Fred och Frihet nr4 2014.indd

fred och frihet
Internationella Kvinnoförbundet för Fred och Frihet
Nummer 4, 2014
Nummer 1, 2014
ATT BRYTA VÅLDETS CYKLER
KONFLIKT & FRED ÖVER GRÄNSER
INTERVJU: SEPIDEH SHAHROKHI
En global rörelse
för fred
Internationella
Kvinno­förbundet för
Fred och Frihet, IKFF
är en internationell
freds­organisation
som arbetar för
kvinnors deltagande
i fredsprocesser och
för nedrustning.
Följ oss på
Twitter: ikff_sverige
Facebook: facebook.
com/ikffsweden
Instagram:
ikff_sverige
Bli medlem på
www.ikff.se
Bankgironummer:
5491-7166
Fred och Frihet
är utgiven av:
Internationella
Kvinnoförbundet
för Fred och Frihet,
IKFF
Norrtullsgatan 45,
113 45 Stockholm
Tel: 08-702 98 10
E-post: [email protected]
Hemsida: www.ikff.se
Ansvarig utgivare:
Josefine Karlsson
Redaktör:
Elin Liss
Lay-out:
Elin Liss
Omslagsfoto:
Annie Matundu
Mbambi, IKFF DR
Kongo & Joy Onyesoh,
IKFF Nigeria.
Foto: IKFF.
Tack för mig!
Generalsekreteraren har ordet
Sedan oktober arbetar jag inte längre som generalsekreterare för IKFF utan har börjat en ny
tjänst som policyansvarig för resolution 1325 på Kvinna till Kvinna. I väntan på att vår nya
generalsekreterare är på plats och kan presentera sig i början av nästa år vill jag passa på att
tacka för allt. Jag är oerhört stolt över vad vi tillsammans har uträttat i
IKFF sedan jag började som praktikant hösten 2008.
Tillsammans har vi lyft den feministiska säkerhetspolitiken. Inte minst detta år har varit spännande, då den
feministiska rörelsen har fått en enorm kraft till nivån att
till och med vår nyvalda utrikesminister säger att en feministisk utrikespolitik ska vara inriktningen de kommande
fyra åren.
Jag har fått arbeta med fantastisk personal och oerhört
engagerade medlemmar. Tillsammans har ni gjort mitt
jobb som generalsekreterare otroligt roligt. Det har många
gånger varit utmanande, vi har stött och blött. Som
fredsaktivister vet vi att konflikter alltid kommer att finnas, det är hur vi löser dem som är avgörande. Vi kämpar
med stora målsättningar och små resurser, men vi uträttar
stordåd. Många av de stordåden gör vi tillsammans med
IKFF:are över hela världen. Du kan läsa om många exempel på otroligt modiga kvinnor i det här numret.
Mitt arbete har sträckt sig från militariseringen av Vättern
och västkusten till ett nära samarbete med våra systersektioner över hela världen. IKFF i Nigeria, DR Kongo och Colombia har lärt oss så mycket om förutsättningarna och kampen för fred
i ett dagligt motstånd. Vi har kunnat bidra med resurser och erfarenheten av organisation och
föreningsarbete. Det är delar som ofta glöms bort. Men utan organisering blir arbetet kortsiktigt och ensamt.
Nu går Sverige in i en ny, intensiv valrörelse. Genom mitt fortsatta medlemskap i IKFF vet
jag att det finns en partipolitiskt obunden, feministisk fredsorganisation som står upp för just
de frågor jag tycker är så oerhört viktiga. Ett stopp för upprustning, prioriteringar för hållbar
fred och kvinnors rättigheter är några av vår tids ödesfrågor. Vår uppgift nu är att ta ställning
för demokrati och mänskliga rättigheter. Fascistiska nationalister försöker tillskansa sig makt
genom att skapa kaos. Vi har sett det förut i IKFF:s 100-åriga historia. Vi är redo för kamp
igen.
Tryck: Print One
Detta dokument har
finansierats med Sidastöd genom Forum Syd.
Sida och Forum Syd
delar inte nödvändigtvis
de åsikter som här
framförs. Ansvaret
för innehållet är
uteslutande författarens.
Josefine Karlsson,
tidigare generalsekreterare IKFF
Fred och Frihet
En global rörelse för fred
4
6
7
10
12
13
15
Att bryta våldets cykler
Joy Onyesoh - kampen om freden
Besök hos vår systersektion i Colombia
IKFF som global aktör
Intervju: Sepideh Shahrokhi
Konflikt & fred över gränser
Ett år av hopp & förtvivlan - ordföranden har ordet
3
“De vapen som används i de väpnade
konflikterna har ofta producerats i andra
länder och sen förts in i landet.”
Att bryta
våldets
cykler
Nigeria
Huvudstad: Abuja
Befolkning: ca 170 miljoner
Statsskick: republik
Rankning i Gender gap index: 118
(av 142 länder)
Kvinnor i parlamentet: 7%
Kvinnor på ministerposter: 25%
Självständighet: självständigt från
Storbritannien 1960
Tove Ivergård, internationell handläggare IKFF
Det är inte första gången vi skriver om Nigeria i
Fred och Frihet. Det är svårt att hålla jämna steg
med det stora landet i Västafrika som ständigt är
i rörelse, både i positiv och negativ bemärkelse.
