Brasiliansk kortfilm

Brasiliansk kortfilm
Best of Brazil
Säg brasiliansk film och många förväntar sig
färgglada bilder av bad och fotboll, gärna till
toner av samba eller bossa nova. Andra tänker
på senare års brutala gangsterfilmer med favelornas allra smutsigaste slumområden som
skådeplats. En och annan cineast drar sig till
minne Cinema Novo, 60-talets stolta nya våg
av politiskt laddad film. Som dessa tre program
med ny brasiliansk kortfilm visar så bär den nya
generationen filmskapare på spår av allt det
här, och fröet till något helt nytt.
Ny brasiliansk kortfilm speglar i mångt och
mycket den kulturella smältdegel som det
stora landet består av. Är det något som kännetecknar de 15 filmerna i detta specialprogram så skulle det kunna vara en öppenhet
gentemot olika sätt att uttrycka sig på och en
villighet att se sammansmältning som något
stimulerande och intressant. Spelfilmerna har
ofta en autentiskt dokumentär prägel och det
som kallas dokumentärer innehåller mer än
sin beskärda del lustfylld fiktion. Bejakandet
av mångtydigheten laddar berättelserna med
spänning och energi, vare sig det är en skildring av när utomjordingar skulle komma till en
brasiliansk småstad, oväntade inslag i ett hårdfört fängelse eller en grumlig myt från utmarkerna.
98
Just element av myter, religion och folklore
genomsyrar många av filmerna, inte minst i
program 1. Det är kulturella markörer som på
lättsamt och fyndigt vis förankrar berättelserna i en gemensam historia, samtidigt som
de öppnar upp mot ett fantasilandskap. Detta
mytiska landskap utgörs inte sällan av landsbygden. Det kan kanske ses som ett uttryck för
att Brasilien är ett av världens snabbast urbaniserade länder, där nästan all film utspelar sig i
stadsmiljö och tar upp frågor som relaterar till
den livssituationen. Åtminstone när den inte
svävar bortom tid och rum.
Filmerna i dessa tre program har nämligen den
sortens gränslöshet gemensamt med de bästa
kortfilmerna, att de inte låter sig begränsas av
snäva formmässiga ramar. Sammantaget ska
programmen dra förunderliga paralleller långt
bak i Brasiliens historia, ge en mångfacetterad
bild av samtiden och i kraft av sin nya generation filmskapare, även peka ut vägen framåt.
Festivalen vill särskilt tacka Zita Carvalhosa,
Eduardo Cerveira samt Ailton Franco för goda
råd och förslag i samband med detta program.
A ONDA TRAZ, O VENTO LEVA
For many people Brazilian cinema conjures up
sunny and colourful images of the ocean and
soccer, possibly with some samba or bossa nova
on the soundtrack. Others think of the most
brutal gangster films set in the grimiest corners
of the favela. The occasional cinephile will even
recall the glory days of Cinema Novo. As these
three programmes of some of the best Brazilian
short films from the last five years will show, there
is a new generation of filmmakers out there that
carry traces of all that, as well as the seeds of something completely new.
New Brazilian short film reflects the melting
pot of cultures that makes up the big country. If
there is anything resembling a common denominator for the 15 films in these programmes it
could very well be an openness to a combination
of styles and aesthetical modes. The fiction films
often have a documentary authenticity to them,
whereas what is called documentaries here definitely have elements of fiction to them. This
willingness to intermingle creates tension and
excitement in the films, whether they are about
an alien invasion in a small town, unexpected
elements in the everyday life in a Brazilian jail, or
a fantastically obscure myth from the outback.
Aspects of myth, religion and folklore are present
in many of the films, particularly in the programme Favela Fables. Many times used as cultural
markers, in these films they ground the storytelling in delightful ways in shared histories, but
they also open up towards fantastical spaces of
the imagination. These mythical places are not
rarely portrayed as the outback. Realistic depictions of the countryside are few and far between,
an interesting but perhaps not surprising fact,
given that Brazil is the most rapidly urbanized
country in the world. The challenges faced in these films are almost exclusively urban issues.
Many of the films in these programmes share a
quality of boundlessness with the very best of
short films. They refuse to be limited by formal
straightjackets. Collectively the hope is that these
three programmes will draw lines far back in the
cultural history of Brazil, while standing firmly in
the present, pointing out the road ahead.
The festival is grateful to Zita Carvalhosa, Eduardo Cerveira and Ailton Franco for their suggestions for this programme.
99