Handelsbanken Capital Markets Emission HCXS

Anmälningssedel avseende inlösen av aktier och/eller courtagefri
­försäljning av inlösenrätter i East Capital Explorer AB (publ)
Anmälan om inlösen av aktier: 26 maj – 22 juni 2015
Anmälan om courtagefri försäljning av inlösenrätter: 26 maj – 12 juni 2015
OBS! Om anmälan avser både inlösen och courtagefri försäljning är
sista anmälningsdag den 12 juni 2015
Sänds till:
Handelsbanken Capital Markets
Emission HCXS-O
106 70 Stockholm
eller lämnas till:
Ert bankkontor, eller valfritt Handelsbankskontor för
vidarebefordran till ovanstående adress.
Inlösenerbjudandet i sammandrag:
• För varje aktie i East Capital Explorer AB (publ) (”East Capital
­Explorer”) erhålls 1 inlösenrätt (SR 1 150521).
• För att lösa in 1 aktie i East Capital Explorer krävs 20 inlösen­rätter.
• För varje aktie i East Capital Explorer som löses in erhålls 83 kr.
• Högst 500 inlösenrätter (SR 1 150521) kan säljas courtagefritt.
• För fullständiga villkor för inlösenerbjudandet hänvisas till informationsbroschyr daterad i maj 2015.
• Anmälan är bindande.
Jag/Vi har följande antal inlösenrätter i East Capital Explorer:
Välj ett av nedanstående alternativ.
Alternativ 1 – Inlösen av maximalt antal aktier i East Capital Explorer
Kryssa i rutan nedan för att lösa in maximalt antal aktier och få maximalt likvidbelopp samt för att i förekommande fall courtagefritt sälja överskjutande inlösenrätter. Observera att
de förtryckta siffrorna i detta alternativ inte kan ändras.
Vid val av detta alternativ används
Inlösenrätter
för att lösa in
Aktier
motsvarande en total kontantlikvid om
Inlösenlikvid
kronor.
Samtidigt säljs
Inlösenrätter
till ett belopp om 83 kronor
per aktie,
courtagefritt.
Ja, jag/vi vill lösa in maximalt antal aktier och sälja resterande inlösenrätter courtagefritt enligt ovan.
Ett kryss i rutan för val av Alternativ 1 medför att eventuella noteringar i fälten nedan inte kommer att beaktas.
Alternativ 2 – Inlösen av annat antal aktier och/eller försäljning av annat antal inlösenrätter än i Alternativ 1
OBS! Om Alternativ 1 har accepterats ska Alternativ 2 ej fyllas i.
Inlösen av aktier i East Capital Explorer:
Ange det antal inlösenrätter som ska användas för
inlösen av aktier (ska vara jämnt delbart med 20):
Courtagefri försäljning av inlösenrätter:
Antal aktier i East Capital Explorer som
ska lösas in.
Ange det antal inlösenrätter som inte utnyttjas för inlösen och
istället ska säljas courtagefritt. OBS! Högst 500 inlösenrätter.
/ 20 =
Inlösenrätterna/aktierna finns registrerade på VP-konto:
0 0 0
I den utsträckning som föranleds av denna anmälan befullmäktigas Handelsbanken att vidta registreringsåtgärder samt boka ut inlösen­rätter
och aktier från angivet VP-konto.
Genom att underteckna denna anmälningssedel försäkrar jag/vi att jag/vi inte är hemmahörande i Amerikas Förenta Stater, Australien,
Japan, Kanada eller Nya Zeeland samt att jag/vi inte företräder någon som är hemmahörande i något av dessa länder.
Deltagande i inlösenerbjudandet anses inte ge upphov till kundförhållande med Handelsbanken.
Personnr/Organisationsnr
Uppgifter avseende panthavare (i förekommande fall)
Telefonnummer dagtid
Namn/Firma (panthavare)
Namn/Firma
Utdelningsadress (gata, box e dyl)
E-postadress
Postnummer
Ort
Innehavarens underskrift (obligatorisk)
Datum
Ort
Telefonnummer dagtid
Ineko Finanstryck 2015 – 232640
Uppgifter avseende ägare (obligatoriskt)
Ortnamn
Datum
Panthavarens underskrift
Frågor beträffande inlösenerbjudandet besvaras av aktieägarservice på telefon 0480-404 110
Se även baksidan!