Nyheterna som når oss är fyllda med våld och
attacker, framförallt de utförda av den militanta
gruppen Boko Haram. Stor uppmärksamhet
fick de tidigare i år då de kidnappade över 200
flickor från en skola i Chibok i den norra delen
av landet.
Situationen i Nigeria har varit orolig länge. Konflikter har
inte bara pågått i de norra delarna, där Boko Haram är aktiva, utan även i söder. I Nigerdeltat i syd pågår en konflikt
mellan multinationella oljeföretag och befolkningen som ser
sitt land bli beslagtaget och exploaterad. Nigeria är ett av de
rikaste oljeländerna i världen. Trots detta är befolkningen i
området där oljan utvinns bland den fattigaste i världen. De
stora kontrasterna som präglar landet och av skapar frustration.
IKFF Nigeria har jobbat aktivt sedan 2010 för kvinnors
rättigheter och för att bidra till att bygga långsikt fred och
stabilitet i landet. Ordförande, Joy Onyesoh, betonar vikten
4
av att inte glömma bort att de konflikter som sker i landet
beror på missnöje. Nigeria är ett land med enorma klassklyftor och stora brister i att möta människors grundläggande behov. Det är det som är grunden, inte religion och
etnicitet som ofta lyfts som konfliktlinjen.
Den stora vapenspridningen i landet och regionen är
också ett stort problem och göder konflikten. Tillgången
till vapen måste minska drastiskt. Nationella och internationella lagar och regelverk måste implementeras. Dock
ligger inte hela ansvaret på det egna landet. De vapen som
används i de väpnade konflikterna har ofta producerats i
andra länder. Därmed krävs det ett globalt ansvar. En global
implementering av det internationella vapenhandelsavtalet
(Arms Trade Treaty) skulle spela en stor roll i att förebygga
konflikter runt om i världen.
Ett annat viktigt steg i det förebyggande arbetet är att öka
kvinnors deltagande i fredsbyggande processer. IKFF Nigeria anordnar workshops i ett antal byar för att informera om
det kommande valet i februari 2015. De berättar om vikten
av att rösta och att öka röstdeltagandet bland kvinnor. De
försöker också öka förståelsen för varför det är viktigt att få
in kvinnor på högre politiska positioner. Dock, påpekar vår
systersektion, det är inte bara viktigt att kvinnors representation ökar. Det är minst lika viktigt att det är personer som
IKFF Nigeria har sitt
kansli i Enugu samt lokala
medlemsgrupper i Lagos
och Abuja. Sektionen
arbetar på lokal, nationell,
regional och internationell
nivå.
De har börjat arbetet med
att utöka sin verksamhet
och konakt med norra
Nigeria där Boko Haram
och regeringsstyrkor
strider. Det finns stora
utmaningar då säkerhetsläget är mycket dåligt.
Sektionen har också
börjat samarbete med
IKFF Kamerun då konflikten spiller över i grannländerna.
BILD: ISTOCKPHOTO/PETER HERMES
kan arbetet med FN:s agenda för kvinnor, fred och säkerhet
och har kapaciteten att omformulera sin makt i politiken
till en rörelse som stärker kvinnors rättigheter. Det har
IKFF Nigeria ännu inte fått erfara. Då kunskapen främst
finns i det civila samhället är det viktigt med samarbete och
utbyte med makthavare. På så sätt kan organisationer som
IKFF översätta officiella dokument till att bli något levande
som faktiskt påverka kvinnors liv.
IKFF Nigeria jobbar även för ett ökat deltagande av kvinnor i fredsprocesser, exempelvis i fredsförhandlingar mellan
regeringen och Boko Haram. I nuläget är det svårt att
avgöra om förhandlingar ägt rum överhuvudtaget då Boko
Haram förnekar detta. Under året har dock tre stycken
regionala möten om säkerhetsläget i Nigeria anordnats
i Paris, London och Abuja med representanter från den
nigerianska regeringen såväl som från närliggande stater.
Trots stora påtryckningar från civilsamhället både i Nigeria
och internationellt så fick inga kvinnoorganisationer delta
på mötena.
“Det går inte att prata om fred, kvinnors rättigheter, säkerhet och vägen framåt utan att ha några kvinnor närvarande i
förhandlingarna. Vi (kvinnor) påverkas indirekt eller direkt
av alla de våldsamma attacker som sker, kvinnor och mäns
erfarenheter skiljer sig ofta från varandra så vi (kvinnor)
måste vara med i diskussionerna och dela med oss av våra
erfarenheter och kunskaper i form av konkreta lösningar så
vi kan uppnå hållbar fred i vårt samhälle”, konstaterar Joy.
Bilden av Nigeria så som media beskrivit landet på senaste
tiden, fylld med attacker och våldsamheter, är ingen förmildring av sanningen. Men det finns också en annan bild som
inte lika ofta beskrivs. Bilden av alla de organisationer där
människor jobbar och sliter med knappa resurser och med
stort motstånd för att förbättra situationen i landet. Och
visst ger det resultat. Nigeria är idag det land i regionen som
är ledande inom internationella nedrustningsfrågor. I FN:s
säkerhetsråd i oktober talade exempelvis Nigeria om vikten
av att förebygga den eskalerade konflikten i landet och
uttalade sitt engagemang i att implementera resolutionen
om kvinnor, fred och säkerhet. Det tas otroligt viktiga steg
framåt som inte skulle ha varit möjliga om det inte vore för
de år som lagts ner av kvinnorättskämpar. IKFF är en viktig
aktör i detta arbete.
