Familjepension 2015

Familjepension 2016
Varma.fi > Privatkund
Familjepension kan beviljas
•barn under 18 år
•äkta make
•partner i registrerat partnerskap
•tidigare make.
Ett barn under 18 år får familjepension efter egna föräldrar
eller adoptivföräldrar. Efter styvförälder beviljas familjepension
endast om barnet bott i samma hushåll vid förälderns bortgång.
Om äktenskapet ingåtts före 1.7.1990, har den efterlevande
maken rätt till familjepension, även om han eller hon varit
över 50 år då äktenskapet ingåtts.
Den efterlevande maken kan få familjepension, om äktenskapet ingåtts innan förmånslåtaren fyllt 65 år. Såväl änkor
som änklingar har rätt till familjepension. En sambo kan inte
få familjepension.
En tidigare make kan få familjepension endast i sådana
sällsynta fall där förmånslåtaren genom avtal förbundit
sig att betala underhållsbidrag till sin tidigare make.
En efterlevande make som har eller har haft ett gemensamt
barn med förmånslåtaren är berättigad till familjepension,
oberoende av egen ålder eller barnets ålder.
En efterlevande make utan barn kan få familjepension,
om han eller hon
• är minst 50 år vid makens död eller
• har fått invalidpension i minst 3 år omedelbart
före makens bortgång.
Dessutom förutsätts
• att den efterlevande maken har varit under 50 år
när äktenskapet ingåtts och
• att äktenskapet har varat i åtminstone 5 år
före makens bortgång.
Familjepensionens belopp
Grunden för familjepensionen är den pension som förmånslåtaren fick vid tidpunkten för dödsfallet eller skulle ha fått
om han eller hon hade blivit arbetsoförmögen på dödsdagen. Familjepensionen fastställs utgående från antalet förmånstagare och den kan vara högst lika stor som förmånslåtarens arbetspension.
Familjepension i procent av förmånslåtarens pension:
Antal
barn
0
1
2
3
4 eller fler
Den efterlevande makens rätt
till familjepension
Den efterlevande maken kan få familjepension, om äktenskapet ingåtts innan
förmånslåtaren fyllt 65 år. Om makarna inte haft gemensamma barn, finns det
vissa villkor gällande den efterlevande makens ålder, ingående av äktenskap
samt äktenskapets längd som måste uppfyllas för att den efterlevande maken
ska beviljas familjepension. En sambo kan inte få efterlevandepension.
Efterlevande
make, %
50
50
42
25
17
Barn,
%
33
58
75
83
Har äktenskapet ingåtts
innan förmånslåtaren
fyllt 65 år?
Ja
Nej
Kontrollera
Kontrollera den efterlevandes rätt: varma.fi > Privatkund > Pensionens belopp > Den efterlevande makens rätt till familjepension.
Den efterlevande makens egen arbetspension
kan inverka minskande
Efterlevandepensionen kan minskas, om
• det inte finns minderåriga barn och
• efterlevandepensionen har beviljats på basis av
ett dödsfall som har inträffat 1.7.1990 eller senare.
I sådana fall där minskningen görs första gången år 2016
minskar efterlevandepensionen om den efterlevande
makens egen arbetspension överstiger 686,50 €/mån.
Kontrollera hur den efterlevande makens eget pensionsskydd påverkar efterlevandepensionen: varma.fi >
Privatkund > Pensionens belopp > Familjepensionen kan
minskas av makens egen pension.
Beräkna
Makens egen pension
Hur länge utbetalas pensionen?
Pensionen kommer in på ditt konto efter att beslutet har
postats. I fortsättningen finns pensionen på kontot den
första bankdagen varje månad.
Barnpension enligt arbetspensionslagarna upphör när
barnet fyller 18 år.
Om du gifter om dig före 50 års ålder upphör din efterlevandepension och du får en engångsersättning som motsvarar tre års efterlevandepension. Om pension utbetalas på
grund av ett dödsfall som inträffat före 1.7.1990, motsvarar
engångsbeloppet två års efterlevandepension.
Förmånslåtarens arbetspension
Om du är en änka eller änkling på över 50 år förlorar du inte
efterlevandepensionen om du gifter om dig. Ditt nya äktenskap ger emellertid inte rätt till efterlevandepension.
Efterlevandepension
Ändringar i arbetspensionen
Så här ansöker du om familjepension
Familjepensionen börjar vid ingången av den månad som
följer efter förmånslåtarens död. Ansök om pension så fort
som möjligt men senast inom ett halvt år från förmånslåtarens död, eftersom familjepensionen inte utan särskild orsak
betalas ut retroaktivt för längre tid än detta.
Fyll i en egen ansökningsblankett för varje sökande. Den
efterlevande makens och varje barns familjepensionsansökan
ska göras separat. Tidigare make ska göra sin egen ansökan
om familjepension. Be Varma skicka blanketter eller skriv ut
ansökan på adressen varma.fi > Privatkund > Ansökan om
pension > Så här ansöker du om familjepension.
Om förmånslåtaren eller den efterlevande maken har arbetat eller bott utomlands ska dessutom en U-bilaga (Boende
och arbete utomlands) fyllas i om dem.
Vi behandlar ansökan vid Varma om förmånslåtaren fick
pension från oss eller om hans eller hennes arbetsinkomst
under de två sista åren var försäkrad huvudsakligen hos oss.
Om förmånslåtaren utöver arbete inom den privata sektorn
också haft till exempel kommunal eller statlig tjänst, fattar
vi beslut om hela arbetspensionen.
När lönar det sig att lämna in ansökan till FPA?
Lämna in ansökan till FPA, om den sökande är
• efterlevande make under 65 år
• barn under 18 år eller
• studerande barn i åldern 18–20 år.
1534/01.16
FPA ger beslutet om allmän familjepension och sänder
din ansökan vidare till Varma för handläggning
av arbetspensionen.
Ömsesidiga arbetspensionsförsäkringsbolaget Varma
010 2440
Sundholmsstranden 11, Helsingfors | PB 1, 00098 VARMA
FO-nummer 0533297-9
varma.fi
År 2017 ändras bland annat intjänandet av pension för
arbetsinkomsten och pensionsåldern för personer födda
1955 eller senare. Närmare information får du på adressen
varma.fi > Privatkund > Pensionens belopp.
Dina pensionsuppgifter
i Varmas webbtjänst
under och efter arbetslivet
Varma betjänar dig i alla arbetspensionsärenden
på webbadressen www.varma.fi.
Till servicehelheterna för privatkunder hör
• Pensionens belopp
• Ansökan om pension
• Arbetspensionsrehabilitering
• Pensionstagare
• Arbete vid sidan av pensionen
I vår webbtjänst kan du
• räkna ut din framtida pension
• ansöka om rehabilitering eller pension
• följa hur behandlingen av din ansökan fortskrider
• sköta dina praktiska ärenden som pensionstagare
• kontrollera anvisningarna om arbete
vid sidan av pensionen.