhandsbedömning
Förhöjd ersättning familjehem SoL & LSS 13 – 19 år
Förhöjd ersättning familjehem SoL & LSS 0 – 12 år
Förhöjd omkostnadsersättning familjehem SoL & LSS 13 – 19 år
Förhöjd omkostnadsersättning familjehem SoL & LSS 0 – 12 år
Föräldrastöd, t ex på öppna förskolan
Genomförandeplan
Hem med särskilld tillsyn
Hembesök
HVB-hem kommun/privat
Inställda möten/besök
Intensiv familjeterapi hemma (IHF)
Jourhem
Jourhem / utredningshem
Kontaktfamilj
Sida 3 av 16
135
540
270
810
540
135
270
5 700
270
270
1 080
2 160
1 620
244
187
880
371 – 1 298
742 – 1 669
1 113 – 2 040
787
408
996
1 652
1 080
810
356-421
300-421
207
183
300
1 080
4 500
1 080
4 500
135
14 012
902
787
498
Styck
Styck
Timmar
Antal
Timmar
Timmar
Antal
0,5 h
Timmar
Dygn
Styck
Styck
Styck
Styck
Timmar
Dygn
Dygn
Dygn
1 kontakt/vecka
Flera kontakt/vecka
Kontakt dagligen
Dygn
Dygn
Timmar
Styck
Timmar
Styck
Dygn
Dygn
Dygn
Dygn
Styck
Antal
Dygn
Antal
Dygn
Antal
Månad
Dygn
Dygn
Timmar
Uppdrag psykisk hälsa, SKL
Landstinget
Landstinget
MVC
BVC
Kontaktfamilj
Kontaktperson
Kostnader i samband med övervakat begränsat umgänge
Lägervistelse
Missbruksenheten
Möten på kontoret
Omkostnadsersättning familjehem SoL & LSS 13 – 19 år
Omkostnadsersättning familjehem SoL & LSS 0 – 12 år
Omprövning av beslut
Provtagning - Screening för nätdroger
Provtagning - Verifiering av substans
Remiss
Samråd med kollegor etc.
Samtal med socialsekreterare
Skriftligt utlåtande
Socialchef
Socialjour, telefon och administration
Särskilt utsedd kontaktperson (mellantvång)
Utredning om missbruk
Utredning, medelomfattande
Utredning, mindre omfattande
Utredning, omfattande (100h)
Utredningshem
Vårdplan
Yttrande till åklagare
Ärendedragning/handledning för grupp
Öppenvårdsinsats/program - ex psykolog
Övervägande till nämnd eller AU
5 033
2 431
270
300
289
540
146
128
540
1 000
500
270
270
270
540
327
270
350
10 060
15 578
10 060
24 420
4 000
810
810
540
584
810
Månad
Månad
Timmar
Dygn
Timmar
Antal
Dygn
Dygn
Timmar
Styck
Styck/substans
Antal
0,5 h
Timmar
Antal
Timmar
Timmar
Timmar
Timmar
Styck
Styck
Styck
Dygn
Antal
Antal
Antal
Timmar
Antal
Läkarbesök
Besök sjuksköterska
Erbjuder ny tid, ringer hem
Specialistbesök
Uteblivet besök
Gynekolog
Barnmorska
577
263
132
1 199
289
377
271
Styck
Styck
Styck
Styck
Styck
Timmar
Timmar
Besök hos psykolog/kurator
Besök, sjuksköterska
Extra hembesök
Föräldragrupp för "svåra" barn
Läkarbesök
584
263
1 052
1 000
577
Styck
Styck
Styck
Styck
Styck
Sida 4 av 16
Landstinget
Landstinget
Landstinget
Landstinget
Uppdrag psykisk hälsa, SKL
BVC
BUP
Habilitering
Primärvård
Psykolog, utredning
Uteblivet besök sskj + kontakt om erbjuden ny tid
19 552
263
Styck
Styck
ADHD-utredning "mer omfattande"
ADHD-utredning "normal"
Anmälan polis
Anmälan socialtjänst
Annat / återbud / Ny tid
Behandlingskonferenser hela personalstyrkan
Besök heldag ex resa till HVB
Besök Kurator
Besök Läkare
Besök Läkare
Besök Psykolog
Besök sjuksköterska
Extravak 1 personal
Föräldrastöd - COPE
Heldygnsvård
Hembesök/annan plats
Inställda möten/besök
Inställda möten/besök
Konsultation individärende
Läkemedel, Farmakakontroll och dosändring
Mottagen remiss, remisskonferens
Möten
Remiss
Samråd med kollegor etc.