Så visst är det en svår period i Nigeria och det är viktig att
belysa, men det är minst lika viktigt att inte glömma de
krafter som ger sina liv för att förändra till det bättre. IKFF
Nigeria har, trots att de är en så pass ung organisation, redan sett resultat av sitt arbete och vilket har gett dem hopp
om landets framtid.
5
“Vapenspridning och tillgången på vapen
har ökat mer än vi kan föreställa oss”
Joy Onyesoh kampen om
freden
Tove Ivergård, internationell handläggare IKFF
I oktober var jag, tillsammans med kollegor
från olika delar av världen, i New York för att
följa debatten i FN:s säkerhetsråd om agendan
för kvinnor, fred och säkerhet. Jag tog då tillfället i akt att sätta mig ner och prata med Joy
Onyesoh, ordförande för IKFF Nigeria. Jag ville
höra hur Joy ser på Boko Haram, valet nästa
år och på möjligheterna för fred och säkerhet i
landet.
Joy Onyesoh, ordförande IKFF Nigeria samt internationell vice ordförande, på plats i FN
i New York där hon deltog i en rad seminarier om kvinnors deltagande i fredsprocesser,
nedrustning och om konflikterna i Nigeria.
Jag började med att fråga Joy om Boko Haram och situationen framförallt i de norra delarna av landet. Där har det
varit strider mellan den militanta gruppen och militären under flera år samt brutala attacker direkt riktade mot civila.
Joy börjar med att säga att det inte finns några enkla svar.
Det är en otrolig komplex situation. Det är många olika
faktorer som spelar in. Joy menar att Boko Haram har
genomgått en transformering. Efter valet 2011 ökade de
politiska spänningarna i landet då en del grupper kände att
de inte var representerade eller fick sina röster hörda. Detta
ledde till fler attacker från Boko Harams håll. De utryckte
sig som en religiöst ideologiskt driven grupp och deras
attacker var ofta riktade mot kyrkor. Sen skedde ännu en
transformering och de började göra sig mer synliga genom
exempelvis kidnappningar av kvinnor och flickor. Nu verkar
de i likhet med IS och andra terrororganisationer runt om i
världen. Det handlar om global extremism och inte religiös
6
ideologi. Joy tror att det finns en koppling mellan externa
extremistgrupper och Boko Haram.
Konflikten med Boko Haram har eskalerat och blivit
så blodig som den idag är på grund av vapenspridningen
i landet, menar Joy. IKFF Nigeria jobbar för att stärka
nedrustningsprocesser både lokalt, regionalt och globalt.
”Vapenspridning och tillgången på vapen har ökat mer än vi
kan föreställa oss”- suckar Joy. Därför är det så viktigt med
starka regelverk på alla nivåer.
Nigeria har en egen vapenindustri men Joy berättar att
den ammunition de ser i konflikten är en annan typ vilket
betyder att vapen och ammunition kommer någonstans
utifrån. Sektionen jobbar hårt på att det internationella
vapenhandelsavtal (Arms Trade Treaty), som antogs av FN:s
generalförsamling förra året och som reglerar den internationella handeln med vapen, ska implementeras på ett bra
sätt. Nigeria var det första landet i regionen att skriva under
och ratificera* avtalet.
Jag frågar Joy vad hon tänker kring valet, är hon orolig
över att våldet ska eskalerar ytterligare?
Att skjuta upp valet som en del föreslår tror hon inte på,
det kommer inte lösa några problem. Problemet är här för
att stanna. Däremot behövs en plan för hur det ska hanteras. Det förebyggande arbetet är nyckeln, poängterar hon.
Dock känner hon en oro för att valet kommer underblåsa
konflikten ytterligare och att den ska sprida sig till resten av
landet.
När jag frågar om vad hon tror om Nigerias framtid är Joy,
trots oron, ändå hoppfull. ”Vi är många gånger på rätt väg.
Vi ser att det finns en politisk vilja för förändring” – säger
hon. Nigeria har exempelvis antagit en handlingsplan för
FN:s agenda för kvinnor, fred och säkerhet (resolution
1325). Joy menar att det ändå är tecken på att det finns en
vilja för att arbeta med frågorna.
Även civilsamhället har fått en större roll i arbete. IKFF
Nigeria har bra kontakt med jämställdhetsdepartementet
som ofta försöker få med civilsamhället i sitt arbete. Dock
finns det mycket kvar att göra. Joy avslutar med att säga ”vi
behöver ha fler kvinnor involverade i fredsprocessen på alla
nivåer. När vi har fler kvinnor som har kunskap om sina
politiska och civila rättigheter och hur de kan utöva dessa,
då är jag säker på att vi kan få se en fredlig utveckling i
Nigeria.
*Ratificera = då staten beslutar att ansluta sig till en internationell överenskommelse
“Att vara en del av de fredsskapande processerna är ett sätt att kanalisera den frustration
och smärta som många bär på. ”
Besök hos vår systersektion i Colombia
Cerese Olsson, projektledare IKFF
I slutet på oktober besökte jag och Siv Ramsell
Westberg, styrelseledamot, vår systersektion i
Colombia för att följa upp det projekt som vi
bedriver tillsammans och uppdatera oss om
situationen i landet. Jag pratade då med IKFF
Colombias ordförande Katherine Ronderos om
fredsprocessen.
