seminarium

Science and Religion Summer Seminar
Amsterdam: 17-20 augusti 2015
Denna rapport är en kort sammanfattning med relevanta länkar av ett seminarium som hölls
vid Abraham Kuyper Center for Science and Religion vid Amsterdams universitet: “Science
and Religion”.
Day 1: The Nature of Science and the Nature of Religion On the first day of
the Seminar we will discuss the nature of science and the nature of religion.
Topics that will be discussed include: What is science? Science and knowledge:
is there scientific knowledge? What is the nature of scientific knowledge? We
will also discuss the nature of religion, and whether religions make factual
claims. We will finish the day with a discussion on: "Can religious belief be
rational?"
1) Henk de Regt (VU University Amsterdam)
What is Science? On the relation between evidence, underdetermination, explanation, theory
and truth
HdR föreläser här över ett liknande ämne:
Science, Metaphysics, & Understanding
https://www.youtube.com/watch?v=06gb_5x2xNY
Här finns en mängd papers av HdR att ladda ner:
http://vu-nl.academia.edu/HenkdeRegt
2) Rene van Woudenberg (VU University Amsterdam)
Knowledge. Scientific and other
Filosofen RvW gav en översikt över olika slags kunskap: vetenskaplig och annan.
Utgångspunkten är att vi vet – och också är berättigade att anse oss veta - mycket som inte
kan betraktas som vetenskaplig kunskap.
Här är hans föredrag tillgängligt:
http://av-media.vu.nl/VUMedia/Play/44b63f2f5b59472f828310b5ef660ba7
En bok som RvW rekommenderade var Nicolas Reschers The Limits of Science. Denna ät
tillgänglig här:
http://digital.library.pitt.edu/cgi-bin/t/text/textidx?idno=31735043494966;view=toc;c=pittpress
Samt en artikel skriven av Frank Jackson: ”What Mary didn’t know”:
http://home.sandiego.edu/~baber/analytic/Jackson.pdf
3) Vincent Brümmer (Utrecht University)
What is Religion? Do religions make factual claims? Do they proffer explanations?
1 4) Emanuel Rutten (VU University Amsterdam)
Can Religious Belief be Rational?
ERs föredrag handlande inte endast om specifikt religiösa livsåskådningar utan om
livsåskådningar “(“worldviews”) mer allmänt. Begreppet menade han innehåller följande tre
komponenter: a metaphysical picture, a view of the good life, an affective mood.
En livsåskådning bör, enligt ER bedömas enligt följande åtta kriterier:
”The collection of considerations which is involved in a rational assessment of a world view includes
the questions of whether a worldview (i) has sufficient power of expression, in other words is able to
inspire, motivate and animate, (ii) is practically liveable, that is it does not lead to unliveable
performative contradictions between what a person believes and what he or she actually does (such as
a nihilist who in her concrete life cannot help considering voluntary murder condemnable, or who
despite her nihilism in practice can only believe that her life has meaning and significance), (iii) fills
deep generally human existential needs, (iv) does justice to our common sense and our deepest human
intuitions, (v) meets intellectual virtues like simplicity, coherence, plausibility and the power to
account for things, (vi) contributes to both our understanding of ourselves and our understanding of
universal human experiences, like moral and esthetic experiences, (vii) is congenial to a person’s own
nature, and (viii) contributes to one's desire and ability to remain true to certain significant personal
experiences and life determining occasions (like someone who has lost all faith in humanity, spends
all his time stealing, and then is suddenly confronted with a victim who could easily denounce him but
chooses not to, and instead shows him complete understanding; or a criminal who has no alternative
but to review his world view when one day he really perceives the suffering in the other person’s
face). The first six evaluation criteria are inter-subjective. But the final two criteria only apply to the
private context. And there is nothing wrong with that. When addressing the question whether a given
world view is or is not rational, the point is always unavoidably also the question of: Rational to
whom? In which situation? With what goal?”
