Hjärter Ess November 2014 - Socialdemokraterna i Malmö

ESS
Hjärter
I
R
E
T
A
D
Björn
Johansson
Daniel
Hedén
2. 1990, lärarstudent
2. 1978
ga
3. SSU3. Un
Malmö
socialde4. –.
mokrater
5. Ung4. –.
domsar5. Brinner
h
god oc
olorna
betslöshet, sk
för att skapa en
alla, via
afiken.
r
tr
fö
iv
a
kt
ls
lle
hä
ko
lik
h
oc
jäm
er och
ns
ha
sc
liv
a
mer jämlik
de sjukvård.
en välfungeran
gge
för
kolo-
emet.
27 november 2014
1,4 miljarder mer till sjukvården
December ödesmånad
Krönika: Om trygga jobb
T
E
L
A
V
S
S
E
R
G
KON
TIDNING FÖR SOCIALDEMOKRATERNA I MALMÖ
Sofia
Hedén
2. 1976,
lärare
3. Unga
socialdemokrater
4. S–.
5. Återinföra
suddar ut
en skola som
der.
na
sociala skill
Nr 6
Annika
Larsson
2. 1965,
administrativ
assistent
3. KirsebergSegevångs
S-förening
4. –.
klassklyf5. Motarbeta
tor.
Peter
Johansson
2. 1961,
ekonomiadministratör
3.Möllevången
S-förening
4. –.
,
la, utbildning
5. Arbete åt al
.
or
åg
fr
lla
ne
och internatio
»Öppenhet och respekt behövs för
att vi ska kunna debattera
Munir Niazi
tillsammans
.»
ida
Fr
2. 1974,
Ledaren
Michelsen
banktjänste2. 1985, studerande
3.Unga Social
r
te
ra
demok
4. –.
5. Krafttag
mot hemlösutsatthet,
het och social
villkor för
ne
jämställda lö
.
te
be
lika ar
Malte
Lindborg
2. 1930,
pensionär
3. Söderkulla
S-förening
4. –.
ter, pensions5. Rättvisa skat
socialpolitik.
systemet och
man
3. Rosengårds
S-förening
4. –.
5. Motioner
kommunen
som arbetare
har skickat
et
kt
och distri
och driver.
Mathias
Persson
2. 1975, kommunikatör
3. Triangelns
S-förening
4. –.
5. Arbete
resurs
åt alla och mer
.
en
rd
sjukvå
Emine
Zahra ResiMilan
ic
ov
ad
dovska
Obr
,
64
2. 1989,
2. 19
lärare
kommunal3. Malmö Sråd
studenter.
3.Sentrums
4. –.
S-förening
örko
5. Arbetstidsf
4. –.
e
nd
ga
yg
sb
ad
kas
st
ak
bo
is
at
or
ök
at
t
oblig
5. Et
efyt
e
dr
in
m
på
med fokus
eter till rimlig
fektiva lägenh
t till socialla
pp
kostnad ko
hållbarhet.
Abdulkhadir
Mohamed
2. 1978,
samordnare/
lärare
3. Mölrening
levångens S-fö
4. –.
5. Skolfrågor.
Anders
Rubin
2. 1963,
kommunalråd/ekonom
3. Husie Sförening
4. –.
5. Skolfrågor.
Vem ska representera
dig på kongressen?
Amela
Hodzic
2. 1974, regionråd
3. Ty ge ls jö
S-förening
4. –.
bb och den
5. Rätten till jo
rsörjning
fö
en
eg
en
frihet
r att klara
Fö
t.
as
ger är viktig
r all kompejobben behöve
a.
ar
tens tas tillv
nvandh omsorg
g och skola.
or och anti-
Alai M
Javardahi
2. 1959, sköterska inom
barnpsyk
3. Kroksförening.
bäck-Hyllie S4. –.
h omsorg
5. Jobb, vård oc
utbildning.
h
oc
a
samt skol
Kenth
Jönsson
2. 1945
3.Borgmästaregårdens
S-förening.
4. –.
5. –.
Rafed
Mustafa
2. 1973,
tekniker
3. Global
(S).
4. –.
5. Internaonomisk
tionell och ek
utveckling.
Sidorna 5, 6 och 7
Zeljko
Pavlovic
Johanna
MårtensCharlotte
2. 1980,
son
Malmborg
Adrian
enhetschef
,
Kaba
87
,
19
83
2.
3. Sentrums
2. 19
lärare
2. 1981,
S-förening
utredningstre
an
fö
ar
ts
Av
er
et
be
3.
ar
4. –.
sekr
garde
medlare
5. Jobb och
3. Mölocessen för
s
nse
en
–.
Ro
ng
4.
3.
valideringspr
levå
förad
er
is
och minska
al
bb
du
jo
vi
r
5. Indi
gårds
att få fle
S-förening
ad
ök
en
g,
in
Att nyttja
äldraförsäkr
S-förening
arbetslöshet.
4. –.
tstidsförbe
gar, allas
ar
in
h sluta med
ln
om
äl
oc
st
on
n
si
an
diskus
4. –.
kunskape
5. Tr ygga
rigsa
rd
vä
ö
om
ilj
lik
gd
m
ad
un
ts
ök
lt
be
är mitt mål.
ar
kortning, en
5. Abete, särski
resursslöseri
rätt till en bra
arbete
bekämtt
te
si
ås
.
på
m
g
an
en
ol
lin
et
het i sk
betslösh
och utveck
iminering.
het.
pas. Antidiskr
samt jämställd
Tunga S-namnen klara
sidan 8
Amani
Loubani
2. 1981, personalchef
3. Global (S)
4. –.
5. VJämställdhet,
ter i
jobb och vins
.
välfärden
Sharon
Olsson
2. 1990,
student
3. Avantgarde.
4. –.
