Bonnier - Myndigheten för radio och tv

 Stockholm den 2 juli 2015
Myndigheten för Radio och TV Box 32, 121 25 Stockholm Svaret översänds per post samt med e-­‐‑post till [email protected] Svar på inbjudan att lämna kommentar på rapportutkast angående public services konkurrenseffekter på mediemarknaden _________________________________________________
1. Inledning
För Bonniers mer fullständiga syn på det tema som rapportutkastet (”rapporten”)
behandlar hänvisar vi till vårt yttrande från den 20 januari 2015 (bilagt nedan).
Nedan kompletterar vi med Bonniers övergripande synpunkter på Myndigheten för
Radio och TV:s (”MRTV) rapport, samt en mer specifik bedömning av MRTV:s förslag på
modifiering av systemet med förhandsprövning.
I avsnitt 3 nedan utvecklar vi också vår syn på de konkurrensrisker som är förenade med
public servicebolagens verksamhet på kommersiella annonsfinansierade
teknikplattformar; en fråga som fått förhöjd aktualitet sedan remisstiden i januari.
2. Om MRTV:s beskrivning av public service-bolagens
marknadspåverkan
Avseende konkurrenssituationen så gör MRTV i rapporten i huvudsak en nulägesanalys
och lämnar därtill en redogörelse för innehållet i olika intressenters remissyttranden.
De synpunkter Bonnier har på rapporten avser inte i första hand några brister i den
redogörelsen. Däremot hade det varit värdefullt om rapporten tagit ett steg vidare från
den grundläggande beskrivningen i sak, till att ge direkta policy-rekommendationer, eller
åtminstone tydligt peka på områden som utifrån ett konkurrensperspektiv borde vara
föremål för vidare politiska överväganden och beslut.
Att public servicebolagen har en marknadspåverkan bekräftas i rapporten. Men eftersom
mycket lite sägs om graden av påverkan, om proportionaliteten givet public services
uppdrag, och om nuvarande regelverks lämplighet utifrån ett konkurrensperspektiv, så
är risken stor för att rapporten inte kommer att bidra till att föra policy-diskussionen
framåt.
En belysande formulering finns på s.38, i det avsnitt av rapporten som berör public
service-bolagens s.k. ”kompletterande verksamheter”. Där skriver MRTV att ”det är alltså
sammanfattningsvis [public service-] bolagen som har tolkningsföreträdet och inte
Myndigheten för radio och tv:s sak att ta ställning till vilka verksamheter som hör till
kärnverksamhet respektive kompletterande verksamhet.”
Sida 1 av 9
Senare i samma avsnitt skrivs att myndigheten inte heller vill ”ta ställning till om
enskilda verksamheter/…/ uppfyller kriterierna i anslagsvillkoren om att de ska utveckla
och stödja – samt utgå från och ha en tydlig koppling till – kärnverksamheten”.
Rapporten reflekterar här dagens förhållande; att public service-bolagen i praktiken
sätter sina egna gränser och fritt uttolkar sina styrdokument. Sedan avstår rapporten
från att problematisera detta – utifrån ett konkurrensperspektiv mycket centrala –
förhållande.
Rapporten konstaterar alltså att det i nuläget finns en konkurrens mellan
licensfinansierade och privata aktörer, att den ökar som en följd av
marknadsutvecklingen, men gör inte någon som helst värdering av huruvida de ramar
som reglerar public service är lämpliga, eller av hur den nuvarande verksamheten
förhåller sig till de ramarna.
Det vore önskvärt att slutversionen av denna rapport på ett tydligare sätt pekade ut
möjliga vägar framåt för public service-politiken. En ordning där public service-bolagen
även fortsatt ”har tolkningsföreträdet” gällande den egna verksamhetens ramar riskerar
att få allt allvarligare följder för konkurrensen gentemot privata svenska mediebolag, i
takt med att globalt ledande medie-plattformar strävar efter att själva kunna
tillgängliggöra lokal journalistik inom ramen för sina tjänster(se avsnitt 3, nedan).
3. Om public service-bolagens närvaro på kommersiella
plattformar
I förhållande till Bonniers yttrande den 20 januari, och i förhållande till myndighetens
rapport, ger marknadsutvecklingen under första halvåret 2015 anledning att utveckla
resonemanget om public servicebolagens verksamhet på kommersiella plattformar. Det
är en fråga som ökar snabbt i betydelse genom att dominerande globala aktörer som
Facebook och Google uttryckt en tydlig ambition om att integrera publicistiskt innehåll
på sina plattformar, med lokala/nationella mediebolag som leverantörer.
