Anställningsavtal - Medarbetarportalen

Dnr
Anställningsavtal
Information om anställningsvillkor till nyanställda
enligt 6 § lagen om anställningsskydd (LAS), HF
Arbetstagare
Arbetsgivare
Namn
Göteborgs universitet
Box 100
405 30 Göteborg
Tel 031-786 0000 vx
Org.nr: 202100-3153
Personnummer
Anställning
Anställning som (för läraranställd anges även ämne)
Placering för närvarande vid
Anställningsform
Tillsvidareanställning
fr o m
Tidsbegränsad anställning
fr o m
tills vidare, dock längst t o m
Vikariat
Provanställning (6 § LAS)
fr o m
tom
för
Grund för tidsbegränsning
Anställningsvillkor
Tillämpligt kollektivavtal
Villkorsavtal / Villkorsavtal-T
Anställningens omfattning
Heltid
Månadslön, kr (anges i heltidslön)
Deltid
% av heltid
Lönen fastställes enligt reglerna i Villkorsavtal/Villkorsavtal-T och betalas ut månadsvis med viss reglering i efterskott.
Övrigt
Detta avtal gäller under förutsättning att beslut om anställning vinner laga kraft.
Jag samtycker till att de av mig inom min anställning
lämnade personuppgifter, med undantag av personnumret,
får läggas ut på institutionens/fakultetens hemsida (PuL 10 §)
Arbetsgivarens underskrift och namnförtydligande
Arbetstagarens underskrift
Datum
Administrativa anteckningar
Procent
Ämneskod
Datum
Namn
Orghem
Ansvar
Verksamhet
Fritt fält
Vetensk.omr.
Grundexamen
Docentkompetens datum
BESTA-kod
Sign kontoinnehavare
Doktorsexamen datum
Sändlista
Detta avtal är upprättat i två originalexemplar varav parterna tagit ett vardera.
Inrapportering
Övrig information angående dina anställningsvillkor finns
på sidorna 2-3.
Namn
Original till arbetstagare
Original till registraturet
Lönesektionen
Institution/motsv
Personalorganisationer
Kompl. beslutsfattare
Personakt
Anställningsavtal 2015-06-08 VS
2
Information om anställningsvillkor till nyanställda
enligt 6 § lagen om anställningsskydd (LAS), HF
Kollektivavtal
Anställningsvillkoren regleras genom avtal mellan de fackliga huvudorganisationerna OFR/S, SACO-S samt SEKO och Arbetsgivarverket (Agv).
Lön och andra avlöningsförmåner regleras i Villkorsavtal och / Villkorsavtal-T.
Lag och förordning
Det finns flera lagar och förordningar som särskilt reglerar vad som gäller för statliga anställningar och statlig verksamhet. Exempel på sådana är Lagen
om offentlig anställning och Förvaltningslagen. Anställning som universitetslärare respektive som doktorand regleras, utöver vad som gäller för övriga
statligt anställda, särskilt i Högskolelag och Högskoleförordning. För lärare föreligger enligt Högskolelagen en särskild skyldighet att följa utveckligen
inom det egna ämnesområdet och den samhällsutveckling i övrigt som har betydelse för lärarens arbete vid högskolan.
Arbetstid
Arbetstiden för heltidsanställda lärare (genomsnittsberäkning enligt Villkorsavtal / Villkorsavtal-T med utgångspunkt från genomsnittlig helårsarbetstid
om 1980 timmar), förutsatt att hela årssemestern uttas som ledighet inom varje kalenderår, år för helår.
1 700 timmar för arbetstagare med 35 semesterdagar
1 732 timmar för arbetsdagare med 31 semesterdagar
1 756 timmar för arbetstagare med 28 semesterdagar
Fördelningen av årsarbetstiden regleras i lokalt arbetstidsavtal, lärare har normalt viss förtroendearbetstid, prefekt eller motsvarande avgör när verksamhetsskäl kräver närvaro på arbetsplatsen.
Doktorandanställda ska främst ägna sig åt sin egen forskarutbildning. En doktorand får i begränsad omfattning, arbeta med utbildning, forskning,
administration. Sådant arbete får, innan doktorsexamen har avlagts, inte omfatta mer än 20 procent av full arbetstid. För varje doktorand skall det
upprättas en individuell studieplan som ska innehålla högskolans och doktorandens åtaganden och en tidsplan för doktorandens utbildning. Planen ska
regelbundet följas upp. Utbildningstiden får förlängas bara om det finns särskilda skäl för det (sjukdom, föräldraledighet, förtroendeuppdrag el likartat).
Arbetstiden för heltidsanställd administrativ och teknisk personal är under tiden 1 september-30 april 8 timmar och 10 minuter per dag. Tiden är normalt
förlagd mellan klockan 07.50 och 16.30 med avdrag för 30 minuters lunch.