5. Skolkus på gymfrågor med fo
mställdhet i
jä
nasieskolan,
ll
h internatione
arbetslivet oc
politik.
Joakim
Sandell
2. 1975, regi
onråd/lärar
3. Möllevån
ens S-fören
4. 1.
5. En samhällsutvec
ling där vi
medborga
plats på s
Jobb, bostäder och
utbildning
Studera politik med
oss till våren!
♥ Malmös budget är en tydlig satsning på jobb,
bostäder och utbildning – för att bygga Malmö
helt.
♥ Socialdemokraterna i Malmö ökar kraftigt.
Välkommen till våra kostnadsfria medlemsutbildningar!
3
10
Hjärter
ESS
MEDLEMSTIDNING FÖR SOCIALDEMOKRATERNA I MALMÖ
Olof Palmes plats 1, 214 44 Malmö
Telefon: 040-631 22 30. Fax: 040-660 73 44. www.socialdemokraterna.se/malmo
ANSVARIG UTGIVARE: Joakim Sandell.
REDAKTIONSSEKRETERARE: Zinaida Kajevic, [email protected]
PRODUKTION: Mezzo Media AB TRYCK: Värmlands Folkblad, Karlstad.
TIDNING FÖR SOCIALDEMOKR ATERNA I MALM Ö
LEDARE
» Öppenhet och respekt
behövs för att vi ska
kunna debattera »
En ny mandatperiod ställer nya krav på
utveckling av politiken. Redan nästa år
kommer vi att ha en partikongress som
kommer att besluta kring framtidens jobb
och framtidens folkrörelse.
♥ Vad vill vi arbeta med i framtiden, hur vill
vi att arbetsmarknaden ska se ut och så vidare?
Vilken slags folkrörelse ska vi ha, hur ska vi attrahera nya medlemmar, hur ska vi besluta i våra
interna processer?
Mycket att diskutera
Det finns mycket som vi kan diskutera. Det
gäller att tänka framåt och skapa den visionära
politik som ska hjälpa oss forma ett bättre
samhälle.
Valet lämnar alltid många trådar som ska
knytas. Under hösten har vi behövt utse nya
kommunalråd, nya gruppledare, ledamöter
och ersättare. Vår politik och våra vallöften ska
omsättas till verklighet genom våra budgetför-
slag. Öppenhet och respekt behövs för att vi
ska kunna debattera tillsammans och komma
fram till nya slutsatser, nya mål och ny politik.
Vi ska alltid samtala om hur vi går vidare, både
inom rörelsen och med våra samarbetspartier,
men besluten
och ansvar för
Öppenhet och respekt
besluten tar vi
behövs för att vi ska
gemensamt.
kunna debattera tillVi har blivit
sammans och komma
fler medlemmar i Socialfram till nya slutsatdemokraterna ser, nya mål och ny politik..»
i Malmö och
har vuxit
rejält. Det är jag självklart väldigt glad för! Det
ska bli nya tag och en fortsatt utveckling av vår
organisation.
Men innan vi vet ordet av kommer jul och
nyår och dessa ska vi självklart njuta av. God Jul,
Gott Nytt År och ha en härlig ledighet!
»
Distriktskongress
11 april 2015
2015 års distriktskongress hålls den 11 april i Kristianstad på Sommarlust i
Folkets park.
♥ Precis som vanligt innebär detta en möjlighet för samtliga medlemmar att skriva
motioner och nominera kongressombud genom S-föreningar och/eller S-klubbar.
Sista dag för S-föreningar och S-fackklubbar att lämna in nomineringar på ombud
till distriktskongressen är den 14 december.
Samma datum gäller för motioner som ska lämnas till distriktskongressen 2015.
Den 14 december är är också sista motionsdag till partikongressen 2015, som
kommer att behandla motioner som faller inom kongresstemat ”Framtidens jobb,
framtidens folkrörelse”.
Motioner utanför temat behandlas på partikongressen 2017.
Joakim Sandell
ordförande Malmö Arbetarekommun
Välkommen
på repskapet!
Alla medlemmar är välkomna
till Malmö arbetarekommuns möte
med representantskapet.
 Måndag den 15 december
kl 19.00
Malmö Folkets hus
Tag med ditt medlemskort
för avprickning!
Styrelsen
Så ska
Malmö
byggas
helt...
Med fokus på att bygga Malmö
helt presenterade Socialdemokraterna sitt förslag till budget
för 2015 tillsammans med
samarbetspartierna Miljöpartiet och Vänsterpartiet i slutet
av oktober. Med fler bostäder,
satsningar på arbete och utbildning ska Malmö bli en hållbar
och attraktiv stad.
Av Åsa Waldemarsson
♥ Malmö är en stad med en ung
befolkning, nästan hälften är under
35, och en stad som ständigt växer.
Befolkningen har ökat i nästan tre
decennier och alla prognoser pekar
på att Malmöborna kommer att fort-
sätta att bli fler. Samtidigt väljer fler
företag Malmö som staden där man
vill etablera verksamhet och förlägga
huvudkontor.
De senaste tio åren har fler än 50
företag flyttat sina svenska, nordiska
eller internationella huvudkontor till
den unga, globala staden.
Kraven ökar
Malmös stora befolkningstillväxt är
positiv för staden, men det innebär
också att kraven på kommunens verksamheter ökar.
Under mandatperioden måste
grundskolan byggas ut med 7000
platser. Det behövs också fler bostäder i Malmö, och särskilt svårt att
komma in på bostadsmarknaden är
December blir ödesmånad
♥ I december avgörs det om vi
kan se fram emot reformer för
fler jobb, bättre resultat i skolan,
bättre miljö, ökad jämställdhet och
en politik som slår vakt om den
svenska modellen.
Det är då Sveriges riksdag tar
ställning till den budgetproposition som överlämnades till riksdagen tidigare i höst och som avgör
vad Malmöborna kan få till del.
