Hämta - Kungsbacka kommun

TJÄNSTESKRIVELSE
Datum
2015-02-24
Diarienummer
TE/2015:34
LTF, parkering 24 timmar inom Onsala Kyrka-Rydets vägförenings
väghållningsområde (LTF-beteckning: 1384 2015 00007)
Förslag till beslut
Arbetsutskottet för Teknik beslutar att på vägar och gator inom Onsala Kyrka-Rydets vägförenings
väghållningsområde, enligt markerade sträckor i LTF med LTF-beteckning 1384 2015-00007, får
fordon parkeras under högst 24 tim i följd.
Sofie Johansson
Teknik
0300-835289
[email protected]
1 (3)
Kungsbacka kommun
434 81 Kungsbacka
Besöksadress
Stadshuset, Storgatan 37
Telefon 0300-83 40 00
www.kungsbacka.se
KUNGSBACKA KOMMUN
2 (3)
Sammanfattning
Onsala Kyrka-Rydets vägförening har inkommit med en ansökan om att tillåta parkering längs med sitt
väghållningsområde högst 24 timmar i följd efter beslut på vägföreningens senaste årsmöte.
Väghållarens väghållningsområde är inom den röda geometrin i kartbilden nedan i Onsala. Den visar
på vägar med in och utfart väster om Gottskärsvägen, mellan Hagards väg och Gathes väg, norr om
Gathes väg, mellan Kuttervägen och Sträveliden, samt nordöster om Mariedalsvägen, mellan Isbergs
allé och Norra Spekedalsvägen. Området avgränsas i nordvästra delen även av Onsala Skräddareväg
som ej ingår i området.
Teknik finner att den önskade regleringen är motiverad med ny LTF för att motverka att
gatuparkeringen används som långtidsparkering och uppställningsplats av tex båtar mm. Tidigare
gällde denna reglering utan LTF men ny formulering, sedan några år tillbaka, i trafikförordningen
betyder att LTF krävs för att 24 timmars parkering ska gälla.
Beslutsunderlag
KUNGSBACKA KOMMUN
3 (3)
Tjänsteskrivelse, 2015-02-24
Protokollsutdrag, Onsala Kyrka-Rydets vägförening
Kungsbacka kommuns lokala trafikföreskrifter om parkering på Onsala Kyrka-Rydets vägförenings
väghållningsområde med LTF-beteckning 1384 2015-00007
Beslutet skickas till
Onsala Kyrka-Rydets vägförening
Sofie Johansson
Trafikingenjör
1384 2015-00007
Kungsbacka kommuns lokala trafikföreskrifter om parkering på Onsala
Kyrka-Rydets vägförenings väghållningområde;
beslutade den 3 mars 2015.
Kungsbacka kommun föreskriver med stöd av 10 kap. 1 § andra stycket 16 och 17
och 3 § första stycket trafikförordningen (1998:1276) följande.
På markerade sträckor på Barkassvägen, Boklundsvägen, Briggvägen, Bronsvägen,
Danneliden, Forngårdsvägen, Fregattvägen, Galeasvägen, Gathes väg,
Gottskärsvägen, Gubbekullavägen, Guldvägen, Iseråsstigen, Iseråsvägen, Kapten
Westerbergs väg, Kennys väg, Kopparvägen, Krabbeliden, Kuttervägen, Lilla
Slupvägen, Malmen, Malmen/Metallvägen, Mariedalsvägen, Metallvägen, Norra
Spekedalsvägen, Onsala Kulleväg, Onsala Lundaväg, Ranagårdsvägen,
Rosenhöjdsvägen, Rydetvägen, Silvervägen, Skonarevägen, Skutrösvägen,
Skutrösvägen/Sträveliden, Slupvägen, Sovarekroken, Spekedalsvägen, Stora Iserås,
Sträveliden, Tennvägen, Tullkammarvägen och Vassmustavägen enligt kartbild får
fordon parkeras under högst 24 tim i följd.
Denna författning träder i kraft den 3 april 2015.
På Kungsbacka kommuns vägnar.
Monica Neptun
Sofie Johansson
TJÄNSTESKRIVELSE
Datum
2015-02-19
Diarienummer
TE/2015:48
LTF, väjningsplikt för Lilla Verkstadsgatan mot Hantverksgatan (LTF-beteckning: 1384
2015-00006)
Förslag till beslut
Arbetsutskottet för Teknik beslutar att förare av fordon i västlig färdriktning på Verkstadsgatan som
kör in på Hantverksgatan har väjningsplikt mot fordon på Hantverksgatan.
Sammanfattning
Det har till förvaltningen för Teknik inkommit förslag om ny lokal trafikföreskrift från
polismyndigheten. Förslaget gäller väjningsplikt för fordon på Lilla Verkstadsgatan mot fordon på
Hantverksgatan i industriområdet Inlag i Kungsbacka stad.
Sofie Johansson
Teknik
0300-835289
[email protected]
1 (2)
Kungsbacka kommun
434 81 Kungsbacka
Besöksadress
Stadshuset, Storgatan 37
Telefon 0300-83 40 00
www.kungsbacka.se
KUNGSBACKA KOMMUN
2 (2)
Teknik finner att förhållandena är sådana att det motiverar väjningsplikt för fordon på Lilla
Verkstadsgatan mot fordon på Hantverksgatan. Den i praktiken överlag utövade väjningsplikten skulle
då bli reglerad och tydligare för trafikanterna. Regleringen med väjningsplikt mot Hantverksgatan
finns redan i korsningen med Verkstadsgatan och Lilla Hantverksgatan.
Beslutsunderlag
Tjänsteskrivelse, 2015-02-19
Kungsbacka kommuns lokala trafikföreskrifter om väjningsplikt på Lilla Verkstadsgatan med LTFbeteckning 1384 2015-00006
Beslutet skickas till
Polismyndigheten
Sofie Johansson
Trafikingenjör
1384 2015-00006
Kungsbacka kommuns lokala trafikföreskrifter om väjningsplikt på Lilla
Verkstadsgatan;
beslutade den 3 mars 2015.
Kungsbacka kommun föreskriver med stöd av 10 kap. 1 § andra stycket 12 och 3 §
första stycket trafikförordningen (1998:1276) följande.
Förare av fordon i västlig färdriktning vid markerad plats på Lilla Verkstadsgatan
enligt kartbild som kör in på Hantverksgatan har väjningsplikt mot fordon på
Hantverksgatan.
Denna författning träder i kraft den 24 mars 2015.
På Kungsbacka kommuns vägnar.
Monica Neptun
Sofie Johansson
TJÄNSTESKRIVELSE
Datum
2015-02-25
Diarienummer
TE/2015:110
Taxor renhållning 2016
Förslag till beslut
Nämnden för teknik godkänner taxor för renhållningstjänster år 2016 och översänder dessa till
Kommunfullmäktige för beslut.
Sammanfattning
För att kunna hålla en jämn taxekostnad över tid och för att klara de investeringar som verksamheten
har stort behov av behöver taxorna justeras upp fyra procent fr.o.m. 1/1-2016.
En osäkerhet som finns efter den senaste taxehöjningen är att om fler än idag väljer utsortering av
matavfall stiger kostnaderna och intäkterna minskar, och det omvända gäller om fler väljer osorterat.
Beslutsunderlag
Tjänsteskrivelse, 2015-02-25
Bilaga
Förslag till renhållningstaxor 2016.pdf
Staffan Hallström
Lennart Torgerson
Förvaltningschef
Verksamhetschef
Staffan Hallström
Teknik
[email protected]
1 (1)
Kungsbacka kommun
434 81 Kungsbacka
Besöksadress
Stadshuset, Storgatan 37
Telefon 0300-83 40 00
www.kungsbacka.se
TJÄNSTESKRIVELSE
Datum
2015-02-25
Diarienummer
TE/2015:109
Driftbudget för Kungsbacka bredbandsnät
Förslag till beslut
Nämnden för Teknik godkänner driftbudgeten för Kungsbacka Bredbandsnät med det planerade
underskottet mellan 2016 till 2020.
Sammanfattning
För att kunna hjälpa till med att nå Kungsbackas mål om att bli en del av E-samhället och Regeringens
Bredbandsstrategi för Sverige, som innebär att år 2020 bör 90 procent av alla hushåll och företag ha
tillgång till bredband om minst 100 Mbit/s.
Vill vi ge möjlighet att ansluta ytterligare kommunala verksamheter, företag och villor till fibernätet
och för att kunna genomföra de planerade inverteringarna mellan 2016 och 2020 så innebär detta ett
underskott i driftbudgeten.
Beslutsunderlag
Tjänsteskrivelse, 2015-02-25
Staffan Hallström
Lennart Torgerson
Förvaltningschef
Verksamhetschef
Staffan Hallström
Teknik
[email protected]
1 (1)
Kungsbacka kommun
434 81 Kungsbacka
Besöksadress
Stadshuset, Storgatan 37
Telefon 0300-83 40 00
www.kungsbacka.se
TJÄNSTESKRIVELSE
Datum
2015-02-25
Diarienummer
TE/2014:472
P-skiva i Kungsbacka Innerstad
Yrkande från Moderaterna i Kungsbacka
Yrkande till Tekniska nämnden i Kungsbacka Kommun:
Att ersätta nuvarande betalparkering i innerstaden.
Att förvaltningen för teknik får i uppdrag att införa P-skiva inom följande område begränsat av
Vallgatan-Nygatan och mellan Västergatan-Östergatan inklusive Lindens Torg .
Att man med P-skivan får gratis parkering under 2 timmar.
Att Tekniska nämnden tar upp yrkandet för beslut som ärende vid nämnden i mars 2015.
Syfte: Att öka antal besökare i Innerstaden.
Sammanfattning
Förvaltningens utredning av förslag om Införande av P-skiva i Kungsbacka Innerstad lämnas till
nämnden för Teknik som har att fatta beslut i ärendet om införande av P-skiva i Kungsbacka innerstad.
Den 22 augusti 2014 inkom Moderaterna (Handlingsnummer 2014:1514) med en skrivelse i vilken de
vill införa P-skiva i Kungsbacka Innerstad. Förslaget innehöll två punkter:
1. Kungsbacka kommun byter ut dagens system med parkeringsavgifter till parkering med Pskiva i två timmar i Innerstaden.
2. Nämnden för Teknik ger förvaltningen i uppdrag att föreslå en plan för genomförande och
finansiering med återrapportering till nämnden i november.
I nämndens arbetsutskott den 2 september 2014 (AU§77) togs ärendet upp och förvaltningen fick av
Johan Tolinsson (S) i uppdrag att presentera ett brett underlag inför beslut. I underlaget skulle det
framgå:
Karolina Oxfall
Teknik
0300-835046
[email protected]
1 (2)
Kungsbacka kommun
434 81 Kungsbacka
Besöksadress
Stadshuset, Storgatan 37
Telefon 0300-83 40 00
www.kungsbacka.se
KUNGSBACKA KOMMUN
2 (2)
-
För- och nackdelar
Konsekvensanalys
Vilka investeringskostnader vi haft innan beträffande p-automater
Intäktsbortfall vid införande av p-skiva.
Ärendet togs upp i arbetsutskottet i november 2014 (AU§92) men bordlades.
I nämndens arbetsutskott den 2 december 2014 (AU§111) presenterades ett underlag inför beslutet i
ärendet och utskottet föreslog vidare nämnden att ta beslut i ärendet.
I nämnden den 11 december 2014 (§115) presenterades ärendet och nämnden beslutade att ärendet
återremitteras till förvaltningen med tillägg att förvaltningen svarar på Moderaternas ursprungliga
skrivelse om en genomförande- och finansieringsplan och att det redovisas vid nämndens sammanträde
i februari 2015
I nämnden den 17 februari 2015 togs ärendets upp som ett informationsärende och förvaltningen
presenterade ärendet samt redogjorde för en genomförande- och kostnadsplan. Utredning om P-skiva i
Kungsbacka Innerstad, som förvaltningen tagit fram delades ut till alla närvarande.
Beslutsunderlag
Tjänsteskrivelse, 2015-02-25
Utredning om P-skiva i Kungsbacka innerstad,
Parkeringspolicy i Kungsbacka stad – Underlagsrapport, 2012-12-15
Parkeringspolicy i Kungsbacka stad - Underlagsrapport kortversion , 2015-12-15
Beslutet skickas till
[Klicka här och ange de som ska ta del av beslutet]
Karolina Oxfall
Trafikingenjör
Datum
2015-02-17
Diarienummer
TE/2014:472
Utredning av förslag om att införa P-skiva i
Kungsbacka Innerstad
Teknik
Karolina Oxfall
[email protected]
Kungsbacka kommun
434 81 Kungsbacka
Besöksadress
Stadshuset, Storgatan 37
Telefon 0300-83 40 00
www.kungsbacka.se
KUNGSBACKA KOMMUN
2 (11)
Innehåll
Ärendets historik .............................................................................................................................. 3
Politiska mål och beslut.................................................................................................................... 4
Kommunens vision ....................................................................................................................... 4
Kommunens miljömål .................................................................................................................. 4
Nämndens mål .............................................................................................................................. 5
Parkeringspolicy ........................................................................................................................... 5
Erfarenheter från andra kommuner .................................................................................................. 6
Parkering i Innerstaden idag och i framtiden ................................................................................... 7
Moderaternas förslag – Genomförande och finansiering ................................................................. 9
Vad är P-skiva ............................................................................................................................ 10
Genomförande ............................................................................................................................ 10
Finansiering ................................................................................................................................ 10
Slutsatser och konsekvensanalys .................................................................................................... 11
Källhänvisning ............................................................................................................................... 11
KUNGSBACKA KOMMUN
3 (11)
Ärendets historik
Den 22 augusti 2014 inkom Moderaterna (Handlingsnummer 2014:1514) med en skrivelse i
vilken de vill införa P-skiva i Kungsbacka Innerstad. Förslaget innehöll två punkter:
1. Kungsbacka kommun byter ut dagens system med parkeringsavgifter till parkering med
P-skiva i två timmar i Innerstaden.
2. Nämnden för Teknik ger förvaltningen i uppdrag att föreslå en plan för genomförande och
finansiering med återrapportering till nämnden i november.
I nämndens arbetsutskott den 2 september (AU§77) togs ärendet upp och förvaltningen fick av
Johan Tolinsson (S) i uppdrag att presentera ett brett underlag inför beslut. I underlaget skulle det
framgå:
-
För- och nackdelar
Konsekvensanalys
Vilka investeringskostnader vi haft innan beträffande p-automater
Intäktsbortfall vid införande av p-skiva.
Ärendet togs upp i arbetsutskottet i november (AU§92) men bordlades.
I nämndens arbetsutskott den 2 december (AU§111) presenterades ett underlag inför beslutet i
ärendet och utskottet föreslog vidare nämnden att ta beslut i ärendet.
I nämnden den 11 december (§115) presenterades ärendet och nämnden beslutade att ärendet
återremitteras till förvaltningen med tillägg att förvaltningen svarar på Moderaternas ursprungliga
skrivelse om en genomförande- och finansieringsplan och att det redovisas vid nämndens
sammanträde i februari 2015
KUNGSBACKA KOMMUN
4 (11)
Politiska mål och beslut
Det finns flera politiska mål och beslut i fråga om den önskade trafikutvecklingen i Kungsbacka
kommun.
Kommunens vision
Kommunens vision beslutades av kommunfullmäktige 2005 och den kan sammanfattas till att
”Kungsbacka skall utvecklas till en ekologiskt, ekonomiskt och socialt hållbar kommun”.
För trafikutvecklingen i staden innebär denna vision att trafiken måste blir mer hållbar ur flera
aspekter. Invånarna måste åka bil i mindre omfattning och gå, cykla och åka kollektivt mer. För
att nå ekologiskt hållbart resande måste bilresorna minska då de ger utsläpp av växthusgaser och
partiklar samt genererar ohälsosamt buller. En ekonomisk hållbarhet sett till den totala
samhällsekonomin visar också på ett behov av minskat bilresande och ökat annat resande. Den
som går eller cyklar rör sig mer vilket ger vinster i folkhälsa. Dessutom kan man påvisa social
hållbarhet med ökat kollektivt resande då det bidrar till ökad jämställdhet.
Kommunens miljömål
Kommunens miljömål är antagna av fullmäktige och gäller för åren 2008-2015. Flera av dem
handlar om trafik, ett urval är redovisade nedan:
-
Utsläppen av fossil koldioxid per invånare i kommunen ska till år 2020 minska med 20%
jämfört med 2004 års nivå.
Halterna av kvävedioxid, partiklar och bensen som har sitt ursprung i trafiken ska minska
jämfört med år 2005, särskilt i Kungsbackas tätort och tätortsnära områden.
Utsläppen av övergödande ämnen från enskilda avlopp, reningsverk, jordbruk och trafik
ska minska i relation till 2006 års utsläpp.
Trafikbullret ska minska kontinuerligt, särskilt i kommunens tätbefolkade områden.
Nya bostäder och verksamheter ska alltid planeras så att behoven av biltransporter
minskas.
Antalet kollektivtrafikresor ska öka i förhållande till antalet bilresor.
Tillgängligheten ska öka för gående och cyklande.
Det gemensamma för alla dessa miljömål är att för att nå dem måste användandet av bilen som
färdmedel minska.
KUNGSBACKA KOMMUN
5 (11)
Nämndens mål
Nämnden har också en ambition med trafiken och har formulerat två mål i budgeten 2015:
-
Minska antal bostäder inom Kungsbacka väghållningsområde över 60 dBA eller 75 dBA
max med 13 per år
Antal cyklar som passerar mätpunkterna Hanhals, Varlavägen och Lidens torg ska öka
med 5%.
Parkeringspolicy
I december 2011 (§ 117) fattade nämnden för Teknik beslut om en Parkeringspolicy för
Kungsbacka centrum. Denna skickades vidare till Kommunstyrelses förvaltning för vidare
beredning inför beslut i Fullmäktige. Denna har nu omarbetats men andemeningen är den samma.
Förslaget kommer under våren beredas politiskt.
