Regler och avgifter för förskola och fritidshem

Regler och avgifter för
förskola och fritidshem
Gäller för förskola, fritidshem och pedagogisk omsorg
GÄLLER FRÅN 1 JULI 2015
1
Innehåll
INLEDNING3
SÅ FUNGERAR DET9
Anmäl behov och ansök om plats 9
i e-tjänsten
Platserbjudande 9
Kö10
Inskolning10
Att påverka som förälder
10
VERKSAMHETSFORMER4
Förskola4
– Allmän förskola för 3-5-åringar
4
Fritidshem4
– Lovverksamhet5
Annan pedagogisk verksamhet
– Pedagogisk omsorg
– Öppen förskola
– Öppen fritidsverksamhet för 10-12-åringar
5
5
5
5
Säga upp plats
11
– Uppsägningstid11
PRAKTISK INFORMATION12
Avgifter12
– Avgiftsnivåer12
– Syskonrabatt14
– Inkomstredovisning14
– Delad plats
14
– Närvarotider15
VEM HAR RÄTT TILL PLACERING6
Barn i behov av särskilt stöd
6
Du som är studerande
6
Du som är arbetssökande
6
– Förskola/pedagogisk omsorg
6
– Fritidshem/pedagogisk omsorg
6
Du som är föräldraledig
7
– Förskola/pedagogisk omsorg
7
– Fritidshem/pedagogisk omsorg
7
Du som har obekväm arbetstid
7
SÖK PÅ WEBBEN
Öppettider15
– Planeringsdagar
15
Information om personuppgifter
16
Försäkring16
Möjlighet att ha plats 16
i annan kommun
Växelvis placering 16
i två olika kommuner
8
2
Inledning
De flesta familjer är någon gång i
behov av förskola, fritidshem eller
annan pedagogisk verksamhet. När
det blir aktuellt passar förskola bäst för
­vissa barn, medan andra trivs bättre
med ett annat alternativ. Då är det
skönt att veta att du som förälder har
möjlighet att hitta den lösning som
fungerar bäst för ditt barn. I Västerås
finns både kommunala, fristående
och enskilda verksamheter med olika
i­ nriktningar.
Västerås stad erbjuder plats i för­
skola, fritidshem eller pedagogisk
omsorg för barn från ett års ålder
som är folkbokförda i kommunen.
Verksamheterna är till för barnen
och har sin grund i skollagen, förordningar, läroplaner, allmänna råd, FN:s
k­ onvention om barnets rättigheter och
Västerås stads utbildningsplan. Barnets
perspektiv är utgångspunkten för alla
verksamheter och det innebär att innehållet i dessa dokument ska genomsyra
allt arbete som görs.
Målet är att den pedagogiska verksamheten ska lägga grunden för barns
lärande. Verksamheten ska stimulera
barns utveckling och arbeta för att ge
barn en god självkänsla.
Barnperspektivet innebär att vi ska
se verksamhetsformerna som ett komplement till familjen. Föräldrarna har
alltid huvudansvaret för sitt barn. Enligt
FN:s konvention om barnets rättig­heter
har barn rätt till fritid, lek och vila. Det
betyder att barn ska ha ledigt och
semester, precis som vuxna.
VERKSAMHETSFORMER I VÄSTERÅS
FÖRSKOLA
FRITIDSHEM
ALLMÄN FÖRSKOLA
LOVVERKSAMHET
3
ANNAN PEDAGOGISK VERKSAMHET
PEDAGOGISK
OMSORG
ÖPPEN
FÖRSKOLA
ÖPPEN
FRITIDSVERKSAMHET
Verksamhetsformer
FÖRSKOLA
år ­barnet fyller tre år. När fakturan
­kommer är avdraget redan gjort.
Läs mer om avgifter på sidan 12.
Förskolan är en verksamhet för barn
i åldrarna 1-5 år. Förskolan ska lägga
grunden till ett livslångt lärande och ge
barnen en god pedagogisk verksamhet
där omsorg, fostran och lärande bildar
en helhet. Förskolan ska också vara
trygg och utvecklande för alla barn,
efter var och ens förutsättningar. Det
finns olika pedagogiska inriktningar,
mer information finns på respektive
förskolas webbplats.
