Nya inriktningsmål för Trelleborgs kommun

Tjänsteskrivelse
Datum
2015-05-25
Nya inriktningsmål för Trelleborgs kommun
Ärendebeskrivning
Tjänsteskrivelsen föreslår nya inriktningsmål för Trelleborgs kommun. De nya
inriktningsmålen uttrycker den nya politiska ledningens prioriteringar. Genom
inriktningsmålen fastställer kommunfullmäktige vad som politiskt anses vara
viktigast för nämnderna och bolagen att åstadkomma under mandatperioden.
Bakgrund
I detta avsnitt ges en kortfattad bakgrundbeskrivning till vad som föranleder en
revidering av kommunens inriktningsmål.
Inriktningsmålen är centrala i kommunens ledningssystem
Utgångspunkten i ledningssystemet är att kommunfullmäktige anger en vision och
strategiska inriktningar för nämndernas verksamhet. Detta konkretiseras genom
kommunens strategiska inriktningsmål. De uttrycker övergripande prioriteringar,
vägval och strategiska ställningstaganden – vad den politiska majoriteten anser
vara viktigast att åstadkomma för kommunens långsiktiga utveckling.
Inriktningsmålen är av generell karaktär och har gärna ett tydligt
medborgarperspektiv.
Inriktningsmålen behöver revideras
Nuvarande inriktningsmål antogs redan 2012 och det finns därför anledning att
revidera dessa. En översyn föranleds dels av kommunens förändrade
förutsättningar och omvärldsförändringar, dels av kommunens nya politiska
inriktning. För att inriktningsmålen ska ha någon relevans är det viktigt att de
avspeglar kvartettens politiska målsättningar.
Förslag till inriktningsmål för perioden 2015-2018
Trelleborg2000, v 1.0, 2008-09-16
Med utgångspunkt i kommunens övergripande vision1 och kvartettens politiska
prioriteringar2 föreslås fyra strategiska inriktningar och tillhörande inriktningsmål.
Fyra strategiska inriktningar föreslås beskriva kommunens viktigaste prioriteringar:
•
Livskvalitet (trygghet, hälsa och välfärd).
•
Arbete (företagsklimat och egenförsörjning).
•
Hållbarhet (ekologisk, social och ekonomisk hållbarhet).
•
Landsbygd (infrastuktur och byaliv).
Trelleborg ska vara en framgångskommun med hög livskvalitet och en långsiktig hållbar
tillväxt
2 Kvartettens budget 2015 med flerårsplan 2016-2017
1
1 (4)
2 (4)
Utifrån dessa fyra inriktningar har ett antal tydliga inriktningsmål formulerats. Till
varje inriktningsmål anges indikatorer som beskriver hur målen ska följas upp,
datakällor samt målvärden som fastställer ambitionsnivån för respektive indikator.
Strategisk
inriktning
Inriktningsmål
Kommuninvånarna ska
vara trygga i
Trelleborg
Kommuninvånarnas
fysiska aktivitet
ska ge
hälsosamma
levnadsvanor
Livskvalitet
(trygghet,
hälsa och
välfärd)
49
poäng
Antal anmälda stöld- och tillgreppsbrott per
1000 invånare (BRÅ)
43,2 st
38 st
9,1 st
8,8 st
6,4
poäng
6,7
poäng
Nöjd medborgar-index; tillgång till parker,
gönområden och natur (SCB)
6,8
poäng
7,8
poäng
Andel invånare som regelbundet använder
sömn-/lugnande medel (Socialstyrelsen)
3,9 %
3,3 %
60
poäng
51
poäng
60
poäng
64
poäng
58
poäng
61
poäng
Ungdomsarbetslöshet (16-24 år), öppet
arbetslösa eller i program för aktivitetsstöd
(SCB)
10,7 %
9,3 %
Nöjd medborgar-index; äldreomsorg (SCB)
49
poäng
53
poäng
Andel personer 75 + med läkemedel som bör
undvikas (Socialstyrelsen)
14,5 %
10 %
Andel personer med hemtjänst som varit
delaktiga i att utforma sin aktuella
genomförandeplan (Socialstyrelsen)
80 %
80 %
Företagens bedömning av den kommunala
servicen (SKL)
68
poäng
70
poäng
Antal nystartade företag per tusen invånare,
beräknat på första halvåret (SCB)
4,9 st
6,4 st
94 %
95 %
76,6 %
77 %
Antal anmälda våldsbrott/1000 invånare
(BRÅ)
Nöjd medborgar-index; tillgång till gång- och
cykelvägar (SCB)
Nöjd medborgar-index; förskola (SCB)
Barn och
ungdomar ska ha
goda
förutsättningar
att lyckas i
vuxenlivet
Ett kvalitativt
och likvärdigt
stöd från
äldreomsorgen
ska ge
kommunens
äldre ett värdigt
liv
Arbete
(företagsklimat och
egenförsörjning)
Nöjd region-index; trygghet (SCB)
Målvärde
2018
60
poäng
Indikator
Det lokala
näringslivet ska
främjas av
kommunens
företagsklimat
Nöjd medborgar-index; grundskola (SCB)
Nöjd medborgar-index; gymnasieskola (SCB)
Medborgarna ska Andel ej återaktualiserade personer med
få effektiv hjälp försörjningsstöd ett år efter avslutat
försörjningsstöd (Egen mätning)
till varaktig
egenförsörjning
Andel förvärvsarbetande 20-64 år (SCB)
Utfall
2014
3 (4)
Andel förnybart drivmedel till personbilar och
lätta lastbilar i kommunen (Energimynd.)