Den ursprungliga parkeringspolicyn togs fram av förvaltningen med hjälp av konsulter kunniga
inom området. Workshops genomfördes med andra kommunala förvaltningar samt med
Innerstadsbolaget och fastighetsägare i centrum.
En vision för parkering formulerades:
”Det ska finnas tillgång till en så attraktiv cykelparkering att den bidrar till att cykel blir det
naturliga förstahandsvalet av färdmedel för resor inom Kungsbacka stad. Bilparkeringen i
Kungsbacka ska vara lätt att nå och lätt att förstå för de som verkligen behöver bilen. Den
stöttar den önskade samhällsutvecklingen och en levande innerstad genom fortsatt god
tillgänglighet och bättre nyttjande av parkeringen som helhet”
Följande inriktningsmål formulerades för parkeringspolicyn:
-
Parkering ska stötta en levande, tillgänglig, inre centrumstruktur med goda
miljöförhållanden.
Parkering utnyttjas effektivt och har god tillgänglighet i centrum.
Parkeringens reglering speglar i rimlig utsträckning värdet och kostnaden av platsen.
Parkering skapar incitament för att gå, cykla och åka kollektivt till och inom centrum.
Parkering stöttar utveckling mot att pendla kollektivt framför bilpendling.
KUNGSBACKA KOMMUN
6 (11)
Erfarenheter från andra kommuner
I examensarbetet Parkeringsreglering och handeln i staden från Lund tekniska högskola (Björke
& Fondell, 2007) har man efter litteraturstudier och analys av kundundersökningar i Kalmar
kommit fram till att parkeringsregleringar inte påverkar vare sig butikernas kundunderlag eller
omsättning negativt. Denna slutsats bygger de på följande:
-
Tids -och avgiftsreglering ökar omsättningen på parkeringsplatserna och ger därmed även
ökad tillgänglighet för fler bilburna kunder.
Parkering är inte den primära parametern för människors val av handelsplats.
De externa köpcentrumen lockar kunder med lugna och bilfri miljöer, inte gratis parkering
som många tror.
De externa köpcentrumen erbjuder inte alltid ett så kort gångavstånd mellan parkering och
butik som många privatpersoner och handlare tror.
Bilfria stadsmiljöer ökar handelns omsättning.
De skriver också ”att en stor del av stadskärnans kunder tar sig dit utan att använda sig av bilen
och detta är något som hör ihop med stadsstorlek. Ju större stad desto fler kunder är det som
använder sig av gång, cykel eller kollektivtrafik som färdmedel istället för bil. Dessa kunder är
även mer trogna kunder än vad bilburna kunder är.”
Ett försök med gratisparkering på utvalda parkeringar i Helsingborg centrum har gjorts av
Ramböll (Hammarström, 2015)och efter enkätundersökningar med handlare och kunder var
slutsatserna att:
-
Andra aspekter värderas högre än gratis parkering
Trots annonser och andra informationsinsatser var det många som inte visste om
förmånen
Det halvår som försöket höll på kostade staden ca 1 miljon. Detta blev tydligt för politiker
och beslutsfattare när parkeringsverksamheten skulle kompenseras i efterhand
Generellt tyckte handlarna om företeelsen men man hade svårt att se det stora uppsvinget
KUNGSBACKA KOMMUN
7 (11)
Parkering i Innerstaden idag och i framtiden
Idag är parkeringsplatserna i de parkeringsanläggningar som finns i Kungsbacka Innerstad
avgiftsbelagda mellan 7-22 (7-18) och avgiften är 5kr/h, totalt cirka 250 platser.
Kantstensparkeringarna i Innerstaden är idag reglerade till 30 minuters parkering mellan 7-22 (718) utan avgift med några undantag, totalt cirka 90 platser. Det finns också 12 platser för
personer med tillstånd för rörelsehindrade, 4 platser för MC samt cirka 15 avgiftsfria platser i
lastplatser där det tillåts parkering övrig tid. Se Figur 1 på nästa sida.
Figur 1 Kartbild över Kungsbacka Innerstad
Förvaltningen menar att dagens system fungerar tillfredställande och att platserna längs med
gatorna (som idag är reglerade till 30-minuter utan avgift) är tillräckliga för korta ärenden. De
verksamma i Kungsbacka Innerstad är känsliga för avgiftnivåerna vilket resulterar i att
parkeringsplatserna som till största del har en avgift av 1 kr/h utanför Innerstaden är näst intill
fullt belagda medan det i stort sett alltid finns plats i Innerstaden. Detta betyder att det alltid finns
platser lediga i Innerstaden till parkeringskunder med korta ärenden vilket är positivt för
tillgängligheten och miljön genom minskad söktrafik.
KUNGSBACKA KOMMUN
8 (11)
Parkeringsutbudet kommer inte att förändras nämnvärt i framtiden, men däremot kommer
reglering och lokalisering förändras avsevärt. Parkeringshus planeras i kvarteret Valand och i
kvarteret Ejdern i norr samt i Aranäs stadsdel i söder vilka kommer att ersätta dagens
markparkering, se figur 2 på nästa sida. Först ut är parkeringshuset i kvarteret Valand där det
beräknas bli byggstart hösten 2015. Att bygga parkeringshus är en nödvändig lösning när vi
förtätar staden men kommer också bidra till att parkeringsregleringen i hela centrum måste ses
över. Om investeringen skall bli kostnadseffektiv behövs en högre avgift än de 5kr/h som är den
högst tillåtna avgiften idag. Detta betyder att regleringen av markparkeringarna i centrum också
bör ses över.
Figur 2 Planerade parkeringshus
KUNGSBACKA KOMMUN
9 (11)
Moderaternas förslag – Genomförande och finansiering
Med Innerstaden menar Moderaterna i sin skrivelse parkeringarna inom de område som är
markerat i Figur 3 på nästa sida. Totalt handlar det om 213platser som är tillgängliga hela tiden
samt 15 platser som är tillgängliga för parkering då platsen inte reglerats som lastplats enligt
följande:
Parkeringsanläggningar:
20 st, 5kr/h 7-22 (7-18) på Torget
103 st, 5kr/h 7-22 (7-18) på Lindens torg
Kantstensparkeringar:
90st, 30 minuters parkering mellan 7-22 (7-18) utan avgift
15st, parkeringar i lastplatser
Plats för rörelsehindrade samt plats för MC antas vara kvar i dagens antal.
Figur 3 Området som Moderaterna definerar som Innerstaden
KUNGSBACKA KOMMUN
10 (11)
Vad är P-skiva
Systemet med parkeringsskiva (P-skiva) bygger på ett ansvarstagande, där den som parkerar
behöver känna till och följa de regler som finns och vara noga med att använda P-skivan rätt. På
många P-skivor står reglerna angivna på baksidan. Reglerna återfinns också i Trafikförordningen.
Kommunen har inte ansvar att dela ut p-skivor gratis eller för den delen sörja för försäljning. I
exempelvis Varberg säljs P-skivor på Turistinformationen och i många affärer för cirka 15
kronor. Om parkeringskunden inte har någon P-skiva räcker det med en handskriven lapp där hen
anger tid enligt regelverket. Det går också bra att använda en P-skiva från någon annan ort.
Genomförande
Här nedan finns ett förslag på tidplan:
-
Nämnd i mars: Beslut om införande
AU i maj: Beslut om nya LTF.er
Maj: Skyltning av nya LTF.er
1 juni: De nya LTF:erna börjar att gälla
Finansiering
Intäkterna för de parkeringsplatser som idag är avgiftsbelagda inom det föreslagna området
uppgick år 2014 till drygt 850 000 kronor, se tabell nedan. Parkeringsenheten i sin helhet med
personal, lokaler, fordon och automater är helt kostnadsbärande med ett överskott på 800 000
kronor år 2014. Detta betyder att skattemedel måste tillföras enheten om inkomsterna i och med
införande av gratis parkering uteblir. Alternativet är att övervakningen i kommunen som helhet
minskas eller att avgiften som kompensation höjs på platser utanför området.
Plats
Badhusparken
Mingel
Hamntorget
Lindens torg
Torget
Vallgatan
Totalt
Torget+Lindens torg
Antal platser
48
16
48
103
20
12
247
123
Typ
Mynt
Kort
Telefon
Kort
228218 147558
Mynt
151741
Kort
149551
35993
Kort, Mynt
572722
62627
Kort
165000
51103
Mynt
104685
1371917 297281
14744
737722
113730
Figur 4 Intäktsredovisning för parkering i Innerstaden för 2014
redovisad
i klump
851452
KUNGSBACKA KOMMUN
11 (11)
Personalkostnad för hantering av mynt, drift och underhåll av automater samt övervakning
bedöms vara lika stor för båda system. Den uteblivna hanteringen av mynt samt utebliven drift
och underhåll av automater kan kvittas mot den extra arbetsinsats som parkeringsvakterna
behöver utföra för att kontrollera parkeringstid på fordon (ventilkontroller), vilket är väldigt
tidsödande och många gånger upptäcks av fordonsägare som då flyttar sitt fordon.
Kostnad för förändrad skyltning i Innerstaden är ca 50 000 kr. Arbetsinsatsen beräknas till cirka
32 timmar.
Slutsatser och konsekvensanalys
-
-
-
För att nå kommunens miljömål måste användandet av bilen som färdmedel minska.
Parkering är ett av kommunens viktigaste redskap för att styra trafiken och valet av
färdmedel.
Att förlänga parkeringstiden kommer att ge färre kunder möjlighet att hitta
parkeringsplats inom parkeringsområdet, och på så vis blir tillgängligheten sämre än idag.
Efterfrågan på gratis parkering i Innerstaden kommer alltid vara större än tillgången.
Gratis parkering försämrar tillgängligheten på parkering i Innerstaden vilket i stor
utsträckning drabbar besökare. Företeelsen ökar också söktrafiken i Innerstaden vilket är
negativt då utredningar visat på att bilfria miljöer istället ökar handeln.
I framtiden kommer flera parkeringshus byggas som en del av att förtäta staden och göra
den mer attraktiv. Detta betyder att avgifterna på sikt måste höjas för att få användare till
parkeringshusen.
Vid ett beslut om införande kan den nya regleringen börja gälla den 1 juni 2015
På grund av uteblivna intäkter måste pengar tillföras verksamheten på annat sätt, genom
tillförande av skattemedel eller genom höjning av avgift på annat ställe. Ett annat
alternativ vore att minska övervakningen i kommunen som helhet vilket vore mycket
förödande eftersom övervakningen idag inte täcker de behov som finns.
Källhänvisning
Björke E & Fondell C (2007), Parkeringsreglering och handeln i staden – Om parkeringsreglering
kan vara ett verktyg för att skapa en hållbar stadsutveckling utan att påverka handeln i
stadskärnorna negativt, Lunds Tekniska Högskola, Trafik och väg, 191
Hammarström, J. (2015), Presentation: Parkering och handel – så tycker, besökarna,
Transportforum 2015, Ramböll
Till Tekniska nämnden och AU.
Datum 2015-02-03
Yrkande till Tekniska nämnden i Kungsbacka Kommun:
Att ersätta nuvarande betalparkering i innerstaden.
Att förvaltningen för teknik får i uppdrag att införa P-skiva inom följande område begränsat av
Vallgatan-Nygatan och mellan Västergatan-Östergatan inklusive Lindens Torg .
Att man med P-skivan får gratis parkering under 2 timmar.
Att Tekniska nämnden tar upp yrkandet för beslut som ärende vid nämnden i mars 2015.
Syfte: Att öka antal besökare i Innerstaden.
Omfattningen är relaterat till tidigare yrkande från Nya Moderaterna hösten 2014, om åtgärd och
tidplan för införandet.
Kungsbacka som ovan
Lars Thelén
Nya Moderaterna
Moderaterna vill införa P-skiva i Kungsbacka Innerstad
Vill byta från parkeringsavgift till parkering i två timmar med P-skiva i Kungsbacka Innerstad
Det är av yttersta vikt att det är så få hinder som möjligt för turister och Kungsbackabor att besöka
Kungsbacka Innerstad.
Vi tror inte att parkeringsavgiften som sådan är ett stort hinder för att besöka vår Innerstad men
däremot visar det på en skillnad att parkera på ett av de shoppingcentra som finns jämfört med
handeln i Innerstaden.
Vi anser att så många hinder som möjligt för handeln i Innerstaden bör rivas och istället skapa
förutsättningar.
Nya Moderaterna i Kungsbacka föreslår därför att:
-
Kungsbacka kommun byter ut dagens system med parkeringsavgifter till parkering med Pskiva i två timmar i Innerstaden.
Nämnden för Teknik ger förvaltningen i uppdrag att föreslå en plan för genomförande och
finansiering med återrapportering till nämnden i november.
2014-08-22
Harald Pleijel (M)
P-skiva i Kungsbacka
En P-skiva (parkeringsskiva) används för tidmätning på parkering. En p-skiva är
rikstäckande och kan användas överallt där avgiftsfri parkering tillåts med vanlig Pskiva.
1 (2)
Datum
2014-05-27
TrF 3kap49a§
Om en parkeringsskiva eller motsvarande används skall tiden på denna ställas in på
den närmast följande halvtimmen räknat från den tidpunkt då uppställningen
påbörjades. Parkeras fordonet innan en tidsbegränsning börjar skall klockslaget för
tidsbegränsningens början ställas in om fordonet skall stå kvar efter denna tidpunkt.
Skivan skall placeras framtill i eller, om detta inte är möjligt, på fordonet med
tidsangivelsen väl synlig och läsbar utifrån. Parkeringsskiva eller motsvarande
behöver inte användas om fordonet endast är parkerat under tid då tidsbegränsning
inte råder.
Dessa regler brukar finnas på varje parkeringsskivans baksida i en enklare version:
•
•
•
•
KUB1000, v2.0, 2012-05-23
•
Fordonets ankomsttid skall, avrundat till närmast följande hel eller halv
timme, ställas in vid pilen på parkeringsskivan.
Påbörjar man parkeringen innan tidsbegränsningen börjar och skall
parkeringen pågå under denna begränsning, ställer man in parkeringsskivan
på tiden för begränsningens början.
Parkeringsskivans inställning på fordonets ankomsttid får inte ändras under
pågående parkering inom tidsbegränsningen.
Parkeringsskivan placeras innanför vindrutan, om möjligt på höger sida, och
skall vara lätt avläsbar utifrån.
Endast en parkeringsskiva får användas vid uppställningstillfälle.
Teknik
Trafik & Park
Karolina Oxfall
Direkt 0300-83 50 46
[email protected]
Kungsbacka kommun
Teknik
434 81 Kungsbacka
Besöksadress
Stadshuset, Storgatan 37
Telefon 0300-83 40 00
Fax 0300-83 71 00
[email protected]
www.kungsbacka.se
KUNGSBACKA KOMMUN
2 (2)
Fördelar och nackdelar
•
För bilisten är parkeringen gratis, kostnaden för parkeringen ligger då på
hyresgästerna (om det är tomtmark) eller på skattebetalarna istället.
•
Många bilister tycker att det är svårt att använda p-skiva även om reglerna är
tydliga. I vårt fall har vi många besökande från Göteborgsregionen som
saknar erfarenhet av P-skiva. Besökande från Varberg, där p-skivan idag
används, är inte lika många.
•
I exempelvis Varberg har man problem med att bilister fuskar med p-skivan.
De ställer in tiden fel eller ändrar skivan under pågående uppställning. Detta
leder till att tillgängligheten för exempelvis besökande är dålig i stadskärnan.
Det krävs därför en stor insats från parkeringsvakterna eftersom bilarna måste
tidkontrolleras.
•
I den parkeringsutredning som gjordes 2012 trycktes det mycket på att rätt
användare skall stå på rätt plats. Detta betyder i praktiken att vi vill att man
står närmre stadskärnan vi korta besök och längre ifrån vid långa. För att göra
platser tillgängliga i Innerstaden har vi 30 minuters parkering utmed alla
gator. Kort maxtid eller hög avgift är den reglering som fungerar för att få
bilister att parkera kort tid.
•
Under de senaste åren har vi gjort stora inverteringar i nya biljettautomater
med möjlighet att betala med kort. Telefonbetalning är också något som vi
erbjuder. Idag är denna tjänst dock lite utnyttjad. Detta på grund av att det blir
en ganska dyr tjänst att använda i förhållande till våra låga parkeringsavgifter.
Vi har också varit dåliga på att marknadsföra denna tjänst.
Karolina Oxfall
Trafikingenjör
KUNGSBACKA KOMMUN
SAMMANTRÄDESPROTOKOLL
Teknik Arbetsutskott
7 (10)
Datum
2014-09-02
§ 77
P-skivor
Beslut
Förslag till beslut
Information noteras till protokollet.
Förvaltningen för Teknik får i uppdrag av Johan Tolinsson (S) att på
nämndsammanträdet i november presentera ett brett underlag inför beslutande av pskiva.
I underlaget ska det framgå:
 För- och nackdelar
 Konsekvensanalys
 Vilka investeringskostnader vi har haft innan beträffande p- automater
 Intäktsbortfall vid införande av p-skiva.
Sammanfattning
Moderaterna vill byta från parkeringsavgift till parkering i två timmar med P-skiva i
Kungsbacka Innerstad
Beslutsunderlag
Skrivelse från moderaterna 2015-08-22
Karolina Oxfall föredrar ärendet
Justerare
Expedierat/bestyrkt
KUNGSBACKA KOMMUN
Nämnden för Teknik
SAMMANTRÄDESPROTOKOLL
8 (14)
Datum
2014-12-11
§ 115
TE/2014:472
P-skiva
Beslut
Nämnden för teknik beslutar att ärendet återremitteras till förvaltningen med tillägg
att förvaltningen svarar på Moderaternas ursprungliga skrivelse om en
genomförande- och finansieringsplan och att det redovisas vid nämndens
sammanträde i februari 2015
Särskilt uttalande
Eva Glansen (KD) uttalar att om förvaltningen skall bereda det igen så skall
även miljömålen tas upp.
Sammanfattning
Karolina Oxfall, trafikingenjör presenterar ett underlag inför beslutet i ärendet om Pskiva i Kungsbacka Innerstad.
