Inbjudan upphandling

Inbjudan till att anmäla intresse
Upphandling av vindkraftverk till projekt ”Långstenarna”
Åland, Finland
Kort om upphandlingen
För ett under bildning varande Långstenarna Kb:s räkning inbjuder Allwinds Ab, FO-nummer
0598294-7, Mariehamn, Åland, intressenter att anmäla intresse för att delta i upphandlingen
av vindkraftverk. Avsikten med upphandlingen är att beställa åtminstone 48 MW vindkraft,
som fördelas på tre separata projekt med vindkraftverk på 16 olika placeringar (se bilaga 1 &
2). De tre projekten upphandlas samtidigt och på enahanda villkor. Tillsammans benämns
projekten ”Långstenarna”.
Den slutliga upphandlingen är beroende av beslut om statligt stöd, finansiering och av
specifika nätberäkningar för respektive vindkraftverkstyp.
Om Långstenarna
Upphandlingen för de tre projekten hänför sig till tre olika områden på Åland vilka benämns;
Långnabba I, Långnabba II och Stenarna. Långnabba I & II är traditionella ”onshore sites”
och Stenarna är en ”semi offshore site”.
Avsikten är att alla vindkraftverk ska byggas samtidigt, men p.g.a. läget för Stenarna
(placering på öar) kan det krävas att detta delprojekt utförs i två etapper. Själva resningen av
vindkraftverken på Stenarna kan endast ske under sommarhalvåret.
De tre projekten ägs idag av Ålands Vindenergi Andelslag, Ålands Vindkraft Ab, Leovind
Ab, Alandia Försäkring och Ålands Elandelslag. Den gemensamma intentionen är att
genomföra projekten tillsammans och samordnat med hjälp av det gemensamma och under
bildning varande bolaget Långstenarna Kb, som ska stå som slutlig beställare och ägare av
vindkraftverken i fråga.
Som bäst pågår en uppdaterad nätstudie gällande projektets inkoppling till det åländska
stamnätet.
Vissa lov håller på att förnyas, och tillståndsprocessen beräknas vara klar under sommaren
2015.
Målsättningen är att Långstenarna, omfattande de tre projekten, ska kunna färdigställas före
utgången av år 2017.
Allwinds Ab
Vikingagränd 2
AX-22100 Mariehamn, Åland
Tel: +358 (0)18 526300
FO-nummer: 0598294-7
E-post: [email protected]
www.allwinds.ax
1
Byggnadslovet för Långnabba I & II begränsar vindkraftverkens navhöjd till 80-110 m och
rotordiametern till 70-120 m samt max 3,6 MW/st. effekt. För Stenarna gäller navhöjd till 80110 m och rotordiameter 70 - 120 m samt max 3,5 MW/st. effekt.
Vindmätningar har gjorts i etapper på olika mätplatser (bilaga 3). För närvarande pågår en
mätning med hjälp av SODAR, med tillhörande 65-meters mast vid Långnabba II.
Placeringarna vid Långnabba I & II kan eventuellt förutsätta något högre tornhöjder för att få
fria nordliga vindar. Vid Stenarna torde det räcka med lägre tornhöjder.
Allmänt om upphandlingen
Upphandlingen inleds med en konkurrensutsatt dialog som förs i syfte att göra intressenters
lösningsmodeller jämförbara. Efter slutförd upphandling är det Långstenarna Kb:s avsikt att
teckna ett leveransavtal, för att förverkliga Långstenarna, under förutsättning att tidigare
angivna förutsättningar dessförinnan uppfyllts på ett för beställaren acceptabelt sätt.
Med leveransavtalet följer ansvar för bland annat ritningar för fundament, transport, montage,
driftsättning, utbildning av driftspersonal liksom service och underhåll under garantitid.
Om Allwinds Ab
Allwinds Ab verkar som projektledare under upphandlingen av Långstenarna.
Företrädarna för Allwinds medverkade åren 2006-2007 till att på Åland förverkliga ett ”semi
offshore”-projekt med benämningen ”Båtskärs Vindmöllor” för bolaget Leovind Ab:s
räkning. Samma projektupplägg planeras initialt för projektet Långstenarna.
Allwinds Ab förväntas även handha efterföljande service, underhåll och drift av de
upphandlade vindkraftverken.
Om Åland
Åland är ett självstyrt och enspråkigt svenskt landskap i Finland med egen flagga, frimärke,
registreringsskyltar och en egen toppdomän (ax). Valutan är euro.