I kommunens förskolor finns grupper­
för barn som behöver ett större
pedagogiskt och/eller anpassat stöd.
Det kan handla om barn med svåra
allergier, grava språksvårigheter, hörselnedsättning eller autism. Mer information om verksamheterna kan du få av
Västerås stads Kontaktcenter på telefon
021-39 00 00.
Förskolan har en egen läroplan som
beskriver vilka krav staten ställer på
verksamheten, se www.skolverket.se
Alla barn har från och med höstterminen det år de fyller tre år rätt till
allmän förskola 525 timmar om året.
Det motsvarar 15 timmar i veckan. För
föräldrar som inte väljer allmän förskola tas en avgift ut enligt maxtaxans
­regler. Avdrag görs för alla 3-5-åringar
i ­förskola/pedagogisk omsorg och
gäller från och med höstterminen det
Allmän förskola för 3-5-åringar
Allmän förskola är en avgiftsfri verksamhet. Om föräldern väljer enbart
allmän förskola får barnet vara på
förskolan 15 timmar i veckan, fördelat
på tre timmar per dag, under den bästa
pedagogiska tiden klockan 8.30-11.30.
Verksamheten följer grundskolans
terminer, vilket innebär lov som i
­skolan. Måltider ingår inte.
FRITIDSHEM
Fritidshem är en pedagogisk gruppverksamhet för barn från förskoleklass
till och med årskurs 6 under den tid av
dagen som de inte går i skolan. Den
erbjuds till barn som har föräldrar som
arbetar eller studerar samt till barn som
har ett särskilt behov av verksamheten.
Fritidshemmet är ofta samordnat med
skolan vad gäller personal, lokaler och
verksamhet.
När barnet börjar i förskoleklass
eller byter skola ska ansökan om
plats i ­fritidshem göras i e-tjänsten för
­förskola, fritidshem och pedagogisk
omsorg.
4
Lovverksamhet
barn tillsammans med föräldrar eller
annan vuxen träffas. Besökarna är inte
inskrivna utan avgör själva när och
hur ofta de vill delta. Öppna förskolan
är avgiftsfri. Den erbjuder pedagogisk
gruppverksamhet och kan ge stöd i
föräldrarollen.
Öppna förskolan är en del av familje­
centrum, där samverkan sker med
b­ arnmorskemottagning, barnhälsovård
och socialtjänst.
Lovverksamheten är även öppen för
barn som inte är inskrivna i fritidshem,
men har ett behov av pedagogisk
verksamhet under lov. Verksamheten
om­fattas inte av maxtaxan. I denna
verksamhet tas en månadsavgift ut på
100 kronor. Vid lov inom terminerna
tas en avgift ut på 100 kronor per
lovtill­fälle. Under sommarlovet gäller
maxtaxa.
Blankett för ansökan om
­lovverksamhet finns på ­
www.vasteras.se under rubriken
Barn och utbildning.
Öppen fritidsverksamhet för
10-12-åringar
Öppen fritidsverksamhet vänder sig
till barn som är 10-12 år och som
inte behöver den omsorg och tillsyn
som ges i fritidshem eller pedagogisk
omsorg. När elever börjar i årskurs 4
erbjuds de att delta i öppen fritidsverksamhet. Erbjudandet står öppet för alla
elever från årskurs 4 fram till och med
årskurs 6. Barnen är inte inskrivna.
Familjerna avgör själva när och hur
ofta barnen ska delta. Verksamheten
är avgiftsfri. Om barnet ska serveras
­mellanmål tillkommer en avgift på
150 kronor per månad.
Öppen fritidsverksamhets uppgift
är att komplettera skolan (tids- och
innehållsmässigt) samt att erbjuda barn
en meningsfull fritid och stöd i utvecklingen. Utgångspunkten ska vara varje
barns behov. Verksamheten bör därför
utformas tillsammans med barnen. Det
är viktigt att deras intressen och initiativ får stort utrymme.
ANNAN PEDAGOGISK
VERKSAMHET
Pedagogisk omsorg
Pedagogisk omsorg erbjuds istället för
förskola eller fritidshem och vänder sig
till barn i åldrarna 1-12 år. Pedagogisk
omsorg är en verksamhet där barn tas
emot i dagbarnvårdarens eget hem.