Beskrivning av ärendet
Den 22 augusti 2014 inkom Moderaterna (Handlingsnummer 2014:1514) med en
skrivelse i vilken de vill införa P-skiva i Kungsbacka Innerstad. Förslaget innehöll
två punkter:
1. Kungsbacka kommun byter ut dagens system med parkeringsavgifter till
parkering med P-skiva i två timmar i Innerstaden.
2. Nämnden för Teknik ger förvaltningen i uppdrag att föreslå en plan för
genomförande och finansiering med återrapportering till nämnden i
november.
I nämndens arbetsutskott den 2 september (AU§77) togs ärendet upp och
förvaltningen fick av Johan Tolinsson (S) i uppdrag att presentera ett brett underlag
inför beslut. I underlaget skulle det framgå:
- För- och nackdelar
- Konsekvensanalys
- Vilka investeringskostnader vi haft innan beträffande p-automater
- Intäktsbortfall vid införande av p-skiva.
Ärendet togs upp i arbetsutskottet 2014-11-04 (AU§92) men bordlades
Paragrafen fortsätter
Justerare
Expedierat/bestyrkt
KUNGSBACKA KOMMUN
Nämnden för Teknik
SAMMANTRÄDESPROTOKOLL
9 (14)
Datum
2014-12-11
§ 115
Yrkanden
Ordförande (M) yrkar att ärendet återremitteras till förvaltningen med tillägg att
förvaltningen svarar på Moderaternas ursprungliga skrivelse om en
genomförande- och finansieringsplan och att det redovisas vid nämndens
sammanträde i februari 2015
Johan Tolinson (S) m.fl. yrkar att ärendet om införande av P-skiva avgörs på detta
nämndsammanträde
Propositionsordning
Ordförande ställer förslagen mot varandra och finner att nämnden
bifaller ordförandes förslag.
Votering begärs. Nämnden godkänner följande propositionsordning
Ja-röst för att ärendet skall avgöras idag
Nej-röst för att ärendet återremitteras till förvaltningen med tillägg att förvaltningen
svarar på Moderaternas ursprungliga skrivelse om en
genomförande- och finansieringsplan och att det redovisas vid nämndens
sammanträde i februari 2015
Omröstningsresultat
Med 6 röster nej för ordförandes förslag och 3 ja-röster för Johan Tolinsons (S)
förslag beslutar nämnden att bifalla ordförandes förslag
Beslutsexpediering
TE stab,
Justerare
Expedierat/bestyrkt
KUNGSBACKA KOMMUN
Arbetsutskottet för Teknik
SAMMANTRÄDESPROTOKOLL
18 (19)
Datum
2014-12-02
AU § 111
TE/2014:472
P-skiva
Beslut
Arbetsutskottet beslutar att informationen om ärendet ”P-skiva föredras nämnden och
utskottet föreslår vidare nämnden att ta beslut i ärendet
Sammanfattning
Karolina Oxfall, trafikingenjör presenterar ett underlag inför beslutet i ärendet om Pskiva i Kungsbacka Innerstad.
Beskrivning av ärendet
Den 22 augusti 2014 inkom Moderaterna (Handlingsnummer 2014:1514) med en
skrivelse i vilken de vill införa P-skiva i Kungsbacka Innerstad. Förslaget innehöll
två punkter:
1. Kungsbacka kommun byter ut dagens system med parkeringsavgifter till
parkering med P-skiva i två timmar i Innerstaden.
2. Nämnden för Teknik ger förvaltningen i uppdrag att föreslå en plan för
genomförande och finansiering med återrapportering till nämnden i
november.
I nämndens arbetsutskott den 2 september (AU§77) togs ärendet upp och
förvaltningen fick av Johan Tolinsson (S) i uppdrag att presentera ett brett underlag
inför beslut. I underlaget skulle det framgå:
-
För- och nackdelar
Konsekvensanalys
Vilka investeringskostnader vi haft innan beträffande p-automater
Intäktsbortfall vid införande av p-skiva.
Ärendet togs upp i arbetsutskottet 2014-11-04 (AU§92) men bordlades
Justerare
Expedierat/bestyrkt
Underlagsrapport
I KUNGSBACKA
December 2012
Projektledare:
Konsult:
Uppdragsledare:
Trafik:
Rapportlayout:
Foton:
Uppdragsnr:
Karolina Oxfall
Ramböll Sverige AB, Box 5343, 402 27 Göteborg, 010-615 60 00
Staffan Sandberg
Anna Lundqvist
Sivan Bergenstein
Ramböll Sverige AB, om ej annat anges
61441040322
© Utges av Kungsbacka kommun
December 2012
Kungsbacka kommun
Innehållsförteckning
SAMMANFATTNING ................................................................................................... 1
Varför en policy? Vision och mål. ......................................................................... 1
Parkeringens funktion .......................................................................................... 1
Syfte och underlagsrapportens struktur ............................................................... 1
Fakta om cykel- och bilparkering, beläggningsstudie .......................................... 2
Analys av nuläge och ett möjligt framtidsscenario ............................................... 2
Konkret målbild för cykel- och bilparkering .......................................................... 2
För att nå målbilden behövs riktlinjer och åtgärder .............................................. 4
Genomförande ..................................................................................................... 4
1.
VARFÖR BEHÖVS EN PARKERINGSPOLICY? ............................................... 5
1.1 En långsiktigt hållbar utveckling ................................................................... 5
1.2 Stort behov av en parkeringspolicy i Kungsbacka ....................................... 6
1.3 Stadsbyggnadskvaliteter .............................................................................. 6
1.4 Utveckling av Kungsbacka trafiksystem ....................................................... 7
1.5 Avgränsningar .............................................................................................. 8
2.
ÖVERGRIPANDE MÅLSÄTTNINGAR ................................................................ 9
2.1 Vision för parkeringen i Kungsbacka stad.................................................... 9
2.2 Inriktningsmål för parkeringen i Kungsbacka stad ....................................... 9
3.
NULÄGESBESKRIVNING ................................................................................. 10
3.1 Metod ......................................................................................................... 10
3.2 Cykelparkering i centrum ........................................................................... 11
3.3 Bilparkering i centrum ................................................................................ 16
3.4 Analys av nuläge och avstämning inriktningsmål ...................................... 26
4.
TRENDER OCH UTVECKLING I OMVÄRLDEN .............................................. 28
4.1 Övergripande trender – megatrender ........................................................ 28
4.2 Göteborgsregionens utveckling ................................................................. 28
4.3 Staden som mötesplats och identitetsbärare ............................................. 28
4.4 Miljöfokus och trafikens utveckling ............................................................. 29
4.5 Cykelns potential som transportmedel ....................................................... 29
5.
FRAMTIDA UTVECKLING I KUNGSBACKA ................................................... 31
5.1 Kommunala planer ..................................................................................... 31
5.2 Handel och arbetsmarknad ........................................................................ 33
5.3 Förändringar av parkeringsutbudet ............................................................ 34
6.
SAMMANFATTANDE ANALYS OCH SLUTSATS FÖR PARKERING ........... 36
6.1 Kungsbacka Stad förtätas och får bättre förutsättningar för cykel och
kollektivt resande................................................................................................ 36
6.2 Utvecklingen av centrum och den övriga staden kräver samverkan ......... 37
6.3 Cykelparkering i centrum ........................................................................... 38
6.4 Bilparkering och användargrupper ............................................................. 42
Underlagsrapport till parkeringspolicy
i
Kungsbacka kommun
6.5 Sammanfattning och måluppfyllelse .......................................................... 46
7.
SCENARIOANALYS AV FRAMTIDA PARKERINGSUTBUD .......................... 47
7.1 Scenarioanalys för år 2013, 2015 och 2025 .............................................. 49
7.2 Sammanfattning av scenarioanalys ........................................................... 53
8.
KONKRET MÅLBILD FÖR PARKERINGSANVÄNDNING .............................. 54
9.
PARKERINGSPOLICYN.................................................................................... 57
9.1 Fokusområden ........................................................................................... 58
9.2 Förslag till reglering i Kungsbacka centrum ............................................... 64
9.3 Fysiska åtgärder i centrum ......................................................................... 65
10. GENOMFÖRANDE ............................................................................................ 66
10.1 Kommunikationsplan .................................................................................. 66
10.2 Forum och former för samverkan ............................................................... 66
10.3 Kunskap om parkeringssituationen ............................................................ 66
10.4 Åtgärdsplan ................................................................................................ 67
10.5 Uppföljning ................................................................................................. 67
11. MÅLUPPFYLLELSE .......................................................................................... 68
Bilagor
1.
2.
3.
ii
Parkeringstal
PM Parkeringsstudie Centrum
PM Parkeringsstudie Kungsmässan
Underlagsrapport till parkeringspolicy
Kungsbacka kommun
Sammanfattning
Varför en policy? Vision och mål.
Kungsbacka Stad är i stark utveckling med hög befolkningstillväxt och många större
stadsbyggnadsprojekt. Parkering har stor betydelse för en hållbar stadsutveckling och
en parkeringspolicy är nödvändig för det helhetsgrepp som krävs. Policyn avser både
cykel- och bilparkering och i första hand Kungsbacka Stad, med fokus på centrum.
Visionen för parkering i Kungsbacka stad är att det ska finnas tillgång till en så
attraktiv cykelparkering att den bidrar till att cykel blir det naturliga förstahandsvalet
av färdmedel för resor inom Kungsbacka stad. Bilparkeringen i Kungsbacka ska vara
lätt att nå och lätt att förstå för dem som verkligen behöver bilen. Den stöttar den
önskade samhällsutvecklingen och en levande innerstad genom fortsatt god tillgänglighet och bättre nyttjande av parkeringen som helhet. Följande inriktningsmål har
formulerats för parkeringspolicyn:
-
Parkering ska stötta en levande, tillgänglig, inre centrumstruktur med goda
miljöförhållanden.
Parkering utnyttjas effektivt och har god tillgänglighet i centrum.
Parkeringens reglering speglar i rimlig utsträckning värdet och kostnaden av
platsen.
Parkering skapar incitament för att gå, cykla och åka kollektivt till och inom
centrum.
Parkering stöttar utveckling mot att pendla kollektivt framför bilpendling.
Inriktningsmålen stäms löpande av i denna underlagsrapport: för nuläget, för ett
framtidsscenario utan genomförda åtgärdsförslag samt för ett framtidsscenario där
åtgärder och riktlinjer genomförts enligt policyn.
Parkeringens funktion
Parkering finns för att skapa tillgänglighet till målpunkter i stadsmiljön och
tillgänglighet definieras av den lätthet som användare kan nå önskad funktion med.
Detta är parkeringens funktion och skälet till att den anläggs. Parkeringen påverkar
dock många andra aspekter på staden och kan utnyttjas för att, till exempel, påverka
trafikens miljöpåverkan och stadsrummets attraktivitet. För att tillgängligheten ska
vara hållbar behöver parkering planeras med hänsyn till och i balans med dessa
stadsbyggnadsaspekter.
Syfte och underlagsrapportens struktur
Parkeringspolicyn syftar till att visa på hur parkering planeras och utformas för en
hållbar stad. Policyn ska underlätta balansen mellan ett ekologiskt, ekonomiskt och
socialt perspektiv på parkering. I denna underlagsrapport redovisas fakta och förutsättningar för parkering i Kungsbacka centrum. Behov och brister i nuläget analyseras och skapar tillsammans med en omvärldsanalys och trendspaningar utgångspunkten för riktlinjer och åtgärdsförslag. Utbyggnadsplanerna i centrum, Valand och
Underlagsrapport till parkeringspolicy
1 av 68
Kungsbacka kommun
Aranäs Stadsdel med flera, är viktiga förändringar som kan komma att påverka
parkeringssituationen i hög utsträckning. För att analysera möjliga konsekvenser av
framtida förändringar har en scenarioanalys för det framtida parkeringsutbudet
genomförts.
Fakta om cykel- och bilparkering, beläggningsstudie
För att klarlägga utnyttjandet av cykel- och bilparkering genomfördes en beläggningsstudie i maj 2011. Cykelparkeringen runt Resecentrum var mycket högt utnyttjad och där fanns ett behov av ytterligare platser. På övriga platser i centrum med
ordnad cykelparkering fanns det parkeringar tillgängliga men standarden och även
antalet kan höjas i Innerstaden och på Stortorget.
Beläggningsstudien konstaterade att det finns relativt gott om ledig bilparkering i
centrum men att beläggningen varierar kraftigt beroende på var i centrum parkeringen är lokaliserad. I norra centrum är det högt tryck på parkeringen från verksamma och tågpendlare medan det i södra centrum finns gott om lediga parkeringar.
Beläggningen på samtliga parkeringar var i snitt cirka 75 procent när utnyttjandet var
som högst.
Analys av nuläge och ett möjligt framtidsscenario
Behovet av cykelparkering, framförallt vid kopplingar till kollektivtrafik, kommer att
öka. Ett förändrat och ökat resande ställer krav på nya möjligheter till resande med
cykel. Stadsplanering tar allt oftare utgångspunkt i gång- och cykeltrafikanter och
Kungsbacka stad kommer att växa avsevärt de närmaste decennierna.
Bilparkering och god tillgänglighet till centrum och Innerstaden är av hög prioritet
också i framtiden. Men konkurrensen om utrymme i staden kräver ett mer effektivt
utnyttjande av parkeringen för att bibehålla samma nivå av tillgänglighet. Förändringar av avgifter och tidreglering kommer att behöva genomföras.
På sikt planeras flera stora markparkeringar att ersättas av parkeringshus. I samband
med det finns ett behov av att öka avgifterna för att täcka kostnaderna för parkeringen. Samtidigt finns ett ökat behov av parkeringsplatser för verksamma och bilparkerande tågpendlare. Dessa planeringsförutsättningar ställer krav på samverkan
och samsyn kring parkeringens syfte och prissättning. Kungsmässan och dess
omfattande avgiftsfria parkering innebär en utmaning i detta sammanhang.
Den genomförda scenarioanalysen med tidsperspektiv fram till år 2025, där nya
parkeringshus förutsätts erbjuda parkering främst riktade mot besökare, visar att en
kraftigt ökad andel besöksparkering inte möter behoven från verksamma och pendlare.
Konkret målbild för cykel- och bilparkering
För att nå uppsatta inriktningsmål och i förlängningen visionen behövs konkreta mål
och åtgärder som leder mot uppfyllelse av dessa. I följande målbild för cykel- och
bilparkering i centrum redovisas dessa konkreta mål.
2 av 68
Underlagsrapport till parkeringspolicy
Kungsbacka kommun
Underlagsrapport till parkeringspolicy
3 av 68
Kungsbacka kommun
För cykelparkering i Kungsbacka bör en genomgripande designtanke omfatta all
planering och utformning. Fokus bör vara på att skapa attraktiva parkeringar med
enhetlig utformning, och på så sätt ge cykeln plats och status i gaturummet.
Utgångspunkten vid planering av bilparkering bör vara att bilplatser i centrum främst
är för parkerande som saknar tillgång till alternativa färdmedel.
För att nå målbilden behövs riktlinjer och åtgärder
För att nå parkeringspolicyns vision ligger fokus på tre områden - riktlinjer för användare, effektivisering och bred syn på tillgänglighet. Parkeringarna ska användas
på ett så effektivt sätt som möjligt – tomma parkeringar ska undvikas samtidigt som
lediga platser ska finnas för dem som verkligen behöver dem. God tillgänglighet
bestäms inte enbart av antalet parkeringsplatser utan kan också nås genom en bred
syn på tillgänglighetsbegreppet där samtliga trafikslag uppmärksammas. I figuren
nedan redovisas rubrikerna för de olika åtgärder som återfinns inom fokusområdena.
Genomförande
Åtgärderna som föreslås har två genomförandeperspektiv. Många förändringar kan
göras i driftskedet, det vill säga omgående, och syftar till att hantera de parkeringar
som finns och styra användningen. De andra är planeringsförutsättningar och blir
riktlinjer eller projekt på längre sikt. Parkeringstal är en planeringsförutsättning som
griper in i alla stadsprojekt och har tagits fram för cykel och bil. I användandet av
parkeringstal ligger fokus på att se till den sammanvägda tillgängligheten för att hitta
lämplig nivå på antalet platser.
För att genomföra parkeringspolicyn behövs flera olika verktyg, varav det kanske
viktigaste är kunskapen om parkeringssituationen idag och förändringarna på sikt,
sammanfattade i denna underlagsrapport.
4 av 68
Underlagsrapport till parkeringspolicy
Kungsbacka kommun
1.
Varför behövs en parkeringspolicy?
1.1
En långsiktigt hållbar utveckling
För att möjliggöra en hållbar utveckling är ett helhetsgrepp nödvändigt och eftersom
parkeringen har en stor påverkan på de tre hållbarhetsaspekterna, ekologisk, ekonomisk och social hållbarhet, är en policy för parkering motiverad. En hållbar utveckling definieras som ”en utveckling som tillfredsställer dagens behov utan att äventyra
förutsättningarna för kommande generationer att tillfredsställa sina behov”.
Ekologisk hållbarhet – säkerställer god kvalitet på vatten, mark, luft samt biologisk
mångfald. Då tillgängligheten på parkering påverkar färdmedelsval och vägval och
då motorfordonstrafiken har en negativ inverkan på klimatet och miljön påverkar
parkeringen den ekologiska hållbarheten.
Ekonomisk hållbarhet – för att staden ska vara attraktiv, konkurrenskraftig och
skapa förutsättningar för ett varierat näringsliv har parkeringen en viktig roll
eftersom den påverkar tillgängligheten och andra stadskvaliteter.
Social hållbarhet – parkeringen påverkar tillgängligheten och möjligheten för alla
att delta. Den påverkar hälsa och trygghet.
Social
Långsiktig
hållbarhet
Ekonomisk
Ekologisk
Figur 1: De tre aspekterna, ekologisk, ekonomisk och social, inom vilka en långsiktig
hållbarhet är eftersträvansvärd.