Facebook genomför en pilotsatsning på ”instant articles” där man låter mediehus
publicera direkt i Facebooks sajt och app, till skillnad från att publicera länkar till
mediehusens egna plattformar. Bland de tio medieföretag – fem i Europa och fem i USA
– som deltar i satsningen finns bland annat brittiska BBC News. Ambitionen är att i
partnerskap med lokala medieaktörer få tillgång till ett efterfrågat lokalt innehåll.
Facebook bearbetar nu mediebolag i Sverige i just det syftet.
Som rapporten (i kapitel 4) nämner har public servicebolagen redan idag en betydande
närvaro på plattformar som Facebook och Youtube, där man publicerar sig i en
kommersiell kontext. Medan svenska publicistiska verksamheter inte får tillgång till
licensfinansierat innehåll från till exempel Melodifestivalen, så tillgängliggörs detta
genom Youtube och skapar därmed kommersiella värden. Det är därför rimligt att redan
utifrån dagens situation granska hur public servicebolagens innehåll distribueras och
används för en direkt annonskonkurrens med privata medieföretag.
I ett scenario där exempelvis SVT överväger att på ett än mer omfattande sätt
tillgängliggöra innehåll direkt i sociala nätverk, i format liknande Facebooks instant
articles, så skulle effekterna bli långt allvarligare. Det gäller framför allt ur ett
konkurrensperspektiv avseende kundernas tid och annonsförsäljning, men även gällande
de privata medieföretagens förhandlingsposition gentemot Facebook, Youtube/Google
m.fl.
En situation där globala teknikjättar fritt använder licensfinansierat medieinnehåll, till
låg eller ingen egen kostnad, och med det innehållet som vapen konkurrerar mot
inhemska svenska medieföretag är entydigt negativt utifrån ambitionen att upprätthålla
mångfald på den svenska mediemarknaden.
Sida 2 av 9
Den här frågan kommer att växa i betydelse allteftersom de stora aktörerna utvecklar
sina satsningar. Under nuvarande regelverk och tillämpning är det naturligt att public
service-bolagen verkar för att maximera sin spridning. Ansvaret för att agera rimligt och
återhållsamt på de här plattformarna kan därför inte läggas på public servicebolagen
själva. Det ansvaret ligger på den som formulerar regler och gränser för verksamheten.
MRTV bör i slutversionen av rapporten tydligare beskriva den här utvecklingen och de
risker den för med sig ur ett konkurrensperspektiv.
4. Om MRTV:s förslag angående förhandsprövning
Den nuvarande förhandsprövningen av nya tjänster är fullständigt verkningslös, vilket
MRTV också antyder i rapporten. Inte en enda tjänst har hittills anmälts till prövning.
Bonnier syn på den nuvarande icke-fungerande ordningen beskrivs i vårt tidigare
yttrande (se bilaga), och rapportens förslag till förändring löser inte det grundläggande
problemet: att den aktör vars satsning ska granskas har ett veto mot att granskningen
över huvud taget görs.
Bonnier vill här, liksom i vårt bilagda tidigare remissvar, understryka att det finns en
tydlig rekommendation från Europeiska Kommissionen om att medlemsstaterna bör se
till att en verkningsfull förhandsprövning finns på plats (enligt kommissionens
meddelande 2009/C 257/01). En rekommendation som Sverige i nuläget inte följer.
Stockholm som ovan
David Salsbäck
Kommunikationschef
Bonnier AB
Sida 3 av 9
Bilaga: Bonnier AB:s inlaga till MRTV, daterad 20
januari 2015
Svar på MRTV:s Inbjudan att lämna synpunkter på myndighetens regeringsuppdrag att analysera public service och mediemarknaden _________________________________________________
Bonnier AB (”Bonnier”) är moderbolag i Nordens ledande mediekoncern. Koncernens
bolag är verksamma inom affärs- och fackpress, böcker, dagspress, digitala medier,
filmproduktion och -distribution, radio, tidskrifter och TV, och har mer än 9 000
medarbetare i 16 länder. Bonnier har sedan starten 1804 kombinerat affärsmässighet
med ett engagemang för det fria ordet. Företaget är helägt av familjen Bonnier, som i dag
driver bolaget i sjunde generationen.
