Sälj - SKAGEN Fonder

Sälja fonder - Omyndig
www.skagenfonder.se
A
Kundservice, telefon: 0200-11 22 60
Postadress: SKAGEN Fonder Box 11, 101 20 Stockholm
Besöksadresser: Stockholm: Drottninggatan 86. Göteborg: Drottninggatan 31.
Allmän information om omyndig person *Obligatoriska fält
Personnummer*:
Namn*:
Adress*:
Postnummer & Postort*:
Telefon*:
Mobiltelefon:
E-post*:
SKAGEN/VPS-konto (Krävs endast om du
har flera VPS-konton hos SKAGEN)
B
Sälj i nedanstående fonder
Ange det belopp, antal andelar eller procent av ditt nuvarande innehav som du vill avyttra nedan.
Fond
Andelar
Belopp (SEK)
Procent
Fond
SKAGEN Vekst A
SKAGEN Tellus
SKAGEN Global A
SKAGEN Credit SEK
SKAGEN Kon-Tiki A
SKAGEN Krona
Andelar
Belopp (SEK)
Procent
SKAGEN m2 A
SKAGEN Focus A
C
Ange konto för utbetalning
Ange om du vill att pengarna ska överföras till bankkonto eller SKAGENs korträntefond SKAGEN Krona.
Fondandelarna ovan ska säljas och hela beloppet ska överföras till SKAGEN Krona
Beloppet överförs till bankkonto (inkl clearingnummer)
Fyll i bankkonto här:
(Utbetalning kan endast ske till andelsägarens eget bankkonto)
Säljorder oss tillhanda under en bankdag före kl 15.00 får dagens kurs.
Vänligen notera att försäljning av fonder får skattemässiga konsekvenser och kräver att
du som kund genomfört kundkännedomsprocess (ex. legitimerat dig hos SKAGEN Fonder) Observera att valt bankkonto för utbetalning måste tillhöra den omyndige kunden alternativt
måste kontot disponeras av båda vårdnadshavarna.
Signering
Jag bekräftar att jag är införstådd med innehållet i den aktuella fondens faktablad samt SKAGENs allmänna affärsvillkor. Kurs för teckning och inlösen beräknas på fondens NAV i NOK baserat på den valutakurs den relevanta fonden använder på kursdagen. Vid teckning och inlösen i SEK visas andelarnas värde i SEK. För SKAGEN Krona
och SKAGEN Credit SEK beräknas kursen på fondens NAV i SEK vilket är fondens denomineringsvaluta.
Jag har tagit del av och förstått informationen på denna blankett rörande SKAGENs behandling av personuppgifter. Jag godkänner att ta del av faktabladet på SKAGENs
webbsidor. Faktabladet finns på www.skagenfonder.se/faktablad.
Jag samtycker till behandlingen av personuppgifterna vilka beskrivs på denna blankett samt på www.skagenfonder.se/personuppgifter. Samtycket är frivilligt och kan
vid var tid dras tillbaka. En behandling av personuppgifter är dock en förutsättning för att vara kund hos SKAGEN. Jag samtycker också till att uppgifterna kan användas i
samband med elektronisk information och marknadsföring av SKAGENs produkter och tjänster.
Vid teckning och inlösen ger undertecknad SKAGEN AS fullmakt att kontrollera/inhämta uppgifter om att uppgivet bankkonto disponeras av undertecknad samt att
blanketten kan användas vid kontakt med undertecknads bank.
Datum:
Underskrift (vårdnadshavare):
Namnförtydligande (vårdnadshavare):
Underskrift (vårdnadshavare):
Namnförtydligande (vårdnadshavare):
Ifylld och signerad blankett skickas med post till SKAGEN Fonder Box 11, 101 20 Stockholm.
Du kan även scanna och skicka dokumenten per e-post till [email protected]
M: 2015-12-23
D
Sälja fonder - Omyndig
www.skagenfonder.se
Kundservice, telefon: 0200-11 22 60
Postadress: SKAGEN Fonder Box 11, 101 20 Stockholm
Besöksadresser: Stockholm: Drottninggatan 86. Göteborg: Drottninggatan 31.
Autogiro
Godkännande/information i förväg » Betalningsmottagaren får begära uttag från betalarens konto på
förfallodagen
– om betalaren senast åtta vardagar före förfallodagen
fått meddelande om belopp, förfallodag och betalningssätt, eller
– om betalaren godkänt uttaget i samband med köp
eller beställning av vara eller tjänst.
Täckning måste finnas på kontot » Betalaren ska se till
att tillräckligt stort belopp finns på kontot för betalning
dagen före förfallodagen. Om kontobehållningen inte
räcker för betalning på förfallodagen får betalningsmottagaren göra ytterligare uttagsförsök under
de kommande vardagarna*, som får omfatta högst en
vecka. Information om antalet uttagsförsök lämnas av
betalningsmottagaren.