Underlagsrapport till parkeringspolicy
5 av 68
Kungsbacka kommun
1.2
Stort behov av en parkeringspolicy i Kungsbacka
Parkeringspolicyn syftar till att underlätta avvägningen mellan olika stadsbyggnadskvaliteter i samband med planeringen. De stadsbyggnadskvaliteter som parkeringen
påverkar och därmed parkeringspolicyn är framförallt tillgängligheten och stadens
attraktivitet, men även trafiksäkerhet, trygghet och miljöpåverkan.
Det saknas idag ett kommunalt processverktyg och en inriktning för hur parkeringsfrågan ska hanteras och hur avvägningar mellan olika kvaliteter ska göras i Kungsbacka kommun. Behovet av en parkeringspolicy är därför stort. Det tydliggörs bland
annat av att parkeringarna i Innerstaden har en prisreglering som inte är trafikreglerande. Parkeringspolicyn ska även fungera som ett stöd i avvägningen mellan olika
parkeringsbehov, till exempel mellan olika användargrupper.
Parkeringspolicyn syftar även till att underlätta diskussionerna kring parkering vid
exploatering av nya bostadsområden. Kungsbacka har valt att inte ha någon parkeringsnorm. Det finns dock ett behov av riktlinjer för hur frågan ska hanteras.
Det finns huvudsakligen två typer av parkeringar i staden – kommunalt- eller privatägda. Dessa huvudgrupper utgör tillsammans förutsättningarna för stadens parkeringssituation. Då fler privata aktörer är på väg in på marknaden i Kungsbacka har
behovet av en gemensam syn på parkeringssituationen mellan kommunen och privata
aktörer uppstått. Diskussioner om framtida parkeringshus i Kungsbacka har ytterligare aktualiserat behovet av en parkeringspolicy.
Intill Kungsbacka centrum är köpcentret Kungsmässan beläget. Detta innebär att det
idag finns en konkurrenssituation mellan Kungsmässan och handeln i Innerstaden.
När parkeringssituationen i Innerstaden ses över måste hänsyn tas till denna situation
och till att Kungsmässans parkeringar är gratis.
En särskiljande förutsättning i Kungsbacka är att Kungsbacka stad är liten i förhållande till både kommunens yta och folkmängd. Det medför att parkeringsbehovet i
staden är förhållandevis stort till stadens storlek och tillgängliga yta.
1.3
Stadsbyggnadskvaliteter
Syftet med parkeringspolicyn är att den ska bidra till att skapa en långsiktigt hållbar
och attraktiv stad. En hållbar utveckling kan uppnås när de tre hållbarhetsaspekterna,
ekologisk, ekonomisk och social, är i balans. Parkeringen påverkar trafiken i staden
och är därmed ett effektivt styrmedel. En sammanfattning av de förutsättningar
parkeringen påverkar görs nedan, förutsättningar hämtade från TRAST (Trafik för en
attraktiv stad).
1.3.1 Stadens karaktär
Stadens karaktär utgörs av den struktur staden har utifrån byggnader, gator, verksamheter, grönområden med mera inklusive stadens parkeringar, till exempel stora
6 av 68
Underlagsrapport till parkeringspolicy
Kungsbacka kommun
markparkeringar. Strukturen utgör tillsammans med det sociala livet, mötesplatser,
kultur och handel stadens karaktär och påverkar stadens attraktivitet.
1.3.2 Trafikens omfattning
Med resor och transport menas omfattningen av trafiken i tid och i rum. Parkeringssituationen påverkar färdmedelsvalet och därmed även antalet resor och transporter
som görs.
1.3.3 Tillgänglighet
Med tillgänglighet menas med den lätthet stadens invånare kan nå önskad funktion.
Tillgängligheten till parkering påverkas både av tid (reglering) och rum (avstånd).
Med tillgänglighet menas den sammanvägda tillgängligheten, det vill säga för samtliga trafikslag tillsammans.
1.3.4 Trygghet
Tryggheten i staden påverkas framförallt av livet i staden. För att en parkering ska
upplevas som trygg är det närvaron av människor som har störst effekt. Det är även
viktigt att gångvägarna till parkeringar ska vara trygga.
1.3.5 Trafiksäkerhet
Trafiksäkerheten påverkas av risken att bli utsatt för en olycka.
1.3.6 Miljö- och hälsopåverkan
Miljöpåverkans storlek påverkas av biltrafikens storlek vilket i sin tur påverkas av
tillgången på parkering, regleringen och informationen om parkeringen.
1.4
Utveckling av Kungsbacka trafiksystem
Parkering är en viktig del av trafiksystemet. Utveckling av parkeringen i Kungsbacka
stad genom en parkeringspolicy ska vara i linje med målsättningarna för utveckling
av trafiksystemet i stort.
För utvecklingen av Kungsbackas trafiksystem har följande utgångspunkter identifierats:
•
En hållbar utveckling
•
Ökad stadskaraktär och täthet
•
Öka attraktiviteten i innerstaden genom att avlasta från biltrafik
•
Gång- och cykelvänlig stad
•
Främja kollektivtrafiken
•
Underlätta för dem som vill pendla kollektivt
•
Kommande satsningar på Valand, Ejdern, Aranäs stadsdel med flera i
Kungsbacka stad
•
Sammanvägd tillgänglighet med gång, cykel, kollektivtrafik och bil
•
Samlad parkering i centrumkärnans utkant.
Underlagsrapport till parkeringspolicy
7 av 68
Kungsbacka kommun
1.5
Avgränsningar
Parkeringarna är en del av den av den totala tillgängligheten till staden. Tillgängligheten påverkas även av kollektivtrafiken. I arbetet med en parkeringspolicy bör
tillgängligheten med samtliga trafikslag ses som en helhet. Men utöver det kommer
kollektivtrafiken inte att studeras inom ramarna för denna policy.
Parkeringspolicyn behandlar parkering för cykel och bil. Parkeringspolicyn gäller för
Kungsbacka stad på ett generellt plan medan situationen i centrum studeras närmare
med konkreta förslag på åtgärder. Avgränsningen för centrum är järnvägen i öster,
Varlavägen i väster och gymnasieskolorna i norr och i söder. Parkeringspolicyn
omfattar både strategi för nyplanering av parkering samt en strategi för hur befintlig
parkeringssituation kan utvecklas.
Figur 2: Geografiska avgränsningar - parkeringspolicyn gäller
för Kungsbacka stad. Kungsbacka centrum som är området i
den inre markeringen detaljstuderas.
8 av 68
Underlagsrapport till parkeringspolicy
Kungsbacka kommun
2.
Övergripande målsättningar
2.1
Vision för parkeringen i Kungsbacka stad
Utifrån identifierade utgångspunkter har en vision för parkeringen i Kungsbacka stad
för år 2020 formulerats. Året 2020 har valts då det är det året Visionen för Kungsbacka och Fördjupad översiktsplan för Kungsbacka stad siktar mot.
I Kungsbacka stad ska det finnas tillgång till en så attraktiv cykelparkering att den bidrar till att cykel blir det naturliga förstahandsvalet
av färdmedel för resor inom Kungsbacka stad. Bilparkeringen i
Kungsbacka ska vara lätt att nå och lätt att förstå för dem som
verkligen behöver bilen. Den stöttar den önskade samhällsutvecklingen och en levande innerstad genom fortsatt god tillgänglighet och
bättre nyttjande av parkeringen som helhet.
2.2
Inriktningsmål för parkeringen i Kungsbacka stad
Ovanstående vision har brutits ned i ett antal inriktningsmål för parkeringssituationen. För att inriktningsmålen ska kunna användas i det dagliga arbetet och för att
de ska vara möjliga att följa upp konkretiseras de i resultatmål som tidsätts.
Tabell 1: Inriktningsmål
Nr
Inriktningsmål
1
Parkering ska stötta en levande, tillgänglig, inre centrumstruktur med
goda miljöförhållanden.
2
Parkering utnyttjas effektivt och har god tillgänglighet i centrum
3
Parkeringens reglering speglar i rimlig utsträckning värdet och kostnaden av platsen
4
Parkering skapar incitament för att gå, cykla och åka kollektivt till och
inom centrum
5
Parkering stöttar utveckling mot att pendla kollektivt framför bilpendling
Inriktningsmålen stäms av efterhand i denna underlagsrapport och bedöms efter
skalan i tabell 2:
Tabell 2: Uppfyllelse av inriktningsmål
Mycket
långt från
Långt från
Underlagsrapport till parkeringspolicy
På rätt väg
Uppfyllt
9 av 68
Kungsbacka kommun
3.
Nulägesbeskrivning
3.1
Metod
För att kunna uppnå formulerade mål och på sikt visionen krävs åtgärder. Det är
därför nödvändigt att känna till nuläget för att kunna identifiera vilka åtgärder som
vidtas. Kartläggningen har gjorts genom studier av verkligheten och genom insamling av information och kunskap om parkering i Kungsbacka.
3.1.1 Parkeringsstudie
För att kartlägga nuläget av parkeringssituationen i centrum genomfördes en parkeringsstudie 2011. Syftet med parkeringsstudien var att ta reda på beläggning och
omsättning på parkeringsanläggningarna i centrum vid olika tidpunkter. Parkeringsstudien omfattade endast parkeringarna i centrum inklusive Kungsmässan och
genomfördes under två dagar i maj. Inventeringen gjordes genom att registrera delar
av parkerade bilars registreringsnummer vid ett antal tillfällen under de två dagarna.
Parkeringsstudien omfattade även en kontroll av beläggningen på cykelparkeringarna
i centrum.
Parkeringsstudien i sin helhet finns sammanställd i två PM, Parkeringsstudie Kungsbacka centrum och Parkeringsstudie Kungsmässan.
3.1.2 Insamling av information och kunskap
Parkeringssituationen kartlades vidare genom att samla in information och kunskap
från de som verkar i staden. För att göra det genomfördes tre workshops med fastighetsägare och Innerstadsbolaget samt en med kommunala tjänstemän och parkeringsvakter. Under de olika träffarna gjordes korta presentationer kring idéer om
vision och inriktningsmål, nuläge och förslag på åtgärder och riktlinjer. Under och
efter presentationerna fick deltagarna möjlighet att framföra synpunkter och idéer
och diskussioner fördes kring hur en framtida situation kan se ut.
10 av 68
Underlagsrapport till parkeringspolicy
Kungsbacka kommun
3.2
Cykelparkering i centrum
3.2.1 Lokalisering och antal
Cykelparkeringen i Kungsbacka centrum har inventerats. I figur 3 redovisas antal
parkeringar per inventerad anläggning.
Kungsmässan
48
14
32
24
10
74
24
Kommunhuset
Resecentrum
26
192
120
18
16
Innerstaden
8
17
Lindens torg
50
Aranäs
280
120
40
Figur 3: Inventerade cykelparkeringar
Underlagsrapport till parkeringspolicy
11 av 68
Kungsbacka kommun
3.2.2 Beläggning cykelparkering – resultat från parkeringsstudien
Beläggningen på cykelparkeringarna i Kungsbacka centrum studerades under parkeringsstudien med resultatet som redovisas i figur 4 och 5.
Beläggning cykelparkering
500
400
300
200
100
0
Aranäsgymnasiet
Innerstaden
Kommunhuset
Summa av Antal parkeringar
Kungsmässan
Lindens torg
Resecentrum
Summa av Antal parkerade cyklar
Figur 4: Beläggning på cykelparkeringar i Kungsbacka centrum torsdag 19 maj
klockan 14
Cykelparkeringen vid resecentrum är fullbelagd (figur 5). På den östra sidan om
resecentrum är den till och med överfull (figur 6). Övrig ordnad cykelparkering i
centrum har utrymme för fler cyklar.
12 av 68
Underlagsrapport till parkeringspolicy
Kungsbacka kommun
Kungsmässan
38%
92%
Resecentrum
Kommunhuset
52%
54%
Innerstaden
Lindens torg
36%
Cykelparkering
Kungsbacka centrum
Beläggning 19 maj kl. 14
Aranäs
19%
Genomsnittlig beläggning: 51 %
Figur 5: Beläggning på cykelparkering i centrum
Underlagsrapport till parkeringspolicy
13 av 68
Kungsbacka kommun
Figur 6: Överfull cykelparkering öster om resecentrum
Figur 7: Full cykelparkering väster om
resecentrum
Figur 8: Ordnad cykelparkering på Stortorget
14 av 68
Underlagsrapport till parkeringspolicy
Kungsbacka kommun
Framtiden
Nuläge
3.2.3
Synpunkter från workshop
Kommuntjänstemän/Parkeringsvakter
Fastighetsägare/Innerstadsbolaget
Det finns inte tillräckligt med ordnade cykelparkeringar i centrum. På grund av fullbeläggningen och på grund av att det saknas
cykelparkeringar på vissa platser ”vildparkeras” det på till exempel trottoarer.
Cykelparkeringen måste uppmärksammas och byggas ut. Om fler ska
cykla och färre köra bil måste bra
alternativ först finnas.
Det konstaterades att tak saknas på de flesta
cykelparkeringarna. Det ansåg även finnas ett
problem med skrotcyklar i cykelställen, vilket
ger ett tråkigt intryck.
I centrum föreslogs prioriteringsordningen
vara:
1. Fotgängare
2. Cykel
3. Kollektivtrafik
4. Bil
Cykelparkeringen som byggs ska vara
attraktiv, det ska vara möjligt att låsa
fast cykel och hjälm. Någon föreslog
cykelhus som det krävs kort för att
komma in i.
Gång och cykel är hållbara transportsätt och
är dessutom hälsosamma och bör därför
prioriteras.
Möjlighet att kunna duscha på jobbet
är en förutsättning för att cykling till
jobbet ska vara ett alternativ.
Det behövs bättre målning och skyltning för
cykel. Många cykelbanor tar slut när de når
innerstaden, vilket gör att cykling då i stället
sker på trottoaren.
Ett förslag var att arbetsgivare kan
erbjuda förmånscykel likväl som förmånsbil, samt parkeringsplats, service
och hjälm.
Underlagsrapport till parkeringspolicy
15 av 68
Kungsbacka kommun
3.3
Bilparkering i centrum
3.3.1
Lokalisering, antal och reglering
Figur 9: Parkeringsplatser och reglering
16 av 68
Underlagsrapport till parkeringspolicy
Kungsbacka kommun
Det totala antalet parkeringsplatser som parkeringsstudien avser är 3171. Platserna är
fördelade per reglering enligt figur 10.
Antal parkeringsplatser per reglering i
centrum inkl Kungsmässan
15 min
30 min
1 tim
2 tim
3 tim
4 tim
dagtid annars, 3 tim
24 tim
1193
1041
516
257
68
20
61
15
Summa
Figur 10: Antal parkeringsplatser i centrum, inklusive Kungsmässan, redovisade per
reglering
Det totala antalet parkeringsplatser i centrum, exklusive Kungsmässan, är 2054
platser och är fördelade per reglering enligt figur 11.
Antal parkeringsplatser per reglering i
centrum exkl Kungsmässan
15 min
30 min
1 tim
2 tim
4 tim
24 tim
1193
516
257
68
5
15
Summa
Figur 11: Antal parkeringsplatser i centrum, exklusive Kungsmässan, redovisade per
reglering
Underlagsrapport till parkeringspolicy
17 av 68
Kungsbacka kommun
3.3.2 Tillståndsparkering
I Kungsbacka finns möjlighet för innehavare av fordon som enligt Kungsbackas
definition klassas som miljöfordon att söka parkeringstillstånd och därmed befrias
från parkeringsavgift på allmänna parkeringsplatser. Kungsbacka kommun vill på så
vis uppmuntra användandet av miljöfordon. Det finns 1198 miljöbilstillstånd i
Kungsbacka (oktober 2010).
För de som har butik eller verksamhet i centrum kan tillstånd för så kallad nyttoparkering utfärdas. För att ett sådant tillstånd ska utfärdas måste fordonet användas i
stor utsträckning och vara av avgörande betydelse för verksamheten. Ett tillstånd
kostar 2000 kr/år och 250 kr/månad. Det finns 68 stycken utfärdade tillstånd för
nyttoparkering i Kungsbacka centrum (oktober 2010).
Personer som är boende i centrum har möjlighet att lösa tillstånd för boendeparkering
som innebär fri parkering i 14 dagar. Det gäller endast på kommunens parkeringsplatser som är tidsreglerade till 12 timmar eller mer och avgiftsbelagda till max
1 kr/tim. För att ha rätt till boendeparkering ska man vara folkbokförd på en adress
inom parkeringsområdet, vara antingen ägare till bilen eller vid tjänstebil genom
arbetsgivare ha rätt till parkeringstillstånd. På boendekortet anges registreringsnumret för att undvika att de överlåts. Ett boendekort kostar 600 kr/år och det finns
334 stycken utfärdade boendekort (oktober 2010).
Det finns 1300 personer i Kungsbacka kommun med tillstånd att parkera på parkeringsplatser avsedda för rörelsehindrade (oktober 2010).
3.3.3 Parkering Resecentrum
En undersökning om parkering vid Kungsbacka Resecentrum genomfördes i december 2008 på initiativ av Kungsbacka kommun, där destination, färdmedelsval och val
av parkeringsanläggning studerades för resande med fjärr- och regiontåg. För de som
reser med tåg från Kungabacka Resecentrum är den enskilt vanligaste destinationen
Göteborg och majoriteten av tågresenärerna är regelbundna pendlare.
Av dessa tågresenärer kommer cirka 45 procent med bil, varav drygt hälften parkerar, resterande blir avsläppta. Det är cirka 30 procent som kommer till Kungsbacka
Resecentrum till fots och drygt 10 procent som cyklar och nästan lika många som
kommer med buss.
Den vanligaste parkeringsplatsen för dem som parkerar är pendelparkeringen, följt av
Järnvägsgatan och Varla parkering. Dessa tre parkeringsanläggningar tillsammans
används av cirka 70 procent av resenärerna som parkerar sin bil. Knappt var tionde
av tågresenärerna som parkerar sin bil parkerar vid stadshuset.
Öresundstågen har cirka 800 påstigande resenärer varje dag medan Pendeltåget har
cirka 2000 påstigande resenärer.