Samråd med kollegor etc.
Skriftligt utlåtande
Utredning psykolg
Utredning läkare
Ärenddragning/handledning för grupp
Ärenddragning/handledning för grupp
Öppenvårdsbehandling
28 000
18 000
292
584
146
2 160
315
3 135
577
298
263
333
2 700
10 200
1 260
146
146
438
410
847
Styck
Styck
Timmar
Timmar
Timmar
Styck
Timmar
Timmar
Timmar
Timmar
Timmar
Timmar
Timmar
Program/år & barn
Dygn
Timmar
Timmar
Timmar
Styck
Styck
Styck
Timmar
Timmar
292
584
584
19 552
19 552
2 444
596
Styck
Timmar
Styck
Styck
Timmar
Styck
Timmar
Kurator
Undersköterska
Sjukgymnast
315
211
228
Timmar
Timmar
Timmar
Kuratorlön
Labundersökning
Läkarbesök
240
207
577
Timmar
Styck
Styck
Sida 5 av 16
Uppdrag psykisk hälsa, SKL
Landstinget
Primärvård
Läkarlön primärvård
Röntgenundersökning
488
1 249
Timmar
Styck
263
8 430
6 700
2 205
1 200
2 400
2 484
237
253
1 269
8 000
20 000
75 000
488
4 000
496
3 232
12 989
Timmar
Styck
Styck
Styck
Styck
Styck
Styck
Timmar
Timmar
Styck
Styck
Styck
Styck
Timmar
Dygn
Timmar
Styck
Styck
Landstinget
Somatisk specialistsjukvård
Anmälan socialtjänst
Akutbesök, magpumpning
Akutbesök, misshandel
Akutmottagning
Ambulanstransport
Ambulanstransport
Behandling lätt
Dietist
Logoped
Läkarbesök
Operation lätt
Operation medel
Operation svår
Skriftligt utlåtande EX. x Intyg vårdbidrag
Slutenvårdsdygn
Specialistläkare
Utredning mindre
Utredning större
Landstinget
Beroendevård
Avgiftning öppenvård
Avgiftning slutenvård
Beroendemottagning
1 000
7 687
1 674
Styck
Styck
Styck
Ungdomsmottagning
Besök Kurator
Besök Psykolog
Besök sjuksköterska
Gynekolog
Lättare behandling
Preventivmedelsrådgivning
STI, klamydia, smittspårning
315
298
263
377
541
541
3 976
Timmar
Timmar
Timmar
Timmar
Styck
Styck
Styck
Akututredning
Administrativ arbetsinsats utöver utredning
Anmälan socialtjänst
Arrest
Begärd handräckning från socialtjänsten
Efterlysning
För/undersökningsprotokoll
Förhör
1 560
260
260
1 000
520
260
520
2 600
Timmar
Timmar
Timmar
Dygn
Timmar
Timmar
Timmar
Timmar
Landstinget
Staten/Rättsväsendet Polisen
Sida 6 av 16
Uppdrag psykisk hälsa, SKL
Staten/Rättsväsendet Polisen
Staten/Rättsväsendet Åklagarväsendet
Staten/Rättsväsendet Domstolsväsendet
Gripande
Husrannsakan
Inställda möten
Mottagit anmälan om brott
Möten
PM till socialtjänst
Polisingripande
Polisinsats
Polislön
Polistransport
Provtagning rättsmedicinalverket
Skriftligt utlåtande etc
Snatteri
Utredning Brott
3 120
4 160
130
520
520
260
2 080
4 160
260
4 000
1 000
520
520
10 400
Timmar
Timmar
Timmar
Timmar
Timmar
Timmar
Timmar
Styck
Timmar
Styck
Styck
Timmar
Timmar
Timmar
Arbetsinsats åklagarsekreterare
Anhållande
Ansökan om stämning
Brottsutredning
Häkte
Häktning
Personutredning
Skriftligt utlåtande
Åtal
Åtalsunderlåtelse
Åklagare
249
210
420
420
2 500
6 000
210
210
420
210
420
Timmar
Timmar
Timmar
Timmar
Dygn
Styck
Timmar
Timmar
Timmar
Timmar
Timmar
213 - 227
886
446
213
243
16 934
4 460
4 648
443
31 735
1 245
18 675
227
500
250
Timmar
Timmar
Timmar
Timmar
Timmar
Styck
Timmar
Timmar
Timmar
Styck
Timmar
Styck
Timmar
Styck
Styck
Administration Sekreterare/notarie
Ansökan om målsägarbiträde
Domare
Domstolssekreterare
Frivårdsinspektör
Förvaltningsrätt - LVU-mål
Hantera överklaganden
Hovrätt/förhandling
Juridiskt ombud
Kammarrätt LVU-mål
Målsägandebiträde/offentlig försvarare
Målsägarbiträde - Hel rättegång
Notarie
Nämdeman - Heldag
Nämdeman - Halvdag
Sida 7 av 16
Staten/Rättsväsendet Domstolsväsendet
Uppdrag psykisk hälsa, SKL
Skriftligt utlåtande - Omedelbart omhändertagande
Skriftligt utlåtande - Sakkunnig i rätten
Tingsrätt - Genomsnittlig styckkostnad för ett mål
Tingsrätt - Brott mot person
Tingsrätt - Bötesmål
Tingsrätt - Brottmål
Tingsrätt - Familjemål
Tingsrätt - Tvistemål
446
13 938
19 272
6 161
14 068
13 372
16 043
Timmar
Timmar
Styck
Styck
Styck
Styck
Styck
Styck
Staten
Länsstyrelsen
Handläggare länsstyrelsen tillsynsärende
594
Timmar
Staten
Kronofogdemyndigheten
Kronofogde
584
Timmar
208
2 318
4 635
6 953
9 271
3 360
23 000
Timmar
Månad
Månad
Månad
Månad
Månad
Månad
Timmar
Staten
Försäkringskassan
Produktionsbortfall
Försäkringskassan/Samhället
Handläggare
Vårdbidrag - 1/4
Vårdbidrag - 1/2
Vårdbidrag - 3/4
Vårdbidrag - fullt
Rehabersättning
Hemmavarande förälder
Staten
Centrala studiestödsnämnden
Handläggning / Beslut
416
Privat
Försäkringsbolag
Brottskadeersättning
5000 - 15 000
Sida 8 av 16
Styck
Uppdrag psykisk hälsa, SKL
Definition
"Kostnadsberäkningar av 20 barnavårdsärenden" (SKL, Psynk). Detta är ett verktyg för arbetet att kostnads- och
ublicerade uppgifter samt uträkningar baserat på antal timmar de olika insatserna/aktiviteterna tar för
e heller materialkostnader har inkluderats om de inte är en del av insatsen. För vidare läsning om
Extern insats
2 h för inblandade professioner
2 h för inblandade professioner
2 h för inblandade professioner
Per timme, Lönestatistik SCB
Mosaik, SKL
Mosaik, SKL
Örebro kommun, Ensolution
Schablon
1
4 h, Pedagog, Lönestatistik SCB
Per timme, Lönestatistik SCB
Pojkars betyg och utanförskap, SKL
Per timme, Lönestatistik SCB
1 h förskolelärare
3 h pedagog
Specialpedagog gör en pedagogisk kartläggning 8 tim för att granska och skriva
Psykologinsats halvdag, lägg till förskolepersonalens tid
Psykolog 40 tim
Ex från skola med 20 barn, inkl lokaler hyra 1494/barn
4 h, Lägg till lön för antal handledda professioner
1 h lärare
3 h lärare
Extra personal/rum
Per timme, Lönestatistik SCB
3 h lärare
3 h Skolsköterska
Timmar inblandade professioner, ca 80-100 tim per läsår
Utredning 4 h
Per timme, Lönestatistik SCB
Sida 9 av 16
Uppdrag psykisk hälsa, SKL
2 Timmar Rektor, skolsköterska, kurator, stödsamordnare, specialpedagog mentor
2 h resurslärare
1 h rektor och lärare
Pojkars betyg och utanförskap, SKL
Per timme, Lönestatistik SCB
Ersättning fritidshem inkl hyra 373 kr
Per timme, Lönestatistik SCB
30 h, alla inblandade professioner
15 h inblandade professioner
(865000 SEK/9 MÅN)
Pojkars betyg och utanförskap, SKL
2 h + timlön deltagande professioner
Schablon
Pojkars betyg och utanförskap, SKL
Pojkars betyg och utanförskap, SKL
Pojkars betyg och utanförskap, SKL
Extra personal/rum
Per timme, Lönestatistik SCB
20-30 tim (ex Rektor, skolsköterska, kurator, samordnare, specialpedagog, mentor)
2 h, Rektor, skolsköterska, kurator, stödsamordnare, specialpedagog mentor
20 h
25 h
Per timme, Lönestatistik SCB
1 h skolsköterska, skolpsykolog eller skolläkare
Per timme, Lönestatistik SCB
Schablon
Schablon
Schablon
Per timme, Lönestatistik SCB
Per timme, Lönestatistik SCB
Schablon
Psykolog 4 h
Psykolog 40 h
Per timme, Lönestatistik SCB
2 h lärare
Per timme, Lönestatistik SCB
Per timme, Lönestatistik SCB
I skolan, ex 10 barn
0,5 h rektor och lärare
2 h flera professioner
4 tillfällen a 1,5 tim x antal professioner i gruppen (3 lärare, 1 rektor ev. m.fl.)