15 %
20 %
Andel förnybar energi samt restvärme i
kommunens byggnader (Energimynd.)
36 %
66 %
Ekologiska livsmedel i kommunens
verksamhet (egen mätning)
29 %
33 %
33
poäng
40
poäng
81,8 %
84 %
Andel upphandlingar som genomförts med
miljökrav (egen mätning)
saknas
50 %
Andel upphandlingar som genomförts med
sociala krav (egen mätning)
saknas
50 %
Andel upphandlingar och avrop genomförda
saknas
med livscykelkostnadskalkyler (egen mätning)
30 %
Nöjd region-index ; kommunen som en plats
att bo på, enligt boende utanför centralort
(SCB)
53,5
poäng
55
poäng
Nöjd medborgar-index; nöjdhet med
kommunens verksamheter, enligt boende
utanför centralort (SCB)
51,5
poäng
52
poäng
Trelleborg ska ha
aktiva lokala
Antalet aktiva medlemmar i kommunens
byalag och
byalag (Hela Sverige ska leva)
samhällsföreningar
301 st
331 st
Kommunens
verksamhet ska
ha positiv
miljöpåverkan
Hållbarhet
(ekologisk,
social och
ekonomisk
hållbarhet)
KommunNöjd inflytande-index - Helhet (SCB)
invånarna ska
känna
delaktighet och
ha ett inflytande i Deltagande i kommunalvalet (SCB)
kommunens
verksamhet
Kommunens
ekonomiska
beslut ska ha ett
ekologiskt och
socialt
långsiktigt
perspektiv
Landsbygd
(infrastruktur och
byaliv)
Den kommunala
servicen ska vara
likvärdig i
kommunens alla
delar
Utformningen av mål och indikatorer
Inriktningsmålen är utformade utifrån ett antal premisser:
•
De beskriver ett tydligt önskat tillstånd (inte enbart en ”förbättring” eller
”utveckling”).
•
De uttrycker ett tydligt åtagande (inte vad kommunen ska ”sträva mot”,
”verka för” etc.).
•
De har ett tydligt medborgarperspektiv (inga abstrakta målgrupper).
•
De omfattar områden som kommunen har rådighet över och kan påverka.
•
De kompletterar varandra på ett bra sätt (ingen överlappning mellan olika
mål).
•
De utrycker prioriterade utvecklingsområden (inte mål för samtliga
kommunala verksamheter).
För varje inriktningsmål eftersträvas både subjektiva och objektiva indikatorer. De
valda indikatorerna ska ha en hög validitet (de fångar måluppfyllelsen på ett
rättvisande sätt) och hög tillförlitlighet (uppgifterna kommer från en tillförlitlig
källa). Målvärdena är satta i förhållande till genomsnitt för rikets alla kommuner,
jämförbara kommuner respektive Skånes kommuner, beroende på vad som är mest
4 (4)
relevant att jämföra med för respektive mål (se bilaga). Utifrån detta är
målsättningen att Trelleborg år 2018 ska nå upp till den nivå som övriga kommuner
hade år 2014.