18 av 68
Underlagsrapport till parkeringspolicy
Kungsbacka kommun
3.3.4 Bilinnehav
Behovet av parkering har ett samband med bilinnehavet hos hela kommunens invånare. Kungsbackas låga andel boende i Kungsbacka stad jämfört kommunen tros vara
en faktor som bidrar till att bilinnehavet i kommunen är relativt stort jämfört med
bilinnehavet i hela Sverige och i andra kommuner, se figur 12. Det är i en kommun
med många boende på landsbygden svårt att skapa en effektiv kollektivtrafik.
Kungsbacka stad har därför många invånare som kommer till staden i bil och det är
en viktig utgångspunkt vid planering av parkering. Bilinnehavet har dock varit konstant i Kungsbacka de senaste fem åren samtidigt som invånarantalet har ökat med
drygt 5 procent.
Bilinnehav
Invånare
Bilar per 1000
invånare
Kungsbacka
73 938
511
Alingsås
37 515
467
Falköping
31 419
512
Göteborg
507 330
343
Härryda
34 007
466
Kungälv
40 727
515
Lerum
38 301
467
Mölndal
60 381
437
Varberg
57 439
513
Partille
34 382
414
I riket
9 340 682
461
Figur 12: Bilinnehav i Sverige samt i ett antal kommuner år 2009 (SCB)
3.3.5 Parkering och gångavstånd i centrum
Att det totala antalet parkeringsplatser motsvarar den totala efterfrågan är inte relevant om parkeringarna inte är rätt lokaliserade. Det betyder att gångavståndet avgör
var du är beredd att parkera. Hur långt du är beredd att gå avgörs i sin tur av hur långt
ärendet är. Det betyder att de som ska parkera under en betydande tid kan acceptera
ett längre gångavstånd.
Den som gör ett kort ärende i Innerstaden behöver därför de parkeringsplatser som
har det kortaste avståndet till aktuell målpunkt medan de som ska arbeta kan acceptera ett avsevärt mycket längre avstånd. I figur 13 återfinns en sammanställning av
fågelavstånden mellan parkeringsanläggningar och målpunkter i Kungsbacka.
Hur långt det acceptabla gångavståndet är påverkas av fler parametrar utöver det faktiska avståndet och ärendets längd. Det påverkas bland annat av den gåendes kapacitet, gångvägens lutning, gångvägens attraktivitet (till exempel kantad av butiker),
trygghet och säkerhet, traditioner i staden samt om det finns alternativa resmål där
gångavståndet är kortare.
Underlagsrapport till parkeringspolicy
19 av 68
Kungsbacka kommun
Utan att ta hänsyn till ovanstående parametrar kan acceptabelt gångavstånd för olika
användargrupper anses vara ungefär följande:
•
•
•
Boende i stadskärnan
Besökare stadskärnan
Arbetspendlare stadskärnan
300 meter
300 meter
400-700 meter
Genom att jämföra dessa generella värden med figur 13 tydliggörs på ett översiktligt
sätt vilka parkeringar som kan användas till vilka målpunkter och av vilka användargrupper.
Figur 13: Ungefärligt gångavstånd mellan parkeringar och målpunkter
i Kungsbacka centrum.
20 av 68
Underlagsrapport till parkeringspolicy
Kungsbacka kommun
3.3.6
Beläggning och omsättning på parkeringsplatserna – resultat parkeringsstudien
Utifrån genomförd parkeringsstudie har beläggningen på samtliga bilparkeringsplatser i centrum sammanställts. Då beläggningen sammantaget var som högst såg
situationen ut som figur 14 visar.
Figur 14: Max beläggning, fredag 27 maj klockan 12
Underlagsrapport till parkeringspolicy
21 av 68
Kungsbacka kommun
Maxbeläggningen under studien inträffade klockan 12 på fredagen (fredag efter
löning). Medelbeläggningen för hela centrum var då 75 procent (77 procent inklusive
Kungsmässans parkeringar). I figur 14 redovisas beläggning per parkering (delzon).
Samtliga beläggningsresultat redovisas i bilaga 1 till PM Parkeringsstudie Kungsbacka centrum.
Över dygnet varierar beläggningen i centrum och på Kungsmässans parkering som
figur 15 visar. Genom att särskilja centrum och Kungsmässan från varandra tydliggörs att beläggningen är relativt lika i centrum under torsdag och fredag. På
Kungsmässan var däremot beläggningen avsevärt högre på fredagen än torsdagen.
Beläggningen var som högst vid lunchtid på fredag i centrum medan den var som
högst klockan 15 på Kungsmässan då den var 85 procent.
Figur 15: Beläggning i centrum inklusive Kungsmässan
En studie av beläggningen per reglering har gjorts för 2-timmarsparkeringar Innerstaden och för 24-timmarsparkeringar för dels norra delen av centrum och dels för
södra delen av centrum. Beläggningen på 2-timmarsparkeringar i Innerstaden
(Stortorget, Hamntorget, Lindens torg, Badhusparken och gatuparkeringar) visade sig
som mest vara fylld till 75 procent på fredagen klockan 12, medan medelbeläggningen var cirka 60-65 procent.
På 24-timmarsparkeringarna i norr var beläggningen cirka 80-85 procent, det vill
säga nästan fullbelagt. I söder var beläggningen däremot cirka 60-70 procent dagtid
och det fanns sammantaget cirka 200 platser lediga när beläggningen var som högst.
22 av 68
Underlagsrapport till parkeringspolicy
Kungsbacka kommun
Med omsättning avses en analys av hur länge fordon står parkerade. Utifrån den tid
som fordonet står parkerat definieras det också som att tillhöra en viss användargrupp. De användargrupper som definierats är boende, verksamma, ärende och
längre ärende/besök. Hur stor andel av de parkerade fordonen de olika användargrupperna utgör samt när de parkerar har sammanställts för torsdagen och fredagen
för samtliga parkeringar i centrum och återfinns i figur 16 och 17. Under torsdagen är
det som flest cirka 900 verksamma som parkerar vilket är 100 fler jämfört med fredagen. Antalet ärendeparkerare är cirka 250-300 under torsdag och nästan det dubbla
under fredag, cirka 500.
Parkerade användare per tidpunkt, torsdag
1600
1400
1200
1000
Antal parkerade
800
fordon
600
Ärende
Ärende (långt)
Verksam
400
Boende
200
0
6
8
10
12
15
17
19
Klockan
Figur 16: Storlek på användargrupper per tidpunkt på torsdag
Parkerade användare per tidpunkt, fredag
1600
1400
1200
1000
Antal parkerade
800
fordon
600
Ärende
Ärende (långt)
Verksam
400
Boende
200
0
8
10
12
15
17
Klockan
Figur 17: Storlek på användargrupper per tidpunkt på fredag
Underlagsrapport till parkeringspolicy
23 av 68
Kungsbacka kommun
Det totala utbudet av parkering för korttidsanvändare (2-timmarsparkeringar)
matchar efterfrågan väl vid en jämförelse mellan tillgång och efterfrågan. Tillgången
på långtidsparkeringar (24-timmarsparkeringar), enbart sett till antal och inte geografiskt läge, är god med en buffert på cirka 200 platser.
Analyserna visar dock att ärendeparkering (cirka 15-20 procent) även sker på
parkering huvudsakligen avsedda för verksamma/boende. Verksamma parkerar också
på parkeringar avsedda för ärendeparkering. Cirka 10-20 procent av antalet tillgängliga 2-timmarsparkeringar utnyttjas under torsdagen för långa ärenden, av verksamma och boende. Problemet finns både i Innerstaden och i övriga centrum. Situationen är liknande på fredagen men då är det cirka 100 fler ärendeparkerare som står
på 2-timmarsparkeringarna.
Generellt sett finns det lediga bilparkeringsplatser i centrum – även under maxbeläggning. Det finns lediga korttidsparkeringar i innerstaden men känsligheten för
gångavstånd är stor och beläggningen varierar tydligt med avståndet från Stortorget.
Det är tydligt att det är större efterfrågan på parkeringar i norra centrum jämfört med
södra centrum, som helhet sett. På enskilda parkeringar kan efterfrågan också vara
stor i södra centrum. Beläggningen varierar stort mellan avgiftsbelagda och avgiftsfria parkeringar i södra centrum vilket visar på känsligheten för att erlägga en avgift
gentemot att inte göra det.
Det fanns en del felparkerande, utanför rutor etc, i södra centrum. Parkeringen närmast Aranäs gymnasium kunde vara överfull samtidigt som det fanns lediga avgiftsfria
parkeringsplatser inom relativt kort gångavstånd.
Utbudet av parkeringsplatser tillgodoser både torsdagens och fredagens användning
men användningen av 2-timmars- och 24-timmarsparkering kan matchas bättre mot
reglering och behov. Efter omsättningsanalyserna kan det även konstateras att
besökande på Kungsmässan också besöker övriga centrum och gör det med bil. Det
omvända gäller också.
24 av 68
Underlagsrapport till parkeringspolicy
Kungsbacka kommun
Nuläge
3.3.7
Synpunkter från workshop
Kommuntjänstemän/Parkeringsvakter
Fastighetsägare/Innerstadsbolaget
Det finns gott om bilparkeringar i Kungsbacka.
Men ”alla” vill parkera på Stortorget, varför det
snabbt blir fullbelagt på Stortorget.
Det finns gott om bilparkering i Kungsbacka centrum. Det går alltid att hitta en
p-plats.
Alla långtidsparkeringar är fullbelagda –
pendelparkeringen vid Resecentrum, Valand,
Ejdern, polishuset och Aranäs stadsdel.
Parkeringssituationen varierar i olika
bostadsområden, vilket beror på att
parkeringsnormen varierar.
Det är både pendlare till Göteborg och pendlare som ska söderut som använder långtidsparkeringarna i centrum. Detta trots att de som
ska till Göteborg har möjlighet att parkera och
ta pendeltåget från Hede station, vilket ansågs
vara ett problem att de inte gjorde.
Det är för billigt att parkera i centrum,
det vill säga att taxan inte styr hur länge
man parkerade.
Parkeringarna är självreglerande, ju fler parkeringar det finns desto fler bilar, ju färre
parkeringar desto färre bilar.
Verksamma i Kungsbacka använder till
viss del p-platser i bästa läget, vilket i
stället borde vara för besökare.
I Kungsbacka är de faktiska avstånden inte
stora, men på grund av ”tråkiga” gångvägar,
ansåg deltagarna att de upplevs som långa.
I Kungsbacka är acceptansen för längre
gångavstånd mellan parkering och
målpunkt mycket liten.
Tidsregleringen på Stortorget ansågs vara bra
men det ansågs behöva vara dyrare för att öka
omsättningen och därmed bättre svara mot
efterfrågan.
I stort ansågs efterlevnaden av regleringen
vara god. Parkeringsvakterna berättade dock
om att de har så kallade ”stamkunder” vilka
har satt i system att felparkera och ta parkeringsböterna i stället för att betala avgiften.
Underlagsrapport till parkeringspolicy
25 av 68
Kungsbacka kommun
3.4
Analys av nuläge och avstämning inriktningsmål
En övergripande analys av resultaten från beläggningsstudien redovisas i figur 18.
EFTERFRÅGAN PÅ LÅNGTIDSPARKERING FRÅN
VERKSAMMA OCH PENDLARE
ÖVERSTIGER UTBUD
LEDIG ÄRENDEKAPACITET I
YTTRE INNERSTADEN
LEDIG KAPACITET FÖR
ÄRENDE OCH VERKSAMMA
PARKERINGSBUFFERT
FÖR VERKSAMMA
Figur 18: Översiktlig analys av nuläget
26 av 68
Underlagsrapport till parkeringspolicy
Kungsbacka kommun
En samlad bedömning av nuläget, beläggningsstudie och input från workshops med
mera, i förhållande till de uppställda målen redovisas i tabell 2.
Tabell 3: Bedömning av måluppfyllelse för nuläget
Nr
Inriktningsmål
1
Parkering ska stötta en levande, tillgänglig, inre
centrumstruktur med goda miljöförhållanden.
2
Parkering utnyttjas effektivt och har god
tillgänglighet i centrum
3
Parkeringens reglering speglar i rimlig
utsträckning värdet och kostnaden av platsen
4
Parkering skapar incitament för att gå, cykla
och åka kollektivt till och inom centrum
5
Parkering stöttar utveckling mot att pendla
kollektivt framför bilpendling
Bedömning av nuläge
Effektivitet
God tillgänglighet
Tabell 4: Uppfyllelse av inriktningsmål
Mycket
långt från
Långt från
Underlagsrapport till parkeringspolicy
På rätt väg
Uppfyllt
27 av 68
Kungsbacka kommun
4.
Trender och utveckling i omvärlden
4.1
Övergripande trender – megatrender
Göteborgs stad har genomfört en omvärldsanalys och däribland sammanställt
globala trender, tio megatrender 1, som
påverkar oss under de kommande 10-15
åren. I korthet är trenderna Åldrande
befolkning, Globalisering, Teknologiutveckling, Ökat välstånd, Individualisering, Kommersialisering, Hälsa och
miljö, Acceleration, Nätverkande och
Urbanisering.
Av särskild relevans för en parkeringspolicy är trenderna att vi blir allt äldre, att
vi får det bättre ställt, att hälsa och miljö
blir allt viktigare och att vi bosätter oss
allt mer i städer.
Figur 19: Megatrender med koppling till
4.2
Kungsbacka och parkering
Göteborgsregionens
utveckling
I likhet med de globala trenderna fortsätter urbaniseringen i Sverige och på senare tid
med stort fokus på regioner med storstadens drivkraft och betydelse för regionens
utveckling. För att förbättra möjligheterna till arbete och tillväxt är ambitionen att
arbeta med regionförstoring som en väg till en större arbetsmarknad. Göteborgsregionen har inte lyckats lika väl som Stockholms- och Öresundsregionen i denna
målsättning.
Den politiska inriktningen i Göteborgsregionen är nu tydlig med satsningen på
regionförstoring. Målsättningen är att regionen ska utvecklas till kärna och längs
huvudstråk. Huvudstråken har järnvägen och pendlingsmöjligheterna med kollektivtrafik som bärande idé och satsningen på detta genomförs bland annat inom ramen
för K2020 och Västsvenska infrastrukturpaketet.
4.3
Staden som mötesplats och identitetsbärare
Staden och stadskärnan har under en längre tid varit i fokus för samhällsutveckling
och central i diskussionen för en hållbar utveckling. Staden, stadsrummet och gaturummet har fått betydelse för identitet och sammanhang för medborgare, besökare
och politiska viljeriktningar. Konkurrensen om gaturummet har ökat och användning
av gaturummet som renodlat transportrum med plats för parkering är allt mer sällsynt
i stadskärnor.
1
28 av 68
Megatrenderna är framtagna av Institutet för framtidsforskning i Köpenhamn.
Underlagsrapport till parkeringspolicy
Kungsbacka kommun
4.4
Miljöfokus och trafikens utveckling
Medvetenheten om miljöns betydelse för vår livsstil och vice versa kommer öka när
klimatförändringar och samhällsdebatten fortsätter att förändras. Ett steg för att påverka och förändra biltrafikens miljöpåverkan är införande av trängselskatt i Göteborg. Samtidigt ökar behovet av resor när arbetsmarknaden utökas geografiskt och
möjligheterna till resor förbättras. En rimlig slutsats är att resandet som helhet kommer att öka och att ökningen kommer att fördelas både på kollektivtrafik och på biltrafik.
4.5
Cykelns potential som transportmedel
Cykelresande har slagit igenom i den nationella politiken som en betydelsefull del i
en utveckling mot ett mer hållbart transportsystem. Det finns en samsyn bland aktörer och intressenter om att satsningar på cykel skapar förutsättningar att ersätta korta
bilresor och att detta innebär betydande vinster för samhället och medborgarna. Cykling är betydligt mer energieffektivt per personkilometer och en ökad andel cykelresor har positiva effekter på trängsel, buller, partiklar och bidrar till en effektivare
markanvändning. Sedan bilismens framväxt på 1960- och 70-talen har bilen varit
norm för stadsbyggandet. I dagsläget är det dock svårt att göra plats för mer biltrafik
i stadskärnorna och normen håller därför på att ändras. Utvecklingstrenden inom
stadsplanering är att förtäta stadskärnorna vilket förbättrar förutsättningarna att använda cykeln som färdmedel.
En trend i samhället är att värna om hälsan. Den hälsosmarta cyklisten anser att cykling till arbetet ger gratis träning vilket lett till en trend med ökad cykelpendling.
Cyklingen bidrar till en förbättrad hälsa då fysisk aktivitet minskar risken att dö i
förtid och sänker antalet vårdtillfällen. Då cykeltrafikanten är oskyddad måste ökad
cykling utvecklas på ett säkert sätt.
För ökad cykling är ett sammanhängande cykelnät, tillsammans med tillgång på
cykelparkering, grundläggande förutsättningar. En åtgärd som flera städer i och utanför Sverige har genomfört är att införa lånecykelsystem. I Göteborg kallas systemet
Styr och Ställ. Ett lånecykelsystem innebär att ett antal cykelstationer anläggs runt
om i staden på strategiska platser, såsom resecentrum, centrum, stora arbetsplatser
med mera. Den som vill använda cyklarna löser ett abonnemang och kan sedan cykla
mellan de olika stationerna. Ett lånecykelsystem är ett bra komplement till kollektivtrafiken.
Under senare år har många kommuner tagit fram en särskild cykelkarta. Cykelkartan
är ofta gratis och delas ut till kommunens invånare för att informera om var det är
tänkt att de ska cykla. Digitala cykelreseplanerare finns att hitta på internet och på
flera större kommuners hemsidor, bland annat Stockholm och Göteborg. I dessa
matas start och målpunkt in och närmaste väg ritas ut på en karta. Information om
cykelparkeringar, lånecyklar och cykelserviceplatser kan även fås. Det är även
möjligt att välja vilken typ av resa som önskas: lättsam eller kraftfull, mycket cykelväg eller kortaste väg.