Colombia befinner sig sedan 50 år tillbaka i en väpnad
konflikt mellan regeringen, guerillarörelser och paramilitära
grupper. 2012 inleddes fredsförhandlingar mellan regeringen och den största väpnade guerillarörelsen FARC. Colombia är nu närmare ett fredsavtal än någonsin tidigare.
Vad är dina tankar kring de pågående fredsförhandlingarna och möjligheten till en överenskommelse?
“Alla har höga förhoppningar men vi vet också att det kommer att bli en lång process som kommer att kräva mycket
jobb. Processen tar inte slut med en underskrift och avtalet
i sig kommer inte att lösa konflikten. När en överenskom-
melse har nåtts, det är då arbetet börjar”, säger Katherine.
Enligt Katherine finns det många motståndare till fredsprocessen och det finns flera utmaningar, bland annat den
rättsliga övergången till ett fredligt samhälle. Men hon ser
ändå att det görs framsteg.
Så vad behövs för att avtalet ska leda till hållbar fred?
“Det är viktigt, särskilt ur ett kvinnorättsperspektiv, att det
finns ett starkt rättsystem med tydliga strukturer och procedurer på plats för att hantera rättviseaspekten”, säger hon.
Den största frågan just nu är rättvisa för offren och debatten är starkt polariserad, landet är splittrat, berättar Katherine. Den förre presidenten Álvaro Uribe drev en väldigt
traditionell militaristisk linje och han har många anhängare.
Den sittande presidentens Juan Manuel Santos har valt en
annan strategi och pratar istället om att det är nödvändigt
att kompromissa för att uppnå fred, men att de ytterst ansvariga ska ställas till svars.
7
“Människor här är inte redo för en postkonflikt, många vill
fortfarande ha rättvisa på ett väldigt starkt militaristiskt sätt.
Vi måste börja prata om förlåtelse, “perdón”. Hur mycket är
du villig att kompromissa för freden?”, säger hon.
Det är en komplex fråga för de drabbade vill ha upprättelse
och se sina förövare dömda. Det måste finnas utrymmen
att diskutera och debattera den här frågan på olika nivåer; i
parlamentet, i kongressen, i skolan, på gatan, överallt för att
nå den breda allmänheten. Nyckelfaktorerna är utbildning
och utrymme för diskussion, fortsätter Kathreine.
Hur ser situationen ut för kvinnor vad gäller politiskt
deltagande?
“Colombia har en väldigt god lagstiftning när det kommer till kvinnors rättigheter och politiskt deltagande. Vi
har skrivit under de flesta internationella konventionerna.
Det är i implementeringen som det brister och lagstiftningen har svikit kvinnorna, särskilt från marginaliserade
samhällen. Det patriarkala systemet och machokulturen är
närvarande i alla kvinnors liv och i slutändan är det största
hinder för politiskt deltagande”, säger Katherine.
I skapande av en fred som förankras i samhället spelar
IKFF och andra kvinnoorganisationer en viktig roll. Om
inte civilsamhället och särskilt kvinnor finns representerade
kommer fredsavtalet sakna grund. Majoriteten av de civila
som drabbats av konflikten är kvinnor och utan politiskt
deltagande kommer inte deras röster fram.
IKFF arbetar förutom i Bogotá även i Meta och i Cartagena, Bolívar, en region som tagit emot många tvångsförflyttade. Här sker lokalt fredsbyggande gräsrotsarbete med
kvinnors rättigheter och resolution 1325, FN:s agenda för
kvinnor, fred och säkerhet. IKFF samarbetar i olika nätverk av kvinnoorganisationer som gör ett fantastiskt jobb.
Kvinnorörelsen är stark i Colombia vilket speglas i en stark
lagstiftning, berättar Kathreine för mig.
Från regeringens sida sitter det nu två kvinnor vid förhandlingsbordet i Havanna. Något som inte hade varit möjligt
utan organisationernas gedigna påverkansarbete. De har
också arbetat hårt för att lyfta konfliktrelaterat sexualiserat
våld på agendan berättar Debir D’hejal Valdelamar som
arbetar på IKFF i Cartagena. En del av IKFF:s arbete går
ut på att erbjuda psykosocial hjälp till kvinnor som utsatts
för sexualiserat våld. När vi är på besök ska deras psykolog
Susana Navarro Torres precis åka iväg för att göra hembesök
hos flera familjer.
Vi får också möjlighet att prata med två kvinnliga ledare
som själva varit offer för konflikten och som arbetar med att
utbilda och informera om mänskliga rättigheter, kvinnors
rättigheter och resolution 1325 och jag slås direkt av deras
kämparglöd. Som kvinnorättsaktivister stöter de ständigt på
motstånd, fördomar och hot. För att inte tala om de trauman som de upplevt pågrund av den väpnade konflikten.
Trots det har många av IKFF:s aktivister varit engagerade
sen IKFF startade i Colombia.
På IKFF Colombias kansli i Bogotá. Sektionen i landet arbetar med allt från politisk påverkan för kvinnors deltagande i fredsprocessen till att stödja och stärka överlevare från
konflikten. Colombia har en lång väg att gå till fred men det finns ändå en känsla av hopp för framtiden. På bilden (från vänster): Martha Naranjo Parra, ekonom IKFF
Colombia, Katherine Ronderos, ordförande IKFF Colombia, Siv Ramsell Westberg, styrelseledamot IKFF Sverige, och Cerese Olsson, projektledare IKFF Sverige.