Regeringen vill bland annat att
svensk skola åter ska befinna sig i
internationell toppklass. För att
nå dit föreslås tidiga insatser i förskolan och i de lägre årsklasserna
i form av mindre klasser och ökat
stöd till de elever som behöver det.
För Malmös del kan det innebära
en budgetförstärkning till skolorna
på 175 miljoner kronor.
Det föreslås även reformer för att
höja kvaliteten i äldreomsorgen.
Bland annat föreslås en satsning
på två miljarder för att öka bemanningen inom äldreomsorgen vilket
kan ge en förstärkning på 60 miljoner kronor till Malmös äldre.
Budgetpropositionen, som
bygger på en överenskommelse
mellan regeringspartierna och
Vänsterpartiet, innehåller förslag
på investeringar på omkring 25
miljarder kronor för 2015.
BILD: PER WILKENS
Fler bostäder,
satsningar på jobb
och utbildning:
En bild från presskonferensen fär den rödgröna majoriteten presenterade förslaget till Malmös budget för 2015.
det för de unga Malmöborna.
I budgeten föreslås därför en utredning om möjligheten att skapa ett
kommunalt byggbolag för att få ner
kostnaderna för nyproduktion, vilket
i sin tur ger hyror som unga personer
har råd med. MKB uppmanas också
att bygga minst 500 bostäder under
2015 och påbörja projektering av
minst 1000 för att möta behovet av
fler bostäder.
För det redan befintliga bostadsbeståndet som behöver renoveras ska
det hittas nya lösningar som är både
resurs- och kostnadseffektiva, vilket
är en viktig del av Malmös hållbarhetsarbete. Malmö ska i huvudsak
växa inåt och vara en tät, nära och
grön stad.
Motor i regionen
Malmö är i dag en motor i Öresundsregionen och en del av världens
fjärde mest innovativa region, och
Socialdemokraterna, Miljöpartiet
och Vänsterpartiet ska fortsätta att
arbeta aktivt för stadens näringsliv
och för att nya företag och branscher
ska etableras.
Företagande och arbete är också
förutsättningar för att fler Malmöbor
ska bli självförsörjande och under
2015 ska man utreda hur kostnader
för försörjningsstöd kan omvandlas
till anställningsstöd, delfinansierat
med statligt anställningsstöd.
Satsningar på unga
Det saknas inte satsningar för de unga
Malmöborna, de som bara blir fler
och fler, i budgeten.
Barnens bästa ska alltid sättas i
främsta rummet, och de ska ha möjlighet att påverka och vara delaktiga
i beslut som rör dem.
Deras kreativitet ska utvecklas
genom god tillgång till kultur- och
fritidsaktiviteter, och det är dem
man ska ta hänsyn till i den fortsatta
utvecklingen av Malmö. Föräldrarnas
bakgrund ska inte vara avgörande för
hur barnen lyckas i skolan, och senare
i arbetslivet, istället ska skolans uppdrag att ansvara för barnens lärande
bli ännu tydligare.
Varje skola ska utgå från varje
elevs behov och förutsättningar för
att ge hen alla möjligheter att nå sina
drömmar.
Skattehöjning
Kommunstyrelsens
ordförande
Katrin Stjernfeldt Jammeh sammanfattar förslaget till budget för
2015 så här:
– Det krävs ett långsiktigt och
ansvarfullt grepp om ekonomin eftersom vi står inför tuffa ekonomiska
utmaningar. Framöver kommer vi
att behöva omfördela och omprioritera för att möta den växande befolkningens behov, som är i fokus för våra
framtida investeringar, säger Katrin
Stjernfeldt Jammeh.
– Vi kan se att en skattehöjning på
30 öre, vilket ger en skattsats i nivå
med Lunds på 21,24, är nödvändig
för att kunna göra de satsningar som
behövs för att Malmö fortsatt ska vara
enattraktiv och hållbar stad. Vi måste
värna välfärdsverksamheterna och
Malmöborna, säger hon.
HJÄRTERESS
3
NY BUDGETPOLICY
FÖR MALMÖ
TYDLIGA MÅL SKA STYRA
Om väljare ska motiveras att gå
och rösta vart fjärde år måste
också politiken märkas.
Av Anna Andersson
♥ Då räcker det inte med tjusiga
planer utan politiken måste kännas
för Malmöborna.
Det måste också till en tydlig målstyrning för att säkerställa att stadens
verksamheter använder resurserna på
bästa möjliga sätt för Malmöborna.
Budgeten ska styar
Malmö stads budget är det övergripande och överordnade styrdokumentet för stadens nämnder och
bolagsstyrelser. Rent konkret handlar
det om att kommunfullmäktige anger
ett antal mål för verksamheterna utifrån de ekonomiska ramar som ges,
lagstiftning och nämndernas reglementen. Mål som sedan ska omsättas
till praktisk handling av nämnder och
bolagsstyrelser.
Alla övriga kommunala styrdokument, såsom planer, program, policys
»
Det viktiga är att styra
Malmö på bästa sätt och inte
föra en politik för media»
mål som ska styra Malmö stads
verksamheter framöver.
Hur ska exempelvis kulturnämnden förhålla sig till målet
att ”Malmös barn och unga ska
få det stöd och den utbildning
de behöver för att växa upp
under trygga och jämlika förhållanden och utveckla sin fulla
potential”? Vad kan kulturen
bidra med för att bryta den
sociala bakgrundens betydelse?
– Vi har rensat upp i den
kakafoni av målbilder som
fanns, säger Anders Rubin.
Anders Rubin Saknade tydlighet
Analyser av tidigare målformuleringar visade att dessa
och liknande är underordnade målen
saknade tydlighet. Det bidrog till att
i budgeten.