Underlagsrapport till parkeringspolicy
29 av 68
Kungsbacka kommun
Det finns exempel på städer som har lyckats ta till vara på cykelns potential som
transportmedel. Ett exempel på det är Houten i Holland med 30 000 invånare. Infrastrukturen är helt planerad utifrån cykeln som transportmedel. Staden har ett utmärkt
nät av gång- och cykelbanor omgivna av en ringled för biltrafiken. För att ta sig från
en punkt till en annan i staden är det betydligt genare att använda gång- och cykelnätet än bilnätet. Cykeln har också alltid företräde framför bilen. Andelen cykeltrafik
är 52 procent samtidigt som trafiksäkerheten för cyklister är god jämfört med andra
städer i Holland.
Ett annat exempel är staden Odense i Danmark som genomförde ett femtiotal cykelåtgärder runt år 2000. Utvärderingar har visat att cyklingen har ökat med 24 procent
efter genomförd satsning. Av de nya cykelresorna görs hälften av tidigare bilister.
Totalt sett görs var fjärde resa med cykel. Trots att andelen cykelresor har ökat kraftigt har antalet personskador bland cyklister minskat med 20 procent jämfört med
före satsningen. Folkhälsan har dessutom förbättrats genom satsningen.
30 av 68
Underlagsrapport till parkeringspolicy
Kungsbacka kommun
5.
Framtida utveckling i Kungsbacka
5.1
Kommunala planer
En samlad vision för den långsiktiga utvecklingen av kommunen har tagits fram för
att markera åt vilket håll utvecklingen ska gå och beslutades av kommunfullmäktige
den 13 oktober 2005. I visionen står det bland annat att Kungsbacka ska utvecklas till
en ekologiskt, ekonomiskt och socialt hållbar stad.
Fördjupade översiktsplan för Kungsbacka stad antogs av kommunfullmäktige 200906-16 och ska vara ett stöd i planeringen i mellan tio och femton år framöver. Planerade utbyggnader enligt den fördjupade översiktsplanen av bostads- och verksamhetsområden framgår av figur 20.
Invånarantalet i Kungsbacka kommun år 2010 är cirka 74 000 personer, varav cirka
18 000 bor i Kungsbacka stad som är centralort i kommunen. Enligt kommunens
vision ska Kungsbacka stad få en starkare ställning då endast en fjärdedel av kommunens invånare bor där idag. Kungsbacka ska bli ett framträdande nav i kommunen
samt få en ökad stadskaraktär. För att öka stadens tyngd krävs en långsiktig utveckling av såväl bostadsbyggande, infrastruktur, näringsliv och kommunikationer som
satsning på sociala och kulturella kvaliteter.
Den fördjupade översiktsplanen är inriktad på 25 000 invånare i Kungsbacka stad.
I centrum kommer Valand att byggas ut med bostäder och förändras avsevärt mot
idag. Det planeras ske på kort sikt. På längre sikt, till år 2020-2025, är nästa stora
förändring utbyggnaden av Ejdern och Aranäs stadsdel. Det tillför ett stort antal
bostäder och förtätar centrum.
Underlagsrapport till parkeringspolicy
31 av 68
Kungsbacka kommun
Figur 20: Plankarta från fördjupad översiktsplan Kungsbacka stad
32 av 68
Underlagsrapport till parkeringspolicy
Kungsbacka kommun
5.2
Handel och arbetsmarknad
Marknaden för handel med dagligvaror och sällanköpsvaror har goda möjligheter till
expansion på grund av förväntat stark marknadstillväxt. Handelns utredningsinstitut
har i en handelsutredning för Kungsbacka,
daterad februari 2011, konstaterat att en
stark befolkningstillväxt i kombination
med stigande inkomster ger en marknadstillväxt som förväntas vara högre än
Göteborgsregionen och riket som helhet.
Kungsmässan och Innerstaden kommer att
få ta del av denna tillväxt som också
innebär ökat tryck på god tillgänglighet för
besökande till Kungsbacka centrum.
I nuläget pendlar drygt hälften av alla förvärvsarbetande i Kungsbacka kommun till
en arbetsplats utanför kommunen. Med
fortsatt hög befolkningstillväxt kommer utpendlingen troligen öka i motsvarande
grad. Kollektivtrafiken kommer vara en del
av trafiksystemet som hanterar pendlingsresorna och det kommer att öka behovet av
god tillgänglighet till Resecentrum och
Hede station.
Underlagsrapport till parkeringspolicy
Figur 21: Fakta om handel och
arbetsmarknad i Kungsbacka
33 av 68
Kungsbacka kommun
5.3
Förändringar av parkeringsutbudet
I Kungsbacka centrum planeras nya parkeringsanläggningar, se tabell 3 och figur 22.
I Valand kommer ett parkeringshus att anläggas inom detaljplanen för kvarteret.
Parkeringshuset kommer att omfatta cirka 350 allmänna platser, varav cirka 200
platser ersätter tidigare markparkering på Valand. Övriga 150 platser är besöksparkering för att kunna möta nya parkeringsbehov inom kvarteret när det exploateras.
Inom Ejdern har 90 platser tillkommit efter beläggningsstudien. Inom kvarteret planeras också ett nytt parkeringshus i samband med exploatering av kvarteret. I Aranäs
stadsdel planeras ett parkeringshus för Aranäs stadsdel och sommaren 2011 öppnades
här också en ny markparkering med cirka 70 platser.
Kungsmässan planerar 300 nya parkeringsplatser på platsen där Statoil finns idag.
I samband med utbyggnad av Resecentrum kommer pendelparkeringen i den norra
delen av Resecentrum att utgå.
Under 2013-2014 kommer 400 platser att byggas ut på den östra sidan av järnvägen
vid Hede station.
Tabell 5: Möjliga förändringar av parkeringsutbudet i centrum och Hede
Anläggning
Förändring
Antal platser
Tidplan
Aranäs stadsdel
Ny mark-p
+70
Juli 2011
Innerstaden
Torg-p minskar
-60
Hösten 2011
Innerstaden
Torg-p ökar
+20
Vår 2012
Resecentrum
Befintlig p utgår
-85
2013-14
Kungsmässan
Ny mark-p
+300
2012-13
Valand
Nytt p-hus
+350
2015
Valand
Mark-p utgår
-200
2013
Ejdern
Tillfällig mark-p*
+150
prel. 2013
Ejdern
Nytt p-hus
+150
prel. 2020
Ejdern
Mark-p utgår
-150
prel. 2020
Aranäs stadsdel
Nytt p-hus
+200
prel. 2020
Aranäs stadsdel
Mark-p utgår
-200
prel. 2020
Hede pendel-p
Ny mark-p
+400
2013
* tills nytt p-hus på Valand är på plats
34 av 68
Underlagsrapport till parkeringspolicy
Kungsbacka kommun
Kungsmässan
Mark-P 300 pl
(2012)
Mark-P utgår
85 pl
(2013-2014)
Valand: P-hus
ersätter mark-P
350pl (2015)
Ejdern: P-hus
ersätter mark-P
150pl (2020)
Stortorget: Mark-P
utgår 40pl (2011)
Tillkommande
Mark-P 70 pl
(juli -11)
Ändrat utbud
Aranäs stadsdel: P-hus
ersätter mark-P
200pl (2020)
Tillkommande
utbud
Utbud som
utgår
Figur 22: Planerade samt möjliga förändringar av parkeringsutbudet
Underlagsrapport till parkeringspolicy
35 av 68
Kungsbacka kommun
6.
Sammanfattande analys och slutsats för
parkering
6.1
Kungsbacka Stad förtätas och får bättre förutsättningar för cykel
och kollektivt resande
Kommunen planerar för tillväxt och har haft en mycket stark befolkningsutveckling
under de senaste tio åren. Genom en tydlig satsning på expansion av Kungsbacka
stad ökar möjligheterna till en hållbar tillväxt. En ökad täthet i staden ger ökade möjligheter att gå och cykla till sin målpunkt och för att få god effekt av detta är det
viktigt att skapa en gång- och cykelvänlig stad. Det ger också bra förutsättningar för
dem som pendlar att använda tåg som färdmedel.
Figur 23: Planerade större utbyggnader i Kungsbacka stad
36 av 68
Underlagsrapport till parkeringspolicy
Kungsbacka kommun
6.2
Utvecklingen av centrum och den övriga staden kräver
samverkan
För en utveckling i samklang med omvärld, lokalt näringsliv och kommunal förvaltning krävs fortsatt samverkan kring parkeringsfrågor.
Exploatering av privata aktörer med behov av intäkter från parkeringsanläggningar
skapar ett omvandlingstryck på den kommunala parkeringen. Dels kommer förändringar av parkeringsutbudet i centrum med nya parkeringshus skapa denna situation,
men också exploatering av bostäder utanför centrum. Nya bostadsområden med
gemensamma parkeringsanläggningar som har en avgiftsnivå på 200-300 kronor per
månad har svårt att konkurrera med omgivande gatuparkering som är gratis.
För att nya parkeringshus ska ha en möjlighet att konkurrera med markparkeringen
på Kungsmässan och i Innerstaden måste avgiftsnivåerna i parkeringshuset sättas
därefter, alternativt måste markparkeringarna avgiftsbeläggas eller avgiftsnivåerna
höjas.
Underlagsrapport till parkeringspolicy
37 av 68
Kungsbacka kommun
6.3
Cykelparkering i centrum
I figur 24 redovisas en sammanfattning av efterfrågan och utbud av cykelparkering.
Figur 24: Utbud och efterfrågan av cykelparkering
38 av 68
Underlagsrapport till parkeringspolicy
Kungsbacka kommun
Standarden på cykelparkeringarna i centrum är på flera ställen låg. Trasiga och
oattraktiva cykelställ gör att många parkerar sina cyklar utanför de ordnade cykelparkeringarna, bland annat på trottoarer. En annan bidragande orsak till att cykelparkeringen sker utanför de ordnade parkeringarna är att det saknas ordnad cykelparkering nära målpunkter. Utseendet på cykelparkeringarna varierar och en större
enhetlighet kan signalera högre status och tydligare ge cykeln plats i gaturummet.
Underlagsrapport till parkeringspolicy
39 av 68
Kungsbacka kommun
Figur 25: Cykelparkeringar i centrum
40 av 68
Underlagsrapport till parkeringspolicy
Kungsbacka kommun
I figur 26 redovisas en analys målpunkternas lokalisering relativt cykelnät- och
parkeringar.
Figur 26: Cykelnät- och parkering samt målpunkter i centrum
Underlagsrapport till parkeringspolicy
41 av 68
Kungsbacka kommun
6.4
Bilparkering och användargrupper
6.4.1 Efterfrågan idag och behov på sikt
I beläggningsstudien konstateras hur olika användargrupper utnyttjar parkering i
centrum år 2011. För att möjliggöra en diskussion och analys har centrum delats in i
tre huvudområden, vilka redovisas i figur 27, och därefter har en kvantifiering av
utbud och efterfrågan gjorts för respektive område. Det är viktigt att ha i åtanke att på
24-timmarsparkering står inte endast verksamma eller boende och på 2-timmarsparkering står inte endast ärendeparkerare. Detta är en del av problembilden och
cirka 15 procent av parkeringarna ”felanvänds” generellt, det vill säga verksamma
står på korttid och ärendeparkerare på långtidsparkering.
Norra centrum
Innerstaden
Södra centrum
Figur 27: Indelning av centrum i huvudområden
42 av 68
Underlagsrapport till parkeringspolicy
Kungsbacka kommun
I figur 28 redovisas ett kvantifierat utbud och efterfrågan på parkering i nuläget, och
under maxbeläggningen under parkeringsstudien – fredag klockan 12. Efterfrågan
motsvaras i denna bild av det faktiska antal parkerade bilar, och är inte en illustration
som också tar med en redovisning av en undanträngd efterfrågan.
På sikt kommer förändringar i omvärlden och Kungsbacka att påverka hur parkeringarna utnyttjas. I figur 29 sammanfattas efterfrågan på parkeringsplatser i nuläget och
på sikt i en kvalitativ bedömning.
Pendelparkering: brist idag och ökat behov i framtiden
Efterfrågan på pendelparkeringar i centrum har konstaterats vara stor. En efterfrågan
som dessutom kan förväntas öka på grund av ökat antal invånare och ökad pendling.
Efterfrågan från verksamma är hög i centrum och framförallt i norra centrum där
verksamma konkurrerar med pendlare om parkeringsplatserna. I takt med att Kungsbacka Stad och kommunen växer kommer antalet arbetstillfällen i centrum också att
öka och därmed också behovet av parkering för verksamma.
Det råder ett ojämnt utnyttjande av parkeringar mellan norra och södra centrum och
pendelparkerandet har troligen stor del i detta.
Fler besökare till centrum
Efterfrågan på parkering kommer öka på grund av befolkningstillväxt i kommunen
som helhet och av bostadsutbyggnad i Kungsbacka stad. Handeln kommer också att
fortsätta växa i Kungsbacka och med ett attraktivt centrum kommer behovet av tillgänglighet till Innerstaden också öka.
Gångavstånden i Innerstaden är korta och skapar förutsättningar för att lågt utnyttjade parkeringsanläggningar i Innerstadens ytterkant kan utnyttjas bättre. Mellan 2timmarsparkeringarna i Innerstadens utkant och Stortorget är det cirka 150 meter,
vilket är ett acceptabelt gångavstånd för ärenden.
Underlagsrapport till parkeringspolicy
43 av 68
Kungsbacka kommun
Figur 28: Utbud och efterfrågan i nuläget (klockan 12, fredag 27 maj, 2011)
44 av 68
Underlagsrapport till parkeringspolicy
Kungsbacka kommun
Mycket hög efterfrågan
på besöks-p år 2011.
Ökat tryck på sikt.
Nära kapacitetsbrist idag.
Efterfrågan från pendlare
bedöms överstiga
utbudet. Ökad efterfrågan
på sikt från verksamma
och pendlare.
Ledig kapacitet 2011. Ökat
tryck på besöks-p på sikt.
Ledig kapacitet för
verksamma och långa
ärenden 2011. Ökad
efterfrågan på sikt.
Figur 29: Utbud och efterfrågan idag samt efterfrågan på sikt
Underlagsrapport till parkeringspolicy
45 av 68
Kungsbacka kommun
6.5
Sammanfattning och måluppfyllelse
Givet samma parkeringsutbud som i beläggningsstudien men med förändringar i
efterfrågan enligt 6.4 samt att inga andra åtgärder vidtas för att förändra parkeringssituationen , bedöms inriktningsmålen uppfyllas enligt tabellen nedan.
Tabell 6: Bedömning av måluppfyllelse för framtidssituation utan åtgärder
Nr
Inriktningsmål
Bedömning av analysresultat
1
Parkering ska stötta ett
levande, tillgängligt centrum
med goda miljöförhållanden.
Ökad efterfrågan i centrum utan att platserna är mer
tillgängliga än i nuläget är negativt.
2
Parkering utnyttjas effektivt
och har god tillgänglighet i
centrum
Ett högre och mer effektivt utnyttjande är möjligt då
det finns lediga platser men det kommer fortsatt
vara fel utnyttjande i viss omfattning och tillgängligheten fortsatt låg på de platser där beläggningen är
för hög idag.
3
Parkeringens reglering
speglar i rimlig utsträckning
värdet och kostnaden av
platsen
Den ökade efterfrågan kommer att öka avståndet
mellan värde och intäkt för parkeringsplatserna.
4
Parkering skapar incitament
för att gå, cykla och åka
kollektivt till och inom
centrum
Utan åtgärder kommer inte förbättrade förutsättningar för cykelanvändande att få ett större
genomslag. Högre beläggning och svårare att hitta
parkeringsplats kan skapa incitament för att välja
andra färdmedel men det är inte incitament som
skapats med trängsel och inte med höjda avgifter
etc.
5
Parkering stöttar utveckling
mot att pendla kollektivt
framför bilpendling
Behovet kommer vara mycket större av att parkera
och pendla kollektivt men utan åtgärder kan effekten
bli den motsatta, d.v.s. att bilpendlingen ökar.
Tabell 7: Uppfyllelse av inriktningsmål
Mycket
långt från
Långt från
På rätt väg
Uppfyllt
Parkeringsutbudet kommer dock att förändras, både i omfattning men framförallt
med avseende på avgift och reglering. För att kunna analysera framtida förändringar,
som i nuläget inte är fastlagda, och deras påverkan på parkeringssituationen genomförs en scenarioanalys i kapitel 7.
46 av 68
Underlagsrapport till parkeringspolicy
Kungsbacka kommun
7.
Scenarioanalys av framtida
parkeringsutbud
Parkeringsutbudet kommer att förändras både på kort och lång sikt. Utbudet i centrum räknat i antal platser kommer inte att förändras i avgörande omfattning, bortsett
från Kungsmässan där 300 platser tillkommer. Däremot kan utbudets reglering och
lokalisering förändras avsevärt. På Stortorget kommer antalet bilplatser att minska
och antalet cykelplatser att öka. Framförallt kommer parkeringshus att ersätta allmänna markparkeringar, och vilken inriktning parkeringsutbudet i dessa anläggningar får (långtidsparkering, parkering för verksamma, besöksparkering) – kommer
att ha stor betydelse för parkeringssituationen på sikt.
Regleringen av platserna i parkeringshusen är inte fastställd men för att analysera
effekterna av ett ändrat utbud antas ett scenario där parkeringen i parkeringshus
riktas mot besökande/ärendeparkerare. Det förändrade utbudet enligt detta scenario
redovisas i figur 30, och sammanställs i tabell 5. Utbudet ändras över tid och alla
förändringar sker inte samtidigt. För att analysera förändringarna över tid genomförs
scenarioanalysen för tre tidsperspektiv: 2013, 2015 och 2025.
I norra centrum kommer parkeringshus i kvarteren Valand och Ejdern att ersätta 350
platser på markparkering. Vid Resecentrum utgår också 85 pendelparkeringar vid
kommande ombyggnad. Antalet parkeringar i Innerstaden kommer troligen inte att
öka utan snarare minska något totalt sett. Stadskärnan utvecklas och torg och gator
byggs om för ett gaturum och trafiksituation i samklang med stadsmiljön. Det blir
snarare främst en fråga om att utnyttja de som finns mer effektivt. I södra centrum
har 70 platser tillkommit i markparkering. Ett nytt parkeringshus i Aranäs stadsdel
ersätter 200 markparkeringar.