8
I Cartagena arbetar IKFF Colombia dels med att erbjuda kvinnor som har trauman från konflikten psykologist stöd men också med att utbildning kvinnor i ledarskap och rättigheter. Bilden är från ett möte med andra gräsrotsorganisationer där IKFF Colombia håller en utbildning om FN:s agenda för kvinnor, fred och säkerhet, resolution 1325.
Att vara en del av de fredsskapande processerna är ett sätt
att kanalisera den frustration och smärta som många bär
på. De tror på ett positiv utfall men att det är viktigt att
fredsprocessen inte blir kvar på pappret. I fredsbyggandet
har kvinnor en nyckelroll och är de som ofta i praktiken
bär den tunga bördan av att skapa fred i det dagliga livet, i
familjen och i samhället.
Det projekt som vi bedriver tillsammans med vår systersektion i Colombia syftar till att stärka deras organisatoriska
förmåga och kapacitet. Det är viktigt för att de ska kunna
nå ut till fler och i ännu större utsträckning påverka allmänhet och makthavare.
Det ger också möjlighet till att bredda arbetet. IKFF
Colombia har nyligen börjat rikta sig mer till unga, bland
annat för att öka medlemsbasen. Eftersom det förekommit
hot mot kvinnorättsaktivister har behovet att arbeta med
säkerhet- och självförsvarsmetodik också fått ta större plats.
“Att vara en del av en internationell organisation är viktigt
eftersom rösterna från de kvinnor som kämpar för sina
rättigheter dagligen hörs över hela världen”, säger Debir
D’hejal Valdelamar. “Det som sker här i Colombia är verklighet, det är på riktigt. Vi behöver känna att vi har stöd”,
fortsätter hon.
För både mig och Siv var det här första besöket i Colombia. Det har varit otroligt lärorikt att få se arbetet på nära
håll, få en djupare inblick i vilka utmaningar som finns och
hur vi kan vara en del i att stötta IKFF Colombias arbete.
Vi har byggt upp ett starkt samarbete. Även Katherine påpekar hur viktigt det är med internationellt stöd, både från
IKFF:s olika sektioner och vår internationella nivån. Om
den colombianska regeringen vet att de har ögonen på sig
måste de skärpa sig.
Inför IKFF:s 100-års jubileum nästa år planerar IKFF
Colombia ett event i samarbete med landets enda genusfakultet för att synliggöra de kvinnor som kämpat för freden
både internationellt och nationellt sedan Colombias självständighetskrig och fram till idag. Vilka är de kvinnor som
aldrig nämns i historien? Det hoppas jag kunna informera
om vid ett senare tillfälle.
9
BILD: UN PHOTO/AMANDA
“Tänk om bara en bråkdel av dessa pengar istället lades i en pott för kvinnorättsorganisationers
fredsarbete!”
IKFF som
global aktör
Sofia Tuvestad, politisk handläggare IKFF
I slutet av oktober var jag i New York tillsammans med min kollega Tove Ivergård. Vi var på
plats för att bland annat delta i möten under
den så kallade 1325-veckan då FN:s säkerhetsråd har en öppen debatt om agendan för
kvinnor, fred och säkerhet. Agendan startade
med resolution 1325 och har sedan utvecklats
genom flera resolutioner på samma tema. Resolutionerna handlar om att öka kvinnors och
kvinnoorganisationers makt och inflytande i
freds- och säkerhetspolitiska frågor och att öka
kvinnors säkerhet.
Utöver den öppna debatten i säkerhetsrådet är 1325-veckan ett viktigt tillfälle för organisationer i det civila samhället, som IKFF, att samlas för att lobba diplomater, utbyta
erfarenheter och bygga strategier. IKFF arrangerade även så
kallade ”side events” i FN, paneler vid sidan av förhandlingarna där det civila samhället och stater diskuterar särskilda
frågor som är kopplade till kvinnor, fred och säkerhet.
IKFF:s internationella program PeaceWomen arrangerade
till exempel en panel om konflikten och våldet i Nigeria,
där Joy Onyesoh, ordförande för IKFF Nigeria, deltog.
Under säkerhetsrådsdebatten om kvinnor, fred och säkerhet presenterar länderna sina generella prioriteringar och
förslag. Men varje debatt har även ett specifikt tema och i år
var det flyktingar. Det är ju sorgligt nog en mycket aktuell
fråga idag med över 50 miljoner människor är på flykt, den
10
högsta siffran sedan andra världskrigets slut. 80 procent av
dessa människor är kvinnor och barn.
När debatten i säkerhetsrådet ägde rum var Tove och jag
på plats i salen tillsammans med representanter från IKFF i
DR Kongo, Nigeria, Kamerun, Colombia och Nederländerna. IKFF:s partnerorganisationer från Jordanien, Libanon,
Syrien och Libyen var också där. Utöver att lyssna på
debatten och delta i paneler på FN, fick vi även möjlighet
att utbyta information och diskutera strategier för vårt
arbete framöver. Sådana tillfällen är fantastiskt värdefulla
för oss. Att få träffas och föra samtal som inte störs av stora
tidsskillnader, internetuppkoppling som inte vill fungera,
eller el som bara räcker i några timmar, är en nödvändighet
för att vi ska kunna bygga samarbete tillsammans med våra
kollegor som bor och arbetar i konfliktområden.
