Att sälja fluorescerande dextraner - var, hur och varför?

15-X2
Att sälja fluorescerande dextraner
- var, hur och varför?
Alexander Lundström, Arusjak Sarkisjan, Caroline Isgård, Gustaf
Brorsson, Marina Rashyna, Sofia Jillefors Olsson
Beställare: TdB Consultancy AB
Beställarrepresentant: Jan Andersson
Handledare: Karin Stensjö
1MB332, Självständigt arbete i molekylär bioteknik, 15 hp, vt 2015
Civilingenjörsprogrammet i molekylär bioteknik
Institutionen för biologisk grundutbildning, Uppsala universitet
Abstrakt
Syftet med detta projekt var att ge företaget TdB Consultancy AB en djupare förståelse för
hur och inom vilka forskningsområden fluorescerande dextraner används och även ge dem
information som hjälper dem marknadsföra sig och sina produkter.
För detta gjordes en litteraturundersökning där 87 artiklar lästes om fluorescerande dextraner
och deras biotekniska applikationer. Fortsättningsvis gjordes en marknadsföringsstudie och
en enkätstudie. Enkäter skickades ut till 160 av TdB Consultancy AB’s kunder och 17 av deras
konkurrenter. De personer som svarade på enkäterna var spridda över hela världen och
arbetade inom olika områden. Under marknadsföringsstudien gjordes en undersökning av
intressanta konferenser för TdB Consultancy AB, där de skulle kunna ställa ut sina
produkter. Vi tittade även på konkurrenternas prissättning av sina produkter och deras
hemsidor.
Litteraturundersökningen visade att de två mest dominerande biotekniska områdena där
fluorescerande dextraner används är vid studier av permeabilitet hos olika vävnader i kroppen,
främst inom blod-hjärn-barriären och membranstudier. Marknadsföringsstudien och
enkätstudien visade att god kundkontakt och tillgänglighet på internet är de främsta sätten att
nå kunder för TdB Consultancy AB.
Av samtliga studier har det kommit fram att:
•
•
•
•
•
de största biotekniska användningsområdena för fluorescerande dextraner är studier
på blod-hjärn-barriären och membranstudier
god kundkontakt och tillgänglighet på internet är de viktigaste
marknadsföringsstrategierna för TdB Consultancy AB
ingen av TdB Consultancy AB’s kunder som vi kommit i kontakt med har fått
kännedom om företaget via de bekostade marknadsföringskanaler TdB Consultancy
AB använt sig av
priset på TdB Consultancy AB’s fluorescerande dextraner står sig bra mot de
konkurrenters produkter vi analyserat
de fyra konferenserna Neuroscience 2015, Pharmapack, AAPS National
Biotechnology Conference och WPC: Blood-Brain Barrier, är relevanta för TdB
Consultancy AB med avseende på användningsområdena, priset och geografisk
placering
1
Innehållsförteckning
Inledning 3 Tillvägagångssätt 4 Resultat Litteraturstudie Kundundersökning Marknadsföring Marknadsföringsteorier 4 4 5 7 9 Diskussion 11 Fördjupningsförslag 15 Slutsats 15 Referenslista Konkurrenter Konferenser Marknadsföring Bildreferenser 16 16 16 17 17 Litteraturlista Nervsystem Cancer Hjärta Hjärna och blod-­‐hjärn-­‐barriären Lymfkörtlar Embryostudier Membranstudier Läkemedelsleverans i kroppen Generell probe-­‐forskning Övrigt 18 18 18 19 19 20 21 21 23 23 24 Bilagor Bilaga 1 -­‐ tillvägagångssätt Tillvägagångssätt -­‐ litteraturstudie Tillvägagångssätt -­‐ enkätundersökning Utformande av frågor till enkäter Val av formulärleverantör Uppföljning av enkäter Tillvägagångssätt -­‐ konkurrenter, konferenser, marknadföring Undersökning av konkurrenter Undersökning av konferenser Workshop Bilaga 2 -­‐ enkätundersökning Bilaga 3 -­‐ hemsideanalys av konkurrenter Bilaga 4 -­‐ sammanställning av konkurrenters produkter Bilaga 5 -­‐ konferenser Bilaga 5 -­‐ diskussion kring vår prestation och tankar om projektet Diskussion kring vår prestation Hållbarhet och etik Bilaga 6 -­‐ projektplan 26 26 26 26 26 26 27 27 28 28 28 29 40 46 48 50 50 51 52 2
Inledning
Vi är sex studenter som studerar Civilingenjörsprogrammet i molekylär bioteknik vid Uppsala
universitet. Under kursen Självständigt arbete i molekylär bioteknik tilldelades vår grupp en
beställning från företaget TdB Consultancy AB, ett företag som specialiserat sig på
dextraner. Dextraner är polysackarider av varierande längder som har många olika
biotekniska applikationer. Genom att fästa en fluorescerande molekyl vid en dextran kan man
spåra den genom att den emitterar ljus av en viss våglängd, och det är just dessa
fluorescerande dextraner som vi kommer att fokusera på i vårt arbete. Att få fördjupad
förståelse för applikationsområdena, men även öka medvetenheten om konkurrenter och
kunder, är mycket viktigt för att beställaren ska kunna utöka sin befintliga marknad och
eventuellt även hitta nya kunder.
Målet med detta arbete är att:
•
•
•
•
presentera de mest dominerande applikationsområdena för fluorescein
isotiocyanat (FITC) - och tetrametylrodamin (TRITC) - dextraner
få in sammanlagt 50 enkätsvar från tre olika enkäter som riktar sig till befintliga
kunder, potentiella kunder samt konkurrenter för att ta reda på:
o för företag som använder sig av fluorescerande dextraner: varför
använder de dem, och vad är den viktigaste faktorn när de väljer
återförsäljare av dem?
o för företag som använder en likvärdig metod: varför använder de
inte fluorescerande dextraner och vad skulle få dem att börja
använda det?
o för konkurrenter av liknande produkter: varför deras produkter är
bäst, hur mycket de omsätter samt hur de marknadsför sig?
identifiera minst 10 konkurrenter som säljer liknande produkter
ge ett förslag på hur TdB Consultancy AB kan marknadsföra sina FITC- och
TRITC-dextraner
3
Tillvägagångssätt
Under projektet genomfördes en litteraturstudie, en kundundersökning samt en
marknadsföringsundersökning. Syftet med litteraturundersökningen var att ta reda på
de dominerande applikationsområdena för FITC- och TRITC-dextraner.
Enkätundersökningens syfte var att få mer information kring kunders och
konkurrenters förhållning till fluorescerande dextraner och TdB Consultancy AB.
Marknadsföringsundersökningen gick ut på att hitta nya sätt för TdB Concultancy
AB att hitta och locka kunder. I denna del av projektet undersöktes bland annat
relevanta konferenser med avseende på resultat från litteraturundersökningen samt
konkurrenternas hemsidor. Hur de tre delarna litteraturstudie, kunundersökning och
marknadsföringsundersökning arbetades med och togs fram går att läsa mer om i
bilaga 1 tillvägagångsätt.
Resultat
Litteraturstudie
För att identifiera de dominerande användningsområdena för fluorescerande dextraner
utfördes en litteraturstudie på sammanlagt 87 vetenskapliga artiklar (se [1 – 87] Litteraturlista)
där fluorescerande dextraner använts i forskning. Dessa artiklar sorterades utefter
forskningsområden. De mest dominerande användningsområdena för fluorescerande
dextraner var forskning på blod-hjärn-barriären ([41-56] Litteraturlista blod-hjärn-barriären)
och membranstudier ([69-85] Litteraturlista membranstudier), se figur 1. I de flesta fallen
handlar artiklarna om permeabilitet inom dessa två områden. När vi gjorde indelningen i olika
kategorier av artiklarna arbetade vi inte utifrån någon satt standard utan gick efter eget
omdöme kring artiklarnas innehåll. Vi försökte dela upp artiklarna efter forskningsområden
för att få ett så tydligt resultat som möjligt, men det ledde också till att artiklar skulle kunna
tilldelas olika kategorier. Detta gäller framför allt för de större kategorierna där forskning på
blod-hjärn-barriären, membranstudier, och studier på läkemedelsleverans i kroppen i
slutändan handlar om just permeabilitet hos membran.
4
Övrigt 12%
Nervsystem 8%
Cancer 8%
Generell probeforskning 8%
Nervsystem 8%
Cancer 8%
Hjärta 2%
Läkemedelsleverans i
kroppen 10%
Hjärna och blod-hjärnbarriären 19%
Hjärna och blod-hjärnbarriären 19%
Lymfkörtlar 8%
Embryostudier 6%
Membranstudier 20%
Membranstudier 20%
Lymfkörtlar 8%
Läkemedels leverans i
kroppen 10%
Generell probe-forskning
8%
Övrigt 12%
Figur 1 – dextraners användningsområden
Diagrammet visar de olika områdena som dominerar i användningen av fluorescerande dextraner
enligt vår litteraturundersökning. De områden med högst procenthalt presenteras i tårtbitarna.
Resultatet togs fram genom att läsa 87 artiklar (se [ 1 - 87] Litteraturlista) som behandlade
fluorescerande dextraner. Artikeln klassificerades sedan utifrån vilket forskningsområde vi ansåg att
den tillhörde. Till fliken Övrigt har vi sammanslagit artiklar ([102-109] Litteraturlista övrigt) som var
svåra att kategorisera och där deras användningsområde var unikt. Resterande artiklar var:
Nervsystem ([25 -39] Litteraturlista), Cancer ([32-38] Litteraturlista), Hjärta ([39-40] Litteraturlista),
Hjärna och blod-hjärn-barriären ([42-56] Litteraturlista), Lymfkörtlar ([57-63] Litteraturlista),
Embryostudier ([64-68] Litteraturlista), Membranstudier ([69-85] Litteraturlista),
Läkemedelsleverans i kroppen ([86-94] Litteraturlista) och Generell probe-forskning ([95-101]
Litteraturlista).
Kundundersökning
För att kunna ge relevanta förslag på sätt
för TdB Consultancy AB att marknadsföra
sig på så var det viktigt att veta hur
situationen för företaget ser ut idag. Var
finns deras kunder? Hur har dessa hört talas
om företaget? Varför har de valt just TdB
8 Antal svar 7 6 5 4 3 2 1 0 Consultancy AB som återförsäljare?
Figur 2 – hur kun der na kom mit i ko ntakt
med T dB Co ns ultan c y AB
De första fyra alternativen är sätt som TdB
Consultancy AB använt för att marknadsföra sig,
5
resterande är kundernas egna förslag.
Utifrån resultaten från
kundundersökningen ser vi att de
absolut främsta sätten som kunder i
5 4 3 2 1 0 Antal svar dagsläget hittar TdB Consultancy AB
på är genom rekommendationer och
via internetsökningar, se figur 2.
Samtidigt tyder våra resultat på att de
sätt som företaget just nu använder för
att nå ut till nya kunder inte fungerar
som önskat, se figur 2. Resultaten i
Figur 3 – var för kundern a v äljer T dB
Co ns ultan c y AB’s f luo rescera nde dextr an er
figur 3 visar varför kunderna valt att
Diagrammet är framtaget som ett resultat ur
använda sig av fluorescerande dextraner
kundundersökningen.
från just TdB Consultancy AB och man
ser att förtegets styrkor enlig kunderna är att de har bra priser, men framför allt att deras
dextraner är väldefinierade. Med väldefinierade avses att det finns stora möjligheter för
kunderna att få skräddarsydda dextraner efter deras behov. Kundundersökningen visar också
på att stor variation i molekylvikt, från 4kDa till 150kDa samt variation i våglängderna
efterfrågas av kunderna, se bilaga 2. Resultaten presenterade i figur 4 ger en uppfattning om
vart ifrån i världen de svar som vi fått av kunder kommer ifrån. Utifrån våra resultat så syns det
att trots den relativt låga svarsfrekvensen så finns det en god geografisk spridning på de svar vi
fått in, se figur 4.
Figur 2, 3, och 4 är framtagna som resultat av kundundersökningen som redovisas i sin helhet
med fullständiga svar i bilaga 2.
Länder där kunder svarat
Länder där kunder inte svarat
Figur 4 – geografi sk fördeln in g av sva r fr ån
kun dun der sökn in g
Bild över hur den geografiska spridningen av de 13
kunder som svarat på enkäten.
6
Marknadsföring
En marknadsföringsstudie utfördes för att ta reda på mer information om sätt att
marknadsföra TdB Consultancy AB och deras produkter på, samt undersöka konkurrenters
prissättning och hur de presenterar sina produkter, framförallt via en hemsideanalys.
Undersökning av konkurrenter
Under vår marknadsundersökning tittade vi på olika konkurrenters hemsidor för att se
om det fanns något speciellt som utmärkte sig på ett sådant sätt att hemsidan blev mer
intressant. De saker vi noterade att konkurrenter använde sig av var:
•
•
•
•
•
•
•
•
vilka event de ska medverka i under kommande år
föreläsning om deras produkter
vid köp av viss mängd får man rabatter eller test-prover.
kort videoklipp om företaget och dess produkter
nya produkter syns tydligt på framsidan
tydliga referenser angående deras produkter;
hänvisa till publicerade artiklar där produkten används.
antal följare på sociala medier
lottdragning med vinst ifall man handlar över en viss summa
För att se mer information om respektive konkurrent se bilaga 3 ([1 – 13] Referenslista
konkurrenter).
Från konkurrenternas hemsidor sammanställdes en tabell över prissättning för en av
deras produkter, med en fluorescerande dextran från TdB Consultancy AB som
referens, se bilaga 4. Referensen FITC-dextran 10 (FD10) valdes eftersom
konkurrenterna sålde produkter som liknade denna i större utsträckning än TRITCdextraner. Utifrån denna bilaga togs de mest liknande produkterna fram, vilka
presenteras i tabell 1. Alla konkurrenter sålde inte exakt liknande produkter, därför var
det inte möjligt att jämföra samtliga med varandra, samt att uppskalningen av mängd
inte nödvändigtvis korrelerar med uppskalning av priset. För att se fullständig tabell
och uträkningar, se bilaga 4. Utifrån tabellen syns det att TdB Consultancy AB’s
FITC-dextran 10 (FD10) är bland de billigaste produkterna av de vi jämfört.
7
Tabell 1 – prissättning av fluorescerande dextraner
FÖRETAG
PRODUKTNAMN
PRIS/VIKT [SEK/g]
TdB Consultancy AB
FITC-dextran 10 (FD10)
3150
TCI
Fluorescein Isothiocyanate Dextran
7950
Polysciences, Inc.
Dextran, FITC
3636
N anocs
FITC dextran
47540
Santa cruz
biotechnology
FITC I dextran
6840
InterChim
Dextran, Fluorescein
2495
Life Technologies
Dextran, Tetramethylrhodamine
78480
Konferenser och mässor
Konferenser och mässor togs fram med grund i resultaten från litteraturstudien, det vill säga
konferenser som behandlar blod-hjärn-barriären eller membranstudier, se tabell 2. De fyra
konferenser som presenteras anses vara relevanta på grund av sitt pris, plats och det
forskningsområde de behandlar. För fullständig analys av dessa konferenser, se bilaga 5 ([14 17] Referenslista konferenser ).
Tabell 2 – relevanta konferenser
KONFERENS
FORSKNINGSOMRÅDE
PLATS
BESÖKARE
(2014)
Neuroscience 2015
Hjärnan och
nervsystemet.
Chicago, USA
Ca 30 000
Pharmpack
Europe
Utformning och
paketering av
läkemedelsmolekyler.
Paris, Frankrike
Ca 3100
2015 AAPS
National
Biotechnology
Conference
Bioteknik med
tyngdpunkt på
läkemedelsleverans
San Francisco,
USA
Ca 1300
WPC: BloodBrain Barrier
Blod-hjärn-barriären
och läkemedelsleverans över denna.