Tabell 8: Scenario för förändring av parkeringsutbud
Förändring av parkeringsutbud
Antal
platser
Var
P-pl ändras från avgiftsfri långtidsparkering (alt låg avgift 1 kr/tim)
till avgiftsbelagd besöksparkering
550 platser
Markparkering blir parkeringshus inom Valand,
Ejdern, Aranäs stadsdel
Tillkommande platser
370
Nya platser på Kungsmässan
(300 pl) och 70 i södra
centrum
Platser som utgår
125
Platser utgår vid Resecentrum och på Stortorget
Underlagsrapport till parkeringspolicy
47 av 68
Kungsbacka kommun
Mycket hög efterfrågan
på besöks-p år 2011.
Ökat tryck på sikt.
Besök
300 pl
Pendel
85 pl
Nära kapacitetsbrist idag.
Efterfrågan från pendlare
bedöms överstiga
utbudet. Ökad efterfrågan
på sikt från verksamma
och pendlare.
Från långtids-P till
besöks-P 200 pl
Från långtids-P till
besöks-P 150 pl
Besök
25 pl
Ledig kapacitet 2011.
Ökat tryck på besöks-p
på sikt.
Verksam/
besök 70 pl
Ledig kapacitet för
verksamma och långa
ärenden 2011. Ökad
efterfrågan på sikt.
Utbud/efterfrågan idag
samt efterfrågan
på sikt.
Från långtids-P till
besöks-p 200 pl
Ändrat utbud
Tillkommande
utbud
Utbud som utgår
Figur 30: Efterfrågan och utbud, i nuläget och på sikt
48 av 68
Underlagsrapport till parkeringspolicy
Kungsbacka kommun
7.1
Scenarioanalys för år 2013, 2015 och 2025
I diagrammen i figur 31, 32 och 33 redovisas efterfrågan per användargrupp och
utbud per reglering, för huvudområdena i centrum (norra centrum, innerstaden och
södra centrum).
Med efterfrågan avses här det inventerade antalet parkerade bilar, kategoriserade per
användargrupp, vid tidpunkten för maximal efterfrågan under beläggningsstudien –
det vill säga fredag klockan 12. Efterfrågan på parkering antas därefter öka med
2 procent per år.
Utbudet per huvudområde är det totala antalet parkeringar som tillhör någon av de
regleringar som redovisas (2, 4 eller 24 timmar).
Detta är en scenarioanalys av hur utbud möter efterfrågan på en övergripande nivå
(stadsdel) och ska inte förväxlas med situationen på unika parkeringar. Verksamma
står på 2-timmarsparkering och ärendeparkerare på 24-timmarsparkering, i viss utsträckning.
Underlagsrapport till parkeringspolicy
49 av 68
Kungsbacka kommun
Efterfrågan på parkering möts av utbudet fram till år 2013, enligt figur 31. Efterfrågan på avgiftsfria långtidsparkeringar i norra centrum är fortsatt högre än det finns
platser men det finns tillgängliga avgiftsbelagda långtidsparkeringar (Ejdern).
Figur 31: Utbud och efterfrågan 2013
50 av 68
Underlagsrapport till parkeringspolicy
Kungsbacka kommun
År 2015 förändras utbudet av parkering, så att behovet av långtidsparkeringar överskrider utbudet i norra centrum, se figur 32. En inriktning mot besöksparkering
kommer leda till brist på långtidsparkeringar. Utbudet av besöksparkering i norra
centrum kommer att vara avsevärt högre än efterfrågan.
Figur 32: Utbud och efterfrågan 2015
Underlagsrapport till parkeringspolicy
51 av 68
Kungsbacka kommun
År 2025 fungerar inte parkeringsmarknaden givet en inriktning med besöksparkering
i tillkommande parkeringshus. Efterfrågan från verksamma och pendlare är avsevärt
högre än utbudet av långtidsparkering i norra centrum, se figur 33.
Figur 33: Utbud och efterfrågan 2025
52 av 68
Underlagsrapport till parkeringspolicy
Kungsbacka kommun
7.2
Sammanfattning av scenarioanalys
Scenarioanalysen visar på att det kan bli svårt att hantera efterfrågan på långtidsparkering i norra centrum när utbudet förändras och riktas mer mot besöksparkering.
En rimlig slutsats är att tillkommande parkering i norra centrum behöver få en reglering som är tillräcklig i tid och rimlig i kostnad för pendlare och verksamma. Den
efterfrågan på besöksparkering som inte kan mötas i Innerstaden har goda möjligheter att tillfredsställas i parkeringshus utanför Innerstaden, där en mindre andel av
parkeringen regleras som besöksparkering.
Underlagsrapport till parkeringspolicy
53 av 68
Kungsbacka kommun
8.
Konkret målbild för parkeringsanvändning
Efter konstaterat nuläge och analys av det och framtida förändringar är det möjligt att
omsätta visionen (se avsnitt 2.1) till en konkret målbild för parkeringsanvändningen,
i de avseenden som det är möjligt att illustrera den på en karta. I figur 34 illustreras
önskad framtida situation för cykelparkering – det vill säga målbild för cykel.
För cykelparkering i Kungsbacka bör designtanken som genomsyrar planering och
utformning vara:
”Ökat antal attraktiva cykelparkeringar med enhetlig utformning – skapar ett tydligt
varumärke”
Målbilden för bilparkering och dess användning illustreras i figur 35. Som övergripande målsättning gäller att:
”Parkering i centrum är främst för parkerande som saknar tillgång till alternativa
färdmedel”
54 av 68
Underlagsrapport till parkeringspolicy
Kungsbacka kommun
Figur 34: Målbild för cykelparkering
Underlagsrapport till parkeringspolicy
55 av 68
Kungsbacka kommun
Figur 35: Målbild för bilparkering
56 av 68
Underlagsrapport till parkeringspolicy
Kungsbacka kommun
9.
Parkeringspolicyn
Nedan har parkeringspolicyns fokusområden identifierats för centrum och för staden
som helhet. Dessa fokusområden syftar till att nå uppsatta mål och bidra till en utveckling i riktning mot visionen samtidigt som de syftar till att hantera en framtida
situation. Fokusområdena beskrivs i generella termer tillsammans med konkreta
åtgärder. I korthet innebär parkeringspolicyn att ett antal riktlinjer för olika användargrupper föreslås, att användningen av parkering effektiviseras och att synen på
tillgänglighet ska vara bred och se till den sammanvägda tillgängligheten där gång,
cykel och kollektivtrafik balanserar den bilorienterade trafikmiljön.
Riktlinjer för
användare
Effektivisering
Bred syn på
tillgänglighet
Figur 36: Parkeringspolicyns fokusområden
Åtgärderna och riktlinjerna i fokusområdena har två tidsperspektiv och användningssätt. Dels föreslås förändringar som är aktuella här och nu och som avser hur parkeringarna regleras och drivs, detta kallas åtgärder i driftskedet. Dels föreslås åtgärder och förhållningssätt som är applicerbara i planering, detta kallas planeringsförutsättningar.
Parkeringspolicyns fokusområden resulterar, bland annat, i ett konkret förslag till
reglering för Kungsbacka centrum, se avsnitt 9.2, centrum samt förslag till fysiska
åtgärder, se avsnitt 9.3.
Underlagsrapport till parkeringspolicy
57 av 68
Kungsbacka kommun
9.1
Fokusområden
9.1.1
Riktlinjer för användargrupper
Planeringsförutsättning
Prioriteringsordning
För bilparkering i
centrum gäller att
regleringen utformas så
att användarna
prioriteras i följande
ordning med avseende
på närhet till målpunkt:
1. Besökande/ärende
2. Boende
3. Verksam/pendlare
Riktlinjer
Prioriteringsordning
Besökare ska ha god
tillgänglighet till
centrum
Skapa
förutsättningar för
att pendla kollektivt
Åtgärd
driftskede
Besökare ska ha god tillgänglighet till centrum
Syftet med att avgiftsbelägga och tidsbegränsa parkeringar är att
skapa god tillgänglighet.
Avgiftsnivåerna i Kungsbacka är idag låga jämfört med andra
svenska kommuner. Avgiften som trafikreglerande instrument utnyttjas därmed inte fullt ut. Det blir tydligt när de som parkerar
väljer att fylla på avgiften när tidsperioden går ut. För att prioritera
besökare i Innerstaden behöver parkeringsavgifterna höjas. Avgiftsnivåerna på de mest centrala parkeringarna där efterfrågan är som
störst kan en rimlig nivå vara cirka 10 kr/tim.
Planeringsförutsättning
58 av 68
Parkeringsytor i Innerstadens utkant kan vara aktuella för en progressiv taxa. Det betyder att taxan ökar succesivt ju längre bilen står
parkerad. På så vis prioriteras besökare samtidigt som att tiden inte
blir en begränsande faktor för den som shoppar.
Underlagsrapport till parkeringspolicy
Kungsbacka kommun
Åtgärd
driftskede
Gatuparkeringarna i centrum bör mer renodlat rikta sig till korta
besök och angöring. En rimlig åtgärd är därför en förkortad tidsbegränsning jämfört idag.
Avgiftsfria parkeringar bör undvikas på platser med god efterfrågan
eftersom tillgängligheten annars blir låg. Det bidrar också till att få
en jämnare beläggning på parkeringsanläggningarna i centrala
Kungsbacka. Ett tydligt exempel på en eftertraktad långtidsparkering
där efterfrågan är större än utbudet är parkeringen på Valand som
därför kan vara aktuell för en låg avgift. Parkeringarna i södra
Aranäs stadsdel, där efterfrågan är lägre, bör ha en lägre avgift
jämfört med långtidsparkering i norra centrum med förhoppning om
att styra fler bilar till söder.
Planeringsförutsättning
Åtgärd driftskede
Boendeparkering främst i samlade anläggningar
Boendeparkering bör i första hand samlas och erbjudas i parkeringshus eller parkeringsgarage, i andra hand i samlad markparkering och
i sista hand som gatuparkering. För att undvika att bilen måste
användas under dagen så bör möjligheten finnas, med undantag av
gatuparkering, att stå parkerad hela dygnet.
Skapa förutsättningar för att pendla kollektivt
För att tillgodose efterfrågan på pendelparkering på kort sikt förslås
åtgärder för att styra pendelparkering till Hede station. Hede station
trafikeras endast av pendeltågen, det vill säga inte av regionaltågen
(Öresundstågen). Det betyder att om pendelparkeringarna ska optimeras, och ingen ska behöva åka från Hede för att byta vid Resecentrum, bör samtliga parkerande pendeltågsresenärer resa från
Hede. För att åstadkomma det måste ett styrmedel införas. Därför
föreslås att samtliga långtidsparkeringar i centrum ska beläggas med
en avgift (1-2 kr alternativt månadskort) och samtidigt låta Hede
fortsatt vara avgiftsfritt. Parkeringar i nära anslutning till Resecentrum bör ha en högre avgift för att prioritera resande med behov
av kort avstånd.
PlaneringsEn strategi bör också vara att öka Hede stations attraktivitet för reseförutsättning närer. Genom att anlägga en vänthall och erbjuda resandeservice bör
fler kunna förmås att ställa bilen på Hede.
En outnyttjad möjlighet är att i större utsträckning använda parkering i Södra centrum till pendelparkering. Genom att studera gångavstånden i figur 13 tydligt att de som pendlar från Resecentrum inte
skulle ha mer än cirka 500 meter fågelvägen till parkeringarna i
Aranäs stadsdel. Parkeringsstudien visade att det där fanns en stor
andel lediga långtidsparkeringar.
Underlagsrapport till parkeringspolicy
59 av 68
Kungsbacka kommun
9.1.2
Bred syn på tillgänglighet
Planeringsförutsättning
Öka cykelparkeringarna i antal och i
attraktivitet
Tillgänglighet
Öka cykelparkeringarna i
antal och i attraktivitet
Öka antalet cykelparkeringar i Kungsbacka centrum. De
Öka tillgängligheten och
attraktiviteten av
som anläggs ska vara
alternativa färdmedel till
attraktiva och ha
bilen
konsekvent utseende.
Det ska vara möjligt
Prioritera stadsmiljön
före bilparkering i
att låsa fast sin cykel
Innerstaden
och flertalet ska ha
tak. CykelparkeParkeringstal för bil och
cykel utifrån sammanvägd
ringarna ska anläggas
tillgänglighet vid
med ett kort gångmålpunkten
avstånd, maximalt 50
meter, till den eller de
målpunkt-/er cykelparkeringarna avser att försörja. Platser som har
identifierats behöva nya ordnade cykelparkeringar är bland annat
Resecentrum och Stortorget. Möjligheter att låsa in sin cykel eller parkera på
en bevakad parkering bör erbjudas vid Resecentrum.
Vid nyexploatering av bostäder och verksamheter bör antalet och kvaliteten
på cykelparkeringar vara på en nivå som överensstämmer med ett resande
där fler och fler väljer cykeln framför bilen.
Planeringsförutsättning
Öka tillgängligheten och attraktiviteten av alternativa
färdmedel till bilen
En förbättrad parkeringssituation kan fås genom att de som har möjlighet att
välja alternativa färdmedel till bilen, och därmed inte behöver parkera, gör
det. För resor inom staden är det framförallt cykeln som är ett konkurrenskraftigt färdmedel till bilen, på grund av Kungsbacka stads storlek. Genom
att bygga ut cykelnätet, inom centrum samt till och från centrum, ökar möjligheterna för den som bor inom Kungsbacka stad att cykla.
Många arbetsgivare erbjuder sina anställda avgiftsfri bilparkering vid
arbetsplatsen. En mer hållbar strategi är att erbjuda cyklister en förmån för
att de ställer bilen. Incitamentet för arbetsgivaren är lägre kostnader för
anlagd parkering samt friskare anställda.
60 av 68
Underlagsrapport till parkeringspolicy
Kungsbacka kommun
Planeringsförutsättning
För dem som inte bor i Kungsbacka stad kan ett Styr och ställ-system, likt
det i Göteborg, skapa cykelmöjligheter. Till att börja med kan det vara
lämpligt att anlägga stationer vid Resecentrum, Hede, Stortorget, Kungsmässan och Aranäsgymnasiet. Ett sådant system skulle framförallt vända sig till
dem som reser till eller från Kungsbacka med kollektivtrafik eller som ska
från ett ställe till ett annat inom centrum. För att skapa möjligheter för boende runt om i Kungsbacka stad att använda Styr och ställ krävs ytterligare
stationer i bostadsområden och verksamhetsområden.
Om fler väljer att åka kollektivt till och från staden minskar parkeringsbehovet. Kollektivtrafikens attraktivitet kan ökas genom förbättrad och ökad
information. Genom att installera tavlor som visar realtidsinformation över
aktuella avgångar på platser såsom Kungsmässan och på Stortorget förbättras kvaliteten för den som redan reser kollektivt samtidigt som fler får upp
ögonen för att det är ett alternativ.
Planeringsförutsättning
Planeringsförutsättning
Prioritera stadsmiljön och fotgängare före bilparkering i Innerstaden
Marken i Innerstaden är eftertraktad för många funktioner och en avvägning
måste göras. Tillgängligheten till Innerstaden är viktig, men att det ska vara
attraktivt att besöka Innerstaden är minst lika viktigt. Inte minst för handeln i
Innerstadens konkurrenskraft gentemot Kungsmässan. Genom att begränsa
parkeringsmöjligheterna på stadens torg och flytta ut gatuparkeringarna till
samlade parkeringsanläggningar kan dessa ytor tas i anspråk av andra funktioner. Det kan till exempel handla om torghandel, uteserveringar och grönytor som ska bidra till att öka Innerstadens trevnad och skönhet. För de som
fortsatt behöver köra bil till Innerstaden ska det finnas korttidsparkeringar,
parkering för funktionsnedsatta och lastzoner.
Parkeringstal
Vid planering av exploatering i olika skeden är det viktigt att se till den
sammanvägda tillgängligheten. Genom att analysera hur tillgängligt ett område är med gång, cykel, kollektivtrafik och bil är det möjligt att bedöma
vilka trafikslag som ska prioriteras i vilket område. I praktiken kan det
betyda vid detaljplanering att bostadsområde i närheten av stadens centrum
och en väl utbyggd kollektivtrafik ej behöver erbjuda lika många parkeringsplatser, som ett område som ligger perifert i staden.
Parkeringstal för cykel och bil redovisas i bilaga Parkeringstal.
Underlagsrapport till parkeringspolicy
61 av 68
Kungsbacka kommun
9.1.3
Effektivisera användandet av parkeringarna
Åtgärd driftskede
Rätt användare på rätt
parkeringsplats
Regleringen av parkeringarna ska
tydliggöra vilken användargrupp de
riktar sig mot. Om parkeringarna
sedan används som de avses kan
effektiviteten maximeras. Det
betyder att korttidsparkering sker
på parkeringar reglerade som korttidsparkerings och att långtidsparkering sker på parkeringarna
reglerade som långtidsparkeringar.
Effektivisera
Rätt användare på
rätt parkeringsplats
Information för
effektivare
utnyttjande av
parkeringarna
Öka graden av
samnyttjande
mellan användargrupper
I genomförd parkeringsstudie
Minska upplevelsen
av gångavstånd på
framkom det att felparkering
strategiska stråk
förkommer på korttidsparkeringarna i centrum. Felparkering
kontrolleras idag genom biljettkontroll. Parkeringsstudien tyder dock på att
de som felparkerar på korttidsparkeringarna betalar för en ny biljett när
tidsbegränsningen gått ut. Detta göra att omsättningen minskar och därmed
även tillgängligheten till centrum. Genom ventilkontroller är det möjligt att
minska detta problem men detta verktyg är relativt svårarbetat. Det bör vara
möjligt att öka avgiften för felparkering från dagens nivå på 200 kr, vilket
kan vara en effektiv åtgärd för att minska felanvändandet av parkering.
