Lönebikostnader 2015

 Lönebikostnader 2015 © Sjobeck Prime AB Uppdaterad: 2015-­‐02-­‐17 Lönebikostnader för 2015 eKalkyl använder sig av följande beräkningar för att beräkna lön och lönebikostnader för dina kalkyler. I exemplen utgår vi från 155 kr/tim vid beräkningarna. Produktionstimmar För att räkna fram vilket antal produktionstimmar som finns på ett år använder vi oss av följande beräkningar. Ett år består av 365 dagar, varav c:a 104 [52 veckor * 2 dagar] är lördag och söndag, vilket ger 261 vardagar. 261 dagar motsvarar [261 dagar * 8 timmar] 2088 timmar. Av de 2088 timmarna räknar vi bort följande: % Timmar Kommentar Semester 200 timmar Helglön (2015) 5,000 % 80 timmar 10st helgdagar inträffar på vardagar under 2015. Sjuklön 4,000 % 64 timmar Sjuklön beräknas omfatta två veckor vid två tillfällen. [25 dagar * 8 timmar] [10 dagar * 8 timmar] [(5 dagar – 1 karensdag) *
8 timmar * 2 perioder] Arbetstidsförkortning 2,000 % 32 timmar Enligt kollektivavtal Interna lönebikostnader 0,813 % 13 timmar Avser permission vid bröllop, nära anhörigs dödsfall, 50-­‐
årsdag samt 5 timmar facklig information på arbetstid. Övrigt produktionsbortfall 99 timmar Oförutsedda förhinder i produktion eller dålig tidhållning som betalas ut som lön. [Se kommentar] [Se kommentar] [Se kommentar] Kvar blir då [2088 – 200 – 80 – 64 – 32 – 13 - 99] 1600 timmar. För att få en så exakt budget som möjligt bör du justera siffran för Övrigt produktionsbortfall att matcha din egen verksamhet. © Sjobeck Prime AB Uppdaterad: 2015-­‐02-­‐17 Gör beräkningen För att räkna ut lönebikostnader för en målartimme börja med Timlön för målaren, i våra exempel utgår vi ifrån 155 kr/tim, vilket ger en årsinkomst på 248 000 kr. [155 kr/tim * 1600 timmar] Beräkna Helglön (5,000 %) på årsinkomsten, vilket ger 12 400,00 kr. [248000 kr * 0,050] Beräkna Sjuklön (4,000 %) på årsinkomsten, vilket ger 9 920,00 kr. [248000 kr * 0,040] Beräkna Arbetstidsförkortning (2,000 %) på årsinkomsten, vilket ger 4 960,00 kr. [248000 kr * 0,020] Beräkna Interna lönebikostnader (0,8125 %) på årsinkomsten, vilket ger 2 015,00 kr. [248000 kr * 0,008125] Summera årsinkomst, helglön, sjuklön, arbetstidsförkortning och interna lönebikostnader, vilket ger en summa på 277 295,00 kr. Vi kallar detta för Summa 1. [277295 kr + 12400 kr + 9920 kr + 4960 kr + 2015 kr]
Beräkna Semesterlön (13,0 %) på Summa 1, vilket ger 36 048,35 kr. [277295 kr * 0,130]
Summera summa 1 och semesterlön, vilket ger en ny summa på 313 343,35 kr. Vi kallar denna nya summa för Summa 2. [277295 kr + 36048,35 kr]
Beräkna Arbetsgivaravgift (31,42 %) på Summa 2, vilket ger 98 452,48 kr. [313343,35 kr * 0,3142]
Beräkna Löneskatt (0,97 %) på Summa 2, vilket ger 3 040,68 kr. [313343,35 kr * 0,00970] Beräkna FORA (9,090 %) på Summa 2, vilket ger 28 482,91 kr. [313343,35 kr * 0,09090]
Summera summa 2 och arbetsgivaravgift, löneskatt och FORA, vilket ger en total på 443 319,42 kr.
[313343,35 kr + 98452,48 kr + 3040,68 kr + 28482,91 kr]
Resultatet blir att en målare kostar 443 319,42 kr per år, alternativt 277,07 kr/tim att anställa vid 1600 produktionstimmar/år. Detta är kostnaden för en utlärd målare som får lön enligt garantilön. Beloppet 277,07 kr/tim täcker in de avgifter som man enligt lag är skyldig att erlägga för en anställd. NOTERA: Denna uträkning tar inte i beaktande kostnader för företaget såsom lokaler, maskiner, bilar, tjänstemannalöner m.m. För att få bättre kontroll på sina fasta kostnader rekommenderar vi att göra en budget. © Sjobeck Prime AB Uppdaterad: 2015-­‐02-­‐17 Översikt för timprisberäkning
Timlön
Möjliga-arbetstimmar
Övrigt-produktionsbortfall
Semester
Helglön
Sjuklön
Arbetstidsförkortning
Interna-lönebikostnader
Produktionstimmar
Summa,-del-1
---155,00-kr
Timmar
Procent
2088,00
99,00
200,00
80,00
5,0000%
64,00
4,0000%
32,00
2,0000%
13,00
0,8125%
1600,00
© Sjobeck Prime AB Uppdaterad: 2015-­‐02-­‐17 --------12-400,00-kr
---------- 9-920,00-kr
---------- 4-960,00-kr
---------- 2-015,00-kr
Procent
Årskostnad
13,0000% --------36-048,35-kr
------313-343,35-kr
Arbetsgivaravgift
Löneskatt
FORA
Innehåll-i-FORA
AFASpaketet
Särskilt-tillägg-måleri
Mätningsavgift
Utbildningspremie
Galaxen
Pensionsavsättning
Måleriutveckling
Årskostnad
------277-295,00-kr
Semesterlön
Summa,-del-2
Totalsumma
Lön,-målaren
Lönebikostnader
Inkomstskatt
Lön-e.-skatt-t.-målaren
År
------248-000,00-kr
31,4200% --------98-452,48-kr
0,9704% ---------- 3-040,68-kr
9,0900% --------28-482,91-kr
---277,07-kr
---155,00-kr
---122,07-kr
------46,50-kr
---108,50-kr
5,040%
1,312%
1,595%
0,426%
0,015%
0,500%
0,202%
------443-319,42-kr
------248-000,00-kr
78,76% ------195-319,42-kr
30,00% --------74-400,00-kr
------173-600,00-kr