Hela föredraget kan laddas ner här:
http://www.gjerutten.nl/CanReligiousBeliefBeRational_ERutten.pdf
Day 2: Science and Religion in Historical Perspective This day general
issues on the topic of science and religion in historical perspective will be
discussed. More specifically, we will discuss the relation between science and
religion, based on Ian G. Barbour and beyond. Furthermore, the relation
between the Islam and Science will be discussed. In the afternoon, two case
studies will be discussed: Firstly, the origins of science and the Judeao-Christian
Doctrine of Creation. Secondly, the life and thought of Abraham Kuyper:
Science and Christianity.
5) Gijsbert van den Brink (VU University Amsterdam)
Relating science and religion: Ian G. Barbour and beyond
6) Nidhal Guessoum (American University of Sharjah)
Islam and Science: Yesterday, today and tomorrow
NG föreläser här över ett liknande ämne:
Islam and Science Today
https://www.youtube.com/watch?v=QHwBMrxzRwo
2 7) Denis Alexander (St Edmund's College, Cambridge)
The Origins of Science and the Judeao-Christian Doctrine of Creation
DA, neorobiolog och verksam vid The Faraday Institute for Science and Religion i
Cambridge, http://www.faraday.st-edmunds.cam.ac.uk, föreläste om kristendomens betydelse
för vetenskapens uppkomst och utveckling.
DA om relationen mellan vetenskap och religiös tro:
Science and Faith: Friends or Foes?
https://www.youtube.com/watch?v=L3UNsScZekY
8) Ab Flipse (VU University Amsterdam)
The Life and Thought of Abraham Kuyper: Science and Christianity
Day 3: Science and Religion in contemporary perspective During the third
day, we will discuss what cognitive science says about religion and whether
CSR is debunking. In the afternoon, we will have two discussions on the
question: is there a conflict on Science and Religion?" Both scientists and
philosophers will discuss this question.
9) Helen de Cruz (VU University Amsterdam)
What Cognitive science says about religion
Filosofen HdC tog sin utgångspunkt i att religionen tycks vara ett universellt fenomen
samtidigt som religiösa uttryck, åtminstone på ytan, växlar över tiden och i olika kulturer.
Inom den kognitionsvetenskapliga religionsforskningen (KVR) studerar man religiösa begrepp,
trosföreställningar, erfarenheter och beteenden med utgångspunkt i det mänskliga medvetandet som
resultatet av biologisk evolution. Man studerar orsakerna till de religiösa fenomenens uppkomst i och
spridande genom medvetandet och dess kognitiva mekanismer. Ett exempel är den överkänslighet för
att upptäcka ”agens”, levande varelser som vill oss väl eller illa, som tycks vara medfödd eller
åtminstone mycket tidigt utvecklad, och som därför också leder till att vi tycker oss upptäcka
andeväsen och gudar.
Här föreläser HdC om sambandet mellan naturlig teologi och kognitionsvetenskaplig
religionsforskning:
The argument from miracles and the cognitive science of religious testimony
https://www.youtube.com/watch?v=aZ_hhH5CjiA
Justin Barrett, en av de mest framträdande forskarna inom området, ger en översikt över
forskningsinriktningen: What Can We Learn from Cognitive Science?
https://www.youtube.com/watch?v=5NXxi_umvuU
3 10) Kelly James Clark (Grand Valley State University)
Is Cognitive Science of Religion debunking?
De livsåskådningsmässiga slutsatser man kan dra av forskningsresultaten inom KVR, givet att de är
hållbara, är långtifrån självklara. Uppenbart är att forskare (och andra) drar slutsatser t.ex. angående
Guds existens, men samma teori kan intressant nog leda fram till diametralt olika slutsatser. Många
menar sig ha fått underlag för att förklara bort religionen (eftersom religiös tro tycks uppstå ur
opålitliga kognitiva mekanismer och eftersom de naturliga förklaringarna anses fullt tillräckliga för att
förklara de religiösa företeelserna). ”Cognitive accounts of religion even suggest that there is no good
reason for the existence of religious thoughts and behaviours” menar Pascal Boyer.