Åland består av ca 6 500 öar varav 65 är bebodda. Sammanlagt bor 28 000 personer på Åland
fördelade på 16 kommuner. Av dem bor ungefär 11 000 i Ålands enda stad Mariehamn.
Åland styrs av ett folkvalt lagting och en regering som kallas landskapsregeringen. Åland har
egen lagstiftning inom vissa områden. För att verka kommersiellt behöver bolag s.k.
näringsrätt. Denna rätt kan beviljas en leverantör för ett enskilt projekt. Allwinds Ab
tillhandhåller anvisningar och rekommendationer i anslutning till detta till vinnande
leverantör.
Allwinds Ab
Vikingagränd 2
AX-22100 Mariehamn, Åland
Tel: +358 (0)18 526300
FO-nummer: 0598294-7
E-post: [email protected]
www.allwinds.ax
2
Om upphandlingsförfarandet
Vindkraftverken upphandlas genom en konkurrenspräglad dialog. Med anledning av
upphandlingsföremålets komplexitet är det inte möjligt att på förhand definiera de rättsliga
eller finansiella villkoren eller de tekniska medlen för att förverkliga Långstenarna.
Den konkurrenspräglade dialogen kommer att genomföras i tre faser.
Inbjudan
I första skedet inbjuds intresserade företag att anmäla sitt intresse genom att inkomma med en
intresseanmälan. Av de leverantörer, som uppfyller kvalificeringskraven och de
grundläggande tekniska kraven, inbjuds minst tre sökande, eller det mindre antal som
uppfyller kraven, till en dialog kring de lösningsförslag som lämnats.
I förslaget ska ett indikativt pris anges tillsammans med för förslaget relevanta uppgifter om:
1. Organisationsnamn, organisationsnummer, postadress, telefonnummer, e-postadress,
webbadress, behörig företrädare inklusive befattning, kontaktperson inklusive
befattning, telefonnummer och e-postadress.
2. Teknisk specifikation
3. Beräknad årsproduktion
4. Indikativ livscykelkostnadsanalys, som beaktar den totala kostnaden för föreslaget
vindkraftverk under livscykeln, varvid hänsyn tas inte enbart till grundinvesteringen
utan också till drift- och underhållskostnader, liksom beräknade avvecklingskostnader
och eventuella restvärden
5. Tornhöjd och vikter
6. Förslag på Garantier, gällande fabrikationsfel, produktionsgaranti, m.m.
7. Förslag på service och underhåll under garantitiden
8. Förslag på utbildningsplan
9. Förslag på projektplan
10. Förslag till fundamentritningar för fundament på mark och på berg (vid
bergsfundament (speciellt gällande Stenarna) krävs troligtvis någon form av s.k.
”Rockadapter” för att minimera användningen av betong ute på öarna)
11. Elteknisk data och elektronisk modell (i PSCAD eller PSSE) för nätanslutningen
12. Specificering av elanslutningspunkt
13. Bullerrapporter och dylik information som kan vara till nytta vid uppföljning av
miljötillstånd
14. Beskrivning av system för fjärrövervakning
15. Avisningssystem
16. Övriga upplysningar, som kan vara av intresse för Allwinds utvärdering av det
indikativa priset
17. Förslag på leveransvillkor
18. Förslag på betalningsvillkor
Allwinds Ab
Vikingagränd 2
AX-22100 Mariehamn, Åland
Tel: +358 (0)18 526300
FO-nummer: 0598294-7
E-post: [email protected]
www.allwinds.ax
3
Dialog
Dialogens syfte är att definiera prestanda- och funktionskrav, projektupplägg och avtalsvillkor
samt finansiella uppslag, som kan tillgodose Långstenarna Kb:s behov och intresse för att
möjliggöra Projektet Långstenarna.
Deltagarna i dialogen ska på anfordran och i anslutning till dialogen vara behjälpliga med
uppgifter som behövs för stamnätbolagets, Kraftnät Åland Ab:s, nätberäkningar.
Dialogen kan omfatta alla aspekter av kontraktet och kommer att genomföras såväl skriftligt
som muntligt. Alla muntliga dialoger äger rum på Åland. Till deltagarna i dialogen betalar
Långstenarna Kb skälig reseersättning för resor till och från dialogmöten som hålls på Åland.
Ingen övrig ersättning utbetalas.
Den eller de lösningar som Långstenarna Kb väljer efter det att dialogen avslutats ska ligga
till grund för den efterkommande anbudstävlan från de utvalda anbudssökandena. Preliminärt
anbud kan komma att begäras in under dialogfasen. Dialogen kan ske i successiva steg så att
antalet lösningar som inkluderas i dialogen begränsas under dialogen, på grundval av
tilldelningskriterierna.