Verksamheten ska stimulera barns
utveckling och lärande och utformas så
att den förbereder barnen för fortsatt
lärande.
Pedagogisk omsorg är ingen
­skolform. Den styrs inte av läroplaner
och bedriver inte undervisning och
u­ tbildning.
Öppen förskola
Öppen förskola är en mötesplats där
5
Vem har rätt till plats?
När du arbetar, studerar, är arbetssökande eller föräldraledig för vård av
annat barn eller om barnet har ett eget
behov på grund av familjens situation
i övrigt, har du rätt till förskola, fritidshem eller pedagogisk omsorg.
Västerås stad bedömer hur mycket
tid varje barn har rätt till. Tiden ­baseras
enligt skollagen på föräldrarnas arbetstid/studietid och resa till och från
arbetsplatsen/studieplatsen. För barn i
förskoleklass räknas 15 timmar i veckan
som skoltid (där lovdagar räknas in)
och tid utöver detta som fritidshem/
pedagogisk omsorg. För skolbarn är all
tid som ligger utanför schemalagd skoltid (där lovdagar räknas in) fritidshem/
pedagogisk omsorg.
Förskola, fritidshem och pedagogisk
omsorg erbjuds av både kommunala,
fristående och enskilda utförare.
Arbetsschema eller studieschema
ska visas upp för enheten på begäran.
Mer information om särskilt
stöd finns på www.vasteras.se
under rubriken Barn och
u­ tbildning.
DU SOM ÄR STUDERANDE
För att behovet av tid ska fattas på
rätt grunder ska studieintyg lämnas
till Västerås stads Kontaktcenter. Intyg
är tidsbegränsade och nytt intyg ska
­lämnas in för varje ny period eller kurs.
DU SOM ÄR ARBETSSÖKANDE
Förskola/pedagogisk omsorg
Barn som har förälder som är arbetssökande, har rätt att få eller behålla
plats i verksamhet totalt 20 timmar per
vecka. Hur tiden ska fördelas bestäms
av verksamheten utifrån vad som är
bästa pedagogiska kvalitet för barnen,
efter dialog med föräldrar.
BARN I BEHOV AV SÄRSKILT STÖD
Fritidshem/pedagogisk omsorg
Barn som av olika skäl behöver stöd i
sin utveckling ska erbjudas verksamhet
om inte stöd ges på annat sätt.
Anser du att ditt barn har behov
av särskilt stöd, ring Västerås stads
Kontaktcenter på telefon 021-39 00 00
för mer information.
Barn som går i förskoleklass som har
föräldrar som är arbetssökande, har rätt
till verksamhet på skoldagar upp till tio
timmar per vecka efter skoltid.
Barn som går i årskurs 1-3 som har
föräldrar som är arbetssökande, har rätt
till verksamhet på skoldagar upp till sex
timmar per vecka efter skoltid.
6
Fritidshem/pedagogisk omsorg
Hur tiden ska fördelas bestäms av
verksamheten utifrån bästa pedagogiska
kvalitet för barnen, efter dialog med
föräldrar. På skollov är barnen lediga.
Barn som går i årskurs 4-6 som har en
förälder som är arbetssökande, har inte
rätt till fritidshem/pedagogisk omsorg.
Barn som går i förskoleklass som har en
förälder som är föräldraledig för vård
av annat barn, har rätt till fritidshem/­
pedagogisk omsorg på skoldagar upp
till tio timmar per vecka efter skoltid. På
skollov är barnen lediga.
Barn som går i årskurs 1-6 som
har en förälder som är föräldraledig,
har inte rätt till fritidshem/pedagogisk
omsorg.
DU SOM ÄR FÖRÄLDRALEDIG
Förskola/pedagogisk omsorg
Barn som har en förälder som är
föräldra­ledig för vård av annat barn,
har rätt att få eller behålla plats i verksamhet totalt 15 timmar per vecka.
Hur tiden ska fördelas bestäms av
verksamheten utifrån vad som är bästa
pedagogiska kvalitet för barnen, efter
dialog med föräldrar.