Boston, USA
Ca 900
8
Marknadsföringsteorier
För att TdB Consultancy AB ska kunna utöka sin kundkrets har vi hittat två olika
marknadsföringsteorier: marknadsföringstratten och innehållsmarknadsföring. Dessa teorier
bearbetar företags förhållande till kunder – hur denna kontakt sker och vad man bör tänka på.
Marknadsföringstratten
Marknadsföringstratten bygger upp grunden för hur marknadsföring fungerar med avseende
på relationen mellan kund och företag, se figur 5. Principen bakom denna är att
marknadsförings-processen är uppdelad i 5 steg, där varje steg blir mindre och mindre
eftersom endast en del kunder följer med till nästa steg ([18] Quicksprout).
•
•
•
•
•
Steg 1: medvetenhet. Under detta steg bygger man upp en medvetenhet om
företaget mot kunderna; få kunder att hitta företaget och dess produkter.
Steg 2: övervägande. Här
funderar kunderna på om de
ska köpa produkten eller inte.
Steg 3: beslut. I detta steg
fattar kunderna ett beslut.
Antingen bestämmer de sig för
att köpa produkten, eller inte.
Här kan man dela ut kuponger
eller erbjudanden för att få dem
att köpa produkten.
Steg 4: lojalitet. Om kunden
har bestämt sig för att köpa en
produkt kommer denna till
lojalitetsteget för en fortsatt
relation med företaget. Här är
det viktigt att företaget tar vara
på relationen med kunden, dels
Figur 5 – ma rkn adsför in gstratten
för att kunden då kommer att
Marknadsföringstratten utgör grunden för
köpa fler produkter och dels för marknadsföring hos ett företag. Den bygger på
kommunikation mellan företag och kund, där flödet
att kunden kommer in i nästa
och sista steget i tratten som är visar att vid varje steg i relationen är det bara ett visst
antal av kunderna som följer med – de blir färre och
rekommendation.
färre. De fem stegen som marknadsföringstratten
Steg 5: rekommendation. Här byggs upp av är: medvetenhet, övervägande, beslut,
stödjer kunderna,
lojalitet, och rekommendation.
rekommenderar, och kanske
även promotar företaget. Det leder till att nya kunder kan komma att hamna i
första steget: medvetenhet, och på så sätt fortsätter cirkulationen.
9
Innehållsmarknadsföring
Idén bakom innehållsmarknadsföring är att kommunicera med kunder och potentiella
kunder utan direkt uppsåt att sälja. Det handlar om att delge kunder kunskap och
information för att göra dem mer upplysta och bygga upp ett förtroende hos kunden.
Idén är att när de sedan har för avsikt att köpa något så kommer det självmant att välja
det företaget ([19]Contentmarketing Institute).
10
Diskussion
De användningsområden som vi utifrån våra resultat ansåg vara mest relevanta för TdB
Consultancy AB är studier inom permeabilitet för vävnader, framförallt inom blod-hjärnbarriären och andra membranstudier, se figur 1. Inom dessa två områden ser vi en stark
koppling mot läkemedelsbranschen där man kan vara intresserad av att använda dextranmolekyler i varierande storlekar för att undersöka hur de kan sprida sig och ta sig genom olika
membranstrukturer. Detta för att till exempel studera hur effektivt ett läkemedel kan levereras
till olika delar av kroppen.
De resultat litteraturstudien gav är trovärdiga då vi har gått igenom så pass många artiklar på
var och en av de tre databaserna att intressanta träffar slutade dyka upp för våra sökord, se
bilaga 1. På grund av det anser vi att majoriteten av artiklarna som använder sig av
fluorescerande dextraner är inkluderade i rapporten. Då det handlar om vetenskapliga artiklar
så ville vi försäkra oss om att vi inte missuppfattat någon artikel. För att undvika detta delade
vi in projektgruppen i två grupper där den första gjorde en grovsökning efter
användningsområden och den andra sedan djupdök i de artiklar som första gruppen hittat på
hjärn- och membranforskning. Med denna försiktighetsåtgärd känner vi oss trygga med att
resultaten från litteraturstudien har hög trovärdighet.
Ett annat moment i litteraturstudien var indelningen av olika användningsområden för
dextraner. Denna indelning gjordes helt individuellt och dubbelkollades inte på de flesta
artiklar då andra halvan bara dubbelkollade de två mest dominanta användningsområdena.
Detta kan vara en osäkerhetskälla, eftersom vi kan ha tolkat artiklarna olika och grupperat
dem något olika. För att få en så liten osäkerhetskälla som möjligt försökte vi göra
användningsområdena så breda som möjligt.
Under marknadsföringsundersökningen valde vi ut potentiella mässor som skulle kunna vara
av intresse för TdB Consultancy AB att åka och ställa ut på. När vi sökte efter mässor
använde vi oss av den information som vi fick fram från litteraturstudien och letade alltså efter
konferenser och mässor med tyngdpunkten på forskning inom blod-hjärn-barriären ([41-56]
Litteraturlista blod-hjärn-barriären), läkemedelsleverans ([86-94] Litteraturlista
läkemedelsleverans i kroppen), och forskning inom membran([69-85] Litteraturlista
mmbranstudier). I slutändan valde vi ut fyra konferenser i både Europa och USA som vi anser
vara relevanta för TdB Consultancy AB utifrån de primära användningsområdena för
fluorescerande dextraner (se Bilaga 5). I våra förslag ville vi också återspegla den variation som
finns bland konferenserna när det gäller kostnad för utställning, storlek, innehåll, och
geografiskt läge för att ge TdB Consultancy AB en bild av vad det finns för olika konferenser
och därmed ge dem möjlighet att avgöra vad de tycker är av största intresse. Utifrån den
kunskap vi fick från marknadsföringsstudien och enkätstudien om att god kundkontakt är det
bästa sättet att marknadsföra sig på kan vi dock rekommendera en framför de andra:
konferensen om blod-hjärn-barriären under World Preclinical Congress i Boston. Detta är
den minsta av de konferenser vi presenterat till storleken och även om själva WPC har ca 900
11
besökare varje år så är det endast en del av dem som besöker varje mindre mässa. Forskning
på blod-hjärn-barriären och läkemedelsleverans över denna är ett av de största
användningsområdena för fluorescerande dextraner (se figur 1) vilket gör denna konferens
skräddarsydd för TdB Consultancy AB, och den ringa storleken ger goda möjligheter till att
etablera en mycket personlig kontakt med potentiella kunder, vilket våra resultat visar är den
bästa marknadsföringsstrategin, se figur 2
Den teori som marknadsföringstratten (se figur 5) erbjuder tror vi är ett smart sätt för TdB
Consultancy AB att tänka kring marknadsföring på, i till stor del eftersom det inte
nödvändigtvis kräver några stora ekonomiska resurser eftersom det i synnerhet handlar om ett
förhållningssätt till sina kunder. Två observationer kan göras i figur 2 angående hur företagen
kommer i kontakt med TdB Consultancy AB. Den första tyder på att de metoder som TdB
Consultancy AB använt sig av i marknadsföringssyfte inte har gett något utslag - inga av de
kunder som svarat på enkäten har uppmärksammat dem via dessa metoder. Den andra är att
de marknadsföringssätt som däremot har varit slagkraftiga är ett bra kontaktnät samt
tillgängligheten på internet och dess sökmotorer. Det betyder att den största delen av
kunderna som svarat på enkäten redan har varit en del av marknadsföringstratten eftersom
den huvudsakliga källan till kontakt med TdB Consultancy AB är via rekommendationer. Vi
anser därför att ett större tänk kring denna modell kan komma att gynna företaget. För att
ytterligare förstärka kontakten med kunder tänker vi att innehållsmarknadsföring (se Resultat
Innehållsmarknadsföring) kan vara ett bra alternativ. Vi tror att det konceptet är något TdB
Consultancy AB kan använda sig av och framför allt gynnas av då Uppsala är en stad med en
mängd olika biotekniska företag. Innehållsmarknadsföring skulle här kunna ge goda
möjligheter till kommunikation mellan TdB Consultancy AB och potentiella kunder. På
BMC och SciLifeLab har TdB Consultacy AB redan ett antal kunder, men vi tror att det
finns möjlighet till att nå fler, till exempel genom att anordna ett seminarium eller en
workshop om de fluorescerande dextraner och andra produkter som TdB Consultancy AB
har att erbjuda. Hit kan man bjuda både existerande kunder och andra företag som finns på
BMC och i resten av Uppsala. Även om man presenterar de produkter som företaget erbjuder
ska alltså inte fokus ligga på att sälja utan snarare att informera och utbilda deltagarna i
seminariet.
När det gäller tillgänglighet på internet och dess sökmotorer så kan vi konstatera att dessa
utgör en vanlig metod för kunder att få kontakt med TdB Consultancy AB, se figur 2. Med
detta i åtanke togs det fram förslag på hur TdB Consultancy AB kan förändra sin hemsida
med grund i hur konkurrenternas hemsidor ser ut, se Resultat undersökning av konkurrenter.
Utifrån dessa är det tre förslag som vi anser ytterst relevanta för TdB Consultancy AB. Dessa
förslag är:
• vilka event de ska medverka i under kommande år
• föreläsning om deras produkter
• vid köp av viss mängd får man rabatter eller test-prover.
Detta för att samtliga av dessa förslag bidrar till starkare kontakt med kunderna, vilket
vi tror är den bästa marknadsföringsstrategin för TdB Consultancy AB, och går hand i
12
hand med marknadsföringstratten (se figur 5) och idén bakom
innehållsmarknadsföring, se Resultat innehållsmarknadsföring.
Andra sätt som TdB Consultancy AB kan locka kunder på är att marknadsföra sig på olika
populära sociala hemsidor som Facebook, Youtube, Twitter, och detta är som sagt även
något vi sett hos konkurrenter, se bilaga 3. Man kan även ge förmåner och belöna befintliga
kunder som tipsar och tillför nya kunder med till exempel provprodukter, olika rabatter, och
dylikt.
Angående vilka typer av våglängder samt molekylvikter som är attraktiva hos kunderna så är
resultaten varierande, se bilaga 2. Detta tyder på att en stor diversitet inom våglängder och
molekylvikter kan vara gynnsamt för företaget. Dock kan variationen av dessa aspekter bero
på att arbetsområdena inom vilka de svarande är verksamma är varierande. I själva verket
skulle något av områdena kunna vara mer fördelaktig för TdB Consultancy AB när det gäller
försäljning där kunden kanske bara frågar efter en typ av våglängd och ett visst spann i
molekylvikten. Ett argument för att ha ett stort utbud av i synnerhet dextraner med olika
molekylvikt är att tre av nio företag, där fyra inte använder sig av dextraner, har svarat att just
väldefinierade dextraner och stor variation (se bilaga 2) är vad som gör TdB Consultancy AB
till en bra försäljare av dextraner.
Vidare så är det två kunder som har sagt att de använder produkter från ett annat företag på
grund av att de har bättre kvalitet, och en kund som använder produkter från ett annat företag
på grund av att deras geografiska läge är bättre, se bilaga 2. Den första kommentaren
angående kvalitet är vi tveksamma till eftersom att fyra kunder sagt att TdB Consultancy AB’s
produkter är väldefinierade och därmed håller hög kvalitet, se figur 3. När det gäller
geografiskt läge så kan det vara en prisfråga eller att man vill stödja lokala företag.
Angående prissättning från olika företag som vi har tagit fram (se tabell 1) ser vi att TdB
Consultancy AB är en av de billigaste leverantörerna, och att detta kanske är något de kan
framhålla i sin marknadsföring. Det ska dock noteras att resultaten presenterade i tabell 1 inte
tar hänsyn till fraktkostnader och att dessa kan göra att ett annat alternativ faktiskt är billigare
för kunden.
Första utskicket av enkäterna som var personligt riktad till varje kund hade inte en fungerande
länk till enkäten. Detta problem berodde på att programmet eValuering var väldigt nytt för
oss och ett missförstånd i dess funktion gjorde att det inte fungerade som vi hade tänkt. Efter
att ha fått in några email som påstod att länken inte fungerade kunde problemet åtgärdas.
Därefter skickade vi ut ett ursäktande email-meddelande med länken till enkäten. Men
eValuerings-programmet skrev ut ett felmeddelande på en tredjedel av utskickade mail. Vi
kontaktade skaparen av eValuering och fick veta efter en längre tid att problemet var att några
email-adresser var ogiltiga och därför gav felmeddelandet. När vi har tagit bort de emailadresser som inte fungerade kunde vi skicka ut resterande enkäter. Vi har även skickat ut flera
påminnelser då vi insåg att vi behöver flera svar.
13
Det finns flera anledningar till varför vår enkät har blivit besvarad av så få kunder. Den första
anledningen är att första utskicket inte fungerade och därmed kan några kunder ha tappat
intresse och därför inte ville besvara enkäten på andra utskicket. En annan anledning är att
visa av kunderna som vi skickade enkäten till inte använder fluorescerande dextraner längre
och därför ansåg enkäten som irrelevant. Eftersom kundlistan innehöll kunder för alla
produkter så visste vi inte exakt om just de 163 som vi har skickat enkäten till använde just
fluorescerande dextraner eller inte.
Problemet med låg svarsfrekvens gäller även för konkurrenter och potentiella kunder. En av
anledningarna kan vara att de email-adresser som vi tog fram från konkurrenter och potentiella
kunder var generellt sett till kundservice eller dylikt, och det var svårt att hitta rätt person
inom företaget att kontakta inom given tidsram. Anledningen till att enkäten till potentiella
kunder aldrig skickades ut var till stor del på grund av ett missförstånd inom gruppen och när
det uppdagades var det för kort tid att åtgärda.
Trots våra få enkätsvar anser vi att våra slutsatser är trovärdiga kring två frågor: hur företagen
kommer i kontakt med TdB Consultancy AB i synnerhet, och varför kunderna vill använda
TdB Consultancy AB’s produkter. Detta av två olika anledningar:
•
•
Svaren är till stor del enhälliga
Spridningen bland de svarade är stor, såväl inom vilka arbetsområden de är
verksamma (se bilaga 2) som var verksamheten är belägen (se figur 4)
Svårigheterna i vår enkätundersökning gav upphov till att vi misslyckades med att besvara en
del av frågorna vi ställde i våra mål när det gäller konkurrenter och potentiella kunder; vad
som skulle få potentiella kunder att börja använda TdB Consultancy AB’s fluorescerande
dextraner, hur mycket konkurrenterna omsätter och varför konkurrenterna anser att deras
produkter är bäst. Vi tror att enkäterna hade kunnat ge oss bra information om det här, men
att telefonkontakt hade varit att föredra därför att kontakten blir mer direkt, personlig och
svårare att ignorera. Detta var dock tyvärr inte en möjlighet i vårt projekt av ekonomiska skäl,
samt att det inte var ett sådant arbetssätt vi ursprungligen hade planerat. Att anlita ett företag
som gör en liknande analys skulle kunna ge bättre resultat, förutsatt att de använder sig av
metoder utöver internet-baserade enkätundersökningar. Detta eftersom internet-baserade
undersökningar vanligtvis har en svarsfrekvens mellan 6 och 15 procent ([20] Jin, 2011), och
svarsfrekvensen vi har haft ligger på 7,5 procent. Alternativa metoder som till exempel
pappers-baserade enkäter och telefonsamtal ger ökvad svarsfrekvens ([20] Jin, 2011).