Förslag till beslut
Arbetsutskottet föreslår kommunstyrelsen besluta;
att godkänna föreliggande tjänsteskrivelse, samt
att besluta föreslå kommunfullmäktige besluta om antagande av nya
inriktningsmål för Trelleborgs kommun
Nöjd region-index, trygghet
Kommuninvånarna ska vara Antal anmälda stöld- och
trygga i Trelleborg
tillgreppsbrott/1000 invånare
Antal anmälda våldsbrott/1000 invånare
Nöjd medborgar-index; tillgång till gångoch cykelvägar, 1-10 (SCB)
Livskvalitet
(trygghet, hälsa och
välfärd)
Kommuninvånarnas fysiska
Medborgarnas bedömning av tillgången
aktivitet ska ge hälsosamma
till parker, grönområden och natur, 1-10
levnadsvanor
Regelbunden behandling med sömn/lugnande medel, antal personer / 1000
inv. (dela för procentsats)
Barn och ungdomar ska ha
goda förutsättningar att
lyckas i vuxenlivet
NMI - Förskola
NMI - Grundskola
NMI - Gymnasieskola
Ungdomsarbetslöshet (16-24 år), öppet
arbetslösa eller i program för
aktivitetsstöd %
NMI - Äldreomsorg
Ett kvalitativt och likvärdigt
stöd från äldreomsorgen ska
ge kommunens äldre ett
värdigt liv
Arbete
(företagsklimat och
egenförsörjning)
Det lokala näringslivet ska
främjas av kommuens
företagsklimat
Andel personer 75 + med läkemedel som
bör undvikas
Personer med hemtjänst äldreomsorg
som varit delaktiga i att utforma sin
aktuella genomförandeplan, andel (%)
Företagens bedömning av den
kommunala servicen (SKL, insikt)
Antal nystartade företag per tusen
invånare (beräknat på första halvåret)
Ej återaktualiserade personer med
Medborgarna ska få effektiv
försörjningsstöd ett år efter avslutat
hjälp till varaktig
försörjningsstöd, andel
egenförsörjning
Andel förvärvsarbetande 20-64 år
Andel förnybart drivmedel till
personbilar och lätta lastbilar i
kommunen (Energimyndigheten)
Kommunens verksamhet ska
Andel förnybar energi samt restvärme i
ha positiv miljöpåverkan
kommunens byggnader (%)
Ekologiska livsmedel i kommunens
verksamhet (Kolada)
Hållbarhet
(ekologisk, social och
ekonomisk hållbarhet)
Medborgarnas inflytande (SCB, Nöjd
Kommuninvånarnas ska
Inflytande-Index)
känna delaktighet och ha ett
inflytande i samhället
Deltagande kommunalval (SCB)
Hållbarhet
(ekologisk, social och
ekonomisk hållbarhet)
Landsbygd
(infrastruktur och byaliv)
Kommunens ekonomiska
beslut ska ha ett ekologiskt
och socialt långsiktigt
perspektiv
Andel upphandlingar som genomförts
med miljökrav (egen mätning)
Andel upphandlingar som genomförts
med sociala krav (egen mätning)
Andel upphandlingar och avrop
genomförda med
livscykelkostnadskalkyler (egen
mätning)
Den kommunala servicen
ska vara likvärdig i
kommunens alla delar
Kommuninvånarnas nöjdhet med
kommunen som en plats att bo på (SCB,
NRI för boende utanför centralort)
Kommuninvånarnas nöjdhet med
kommunens verksamheter (SCB, NMI för
boende utanför centralort)
Trelleborg ska ha aktiva
lokala byalag och
samhällsföreningar
Antalet aktiva medlemmar i kommunens
byalag (Hela Sverige ska leva)
2011
47,3
9,7
2010:
6,6
Trelleborg
2012
2013
54
45,3
9,6
Alla kommuner, ovägt medel
2011
2012
2013
2014
61
60
61
61
Jämförelsekomm
2011
55
41,2
9,1
44,4
10,5
43,2
9,1
6,4
2010:
7,1
2014
49
6,4
7,1
39,7
9,1
6
6,8
7,8
Sammanställning f
kommunspecifika rappor
Sammanställning f
kommunspecifika rappor
30,9
60
51
60
63
57
59
64
58
59
63
56
58
63
56
58
63
58
59
10,7
9,1
9,6
10
9,1
10,1
51
49
53
52
52
51
50
15,6
16,7
14,5
12,1
12,9
10,9
12,6
78
58
80
68
59
63
66
9,9
10
68
13,2
68
66
67
66
6,4
6,1
4,9
4,9
6,4
5,5
5
4,9
94
76,6
94
82
78,4
76
78,6
76
78,5
76
76,4
89
76,6
11
12
15
13
13
17
17
23
30
36
70
74
77
81
15
18
25
29
12
14
16
20
15
33
41
39
39
41
38
39
2010:
80,1
6,1
7,8
38,9
61
58
61
38,4
8,8
2010:
81,8 81,5
5,4
77,8
2010:
83,3 82
