Förlorad arbetsinkomst egen företagare

Intyg från egen företagare om förlorad
arbetsinkomst
Egen företagare skall själv styrka förlorad arbetsinkomst. Ordföranden i styrelse och
nämnd har att attestera inlämnat intyg.
Härmed intygas att jag under år ................ kommer att vidkännas ett inkomstbortfall på … ……… kronor per timma vid ledighet för fullgörande av kommunalt
förtroendemannauppdrag.
Ersättning för förlorad arbetsförtjänst för egenföretagare beräknas utifrån taxerad
inkomst av näringsverksamhet. Vid omräkning till förlorad inkomst per timme ska
taxerad årsinkomst av näringsverksamhet divideras med 1 780 timmar (årsarbetstid)
och månadsinkomst med 165 timmar. Det timantal för vilken den förtroendevalde fått
ersättning för förlorad arbetsförtjänst aktuellt år ska subtraheras från årsarbetstiden.
För förtroendevald som bedriver näringsverksamhet på deltid och som också är anställd
och uppbär inkomst av tjänst ska antalet timmar (årsarbetstid) som ligger till grund för
beräkning av inkomst per timme reduceras i proportion till tjänstgöringsgrad i anställning. Tjänstgöringsgrad i anställning ska styrkas med intyg från arbetsgivare.
Exempel
Taxerad inkomst av näringsverksamhet är 480 000 kronor. Ersättning för förlorad
arbetsinkomst som förtroendevald har under året betalats för 125 timmar. Årsarbetstiden, 1 780 timmar, ska minskas med 125 timmar. Det innebär att summan
480 000 ska divideras med 1 655 timmar, och blir då 290 kronor per timma.
Namn
Ovanstående uppgifter intygas vara riktiga:
…………………………………………………………………………………
Ort och datum
…………………………………………………………………………………
Underskrift
………………………………………………………………………………….
Telefon
Attest
STK LH150520
………………………………………………………………………………….
Ordförande
STADSKONTORET
Personalavdelningen
Löneservice
Personnummer