14
Fördjupningsförslag
Vi har identifierat ett fördjupningsförslag som skulle kunna komplementera vår rapport väl
och därmed kunna gynna TdB Consultancy AB. Detta förslag är:
•
att hitta mer information kring företag med konkurrerande produkter och undersöka
om dessa kan ersättas med fluorescerande dextraner. Detta fördjupningsförslag är ett
av projektets avgränsningar som finns med i vår Projektplan, se bilaga 6. Denna
avgränsning gjordes på grund av att de andra delarna i vår rapport ansågs vara
viktigare, men vi tror att det är relevant att titta på som ett nästa steg i
marknadsanalysen.
Slutsats
Under denna studie har vi kommit fram till att de mest dominerande biotekniska
applikationerna för FITC- och TRITC-dextraner är vid hjärnstudier samt membranstudier.
Med avseende på dessa områden så är konferenser som vi anser är relevanta för TdB
Consultancy AB följande fyra: “Society for Neuroscience: Neuroscience 2015”, “Pharmapack”,
“ AAPS National Biotechnology Cenference” och “World Preclinical Congress: Blood-Brain
Barrier”. Vi anser den senaste vara av störst vikt för TdB Consultancy AB i synnerhet på
grund av att det är den minsta av konferenserna och därmed ger störst möjligheter till god
kundkontakt, vilket är det vår marknadsföringsstudie visat vara bästa strategin. God
kundkontakt kan skapas genom att hålla föreläsningar om sina produkter och tydligt visa på
sin hemsida vilka event TdB Consultancy AB kommer delta i under året.
Kundundersökningen har visat att TdB Consultancy AB’s produkter håller god kvalitet, samt
att huvuddelen av deras marknadsföring består av gott rykte bland deras kunder.
15
Referenslista
Konkurrenter
1. TCI, hemsida: http://www.tcichemicals.com/de/eu/support
download/tcimail/application/164-09.html, senast sedd: 2015-05-17
2. AAT BioQuest, Inc. , hemsida: http://aatbio.com/gen4prst.pl?Cid=20600, senast sedd:
2015-05-17
3. Biosynthesis, hemsida: http://www.biosyn.com/dextran-conjugates.aspx, senast sedd:
2015-05-17
4. Micro mod, hemsida: http://www.micromod.de/en/produkte-27magneticfluorescent_cld.html, senast sedd: 2015-05-17
5. Polysciences, Inc., hemsida: http://www.polysciences.com/default/dextran-fitc, senast
sedd: 2015-05-17
6. Nanocs, hemsida: www.nanocs.net samt www.nanocs.com, senast sedd: 2015-05-17
7. Goryo Chemical, Inc., hemsida: http://goryochemical.com/english/, senast sedd: 201505-17
8. Histo-Chem, Inc, hemsida: http://www.histo-chem.com/index.htm, senast sedd: 201505-17
9. InterChim, hemsida: http://www.interchim.eu/, senast sedd: 2015-05-17
10. Biotium Inc., hemsida: https://biotium.com/, senast sedd: 2015-05-17
11. Life Technologies, hemsida: http://www.lifetechnologies.com/se/en/home.html, senast
sedd: 2015-05-17
12. Santa cruz biotechnology, hemsida: http://www.scbt.com/ , senast sedd: 2015-05-17
13. Vector Laboratories, hemsda: https://www.vectorlabs.com/default.aspx, senast sedd:
2015-05-17
Konferenser
14. Society for neuroscience: neuroscience 2015, hemsida: http://www.sfn.org/AnnualMeeting/Neuroscience-2015, senast sedd: 2015-05-17
15. Pharmapack, hemsida: http://www.pharmapackeurope.com/, senast sedd: 2015-05-17
16. American Asocciation of Pharmaceutical scientists: AAPS National Biotechnology
Conference 2015, hemsida: http://www.aaps.org/nationalbiotech/, senast sedd: 201505-17
17. World preclinical congress: blood-brain barrer, hemsida:
http://www.worldpharmacongress.com/Blood-Brain-Barrier/, senast sedd: 2015-05-17
16
Marknadsföring
18. Quicksprout, hemsida: http://www.quicksprout.com/the-beginners-guide-to-onlinemarketing/, 2015-05-17
19. Contentmarket Inginstitute, hemsida: http://contentmarketinginstitute.com/what-iscontent-marketing/, senast sedd: 2015-05-17
20. Jin, L., 2011. Improving response rates in web surveys with default setting. Int. J.
Mark. Res. 53, 75–94. doi:10.2501 /IJMR-53-1 -075-094
Bildreferenser
21. Society for neuroscience: neuroscience 2015, bildlänk:
http://www.sfn.org/~/media/SfN/Images/Annual%20Meeting%20Header/AM2015_
Logo_small.ashx senast sedd: 2015-05-17
22. Pharmapack, bildlänk:
http://www.pharmapackeurope.com/sites/default/files/pharmapack-logo-2015strapline.png , senast sedd: 2015-05-17
23. American Asocciation of Pharmaceutical scientists: AAPS National Biotechnology
Conference 2015, bildlänk:
http://www.aaps.org/uploadedImages/Content/Meetings_and_Professional_Develo
pment/Conference_Mini_Sites/2012_AAPS_National_Biotechnology_Conference/c
ontent/15NBC500x150.jpg, senast sedd: 2015-05-17
24. World preclinical congress: blood-brain barrer, bildlänk:
8http://www.worldpharmacongress.com/uploadedImages/World_Pharma_Congress
/Agenda/15/banner_722x200_BloodBrainBarrier.jpg , senast sedd: 2015-05-17
17
Litteraturlista
Nervsystem
25. Brandt, H.M., Apkarian, A.V., 1992. Biotin-dextran: a sensitive anterograde tracer for
neuroanatomic studies in rat and monkey. Journal of Neuroscience Methods 45, 35–
40. doi:10.1016/0165-0270(92)90041-B
26. Foster, E.F., Bottjer, S.W., 1998. Axonal connections of the High Vocal Center and
surrounding cortical regions in juvenile and adult male zebra finches. J. Comp.
Neurol. 397, 118–138. doi:10.1002/(SICI)1096-9861(19980720)397:1<118::AIDCNE9>3.0.CO;2-3
27. Fritzsch, B., Northcutt, R.G., 1992. A Plastic Embedding Technique for Analyzing
Fluorescent Dextran-Amine Labelled Neuronal Profiles. Biotech Histochem 67, 153–
157. doi:10.3109/10520299209110026
28. Glover, J.C., Petursdottir, G., Jansen, J.K.S., 1986. Fluorescent dextran-amines used
as axonal tracers in the nervous system of the chicken embryo. Journal of Neuroscience
Methods 18, 243–254. doi:10.1016/0165-0270(86)90011-7
29. Gross, J.B., Hanken, J., 2004a. Use of fluorescent dextran conjugates as a long-term
marker of osteogenic neural crest in frogs. Dev. Dyn. 230, 100–106.
doi:10.1002/dvdy.20036
30. Larsen, K.E., Sulzer, D., 2002. Autophagy in neurons a review [WWW Document].
URL https://digitum.um.es/xmlui/handle/10201/20821 (accessed 5.26.15).
31. Mooradian, A.D., Haas, M.J., Batejko, O., Hovsepyan, M., Feman, S.S., 2005.
Statins Ameliorate Endothelial Barrier Permeability Changes in the Cerebral Tissue
of Streptozotocin-Induced Diabetic Rats. Diabetes 54, 2977–2982.
doi:10.2337/diabetes.54.10.2977
Cancer
32. Chen, M.-Y., Chen, Z.-Z., Wu, L.-L., Tang, H.-W., Pang, D.-W., 2013. Goat antirabbit IgG conjugated fluorescent dye-doped silica nanoparticles for human breast
carcinoma cell recognition. Analyst 138, 7411–7416. doi:10.1039/C3AN01654D
33. Dai, T., Zhou, S., Yin, C., Li, S., Cao, W., Liu, W., Sun, K., Dou, H., Cao, Y., Zhou,
G., 2014. Dextran-based fluorescent nanoprobes for sentinel lymph node mapping.
Biomaterials 35, 8227–8235. doi:10.1016/j.biomaterials.2014.06.012
34. Hosseini, A., Baker, J.L., Tokin, C.A., Qin, Z., Hall, D.J., Stupak, D.G., Hayashi, T.,
Wallace, A.M., Vera, D.R., 2014. Fluorescent-tilmanocept for tumor margin analysis
in the mouse model. J. Surg. Res. 190, 528–534. doi:10.1016/j.jss.2014.05.012
35. Loo, C., Lin, A., Hirsch, L., Lee, M.-H., Barton, J., Halas, N., West, J., Drezek, R.,
2004. Nanoshell-Enabled Photonics-Based Imaging and Therapy of Cancer. Technol
Cancer Res Treat 3, 33–40. doi:10.1177/153303460400300104
36. Potiron, V.A., Abderrahmani, R., Clément-Colmou, K., Marionneau-Lambot, S.,
Oullier, T., Paris, F., Supiot, S., 2013. Improved functionality of the vasculature during
conventionally fractionated radiation therapy of prostate cancer. PLoS ONE 8,
e84076. doi:10.1371/journal.pone.0084076
18
37. Varshosaz, J., Hassanzadeh, F., Sadeghi Aliabadi, H., Nayebsadrian, M., Banitalebi,
M., Rostami, M., 2014. Synthesis and characterization of folate-targeted
dextran/retinoic acid micelles for doxorubicin delivery in acute leukemia. Biomed Res
Int 2014, 525684. doi:10.1155/2014/525684
38. Wang, X., Xing, X., Zhang, B., Liu, F., Cheng, Y., Shi, D., 2014. Surface engineered
antifouling optomagnetic SPIONs for bimodal targeted imaging of pancreatic cancer
cells. Int J Nanomedicine 9, 1601–1615. doi:10.2147/IJN.S58334
Hjärta
39. Binelli, E.A., Luna, A.N., LeClair, E.E., 2014. Anatomy and ontogeny of a novel
hemodynamic organ in zebrafish. Anat Rec (Hoboken) 297, 2299–2317.
doi:10.1002/ar.23002
40. Camilleri, J.P., Nlom, M.O., Joseph, D., Michel, J.B., Barres, D., Mignot, J., 1983.
Capillary perfusion patterns in reperfused ischemic subendocardial myocardium:
Experimental study using fluorescent dextran. Experimental and Molecular Pathology
39, 89–99. doi:10.1016/0014-4800(83)90043-6
Hjärna och blod-hjärn-barriären
41. Bass, A.H., Gilland, E.H., Baker, R., 2008. Evolutionary Origins for Social
Vocalization in a Vertebrate Hindbrain–Spinal Compartment. Science 321, 417–421.
doi:10.1126/science.1157632
42. Bommana, M.M., Kirthivasan, B., Squillante, E., 2012. In vivo brain microdialysis to
evaluate FITC-dextran encapsulated immunopegylated nanoparticles. Drug Delivery
19, 298–306. doi:10.3109/10717544.2012.714812
43. Carthy, D.J.M., Malhotra, M., O’Mahony, A.M., Cryan, J.F., O’Driscoll, C.M., 2014.
Nanoparticles and the Blood-Brain Barrier: Advancing from In-Vitro Models
Towards Therapeutic Significance. Pharm Res 32, 1161–1185. doi:10.1007/s11095-0141545-6
44. Fritzsch, B., 1993. Fast axonal diffusion of 3000 molecular weight dextran amines.
Journal of Neuroscience Methods 50, 95–103. doi:10.1016/0165-0270(93)90060-5
45. Hoffmann, A., Bredno, J., Wendland, M., Derugin, N., Ohara, P., Wintermark, M.,
2010. High and Low Molecular Weight Fluorescein Isothiocyanate (FITC)–Dextrans
to Assess Blood-Brain Barrier Disruption: Technical Considerations. Transl. Stroke
Res. 2, 106–111. doi:10.1007/s12975-010-0049-x
46. Lehmann, T.-N., Gabriel, S., Eilers, A., Njunting, M., Kovacs, R., Schulze, K.,
Lanksch, W.R., Heinemann, U., 2001. Fluorescent tracer in pilocarpine-treated rats
shows widespread aberrant hippocampal neuronal connectivity. European Journal of
Neuroscience 14, 83–95. doi:10.1046/j.0953-816x.2001.01632.x
47. Lehmann, T.-N., Gabriel, S., Kovacs, R., Eilers, A., Kivi, A., Schulze, K., Lanksch,
W.R., Meencke, H.J., Heinemann, U., 2000. Alterations of Neuronal Connectivity in
Area CA1 of Hippocampal Slices from Temporal Lobe Epilepsy Patients and from
Pilocarpine-Treated Epileptic Rats. Epilepsia 41, S190–S194. doi:10.1111/j.15281157.2000.tb01580.x
19
48. Liao, G.P., Olson, S.D., Kota, D.J., Hetz, R.A., Smith, P., Bedi, S., Cox, C.S., 2014.
Far-red tracer analysis of traumatic cerebrovascular permeability. J. Surg. Res. 190,
628–633. doi:10.1016/j.jss.2014.05.011
49. Linke, R., De Lima, A. d., Schwegler, H., Pape, H.-C., 1999. Direct synaptic
connections of axons from superior colliculus with identified thalamo-amygdaloid
projection neurons in the rat: Possible substrates of a subcortical visual pathway to the
amygdala. J. Comp. Neurol. 403, 158–170. doi:10.1002/(SICI)10969861(19990111)403:2<158::AID-CNE2>3.0.CO;2-6
50. Mooradian, A.D., Haas, M.J., Batejko, O., Hovsepyan, M., Feman, S.S., 2005.
Statins Ameliorate Endothelial Barrier Permeability Changes in the Cerebral Tissue
of Streptozotocin-Induced Diabetic Rats. Diabetes 54, 2977–2982.
doi:10.2337/diabetes.54.10.2977
51. Morita, S., Miyata, S., 2013. Accessibility of low-molecular-mass molecules to the
median eminence and arcuate hypothalamic nucleus of adult mouse. Cell Biochem.
Funct. 31, 668–677. doi:10.1002/cbf.2953
52. Ohta, Y., Dubuc, R., Grillner, S., 1991. A new population of neurons with crossed
axons in the lamprey spinal cord. Brain Research 564, 143–148. doi:10.1016/00068993(91)91364-7
53. Sajja, R.K., Prasad, S., Cucullo, L., 2014. Impact of altered glycaemia on blood-brain
barrier endothelium: an in vitro study using the hCMEC/D3 cell line. Fluids Barriers
CNS 11, 8. doi:10.1186/2045-8118-11-8
54. Sarkar, S., Schmued, L., 2012. In vivo administration of fluorescent dextrans for the
specific and sensitive localization of brain vascular pericytes and their characterization
in normal and neurotoxin exposed brains. NeuroToxicology, Special Review Section
33, 436–443. doi:10.1016/j.neuro.2012.04.004
55. Schmued, L., Kyriakidis, K., Heimer, L., 1990. In vivo anterograde and retrograde
axonal trnasport of the fluoresecent rhodamine-dextran-amine, Fluor-Ruby, within the
CNS. Brain Research 526, 127–134. doi:10.1016/0006-8993(90)90258-D
56. Shi, L., Zeng, M., Sun, Y., Fu, B.M., 2014. Quantification of blood-brain barrier
solute permeability and brain transport by multiphoton microscopy. J Biomech Eng
136, 031005. doi:10.1115/1.4025892
Lymfkörtlar
57. Baker, A., Semple, J.L., Moore, S., Johnston, M., 2014. Lymphatic function is
impaired following irradiation of a single lymph node. Lymphat Res Biol 12, 76–88.
doi:10.1089/lrb.2013.0036
58. Emerson, D.K., Limmer, K.K., Hall, D.J., Han, S.-H., Eckelman, W.C., Kane, C.J.,
Wallace, A.M., Vera, D.R., 2012. A receptor-targeted fluorescent radiopharmaceutical
for multireporter sentinel lymph node imaging. Radiology 265, 186–193.
doi:10.1148/radiol.12120638
59. Karpanen, T., Wirzenius, M., Mäkinen, T., Veikkola, T., Haisma, H.J., Achen, M.G.,
Stacker, S.A., Pytowski, B., Ylä-Herttuala, S., Alitalo, K., 2006. Lymphangiogenic
Growth Factor Responsiveness Is Modulated by Postnatal Lymphatic Vessel
Maturation. The American Journal of Pathology 169, 708–718.
doi:10.2353/ajpath.2006.051200
20
60. Küchler, A.M., Gjini, E., Peterson-Maduro, J., Cancilla, B., Wolburg, H., SchulteMerker, S., 2006. Development of the Zebrafish Lymphatic System Requires Vegfc
Signaling. Current Biology 16, 1244–1248. doi:10.1016/j.cub.2006.05.026
61. Leu, A.J., Berk, D.A., Lymboussaki, A., Alitalo, K., Jain, R.K., 2000. Absence of
Functional Lymphatics within a Murine Sarcoma: A Molecular and Functional
Evaluation. Cancer Res 60, 4324–4327.
62. Liss, M.A., Stroup, S.P., Qin, Z., Hoh, C.K., Hall, D.J., Vera, D.R., Kane, C.J.,
2014. Robotic-assisted fluorescence sentinel lymph node mapping using multimodal
image guidance in an animal model. Urology 84, 982.e9–14.
doi:10.1016/j.urology.2014.06.021
63. Su, H., Mou, Y., An, Y., Han, W., Huang, X., Xia, G., Ni, Y., Zhang, Y., Ma, J., Hu,
Q., 2013. The migration of synthetic magnetic nanoparticle labeled dendritic cells into
lymph nodes with optical imaging. Int J Nanomedicine 8, 3737–3744.
doi:10.2147/IJN.S52135
Embryostudier
64. Albukhaty, S., Naderi-Manesh, H., Tiraihi, T., 2013. In vitro labeling of neural stem
cells with poly-L-lysine coated super paramagnetic nanoparticles for green fluorescent
protein transfection. Iran. Biomed. J. 17, 71–76.
65. Hodor, P.G., Ettensohn, C.A., 1998. The Dynamics and Regulation of Mesenchymal
Cell Fusion in the Sea Urchin Embryo. Developmental Biology 199, 111–124.
doi:10.1006/dbio.1998.8924
66. Kim, K., Drummond, I., Ibraghimov-Beskrovnaya, O., Klinger, K., Arnaout, M.A.,
2000. Polycystin 1 is required for the structural integrity of blood vessels. PNAS 97,
1731–1736. doi:10.1073/pnas.040550097
67. Mehlmann, L.M., Jones, T.L.Z., Jaffe, L.A., 2002. Meiotic Arrest in the Mouse
Follicle Maintained by a Gs Protein in the Oocyte. Science 297, 1343–1345.
doi:10.1126/science.1073978
68. Zhong, T.P., Childs, S., Leu, J.P., Fishman, M.C., 2001. Gridlock signalling pathway
fashions the first embryonic artery. Nature 414, 216–220. doi:10.1038/35102599
Membranstudier
69. Chazotte, B., 2009. Labeling Pinocytotic Vesicles and Cytoplasm with Fluorescent
Dextrans or Ficolls for Imaging. Cold Spring Harb Protoc 2009, pdb.prot4951.
doi:10.1101/pdb.prot4951
70. Fischer, C., Steffensen, J.F., 2007. Plasma FITC-dextran exchange between the
primary and secondary circulatory systems in the Atlantic cod, Gadus Morhua. Fish
Physiol Biochem 34, 245–249. doi:10.1007/s10695-007-9183-0
71. Gillies, L.A., Du, H., Peters, B., Knudson, C.M., Newmeyer, D.D., Kuwana, T.,
2015. Visual and functional demonstration of growing Bax-induced pores in
mitochondrial outer membranes. Mol. Biol. Cell 26, 339–349. doi:10.1091/mbc.E13-110638
21
72. Kato, M., Neil, T.K., Fearnley, D.B., McLellan, A.D., Vuckovic, S., Hart, D.N.J.,
2000. Expression of multilectin receptors and comparative FITC–dextran uptake by
human dendritic cells. Int. Immunol. 12, 1511–1519. doi:10.1093/intimm/12.11.1511
73. Khanna, S., Hudson, B., Pepper, C.J., Amso, N.N., Coakley, W.T., 2006.
Fluorescein isothiocynate-dextran uptake by chinese hamster ovary cells in a 1.5 mhz
ultrasonic standing wave in the presence of contrast agent. Ultrasound in Medicine &
Biology 32, 289–295. doi:10.1016/j.ultrasmedbio.2005.11.002
74. Kotb, A.M., Müller, T., Xie, J., Anand-Apte, B., Endlich, K., Endlich, N., 2014.
Simultaneous assessment of glomerular filtration and barrier function in live zebrafish.
Am. J. Physiol. Renal Physiol. 307, F1427–1434. doi:10.1152/ajprenal.00029.2014
75. Lai, X., Price, C., Lu, X.L., Wang, L., 2014. Imaging and quantifying solute transport
across periosteum: implications for muscle-bone crosstalk. Bone 66, 82–89.
doi:10.1016/j.bone.2014.06.002
76. Leopold, E., Gefen, A., 2013. Changes in permeability of the plasma membrane of
myoblasts to fluorescent dyes with different molecular masses under sustained uniaxial
stretching. Med Eng Phys 35, 601–607. doi:10.1016/j.medengphy.2012.07.004
77. Ley, K., Arfors, K.-E., 1986. Segmental differences of microvascular permeability for
FITC-dextrans measured in the hamster cheek pouch. Microvascular Research 31, 84–
99. doi:10.1016/0026-2862(86)90009-9
78. Li, H., Dou, S.-X., Liu, Y.-R., Li, W., Xie, P., Wang, W.-C., Wang, P.-Y., 2015.
Mapping intracellular diffusion distribution using single quantum dot tracking:
compartmentalized diffusion defined by endoplasmic reticulum. J. Am. Chem. Soc.
137, 436–444. doi:10.1021/ja511273c
79. Li, L., Wan, T., Wan, M., Liu, B., Cheng, R., Zhang, R., 2015. The effect of the size
of fluorescent dextran on its endocytic pathway. Cell Biol. Int. 39, 531–539.
doi:10.1002/cbin.10424
80. Lindsey, J.D., Weinreb, R.N., 2002. Identification of the Mouse Uveoscleral Outflow
Pathway Using Fluorescent Dextran. Invest. Ophthalmol. Vis. Sci. 43, 2201–2205.
81. Paszti-Gere, E., Barna, R.F., Kovago, C., Szauder, I., Ujhelyi, G., Jakab, C.,
Meggyesházi, N., Szekacs, A., 2014. Changes in the Distribution of Type II
Transmembrane Serine Protease, TMPRSS2 and in Paracellular Permeability in
IPEC-J2 Cells Exposed to Oxidative Stress. Inflammation 38, 775–783.
doi:10.1007/s10753-014-9988-9
82. Patel, M.P., Churchman, S.T., Cruchley, A.T., Braden, M., Williams, D.M., 2013.
Electrically induced transport of macromolecules through oral buccal mucosa. Dent
Mater 29, 674–681. doi:10.1016/j.dental.2013.03.016
83. Sánchez-Eugenia, R., Goikolea, J., Gil-Cartón, D., Sánchez-Magraner, L., Guérin,
D.M.A., 2015. Triatoma virus recombinant VP4 protein induces membrane
permeability through dynamic pores. J. Virol. 89, 4645–4654. doi:10.1128/JVI.00011-15
84. Shi, X., Zhang, F., Urdang, Z., Dai, M., Neng, L., Zhang, J., Chen, S.,
Ramamoorthy, S., Nuttall, A.L., 2014. Thin and open vessel windows for intra-vital
fluorescence imaging of murine cochlear blood flow. Hear. Res. 313, 38–46.
doi:10.1016/j.heares.2014.04.006
85. Wijk, T. van der, Tomassen, S.F.B., Houtsmuller, A.B., Jonge, H.R. de, Tilly, B.C.,
2003. Increased Vesicle Recycling in Response to Osmotic Cell Swelling CAUSE
AND CONSEQUENCE OF HYPOTONICITY-PROVOKED ATP
RELEASE. J. Biol. Chem. 278, 40020–40025. doi:10.1074/jbc.M307603200
22
Läkemedelsleverans i kroppen
86. Atkinson, E.G., Jones, S., Ellis, B.A., Dumonde, D.C., Graham, E., 1991. Molecular
size of retinal vascular leakage determined by FITC-dextran angiography in patients
with posterior uveitis. Eye 5, 440–446. doi:10.1038/eye.1991.71
87. Blagus, T., Markelc, B., Cemazar, M., Kosjek, T., Preat, V., Miklavcic, D., Sersa, G.,
2013. In vivo real-time monitoring system of electroporation mediated control of
transdermal and topical drug delivery. J Control Release 172, 862–871.
doi:10.1016/j.jconrel.2013.09.030
88. Boric, M.P., Roblero, J.S., Duran, W.N., 1987. Quantitation of bradykinin-induced
microvascular leakage of FITC-Dextran in rat cremaster muscle. Microvascular
Research 33, 397–412. doi:10.1016/0026-2862(87)90030-6
89. Kastner, C., Löbler, M., Sternberg, K., Reske, T., Stachs, O., Guthoff, R., Schmitz,
K.-P., 2013. Permeability of the anterior lens capsule for large molecules and small
drugs. Curr. Eye Res. 38, 1057–1063. doi:10.3109/02713683.2013.803288
90. Lung Diseases and Conditions; New Lung Injury Findings from Rush University
Outlined (Pulmonary permeability assessed by fluorescent-labeled dextran instilled
intranasally into mice with LPS-induced acute lung injury), 2014. . Life Science
Weekly 2442.
91. Miller, D.L., Pislaru, S.V., Greenleaf, J.F., 2002. Sonoporation: Mechanical DNA
Delivery by Ultrasonic Cavitation. Somat Cell Mol Genet 27, 115–134.
doi:10.1023/A:1022983907223
92. Reiner, A., Veenman, C.L., Medina, L., Jiao, Y., Del Mar, N., Honig, M.G., 2000.
Pathway tracing using biotinylated dextran amines. Journal of Neuroscience Methods
103, 23–37. doi:10.1016/S0165-0270(00)00293-4
93. Wu, D.-Q., Lu, B., Chang, C., Chen, C.-S., Wang, T., Zhang, Y.-Y., Cheng, S.-X.,
Jiang, X.-J., Zhang, X.-Z., Zhuo, R.-X., 2009. Galactosylated fluorescent labeled
micelles as a liver targeting drug carrier. Biomaterials 30, 1363–1371.
doi:10.1016/j.biomaterials.2008.11.027
94. Wu, X.-M., Todo, H., Sugibayashi, K., 2006. Effects of pretreatment of needle
puncture and sandpaper abrasion on the in vitro skin permeation of fluorescein
isothiocyanate (FITC)-dextran. International Journal of Pharmaceutics 316, 102–108.
doi:10.1016/j.ijpharm.2006.02.046
Generell probe-forskning
95. Dhital, S., Shelat, K.J., Shrestha, A.K., Gidley, M.J., 2013. Heterogeneity in maize
starch granule internal architecture deduced from diffusion of fluorescent dextran
probes. Carbohydrate Polymers 93, 365–373. doi:10.1016/j.carbpol.2012.12.017
96. Gee, K.R., Weinberg, E.S., Kozlowski, D.J., 2001. Caged Q-rhodamine dextran: a
new photoactivated fluorescent tracer. Bioorganic & Medicinal Chemistry Letters 11,
2181–2183. doi:10.1016/S0960-894X(01)00421-8
97. Kaneko, T., Saeki, K., Lee, T., Mizuno, N., 1996. Improved retrograde axonal
transport and subsequent visualization of tetramethylrhodamine (TMR)-dextran
23
amine by means of an acidic injection vehicle and antibodies against TMR. Journal of
Neuroscience Methods 65, 157–165. doi:10.1016/0165-0270(95)00162-X
98. Liu, H., Song, P., Wei, R., Li, K., Tong, A., 2014. A facile, sensitive and selective
fluorescent probe for heparin based on aggregation-induced emission. Talanta 118,
348–352. doi:10.1016/j.talanta.2013.09.055
99. Morgan, J.L., Kerschensteiner, D., 2012. Coating Particles with Dextran-Conjugated
Fluorescent Dyes or Other Hydrophilic Compounds. Cold Spring Harb Protoc 2012,
pdb.prot067058. doi:10.1101/pdb.prot067058
100.
Novikova, L., Novikov, L., Kellerth, J.-O., 1997. Persistent neuronal labeling by
retrograde fluorescent tracers: a comparison between Fast Blue, Fluoro-Gold and
various dextran conjugates. Journal of Neuroscience Methods 74, 9–15.
doi:10.1016/S0165-0270(97)02227-9
101. Zhou, S., Dou, H., Zhang, Z., Sun, K., Jin, Y., Dai, T., Zhou, G., Shen, Z., 2013a.
Fluorescent dextran-based nanogels: efficient imaging nanoprobes for adipose-derived
stem cells. Polym. Chem. 4, 4103–4112. doi:10.1039/C3PY00522D
Övrigt
102.
Dolleman-Van der Weel, M.J., Wouterlood, F.G., Witter, M.P., 1994. Multiple
anterograde tracing, combining Phaseolus vulgaris leucoagglutinin with rhodamineand biotin-conjugated dextran amine. Journal of Neuroscience Methods 51, 9–21.
doi:10.1016/0165-0270(94)90021-3
103.Gerlach, G.F., Wingert, R.A., 2014. Zebrafish pronephros tubulogenesis and
epithelial identity maintenance are reliant on the polarity proteins Prkc iota and zeta.
Dev. Biol. 396, 183–200. doi:10.1016/j.ydbio.2014.08.038
104.
Harris, N.R., Watts, M.N., Leskova, W., 2013. Intravital video microscopy
measurements of retinal blood flow in mice. J Vis Exp 51110. doi:10.3791/51110
105.Lanske, B., Karaplis, A.C., Lee, K., Luz, A., Vortkamp, A., Pirro, A., Karperien, M.,
Defize, L.H.K., Ho, C., Mulligan, R.C., Abou-Samra, A.-B., Jüppner, H., Segre,
G.V., Kronenberg, H.M., 1996. PTH/PTHrP Receptor in Early Development and
Indian Hedgehog--Regulated Bone Growth. Science 273, 663–666.
doi:10.1126/science.273.5275.663
106.
Miller, D.L., Bao, S., Morris, J.E., 1999. Sonoporation of cultured cells in the
rotating tube exposure system. Ultrasound in Medicine & Biology 25, 143–149.
doi:10.1016/S0301-5629(98)00137-9
107.
Miller, D.L., Quddus, J., 2000. Sonoporation of monolayer cells by diagnostic
ultrasound activation of contrast-agent gas bodies. Ultrasound in Medicine & Biology
26, 661–667. doi:10.1016/S0301-5629(99)00170-2
108.
Reeves, K.J., Brookes, Z.L.S., Reed, M.W.R., Brown, N.J., 2012. Evaluation of
Fluorescent Plasma Markers for in vivo Microscopy of the Microcirculation. Journal
of Vascular Research 49, 132–143. doi:10.1159/000331281
109.
Richmond, F.J.R., Gladdy, R., Creasy, J.L., Kitamura, S., Smits, E., Thomson,
D.B., 1994. Efficacy of seven retrograde tracers, compared in multiple-labelling
studies of feline motoneurones. Journal of Neuroscience Methods 53, 35–46.
doi:10.1016/0165-0270(94)90142-2
24
110. Sarbini, S.R., Kolida, S., Naeye, T., Einerhand, A., Brison, Y., Remaud-Simeon, M.,
Monsan, P., Gibson, G.R., Rastall, R.A., 2011. In vitro fermentation of linear and
alpha-1,2-branched dextrans by the human fecal microbiota. Appl. Environ. Microbiol.
77, 5307–5315. doi:10.1128/AEM.02568-10
111. Zhou, S., Min, X., Dou, H., Sun, K., Chen, C.-Y., Chen, C.-T., Zhang, Z., Jin, Y.,
Shen, Z., 2013b. Facile fabrication of dextran-based fluorescent nanogels as potential
glucose sensors. Chem. Commun. (Camb.) 49, 9473–9475. doi:10.1039/c3cc45668d
25
Bilagor
Bilaga 1 - tillvägagångssätt
Tillvägagångssätt - litteraturstudie
För att få en uppfattning om vilka användningsområden som finns för fluorescerande
dextraner så gjorde vi en literaturstudie där halva gruppen läste igenom ca 80 artiklar.
Artiklarna söktes fram med hjälp av databaserna Pubmed, Google Scholar samt direkt via
Uppsala Universitetsbiblioteks hemsida och sökorden var någon kombination av:
•
Fluorescent
•
Dextran
•
FITC
•
TRITC
Artiklarna lästes igenom för att försäkra sig om att de använde sig av FITC- eller TRITCdextraner. Artiklarna delades sedan in i olika kategorier för att få statistik över vilka de största
användningsområden är. För att få en bra representation av dagens användning av
fluorescenta dextraner så användes inte artiklar äldre än 15 år till sammanställningen. Efter
sammanställningen så gjorde den andra halvan av gruppen en uppföljning och läste noga
igenom artiklarna tillhörande de dominerande fälten (membranstudier samt hjärna och
BBB). Detta gjordes både för att kontrollera att första halvan av gruppen hade gjort ett bra
jobb i indelningen men även för att den andra halvan av gruppen själva skulle få en bättre
uppfattning av användningen av fluorescenta dextraner.
Tillvägagångssätt – enkätundersökning
Utformande av frågor till enkäter
Huvudtanken som vi ämnade genomsyra samtliga enkäter var att de skulle vara korta och
koncisa - att alla frågor skulle på något sätt svara på någon eller några av våra frågeställningar
med en så liten ansträngning från de tillfrågade som möjligt. Med det i åtanke utformades de
tre olika enkäterna Qustomer Questionnaire, Marketing Research on Fluorescent Dextrans
och Potential Customer Questionnaire, där den första är för TdBconsultancy’s kunder, den
andra till konkurrenter och den sista till potentiella kunder.Se Bilaga 2
Val av formulärleverantör
Efter det att enkätfrågorna utformats stod vi i valet av formulärleverantör där vi hade följande
kriterium:
26
•
•
•
•
•
•
Enkätformatet ska uppfattas seriöst
Flervalsalternativ ska vara möjliga
Alternativet att lägga till övrig information på en fråga ska vara möjligt
Enkäten ska vara anonym, i synnerhet för enkäten som skickades till konkurrenterna
Svaren ska vara lätta att sammanställa
Uppsala Universitets logga kan med fördel vara med.
Vår tanke bakom dessa kriterier, tillsammans med utformandet av frågorna, var att samtliga
enkäter skulle vara tydliga, strukturerade och lätta att svara på. De skulle förmedla känslan av
att vårt projekt är seriöst - det är en enkät som är värd att svara på - och på så sätt lyckas öka
svarsfrekvensen bland de tillfrågade.
Efter att ha utformat dessa kriterier valde vi mellan följande leverantörer: google forms, survey
monkey och eValuering, där det senare alternativet valdes, främst på grund av
sammanställningsmöjligheterna, seriositeten i formatet samt att Uppsalas logga var standard.
Uppföljning av enkäter
Med anledning av att vi inte fått så många enkätsvar och att vi ville få reda på mer om
fluorescerande dextraners marknad, så tänkte vi att vi skulle ta kontakt med de kunder/företag
som redan svarat på enkäten, för att få reda på mer information om detta. Frågorna vi ville ha
svar på var:
•
•
•
Vad är viktigt för kunden när denne köper fluorescerande dextraner
Vilka konferenser/mässor finns för att få information om fluorescerande dextraner
Vilka andra informationskanaler används?
Dessa frågor skickades primärt ut till 4 personer från Sverige där en fråga om telefonkontakt
var möjlig (se bilaga2). Till resterande 6 personer skickades samma mail förutom frågan om
telefonkontakt, för att undvika att behöva ringa utlandssamtal. Vi valde att skicka ut till
samtliga svarande trots att tre av dessa svarat att de inte använder sig av fluorescerande
dextraner. Detta för att vårt enkätprogram inte låter oss koppla svarande med svar. Vi ansåg
att det var en bra sak eftersom det verkar seriöst med att ha sekretess, men det gör att vissa
saker blev svåra för oss att genomföra - detta var en av de sakerna. (se bilaga2).
Tillvägagångssätt – konkurrenter, konferenser, marknadföring
Hur vi hittade konkurrenter
För att hitta konkurrenter googlade vi på buy flouruserande dextraner, FITC eller TRITC
för att se vilka företag som sålde dessa. Vi gick in på företagens hemsidor och försäkrade oss
om att vi hittat ett företag som skulle kunna vara en konkurrent till tdB consultancy AB.
27
Undersökning av konkurrenter
För att ta reda på mer om konkurrenterna besökte vi deras hemsidor. Vi fokuserade på vilka
egenskaper med hemsidorna som var bra och hur företaget marknadsförde sig. Produkterna
som stod i fokus var främst FITC samt TRITC dextraner men om företaget saknade exakt
dessa fluoroscenter tittade vi på liknande produkter för att ta fram prissättningen. I vissa fall
saknades prissättningen helt för att företaget ville bli kontaktad i den frågan, i dessa fall
kontaktade vi företaget i hopp om att de skulle dela denna information med oss.
Undersökning av konferenser
I vår informationssökning kom vi fram till att de två största användningsområdena för
fluorescerande dextraner var forskning på membran och blod-hjärn-barriären och vi har därför
försökt söka upp mässor och konferenser som är specialiserade för just denna typ av forskning.
Till en början så hittade vi ganska snabbt en konferens om just blod-hjärn-barriären och
senare även en stor konferens om hjärnan och nervsystemet. Att hitta mässor ämnesspecifika
för membranforskning var däremot lite knepigare, tills vi istället började se det som
läkemedelsforskning. Med den synvinkeln hittade vi ett större urval av konferenser och valde
två till av olika storlek.
Under sökprocessen mailde vi ansvariga på ett antal av konferenserna för att försöka få en
bättre bild av priset för att få ställa ut på de olika mässorna men även hur stort deltagarantal
det brukar vara. Tyvärr var det svårt att få tydliga prisuppgifter från många av dem, men vi har
kommit fram till att de flesta kostar runt 20-40 000 kr att ställa ut på beroende på
konferensens storlek.
Workshop
Vi bestämde att alla skulle läsa på om marknadsföring antingen genom internetsidor eller
böcker från bioblioteket. För att ta del av vad alla hade lärt sig hade varje projektmedlem en
fem minuters redovisning för gruppen följt av en diskussion.
28
Bilaga 2 - enkätundersökning
Första utskick till kunder:
Dear [COMPANY/PERSON]!
We are a small group of students in the master programme in molecular
biotechnology engineering from Uppsala University, Sweden, and we are taking the
course Independent project in molecular biotechnology. The purpose with this course
is to develop and carry out a project. In our case this is done in cooperation with TdB
Consultancy AB by doing a market analysis for their products.
This is a customer questionnaire about the use of fluorescent dextrans. We are also
interested in your opinion about Tdb Consultancy AB and their fluorescent dextrans.
This questionnaire only takes a few minutes and we would be very happy if you could
take your time to answer these questions.
Uppföljning till kunder:
Hello dear [COMPANY/PERSON]!
We are a small group of students in the master programme in molecular biotechnology
engineering from Uppsala University, Sweden.
We are working on a marketing research on fluorescent dextrans, and we would like to
thank you very much for participating in our study on flouorescent dextrans. Our goal is
to better understand the market of fluorescent dextrans and which properties of this
molecule that are most prefered. In order for us to obtain a deeper understanding in the
marketing field of fluorescent dextrans, we would appreciate it immensely if you could
take your time to answer the following questions.
•
•
•
•
What is of importance to you when bying fluorescent dextrans?
Are there any conferenses or science fairs that you participate in to obtain
knowledge about fluorescent dextrans distributors?
What additional ways do you use to get this information?
Would you mind discussing these questions by telephone?
29
Utskick till konkurrenter:
Dear [COMPANY/PERSON]!
We are a small group of students in the master programme in molecular
biotechnology engineering from Uppsala University, Sweden, and we are taking the
course Independent project in molecular biotechnology. The purpose with this course
is to develop and carry out a project.
We are working on a marketing research on fluorescent dextrans, and have chosen
you to be a part of our investigation. Our goal is to better understand the market of
fluorescent dextrans and which properties of this molecule that are most prefered.
This questionnaire only takes a few minutes and we would be very happy if you could
take your time to answer three questions.
Why do you choose TdB Consultancy's fluorescent dextrans?
do not use
1
I am not using fluorescent dextrans!
2
I don't use them anymore. I use Alexa488 dextran instead.
3
Because I have always used them since they were synthesized may years ago by Tony
de Belder and of course because they are well defined and are available with several
molecular weights.
4
pricing
5
for renal imaging
Product available
6
7
I have newer chosen them - there must be some misunderstanding??
8
I thought they might have a better restriction over the dextran size than the ones from
Sigma Aldrich
9
We were looking for a pure source of blue dextran without too much free dye.
Reasonably priced and decent quality.
we do not use these.
10
11
12
30
What do you use TdB Consultancy's products for and what are your needs?
Surface chemistry
1
I use them for dextran sodium sulphate experiments
3
I am using FITC- and TRITC-dextrans for intravital microscopy studies of vascular
permeability of large molecules.
4
studies of experimental colitis
renal imaging
5
6
Preclinical model
7
I used a DEAE-dextran
8
I was interested in FITC coupled to dextran. This should leak out of damaged blood
vessels in certain diseases, while it would be retained in the circulation in normal
animals. By measuring FITC fluorescence in controls and diseased animals, we could
assess the degree of leakage.
9
We used it to quench background fluorescence.
10
To simulate other - much more expensive - macromolecules in leakage assays from
vesicles.
11
we do not use these.
12
31
Which wavelengths for the fluorescent dextrans would you like to be able to
use?
non
1
488, 555 and 647
3
At present I use FITC-dextran at 490/520 nM and TRITC-dextran at 546/580 nM and
that is sufficient at present time.
4
green
5
I do not use fluorescent dextrans
not applicable
7
8
FITC is fine. I guess it might be nice to also have one that fluoresces at a different
wavelength, but have no immediate use for it.
9
Since we needed it for quenching, we weren't looking to be able to "see" them.
10
Not very important, any of the most commonly used ex/em combinations is fine, right
no we prefer FITC.
11
we do not use these.
12
Which molecular weights for the fluorescent dextrans would you like to be able
to use?
NA
1
10kDa
3
Mostly I am using fluorescent dextrans of 150 kDa but I have also used 70 kDa in the
past with good results.
4
4000 Da
5
I do not use fluorescent dextrans
not applicable
8
5000 to 20,000
N/A
7
9
10
A range from 5k to 100k would cover all our needs
we do not use these.
11
12
32
If you have chosen the alternative "other", please write your answer here
Know them from the past
Co-worker
1
3
I was part of the group that developed techniques for studies of vascular permeability
using different molecular weights of FITC-dextrans. The group was formed and headed
by Karl-Erik Arfors and included Gianfranco Rutili and of course Tony de Belder who
was mainly responsible for the synthesis of different molecular weight of fluorescent
dextrans. Kirsti Granath was also important for definition and calculation of molecular
weights
4
Browsing
5
a collaborator who is an expert in microscop imaging Radu Moldovan (director of the
imaging core at UCDenver)
6
search with google
Word of mouth
7
8
I think I just searched on the internet
Google search
9
10
I tried to figure out who was Sigma's supplier, and found TdB (not sure I found their
supplier, but it certainly cut the price...).
11
Not aware at all other than this questionnaire.
12
33
How did you become aware of TdB Consultancy AB
Svarsalternativ
%
Σ
The FASEB Life Science Marketplace
0
0
Labtech Magazine
0
0
Google advertisement
0
0
EMIM, European Molecular Imaging
Meeting
0
0
Bioscience fair Stockholm
0
0
Other
Graf
(%)
92 11
34
We are a small group of students in the master programme in molecular biotechnology
engineering from Uppsala University, Sweden, and we are taking the course
Independent project in molecular biotechnology. The purpose with this course is to
develop and carry out a project.
To which continents do you sell fluorescent dextrans?
Svarsalternativ
Africa
Graf (%)
% Σ
0 0
Asia
100 1
Australia
100 1
Europe
100 1
North America
100 1
South America
100 1
35
What molecular weight for the fluorescent dextrans are mostly used by your
customers?
10,000
1
In which way are you marketing your fluorescent dextrans?
No real active marketing. Passive website listing and featured at
research/academic meetings such as Society for Neuroscience.
1
What wavelength of the fluorophores are mostly used by your
customers?
Both green (fluorescein) and red (Texas Red) spectra.
1
36
Do you use fluorescent dextrans from other companies, if yes: why?
Svarsalternativ
Graf (%)
Better price
% Σ
0 0
Higher quality
17 2
Shorter delivery time
0 0
The location of the companies are better
8 1
Better customer service
0 0
Other
25 3
•
If you have chosen the alternative "other", please write your answer here
no
1
not applicable
no
8
10
No requirement at all.
12
37
Bilaga 3 – hemsideanalys av konkurrenter
TCI
Detta företag grundades i Japan 1946 men har nu dotterbolag i USA, Europa och Kina. De
säljer bland annat fluorescerande prober, olika inhibitorer samt RNA polymeras.
Webbsida
http://www.tcichemicals.com/de/eu/support-download/tcimail/application/164-09.html
Hemsidan samt marknadsföring
Har ett youtubeklipp som handlar om deras företag väldigt kort och sammanfattande. Klippet
är ca 3 minuter långt. Deras kundtjänst dyker alltid upp på högra sidan och underlättar att få
kontakt med företaget. Det finns en användarguide som informerar om hur man kan t.ex.
beställa deras produkt och på så sätt spara tid. Finns även information om hur man kan leta
efter den produkt som man vill ha.
På deras hemsida säljer de kataloger som informerar om deras produkter. De har även olika
artiklar som gör samma sak. Man får information på deras sida om vilka event och när de ska
dit.
Prissättning och produktinformation
Om FITC dextraner står det en kort sammanfattning var det handlar om och i vad den har
används, såklart med referenser.
Produkt
Pris
Storlek (MW) Vikt
Fluorescein Isothiocyanate Dextran 85,75 EUR 10k MW
100 mg
AAT BioQuest, Inc.
Detta företag är från Kanada. De säljer olika typer av produkter som t.ex. antikroppar,
märkningsprober, ” Biochemical Assayes”, ”Cell-based assayes”, ”HTS assayes”, ”Building
blocks”, ”Labeling probes”.
Webbsida
http://aatbio.com/gen4prst.pl?Cid=20600
Hemsidan samt marknadsföring
Har intressanta bilder samt bra rubriker som förklarar texten tydligt. Hur man kan kontakta
företaget står alltid längst upp i sidan. Det står tydligt om hur de har utvecklat sina produkter
vilket är bra och de står även om deras distributörer. På första sidan på hemsidan står det om
deras kataloger och broschyrer samt vilka som har varit mest nedladdade.
38
Prissättning och produktinformation
Har ett tydligt diagram som visar hur deras produktion av dextraner har ökat. De har även en
kortfattad förklarande text som handlar om dextraner samt en tydlig tabell som visar vad de
kostar, vad de kan lösas med, och andra fysikaliska egenskaper.
Produkt
Pris
Storlek (MW) Vikt
Cal-520™-Dextran Conjugate 195 USD 3k MW
1 mg
Biosynthesis
Detta företag grundades år 1984 i USA. De tillverkar samt utvecklar produkter som peptider,
oligonukleotider, biokojugering, proteiner, antikroppar.
Webbsida
http://www.biosyn.com/dextran-conjugates.aspx
Hemsidan samt marknadsföring
Har intressanta bilder samt bra rubriker som förklarar texten tydligt. Finns en ruta där det
står om nyheter som de t.ex. har fått. På hemsidan står det även om deras kataloger.
Prissättning och produktinformation
Står om deras produkt kortfattat samt om dess kvalite och snabba leverans. Om man vill veta
om dessa produkter ska man kontakta företaget.
Micro mod
Detta företag grundades 1999 i Tyskland. De tillverkar, utvecklar och säljer olika nano- och
mikropartiklar. Bland deras produkter finns magnetiska partiklar, fluorescerande partiklar,
magnetisk fluorescerande partiklar, vita partiklar och färgade partiklar.
Webbsida
http://www.micromod.de/en/produkte-27-magneticfluorescent_cld.html
Hemsidan samt marknadsföring
Har en kvalitetspolicy som förtydligar hur bra deras produkt är. Har även en ISO diplom som
visar deras produkts höga kvalitet. Finns en tabell som visar om deras produkter alltså en
översiktsvy. På hemsidan står det om deras kataloger och brochyrer med ett PDF dokument.
Prissättning och produktinformation
Står om deras produkt kortfattat samt om dess kvalite och snabba leverans. Om man vill veta
om dessa priser ska man kontakta företaget. De säljer nanopartiklar, en av dem finns nedan i
tabellen med dess fulla namn ”Red-fluorescent cross-linked magnetic dextran nanoparticles”.
39
Produkt
Pris
Koncentration Mängd
nanomag®-CLD-redF 290 EUR 5 mg/ml
5 ml
Polysciences, Inc.
Detta företag grundades år 1961. De är en tillverkare av specialkemikalier och finkemikalier
som används i forskning och industrilaboratorier. Många av deras produkter används i
mikroskopi, histologi, hematologi, cytologi, och andra områden inom bioteknik. Företaget är
även specialiserade på tillverkning av monomerer, polymerer och mikrosfärer för läkemedels-,
medicinteknisk produkt, och elektronikindustrin.
Webbsida
http://www.polysciences.com/default/dextran-fitc
Hemsidan samt marknadsföring
Har en kvalitetspolicy som förtydligar hur bra deras produkt är. Har även en ISO diplom som
visar deras produkts höga kvalite. Finns en tabell som visar om deras produkter, alltså en
översiktsvy. På första sidan på deras hemsida står om deras katalog samt om event som de ska
medverka i. Det står även lite information om vad själva eventet handlar om men även om
vilka kända forskare som har besökt deras företag. Det finns information om vilka mässor och
event de ska på under 2015 samt länk till mässans hemsida och nummer på båset.
Prissättning och produktinformation
Det står om deras produkt kortfattat samt vilken vikt den har. Finns en tydlig tabell som
innehåller information om produktens pris, packet storlek och kvalite.
Produkt
Pris
Storlek Vikt
Dextran, FITC 218 USD 150k
500 mg
Nanocs
Detta är ett företag från USA som grundades år 2001. De har olika sorters produkter utöver
fluorescerande dextraner, som t.ex. antikroppar, märkta proteiner, och enzymer.
Webbsida
www.nanocs.net samt www.nanocs.com
Hemsidan samt marknadsföring
40
Företagets produkter finns indelade i olika kategorier till vänster på hemsidan, där finns det
även kategorin för nya produkter. Det är väldigt lätt att hitta priserna. Under fliken ”Services”
finns en halv sida beskrivning om olika sorters molkeylmodifikationer samt konjugat service
som företaget utför. Under fliken ”Distributors” kan man hitta hänvisningar till distributörer i
olika länder. Telefonnummer för beställning finns alltid synligt på hemsidan.
Prissättning och produktinformation
Till varje produkt finns en kort beskrivning av produkten samt specifikationer och
förvaringsförhållanden.
Produkt
Pris
Storlek (Da)
Vikt
FITC dextran 285 USD 10k, 40k ,70k , 500k Da 50 mg
Goryo Chemical, Inc.
Detta är ett relativt nytt företag, som grundades 2010 i Japan. Deras produkter är olika
fluorescerande prober.
Webbsida
http://goryochemical.com/english/
Hemsidan samt marknadsföring
På första sidan finns nyheter om deras produkter samt i vilka artiklar de har används nyligen
och vilken distributör som har varit delaktig. Längst upp kan man se ”FAQ”, mest ställda
frågor, de delas upp i olika kategoerier beroende om vilken produkt frågan gäller. Längst upp
på sidan kan man även hitta länk till Twitter, facebook, LinkedIn och en Youtube-kanal. Det
finns även en flik där man kan hitta företagets distributörer.
Prissättning och produktinformation
Produkten har förutom en kort beskrivning referenser till artiklar, vågländen på emissions,
och absorptionsspektrum.
Produkt
Pris
Storlek (Da) Vikt
AcidiFluor ORANGETM-Dextran 498 USD 10k Da
1 mg
Annat
41
Hemsidan verkar vara väldigt ny och är inte riktigt klar med beskrivning samt prisättning av
alla produkter.
Histo-Chem, Inc
Detta är ett företag från USA som grundades 1997. Produkterna är neurohistokemiska
markörer.
Webbsida
http://www.histo-chem.com/index.htm
Hemsidan samt marknadsföring
Menyn med de viktigaste rubrikerna finns uppe till höger på hemsidan. På första sidan
finns information om nya produkter samt information om retur av varor. Det står även tydligt
om fraktkostnaderna som är 30 USD inom USA och 65 USD utomlands.
Prissättning och produktinformation
Varje produkt innehåller en länk till en bild från ett vävnadsprov, kan innehålla en kort
beskrivning av produkten och ett protokoll.
Produkt
Pris
Storlek (Da) Vikt
Fluoro-Ruby(Tetramethylrhodamine dextran-amine) 225 USD 10,5k
30 mg
InterChim
InterChim är ett Franskt multinationellt företag som grundades 1970. Företaget tillverkar
produkter själv men köper även produkter från leverantörer. De säljer väldigt många olika
fluorescerande dextraner.
Webbsida
http://www.interchim.eu/
Hemsidan samt marknadsföring
Företaget har kampanjer för vissa produkter. De finns på facebook och har även en blogg, på
franska dock. För att kunna se priser behöver man kontakta företaget för mera information.
42
Prissättning och produktinformation
Har många fluorescerande dextran-derivat men man måste vara medlem för att se priser och
mer information om produkten. Det är 2 veckors leveranstid på produkten.
Produkt
Pris
Storlek (Da) Vikt
DEXTRAN, FLUORESCEIN 269 EUR 40 000 MW
1g
Biotium Inc.
Biotium Inc är ett företag från USA grundat 2001. Säljer CF-dextraner med olika våglängder
med storlek 10000 MW och andra biokemiska produkter.
Webbsida
https://biotium.com/
Hemsidan samt marknadsföring
På första sidan så syns tydligt olika flikar som ”Special Offers”,”New Products” och ”Help”.
Under fliken ”Resources” finns frågor och svar angående olika produkter samt presentationer
om olika produkter. Presentationerna är utformade som slides med ljudkommentarer till. Det
finns en länk till Facebook, Twitter, LinkedIn samt två andra portaler. När det gäller service
så har företaget olika mobilnummer för service och technical support (olika options när du
ringer), nummret syns på första sidan hela tiden. Under fliken som heter ”Technology
Highlights” finns beskrivningar om t.ex. CF-färger och varför de är bra.
Prissättning och produktinformation
Vid produkten kan man se reklamblad (där det står mera om CF-färgen och vilka andra den
kan ersätta samt våglängd etc.). Det står även att man får 10% rabatt vid köp över 5 mg. Det
finns också en bild av absorptions och emissions spekrtum.
Produkt
Pris
Storlek (MW) Vikt
CF™488A-dextran conjugate 80 USD 10 000 MW
1 mg
43
Life Technologies
Life Technologies är ett varumärke från Thermo Fisher Scientific. Det grundades
ursprungligen i USA 1962, men blev en del av Thermo Fisher Scientific i 2014. Säljer många
olika typer av produkter inom området ”Life Science”.
Webbsida
http://www.lifetechnologies.com/se/en/home.html
Hemsidan samt marknadsföring
På den högra delen av hemsidan finns det en flik som heter ”Give Feedback”, där kan man bl.a.
fylla in vad som inte fungerar eller det som fungerar bra med hemsidan. Om man undrar över
något så finns det ”FAQ”, mest ställda frågor i olika kategorier med avseende på produkt. När
man väljer att titta efter en produkt finns det olika sorterings funktioner. När man tittar efter
fluorecerande dextraner kan man sortera på färg, märke, applikationer osv. Information om
fluoroscerande dextraner och deras applikationer finns att hitta när man söker efter det i
sökfältet. På första sidan finns även olika kampanjer med rabatt för specifika produkter.
Prissättning och produktinformation
Varje fluorescerande produkt har en bild på spektrat samt beskrivning, referenser, manualer
och protokoll.
Produkt
Pris
Storlek (MW) Vikt
Dextran, Tetramethylrhodamine 1962 SEK 10 000 MW
25 mg
Santa Cruz biotechnology
Detta företag grundades i USA 1991. Företaget säljer bland annat antikroppar, biokemikalier,
och även djurhälsovårdsprodukter.
Webbsida
http://www.scbt.com/
Hemsidan samt marknadsföring
Det första man ser på hemsidan är en reklam om att vinna en ”Apple watch sport”. Reklamen
är riktad till de som handlar för mer än 100 USD, då kan man vara med i dragningen och
44
vinna! Uppe i högra hörnet finns en flik till en chatt där man kan få hjälp med frågor.
Företaget kan även följas på Facebook och Twitter. Det står att företaget har 287 232 som
gillar deras sida på Facebook, vilket väcker uppmärksamhet. Det finns även möjlighet att välja
språk, då blir vissa rubriker översatta till språket som väljs.
Prissättning och produktinformation
Fluorescerande produkter har en kort information om produkten samt våglängden.
Produkt
Pris
Storlek (MW) Vikt
FITC I dextran 82 USD 70 000
100 mg
Vector Laboratories
Företaget är från USA och grundades år 1976 men har nu dotterbolag i Storbritanien och
Kanada. De säljer olika märknings- och detekteringsprodukter som till exempel antikroppar,
enzymsubstrat, och lektiner.
Webbsida
https://www.vectorlabs.com/default.aspx
Hemsidan samt marknadsföring
Detta företag kan följas på Facebook, LinkedIn och har en Youtube-kanal. På första sidan kan
man följa en knapp som heter ”What's New!” för att se deras nya produkter. Det finns även en
knapp som heter ”Request Catalog” där man kan få se deras kataloger samt en kort
beskrivning om dem. Om man är intresserad av en katalog kan man fylla in ett formulär för att
kunna få katalogen via posten. Detta är ett företag som värnar om miljön, det står till exempel
att de använder solceller i deras anläggningar.
Prissättning och produktinformation
Produkten har en kort beskrivning med en referens. Priserna syns bara för kunderna från
USA. Om man är intresserad i deras produkter men inte kommer från USA ska man kontakta
de för att veta priser där bland annat tullavgift ingår. Priset i tabellen nedan är för kunder i
USA.
Produkt
Pris
Storlek (MW) Vikt
Biotinylated Dextran Amine-Fluorescein 160 USD 10 000 MW
10 mg
45
Bilaga 4 – sammanställning av konkurrenters produkter
Produkter som vi valde att ta fram från respektive företag finns i Tabell 3. Fokus låg på att
hitta FITC-dextraner och TRITC-dextraner, men om företaget saknade exakt dessa
produkter tittade vi på liknande produkter för att ta fram prissättningen. Priserna på
produkterna som vi tog fram från respektive företag omvandlades från USD/EUR till SEK
med hjälp av hemsidan: http://www.valuta.se/.
Eftersom alla produkter inte var jämförbara, då vissa produkter inkluderade flera
komponenter än bara dextran med påkopplad fluorescerande molekyl så tog vi fram Tabell 4.
Denna tabell innehåller främst FITC-dextraner eller dextraner som är sammansvetsad med en
annan fluorescerande molekyl. För att kunna jämföra produkterna i Tabell 4 mellan varandra,
så för varje produkt tog vi fram Pris/Vikt för att få en uppfattning av hur mycket produkten
kostade per gram. De två sista produkterna i Tabell 4 hade orimligt hög Pris/Vikt, detta kan
bero på att dessa produkter är dyra när man köper de i små mängder men är billigare vid köp
av större mängder. För att inte inkludera dessa två produkter gjordes Tabell 1 som finns i
Resultatet på rapporten.
Tabell 3: Sammanställning av konkurrenternas produkter.
Företag Produktnamn Pris (SEK) Vikt Storlek [MW] TdB Consultancy AB FITC-­‐dextran 10 (FD10) 315 100 mg 8k -­‐12k TCI Fluorescein Isothiocyanate Dextran 795 100 mg 10k AAT BioQuest, Inc. Cal-­‐520™-­‐Dextran Conjugate 1626 1 mg 3k Polysciences, Inc. Dextran, FITC 1818 500 mg 150k Nanocs FITC dextran 2377 50 mg 10k, 40k ,70k , 500k Goryo Chemical, Inc. AcidiFluor ORANGETM-­‐Dextran 4153 1 mg 10k Histo-­‐Chem, Inc Fluoro-­‐Ruby(Tetramethylrhodamine dextran-­‐amine) 1876 30 mg 10,5k InterChim DEXTRAN, FLUORESCEIN 2495 1 g 40k Biotium Inc. CF™488A-­‐dextran conjugate 667 1 mg 10k Life Technologies Dextran, Tetramethylrhodamine 1962 25 mg 10k Santa cruz biotechnology FITC I dextran 684 100 mg 70k Vector Laboratories Biotinylated Dextran Amine-­‐Fluorescein 1334 10 mg 10k Micro mod nanomag®-­‐CLD-­‐redF 2690 5 ml 5 mg/ml 46
Tabell 4: Sammanställning av de mest relevanta produkter från konkurrenterna.
Företag Produktnamn Pris [SEK] Vikt [g] Pris/Vikt [SEK/g] Storlek [MW] TdB Consultancy AB FITC-­‐dextran 10 (FD10) 315 0,1 3150 8k -­‐12k TCI Fluorescein Isothiocyanate Dextran 795 0,1 7950 10k Polysciences, Inc. Dextran, FITC 1818 0,5 3636 150k Nanocs FITC dextran 2377 0,05 47540 10k Santa cruz biotechnology FITC I dextran 684 0,1 6840 70k InterChim DEXTRAN, FLUORESCEIN 2495 1 2495 40k Life Technologies Dextran, Tetramethylrhodamine 1962 0,025 78480 10k AAT BioQuest, Inc. Cal-­‐520™-­‐Dextran Conjugate 1626 0,001 1626000 3k Biotium Inc. CF™488A-­‐dextran conjugate 667 0,001 667000 10k 47
Bilaga 5 - konferenser
Society for Neuroscience: Neuroscience 2015
Konferensen Neuroscience anordnas i år för 45e
gången av amerikanska Society for Neuroscience i
Chicago och behandlar forskning runt hjärnan och
nervsystemet. Det är en gigantisk mässa med över
30 000 deltagande år 2014 från både akademi och
industri. Samtidigt som konferensen behandlar
många av de forskningsområden som
fluorescerande dextraner används som allra mest i
har den även en fördel i sin oerhörda storlek som ger
mycket god exponering till ett stort antal aktörer i
inom forskning och industri.
