Försäljning avseende Kristinehamn Sunneberg 1:5

Sida
Tjänsteskrivelse
Datum
2015-05-07
1(1)
Ks/2015:116
120 Fastighetsfrågor - allmänt
Tekniska förvaltningen
Ulrika Jansson ,0550-88 152
[email protected]
Försäljning avseende Kristinehamn Sunneberg 1:5
Förslag till beslut
Kommunstyrelsen föreslår Kommunfullmäktige att upphäva tidigare beslut, KF
§ 106 2014-10-30.
Kommunstyrelsen föreslår Kommunfullmäktige att sälja fastigheten
Kristinehamn Sunneberg 1:5, med adress Stampbrogatan 1, Kristinehamn, till
högstbjudande via öppet anbudsförfarande och på de villkor i övrigt som
Kommunstyrelsen finner skäl att föreskriva.
Beslutsunderlag
Tjänsteskrivelse 2015-05-07
KS § 204 2014-10-07
KF § 106 2014-10-30
Ärendet
Kommunfullmäktige tog beslut, KF § 106 2014-10-30, om att sälja
Kristinehamn Sunneberg 1:5 till högstbjudande via öppet anbudsförfarande
men dock till lägst 375 000 kr enligt värdering.
Fastigheten har varit ute till försäljning via fastighetsmäklare i ca 3 månader.
Det har varit flertalet visningar och totalt har ca 25 sällskap tittat på fastigheten.
Högsta bud idag är 225 000 kr.
Fastighetsavdelningen föreslår att upphäva beslutet KF § 106 2014-10-30, om
att sälja fastigheten Kristinehamn Sunneberg 1:5, med adress Stampbrogatan 1,
Kristinehamn, till lägst 375 000 kr.
Skickas till
Jan Wetterstrand
Fastighetschef
KRISTINEHAMNS KOMMUN
Postadress
6E. Fastighetsavdelningen
681 84 Kristinehamn
Ulrika Jansson
Mark och exploateringshandläggare
E-post
[email protected]
Besöksadress
Uroxen
Kungsgatan 30
Telefon
0550-880 00 vx
Fax
0550-88 011
Bankgiro
110-0213
Organisationsnr
212000-1868