Stopp av uttag » Betalaren kan stoppa:
- ett enskilt uttag genom att kontakta betalningsmottagaren senast två vardagar före förfallodagen,
- alla uttag avseende medgivandet genom att kontakta
banken senast två vardagar före förfallodagen.
Medgivandets giltighetstid, återkallelse » Medgivandet gäller tills vidare. Om betalaren vill återkalla
medgivandet gör betalaren det genom att kontakta
kontoförandet bank eller betalningsmottagaren.
Medgivandet upphör senast fem vardagar efter att
återkallelsen kommit kontoförande bank eller betalningsmottagagaren tillhanda.
Rätten för kontoförande bank och betalningsmottagaren att avsluta anslutningen till Autogiro »
Kontoförande bank och betalningsmottagaren har rätt
att avsluta anslutningen till Autogiro trettio dagar efter
det att kontoförande betalningsmottagaren underrättat
betalaren härom. Kontoförande bank och betalningsmottagaren har dock rätt att omedelbart avsluta
betalarens anslutning till Autogiro om betalaren vid upprepade tillfällen inte haft tillräcklig kontobehållning
på förfallodagen eller om det konto som medgivandet
avser avslutats.
*Med vardag avses inte lördag och söndag, annan
allmän norsk och/eller svensk helgdag som till exempel midsommarafton, julafton eller nyårsafton.
Viktig information
Syfte » Syfte och art med etableringen av kundförhållandet är att möjliggöra sparande i SKAGEN Fonder.
Ta kontakt med kundservice på telefon 0200 – 11 22
60 om syftet är annat. SKAGEN kan komma att behöva
ytterligare information från blivande kunder.
USA, särskilda regler » Denna information och detta
erbjudande riktar sig inte till och är inte tillgängligt för
personer som är amerikanska medborgare, bosatta i
eller skattepliktiga i USA.
Verklig huvudman » Om du tecknar på annan persons
vägnar, vänligen kontakta SKAGENs kundservice på
telefon 0200 – 11 22 60.
Vad innebär vidimering? » Vidimering innebär att en
myndig person bekräftar att kopian överensstämmer
med originalet. Vidimering skall innehålla personens
namn, personnummer, signatur samt kontaktuppgifter.
Avgifter
Aktiefonden SKAGEN Vekst A » Fast förvaltningsavgift:
1% per år. Rörlig förvaltningsavgift: Avkastning utöver
6 % per år delas 90/10 mellan andelsägarna och
förvaltningsbolaget. Debitering kan endast utföras om
andelsvärdet per den 31 december är högre än andelsvärdet vid senaste debitering/avräkning av den rörliga
förvaltningsavgiften (high-watermark).
Aktiefonden SKAGEN Global A » Fast förvaltningsavgift: 1% per år. Rörlig förvaltningsavgift: Bättre
värdeutveckling i andelsvärdet än MSCI All Country
World (i NOK) beräknat i procent, fördelas 90/10 mellan andelsägarna och förvaltningsbolaget. Fonden kan
belastas med rörlig förvaltningsavgift även om fondens
avkastning varit negativ, så länge andelsvärdet har
haft en bättre värdeutveckling än referensindex.
Motsatt kan fonden ha en positiv avkastning utan att
bli belastat rörlig förvaltningsavgift, om andelsvärdet
har haft en sämre procentuell värdeutveckling än
referensindex.
Aktiefonden SKAGEN Kon-Tiki A » Fast förvaltningsavgift: 2% per år. Rörlig förvaltningsavgift: Bättre
värdeutveckling i andelsvärdet än MSCI Emerging
Markets Index (i NOK) beräknat i procent, fördelas
90/10 mellan andelsägarna och förvaltningsbolaget.
Total årlig förvaltningsavgift har emellertid ett övre tak
på 4% av genomsnittligt förvaltat kapital. Vid sämre
värdeutveckling i andelsvärdet än referensindex delas
värdeförlusten också 90/10. Minskningen begränsas
dock så att total årlig förvaltningsavgift blir minst 1%
av genomsnittligt förvaltat kapital.
Aktiefonden SKAGEN m2 A » Fast förvaltningsavgift:
1,5% per år. Rörlig förvaltningsavgift: Bättre värdeutveckling i andelsvärdet än MSCI ACWI Real Estate Net
Return IMI (i NOK) beräknat i procent, fördelas 90/10
mellan andelsägarna och förvaltningsbolaget. Total årlig förvaltningsavgift har ett övre tak på 3% av genomsnittligt förvaltat kapital. Vid sämre värdeutveckling
i andelsvärdet än referensindex delas värdeförlusten
också 90/10. Minskningen begränsas dock så att total
årlig förvaltningsavgift blir minst 0,75% av genomsnittligt förvaltat kapital.