Sverige höll ett uttalande i säkerhetsrådets 1325-debatt
som samtliga nordiska stater stod bakom. Den svenska diplomaten tog upp flera viktiga saker, till exempel att vi måste
arbeta med grundorsakerna till ojämställdhet, att kvinnor
själva måste delta när system byggs upp för att öka kvinnors säkerhet och att agendan för kvinnor, fred och säkerhet
måste finnas med i andra FN-processer.
När Margot Wallström tillträdde som utrikesminister
sa hon till pressen att ”det kommer att bli mer fokus på
nedrustningsfrågor och vi ska driva en feministisk utrikespolitik”. Så även om Sveriges uttalande i säkerhetsrådets
Varje år håller organisationer från det civila samhället som arbetar med kvinnor, fred och säkerhet ett gemensamt uttalande i FN:s säkerhetsråd under 1325-veckan. IKFF är en
av dem som står bakom. I år höll Suaad Allami, från den irakiska organisationen “Women for Progress”, uttalandet som fukuserade på kvinnor på flykt.
debatt var helt okej, hoppas jag att nästa uttalande även tar
upp frågan om nedrustning. För som IKFF har sagt i snart
100 år: vi kan inte bygga jämställd fred och öka kvinnors
säkerhet om vi inte rustar ned. Frågorna hör ihop.
När vi träffade våra systersektioner i New York berättade
de om hur militarisering och vapen är ett ständigt hot mot
deras arbete för fred i konfliktområden. Vi vet också att
när enorma resurser läggs på militären är det ofta kvinnors
tillgång till hälsa och säkerhet som bortprioriteras. Tänk om
bara en bråkdel av dessa pengar istället lades i en pott för
kvinnorättsorganisationers fredsarbete!
IKFF:s långa och hårda arbete för kvinnors rättigheter och
nedrustning har verkligen gett resultat på senare tid, särskilt
inom FN-systemet. Förra året antogs det första globala
vapenhandelsavtalet någonsin, Arms Trade Treaty. Efter hårt
arbete från IKFF och våra samarbetsorganisationer finns
det bestämmelser i avtalet som erkänner kopplingen mellan
vapenspridning och hot mot kvinnors säkerhet. Därefter
har den här kopplingen tagits upp både i FN:s säkerhetsråd
och generalförsamling. Nu hoppas vi att de nya globala utvecklingsmålen efter milleniemålen, som just nu förhandlas
fram, kommer att innehålla bestämmelser om nedrustning.
Det tycker vi att Sverige ska arbeta för som del i vår nya,
feministiska utrikespolitik och det hoppas vi få höra mer
om i nästa års debatt i säkerhetsrådet om kvinnor, fred och
säkerhet.
Resolution 1325
Resolution 1325, om kvinnor, fred och säkerhet, antogs av FN:s säkerhetsråd år 2000 efter påtryckningar från det civila samhället, däribland IKFF. Då den antogs i säkerhetsrådet är den bindande
för alla FN:s medlemsstater.
Resolution 1325 slår bland annat fast att FN och dess medlemsstater är skyldiga att:
-
öka kvinnors deltagande i alla steg av en fredsprocess
-
ge skydd åt kvinnor i konflikter
-
verka konfliktförebyggande
Efter resolution 1325 har ytterligare sex resolutioner antagits på temat. Tillsammans bildar de FN:s
agenda för kvinnor, fred och säkerhet.
Vill du lära dig mer om resolution 1325? Ladda ner vår skrift Grejen med resolution 1325 på vår
hemsida under publikationer eller beställ den på [email protected]
11
Intervju:
Sepideh
Shahrokhi
Elin Liss,kommunikationsansvarig IKFF
Sepideh Shahrokhi började arbeta som projekthandläggare på IKFF i augusti.
Vad var det som lockade dig till IKFF?
Jag sökte praktik hos IKFF när jag gick sista terminen på
universitetet för att jag ville lära mig mer om antimilitaristisk feminism. Under praktiken förstod jag att IKFF var rätt
organisation för mig.
mig. Jag känner mig helt hemma med IKFF när det kommer till mina egna värderingar och vad jag anser att man ska
fokusera på. Det sämsta med jobbet är att det så klart är rätt
nedslående att läsa om alla konflikter i världen.
Vad arbetar du med på IKFF?
Varför behövs IKFF enligt dig?
Jag gör lite olika
Det behövs en antimilitaristiskt feministisk fredssaker, bland annat “Det behövs en antimilitaristisk rörelse mer än någonsin just nu. Det otroligt många
samordnar jag det feministisk fredsrörelse mer än
konflikter som pågår idag och samtidigt rustar man
civila samhället,
upp allt mer i världen och i Sverige. Vi behöver en
någonsin just nu.”
regeringskansliet
stark fredsrörelse som visar en annan väg till fred än
och myndigheter
genom att köpa JAS-plan eller gå med i NATO. Vi
i konsultationsprocessen inför att regeringen ska utvärdera
borde ha lärt oss vid det här lagret att man inte kan bomba
Sveriges nationella handlingsplan för FN:s resolution 1325
sig till fred.
som handlar om kvinnor, fred och säkerhet. Jag arrangerade
även samrådsmötet och jag kommer framöver att arbeta en
Vad ser du fram emot?
del med vår systersektion i DR Kongo.
Jag ser självklart mycket framemot vårt 100-års firande i
Haag nästa år. Det ska bli otroligt häftigt att få kännas sig
Vad är det bästa och svåraste med arbetet?
som en del av en större rörelse och få träffa alla IKFF:are
Fördelarna är många. Jag får arbeta i en otrolig engagerande från runtom i världen. Det ska även bli väldigt intressant
miljö med många kompetenta människor runtomkring
med alla tal från häftiga tänkare.
12
“Situationen ser ut precis som det gjorde
i DR Kongo innan kriget bröt ut där.”
Konflikt & fred
över gränser
Tove Ivergård, internationell handläggare
Konflikter sipprar över gränser och påverkar
hela regioner. Därmed krävs regionala lösningar.
Våra systersektioner i Väst- och Centralafrika
bygger just nu ett samarbete för att dela erfarenheter och strategier. Tillsammans blir vi starkare
i vårt arbete.
Vår globaliserade värld har gjort att avståndet mellan
världens hörn minskat. Sättet vi lever på idag påverkar och
påverkas av de som lever på andra sidan jorden. Det är
fantastiskt att vi snabbt kan kommunicera med varandra
nästan oberoende på var vi befinner oss. Men samtidigt kan
de mineraler som finns i våra mobiltelefoner och datorer
vara en del av att hålla konflikten i östra Demokratiska
republiken Kongo vid liv. Vidare kan de vapen som Sverige
producerar, som världens tredje största vapenexportör per
person, bidra till att underblåsa konflikter, stärka förtryckande regimer och ta resurser från livsviktiga sociala investeringar. Vapenbranschen är dessutom en av världens mest
korrupta och ljusskygga branscher.
västra och centrala Afrika är väl medvetna om. Tack vare
ett ökat fokus på regionalt samverkan har IKFF:s arbete
växt och samarbetet mellan sektionerna i regionen stärkts
anmärkningsvärt bara under de senaste åren. Och det med
stor framgång.
Inget sker i ett vakuum. Det syns väldigt tydligt i konflikthärjade regioner. Konflikter sker idag oftast inom stater
istället för mellan stater. Dock håller de sig oftast inte innanför gränserna utan sipprar ut och påverkar hela regionen
genom exempelvis väpnade grupper som rör sig mellan
områden, vapenspridning och flyktingar. Det innebär att
det behövs regionala lösningar. Det är något som IKFF i
IKFF Kamerun, som är helt nystartade, tog med sig erfarenheterna från konferensen hem och initierade direkt ett
samarbete med bland andra UNWomen (FN:s organ för
kvinnors rättigheter), UNDP (FN:s organ för utveckling)
och Kameruns jämställdhetsdepartement för att påbörja
processen med att ta fram en nationell handlingsplan för
att implementera resolution 1325 om kvinnor, fred och
I april tidigare i år organiserade vi en regional konferens
i Sydafrika med representanter från IKFF Nigeria, DR
Kongo, Ghana och Kamerun. Vikten av regionalt samarbete
stod högt på dagordningen men även ett värdefullt utbyte
av erfarenheter (mer om konferensen i Fred och Frihet Nr
2-3 2014). Redan nu, bara ett halvår senare, har vi sett
oerhörda resultat.
13
I oktober var vi, tillsammans med flera andra systersektioner, i New York för att delta i FN:s möte om kvinnor, fred och säkerhet. Sylvie Ndongmo, ordförande IKFF Kamerun,
och Joy Onyesoh, ordförande IKFF Nigeria, berättade om hur våldet i Nigeria sprider sig över gränssen och in i Kamerun samtidigt som flyktingar söker sig från våldet över
gränserna. IKFF Nigeria och Kamerun har börjat ett samarbete för att hitta regionala lösningar. Här talar de på ett seminarium i New York om Boko Haram och våldets
cykler.
säkerhet. Arbetet är nu i full gång. Tack vare IKFF:s ökade
synlighet i regionen har intresset för våra frågor växt och vi
ser nu en vilja att starta IKFF i flera länder, så som Centralafrikanska Republiken, Chad och Sydsudan.
Trots att det enligt många stater bara är DR Kongo som
faller inom kategorin ”konflikt och post-konfliktland” av de
länder som var representerade på konferensen, finns det ett
stort behov av konfliktförebyggande insatser, speciellt i Nigeria men också i Kamerun. Sylvie Ndongmo, ordförande
IKFF Kamerun, har berättat om hur svårt det är för dem
att driva arbetet med kvinnor, fred och säkerhet framåt då
regeringen inte vill att landet ska ses som ett konfliktland.
Och även om det inte pågår en officiell väpnad konflikt i
Kamerun så påverkas de av konflikterna i grannländerna
Nigeria i nordväst och Centralafrikanska Republiken i öst.
Sylvie har förklarat hur flyktingströmmar från både Nigeria och Centralafrikanska Republiken skapar oro i flera
av Kameruns byar. I en by med tidigare fyratusen invånare
har nu sextontusen flyktingar bosatt sig och flera konflikter
har brutit ut då tillräckliga då det inte finns resurser för att
tillfredsställa människors grundläggande behov som mat.
14
Mödradödligheten har också ökat i dessa områden då det
blivit svårare och svårare att ta sig till sjukhus och kliniker
på grund av oroligheterna. Annie Matundu, ordförande
för IKFF DR Kongo, besökte tidigare i år Kamerun. Hon
berättade för oss hur chockad och besviken hon var av att
höra att Kamerun inte tar varningssignalerna på allvar. Hon
berättar att situationen ser ut precis som det gjorde i DR
Kongo innan kriget bröt ut där.
Att hitta tillbaka till freden är för många konfliktländer en
otroligt lång och smärtsam resa och det finns en stor risk
att återfalla i konflikt. Det är därför IKFF:s ständiga arbete
med att lyfta behovet av det konfliktförebyggande arbetet
är så viktigt. Genom att lyssna till de varningssignaler som
finns och lära sig av andra länders erfarenheter kan vi komma en lång väg. Vi i Sverige kommer att fortsätta vårt arbete
med att stödja det regionala samarbetet mellan IKFF:s sektioner och därmed stärka det konfliktförebyggande arbetet
och främja civilsamhällets och kvinnorättsaktivisters roll.
Våra systersektioner sitter inne på en enorm kunskap och på
många lösningar. Nu måste vi bara se till att IKFF:s röster
blir hörda på alla nivåer.
Ett år av
hopp &
förtvivlan
Ordföranden har ordet
Ett intensivt år går mot sitt slut och världen har tyvärr inte
visat sig från sin bästa sida under 2014. Under sommaren
kunde vi bland annat läsa om eskalerade våldsamheter i
Syrien, Nigeria, Gaza, Ukraina och Irak, och i vissa delar
av Europa växer sig de rasistiska och fascistiska partierna sig
starkare. Det är lätt att känna sig uppgiven och fundera över
om allt vårt slit verkligen gör någon skillnad.
IKFF erbjuder inga snabba magiska lösningar på de konflikter som rasar runt omkring oss. Vi jobbar långsiktigt och
outtröttligt med att förändra de strukturer som skapar och
upprätthåller konflikter och orättvisor. Resultaten kommer
sällan omedelbart, men viktiga steg tas hela tiden. I det här
numret av Fred & Frihet har ni till exempel kunnat läsa om
hur IKFF-sektioner runt om i världen stärker fredsprocesser
och det konfliktförebyggande arbetet genom att säkerställa
kvinnors deltagande och inflytande.
I Sverige har vi sett ett regeringsskifte och med det en ny
utrikespolitik. Efter år av passivitet i nedrustningsfrågor
väljer Sverige nu att ställa sig bakom det humanitära
initiativet mot kärnvapen. Detta är såklart ett välkommet
besked, men regeringen har mycket kvar att bevisa. Oron i
omvärlden tas av försvarsivrare som intäkt för upprustning
och ösa in ännu mer pengar i försvarsindustrin och det talas
återigen om att återinföra allmän värnplikt. Här har IKFF
FOTO: IKFF
en viktig uppgift i att nyansera debatten om vilken typ av
säkerhet det är vi vill skapa.
IKFF jobbar med flera stora och svåra frågor, från kärnvapennedrustning till kvinnors deltagande i fredsprocesser
exempelvis i Colombia, och vi gör det med mycket begränsade resurser. Det var därför med stor glädje som vi tog del
av regeringens budgetproposition i vilken man kunde läsa
att vi med små projektmedel fått genomslag och resultat i
komplexa frågor och att IKFF hade ”en samlande roll för
det civila samhället, som med sitt påverkansarbete bidrog
till att FN:s vapenhandelsfördrag kom att innehålla referenser till könsbaserat våld”. Att de myndigheter vi arbetar
gentemot uppmärksammar att vårt arbete ger verkliga
resultat är vi såklart otroligt stolta över.
Jag hoppas att ni som medlemmar också känner er stolta
över det arbete vi genomför tillsammans och önskar er alla
ett Gott Nytt År!
Malin Nilsson, ordförande IKFF
15
Stå upp för freden - bli medlem!
IKFF är en internationell fredsorganisation som finns i 35 länder runt om i världen. Tillsammans arbetar vi för fred. Vi står
upp för kvinnors deltagande i fredsprocesser och för nedrustning, mot militarism och krig. Ju fler vi är, desto starkare hörs
vår röst.
Medlemskapet kostar 180 kr/år.
Betala via bankgiro 5491-7166. Var noga med att ange namn, adress, e-postadress samt födelseår på inbetalningen. Om du
inte får plats med informationen, mejla [email protected]
Betala 15kr i månaden via autogiro. På vår hemsida www.ikff.se under Bli medlem finner du blanketten.
Frågor? Mejla [email protected] eller ring 08-702 98 10
Vill du att vi ska skicka medlemstidningen och mer information till någon du tror skulle vilja bli medlem i IKFF? Kontakta oss så skickar vi ett välkomstpaket med brev, medlemstidning, inbetalningskort och informationsmaterial!
Vi återsamlas Haag - där allt började för 100 år sedan!
2015 fyller IKFF 100 år. I april 1915 samlades över 1000 modiga kvinnor under brinnande världskrig för att diskutera hur
de skulle stoppa kriget och lägga grunden för permanent fred.
Nästa år kommer vi åter att samlas i Haag för att fira deras modiga kamp, men även för att se framåt. Vad är utmaningarna
idag? Hur går vi vidare? En stark fredsrörelse behövs idag.
Den 27-29 april 2015 anordnas en internationel konferens i Haag där vi kommer diskutera frågor som militarism, nedrustning, kvinnors deltagande i fredsprocesser, klimatförändringar och mycket mycket mer. Framstående aktivister och forskare
kommer att delta tillsammas med IKFF:s sektioner från hela världen.
Konferensen är öppen för alla. Läs mer på: www.womenstopwar.org/conference-home/