En förälder som arbetar eller studerar under föräldraledigheten kan istället
ansöka om tid baserad på arbetstid/
studietid och resa till och från arbetsplatsen/studieplatsen. För att styrka
behovet av tid ska du lämna intyg till
Västerås stads Kontaktcenter.
DU SOM HAR OBEKVÄM
ARBETSTID
Omsorg på obekväm arbetstid är till för
barn mellan 1-12 år som har föräldrar
som har sitt ordinarie arbete på kvällar,
nätter och helger.
Behovet ska vara regelbundet
och ­kontinuerligt återkommande.
Arbetstiden ska styrkas med intyg eller
schema från arbetsgivaren. Västerås
stad gör en prövning i varje enskilt fall,
och omprövning ska ske en gång per
termin när man har fått rätt till omsorg
på obekväm arbetstid.
Plats för förskolebarn på natt­
verksamhet innebär inte att man
automatiskt även har plats på samma
förskola dagtid.
7
Sök på webben
Västerås stad har en e-tjänst där du
kan söka plats i förskola, fritidshem
och pedagogisk omsorg när det ­passar
dig. Tjänsten är öppet dygnet runt och
kostnadsfri. För att kunna använda
tjänsten behöver du e-legitimation, som
du beställer från din bank.
När grund för placering ändras, till
exempel vid föräldraledighet eller
­studier, ska ändringen så snart som
möjligt anmälas i e-tjänsten. Ändra
samtidigt grund för placering för
s­ yskon.
’’
Med e-tjänsten kan du
• anmäla behov
• ansöka om plats
• säga upp plats
• ange och uppdatera grund
för placering
• ange och uppdatera
inkomstuppgifter
• ange och uppdatera
familjeförhållande
Verksamheten ska vara
rolig, trygg och lärorik för
alla barn som deltar
Mer information om e-tjänsten
finns på www.vasteras.se
under rubriken Barn och
u­ tbildning.
8
Så fungerar det
ANMÄL BEHOV OCH ANSÖK OM
PLATS I E-TJÄNSTEN
tid baserad på arbetstid/studietid. Väljer
du tid baserad på arbetstid/­studietid
ska följande dokument lämnas in
till ­kommunen i samband med din
­anmälan om behov av plats:
När ett barn behöver plats inom någon
av verksamhetsformerna, anmäler
familjen sitt behov i e-tjänsten för
förskola, fritidshem och pedagogisk
omsorg. När du anmäler behov söker
du samtidigt plats. Västerås stad
be­dömer om ditt barn har rätt till
­placering i den om­fattning som ­familjen
önskar. Bedömningen är baserad på
för­äldrarnas arbetstid/studietid, ­restid,
tid för dygnsvila, samt eventuellt
ytterligare faktorer som är viktiga i det
enskilda fallet.
Vid ändrade förhållanden, även när
barnet står i kö, är det viktigt att du så
snart som möjligt ändrar i e-tjänsten,
till exempel grund för placering eller
ändrad inkomst. Vid studier och arbetsmarknadsåtgärder krävs intyg från
studieanordnare och A-kassa. I vissa
fall behövs också intyg från försäkringskassa. Intyg är tidsbegränsade
och nytt intyg ska lämnas in för varje
ny period eller kurs till Västerås stads
Kontaktcenter. Beslutet om rätt till
någon av verksamhetsformerna kan
kontrolleras med stickprov.
Om du under din föräldraledighet
samtidigt arbetar eller studerar, kan
du välja att antingen ha 15 timmar för
föräldraledig, allmän förskola eller ha
Arbete under föräldraledighet
• Arbetsgivarintyg, med uppgift om
arbetstid.
• Egen företagare ska bifoga kopia på
registreringsbevis och F-skattsedel.
Studier under föräldraledighet
• Intyg ska lämnas där studie­
anordnaren intygar att studier
bedrivs.
Information om alla verksamheter och kontaktuppgifter
finns på www.vasteras.se under
­rubriken Barn och ­utbildning.