– Vi har gått från att ha 27 spretiga verksamheterna gjorde egna tolkmål till nio. Nu är det upp till varje ningar av vilka insatser som behövnämnd och styrelse att själv bryta ned des istället för att politiken visade
vad målen innebär för sin respektive vilket håll staden skulle arbeta åt.
verksamhet, säger Anders Rubin (S), Kommunfullmäktigemålen ska sträva
kommunalråd och ledamot i den mot att skapa en gemensam riktning
samrådsgrupp som tagit fram de nya och förändring i hela den kommunala
500 nya MKB-lägenheter
ska minska hemlösheten
Hemlösheten i Malmö ökar och
en kategori som ökar stort är
antalet barn i hemlösa hushåll. Brist på bostäder är det
främsta skälet till hemlöshet
och vård- och omsorgskommunalrådet Carina Nilsson (S)
efterlyser nu en fungerande
bostadsförsörjning.
Av Åsa Waldermarsson
♥ Malmö stads årliga kartläggning
visar att antalet hemlösa personer
ökar i nästan samtliga kategorier,
vilket ger en ökning med 169 personer jämfört med föregående år, från
973 till 1142. Den ökar också i alla
ålderskategorier utom bland personer över 65 år och störst är ökningen
i åldersintervallen 19-24 år.
4 HJÄRTERESS
Dessvärre ökar även antalet barn
i hemlösa hushåll, från 329 till 467.
– Bostadsbyggandet måste få
fart eftersom bostadsbristen är det
största skälet till hemlöshet. Därför
vill vi nu se över möjligheterna att
starta ett kommunalt byggbolag,
samtidigt som vi uppmanar MKB
att färdigställa minst 500 bostäder
nästa år och påbörja projektering
av ytterligare tusen, säger Carina
Nilsson, vård och omsorgskommunalråd.
Ökningen av antalet barn i hemlösa hushåll är oroväckande och i
juni presenterades en unik satsning
mellan Malmö stad och MKB där 100
av fastighetsbolagets lägenheter fördelas mellan hemlösa barnfamiljer.
De första familjerna har nu flyttat in
och fler tillkommer under vintern.
Det kommer också att öppnas ett
korttidsboende med 20 lägenheter
för barnfamiljer där de kan bo under
tiden de söker permanent boende.
– För barn är det extra viktigt att
ha ett tryggt och stabilt boende, och
jag är glad över de här satsningarna.
Nu får barnen ett vanligt vardagsliv,
vilket underlättar för såväl läxläsning och lek, säger Carina Nilsson.
Social problematik eller psykiska
problem är som sagt inte det största
skälet till hemlöshet, och gruppen
med dessa problem ökar bara marginellt. Antalet uteliggare är fortsatt
lågt men ökar i år från tio till 23
personer. I den kartläggningen finns
inte de så kallade EU-medborgarna
med.
verksamheten. Inom de olika målområdena finns också ett antal uppdrag
för 2015 som ska genomföras under
budgetåret.
– Det viktiga är att styra Malmö på
bästa sätt och inte föra en politik för
media. Nu handlar det om att få med
oss alla anställda att tänka och agera
i vår riktning, säger Anders Rubin.
Politiken ska påverka
En del som lämnar politiken har
känslan att det inte går att påverka.
Engagemanget spelar ingen roll.
– Det är ett stort problem för var
tar då demokratin vägen? Många går
in i politiken med fantastiska visioner men glömmer bort det viktiga
”huret”. Hur får vi genom våra politiska förslag och hur förankrar vi våra
mål så att verksamheterna vet vad vi
vill? I en stor organisation som Malmö
stad är det stora tricket inte frågan
om vad man vill utan hur man får
det att bli verklighet. Målstyrningen
är helt avgörande.
Servicetänkandet ska
åter bli vägledande
♥ Nu är tiden förbi då konkurrensutsättning och privatisering förespråkas
i Sveriges kommuner och landsting.
Den nya regeringen har i 2015 års
budgetsförslag tagit ett första steg
bortom styrning genom New Public
Management (NPM).
Istället vill regeringen se styrmodeller som utvecklas i samråd med den
vetenskapliga forskningen och där medarbetarna i den offentliga sektorn ges
större frihet att utöva sin profession.
NPM förknippas ofta med en marknadsorienterad styrning med beställarutförarmodeller och resultatstyrning
som bärande idéer. Kritiken mot NPM
är att människor hanteras som varor på
en marknad, istället för på det sätt som
är den offentliga sektorns uppgift: att ge
service åt samhället och medborgarna.
– De senaste decenniernas styrning,
har lett till en ökad administrativ börda
och att yrkesprofessionernas roll försvagats. Denna utveckling vill regeringen
vända, säger civilminister Ardalan Shekarabi (S).
DINA KANDIDATER I KONGRE
Nasra Ali
2. 1994,
student
3. Malmö Sstudenter
4. –.
5. –.
Hampus
Andersson
2. 1988,
student
3. Malmö Sstudenter
4. –.
5. Arbetstidsförkortning
och individualiserad
föräldraförsäkring.
Magdalena
Beck
2. 1979
3. Avantgarde
4.–.
5. Jämställdhet,
demokratifrågor och
jämlikhetsfrågor.
Lennart
Berger
2. 1949,
lärare
3. Kirseberg –
Segevångs
S-förening
4. –.
5. Sociala frågor.
Maria
Bergqvist
2. 1985,
croupier/
ombudsmannaaspirant
3. HRFs
S-fackklubb.
4. –
5. Schysta villkor på arbetsmarknaden. Jämställdhetsperspektiv i alla frågor.
Nahid
Biglari
2. 1956,
modersmålslärare
3. Limhamns
S-förening
4. –.
5. Skolan, invandringspolitik, bostadspolitik, energi,
inrikespolitik, kultur, jobb...