Dialogen förs individuellt med varje enskild leverantör. Andra leverantörers förslag på
lösningar diskuteras inte utan att samtycke dessförinnan inhämtats från berörda leverantörer.
Under denna fas utesluts ingen leverantör, utan dialogen syftar till att minska antalet tekniska,
juridiska och/eller finansiella lösningar. En leverantör är kvar så länge denne har åtminstone
en lösning som är föremål för dialog. Dialogen fortsätter till dess att en eller flera lösningar,
som tillgodoser behovet, föreligger. Dialogen kommer därefter att förklaras avslutad.
Uppmaning att lämna slutliga anbud
Efter att dialogen förklarats avslutad påbörjas avslutningen av anbudsförfarandet. I detta
skede kommer de anbudssökande att uppmanas att lämna in sina slutliga anbud, vilket innebär
att anbud lämnas in på den eller de lösningar som valts under dialogen. Tidsfristen för
lämnande av anbud räknas från den dag då anbudsförfrågan skickats till anbudssökandena och
löper 35 dagar. Upplysningar om annan leverantörs förslag till lösning förutsätter att denna
leverantör medgett att lösningen får lämnas ut till andra anbudsgivare.
Utvärdering av de inkomna anbuden sker i enlighet med tilldelningskriterierna.
Sekretess
Under hela anbudsförfarandet, inklusive dialogfasen, råder sekretess.
Allwinds Ab
Vikingagränd 2
AX-22100 Mariehamn, Åland
Tel: +358 (0)18 526300
FO-nummer: 0598294-7
E-post: [email protected]
www.allwinds.ax
4
Preliminär tidplan för upphandlingen
Datum
Aktivitet
19.6.2015
Inbjudan till att anmäla intresse
17.8.2015
Sista dag att ställa frågor
24.8.2015
Sista dag för svar
31.8.2015
Sista dag att lämna intresseanmälan
1.9 2015
Dialoginbjudan och dialog
1.10.2015
Uppmaning att lämna slutligt anbud
1.12.2015
Anbudstid
18.12.2015
Tilldelningsbesked
18.1.2016
Avtal
Krav på leverantören (kvalificeringskrav)
Språk
Åland är ett svenskspråkigt landskap i Finland. Anbudet och samtliga avtal och bilagor skall
upprättas på svenska eller engelska.
Anbudsgivaren och eventuella underleverantörer
Anbud kan lämnas av en enskild leverantör. Långstenarna Kb accepterar inte att flera
anbudsgivare lämnar ett gemensamt anbud enligt vilket deras ansvar är delat i förhållande till
Långstenarna Kb.
En leverantör har dock rätt att anlita underleverantörer för att fullgöra sina åtaganden.
Anlitandet av underleverantör begränsar inte anbudsgivarens ansvar som huvudman för
fullgörande av kontraktet.
Om leverantören anlitar underleverantörer, ska anbudet innehålla uppgifter om respektive
underleverantörs firma, FO-/organisationsnummer samt vilken del av åtagandet som ska
fullgöras av respektive underleverantör.
Uteslutningsgrunder
Anbudsgivare utesluts från upphandlingen om någon av uteslutningsgrunderna i 53 §
UppHandL föreligger. Detta innebär bland annat att anbudsgivare utesluts från deltagande i
upphandlingen om denne, eller dess underleverantör, begått något av de i nämnda paragraf
angivna brott, till exempel bestickning, bedrägeri eller penningtvätt.
Allwinds Ab
Vikingagränd 2
AX-22100 Mariehamn, Åland
Tel: +358 (0)18 526300
FO-nummer: 0598294-7
E-post: [email protected]
www.allwinds.ax
5
Anbudsgivare kan även uteslutas från upphandlingen om någon av uteslutningsgrunderna i 54
§ UppHandL föreligger. Detta gäller även underleverantörer. Anbudsgivare kan således
uteslutas från upphandlingen om den eller dess underleverantör:

är försatt i konkurs eller blir upplöst eller har avbrutit sin affärsverksamhet eller
har skulder som har reglerats genom ett fastställt ackord, ett saneringsprogram
eller genom något annat motsvarande program som grundar sig på lagstiftning,
 är föremål för försättande i konkurs eller upplösning eller för något annat
förfarande som avses i 1 punkten,
 genom en lagakraftvunnen dom har dömts för en lagstridig handling i anslutning
till sin yrkesutövning,
 i sin yrkesverksamhet har gjort sig skyldig till en allvarlig förseelse, som kan
styrkas av den upphandlande enheten,
 har åsidosatt sin skyldighet att betala skatter eller socialförsäkringsavgifter i
Finland eller i etableringslandet, eller
 har lämnat väsentligt oriktiga uppgifter då den lämnat den upphandlande enheten
uppgifter som gäller tillämpningen av kapitel 8 UppHandL eller försummat att
lämna de uppgifter som krävs.