Figur 1
http://w w w.s fn .o rg/~ /medi a/S fN /I
ma ges/ Ann ual% 20 Meetin g%20H ea
der/AM2015_ Logo _s mall.a shx
http://www.sfn.org/Annual-Meeting/Neuroscience-2015
Pharmapack
Pharmapack är en stor konferens med
tyngdpunkt på paketering och utformning av
läkemedel vilket gör konferensen nästan
skräddarsydd för TDB Consultancy och deras
produkter. I våra informationssökningar har vi
Figur 2
funnit att fluorescerande dextraner av varierande http://w w w.p ha rmap ac keur ope.co m/si tes/d
efault/fil es /pharma pac k-logo-2015molekylvikt är essentiella i framtagningen av
strap lin e.pn g
läkemedel för att veta vilka molekylvikter som
kan passera genom vissa membraner och inte.
Konferensen hålls både i Europa (Pris) och i Nordamerika (New York), och den europeiska
samlade år 2014 350 utställare och 3100 besökare under samma tak. Planeringen inför år 2016
är redan igång.
http://www.pharmapackeurope.com/
AAPS National Biotechnology Cenference
Denna konferens hålls i San Francisco av
American Association of Pharmaceutical
Scientists. Denna konferens har inte ett lika
avgränsat ämne utan fokuserar på många
aspekter av forskning inom bioteknik och kan
därför vara givande om man vill hitta kunder
Figur 3
http://w w w.a aps .org/uploa dedIma ges /Con ten t
48 en t/Co
/Meeti n gs _a nd_ P rofes sion a l_D evelopm
n ferenc e_Mi n i_ Si tes/ 20 12_AAPS _ N ati on al_ Bi
otechn ology_ Con ferenc e/c ontent/15N BC 50 0x1
50.jpg
även utanför de användningsområden som vi funnit dominerar i användningen av
fluorescerande dextraner. Men även om konferensen är bredare så ligger fortfarande stor vikt
vid läkemedelsforskning och drug delivery tack vare att det är AAPS som anordnar den.
Under 2015 års konferens räknar de med ca 1300 deltagare.
http://www.aaps.org/nationalbiotech/
World Preclinical Congress: Blood-Brain Barrier
I år hålls för 14e året i rad World Preclinical
Congress, en konferens i Boston som
fokuserar på utvecklingen av läkemedel. Det
är ett speciellt koncept då WPC mer fungerar
som ett paraply-event för ett stort antal mindre
konferenser under dessa dagar som fokuserar Figur 4
på läkemedelsutveckling och dess utmaningar
http://w w w.w orldp ha rmac on gress.c om/upl oade
på ett mer ämnesspecifikt plan. Bland dessa
dImages/W orld_ Pha rma_ Co ngress /Agenda/1 5/b
mindre konferenser finns en för just blodan n er _722x200_ BloodBra in Barri er.jpg
hjärn-barriären, och då forskning på blodhjärn-barriären är ett av de största användningsområdena för fluorescerande dextraner utgör
denna konferens ett utmärkt tillfälle för riktad marknadsföring. WPC hade förra året över 900
deltagande och blod-hjärn-barriär-konferensen är alltså av storlek mindre, men detta i
kombination med att den är så oerhört ämnes-specifik bäddar för en bättre och mer intim
dialog med potentiella kunder vilket kan ha ett väldigt stort värde.
http://www.worldpharmacongress.com/Blood-Brain-Barrier/
49
Bilaga 5 – diskussion kring vår prestation och tankar om projektet
Diskussion kring vår prestation
Projektet har i huvudsak gått bra. Vi har uppfyllt samtliga fem mål så gott som fullständigt,
där den enda punkt som inte uppfyllts är målet om antalet enkätsvar. Vår förhoppning var att
få in minst 50 svar, men vi fick bara in 13. Detta trots att vi följde vår riskanalys när det gällde
enkäterna och skickade ut enkäten till 160 kunder istället för 100. Vi hade identifierat enkätsvar
som en stor riskfaktor och försökte förebygga det med korta och koncisa enkäter samt
påminnelsemail och uppföljning av de som inte svarat. Vidare så identifierades potentiella
kunder, men det gick inte ut några enkäter till dessa. Detta berodde på miss i
kommunikationen mellan gruppmedlemmarna och när detta uppdagades var tiden väldigt
knapp för att hinna få svar. Vi i gruppen diskuterade då relevansen av svar från denna grupp
och valde då att inte skicka ut några enkäter, till stor del för att de kontaktuppgifter vi hittat i
huvudsak gick till kundtjänster eller dylikt. Utöver dessa två punkter så har vi uppfyllt våra
mål. Vi har levererat:
•
•
•
•
•
två stycken dominerande biotekniska användningsområden för fluorescerande
dextraner
flera olika sätt att marknadsföra TdB Consultancy AB på, samt idéer kring
marknadsföring
skapat tre olika enkäter; en till kunderna, en till de potentiella kunderna och en till
konkurrenterna som svarar på frågorna vi ställde i våra mål.
tagit fram information om 13 konkurrenter och sammanställt hur de prissätter och
marknadsför sina produkter
identifierat 26 potentiella kunder
En svaghet med vårt projektarbete var dock att målen var lite för otydliga för att kunna ge oss
konkreta deadlines, och vi ser att tydligt strukturerade delmål hade gett oss mycket mer
kontinuitet - och möjlighet till effektivitet - i arbetet. De delmål vi har haft var deadlines för
stora huvudblock i projektet, såsom: statistikundersökning, skapande av enkät, fördjupad
informationssökning, uppföljning av kunder och marknadsföringsanalys. Utöver dessa har vi
haft deadlines som ingick i kursen som bestod av olika handlednings- och
uppföljningsmoment. Det är dock först i efterhand som vi klart kan se vilka delmål vi hade
behövt sätta upp, vad som fungerade att hålla flytande över en längre tid och vad som
definitivt hade behövt ha en konkret deadline. De saker som hade behövt vara mer konkreta
var i synnerhet: den fördjupande informationssökningen och målen med denna, slutdatum för
att hitta konkurrenter/konsumenter och enkätutskick till dessa, tydligare struktur kring hur
och vad som ska sammanfattas i text för att kunna lämna över arbetet till nästa steg i projektet,
samt att alla poster hade kunnat ha mer konkreta arbetsuppgifter för att lättare förstå vilket
ansvar posterna har. Hade detta gjorts tror vi att vi hade haft ännu mer tid att reflektera över
vad vi åstadkommit i projektet och sen kunna applicera det på nästa del. Vi gjorde detta redan
i viss utsträckning; vi avgränsade arbetet till de dominerande applikationsområden som
framkom, använde oss av enkäterna för att se trender i svaren som gav oss uppfattningar om i
50
vilken riktning vårt projekt borde vändas för att sedan applicera detta i vår
marknadsföringsanalys och dess förslag.
Under projektets gång så har vi tagit hjälp av våra mål, men även avgränsningarna (se bilaga3).
Många gånger har det varit lätt att vilja ta reda på mer information om framför allt tekniker
eller metoder som kan ersätta fluorescerande dextraner för att det hade hjälpt projektet i sin
helhet, men att det då genast hade blivit mycket större. De avgränsningar och mål vi har satt
har korrelerat bra med varandra och förstarkt varandra vilket har hjälpt oss i vårt arbete. Det
har dock funnits gånger då vi inte tagit hänsyn till avgränsningarna, som till exempel vid
utskickandet av enkäter till företagets kunder. Detta för att få en så stor geografisk spridning
som möjligt bland dessa. När vi däremot letade efter konkurrenter och potentiella
konsumenter så använde vi oss av begränsningen, till stor del för att detta var TdB
Consultancy AB’s önskemål.
Under projektet har vi använt oss av följande metoder som vi planerade att använda oss av i
projektplanen: projektmöten, marknadsanalys, studiebesök, intervjuer, statistikundersökning
och marknadsföringsanalys. Alla dessa metoder användes under projektet, dock blev vissa mer
lyckade och givande än andra. Exempelvis intervjuade vi en forskare på Biomedicinska
Institutionen och även kunder från Sverige. Andledning till att det inte var givande var för att
informationen vi fick ingick inte i vårt projekt och de svar vi fick var väldigt informativa vilket
gjorde att vi inte kunde använda de i projektet. Vi kunde dock inte intervjua så många kunder
som vi önskade då det var väldigt få från Sverige och många från utlandet. De andra
metoderna var lyckade och givande till projektet. Projektmöten hade vi kontinuerligt med en
tydlig dagordning där hela gruppen var samlade. Ett studiebesök hos TdB Consultancy AB
gjordes i början av projektet där vi fick en större inblick i vad projektet handlade om och vad
de ville få ut av rapporten. Marknadsanalysen var i stor utsträckning bara enkäterna, som
diskuterat innan fick vi inte in så många svar som vi önskade men själva metoden var bra och
de svar vi fick in var tillmestadels givande och vi kunde dra en slutsats från svaren. Resterande
metoder har diskuterats väldigt väl i diskutionerna tidigare i rapporten.
Hållbarhet och etik
Hållbarhet och etik var något som vi i gruppen diskuterade och reflekterade över hur dessa
kunde kopplas till just vårt projekt. Framför allt när det kommer till hållbarhet så säger första
instinkten att det handlar om miljöaspekter vilket gjorde att vi först hade svårt att koppla
hållbarhet till vårt projekt. Huruvida företaget tillämpar ett hållbarhetstänk i sin produktion är
inget som vi vet något om och det har framför allt ingenting med beställningen att göra. Det vi
resonerade runt var koncept som ekonomisk hållbarhet, men även kundpolitik och hur man
balanserar att hitta nya kunder samtidigt som man värnar om de man redan har. Vad gäller
etik så har vi under projektets gång hela tiden fört en dialog om vad som är rimligt och inte när
vi kontaktat kunder och konkurrenter. Hur många mail ska man skicka, vad är okej att fråga
om, etc.
51
Bilaga 6 - projektplan
Projektplan: Nya användningsområden för
fluorescerande dextraner
Projektnamn: Nya användningsområden för fluorescerande dextraner
Beställare: TdB Consultancy AB
Projektdeltagare i 15-X2: Alexander Lundström, Arusjak Sarkisjan, Caroline Isgård,
Gustaf Brorsson, Marina Rashyna och Sofia Jillefors Olsson
Tabell 1: Versionshantering av projektplan
Version Ändring
Datum
1
Första utkast
10-03-2015
2
Förtydligande av vissa delar 24-03-2015
3
Osv
52
Innehållsförteckning
Sammanfattning
s.3
Bakgrund
s.3
Projektmål
s.3
Effektmål
s.4
Avgränsningar
s.4
Projektmetod
s.4
Intressentanalys
s.5
Kommunikationsplan
s.6
Individuella projektmål
s.7
Krav på projektet
s.8
Leverans och överlämnande
s.8
Aktivitetsträd
s.9
Nätschema
s.10
Tidsplan
s.11
Projektgruppens organisation
s.12
Riskanalys
s.13
Övrigt
s.15
53
Sammanfattning
Sammanfattningsvis kommer ett förslag på om hur företaget TdB consultancy AB ska
marknadsföra sig på bästa sätt presenteras och även en lista på några olika
användningsområden för FITC- och TRITC-dextraner. Syftet med detta projekt är att
hjälpa företaget att växa och utveckla sin marknad. Effekten kommer bli att företaget
får en bättre insikt om sina produkter och på så sätt ge dem möjligheten att rikta sina
produkter mot en specifik marknad.
Bakgrund
Företaget bakom beställningen är TdB Consultancy AB, ett litet familjeföretag baserat
i Uppsala, som specialiserat sig på dextraner. Dextraner är polysackarider av
varierande längder som har många olika biotekniska applikationer. Genom att fästa
en fluorescerande molekyl vid en dextran kan man spåra den geneom att den
emitterar ljus av en viss våglängd, och det är just dessa fluorescerande dextraner
som vi kommer att fokusera på i vårt arbete. Beställaren har gedigen kunskap om
sammansättningen av sina produkter men saknar djupare kunskap om de
biotekniska applikationer produkterna har när de väl sålts till kunderna. Att få
fördjupad förståelse för detta, men även öka medvetenheten om konkurrenter och
kunder, är mycket viktigt för att beställaren ska kunna utöka sin befintliga marknad
och eventuellt även hitta nya. Till konkurrenter räknar vi inte bara andra företag som
säljer liknande produkter, utan även företag som säljer andra produkter med samma
applikationer som dextraner, och vårt mål är att ta reda på varför kunder i sådant fall
väljer dessa produkter framför fluorescerande dextraner.
Projektmål
•
•
•
•
•
Presentera de mest dominerande applikationsområdena för FITC- och TRITCdextraner som har visat sig vara mest dominerande i användandet av dessa.
Ge ett förslag på var och hur TdB Consultancy kan marknadsföra sina FITCoch TRITC-dextraner.
Skriva och skicka ut en enkätundersökning till minst 100 av TdB consultancy
AB:s kunder samt till 10 nya, potentiella kunder. Målet är att få in minst 50
enkätsvar och sammanställa dessa. Tanken med enkätundersökningen är att
ta reda på:
o företag som använder fluorescerande dextraner; varför använder de
dem, och vad är den viktigaste faktorn när de väljer återförsäljare?
o företag som använder likvärdig metod; varför använder de inte
florescerande dextraner och vad skulle få dem att börja använda det?
Identifiera minst 10 konkurrenter som säljer liknande produkter och hur de
prissätter dessa.
Till konkurenterna skickar vi en enkät där vi frågar varför deras produkter är
bäst, hur mycket de omsätter samt hur de marknadsför sig.
Detta ska presenteras i en skriftlig rapport, en muntlig presentation samt på en
poster.
54
Effektmål
Effekten av det här projektet är att företaget kommer kunna växa och få ökade
ekonomiska resurser i och med att de får:
•
•
•
ökad förståelse för FITC:s och TRITC:s biotekniska användningsområden.
större insikt kring sin egen marknad; kunder och konkurrenter.
att företaget får reda på hur de på bästa sätt kan marknadsföra sina produkter.
Avgränsningar
•
•
•
•
•
Då våra kunskaper om patent i dagsläget är väldigt begränsade planerar vi att
inte fördjupa oss i just patent och patentskyddade produkter. Vi anser att våra
resurser gör mer nytta på andra håll i projektet.
Vi fokuserar vår marknadsundersökning till USA och Europa.
Vi kommer inte att ta reda på försäljningsvolymen av konkurrenterna.
Företaget har en stor variation av olika dextranerderivat i sitt sortiment, men
det är FITC och TRITC som kommer stå i fokus under vårt projekt.
Vi inte fokusera på konkurrenter som säjer alternativa produkter som kan
ersätta fluorescerande dextraner, då vi anser de andra konkurrenterna är
viktigare.
Projektmetod
Under projektets gång kommer vi använda oss av ett antal metoder för att uppnå
våra projektmål:
•
•
•
Projektmöten
Vi kommer att ha regelbundna möten, standarden kommer att vara ett möte
med projektgruppen i början av varje vecka. Möte med vår handledare bokas
in vid behov, men vi räknar med att detta kommer bli ungefär en gång i
veckan. Projektmötena leds av ordförande efter en satt dagordning och
dokumenteras av sekreteraren.