Jean-Pierre
Denapé
2. 1972,
doktorand
3. Sentrums
S-förening
4. –..
5. Utbildning och skolan, näringsliv
och framtidsarbeten och
kollektivt medvetenhet om
politiska utmaningar.
Daniel
Hedén
2. 1978
3. Unga
socialdemokrater
4. –.
5. Brinner
för att skapa en god och
jämlik hälsa för alla, via
mer jämlika livschanser och
en välfungerande sjukvård.
Birgitta
Eriksson
2. 1958,
socionom
3. Kvinnoklubben
Karl.
4. –.
5. Solidariskt samhällsbygge
och jämställdhet. Arbeta för
social, ekonomisk och ekologisk hållbarhet.
RoseMarie
Carlssonr
2. 1954
3. Västra
Innerstadens Sförening.
4. 1.
5. Skolfrågor, vård och
omsorg inklusive sjukvård,
bostadsfrågor.
Mariam
Ismail
Daoud
2. 1984,
studerande
3. Avantgarde
4. –.
5. Frågor som rör jobb samt
social hållbarhet.
Juan-Tadeo
Espitia
2. 1959, fritidspedagog
3. Malmö
S-förening
4.–.
5. Skolfrågor. Speciellt
segregation i skolsystemet.
2. 1976,
lärare
3. Unga
socialdemokrater
4. S–.
5. Återinföra
en skola som suddar ut
sociala skillnader.
Amela
Hodzic
2. 1974, regionråd
3.Tygelsjö
S-förening
4. –.
5. Rätten till jobb och den
frihet en egen försörjning
ger är viktigast. För att klara
jobben behöver all kompetens tas tillvara.
2. 1960,
psykolog,
3. Västra
Innerstadens
S-förening
4. S–.
5. Sociala frågor, invandrarfrågor, vård och omsorg
liksom utbildning och skola.
Även rättvisefrågor och antidiskriminering.
Annika
Larsson
2. 1965,
administrativ
assistent
3. KirsebergSegevångs
S-förening
4. –.
5. Motarbeta klassklyftor.
Peter
Johansson
Sofia
Hedén
Mansour
Ghaliche-chi
Björn
Johansson
2. 1990, lärarstudent
3. SSUMalmö
4. –.
5. Ungdomsarbetslöshet, skolorna
och kollektivtrafiken.
Alai M
Javardahi
2. 1959, sköterska inom
barnpsyk
3. Kroksbäck-Hyllie S-förening.
4. –.
5. Jobb, vård och omsorg
samt skola och utbildning.
2. 1961,
ekonomiadministratör
3.Möllevången
S-förening
4. –.
5. Arbete åt alla, utbildning,
och internationella frågor.
Kenth
Jönsson
2. 1945
3.Borgmästaregårdens
S-förening.
4. –.
5. –.
Adrian
Kaba
2. 1981,
arbetsförmedlare
3. Rosengårds
S-förening
4. –.
5. Abete, särskilt ungdomsarbetslösheten måste bekämpas. Antidiskriminering.
SSVALET
Frida
Michelsen
2. 1985, studerande
3.Unga Socialdemokrater
4. –.
5. Krafttag
mot hemlöshet och socialutsatthet,
jämställda lönevillkor för
lika arbete.
Malte
Lindborg
2. 1930,
pensionär
3. Söderkulla
S-förening
4. –.
5. Rättvisa skatter, pensionssystemet och socialpolitik.
Munir Niazi
2. 1974,
banktjänsteman
3. Rosengårds
S-förening
4. –.
5. Motioner
som arbetarekommunen
och distriktet har skickat
och driver.
Abdulkhadir
Mohamed
2. 1978,
samordnare/
lärare
3. Möllevångens S-förening
4. –.
5. Skolfrågor.
Mathias
Persson
2. 1975, kommunikatör
3. Triangelns
S-förening
4. –.
5. Arbete
åt alla och mer resurser i
sjukvården.
Milan
Obradovic
2. 1964,
kommunalråd
3.Sentrums
S-förening
4. –.
5. Ett ökat bostadsbyggande
med fokus på mindre yteffektiva lägenheter till rimlig
kostnad kopplat till social-
Eva Sjöstedt
2. 1944, fd
postmästare
3. Seko Sförening
4. –.
5. Arbetsmarknad, socialpolitik och
pensionärsskatten.
Arwin
Sohrabi
2. 1994,
student
3. Fosie Sförening
4. –
5. Utbildning, miljö och bostäder.
Emine
Zahra Residovska
2. 1989,
lärare
3. Malmö Sstudenter.
4. –.
5. Arbetstidsförkortning och
obligatorisk a-kassa.
Carina
Svensson
2. 1959,
skötare
3. 1.
4. Bostadsfrågan,
miljöfrågan
samt ett
ekologiskt, ekonomiskt och
socialt hållbart samhälle.
hållbarhet.
Amani
Loubani
2. 1981, personalchef
3. Global (S)
4. –.
5. VJämställdhet,
jobb och vinster i
välfärden.
Charlotte
Malmborg
2. 1983,
utredningssekreterare
3. Möllevångens
S-förening
4. –.
5. Trygga anställningar, allas
rätt till en bra arbetsmiljö
och utveckling på sitt arbete
samt jämställdhet.
Rafed
Mustafa
2. 1973,
tekniker
3. Global
(S).
4. –.
5. Internationell och ekonomisk
utveckling.
Johanna
Mårtensson
2. 1987,
lärare
3. Avantgarde
4. –.
5. Individualiserad föräldraförsäkring, en ökad
diskussion om arbetstidsförkortning, en ökad likvärdighet i skolan.
Anders
Rubin
Sharon
Olsson
2. 1990,
student
3. Avantgarde.
4. –.
5. Skolfrågor med fokus på gymnasieskolan, jämställdhet i
arbetslivet och internationell
politik.