Ny undersökning, tidigare ej genomförd
53,5
Ej jämförbart - egen undersökning
Ej jämförbart, egen und
Sammanställning fordrar
kommunspecifika rapporter från SCB
Sammanställning f
kommunspecifika rappor
Sammanställning möjlig men
tidsödande. Kommuner har rimligen
väldigt skiftande resultat
Sammanställning mö
tidsödande. Kommuner
väldigt skiftande re
51,5
301
Jämförelsekommuner
2012
2013
55
56
41,6
10,4
2014
55
Skåne län, ovägt medel
2011
2012
2013
57
56
57
39
9,7
53
9,8
50,7
9,6
Trelleborg, målvärde
2014
58
49,9
9,3
Sammanställning fordrar
kommunspecifika rapporter från SCB
Sammanställning fordrar
kommunspecifika rapporter från SCB
Sammanställning fordrar
kommunspecifika rapporter från SCB
Sammanställning fordrar
kommunspecifika rapporter från SCB
32,4
33,6
63
54
58
64
57
58
60
54
58
63
57
61
64
58
60
63
55
60
64
58
59
10,7
11,3
10
8,8
9,5
9,9
9,3
47
46
47
53
52
53
52
13,4
12,2
11,7
11,6
9,4
69
69
77
69
66
70
65
4,8
4,3
4,5
82
78
88
77,8
77
20
67
7,1
5,8
5,5
5,6
82
76,2
76
76,1
82
76,3
25
13
13
16
90
90
61
64
64
16
20
22
10
14
18
22
37
42
39
42
39
39
41
2010:
83,8 80,4
82,1
Ej jämförbart, egen undersökning
Ej jämförbart, egen undersökning
Sammanställning fordrar
kommunspecifika rapporter från SCB
Sammanställning fordrar
kommunspecifika rapporter från SCB
Sammanställning möjlig men
tidsödande. Kommuner har rimligen
väldigt skiftande resultat
Sammanställning möjlig men
tidsödande. Kommuner har rimligen
väldigt skiftande resultat
eborg, målvärde
2018
60
Komma tillbaka till värdet 2012, och vara bättre än skånesnittet.
38
8,8
Närma oss, och passera, jämfrelsekommuner
Något högre än Sverigesnittet, ligger dock bra i förhållande till jmf, samt skå. Sikta på Sverigesnitte
6,7
Måttet är trögt och rör sig relativt lite från år till år. Sikta på viss förbättring
7,8
Sikta på att nå sverigesnitt
33
Sikta på minskning och att nå skånesnitt
64
58
61
Tre ska nå samma resultat som andra kommuner
Tre ska nå samma resultat som andra kommuner
Tre tillbaka till värdet 2012, samt samma som jämförbara kommuner
9,3
Bättre eller samma som skånesnitt
53
Sikta på att nå uppnått sverigesnitt
10
Sikta på att nå och passera sverigesnitt
80
Fortsätta trenden, och inte falla tillbaka?
70
Då vi siktar framåt, och målet är att förbättra företagsklimatet, bör målvärdet vara åtminstone jämf
6,4
Sikta på återgång till 2011-värdet
95
77
Tre ligger mycket bra till i förhållande till andra kommuner. Sikta på att bibehålla och förbättra?
Tre har ingen nedåtgående trend. Sikta på förbättring i förhållande till skånesnitt
20
Andelen ökar i de flesta kommuner, likaså för Tre. Sikta på att nå åtminstone Jmfkom-snitt
66
Jämn ökningstakt, bättre än skånesnitt
33
Tre ligger bra till. Satsa på att utveckla vidare och överträffa genomsnittet. Uppnå åtminstone 1/3, ä
40
Tre har tappat och ligger efter övriga kommuner. Satsa på att nå Sverige och skånesnitt?
84
Sikta på att nå Sverigesnittet
50
Med ny kravställning siktas på att åtminstone 50 % av upphandlingar ska göras med miljökrav
50
Med ny kravställning siktas på att åtminstone 50 % ska göras med sociala krav
30
Med ny kravställning siktas på att åtminstone 30 % ska göras med livscykelskostnadskalkyler
55
Landsbygden ska ha samma värde som den mest nöjda ortstypen 2014 (centralort - tätort - utanför t
52
Landsbygden ska ha samma värde som den mest nöjda ortstypen 2014 (centralort - tätort - utanför t
331
Ska öka med åtminstone 10 %
kå. Sikta på Sverigesnittet.
det vara åtminstone jämförbara kommuner
behålla och förbättra?
one Jmfkom-snitt
. Uppnå åtminstone 1/3, är rimligt?
ch skånesnitt?
göras med miljökrav
lskostnadskalkyler
ntralort - tätort - utanför tätort).
ntralort - tätort - utanför tätort).