Förebygga våld mot barn på Filippinerna

Internationellt engagemang
Våld mot barn på Filippinerna
Våld mot barn på Filippinerna
Är du intresserad av internationella frågor? Vill du och din lokalförening
engagera er och bidra till Rädda Barnens internationella verksamhet?
Nu arbetar vi för att lokalföreningar ska kunna engagera sig i arbetet mot aga
på Filippinerna. Om ni väljer att samla in pengar ska ni kunna följa ett specifikt
program, hur Rädda Barnen arbetar i programmet och vilka resultat arbetet ger.
De lokalföreningar som väljer att engagera sig och samla in pengar ska kunna
erbjudas:
- Regelbundna och personliga rapporter och uppdateringar om
Rädda Barnens arbete med frågan på Filippinerna
- Material och information om Rädda Barnens arbete med säkerhet
och skydd runt om i världen och specifikt på Filippinerna
- Informationsmaterial att använda vid insamlingstillfällen
- Möjlighet att bjuda in och träffa personal som arbetar med
frågan på Rädda Barnen
- Tydliga exempel på hur de medel som samlas in gör nytta för
barn på Filippinerna
- Möjlighet att berätta om sin insamling, sprida information om den och
om hur mycket pengar som samlats in via Rädda Barnens hemsida
Rädda Barnen arbetar med barns rätt till trygghet och skydd över hela världen
och i många länder finns särskilda program som syftar till att förändra lagstiftningen och förbjuda all form av kroppslig bestraffning och annan kränkande
behandling av barn. På Filippinerna arbetar Rädda Barnen särskilt med dessa
frågor och utvecklar metoder och program för att barns säkerhet i hem och
samhälle ska öka. Nästan två av tre barn på Filippinerna utsätts för aga. Fysiskt
våld mot barn är förbjudet i skolan men lagstiftningen innehåller stora
glapp när det gäller förhållanden i familjen.
Här på Filippinerna är barnaga en del av kulturen, folk
känner helt enkelt inte till någon annan metod att
tillrättavisa barn. Men det gör det inte mer rätt.
Rodinah Pongan, mamma och medlem i Rädda Barnens partnerorganisation
CYO i Filippinerna.
Det gör ont att bli slagen och förnedrad, speciellt
om det händer inför ens vänner. Det känns inte
bara på kroppen utan sätter sår i själen.
Raven Ariniño, barnrättskämpe i CYO
2003, när Rädda Barnen började arbeta med frågan var vi bland de första på
Filippinerna. Det ansågs kontroversiellt att ändra på något som av de flesta både
uppfattades som i barnens eget intresse och som familjens interna angelägenhet.
Nu har förutsättningarna förbättrats. Ett nytt innovativt program har arbetats
fram sedan dess. Målet är att Filippinerna till 2018 ska ha en lag som skyddar alla
barn mot fysisk eller psykiskt misshandel i alla dess former, antalet barn som
utsätts för fysisk och psykisk misshandel har minskat och antalet föräldrar,
vårdnadsgivare och lärare med tillgång till information och utbildningar om
ickevåldsmetoder för föräldraskap åtminstone har fördubblats.
Programmet syftar till att ändra både lagstiftning, attityder och beteenden och
har potential att förbättra situationen för alla skolbarn på Filippinerna.
Om du och din lokalförening vill engagera er internationellt för barn på Filippinerna och samla in pengar så kontakta Jon Bergeå, handläggare för internationellt engagemang på Rädda Barnen [email protected] eller på direktnummer
08-69 89 296.
Omslagsfoto: Jonas Gratzer
Besöksadress:
Rädda Barnen
Landsvägen 39, Sundbyberg
Postadress:
Rädda Barnen
107 88 Stockholm
Telefon: 08-698 90 00
Mail: [email protected]