Zeljko
Pavlovic
2. 1980,
enhetschef
3. Sentrums
S-förening
4. –.
5. Jobb och
valideringsprocessen för
att få fler jobb och minska
arbetslöshet. Att nyttja
kunskapen och sluta med
resursslöseri är mitt mål.
2. 1963,
kommunalråd/ekonom
3. Husie Sförening
4. –.
5. Skolfrågor.
Joakim
Sandell
2. 1975, regionråd/lärare
3. Möllevångens S-förening
4. 1.
5. En samhällsutveckling där vi tar tillvara alla
medborgare och där alla får
plats på sina egna villkor.
Daniel
Wolski
2. 1985,
student
3. Malmö
S-studenter.
4. –.
5. 200 000
anställningar, bra välfärd
och arbetstidsförkortning.
Valet pågår 28 november
till 17 december.
Fehim
Yilmaz
2. 1961,
bussförare
3. Multikulturella
S-föreningen.
4. –.
5. –.
HJÄRTERESS
7
6 HJÄRTERESS
41 kandidater ställer upp i ombudsvalet till partikongressen 2015.
Dags att välja
kongressombud
Den 29-31 maj håller Socialdemokraterna partikongress i
Västerås.
Malmö Arbetarekommun har
nio ombud som väljs nu i en
medlemsomröstning.
Av Zinaida Kajevic
♥ ♥ I Malmö arbetarekommun
kommer valet av ombud till partikongressen att genomföras under
perioden 28 november – 18 december. Samtliga röstberättigade medlemmar kommer att få hemskickat
ett brev med vallistan och anvisningar på hur man går tillväga när
man röstar.
Det finns tre olika sätt att rösta
på. Dels kan man poströsta, dels
ordnas ett röstningstillfälle på
arbetarekommunen. Det tillfället
är den 15 december, före representantskapet, mellan 17:00 - 19:00,
i Malmö Folkets Hus foajé. Det är
Malmö arbetarekommuns revisorer
som är valförrättare.
Arrangera valmöten
Det tredje sättet är för föreningar
och klubbar att arrangera egna valmöten. För information kring detta
kan du vända dig till din ordförande.
Nominerade kandidater, 41 per-
soner, presenteras här. Malmö arbetarekommun har rätt till nio ombud
så att det är bara att ta en titt på de
nominerade, läsa vad de tycker och
bestämma sig för de nio personer
som du tycker att vi ska skicka till
partikongressen!
Partidistriktet aviserar
Valresultatet kommer att aviseras av
partidistriktet, som är huvudman
för valet. Om det är några klagomål
eller överklaganden av valresultatet kan detta ske fram till den 23
februari.
Kongresstema: Framtidens jobb,
framtidens folkrörelse
Socialdemokraternas partistyrelse har beslutat om tema för
partikongressen den 29-31 maj
i Västerås: ”Framtidens jobb,
framtidens folkrörelse”.
♥ Partistyrelsen har föreslagit att
kongressen ska besluta att behandla
motioner som rör temat, och att
övriga motioner skickas till kommande kongress 2017.
Man beslutade också om föredragande för de två temaområdena:
Framtidens jobb: Mikael Damberg,
Ylva Johansson. Ilan de Basso och
Marita Ulvskog.
Framtidens folkrörelse: Carin
Jämtin, Jonas Karlsson och Therese
Guovelin.
Tre sätt
att rösta
♥ Nio ombud ska väljas till
ombud från Malmö arbetarekommun.
Tre möjligheter
Du har tre möjligheter att
rösta:
1 Via brev. Omröstningen
pågår mellan 28 november och
18 december.
2 Före representantkspaets möte (17.00-19.00) den 15
december.
 Valmöten i din förening
(kolla med ordförande om det
ska genomföras ett valmöte).
5
frågor
till
våra kandidater
På nästa uppslag har du
alla 41 kandidaterna i valet
av ombud till partikongressen.
♥ De här uppgifterna har kandidaterna fått besvara:
1. Namn.
2. Född och yrke.
3. Huvudförening/klubb.
4. Hur många partikongresser
har du varit ombud på?
5. Politiska frågor att driva.
Dina kandidater på
nästa sida »»»
DINA KANDIDATER...
Nasra Ali
Maria
Bergqvist
Jean-Pierre
Denapé
Daniel
Hedén
Björn
Johansson
2. 1985,
croupier/
ombudsmannaaspirant
3. HRFs
S-fackklubb.
4. –
5. Schysta villkor på arbetsmarknaden. Jämställdhetsperspektiv i alla frågor.
2. 1972,
doktorand
3. Sentrums
S-förening
4. –..
5. Utbildning och skolan, näringsliv
och framtidsarbeten och
kollektivt medvetenhet om
politiska utmaningar.
2. 1978
3. Unga
socialdemokrater
4. –.
5. Brinner
för att skapa en god och
jämlik hälsa för alla, via
mer jämlika livschanser och
en välfungerande sjukvård.
2. 1990,
lärarstudent
3. SSUMalmö
4. –.
5. Ungdomsarbetslöshet,
skolorna och kollektivtrafiken.
Hampus
Andersson
Nahid
Biglari
Birgitta
Eriksson
Sofia
Hedén
Peter
Johansson
2. 1988,
student
3. Malmö
S-studenter
4. –.
5. Arbetstidsförkortning
och individualiserad
föräldraförsäkring.
2. 1956,
modersmålslärare
3. Limhamns
S-förening
4. –.
5. Skolan, invandringspolitik, bostadspolitik, energi,
inrikespolitik, kultur, jobb...
2. 1958,
socionom
3. Kvinnoklubben
Karl.
4. –.
5. Solidariskt samhällsbygge
och jämställdhet. Arbeta för
social, ekonomisk och ekologisk hållbarhet.