Anbudsgivaren ska intyga att anbudsgivaren inklusive eventuella underleverantörer inte är
föremål för någon omständighet enligt 53-54 §§ UppHandL.
För att styrka att samtliga skatter och sociala avgifter är betalda ska anbudsgivaren och
eventuella underleverantörer bifoga intyg från skattemyndighet eller från behörig myndighet i
det land den är verksam i.
Anbudsgivare och eventuella underleverantörer ska vara registrerade i yrkes- eller
handelsregister och bifoga utdrag för att styrka registreringen.
Ekonomisk och finansiell situation
Anbudsgivaren ska ha en sådan ekonomisk och finansiell situation att denne klarar av att
fullgöra uppdraget och etablera ett långvarigt leverantörsförhållande med den upphandlande
enheten.
Anbudsgivarens skall på begäran vara beredd att ge ett kreditomdöme som är högst tre (3)
månader gammalt räknat från sista dag att inlämna dialogansökan.
Om anbudsgivaren inte omfattas av ett ratingsystem, kan anbudsgivaren ändå anses uppfylla
dessa krav om anbudsgivarens revisor lämnat en sådan förklaring att det kan anses klarlagt att
anbudsgivaren innehar den ekonomiska stabilitet som krävs för att kunna fullgöra uppdraget
och etablera ett långvarigt leverantörsförhållande.
Krav beträffande kvalitetssystem
Leverantör och eventuell underleverantör ska bedriva sin verksamhet med utgångspunkt från
dokumenterade kvalitetssäkringsfrämjande rutiner. Kvalitetssäkringsarbetet, inklusive
uppföljningar, ska utföras av särskilt utsedd person (kvalitetsansvarig). Kvalitetsansvarig ska
ha för uppgiften erforderliga kunskaper och erfarenheter.
Allwinds Ab
Vikingagränd 2
AX-22100 Mariehamn, Åland
Tel: +358 (0)18 526300
FO-nummer: 0598294-7
E-post: [email protected]
www.allwinds.ax
6
Referenser och erfarenhet
Anbudsgivaren ska styrka sin förmåga att utföra uppdrag inom området genom en redovisning
av referensuppdrag. Anbudsgivaren ska redovisa totalt tio (10) referensuppdrag eller leverans, vilka utförts under de tre (3) senaste åren, räknat från sista dagen för inlämnande av
intresseanmälan att delta i upphandlingen. Med datum för slutleverans avses det slutdatum
som anges i den beställning eller leveransavtal som finns för uppdragets utförande.
Referensuppdragen ska avse leveranser inom Europa av vindkraftverk som uppfyller de
grundläggande kraven i denna inbjudan och vilka efter slutförande varit i drift i mer än tolv
(12) månader före intresseanmälans inlämnande. Referenserna ska avse externa uppdrag.
Interna uppdrag hos anbudsgivaren eller underleverantör samt uppdrag mellan parterna
underleverantör, anbudsgivare eller deras ägare ska ej lämnas som referens.
Av redovisningen ska för respektive referens framgå:
a) Beställare
b) Typ av vindkraftverk
c) Leveranstid, inklusive tid för slutförande och uppgift om ursprungligt avtalad
leveranstid
d) Uppgift om de levererade vindkraftverkens tillgänglighet under de tolv (12) första
månaderna efter slutförande/övertagande. Med tillgänglighet avses här hur stor del av
årets timmar som aktuellt vindkraftverk kunnat leverera elenergi, varvid tid för
planerat och utfört underhåll redovisas separat
Grundläggande krav vindkraftverken
Varje vindkraftverk ska
a) ha minimigeneratoreffekt om 3MW
b) vara utrustat med faultridethrough teknik och
c) kunna anslutas till 36kV nätspänning via en RMU placerad i vindkraftverkets torn.
Vindkraftverken ska vara levererade och kunna tas i bruk, enligt avtalad prestanda senast den
31.12.2017.
Intresseanmälan
Utformning
Intresseanmälan ska lämnas skriftligt på svenska i två kompletta exemplar – ett original och
en kopia. Samtliga eventuella bilagor ska vara förtecknade i anbudet. I intresseanmälan ska
anbudsgivaren intyga att man uppfyller samtliga krav som uppställs för deltagande. Under
efterföljande del av upphandlingsprocessen kan Allwinds Ab eller Långstenarna Kb begära in
utredning och intyg gällande kravens uppfyllelse.