Schablon
Sida 10 av 16
Uppdrag psykisk hälsa, SKL
Pojkars betyg och utanförskap, SKL
Schablon
0,5 h socialsekreterare
1 h - dokumentation och admininstration
1 Timmar med beställning
3 h arbetsinstas per gång
2 h - dokumentation och admininstration
0,5 h (kortare kontakt tex telsamtal)
1 h socialsekreterare
Ex från Gävle
1 h med beställning
1 h (dokumention)
4 h arbetsinsats/gång (inkl inkl restid och dokumention)
8 h arbetsinsats
6 h arbetsinsats, närvaro och förberedelse
Helg (fre-sön) räknas som 2,5 dygn
Helg (fre-sön) räknas som 2,5 dygn
3-4 platser
Kategori 1, 10-35% av basprisbelopp
Kategori 2, 20-45% av basprisbelopp
Kategori 3, 30-55% basprisbelopp
Arvode 11040, omkostnad 6007
Arvode 4924, omkostnad 4240
Här 2 h, men varierar beroende på omfattning
Schablon 2 tillfällen, varierar beroende på omfattning
4 h socialsekreterare
3 h socialsekreterare
Helg (fre-sön) räknas som 2,5 dygn
Helg (fre-sön) räknas som 2,5 dygn
Helg (fre-sön) räknas som 2,5 dygn
Helg (fre-sön) räknas som 2,5 dygn
Schablon
4 h (2 h om endast dokumentation, 4 h upprättande men 1 vecka med förarbete)
Ex Norrköping
4 h arbetsinsats /gång (inkl inkl restid och dokumention)
Ex Norrköping
0.5 h socialsekreterare
6 personal, 16 familjer
Arvode ca 14000, omkostn 5000 kr
SKL cirkulär, http://www.familjehemmet.se/ersattning_jourhem.php
Beroende på omfattning
Sida 11 av 16
Uppdrag psykisk hälsa, SKL
Grundarvode inkl po 3325 kr, omkostn 250 kr/dygn (snitt 5 dygn/mån). Exkl extra kostnader
Grundarvode inkl po 1410 kr, omkostn grund 800/mån. Exkl extra kostnader.
1 h socialsekreterare
Schablon
1 h spec ialist
1 h (2 soc skrt)
Helg (fre-sön) räknas som 2,5 dygn
Helg (fre-sön) räknas som 2,5 dygn
2 h socialsekreterare
Maria ungdom
Maria ungdom
1h
2*0,5 h*270
1h, Per timme, Lönestatistik SCB
2 h (yttrande till tex rätten)
Per timme, Lönestatistik SCB
1h
*Uppgifter från ärende
10 h, schablon mindre utredning
Örebro
Schablon
Schablon
*Pris mellan 3300-4500/dygn
3h
3h
2 h + timlön delatgare
Beräknat på 1,5 h men väldigt varierande beroende på typ av problematik & omfattning
3 h, inkl dokumention & dragning för nämnden
Per timme, Lönestatistik SCB
1h
0,5 h
KPP
0,5 h läkare
Per timme, Lönestatistik SCB
Per timme, Lönestatistik SCB
2h
1h
4 h sjuksköterska
Per barn
Per timme, Lönestatistik SCB
Sida 12 av 16
Uppdrag psykisk hälsa, SKL
Schablon
1h
30 h, grund & kompletterande utredning
20 h
1 h psykolog
2-3 h
0,5 h Admin
EX. 4-8 h inblandade professioner
8 h ex socionom
Per timme, Lönestatistik SCB
KPP, SKL
Per timme, Lönestatistik SCB
Per timme, Lönestatistik SCB
Per timme, Lönestatistik SCB
Upg. Region Skåne
Variation beroende på omfattning, ex 1 h eller 4 h el heldag
Upg. Region Skåne
4 h ex kurator
0,5 h psykolog (beräkna för aktuell profession)
0,5 h psykolog
Ofta räknar man att möten tar 1,5 h med barn
Schablon
1 h, beräkna på 3 professioner
1 h inblandade professioner
1 h psykolog
0,5 h*2 psykolog
0, 5 h inblandade professioner
2 h psykolog
Schablon
Schalon enl utredning psykolog, men möjligen dyrare
Alla berörda professioner
Exempel beräknat för 3 h, chefs och timlön för professioner som deltar (psykolog m.fl.)
Variation beroende på omfattning, här ex med 2 h psykolog
Per timme, Lönestatistik SCB
Per timme, Lönestatistik SCB
Per timme, Lönestatistik SCB
Per timme, Lönestatistik SCB
Enl KPP (Hageby)
Se läkarbesök
Sida 13 av 16
Uppdrag psykisk hälsa, SKL
Spec inom områden b&u
Enl KPP (Hageby)
Sjuksköterska
Schablon
Schablon
Enl KPP
Inom 2 mil
Ca 4 mil
Ytlig skada
Per timme, Lönestatistik SCB
Enl KPP
Enl KPP
Lättare skärskador
Ex knivstick, operation med max 2 dygn eftervård
Ex svår misshandel, inkl. uppvak, eftervård etc
Snittlön specialistläkare
KPP
Per timme, Lönestatistik SCB
Enl KPP ex. diabetesmottagning
Enl KPP ex. hjärtmottagning
Schablon
Snitt 2,4 dygn för avgiftning enl KPP
Läkarbesök och sjukvårdsbehandling
Per timme, Lönestatistik SCB
Per timme, Lönestatistik SCB
Per timme, Lönestatistik SCB
Per timme, Lönestatistik SCB
Schablon KPP
Schablon KPP
Schablon
Flera poliser involverade (3 h 2 poliser)
1h
1h
Schablon
2h
1h
2h
10 h - Flera behöver höras
Sida 14 av 16
Uppdrag psykisk hälsa, SKL
6 h 2 poliser, Planerat gripande.
4 polis, 4 h
0,5 h
2 h admin
1 h 2 poliser
1h
4 h, 2 polis, En patrull tar in någon samt efterarbetet (ex anmälan). Spontant gripande.
4 h, 2 patruller, planerat gripande
Per timme, Lönestatistik SCB
Ex 6 mil /60 km/h bensin/2 polis
Uppsakttning från ärende
2h
2h
40 h (Genomsnittlig effektiv tid - 30 h)
Per timme, Lönestatistik SCB
Ex narkotikabrott 0,5 h
Ex snatteri 0,5 h narkotikabrott 1 h
Ex snatteri 0,5 h narkotikabrott 1 h
Schablon
Schablon
Ex snatteri 0,5 h narkotikabrott 0,5 h
Ex snatteri 0,5 h narkotikabrott 0,5 h
Ex snatteri 0,5 h narkotikabrott 1 h
Ex snatteri 0,5 h narkotikabrott 0,5 h
Per timme, Lönestatistik SCB
Per timme, Lönestatistik SCB
2 h, involverade professioner (ex. domare/jurist)
Per timme, Lönestatistik SCB
Per timme, Lönestatistik SCB
Per timme, Lönestatistik SCB
Styckkostnader Allmänna Domstolar
10 h, involverade professioner (ex. domare/jurist)
2 h, involverade professioner (ex. domare/jurist)
Per timme, Lönestatistik SCB
Styckkostnader Allmänna Domstolar
Per timme, Lönestatistik SCB
15 h
Per timme, Lönestatistik SCB
Ersättning
Ersättning
Sida 15 av 16
Uppdrag psykisk hälsa, SKL
1 h domare
Professionens tid
Domstolar.se
Styckkostnader Allmänna Domstolar
Styckkostnader Allmänna Domstolar
Domstolar.se
Styckkostnader Allmänna Domstolar
Domstolar.se
Per timme, Lönestatistik SCB 2 h
Per timme, Lönestatistik SCB 2 h
Per timme, Lönestatistik SCB
Schablon, Försäkringskassan
Schablon, Försäkringskassan
Schablon, Försäkringskassan
Schablon, Försäkringskassan
Schablon, Försäkringskassan
Schablon, http://socioekonomi.skl.se/ (90% i föräldrapenning under 18 månader)
2 h, Lönestatistik SCB
Brottsoffermyndigheten
Sida 16 av 16