2. 1976,
lärare
3. Unga
socialdemokrater
4. S–.
5. Återinföra
en skola som suddar ut
sociala skillnader.
2. 1961,
ekonomiadministratör
3.Möllevången
S-förening
4. –.
5. Arbete åt alla, utbildning,
och internationella frågor.
Magdalena
Beck
RoseMarie
Carlssonr
Juan-Tadeo
Espitia
Amela
Hodzic
Kenth
Jönsson
2. 1959, fritidspedagog
3. Malmö
S-förening
4.–.
5. Skolfrågor. Speciellt
segregation i skolsystemet.
2.
1974,
regionråd
3.Tygelsjö
S-förening
4. –.
5. Rätten till jobb och den
frihet en egen försörjning
ger är viktigast. För att klara
jobben behöver all kompetens tas tillvara.
2. 1945
3.Borgmästaregårdens
S-förening.
4. –.
5. –.
Mansour
Ghaliche-chi
Alai M Javardahi
Adrian Kaba
2. 1960,
psykolog,
3. Västra
Innerstadens
S-förening
4. S–.
5. Sociala frågor, invandrarfrågor, vård och omsorg
liksom utbildning och skola.
Även rättvisefrågor och antidiskriminering.
2. 1959, sköterska inom
barnpsyk
3. Kroksbäck-Hyllie S-förening.
4. –.
5. Jobb, vård och omsorg
samt skola och utbildning.
2. 1994,
student
3. Malmö
S-studenter
4. –.
5. –.
2. 1979
3. Avantgarde
4.–.
5. Jämställdhet,
demokratifrågor och
jämlikhetsfrågor.
Lennart
Berger
2. 1949,
lärare
3. Kirseberg –
Segevångs
S-förening
4. –.
5. Sociala frågor.
2. 1954
3. Västra
Innerstadens S-förening.
4. 1.
5. Skolfrågor, vård och
omsorg inklusive sjukvård,
bostadsfrågor.
Mariam
Ismail
Daoud
2. 1984,
studerande
3. Avantgarde
4. –.
5. Frågor som rör jobb samt
social hållbarhet.
2. 1981,
arbetsförmedlare
3. Rosengårds
S-förening
4. –.
5. Abete,
särskilt ungdomsarbetslösheten måste bekämpas.
Antidiskriminering.
... I KONGRESSVALET
Annika
Larsson
Frida
Michelsen
2. 1965,
administrativ
assistent
3. KirsebergSegevångs
S-förening
4. –.
5. Motarbeta klassklyftor.
2. 1985, studerande
3.Unga Socialdemokrater
4. –.
5. Krafttag
mot hemlöshet och socialutsatthet,
jämställda lönevillkor för
lika arbete.
Malte
Lindborg
Abdulkhadir
Mohamed
2. 1930,
pensionär
3. Söderkulla
S-förening
4. –.
5. Rättvisa skatter, pensionssystemet och socialpolitik.
2. 1978,
samordnare/
lärare
3. Möllevångens S-förening
4. –.
5. Skolfrågor.
Munir Niazi
2. 1974,
banktjänsteman
3. Rosengårds
S-förening
4. –.
5. Motioner
som arbetarekommunen
och distriktet har skickat
och driver.
Milan Obradovic
2. 1964,
kommunalråd
3.Sentrums
S-förening
4. –.
5. Ett ökat bostadsbyggande
med fokus på mindre yteffektiva lägenheter till rimlig
kostnad kopplat till socialhållbarhet.
Mathias
Persson
2. 1975, kommunikatör
3. Triangelns
S-förening
4. –.
5. Arbete
åt alla och mer resurser i
sjukvården.
Emine
Zahra Residovska
2. 1989,
lärare
3. Malmö
S-studenter.
4. –.
5. Arbetstidsförkortning och
obligatorisk a-kassa.
Eva Sjöstedt
2. 1944, fd
postmästare
3. Seko
S-förening
4. –.
5. Arbetsmarknad, socialpolitik och
pensionärsskatten.
Arwin
Sohrabi
2. 1994,
student
3. Fosie
S-förening
4. –
5. Utbildning, miljö och bostäder.
Carina
Svensson
2. 1959,
skötare
3. 1.
4. Bostadsfrågan,
miljöfrågan
samt ett
ekologiskt, ekonomiskt och
socialt hållbart samhälle.
Amani Loubani
Rafed Mustafa
Sharon
Olsson
Anders
Rubin
Daniel
Wolski
2. 1981, personalchef
3. Global (S)
4. –.
5. VJämställdhet,
jobb och vinster i
välfärden.
2. 1973,
tekniker
3. Global
(S).
4. –.
5. Internationell och ekonomisk
utveckling.
2. 1990,
student
3. Avantgarde.
4. –.
5. Skolfrågor med fokus på gymnasieskolan, jämställdhet i
arbetslivet och internationell
politik.
2. 1963,
kommunalråd/ekonom
3. Husie
S-förening
4. –.
5. Skolfrågor.
2. 1985,
student
3. Malmö
S-studenter.
4. –.
5. 200 000
anställningar, bra välfärd
och arbetstidsförkortning.
Charlotte
Malmborg
Johanna
Mårtensson
Zeljko
Pavlovic
Joakim
Sandell
Fehim
Yilmaz
2. 1983,
utredningssekreterare
3. Möllevångens
S-förening
4. –.
5. Trygga anställningar, allas
rätt till en bra arbetsmiljö
och utveckling på sitt arbete
samt jämställdhet.
2. 1987,
lärare
3. Avantgarde
4. –.
5. Individualiserad föräldraförsäkring, en ökad diskussion om
arbetstidsförkortning, en
ökad likvärdighet i skolan.
2. 1980,
enhetschef
3. Sentrums
S-förening
4. –.
5. Jobb och
valideringsprocessen för
att få fler jobb och minska
arbetslöshet. Att nyttja
kunskapen och sluta med
resursslöseri är mitt mål.