3. Inledning
Bonniers principiella utgångspunkt i de frågor som berörs här är dels en positiv
inställning till ett starkt, tydligt och av kommersiella intäkter oberoende public service,
dels en övertygelse om att man vid utformningen av public service-verksamheternas
ramar bör analysera public service som en del av mediemarknaden och med påverkan på
densamma, snarare än i isolering.
Ett antal sakförhållanden är grundläggande för den bedömning vi lämnar nedan:
(1) TV-marknaden har under lång tid sett en exponentiell ökning av det totala utbudet.
Detsamma gäller stora delar av medieutbudet, framför allt det mer nöjesinriktade
programinnehållet, exempelvis tv-serier och sport.
(2) Samtidigt som det totala medieutbudet som är tillgängligt för den enskilde har ökat
dramatiskt så står finansieringen av professionell nyhets-, samhälls- och
kulturjournalistik inför stora utmaningar, något som påverkar redaktioner runtom i
landet inom såväl dags- och veckopress som inom tv. Det gäller globalt, och framför
allt inom små språkområden så som det svenska.
(3) Konvergensen på mediemarknaden gör att konkurrensförhållandena trotsar de
gamla medieslagsgränserna, vilket gör att SR:s, UR:s och i ännu högre utsträckning
SVT:s verksamheter påverkar långt fler än enbart TV- och radioaktörer. En tydlig
illustration av hur olika aktörskategorier närmar sig varandra var då Expressen och
Aftonbladet anordnade direktsända partiledardebatter under den gångna
valrörelsen. Omvänt så konkurrerar naturligtvis en online-satsning på det skrivna
ordet som debattsajten SVT Opinion, eller SVT:s app, på ett påtagligt sätt med
tidningars nyhets- och debattsidor eller med renodlade onlinemedier.
(4) Det finns idag inga egentliga begränsningar för public service-bolagens verksamhet
avseende vare sig innehåll eller plattform. Det faktum att inte en enda tjänst anmälts
för förhandsprövning illustrerar dagens frånvaro av ramar och ”checks and
balances”.
I det här yttrandet vill vi nedan framför allt betona och illustrera
(1) hur de licensfinansierade verksamheterna i allt större utsträckning hamnar i en
direkt konkurrenssituation med fler och fler kategorier av medieaktörer (mer om
detta i avsnitt 3: Om konkurrens och konvergens) och
(2) hur det i dagsläget saknas mekanismer för att utvärdera eller mildra negativa
konkurrenseffekter och hur det därför är angeläget att reformera systemet med
förhandsprövning (se avsnitt 4 om förhandsprövning).
Sida 4 av 9
4. Bonniers verksamhet utifrån MRTV:s indelning
Bonniers verksamheter omfattar alla de beskrivna delområdena i MRTV:s indelning
(rättigheter – produktion – mediebolag – distribution – konsumenter).
Samtidigt som vissa bolag inom Bonnier endast är verksamma inom något eller ett fåtal
av kedjans delområden, innefattar många av Bonniers verksamheter samtliga av de steg
som MRTV redogör för. Såväl TV4 som de dagstidningar som ägs av Bonnier både
producerar och/eller köper in upphovsrättsskyddat material, publicerar det och
distribuerar det till slutkonsumenter.
3. Om konkurrens och konvergens
Public servicebolagens verksamhet är av stor betydelse för förutsättningarna på den
svenska mediemarknaden. Att detta gäller för TV-marknaden är lätt insett och väl känt
sedan länge.
Det har naturligtvis också alltid funnits åtminstone en indirekt konkurrens med andra
aktörer, till exempel dagstidningar, avseende nyhetskonsumenternas tid,
uppmärksamhet och uppskattning.
Men genom tilltagande konvergens blir gränserna mellan olika medieslag och
aktörskategorier alltmer porösa. Denna utveckling mot en ”allas tävlan mot alla” gör att
public services villkor är en fråga som påverkar hela mediebranschen. (se mer nedan, i
avsnitt 3.1.1. ”Konkurrens om konsumenter”).
En tydlig inhemsk illustration av konvergensen är vid större nyhetshändelser, då TVbolag och tidningar konkurrerar om tittarna med direktsändningar. Samtidigt som allt
fler aktörer konkurrerar med rörlig bild ökar också framför allt SVT, sitt utbud av
tjänster bortom rörlig bild. Förutom glidningen mellan medieslag så ser även en
glidning mellan helt andra aktörskategorier; exempelvis internetoperatörer som
utvecklar innehållstjänster, eller distributörer, som Netflix eller Amazon, som producerar
serier och långfilm.
3.1. Konkurrensen utifrån MRTV:s indelning Som beskrivet ovan ser vi idag alltmer av en direkt konkurrens mellan public service och
andra medieaktörer. Det gör det särskilt angeläget att överväga konkurrenseffekterna av
public servicebolagens verksamhet.
Tittar man på de av MRTV definierade kategorierna så konkurrerar public servicebolagen avseende rättigheter, programformat och distribution i första hand med
andra TV-aktörer, inklusive OTT-tjänster (vilket beskrivs nedan i 3.1.2 och 3.1.2).
Avseende konkurrensen om konsumenter – tittare, lyssnare och läsare – befinner sig
public service däremot i allt större utsträckning i en direkt konkurrenssituation gentemot
en stor del av mediemarknaden, inte minst mot dagspressen och andra journalistiskt
inriktade verksamheter. Även om det finns angelägna frågor avseende exempelvis
sponsring vid rättighetsköp, så är det därför vår bedömning att
konsumentdimensionen – dvs. hur public servicebolagen utformar sitt utbud och
erbjudande mot konsumenterna – är den viktigaste att beakta för att förstå public
services påverkan på det totala medielandskapet.
3.1.1. Konkurrens om konsumenter
Ett mediebolag som inte har tillgång till licensmedel har möjlighet att finansiera sin
verksamhet genom två huvudsakliga intäktskällor: konsumentintäkter och intäkter från
annonsörer. Båda dessa intäktsströmmar är naturligtvis avhängiga vilket intresse, inte
minst mätt i tid, som konsumenterna ägnar en medieprodukt.
Sida 5 av 9
Detta gör konkurrensen om konsumenterna till den absolut viktigaste
konkurrensdimensionen.
Hur konkurrenseffekterna ser ut gällande konsumenterna avgörs av vilken inriktning
framför allt SVT väljer i sitt programutbud i kärnverksamheten, hur man väljer att
utforma sitt digitala erbjudande, och vilka satsningar som görs utanför
kärnverksamheten.
Avseende programutbudet innebär en inriktning som i hög utsträckning fokuserar på
tittarsiffror och liknar de kommersiella aktörernas utbud en risk för mångfalden i
utbudet, som tar sig två uttryck. För det första genom att kanalisera licensmedel till
programkategorier som klarar sig bra på marknadsvillkor på bekostnad av det
programinnehåll som utgör public services kärna, och för det andra genom att
tittarmaximering från public servicebolagen underminerar intäktsbasen för
marknadsfinansierade medier.
Avseende satsningar på nya plattformar – inte minst det satsningar som beskrivs som
”kompletterande” i förhållande till kärnuppdraget – hamnar SVT i direkt konkurrens
mot andra medieaktörer än de som primärt är verksamma inom TV eller rörlig bild. Med
sin nyhets-app hamnar SVT exempelvis i en direkt konkurrenssituation gentemot
dagspressens digitala editioner, SVT Opinion konkurrerar med debattsidor och -sajter
och SVT:s spelsajter med utvecklare av digitala barnspel och -leksaker.
Att SVT, SR och UR är marknadspåverkande är en självklarhet. Att förändra
mediemarknaden genom att bredda utbudet, inte minst inom programkategorier såsom
nyheter, samhällsbevakning, kulturjournalistik, inhemsk dramaproduktion och program
med god tillgänglighet för funktionshindrade, är önskvärt, och en del av uppdraget.
Men det finns en risk i att public service, i frånvaro av ramar och gränser för
verksamheten, och med en stabil och konjunkturoberoende finansiering, skadar
mångfalden på mediemarknaden genom att krympa underlaget för andra medieaktörer.
Ett sammanfallande av konvergens på mediemarknaden och frånvaro av ramar för public
service avseende både innehåll och plattformar gör att samtliga svenska digitala
medietjänster idag kan försättas i en direkt konkurrenssituation SVT eller SR.
3.1.2. Program och rättigheter
Ett av public service-bolagens utmärkande särdrag ska vara frånvaron av kommersiell
finansiering och därigenom av kommersiella hänsyn.
Avseende program och rättigheter bör MRTV i första hand eftersträva maximal klarhet
kring förekomsten av kommersiella intäkter i SVT idag, analysera vilken effekt dessa har
på priserna på de programkategorier som är föremål för sponsring, och utifrån detta
granska rimligheten i SVT:s argument för den direkta sponsringens nödvändighet; är
sponsringen ett krav för att kunna sända de sponsrade evenemangen, eller endast en
ytterligare intäktsström.
Vid sidan om den direkta sponsringen finns även en utbredd indirekt sponsring som
vanligtvis sker i olika former av programfinansiering. Exempelvis kan ett
produktionsbolag ingå samarbete med en medfinansierande organisation, företag eller
myndighet. När sedan en visningsrätt säljs till ett programföretag så kan prisbilden
påverkas av vilka möjligheter som funnits till sådan samfinansiering. Effekten blir
densamma som vid direkt sponsring; även genom indirekt sponsring sänks priset SVT
behöver betala för en visningsrätt och därmed ökar möjligheten för att sagda program
eller programidé ska visas i SVT.
Gällande produktioner där SVT inte är den primära beställaren, exempelvis en
amerikansk dramaserie, är givetvis programfinansieringen bortom SVT:s kontroll och
ansvar. Vid en produktion där SVT:s däremot de facto agerar beställare bör SVT hämta
in information rörande kommersiell finansiering av programmet och även på lämpligt
sätt tillgängliggöra den informationen för tredje part som en del av public serviceredovisningen. MRTV bör granska den indirekta sponsringens utbredning och betydelse
Sida 6 av 9
för SVT. Och vilka effekter detta har för mediebolag med kommersiella intäkter som
enda finansieringskälla.
3.1.3. Distribution
Avseende distribution har SVT i dagsläget en konkurrensfördel då man ensamt förfogar
över en multiplex i marknätet, medan ett drygt tiotal konkurrerande kanaler delar på
motsvarande utrymme. Detta har medfört att SVT:s sändningar har kunnat hålla en
högre bildkvalitet. Särskilt tydligt har detta varit vid större idrottsevenemang, där
exempelvis de fotbollsmatcher som sänds i SVT, för den som tittar via marknätet har fått
en bättre bildkvalitet än matcher som sänds hos en kommersiell konkurrent. SVT kan
därmed erbjuda en bättre produkt, trots att sändningen görs med samma
utsändningsteknik som konkurrenten.
4. Om förhandsprövningen och public serviceuppdragets ramar
4.1. Nuvarande ramar för public service Frågan om förhandsprövning måste bedömas utifrån de övriga ramar och styrmedel som
idag finns för att definiera vad public service bör göra.
Programbolagens publicistiska verksamhet och särskilda roll som granskare av makten
gör att verksamhetens oberoende från såväl kommersiella intressen som från statlig
styrning och detaljreglering tillmäts stor och betydelse. Samtidigt bygger public service
på en normativ idé om att medielandskapet bör tillföras ett programinnehåll befriat från
kommersiella hänsyn, som inte skulle kunna tillgodoses på marknadsvillkor. Denna idé
bygger i sin tur på en föreställning om att visst programinnehåll är mer prioriterat än
annat, och förutsätter att dessa prioriteringar även tillåts styra verksamheten.
Det uppdrag som idag anges i sändningstillståndet för SVT är så vagt att det i praktiken
bara i vissa enskilda avseenden kan anses fungera som styrdokument och som grund för
uppföljning och utvärdering. Sändningstillståndets sjätte paragraf anger att
programinnehållet ska ”omfatta allt ifrån det breda anslaget till mer särpräglade
programtyper”, att det ska kännetecknas av ”hög kvalitet och nyskapande form och
innehåll” och ”som helhet ska präglas av folkbildningsambitioner”.
Det är utifrån styrdokumenten och public service-bolagens uttolkning av dessa svårt att
se att någon medieverksamhet egentligen definieras som liggandes utanför public
service-uppdragets ramar.
Just i frånvaro av tydliga ramar och riktlinjer för form och innehåll i
sändningstillståndet, är förhandsprövningen den enda egentliga mekanism som idag
finns för att pröva rimligheten i public servicebolags satsningar. Därför är det angeläget
att förbättra förhandsprövningens funktion, från dagens regelverk där
förhandsprövningen helt saknat praktisk betydelse.
Sida 7 av 9
4.2. Förhandsprövning 4.2.1. Om förhandsprövning och satsningar som borde ha varit aktuella för
prövning
Förhandsprövningen är ett verktyg för att bedöma rimligheten och konkurrenseffekterna
av en ny tjänst från ett public servicebolag. Att en sådan prövning ska finnas stipuleras
bland annat i ett meddelande från EU-kommissionen (2009/C 257/01).
Dagens system med förhandsprövning infördes 2010, men hittills har inga tjänster
anmälts eller prövats. Förklaringen till detta är helt enkelt att public service-bolagen – de
enda aktörerna med mandat att göra en anmälan – har valt att inte anmäla några av sina
egna nya tjänster.
Detta trots att det funnits ett antal satsningar som borde ha varit intressanta att
utvärdera, bland annat de följande:
SVT:s nyhetsapp som med sin stora textdominans är en mycket närliggande konkurrent
till andra läsningsbaserade nyhetsmedier och -appar.
Barnkanalens sajt erbjuder en mängd spel med svag koppling till SVT:s kärnverksamhet.
SVT Opinion: Hösten 2008 startade debattsajten Newsmill med Bonnier som en av
delägarna. Framåt slutet av 2009 hade Newsmill etablerat sig som en ledande debattsajt,
med omkring 70-80 000 unika besökare i veckan, utsågs till bästa opinionssajt i
Internets Worlds årliga ranking och nominerades till Stora Journalistpriset.
Under 2010 gjorde SVT en nysatsning på sin debattsajt, SVT Debatt (idag SVT Opinion),
med Newsmill som tydlig förlaga/måltavla. En av Newsmills grundare rekryterades
också i samband med detta som ansvarig för satsningen. SVT Debatt använde centrala
beståndsdelar i Newsmills erbjudande, samt uttryckte explicit i kontakter med
återkommande skribenter på Newsmill att man hade ambitionen att få dem att istället
skriva på SVT:s sajt och därigenom utmana och ersätta Newsmill.
Detta är ett tydligt exempel på en ny tjänst, i direkt konkurrens med en vid tidpunkten
nydanande start-up, som åtminstone borde ha varit föremål för en utomståendes
prövning (denna satsning gjordes innan möjligheten till förhandsprövning infördes, men
illustrerar en typ av strategiskt marknadsagerande från SVT som borde prövas).
4.2.2. Förändringar av systemet med förhandsprövning
Dagens system är verkningslöst och borde förändras. De främsta bristerna är att det, som
beskrivet ovan, bara är public servicebolagen själva som kan anmäla tjänsterna, samt att
undantagen från anmälningsplikten är så omfattande att de flesta nya initiativ skulle
kunna klassificeras som undantag.
Anmälan behöver idag enligt anslagsvillkoren inte göras om (i) verksamheten pågår i
högst 12 månader, (ii) om tjänsten är begränsad geografiskt eller i fråga om publik, eller
(iii) om avsikten med tjänsten är att få erfarenheter av och kunskap om en ny teknik eller
innovativ tjänst.
Begränsning i tid är svår att definitivt uppskatta vid en satsnings inledande. Om man
sedan efter 12 månader beslutar att låta tjänsten permanenteras så har ribban för att
stoppa tjänsten väsentligen höjts, genom de resurser som redan har investerats, och
genom att publiken har vant sig vid tjänsten.
Geografiskt begränsade tjänster kan ha mycket stora konsekvenser för andra
medieaktörer vars verksamhet fokuserar på just det geografiska området, exempelvis
lokala eller regionala tidningar eller nyhetssajter.
Sida 8 av 9
Teknik- och innovationskriteriet är extremt töjbart; snart sagt varje möjlig ny tjänst
skulle kunna undantas med den motiveringen.
Mot denna bakgrund skulle förhandsprövningen kunna förbättras genom följande
förändringar:
•
Även andra aktörer än public servicebolagen bör kunna anmäla nya tjänster.
•
De ovan beskrivna undantagen bör slopas.
Den invändning som tidigare rests mot förhandsprövningen är att det skulle innebära en
politisk inskränkning av mediernas publicistiska frihet. När det argumentet framförs bör
man ha i åtanke att redan den nuvarande ordningen – som alltså visat sig vara en nullitet
– beskrevs som ett sådant hot, och av Sveriges Radios dåvarande vd till och med kallades
ett ”hot mot yttrandefriheten”.
Förhandsprövningen kan genom bland annat de två ovan föreslagna förändringarna
göras mer relevant utan något som helst principiellt inkräktande på public
servicebolagens publicistiska frihet.
Stockholm som ovan
_____________________
David Salsbäck
Kommunikationschef
Sida 9 av 9