Åtgärd driftskede
Åtgärd driftskede
62 av 68
Information för effektivare utnyttjande av parkeringarna
Genom vägvisning till de parkeringsanläggningarna med ledig kapacitet kan
användandet styras och effektiviseras. Med ett parkeringsledningssystem
med realtidsinformation om antal lediga platser blir styrning mer korrekt. Ett
parkeringsledningssystem har många fördelar. Det underlättar för förstagångsbesökare att finna en parkeringsplats, det kan påverka vaneparkerarna
att få upp ögonen för alternativa lägen (Aranäs stadsdel, Hede istället för
kring Resecentrum). Ett parkeringsledningssystem kan även bidra till att
minska söktrafiken, styra trafik dit lämpligt samt ge en tydlig bild av att det
inte råder brist på parkeringsplatser i centrum.
Genom att informera användarna om rådande parkeringssituation kan effektiviteten på utnyttjandet av parkeringarna öka. Information till verksamma
och pendlare om att det finns ledig kapacitet i södra centrum. Information
till de som uträttar ärenden i Innerstaden om att det finns ledig kapacitet på
parkeringsanläggningarna i ytterkanten av Innerstaden. Information till de
som är verksamma i centrum om att det förekommer att de själva parkerar
där deras besökare ska parkera.
Underlagsrapport till parkeringspolicy
Kungsbacka kommun
Informationen till användarna kan presenteras på kommunens hemsida,
genom en kampanj i samband med ombyggnationen av Stortorget, i lokaltidningen eller genom riktad information till exempel till Innerstadbolagets
medlemmar.
Planeringsförutsättning
Öka graden av samnyttjande mellan användargrupper
Planeringsförutsättning
Minska upplevelsen av gångavstånd på strategiska stråk
Med samutnyttjande av parkeringar menas att mer än en användargrupp
använder samma parkeringsanläggning. Det är på så vis möjligt att effektivisera användandet av parkeringar. Det betyder att till exempel boende och
verksamma använder samma parkeringsanläggning utan att någon har reserverade parkeringsplatser. Den dimensionerande tidpunkten behöver kartläggas och utifrån den kan en avvägning av hur stort samutnyttjande som är
möjligt göras. En huvudmålgrupp bör identifieras och en andra målgrupp
kan nyttja anläggningen i mån av plats. De parkeringshus som planeras i
Kungsbacka centrum kan vara aktuella för samutnyttjande. Här kan samutnyttjande mellan boende och verksamma inklusive pendlare vara rimligt.
Viktigt är dock att regleringen inte medför att någon blir tvingad att flytta
sin bil för att ge plats åt en annan användare.
De faktiska gångavstånden i Kungsbacka centrum ligger ofta inom acceptabla nivåer. Men det faktiska gångavståndet motsvarar ofta inte upplevelsen
av gångavståndet. Genom att öka tillgängligheten för fotgängare till och från
parkeringar kan det upplevda gångavståndet minska. Det första steget är att
anlägga gångvägar eller trottoarer mellan parkering och målpunkt om det
saknas. Utöver det finns det flera åtgärder som kan göra att avståndet upplevs som kortare, såsom butiker längs vägen, gågator och planteringar. Även
skyltningen för vägval och information om sträcka till målpunkter som till
exempel Stortorget kan minska upplevelsen av gångavståndet. I ett första
steg identifieras strategiska parkeringsanläggningar i centrums ytterkant och
vilka gångstråk från dem som leder mot de viktigaste målpunkterna.
Underlagsrapport till parkeringspolicy
63 av 68
Kungsbacka kommun
9.2
Förslag till reglering i Kungsbacka centrum
Inom parkeringspolicyns fokusområden finns ett flertal prioriteringar och ställningstaganden som bygger på en styrning med hjälp av avgiftsnivåer och tid. I figur 37
redovisas det resulterande förslaget avseende avgiftsnivåer och tidsreglering.
Figur 37: Förslag till avgiftsnivåer och tidsreglering av parkering i centrum
64 av 68
Underlagsrapport till parkeringspolicy
Kungsbacka kommun
9.3
Fysiska åtgärder i centrum
I figur 38 redovisas ett urval av åtgärder i fokusområdena som kan genomföras i den
fysiska miljön, främst för att flytta trafik från bil till kollektivtrafik och cykel.
Flerdygnsparkering för
tågresenärer
Fler och attraktivare
cykelparkeringar
Strategiskt
gångstråk
Fler och attraktivare
cykelparkeringar
Strategiskt
gångstråk
Fler åtgärder
o
o
o
o
o
o
Utveckling av cykelnätet
Bevakad cykel-p vid Rese-C
Luftpump
Skyltinfo om gångavstånd
Realtidsinfo kollektivtrafik,
Kungsmässan och Stortorget
Bil-P med elladdning
Parkeringsledningssystem leder trafik mot
Södra centrum
Figur 38: Urval av fysiska åtgärder i parkeringspolicyns fokusområden
Underlagsrapport till parkeringspolicy
65 av 68
Kungsbacka kommun
10. Genomförande
För att genomföra parkeringspolicyn behövs flera olika verktyg. I figur 39 illustreras
behovet av kommunikation och samverkan, kunskap och styrmedel samt behovet av
en resurs- och tidsatt åtgärdsplan.
Kommunikationsplan
Samverkansformer
Kunskap om
parkeringssituationen
Åtgärdsplan
Uppföljning
Figur 39: Verktyg för genomförande
10.1 Kommunikationsplan
För att nå acceptans för parkeringspolicyn och de förändringar som blir ett resultat av
genomförande, krävs en plan för kommunikation. Dels behöver policyn kommuniceras internt inom kommunen och förankras politiskt, dels behöver den kommuniceras
mot näringsliv, myndigheter, intresseorganisationer och allmänhet.
10.2 Forum och former för samverkan
En viktig parameter i planeringen av parkeringssituationen är att en samlad planering
görs för samtliga parkeringsanläggningar i centrum. Detta oavsett vem som äger
parkeringen. Idag ägs de flesta allmänna parkeringsanläggningar i Kungsbacka centrum av kommunen, bortsett från Kungsmässan och parkeringsytan under tak på
Västergatan.
Frågor som bör diskuteras i samband med planering av nya parkeringsanläggningar
är till vilka användargrupper de ska rikta sig och därefter hur de ska tids- och prisregleras. Frågorna bör diskuteras med parkeringspolicyn (vision, mål, nuläge och
inriktning) som utgångspunkt.
Samverkan krävs också mellan aktörer vid exploatering av bostadsområden utanför
centrum. För att få till ett effektivt och konsekvent utnyttjande av parkeringar behövs
en samsyn kring reglering och avgifter för boendeparkering.
10.3 Kunskap om parkeringssituationen
För att diskutera åtgärder och behov av förändringar är det mycket viktigt med en
samsyn kring hur parkeringssituationen ser ut i nuläget och vilka förändringar som
kan bli aktuella. Den mest samlande och uppdaterade kunskapssammanställningen
om parkeringssituationen utgörs av denna underlagsrapport till parkeringspolicyn.
Till denna underlagsrapport hör också PM för den beläggningsstudie som genomförts.
66 av 68
Underlagsrapport till parkeringspolicy
Kungsbacka kommun
10.4 Åtgärdsplan
En åtgärdsplan med tids- och resurssatta åtgärder konkretiserar fokusområdena och
blir en länk mellan vision och verklighet.
Åtgärdsområde
Åtgärd
Tid
Ansvar
Resurs
Uppföljning
Måluppfyllelse
Höj avgiften på Stortorget
2013
Trafik &
Park
<1
2014
1, 2, 3
Inför differentierad taxa på
utvalda parkeringar
2013
Trafik &
Park
<1
2014
1, 2, 3
Kortad tidsbegränsning på
gatuparkeringar i Innerstaden
2013
Trafik &
Park
<1
2014
1, 2, 3
2016/2020
Aranäs
och
Trafik &
Park
>10
2020
1
2013
Trafik &
Park
<1
2014
2
2016/2020
Aranäs
och
Trafik &
Park
2020
5
Prioritera mellan användargrupper
Besökare ska ha god tillgänglighet till centrum
Boendeparkering främst i samlade anläggningar
Bygg parkeringshus för
boendeparkering
Skapa förutsättningar för att pendla kollektivt
Se nedanstående åtgärder på
cykelparkering
Avgiftsbelägg de avgiftsfria
parkeringsanläggningarna som
används av pendlare för att styra
mot Hede och Aranäs stadsdel
Bygg parkeringshus för
boendeparkering
Figur 40: Struktur och innehåll i åtgärdsplan (exempel)
10.5 Uppföljning
För att följa upp åtgärdernas och policyns resultat föreslås en uppföljning av genomförd beläggningsstudie. En första uppföljande beläggningsstudie kan genomföras
cirka ett år efter att mer genomgripande förändringar av reglering med flera styrmedel införts.
Underlagsrapport till parkeringspolicy
67 av 68
Kungsbacka kommun
11. Måluppfyllelse
Inriktningsmålen stäms av mot bedömda effekter vid ett genomförande av parkeringspolicyn. Resultat i tabell 9.
Tabell 9: Måluppfyllelse vid genomförande av parkeringspolicy
Mål
Måluppfyllelse
Parkering ska stötta en levande,
tillgänglig, inre centrumstruktur med
goda miljöförhållanden.
Parkeringar med 30 min avgiftsfritt ökar
trafikflödet (söktrafik) i den inre
centrumstrukturen
Parkering utnyttjas effektivt och har
god tillgänglighet i centrum
Parkeringar med 30 min avgiftsfritt är
negativt för effektivitet och tillgänglighet
Parkeringens reglering speglar i
rimlig utsträckning värdet och
kostnaden av platsen
Under förutsättning av beslut om höjd
avgiftsnivå relativt nuläge
Parkering skapar incitament för att
gå, cykla och åka kollektivt till och
inom centrum
Fortfarande är bilparkering prioriterad och
möter behov utifrån beteende vi har idag
Parkering stöttar utveckling mot att
pendla kollektivt framför bilpendling
Satsning på Hede och frigörande av
tillgängliga långtidsparkeringar genom
avgifter.
Tabell 10: Uppfyllelse av inriktningsmål
Mycket
långt från
68 av 68
Långt från
På rätt väg
Uppfyllt
Underlagsrapport till parkeringspolicy
Kungsbacka kommun ● 434 81 Kungsbacka ● 0300-83 40 00
www.kungsbacka.se
P-skiva i Kungsbacka Innerstad
Karolina Oxfall, 2014-12-11
Presentationens disposition
•
•
•
•
•
•
•
Ärendets bakgrund
Politiska mål och beslut
Övervakningsmetoder
Dagens reglering
Intäktsbortfall vid införande av gratisparkering
Investeringskostnader i parkeringsautomater
Slutsatser
KUNGSBACKA KOMMUN
Ärendets bakgrund
• Den 22 augusti 2014 inkom Moderaterna (Handlingsnr 2014:1514) med en
skrivelse i vilken de vill införa P-skiva i Kungsbacka Innerstad. Förslaget
innehöll två punkter:
– Kungsbacka kommun byter ut dagens system med parkeringsavgifter till parkering med
P-skiva i två timmar i Innerstaden.
– Nämnden för Teknik ger förvaltningen i uppdrag att föreslå en plan för genomförande och
finansiering med återrapportering till nämnden i november.
• I nämndens arbetsutskott den 2 september (AU§77) togs ärendet upp och
förvaltningen fick av Johan Tolinsson (S) i uppdrag att presentera ett brett
underlag inför beslut. I underlaget skulle det framgå:
–
–
–
–
För- och nackdelar
Konsekvensanalys
Vilka investeringskostnader vi haft innan beträffande p-automater
Intäktsbortfall vid införande av p-skiva.
• Ärendet togs upp i arbetsutskottet i november (AU§92) men bordlades.
KUNGSBACKA KOMMUN
Kommunens vision
”Kungsbacka skall utvecklas till en ekologiskt, ekonomiskt och
socialt hållbar kommun”
Visionen beslutades av kommunfullmäktige 2005
KUNGSBACKA KOMMUN
Miljömål för kommunen 2008-2015
(trafik)
• Utsläppen av fossil koldioxid per invånare i kommunen ska till år
2020 minska med 20% jämfört med 2004 års nivå.
• Halterna av kvävedioxid, partiklar och bensen som har sitt ursprung
i trafiken ska minska jämfört med år 2005, särskilt i Kungsbackas
tätort och tätortsnära områden.
• Utsläppen av övergödande ämnen från enskilda avlopp,
reningsverk, jordbruk och trafik ska minska i relation till 2006 års
utsläpp.
• Trafikbullret ska minska kontinuerligt, särskilt i kommunens
tätbefolkade områden.
• Nya bostäder och verksamheter ska alltid planeras så att behoven
av biltransporter minskas.
• Antalet kollektivtrafikresor ska öka i förhållande till antalet bilresor.
• Tillgängligheten ska öka för gående och cyklande.
KUNGSBACKA KOMMUN
Beslutade nämndmål i budget 2015
• Minska antal bostäder inom Kungsbacka väghållningsområde
över 60 dBA eller 75 dBA max med 13 per år
• Antal cyklar som passerar mätpunkterna Hanhals, Varlavägen
och Lidens torg ska öka med 5%.
KUNGSBACKA KOMMUN
Tillgänglighet
• Hälften av alla bilresor är kortare än 5 kilometer och i tätorter är
ofta bilresorna under 3–4 kilometer
• Tillgången och priset för parkeringen spelar stor roll om man
väljer bilen eller annat färdmedel. Parkering är därför ett av
kommunens viktigaste redskap för att styra trafiken och valet av
färdmedel.
KUNGSBACKA KOMMUN
Parkerings
workshop
KUNGSBACKA KOMMUN
Parkeringspolicy
”Det ska finnas tillgång till en så attraktiv cykelparkering att den
bidrar till att cykel blir det naturliga förstahandsvalet av färdmedel för
resor inom Kungsbacka stad. Bilparkeringen i Kungsbacka ska vara
lätt att nå och lätt att förstå för dem som verkligen behöver bilen. Den
stöttar den önskade samhällsutvecklingen och en levande innerstad
genom fortsatt god tillgänglighet och bättre nyttjande av parkeringen
som helhet”
Följande inriktningsmål formulerades för parkeringspolicyn:
• Parkering ska stötta en levande, tillgänglig, inre centrumstruktur med
goda miljöförhållanden.
• Parkering utnyttjas effektivt och har god tillgänglighet i centrum.
• Parkeringens reglering speglar i rimlig utsträckning värdet och kostnaden
av platsen.
• Parkering skapar incitament för att gå, cykla och åka kollektivt till och
inom centrum.
• Parkering stöttar utveckling mot att pendla kollektivt framför bilpendling.
KUNGSBACKA KOMMUN
KUNGSBACKA KOMMUN
KUNGSBACKA KOMMUN
KUNGSBACKA KOMMUN
Beläggning
Fredag 27 maj 2011
Vad har hänt sedan dess:
• Torget
• Ejdern
• 30 minuter på gatorna
• Avgift Aranäs
• Fler verksamma
KUNGSBACKA KOMMUN
Reglering
KUNGSBACKA KOMMUN
Övervakningsmetoder
• Tidskontroll
• Biljett
• P-skiva
KUNGSBACKA KOMMUN
P-skiva
KUNGSBACKA KOMMUN
Inkomstbortfall
KUNGSBACKA KOMMUN
Inkomstbortfall
Intäkter 2013
Plats
Antal platser
Typ
Mynt
Kort
Telefon
Aranäs A
45 Mynt
BA7
173949
Aranäs allé
25 Mynt
BA8
94861
Badhusparken
48 Kort
BA14
133203
Mingel
16 Mynt
BA24
156981
Hamntorget
48 Kort
BA1
146836
46408
BA10, BA11
611486
83445
44439
Lindens torg
103 Kort, Mynt
Torget
20 Kort
BA15
177778
Vallgatan
12 Mynt
BA16
105691
Totalt
317
1600785
62383
236675
ca 0
1837460
KUNGSBACKA KOMMUN
Investeringskostnader
• Under året har Teknik investerat i 6 nya kort- och myntautomater.
( 70 000 kr/st)
• Tidigare har 9 automater blivit kompletterade med kortläsare.
(30 000 kr/st)
• Telefonparkering (”0kr”)
KUNGSBACKA KOMMUN
Slutsatser
• För att nå kommunens miljömål måste användandet av bilen som
färdmedel minska.
• Parkering är ett av kommunens viktigaste redskap för att styra
trafiken och valet av färdmedel.
• Efterfrågan på gratis parkering kommer i Innerstaden kommer alltid
vara större än tillgången. Detta försämrar tillgängligheten på
parkering i Innerstaden vilket i stor utsträckning drabbar besökare.
• I framtiden kommer flera parkeringshus byggas som en del av att
förtäta staden och göra den mer attraktiv. Detta betyder att
avgifterna på sikt måste höjas inte sänkas.
KUNGSBACKA KOMMUN
P-Skiva
TrF 3kap49a§
Om en parkeringsskiva eller motsvarande används skall tiden på denna ställas in på den
närmast följande halvtimmen räknat från den tidpunkt då uppställningen påbörjades. Parkeras
fordonet innan en tidsbegränsning börjar skall klockslaget för tidsbegränsningens början
ställas in om fordonet skall stå kvar efter denna tidpunkt. Skivan skall placeras framtill i eller,
om detta inte är möjligt, på fordonet med tidsangivelsen väl synlig och läsbar utifrån.
Parkeringsskiva eller motsvarande behöver inte användas om fordonet endast är parkerat
under tid då tidsbegränsning inte råder.
Dessa regler brukar finnas på varje parkeringsskivans baksida i en enklare version:
• Fordonets ankomsttid skall, avrundat till närmast följande hel eller halv timme, ställas in vid
pilen på parkeringsskivan.
• Påbörjar man parkeringen innan tidsbegränsningen börjar och skall parkeringen pågå under
denna begränsning, ställer man in parkeringsskivan på tiden för begränsningens början.
• Parkeringsskivans inställning på fordonets ankomsttid får inte ändras under pågående
parkering inom tidsbegränsningen.
• Parkeringsskivan placeras innanför vindrutan, om möjligt på höger sida, och skall vara lätt
avläsbar utifrån.
• Endast en parkeringsskiva får användas vid uppställningstillfälle.
KUNGSBACKA KOMMUN