PLATSERBJUDANDE
När du har ansökt om förskola, fritids­
hem eller pedagogisk omsorg, får
du ett platserbjudande när det finns
en plats ledig. Platserbjudandet ska
­besvaras i e-tjänsten. Om du inte har
tillgång till e-legitimation kan du svara
på en blankett. Om barnet har två
vårdnadshavare ska båda svara på
erbjudandet.
9
INSKOLNING
Målet är att alla barn från ett års
ålder ska få ett erbjudande om plats
från det datum som behov finns. Det
är bara kommunala utförare som är
skyldiga att erbjuda en plats inom fyra
månader. Ansökan ska ha kommit in
minst fyra månader före behov finns.
Om du har ansökt till fristående
eller enskild verksamhet, får du ett
­erbjudande från enheten när det finns
en plats ledig.
Inskolningen är viktig för att barnet ska
vänja sig vid den nya miljön. Den är
också viktig för att du som förälder ska
få ta del av det som kommer att bli en
stor del av ditt barns vardag.
Inskolningen följer ett schema som
bestäms i dialog med föräldrarna
och startar det datum barnet har
blivit ­placerat. När du uppger datum
för behov av plats är det viktigt att
du ­räknar med cirka 14 dagar för
i­ nskolning.
KÖ
Om det blir konkurrens till platserna i
kommunal verksamhet, så erbjuds plats
i följande ordning:
• önskad månad, det vill säga från
när du har ett behov,
• om det finns syskon till barnet på
den enhet du önskar och i den
månad du har behov, samt
• anmälningstid, det vill säga hur lång
tid du väntat på plats inom den
k­ ommunala verksamheten.
ATT PÅVERKA SOM FÖRÄLDER
Minst en gång per år ska personalen
och barnets föräldrar ha ett samtal
om barnets utveckling och lärande
(utvecklingssamtal). Det finns också föräldramöten eller olika typer av råd och
styrelser där föräldrar och personal kan
delta. Enheten ska ha rutiner för att ta
emot förslag och synpunkter.
Har du synpunkter på verksamheten
vill vi gärna ta del av dessa. Ta i första
hand kontakt med ansvarig personal
och chef.
Förtur för syskon gäller barn som är
folkbokförda på samma adress, där
föräldrarna söker plats på samma
enhet där ett syskon redan har en plats.
Syskonförtur gäller inte i verksamheter
för barn med särskilda rättigheter.
Alla barn står i samma kö, men
fristående förskolor och enskild
­pedagogisk omsorg hanterar sina egna
platser. Kontakta aktuell enhet för mer
­information om plats.
Mer information om syn­punkter
och förslag finns på
www.vasteras.se under rubriken
Barn och ­utbildning.
10
SÄGA UPP PLATS
kommit in till Västerås stad. Avgiften
tas ut under hela uppsägningstiden.
Detta gäller även vid uppsägning i
­samband med föräldraledighet.
Vid byte mellan till exempel förskola
och fritidshem påverkas avgiften från
och med det datum då barnet börjar i
den nya verksamheten.
Om tiden mellan två olika placeringar är mindre än 90 dagar kommer
avgift att tas ut även för den lediga
perioden. Det gäller vid byte från en
enhet till en annan, vid byte från en
verksamhetsform till en annan eller
när plats på fritidshem sägs upp över
­sommaren.
När barnet slutar ska platsen sägas upp
i e-tjänsten. Om du inte har tillgång
till e-legitimation kan du säga upp
platsen på en blankett. Om barnet har
två ­vårdnadshavare ska båda säga
upp platsen. Om tiden mellan två olika
placeringar är mindre än 90 dagar
behöver du inte säga upp platsen när
barnet byter förskola, fritidshem eller
pedagogisk omsorg.
Uppsägningstid
Uppsägningstiden är två månader och
gäller från det datum då uppsägningen
11
Praktisk information
AVGIFTER
som sker under året till Västerås stad i
e-tjänsten. Om du inte har tillgång till
e-legitimation kan du göra inkomst­
ändringen på en blankett. Västerås
stad kan också skicka ut en inkomstfråga under året. Om felaktig inkomst
­lämnats har kommunen rätt att i efterhand kräva in för lågt inbetald avgift.