Kritikerna av detta synsätt menar att resultaten inte har någon relevans för huruvida
trosföreställningarna är berättigade eller inte, än mindre för huruvida de är sanna:
These models, if correct, show not one thing more than that we have certain mental tools /.../ which under
certain conditions give rise to beliefs in the existence of entities which tend to rally religious
commitments. But pointing that out does nothing /.../ to tell us about whether those beliefs are justified or
not
menar Michael Murray. Vissa, såsom Paul Bloom, menar dock att resultaten kan ha betydelse för
trosföreställningarnas rationalitet om än inte för deras sanning: “While it is true that nothing from the
empirical study of human psychology can refute religious belief, certain theories can challenge the
rationality of those who hold such beliefs.” Dessa båda uttalanden, av (den kristne) Murray och av
(ateisten) Bloom, är uttryck för en närmast agnostisk ståndpunkt beträffande KVRs relevans för
religionens sanning och rationalitet.
Det finns också de som går ett steg längre och pekar på att lättheten med vilken vi föreställer oss
gudar, andeväsen och liknande, talar för att dessa troligen existerar eller att det åtminstone inte
behöver vara irrationellt att tro det: “We are perfectly within our rights in accepting the deliverances of
our cognitive faculties. If we have a god-faculty, then we are within our rights in maintaining the
belief(s) that it produces.”
Två föresläsningar av KJC över liknande ämnen:
The Cognitive Science of Religion and the Rationality of the Religious Belief
https://www.youtube.com/watch?v=7BxMNqw0FYQ
Is Atheism 'Normal'? Reflections from the Cognitive Science of Religion
https://www.youtube.com/watch?v=xgT8LHyKIak
Här är en artikel med ett likande innehåll som KJCs föredrag handlade om, skriven av honom
och Justin Barrett:
http://www.researchgate.net/publication/274167809_Reidian_Religious_Epistemology_and_t
he_Cognitive_Science_of_Religion
11) Dick Swaab & Denis Alexander
Is there a conflict between science and religion? (Scientists)
12) Michael Ruse & Nancey Murphy
Is there a conflict between science and religion? (Philosophers)
13) Tjerk Oosterkamp (Leiden University)
The leaps of faith of a physicist
4 Day 4: Religious Belief and the Theory of Evolution
We will discuss on the topic of evolution, theology and biblical interpretation.
Firstly, evolution, fall and sin will be discussed and secondly evolution and
divine action. Thereafter we will discuss evolution and evil: God or blind
nature? We will finish the summer seminar with a lecture on the suffering of
animals.
14) Denis Alexander (St Edmund's College, Cambridge)
Evolution, Fall and Sin
15) Nancey Murphy (Fuller Theological Seminary)
Evolution and Divine Action
En intervju med NM om relationen mellan vetenskap och religion:
http://www.religion-online.org/showarticle.asp?title=3310
16) Michael Ruse (Florida State University)
God or Blind Nature?
En intervju med MR om relationen mellan vetenskap och religion:
http://www.patheos.com/blogs/scienceonreligion/2013/01/interview-michael-ruse-onevolution-creationism-and-religion/
Ytterligare en:
http://www.americanscientist.org/bookshelf/pub/michael-ruse
MR har liknat nyateismen vid en religion:
http://www.theguardian.com/commentisfree/belief/2012/oct/02/richard-dawkins-humanistsreligion-atheists
17) Kelly James Clark (Grand Valley State University)
Evolution, Randomness and Providence
Om man google-söker på “kelly clark god chance purpose” finner man en ppt-presentation
som motsvarar innehållet i hans föredrag.
Lotta Knutsson Bråkenhielm
2015-08-25
5