Som komplement till den skriftliga ansökan skall Leverantören lämna en kopia i digital form
på ett USB-minne.
Allwinds Ab
Vikingagränd 2
AX-22100 Mariehamn, Åland
Tel: +358 (0)18 526300
FO-nummer: 0598294-7
E-post: [email protected]
www.allwinds.ax
7
Mottagare av intresseanmälan
Intresseanmälan adresseras till:
Allwinds Ab
Vikingagränd 2
221 00 MARIEHAMN
Sista anmälningsdag
Anmälningen skall vara Allwinds Ab tillhanda senast 31.8.2015 kl. 15.00.
Oklarheter avseende inbjudan och komplettering av densamma
Alla förfrågningar som rör anbudshandlingarna ska skickas per e-post till kontaktpersonen för
upphandlingen.
Namn:
Henrik Lindqvist
E-post:
[email protected]
För att säkerställa att samtliga anbudsgivare får samma information, publicerar den
upphandlande enheten alla frågor och svar gällande anbudshandlingarna på:
www.allwinds.ax
Anbudsgivarna ansvarar för att hålla sig uppdaterade angående de eventuella frågor och svar
som publiceras om upphandlingen.
Om anbudsgivaren upplever krav i förfrågningsunderlaget som otydligt, orimligt, onormalt
kostnadsdrivande eller konkurrensbegränsande i något avseende är det viktigt att kontakta den
upphandlande enheten på ovan nämnda e-postadress så tidigt som möjligt, för att missförstånd
ska kunna undvikas.
Eventuella frågor med anledning av förfrågningsunderlaget ska ställas skriftligen i god tid och
minst tio (10) dagar före sista anbudsdag. Svar och andra kompletterande upplysningar
lämnas kontinuerligt, dock senast sex (6) dagar före sista anbudsdag. Innan anbud lämnas
uppmanas anbudsgivaren att kontrollera huruvida nya uppgifter om upphandlingen har
tillkommit.
Endast skriftlig kompletterande uppgift lämnad av den upphandlande enheten under anbudstiden är bindande för den upphandlande enheten och anbudsgivare.
Allwinds Ab
Vikingagränd 2
AX-22100 Mariehamn, Åland
Tel: +358 (0)18 526300
FO-nummer: 0598294-7
E-post: [email protected]
www.allwinds.ax
8
Tilldelningskriterier
Utvärdering av eventuellt preliminärt samt slutligt anbud kommer att ske enligt följande:
Bland de anbud som uppfyller kraven i de lösningar som framtagits under dialogen kommer
det totalekonomiskt mest fördelaktiga anbudet, med hänsyn till nedanstående
tilldelningskriterier, att antas.
Kriterium:
Vikt vid sammanräkning:
1. Pris
2. Funktionalitet och driftsekonomi
60 %
40 %
För utvärdering av tilldelningskriterierna gäller följande:
För varje anbud kommer vart och ett av de ovanstående kriterierna att poängsättas mellan 1
till 100, där 1 är den lägsta poängen och 100 är den högsta poängen. Slutpoängen för
respektive kriterium viktas.
Vid poängsättning av pris, kommer det/de anbud vars pris är lägst att erhålla högst poäng.
Därefter sätts poängen i fallande ordning i förhållande till prisskillnaden jämfört med det
lägsta anbudspriset.
Vid poängsättning av systemets funktionalitet och driftsekonomi, kommer det/de anbud
som bäst tillgodoser Långstenarna Kb:s behov att erhålla högst poäng. Därefter sätts poängen
i fallande ordning. Vid bedömningen av funktionalitet och driftsekonomi värdesätts i vart fall:
- förväntad årsproduktion
- Vindkraftsverkens förväntade tillgänglighet
- förväntade underhållskostnader över tid
- kostnader för support över tid
- beräknad livscykelkostnad
Anbudet med högst totalpoäng antas.
Beslut om tilldelning skapar inget avtalsförhållande mellan Långstenarna Kb och den
vinnande anbudsgivaren. Avtalsbundenhet uppstår när avtalet lagligen ingåtts och alla
förutsättningar för avtalets ingående och bindande verkan uppfyllts.
Allwinds Ab
Vikingagränd 2
AX-22100 Mariehamn, Åland
Tel: +358 (0)18 526300
FO-nummer: 0598294-7
E-post: [email protected]
www.allwinds.ax
9