En plats kostar cirka 100 000 kr per
barn och år. Detta har du som ­invånare
till största delen betalat genom skatter.­
Men du behöver komplettera kostnaden. Du betalar en viss procent av din
lön, beroende på hur många timmar
ditt barn är i verksamhet per vecka
samt hur många barn er familj har i
verksamheten. Det finns en maxtaxa
som fungerar som ett tak för hur
mycket du ska betala. Taket är för
närvarande 1 287 kronor per barn och
månad. Det förutsätter att hushållets
sammanlagda inkomst är lika med eller
överstiger 42 890 kronor per månad
före skatt.
Den allmänna förskolan på 15 timmar per vecka fördelat på tre timmar
per dag är avgiftsfri. För föräldrar som
inte väljer allmän förskola tas en avgift
ut enligt maxtaxans regler.­Avdrag
görs för alla 3-5-åringar i förskola/­
pedagogisk omsorg och ­gäller från och
med höstterminen det år ­barnet fyller
tre år. När fakturan ­kommer är avdraget
redan gjort.
Barn med funktionsnedsättning som
har fyllt 13 år har fritidshem efter ordinarie skoltid och under lov utan avgift,
enligt lagen om särskilt stöd och service
till vissa funktionshindrade (LSS).
Avgiften förändras när familjens
inkomster minskar eller ökar. Du ska
själv anmäla de inkomständringar
Avgiftsnivåer
Föräldrar betalar en avgift om barnet
har en plats i kommunal, fristående
eller enskild verksamhet. Avgiften
­betalas till Västerås stad från och med
första inskolningsdagen och sedan tolv
månader per år, månadsvis i efterskott.
Det finns ingen möjlighet till avgiftsbefrielse på grund av till exempel sjukdom, semester eller annan ledighet, då
platsen ändå uppehålls. Om betalningen är försenad tillämpas räntelagens
regler om dröjsmålsränta och inkasso.
Detta gäller både kommunal, fri­stående
och enskild verksamhet, så länge
skulden­finns kvar. Hushåll där avgiften
beräknas hamna under 100 kronor per
månad betalar ingen avgift.
Du kan själv beräkna din avgift
på www.vasteras.se under
­rubriken Barn och ­utbildning.
12
FÖRSKOLA /PEDAGOGISK OMSORG, BARN 1-3 ÅR
Avgift i procent av hushållets månadsinkomst
Avgift barn 1
barn 2
barn 3
2, 25%
1,5%
0,75%
Tid till och med 15 tim per vecka
Tid över 15 tim per vecka
3%
2%
Avgiften gäller fram till och med den 14 augusti det år barnet fyller tre år.
1%
FÖRSKOLA /PEDAGOGISK OMSORG, BARN 3-5 ÅR
Avgift i procent av hushållets månadsinkomst
Avgift barn 1
Enbart allmän förskola
Ingen avgift
Förskola/pedagogisk omsorg
barn 2
barn 3
Ingen avgift Ingen avgift
2, 25%
1,5%
0,75%
(utöver allmän förskola)
Avgiften gäller från och med den 15 augusti det år barnet fyller tre år.
FRITIDSHEM /PEDAGOGISK OMSORG
Avgift i procent av hushållets månadsinkomst
Avgift barn 1
barn 2
barn 3
1,5%
0,75%
0,75%
2%
1%
1%
Tid till och med 6 tim per vecka
Tid över 6 tim per vecka
Det yngsta barnet räknas som barn 1 och därefter med
stigande ålder.
13
Syskonrabatt
ut till dess att inkomstuppgift lämnas
av hushållet. Om hushållet får ändrad
inkomst ska ny inkomst meddelas till
Västerås stad. Kommunen har rätt att
i efterhand kräva in för lågt inbetald
avgift, till exempel om hushållet angett
felaktig inkomst.
Avgift betalas för barn 1, 2 och 3 enligt
maxtaxan. För barn 4 är verksamheten
avgiftsfri. Syskonrabatt gäller inom
och mellan kommunal, fristående och
enskild verksamhet. För att få syskonrabatt ska syskonen vara folkbokförda
på samma adress. Syskonrabatt gäller
inte för barn i samma hushåll med olika
vårdnadshavare. Det yngsta barnet
räknas som det första barnet, det näst
yngsta barnet som det andra barnet
och så vidare, oavsett verksamhetsform.