Under tiden 1 maj - 31 augusti är arbetstiden 7 timmar och 30 minuter, normalt förlagd mellan klockan 08.00 och 16.00 med avdrag för 30 minuters
lunch. Vissa arbetsenheter har flexibel arbetstid.
För arbetstagare som normalt har sin ordinarie arbetstid förlagd till måndag-fredag ( s.k. kontorsarbetstid ) gäller även följande:
Midsommar-, jul- och nyårsafton är arbetsfria dagar. För administrativ och teknisk personal minskas arbetstiden för nedanstående arbetsdagar med
följande antal timmar:
Trettondedagsafton
Skärtorsdag
Valborgsafton som infaller
- måndag-torsdag
- fredag
Dagen före Alla helgons dag
När den 23 december infaller på en fredag
4 timmar
2 timmar
2 timmar
4 timmar
4 timmar
4 timmar
Genom lokalt avtal kring nationaldagen ges, när denna infaller på lördag eller söndag, ledighet på följande måndag, förutsatt att verksamheten medger
det. Om verksamhetsskäl hindrar ges istället ledighet en annan dag.
Semester
Enligt Villkorsavtal / Villkorsavtal-T, intjänas semester under löpande kalenderår. Som huvudregel gäller att semestern skall tas ut under intjänandeåret.
Detta innebär rätt för en nyanställd att få semester under det första anställningsåret. Antalet dagar med betald semester beräknas på den förväntade
tjänstgörningstiden under året. Vissa tjänstledigheter reducerar antalet semesterdagar. Semester för lärare förutsätts normalt förläggas under de studerandes ferier eller annan undervisningsfri tid.
Den som har rätt till fler än 20 betalda semesterdagar för ett visst kalenderår kan spara det överskjutande antalet semesterdagar till ett senare år. Man
får dock högst ha totalt 35 sparade semesterdagar. Från och med 1 januari 2011 sänktes det maximala antalet semesterdagar som kan sparas från 40
dagar till 35 dagar. Särskilda övergångsregler tillämpas.
Den som inte önskar spara några semesterdagar måste ta ut hela semestern under intjänandeåret. Om särskilda skäl föreligger kan (enl lokalt avtal)
arbetsgivaren medge att någon del av årssemestern får tas ut inom första kvartalet påföljande år.
All semester ska i normala fall vara uttagen som ledighet när anställningen avslutas.
Anställningsavtal 2015-06-08 VS
3
Information om anställningsvillkor till nyanställda
enligt 6 § lagen om anställningsskydd (LAS), HF
Antal semesterdagar
t.o.m. 29 år
fr.o.m. 30 år
fr.o.m. 40 år
28 dagar
31 dagar
35 dagar
Semestertillägg om 0,49 % av fast lön utbetalas för varje uttagen, betald semesterdag.
Övertid/mertid och ersättning för övertid/mertid
Övertid/mertid och ersättning för övertid/mertid regleras normalt i Villkorsavtal / Villkorsavtal-T 4 kap. 9-23 §§, men för lärare föreligger särkilda villkor
enligt lokalt avtal.
Uppsägningstider vid tillsvidareanställning
a)
från arbetstagarens sida gäller följande uppsägningstider:
Arbetstagaren har varit anställd
högst 1 år
mer än 1 år
b)
Uppsägningstid
1 månad
2 månader
från arbetsgivarens sida gäller följande uppsägningstider enl. Villkorsavtal / Villkorsavtal-T:
Arbetstagaren har varit anställd
högst 1 år
mer än 1 år
Uppsägningstid
1 månad
3 månader
Med anställningstid avses den tid under vilken arbetstagaren i en följd haft en eller flera statliga anställningar.
Upphörande av tidsbegränsad anställning
Anställningens sista dag framgår av utfärdat anställningsavtal. Anställningen upphör den dagen utan särskilt beslut. Har arbetstagaren varit anställd
mer än tolv månader under de senaste tre åren lämnas besked till arbetstagaren minst en månad före anställningstidens utgång.
Vid anställningsformen tills vidare, dock längst till och med en viss dag: Sker uppsägning från arbetsgivarens eller arbetstagarens sida före sista
anställningsdagen gäller samma uppsägningstider som vid tillsvidareanställning. I annat fall upphör anställningen vid den avtalade tidpunkten.
I de flesta fall gäller dock längre uppsägningstider i enlighet med reglerna i lagen om anställningsskydd (LAS) resp. Avtal om anställning.
Den som har haft tidsbegränsade anställningar kan i vissa fall omfattas av insatser från Trygghetsstiftelsen (se www.tsn.se).
Information enligt direktiv 99/70/EG
om visstidsarbete
Information om lediga anställningar för visstidsanställda
Information om lediga anställningar vid Göteborgs universitet finns på www.gu.se Gå in under A-Ö, därefter lediga anställningar.
Anställningsavtal 2015-06-08 VS