Marknadsanalys
En enkät kommer att skickas ut till beställarens kunder och en enkät kommer
att skickas ut till beställarens konkurrenter. Kunderna och konkurrenterna
kommer dels att hittas genom beställaren då de har en lista på företag som är
intressanta för denna typ av undersökning. Vi kommer även att göra vår egen
undersökning för att hitta ytterligare företag. Det kommer även att ske en
uppföljning där vi ringer vissa företag för att få in mer information och där vi
sammanställer enkäterna. När denna är klar så räknar vi med att ha ett
dokument som svarar på frågorna:
o företag som använder fluorescerande dextraner; varför använder de
dem, och vad är den viktigaste faktorn när de väljer återförsäljare?
o företag som använder likvärdig metod; varför använder de inte
florescerande dextraner och vad skulle få dem att börja använda det?
Studiebesök
Relativt tidigt under projektet så kommer ett studiebesök hos företaget att äga
rum. Under detta tillfälle är även deltagarna i opponentgruppen inbjudna att
55
•
•
•
medverka och målet är att få en bättre kontakt med företaget och en tydligare
bild om vad de hoppas på att få ut av beställningen.
Intervjuer
TdB consultancy AB är baserat i Uppsala och har ett antal kunder i
närområdet. Vår förhoppning är att kunna få kontakt med någon av dessa för
att ytterligare kunna undersöka varför de använder sig av just fluorescerande
dextraner i sitt arbete, men även vad som är avgörande när de väljer företag
att handla av.
Statistikundersökning
Vi ska utföra en statistikundersökning på vetenskapliga artiklar kommer att
genomföras av 3 personer tidigt under projektet. Detta för att få en inblick i
vilka applikationssområden som FITC och TRITC används inom. När denna är
klar räknar vi med att ha data över vilka användingsmråden som oftast
använder sig av fluorescerande dextraner, och därmed kunna rikta vår analys
till ett specifikt användningsområde.
Markanadsföringsanalys
En marknadsföringsanalys kommer att genomföras där vi tar reda på i vilka
medier beställaren bör använda sig av för att marknadsföra sitt företag på
bästa sätt. Detta kommer att fås fram genom enkätundersökningen men också
genom en egen undersökning av möjliga marknadsföringskanaler.
Intressentanalys
Syftet med en intressentanalys är att kartlägga vilka personer och grupper som
påverkas av projektets resultat eller kan påverka projektet positivt eller negativt.
Tabell 2: Intressentanalys som beskriver intressenter, deras krav på projektet samt deras
bidrag till projektet.
Intressent
Jan Andersson,
beställarrepresentant
Karin Stensjö
TdB Consultancy AB
Krav på projektet
Bidrag till projektet
Genomföras väl och enligt Medla kontakt mellan företaget
företegets önskemål
och projektgruppen
Att ge handledning i övergripande
Att vi som grupp ska
frågor angående hur vi arbetar
genomföra projektet på ett
med projektet i gruppen och
stabilt och välplanerat sätt
enskilt
Enligt projektbeställning
De har gett oss
Projektbeställningen,
studiebesök, och god kontakt
med Jan
56
Att få material i tid för att
Studenter i vår
opponentgrupp
kunna ge feedback
Kunder vi skickar ut
enkät till
Ge feedback
Ge oss insikt i marknaden
Kommunikationsplan
Tabell 3: En kommunikationsplan som beskriver syftet, typ av kommunikation, tidpunkten
samt den som är ansvarig för kontakten med respektive intressent.
Intressent
Syfte med
kommunikationen
Typ av
Tidpunkt/
kommunikation
tidsintervall
Ansvarig
Jan Andersson,
beställarrepresentant
Mellanhand med
företaget, se till att vi
levererar vad som
efterfrågats
Mestadels
genom mail,
men även
genom möten
Vid behov
Caroline Isgård
Karin Stensjö
Hjälpa oss under
projektets gång och
erbjuda vägledning
Mail men även
regelbundna
möten
Ca 1
gång/vecka
Caroline Isgård
TdB Consultancy AB
Ge oss svar på frågor
rörande deras
verksamhet och
förväntningar
Mail och
eventuellt
genom telefon
Vid behov
Caroline Isgård
Studenter i vår
opponentgrupp
Ge oss feedback på
vårt arbete under
projektets gång
Mail och
facebook
Vid behov
Alla i gruppen
Kunder vi skickar ut
enkät till
Att vi ska få en bättre
bild av hur marknaden
ser ut
Mail och
eventuellt
genom telefon
Under
Alla i gruppen
marknadsundersökningen
(ca 3 veckor)
57
Individuella projektmål
Vi har sammanställt våra individuella projektmål där det framgår vad var och en i
projektgruppen vill få ut av projektet och vilka färdigheter som önskas utvecklas
genom projektet, samt hur respektive gruppmedlem tänker gå till väga för att uppfylla
sina mål.
Caroline
Mina mål med detta projekt är att få en djupare inblick i hur det är att driva ett större
projekt. Det ska bli intressant att se hur vi organiserar och planerar själva projektet.
Under projektets gång skulle jag även vilja lära mig mer om marknadsföring. Hur det
utförs och vad som är viktigt att tänka på när en markandsföringstudie utförs.
För att uppnå mina mål ska jag delta aktivt under hela projektets gång. Mitt arbetsätt
kommer att vara både i grupp och självständigt. Jag kommer även att ha ansvar
(tillsammans med 2 andra) över maknadsföringsdelen under sista halvan av
projektet.
Marina
Jag skulle vilja bli bättre på att hitta relevant information på ett effektivt sätt. Till
exempel att hitta relevanta konkurrenter samt kunder skulle vara en träning på detta.
Dessutom skulle vara bra att träna på att göra en marknadsundersökning, eftersom
man har inte riktigt tränat på det förut, att göra egna enkäter och sedan kontakta
företagen man har hittat.
Alexander
Jag vill testa på att jobba i en projektgrupp och se hur man organiserar och
strukturerar ett projekt. Jag har tidigare även fantiserat om att jobba som
projektledare efter min examen och den här kursen ger mig ett tillfälle att testa detta.
Förutom detta vill jag även bli mer van att läsa och sålla bland vetenskapliga artiklar
samt bli bättre på att skriva en rapport. Det känns roligt att ha blivit tilldelad ett
uppdrag som verkligen kommer att hjälpa företaget, och jag hoppas att vi gör ett
riktigt bra jobb!
Gustaf
Jag vill:
•
Få fördjupad förståelse i hur ett projekt drivs; vilka hjälpmedel man kan
använda; lära mig analysera vilka projektets styrkor och svagheter är.
•
Lära mig mer om företagkontakt och hur marknadsundersökningar utförs. Vad
som är viktigt att tänka på när man utformar och utför en sådan.
58
För att uppnå mina mål tänker jag:
Aktivt delta i projektets alla delmoment, samt vara mycket uppmärksam under de
föreläsningar som hålls. Ta tillvara på den kunskap jag har inom projektarbete sen
tidigare och se vilka likheter och skillnader det finns i det projekt som skall
genomföras.
Jag kommer också arbeta med framtagandet av underlag för
marknadsundersökningen - en enkät.
Sofia
Jag vill i största allmänhet lära mig hur man utför ett projekt bra. Planeringsfasen är
nästan det viktigaste i ett projekt, så jag vill lära mig hur man genomför planeringen
på bästa sätt; vilka verktyg och metoder det finns och hur man använder sig av dem.
Jag hoppas uppnå bättre känsla för planeringsfasen av ett projekt genom att delta
väldigt aktivt i planeringen av projekttets upplägg.
Sen är jag också väldigt nyfiken på att lära mig mer om hur man jobbar med
marknadsundersökningar. Hur hittar man sin marknad? Och hur marknadsför man
sig sedan på bästa sätt? Hur ser man till att utmärka sig från sina konkurrenter? Då
en väldigt stor del av vårt projekt kretsar kring att utföra dessa moment för vårt
företag tror jag att jag kommer att uppnå dessa mål genom att delta aktivt.
Arusjak
Mina individuella mål är att kunna utöka min kunskap om olika
markadsföringsområden samt lära mig metoder som kommer att behövas för det.
Detta kommer hjälpa mig att förbättras inom detta område som jag förhoppningsvis
kan använda mig av i framtiden.
Ett annat mål är att utöka min förmåga att jobba i en grupp och kunna lösa olika
problem tillsammans med gruppen.
Jag hoppas även att min redovissningsförmåga kommer att förbättras och utvecklas.
59
Krav på projektet
Kravet på projektet är att uppnå alla projektmålen. Resultat av projektet kommer att
presenteras i en skriftlig rapport, samt i en poster och därefter en muntlig
slutredovisning.
Leverans och överlämnande
Resultat presenteras i en skriftlig rapport 5/6, poster och en muntlig redovisning 2/6.
Presenterar projektplan 20/3: Gustaf och Sofia (resever Caroline och Arusjak)
Presenterar poster 2/6: Marina (reserv Alexander)
Slutredovisning 2/6: Caroline, Alexander, Arusjak (reserver Marina, Sofia, och
Gustaf)
60
Aktivitetsträd (WBS, Work Breakdown Structure)
Beskriver projektets struktur, vad projektet innehåller och i vilken tidsordning
momenten kommer.
61
Nätschema
Nätschemat är till för att få en god överblick i vad som ska göras och vilka moment
som kommer ske samtidigt. Milstolparna berskiver deadlines för varje moment, och
starten av ett nytt moment.
Milstolpe:
1.
2.
3.
4.
Slut på enkätskrivande och statistisk undersökning.
Slut på den fördjupande informationssökningen.
Slut på marknadsanalysen.
Deadline för sammanställning av enkätinformationen och
informationssökningen.
Information från dessa används för att påbörja rapportskrivande,
skapande av
poster och marknadsföringsanalys.
5.
Sluttid där poster och rapport ska vara klara.
62
Tidplan
Tidplanen beskriver de olika momentens tidfördelning.
63
Delmål:
29/3 Deadline för statistisk informationssök.
29/3 Första utskick för enkäter är klara.
1/4 Enkät reviderad och färdig att skickas till företag och konkurrenter.
26/4 Deadline för marknadsanalysen; enkätundersökning och uppföljning av
kunder.
26/4 Stopp för fördjupande informationssök.
3/5 Deadline för sammanställning av marknadsanalysen.
5/5 Presentation av framstegsrapport.
10/5 Deadline för sammanställning av fördjupande informationssök.
24/5 Deadline för marknadsföringsanalys.
28/5 Posterinlämning.
1/6 Färdig slutrapport.
Projektgruppens Organisation
Organisationen anses permanent tills annat önskas.
Ordförande: Alexander Lundström
Extern kontakt: Caroline Isgård
Sekreterare: Sofia Jillefors Olsson
Klubbmästare: Gustaf Brorsson
Bokningsansvarig tillika fikaansvarig: Arusjak Sarkisjan
Aktivitets- och Google-drive-ansvarig: Marina Rashyna
Arbetsbeskrivning för de olika rollerna
För projektgrupp 15-X2 förväntas följande av de olika valda rollerna.
Samtliga gruppmedlemmar har godkänt dessa riktlinjer och ska se till att
de efterföljs.
64
Ordförande:
Hålla koll på mötena samt fixa dagordningar till dessa i samarbete med
sekreterare. Dessa möten bör hållas en gång per vecka. Se till att alla har
koll på sitt arbete så att deadline följs.
Extern kontakt:
Hålla kontakten med intressentpersoner som rör projektet så som
handledare och betällarerepresentant. Även att hålla dessa personer
uppdaterade om projektprocessen och föra vidare informationen till
projektgruppen.
Sekreterare:
Föra protokoll under gruppens möten och se till att dessa delas med alla
på Drive. Tillsammans med ordförande se till att en hyffsad dagordning
finns att tillgå till varje möte.
Klubbmästare:
Anordna teambuildande aktivitet;
mål: minst en gång per vecka.
Bokningsansvarig tillika fikaansvarig:
Boka in mötesplatser inför kommande möten.
Ta med sig god fika minst en gång i veckan.
Aktivitets- och Google-drive-ansvarig:
Hålla koll på att samtliga medlemmar fyller i sina aktivitetsplaner och hålla
denna uppdaterad.
Skriva samt lägga upp vissa gemensamma gruppaktiviteter och se till att
Driven ser prydlig ut.
65
Riskanalys
Denna förbereder oss inför eventuella trångmål som kan uppstå, hur vi
handskas med dem och framför allt hur vi förhindrar dem.
Tabell 4: Riskanalys som beskriver vilka risker som finns, vilka
sannolikheter de har samt vilka åtgärder som kan vidtas.
Risk
Konsekvens
Sannolikhet [%]
Risk- Risk- Gardering
värde faktor
Ansvar
[1-5]
Sjuk/
Sängliggande
medlem
Kan inte utföra
sina
arbetsuppgifter
(optimalt).
5%
3
15
Kommunikation
i gruppen. Blir
man sjuk, ta
kontakt och
berätta vad du
kan/inte kan
göra.
Den sjukes ansvar att
be om hjälp med
uppgifter den inte kan
slutföra.
Inga
enkätsvar
Inga svar ger
inget resultat.
30%
4
120
Skicka enkäten
till minst 100
kunder.
Enkätansvariges
ansvar.
För få svar kan
ge en sned
uppfattning.
Konflikt i
gruppen
Dålig stämning,
missuppfattningar
av
arbetsuppgifter.
10%
3
30
Teambuilding
och öppen
dialog. Alla
måste få säga
vad de tycker
och tänker.
Allas ansvar.
(Planering av
teambuilding
klubbmästarens
ansvar)
Missad
deadline
Går ej att ladda
upp i
studentportalen
25%
2
50
Informera alla
om kommande
deadlines och
konstant
checka så att
folk har saker
”under
kontroll”.
Var och ens ansvar
att göra det man blivit
tilldelad.
Projektledarens
ansvar att på mötet
checka och informera.
Köra fast och
inte veta hur
vi ska gå
Arbetet i projektet
avtar tvärt. Ingen
vet vad de ska
35%
3
105
Se till att göra
en tydlig
projektplan och
Samtligas att
”upptäcka” att vi sitter
fast.
66
tillväga
Inget internet
Avhoppare
göra. Allt känns
pest. och pina
och vi hittar ingen
utväg.
kalender med
uppgifter.
Kontakta
handledare för
brainstorming.
Kontaktansvariges
ansvar att ev. ta
kontakt med
handledare.
Går ej att
inhämta
information på
nätet och vi
kommer inte åt
Driven.
5%
4
20
Byta
campus eller
gå hem till
någon som har
annat internet
än UpUnet. Ha
viktiga
dokument
nerladdade på
datorn.
Samtligas.
En student
hoppar av
projektet och tar
inte längre
ansvar för sina
tidigare uppgifter
2%
4
8
Förklara för
gruppen vad
de gör i sina
poster, så att
de restrerande
gruppmedlemarna
har lite koll på
hur de ska gå
tillväga om
någon
försvinner.
Samtligas ansvar.
Speciellt den
kontaktansvariges
ansvar att visa vilka
företag den tagit
kontakt med osv.
67
Övrigt
SPELREGLER
1.Viktigt att komma i tid när en viss exakt tid har blivit bestämd.
2.Lyssna på och respektera andra.
3.Se till att deadlines hålls.
4.Delta på teambuilding för att stärka gruppens sammanhållning.
5.Var duktig på att kommunicera; meddela sen ankomst, uppmärksamma
övriga deltagare på sin arbetsbelastning i god tid, oavsett om det är för
hög eller för låg belastning.
6.Vara öppen med om man tycker att något inte fungerar.
7.Respektera andras arbete - ifrågasätt inte utan att komma med konkreta
förbättringsförslag.
68