Enbart barn i avgiftsbelagd verksamhet
räknas.
För fler exempel på inkomst se
www.vasteras.se under rubriken
Barn och ­utbildning.
Delad plats
I de fall ett barns föräldrar har gemensam vårdnad och barnet bor växelvis
hos föräldrarna samt båda föräldrarna
har behov av plats, räknas båda föräldrarna som platsinnehavare. De får då
delad faktura oavsett i hur stor grad
de använder platsen. Avgiften grundas­
på den sammanlagda inkomsten i
­respektive förälders hushåll. Detta
innebär två fakturor som gäller samma
barn. Den sammanlagda avgiften får
dock inte överstiga avgiften för en
plats. Föräldrarna betalar 50 procent av
sin framräknade avgift. Om en förälder
i ett av hushållen säger upp sin plats
innebär det att den andra platsinne­
havaren betalar full avgift. Anmäl ändrade familjeförhållanden i e-tjänsten.
Inkomstredovisning
När Västerås stad beslutar om avgiften
för ditt barns plats utgår kommunen
från hushållets inkomst. Hushållet kan
bestå av en ensamstående förälder eller
av ett par som är gifta/sammanboende
och folkbokförda på samma adress. I
dessa fall ligger bådas inkomster till
grund för avgiften.
Din avgift beräknas på den inkomst
som du redovisar i e-tjänsten eller på
blankett. Förutom lön för arbete och
inkomst av näringsverksamhet räknas
också till exempel föräldrapenning,
sjukpenning/sjukbidrag och arbets­
löshetsersättning som inkomst.
Anges ingen inkomst kommer
högsta avgift enligt maxtaxan att tas
14
Närvarotider
ÖPPETTIDER
Tiden i förskola, fritidshem och pedagogisk omsorg omfattar de tider du
som förälder arbetar eller studerar. Det
förutsätts att barnet är hemma under
föräldrarnas semester och ledighet.
Utgångspunkten för barnets närvarotider är föräldrarnas arbetstider/
studietider, restider, tid för dygnsvila
och eventuellt ytterligare faktorer som
kan vara viktiga i det enskilda fallet.
Västerås stad beslutar hur mycket tid
barnet får i samband med anmälan om
behov av plats.
När närvarotiden beslutas skiljer­
Västerås stad på tillfälliga och ­varaktiga
förändringar i behovet av verksamhet.
Tillfälliga förändringar, när föräldern
av någon anledning har mer eller
mindre arbetstid än vanligt, kan lösas
tillsammans med verksamheten. Vid
varaktiga förändringar, om föräldern
får ändrade arbetstider under minst två
månader, ska en uppdatering ­lämnas in
till Västerås stad före ä­ndringen ­börjar
­gälla. Detta kan göras i ­e-tjänsten
eller på b­ lankett om du inte har
­e-legitimation.
Barn som har en förälder som är
föräldraledig för vård av annat barn
har rätt till tid i förskolan/pedagogisk omsorg 15 timmar per vecka.
När båda föräldrarna är hemma med
föräldra­penning för nyfött barn gäller­
15 timmar­per vecka för syskon i
­förskola/pedagogisk omsorg.
Normal öppettid i kommunal verksamhet är klockan 6.30-18.00. Vid
särskilda dokumenterade skäl finns
utökad verksamhet från klockan 6.00
till klockan 19.30. Efter klockan 19.30
finns det tillgång till nattverksamhet.
Öppen fritidsverksamhet för
10-12-åringar är öppen klockan 13.0017.00 under skoldagar. Under lov är
verksamheten öppen klockan 10.0017.00. I juli är den öppna fritidsverksamheten stängd. Möjlighet finns att
ansöka om fritidshem istället.
Under sommaren när många barn
är lediga kan förskolor, fritidshem och
pedagogisk omsorg slås samman. Det
kan innebära att barn får vara på annat
ställe än de brukar. Föräldrar erbjuds
att i god tid besöka den tillfälliga
­placeringen.