Aktiefonden SKAGEN Focus A » Fast förvaltningsavgift:
1,6% per år. Rörlig förvaltningsavgift: Bättre värdeutveckling i andelsvärdet än MSCI ACWI All Country
World (i NOK) beräknat i procent, fördelas 90/10 mellan andelsägarna och förvaltningsbolaget. Total årlig
förvaltningsavgift har ett övre tak på 3,2 % av genomsnittligt förvaltat kapital. Vid sämre värdeutveckling
i andelsvärdet än referensindex delas värdeförlusten
också 90/10. Minskningen begränsas dock så att total
årlig förvaltningsavgift blir minst 0,8%.
Generellt för alla aktiefonder » Fast förvaltningsavgift beräknas dagligen och belastas kvartalsvis. För
aktiefonderna beräknas rörlig förvaltningsavgift
dagligen och belastas årligen.
Obligationsfonden SKAGEN Tellus A » Fast förvaltningsavgift 0,8 % per år.
ningsavgift 0,8 % per år.
Penningmarknadsfonden SKAGEN Krona » Fast förvaltningsavgift0,2 %
Avkastning
Historisk avkastning » Historisk avkastning är ingen
garanti för framtida avkastning. Framtida avkastning
kommer bland annat att bero på marknadens utveckling, förvaltarens skicklighet, fondens risk samt förvaltningsavgifter. Avkastningen kan bli negativ till följd av
kursnedångar. Faktablad och informationsbroschyrer
(prospekt) för alla våra fonder finns på vår webbplats.
Kursdag
Teckning av andelar i fond med blankett » Om
autogiromedgivande för relevant fond är godkänt hos
Bankgirocentralen och teckningsblanketten inkommer
under en bankdag före kl. 15.00 får aktiefonderna dagens kurs och räntefonderna nästkommande bankdag.
Om autogiro inte är godkänt hos Bankgirocentralen
måste autogiromedgivandet för relevant fond först
bli godkänt innan teckning kan genomföras (normalt
tar detta ca 1-2 bankdagar). Registrering och ändring
av månadssparande tar normalt ca 10 arbetsdagar.
Teckning av andelar förutsätter även att det finns tillräckliga medel på kontot för att genomföra teckningen
och att fullständig kundkännedomsprocess genomförts. Mer information om kurssättning finns att läsa i
SKAGENs allmänna affärsvillkor.
Personuppgifter » SKAGEN använder personuppgifter för att kunna fullfölja avtal och för att ge
kunderna bästa möjliga service, uppföljning och
information. Personuppgifterna används vidare
för att marknadsföra värdepappersfonder och
uppfylla uppgiftsskyldigheten enligt gällande
regler till exempel till Skatteverket. SKAGEN gör
sammanställningar, lagrar och levererar insamlade och registrerade personuppgifter. Kunden
ger samtliga SKAGENs databehandlare, värdepappersregister och andra underleverantörer/ samarbetspartners rätt till insyn i, och motsvarande
behandling av, personuppgifter.
Kunden samtycker till inspelning av telefonsamtal med SKAGEN i syfte att säkerställa
kvalitet och dokumentation.
SKAGENS Operations Director är ansvarig för
hanteringen av personuppgifter hos SKAGEN.
SKAGEN har utsett en ombudsman som är
ansvarig för personuppgifter och som säkerställer
att informationen hanteras i enlighet med
gällande lagar ([email protected]).
Genom att vända sig till Personuppgiftsombudet eller kundservice på telefon 0200-11 22 60
kan kunden få information om insyn i registrerade personuppgifter samt kräva att felaktiga
uppgifter rättas.
Ytterligare information rörande personuppgifter
finns på www.skagenfonder.se/personuppgifter
Obligationsfonden SKAGEN Credit SEK » Fast förvalt-
Ifylld och signerad blankett skickas med post till: SKAGEN Fonder Box 11, 101 20 Stockholm.
Du kan även scanna och skicka dokumenten per e-post till [email protected] eller skicka dokumenten med
fax till faxnummer 08-555 979 48
M: 2015-12-23
Medgivande till betalning via Autogiro » Jag, nedan
benämnd betalaren, medger att uttag/insättning får
göras från/till mitt angivna bankkonto på begäran
av angiven betalningsmottagare för betalning via
Autogiro. Kontoförande bank är inte skyldig att pröva
behörigheten av eller meddela betalaren i förväg om
begärda uttag. Uttag belastas betalarens konto enligt
kontoförande banks regler. Meddelande om uttag får
betalaren från kontoförande bank. Medgivandet kan
på betalarens begäran överflyttas till annat konto i
kontoförande bank eller till konto i annan bank. För
uttag gäller dessutom följande: