Halvledare och ljus

Halvledare och ljus
-  Fysiken bakom LED, solceller och mobilkameran
Dan Hessman
Fasta tillståndets fysik
Lunds universitet
Solceller
LED
Halvledare!
och ljus
Diodlaser
Kamerasensor
Halvledare
Halvledare
II
III
IV
V
VI
5
B
6
C
7
N
8
O
•  Grupp IV: Si, Ge
Detektorer, CCD, solceller, indirekt bandgap
2
•  Grupp III-V: GaP, GaAs, InGaAsP…
LED, lasrar, detektorer
3
12
Mg
13
Al
14
Si
15
P
16
S
4
30
Zn
31
Ga
32
Ge
33
As
34
Se
5
48
Cd
49
In
50
Sn
51
Sb
52
Te
6
80
Hg
•  Grupp III-N: GaN, InGaN…
Blå (& vita) LED, UV lasrar
•  Grupp II-VI: HgCdTe…
IR-kameror
82
Pb
Periodiska systemet
(åtminstone den del som är
viktig för en halvledarfysiker)
Introduktion till halvledarfysik
Energiband
Energinivåer
Ström av
elektroner
Tomt på
elektroner
Ljus ut
Ljus ut
Fullt med
elektroner
Fullt med
elektroner
1 atom
2 atomer
Många
atomer
Ström av
elektroner
(eller hål…)
LED
Introduktion till halvledarfysik
Ledningsband
(“conduction band”)
med elektroner
Absorption
EC
EC
EC
Bandgap Eg
EV
EV
EV
Valensband
med hål
10
EC
Absorption
Ljusabsorption
EC
1L...----l...--l...--'--'--'-'-............-"--....I...I....----'--..............................
0.1
0.01
1.0
10.0
Photon energy hv (eV)
EV
300 0 K. The bandgap energy Egis
1.12 eV for Si and 1.42 eV for GaAs.
Silicon is relatively transparent in the
1.1 to 12 /-Lm, whereas inband Ao
trinsic GaAs is relatively transparent
0.87 to 12 /-Lm (see
in the band Ao
Fig. 5.5-1).
EV
Wavelength Ao (p,m)
10 54 3
2
1.5
1.00.9 0.8
0.7
0.6
0.5
0.3
0.4
InP
10L..--....I......---L..-----l...-----L.._ _.l...--..I...--..I...--1........L..o
0.5
1.0
1.5
..L..----L_---I-
2.0
2.5
..I...--_-----'----L..-
3.0
3.5
...L--_ _- - - - '
4.0
4.5
Photon energy hv (eV)
Teich:
Fundamentals
of photonics,
Wiley
Figure 16.2-3 Absorption
coefficient versus photon energy Saleh,
and wavelength
for Ge,
Si, GaAs,
GaN
Kisels
Galliumnitrids
0
semiconductors at T = 300 K, on an expanded
and selected other III-V binary
bandgap
bandgapscale.
B. Band-to-Band Transitions in Bulk Semiconductors
Absorption
EC
EC
EV
EV
Solcell
Fotonenergi utöver
bandgapet blir värme
Kostnad
Livslängd
Miljö
Solspektrum
Andel som blir elektricitet
för solcell av kisel
EC
EV
I
Fotoner med energi
mindre än bandgapet
absorberas inte
RLast
http://solarcellcentral.com
Absorption
EC
EC
EV
EV
Miljontals pixlar med filter
för rött, grönt eller blått
Kamerasensor
Varje pixel har en fotodiod
som detekterar ljuset
(och ett antal transistorer)
EC
EV
C
U
Introduktion till halvledarfysik
Absorption
EC
EV
EC
EV
Ledningsband
med elektroner
EC
Bandgap Eg
EV
Valensband
med hål
Spontan emission
EC
EC
EV
EV
Spontan emission
EC
EC
EV
EV
Lysdiod, LED, light
emitting diode
Olika halvledare har olika bandgap och
därmed olika färg
EC
EV
I
V
http://www.lpi.usra.edu/education/products/spectrometer/
Spontan emission
EC
EC
EV
EV
Lysdiod, LED, light
emitting diode
Halvledare har stort brytningsindex n.
Hög reflektivitet mot luft samt total internreflektion gör
det svårt att få ut ljuset.
EC
EV
I
V
http://www.tf.uni-kiel.de/matwis/amat/semi_en/kap_7/advanced/t7_1_2.html
Hur fungerar vita lysdioder? ljus mha elektricitet •  Blå lysdiod gör blå9 •  Lyspulver gör om en del blå9 ljus ?ll grönt, gult och rö9 Blå lysdiod Lyspulver 300
400
500
600
700
Våglängd/nm
800
900
1000
Nobelpriset i fysik 2014
http://bobbymercerbooks.com
Varför bara 20% effektivitet?
Blå lysdiod Lyspulver http://energy.sandia.gov/office-of-science/scientificcollaborations/solid-state-lighting-2/overview/beyond-2d-3/
43% Elektricitet -­‐> ljus Mer forskning krävs om material & kontakter (Redan idag är 80% möjligt vid låga effekter) 56% Ljus -­‐> ljus (innebär förlust som värme) Ersä9 lyspulvret med grön och röd LED 85% Ljus -­‐> synintryck Op?mera färgerna hos lysdioderna Särskilt grönt kräver mer utveckling I vår forskning använder vi nanotrådar av halvledare för a9 lösa de här problemen – och dessutom billigare! !"#$%$&'(
LA124013739-4860
25
20
15
10
5
0
0
Device Area = 56,000 um2
6E+4
5E+4
10
3E+4
5
2E+4
1
-2
Current (mA)
4E+4
20
Current (mA)
1
0.1
400
0
10
2
4
0.01
0.001
0.0001
1E+4
0.00001
0.000001
0E+0
450
500
Wavelength
550
600
0.0000001
TM
gl!
5
Current (mA)
10
nLED after processing
Peak Intensity
Est. Lamp Efficiency (%)
+ EXPO
CONFERENCES
nLED as grown
!"#$%&'()%*+,-.+-,/
Confidential
gl!
!"#$%&
gl!
TM
Voltage (V)
Introduktion till halvledarfysik
Absorption
EC
EV
EC
EV
Ledningsband
med elektroner
EC
Bandgap Eg
Stimulerad emission
EC
EV
EC
EV
Spontan emission
EC
EC
EV
EV
EV
Valensband
med hål
Stimulerad emission
EC
EC
EV
EV
Diodlaser
Stimulerad emission (laser) kräver:
- Många elektroner och hål => stor ström
- Mycket ljus => speglar (men klyvd yta räcker ofta)
EC
EV
I
V
www.newport.com
EC
EV
I
Kamerasensor
RLast
Solceller
Halvledare!
och ljus
LED
EC
EC
EV
EV
I
I
Diodlaser
V
V
Dopning
6.7. DOPNING
159
+
+
+
-
-14+ 15 e 16
Si - + P
S
31- + 32
33
+
Ga - Ge
As
+
-50+ 51
48P+ 49
Cd
In
Sn- + Sb
30
Zn
- +
-
34
Se
+
-
4
-
5
52
Te
+
Si:P
13
Al
8
O
+
EV
7
N
-
-
5
6
B - +C
-
3
+
VI
+
EC
12
Mg
V
- +
III
2
IV
-
II
80
82
Hg
Pb
Figur 6.15: Vänster: En elektron bunden till den positiva fosforjonen rör
Fosfor i kisel => extra elektron (och proton!); n-typ
sig på en bana med stor radie. Höger: Polarisationen av kiselkristallen
på grund av fältet mellan P+ och e Periodiska
leder till förskjutning
systemet av laddning.
+
Attraktionen mellan P och elektronen skärmas och reduceras därmed.
Gallium i kisel => brist på elektron (och proton!); p-typ
6
(åtminstone den del som är
viktig för en halvledarfysiker)
kan bli bunden. Vi har då en ensam elektron som kan bli bunden
till en jon (P+ ) som har en positiv elementarladdning. Detta liknar
situationen i en väteatom. Problemet har alltså reducerats till ett
till p-området där
n2i
3
=
⇠ 109 m KAPITE
om N
NA
n =n
174
Diod =E pn-övergång
F
EF
di usion
rekombination
EF
ρ
rekombination
N D+
EF
x
-
NA di usion
Figur 7.2:
Elektroner n-typ
och hål
p-typ
diffunderar och rekombinerar.
E
+
+
+
+
+
+
+
+
+
+
+
+
+
+
+
+
+
+
+
+
Figur 7.3: Vid övergången finns
p
p0
eftersom (i kisel) ni ⇠ 1016 m 3 vid rum
Vi antar
vidare
att temperaturen
är såda
n-typ:
innehåller
donatorer,
dvs
atomer
med
området till p-området varierar laddning
n=
NDproton.
i n-typ området
en joniserade,
extra elektron dvs
och en
extra
så typiskt med ca 10 tiopotenser.
Elektronerna
lämnar efter
När vi nudiffunderar
har två iväg
olikaoch
områden
indikera
sigler
ett
överskott
protoner.
I p-typ
rekombinerar
elektroner
med området
ettavindex
n eller p. Elektronkon
p-typ:
innehåller
som lägge
fler
än vi
vad
termisk
genom
massv
skriver
dåacceptorer,
som npjämvikt
,dvs
vidatomer
jämvikt
saknar
en Ielektron
och
en proton.
hål.
n-typ
området
rekombinerar håle
skriver
n
.
p0
Hål diffunderar iväg och lämnar efter sig ett
bination
är här ett sätt för systemet at
underskott
av
protoner.
När
vi, i vårt
tankeexperiment,
tar bort
I området
kring
övergången minskar
d
Därmed
elektriskt fält
somatt partik
tar
viuppkommer
oss enligtettstatistisk
fysik
majoritetsladdningsbärare,
vi får
ett uta
hindrar
fler
elektroner
och
hål
från
att
att
sig från
området med
högre E
Deröra
joniserade
störatomerna
(donatorer
diffundera
över till andra
sidan. De upplever
ett
Ekvar
sker genom
elektroner diff
F . Detta
och eftersom
de i att
utarmningsområd
potentialsteg
hög
elektronkoncentration
till p-sidan m
laddningsbärare
får vi nettoladdningar.
tidigt
då hålen i motsatt
rik
därfördiffunderar
även rymdladdningsområde.
Här
Nära
övergången
uppvisar ju både
elek
⇢ väsentligen
av störatomernas
koncentr
centrationsgradienter som driver diffusi
+
Det elektriska fältet E kan relateras till en
elektrisk potential - fältet är gradienten
av potentialen.
till p-området där
0
n2i
3
=
⇠ 109 m KAPITE
om N
x n NA x
n =n
174
Diod =E pn-övergång
F
p
-xp
p0
EF
16 m 3 vid rum
eftersom
(i
kisel)
n
⇠
10
i
di usion
Vi antar vidare att temperaturen är såda
området till p-området
varierar laddning
Den elektriska potentialen ger potentiell
e
0
joniserade, dvs n = ND i n-typ området
energi för en laddning q via
Epot =
så typiskt med ca 10 tiopotenser.
F
När vi nu har två olika områden indikera
q . rekombination
Bandkanterna visar potentiell E
enerρ
EC
gi för elektroner, alltså ges de av e .
I p-typ
elektroner
ler
med området
ett indexrekombinerar
n eller p.
EF Elektronkon
rekombination
+
En elektron vid ledningsbandskanten
på nND
fler än vi
vad
genom lägge
massv
skriver
dåtermisk
som npjämvikt
, vid Ejämvikt
E F måste tillföras energi för att befinna
sidan
Fi
hål. I n
n-typ
området rekombinerar håle
x
skriver
sig vid ledningsbandskanten
på p-sidan
p0 .
NA potentiell
den har där högre
EV systemet at
di usion energi.
bination är här ett sätt för
När
vi, i vårt
tankeexperiment,
tar bort
I
området
kring
övergången
minskar
d
Figur 7.2:
Elektroner
och
hål
n-typ
Därmed
elektriskt fält
somatt partik
p-typ
tar
viuppkommer
oss enligtettstatistisk
fysik
majoritetsladdningsbärare,
vi
får ett uta
diffunderar och rekombinerar.
E
hindrar
fler
elektroner
och
hål
från
att
att
röra
sig från
området med
högre E
De
joniserade
störatomerna
(donatorer
diffundera
över
till
andra
sidan.
De
upplever
ett
+
Elektriskt
fält
+
+
+
Ekvar
sker genom
att
elektroner diff
+
F . Detta
+
och
eftersom
de
i
utarmningsområd
+
potentialsteg
+
+
hög
elektronkoncentration
till p-sidan m
+
+
laddningsbärare
får
vi
nettoladdningar.
+
+
+
tidigt
då hålen i motsatt
rik
+
därfördiffunderar
även rymdladdningsområde.
Här
+
+
+
+
+
Nära
övergången
uppvisar ju både
elek
⇢ väsentligen
av störatomernas
koncentr
centrationsgradienter som driver diffusi
Figur 7.3: Vid övergången finns
+
Diod = pn-övergång
Genombrott
modifierar 185
den ideala diodkarakteristiken
7.4. PN-ÖVERGÅNGEN MED PÅLAGD
SPÄNNING
enligt figur 8.36
e(
0
E = -e(-U)
I
-U )
U
e(
0
-U )
7.6. GENERATION OCH REKOMBINATION
Ugenombrott
ÅLAGD SPÄNNING
-U )
I
+
Framspänd
185
U/V
E = -e U
Rekombinationsströmmens
-20 -19
-2
-1 spänningsberoende
1
trycket
Figur 7.12: Vänster: då pn-övergången är framspänd (U > 0) minskar
eU/2kT
barriärhöjden. Höger: då pn-övergången är backspänd
(U
< 0) ökar
barI
⇠
e
,
rec
Backspänd
Figur 8.36 Vid genombrottsspänningen ökar backströmmen drariärhöjden.
matiskt.
Vid
framspänning minskar potentialsteget, vid
och därmed
får viökar
den
totala
strömmen
genom
backspänning
det.
Därmed
börjar det flyta
betydligt många fler elektroner från
n-sidan kan nu passeratill
barriäI
nationsströmmen
den ideala diodströmmen.
en ström:
e(
0
-U )
ren medan elektronflödet från p-sidan förblir detsamma. Övergångdenna
generaliserade diodekvation på formen
en är framspänd och bristområdets
vidd minskar.
⇣
⌘
Exempel:
eU/⌘kT
Byter vi polaritet på spänningen, U < 0,
minskar
elektronernas
I
=
I
e
1 , (1  ⌘  2) U
0
E = -e U
en pn-övergång
i kisel ökar
är dopkoncentrationerna
potentiella energi på n-sidan relativt Ip-sidan.
Barriärhöjden
då och endast det lilla elektronflödet
p-sidan
(som
ger “läckdärfrån
⌘ är
den
så
kallade
idealitetsfaktorn.
Figur
23 m
–3
22 m – 3 ,
N
=
10
och
N
=
10
A finns kvar. BarriärD
strömmen”
pn-övergången eller dioden)
n är framspänd
(U >genom
0) minskar
7
182
KAPITEL 7. PN-ÖVERGÅNGEN
Sammanfattning: pn-övergång i termisk jämvikt
Kamerasensor
EC
I utarmningsområdet finns mycket få fria
laddningsbärare och laddningen ges väsentligen
V av de joniserade dopatomerna.
Utanför utarmningsområdet är nettoladdningen noll.
E
+
+
I
+
+
+
+
+
+
+
+
+
+
+
+
+
+
+
+
ρ
Rymdladdningstätheten ⇢ i pn-övergången. Vi gör Last
approximationen att det
finns en nettoladdning bara i utarmningsområdet.
N D+
R
x
NA-
Solceller
Halvledare och ljus
E
Laddningstätheten ⇢ ger upphov till ett
elektriskt fält E .
-xp
E
xn
x
0
•  Band-Eav möjliga energier separerade av bandgapet
•  Elektronerna delas av alla atomer
=> kan leda ström
•  Dopning ger två typer av kontakter
m
0
Det elektriska fältet E kan relateras till en
elektrisk potential - fältet är gradienten
av potentialen.
LED
-xp
x
xn
EC
E
C
Den elektriska
potentialen ger potentiell
energi för en laddning q via
Epot =
q . Bandkanterna visar potentiell enerV
gi för elektroner,
alltså ges de av e .
En elektron vid ledningsbandskanten på nsidan måste tillföras energi för att befinna
sig vid ledningsbandskanten på p-sidan den har där högre potentiell energi.
E
I
V
e
EV
0
I
EC
EF
EFi
EV
Diodlaser
V
Några försök med lysdioder
Lysdioder kan både sända ut och absorbera ljus!
•  Lysdioder har två ben - vilket ska kopplas till +?
•  När tänds lysdioderna? Gör en liten tabell! Prova gärna både i normalljust rum
och i ’’totalt’’ mörker.
•  Vi har lysdioder av olika färg samt röda och gröna lasrar. Vilka lysdioder kan
absorbera vilket ljus? Tänk först och mät sedan! Hur stor blir spänningen över
dioderna under belysning?
•  Kan du tända en lysdiod genom att lysa på en annan?
?
•  Låt lysdioden ladda upp en kondensator (dagsljus: 10 nA & 10 µF ger 1 mV/s)
•  Mät ström-spänningssambandet, i mörker och under belysning
Några försök med lysdioder
Lite om ”verkliga” mätinstrument
10 MΩ
Dagsljus
Dagsljus
A
~10 nA
För liten ström för de flesta
amperemetrar
~10 nA
V
U=R·I
U = 10 MΩ · 10 nA = 0,1 V < Uoc
(U = 10 MΩ · 1 µA = 10 V > Uoc)
Kopplar man en ideal voltmeter över en lysdiod så går det ingen ström utan de
elektroner och hål som exciteras av ljuset laddar istället upp dioden till en spänning
(Uoc) som är ungefär lika stor som den spänning som krävs för att lysdioden ska
börja lysa. En verklig voltmeter däremot har ofta en inre resistans på 10 MΩ. Vid
svag belysning kommer därför spänningen begränsas av läckströmmen genom
multimetern. Vid kraftig belysning (t ex med laserpekare) blir läckströmmen dock
försumbar och spänningen närmar sig Uoc.
Några försök med lysdioder
Ladda upp en kondensator med
fotoströmmen (som i en kamera)
10 µF
~10 nA
10 MΩ
Dagsljus
V
Q=C·U
Q=I·t
=> U = I/C · t
U = 10 nA / 10 µF · 10 s = 10 mV
Med strömbrytaren sluten kommer så småningom fotoströmmen gå genom voltmetern istället för att ladda
upp kondensatorn och spänningen slutar öka (se förra sidan). Om man istället bara slår till strömbrytaren
just när man vill mäta fortsätter spänningen över kondensatorn att öka upp till Uoc.
182
KAPITEL 7. PN-ÖVERGÅNGEN
Sammanfattning: pn-övergång i termisk jämvikt
Kamerasensor
EC
I utarmningsområdet finns mycket få fria
laddningsbärare och laddningen ges väsentligen
V av de joniserade dopatomerna.
Utanför utarmningsområdet är nettoladdningen noll.
E
+
+
I
+
+
+
+
+
+
+
+
+
+
+
+
+
+
+
+
ρ
Rymdladdningstätheten ⇢ i pn-övergången. Vi gör Last
approximationen att det
finns en nettoladdning bara i utarmningsområdet.
N D+
R
x
NA-
Solceller
E
Laddningstätheten ⇢ ger upphov till ett
elektriskt fält E .
-xp
E
xn
x
0
-E m
Tack!
0
Det elektriska fältet E kan relateras till en
elektrisk potential - fältet är gradienten
av potentialen.
LED
-xp
x
xn
EC
E
C
Den elektriska
potentialen ger potentiell
energi för en laddning q via
Epot =
q . Bandkanterna visar potentiell enerV
gi för elektroner,
alltså ges de av e .
En elektron vid ledningsbandskanten på nsidan måste tillföras energi för att befinna
sig vid ledningsbandskanten på p-sidan den har där högre potentiell energi.
E
I
V
e
EV
0
I
EC
EF
EFi
EV
Diodlaser
V