Planeringsdagar
Fyra dagar per år har för­skolorna
och fritidshemmen möjlighet att
stänga för planering, utvärdering och
­kompetensutveckling. Pedagogisk
omsorg/dagbarnvårdare har möjlighet
att stänga två dagar per år. Enheten
ska informera föräldrarna minst två
månader i förväg. Inget avdrag på
avgiften görs. Tillfälliga lösningar av
verksamhet ska vid behov tillgodoses.
De föräldrar som inte själva kan lösa sitt
behov under dessa dagar ska meddela
­enheten minst två veckor i förväg.
15
FÖRSÄKRING
För information om öppettider
och stängningsdagar i fristående
och enskild verksamhet, kontakta
r­ espektive enhet.
Barn i kommunal förskola, fritidshem, pedagogisk omsorg och öppen
fritidsverksamhet samt barn i fristående ­förskola och enskild pedagogisk
omsorg som är folkbokförda i Västerås
ingår i Västerås stads olycksfallsför­
säkring. Försäkringen gäller till och
från bostaden samt när barnet är i
v­ erksamheten.
INFORMATION OM
PERSONUPPGIFTER
I handläggningen av behov och plats
i förskola, fritidshem och pedagogisk
omsorg behandlas personuppgifter om
barn och föräldrar som är nödvändiga
för verksamheten. Exempel på person­
uppgifter inom familjen är namn,
adress och personnummer. Uppgifterna
behövs bland annat för registrering,
placering i kö och vid betalning av
avgift. Uppgifterna hämtas från folkbokföringsregistret. Uppgifterna som
behandlas lämnas i vissa fall vidare till
Statistiska Centralbyrån.
Det är förskolenämnden och
grundskolenämnden i Västerås som är
­ansvarig för att upp­gifterna behandlas
på ett korrekt sätt. Du kan alltid vända
dig till Västerås stad för att få veta vilka
personuppgifter som behandlas och för
att få felaktiga uppgifter rättade. Du
har rätt att kostnadsfritt en gång per år
få information om vilka uppgifter om
dig som behandlas, så kallat registerutdrag.
Skriv till Förskolenämnden
(förskola/­pedagogisk omsorg) eller
Grundskolenämnden (fritidshem/­
pedagogisk omsorg) i Västerås stad,
721 87 Västerås, som är person­
uppgiftsansvariga.
MÖJLIGHET ATT HA PLATS I
ANNAN KOMMUN
Den mottagande kommunen
be­stämmer om det finns möjlighet att
ta emot barnet. Om det finns ­särskilda
skäl är kommunen skyldig att ge
barnet en plats. Föräldrarna måste då
kunna styrka de skäl som har angetts.
Växelvis boende för barnet räknas inte
som ­särskilda skäl. Ansökan om plats i
annan kommun görs i e-tjänsten.
Den avlämnande kommunen, i det
här fallet Västerås stad, gör behovs­
bedömningen.
VÄXELVIS PLACERING
I TVÅ OLIKA KOMMUNER
Västerås stad godkänner inte växelvis
placering av förskolebarn som bor
växelvis hos sina vårdnadshavare i
två olika kommuner (skollagen 8 kap.
12§). Vårdnadshavarna ska komma
överens om i vilken kommun och i
vilken förskola barnet ska vara placerat
­(föräldrabalken 6 kap. 11, 13§§).
16
Kontaktuppgifter
KONTAKTCENTER
Telefon: 021-39 00 00, vardagar 7.30-17.00
E-post: [email protected]
Besöksadress: Stadshusentrén, Fiskartorget
Postadress: Västerås stad, Kontaktcenter, 721 87 Västerås
Har du frågor om fristående och enskild verksamhet
kontaktar du respektive enhet
Information om alla verksamheter och kontaktuppgifter finns
på www.vasteras.se under rubriken Barn och utbildning
Barn- och utbildningsförvaltningen
Stadshuset, 721 87 Västerås
Kontaktcenter 021-39 00 00
[email protected]
www.vasteras.se
Produktion: Västerås stad, Konsult och Service 838568 2015-06
Du kan få språkhjälp i stadshusentrén följande tider:
Arabiska: tisdagar klockan 13.00-16.00
Somaliska: onsdagar klockan 13.00-16.00