För denna anmälningssedel gäller:
• A
nmälningssedeln ska vara Handelsbanken Capital Markets eller något av Handelsbankens kontor tillhanda senast den 12 juni 2015 om
anmälan helt eller delvis avser courtagefri försäljning av inlösenrätter och senast den 22 juni 2015 om anmälan endast avser inlösen av a
­ ktier.
Anmälningssedlar som sänds med posten eller inlämnas hos annan bank eller värdepappersinstitut i Sverige måste sändas eller inlämnas i god
tid före sista anmälningsdag för att kunna vara Handelsbanken Capital Markets tillhanda senast ovan nämnda dag.
• Inlösenrätter som inte utnyttjas för inlösen eller anmäls för courtagefri försäljning genom Handelsbanken kan säljas på Stockholmsbörsen via din
bank eller värdepappersinstitut. Sista dag för handel med inlösenrätter är den 17 juni 2015.
• H
andelsbanken har rätt att minska antalet inlösenrätter i denna anmälan om antalet inlösenrätter som anmälts för inlösen ej är jämnt ­delbart med
20 eller överstiger det antal inlösenrätter som finns på angivet VP-konto eller om fler inlösenrätter anmälts för inlösen än det motsvarande antal
aktier i East Capital Explorer som krävs och som finns på angivet VP-konto.
• Ofullständig eller felaktigt ifylld anmälningssedel kan komma att lämnas utan avseende.
• Anmälan kan inte skickas via fax eller e-post.
• D
e uppgifter du lämnar på denna anmälningssedel hanteras i enlighet med personuppgiftslagen (1998:204). Genom att underteckna denna
anmälningssedel samtycker du till att dessa uppgifter får lagras och sammanställas av Handelsbanken. Du har rätt att en gång per år få ta del
av ­personuppgifter som finns r­egistrerade om dig. Du har även rätt att begära att felaktiga uppgifter korrigeras. Ansökan om information och
rättelse ska vara ­skriftliga. Om du har frågor angående användandet av dina personuppgifter är du välkommen att kontakta H
­ andelsbanken
Capital Markets, Emission.
Redovisning av likvid:
• E
fter anmälningstidens slut kommer aktier och inlösenrätter som anmälts för inlösen att bokas ut från apportkontot och så kallade inlösen­aktier
(East Capital Explorer AK IL) kommer att bokföras på ditt VP-konto. Inlösenaktierna kommer ej att noteras för handel på Stockholmsbörsen.
• Likvid för courtagefritt sålda inlösenrätter beräknas redovisas omkring den 24 juni 2015. Likvid kommer att utbetalas via ­Handelsbanken
­Capital ­Markets till det avkastningskonto som är anslutet till VP-kontot. Om avkastningskonto saknas, är ­felaktigt eller är ett ­PlusGirokonto, sker
utbetalning enligt instruktion på avräkningsnotan.
• Inlösenlikviden för inlösta aktier i East Capital Explorer beräknas redovisas omkring den 15 juli 2015. Utbetalning kommer att ske via ­Euroclear
Sweden AB till det avkastningskonto som är anslutet till VP-kontot. Om avkastningskonto saknas sker utbetalning via bankgiroavi eller utlandscheck.
Inlösenerbjudandet lämnas inte till personer i och är inte möjligt att acceptera i Amerikas Förenta Stater, Australien, Japan, Kanada eller Nya
Zeeland eller i sådant land eller av sådan person vars deltagande förutsätter ytterligare dokumentation, registreringar eller andra åtgärder än
som följer av svensk rätt. Denna anmälningssedel får inte distribueras till Amerikas Förenta Stater, Australien, Japan, K
­ anada eller Nya Zeeland
eller något annat land där distributionen eller erbjudandet kräver åtgärder enligt föregående mening eller strider mot regler i sådant land. Om
sådan distribution ändå sker kan anmälningssedel som inlämnats i anledning därav komma att lämnas utan avseende.