2. 1975, regionråd/lärare
3. Möllevångens S-förening
4. 1.
5. En samhällsutveckling där vi tar tillvara alla
medborgare och där alla får
plats på sina egna villkor.
2. 1961,
bussförare
3. Multikulturella
S-föreningen.
4. –.
5. –.
REGION SKÅNE
1,4 MIJARDER
EXTRA
TILL VÅRDEN
♥ Efter valet har vi och Miljöpartiet
bildat regionledningen. Vårt budgetförslag för 2015 innebär inga
skattehöjningar men det kommer
att finnas utrymme att tillskjuta
1,4 miljarder kronor till regionens
verksamheter tack vare den nya
regeringens satsningar. Den 8 och
9 december behandlar regionfullmäktige budgetförslaget för 2015.
Den nya ledningen består av två
regionråd från Malmö: Joakim Sandell och Amela Hodzic. Joakim Sandell ansvarar för sjukvårdsområdet
SUS och Amela Hodzic ansvarar för
personalfrågor och upphandlingsstrategi. De tillträder i januari.
Christine Axelsson, tidigare regionråd, valdes till ordförande i regionfullmäktige.
Christine Axelssson, tidigare regionråd från Malmö, har valts
till ordförande i regionfullmäktige.
Namnen på de tunga
posterna är klara
På representantskapet den 13
oktober fastställde representantskapet vilka medlemmar
ska representera oss i olika
ledande förtroendeuppdrag.
Hatbrott nu och då –har
vi lärt oss något?
♥ Den 9 november stod Malmö
arbetarekommun i samarbete
med LO, ABF och SSU värd för ett
arrangemang till minne av Kristallnatten – Novemberpogromen.
Ronald Stade, professor på Malmö
högskola höll i en föreläsning kring
hur högerextrema grupper har
verkat, vad som hände på Kristallnatten samt hur samhället ser ut idag
när det gäller främlingsfientlighet
och vilka begrepp som används.
Därefter arrangerades ett panelsamtal där Islamic center, Romskt
informations- och kunskapscenter,
Somali business & information
center samt forskaren Ronald Stade.
Under panelsamtalet diskuterades
hur vi alla kan bidra till att minska
främlingsfientligheten i samhället.
8 HJÄRTERESS
♥ Val av ledamöter och ersättare
till nedannämnda nämnder togs på
representantskapet den 24 november. Våra företrädare i vissa bolag
och stiftelser beslutades också den
24 november (publiceras dock inte
nedan).
Kommunalråden
Finanskommunalråd: Katrin
Stjernfeldt Jammeh.
Arbetsmarknad, gymnasie- och
vuxenutbildning: Andreas Schönström.
Socialtjänst, vård och omsorg:
Carina Nilsson.
Skola och fritid: Anders Rubin.
Teknik och miljö: Milan Obradovic.
Fem S-kommunalråd: Carina Nilsson, Andreas Schönström, Katrin
Stjärnfelt Jammeh, Anders Rubin och Milan Obradovic.
Abdirahman och Frida Trollmyr.
Kommunfullmäktige
Ordförande: Kent Andersson.
Vice ordförande: Christina Wessling
Kommunstyrelse
Gruppledarna
Ordförande: Katrin Stjernfeldt
Jammeh
Ledamöter: Andreas Schönström,
Rose-Marie Carlsson, Jamal El-Haj
och Sofia Hedén.
Ersättare: Carina Nilsson, Anders
Rubin, Carina Svensson, Mubarik
Revisorskollegiet: Sten Dahlvid.
Fritidsnämnd: Frida Trollmyr. Förskolenämnd: Rose-Marie Carlsson.
Gymnasie- och vuxenutbildningsnämnden: Andreas Schönström.
Sociala resursnämnden: Carina
Nilsson. Stadsområde Väster:
Jamal El-Haj. Stadsområde Norr:
Sanna Axelsson. Stadsområde
Innerstaden: Anders Nilsson. Stadsområde Söder: Zinaida Kajevic.
Stadsområde Öster: Andreas Konstatinides. Överförmyndarnämnd:
Bengt Persson. Förtroendenämnd:
Birgitta Eriksson. Kulturnämnd:
Marcelo Arce Castillo. Stadsbyggnadsnämnd: Sofia Hedén. Teknisk
nämnd: Milan Obradovic. Miljönämnd: Carina Svensson. Servicenämnd: Petra Bergquist. Valnämnd:
Eva Sjöstedt.
Välförtjänt fest
för valarbetarna
Strax över 100 valarbetare samlades den 14 november för
en valarbetarfest på Sofielunds Folkets hus. Klockan 19:00
öppnades dörrarna och 20.00 serverades en taccobuffé.
Temat för festen var 90-talet även om både musiken och
klädseln varierades.
Elektrikernas
S-fackklubb
är tillbaka!
Efter några år med lägre
aktivitetsnivå är Elektrikernas S-fackklubb igång
igen.
♥ I februari i år kom fackklubben tillbaka med ett årsmöte
och aktiviteter. Niklas Tempel
och Per-Ola Nilsson var initiativtagare till att starta upp
aktiviteterna igen och satsa
lite mer under valåret.
Under valrörelsen hade
Elektrikernas S-fackklubb
egna aktiviteter men samar-
betade också med Byggnads
S-fackklubb och 6F. De var
också med på Malmö arbetarekommunens morgonutdelningar av flygblad runt
om i staden.
I december ska fackklubben ha sitt sista möte för i år
och utvärdera sitt arbete.
– Det är lite segt med
uppstarten men vi tyckte
att klubben behövdes, säger
ordföranden Niklas Tempel.
Från vänster: Christer Ottinger, Magnus Åkerlund, Sebastian Brandt, Peter Mårtensson,
Roger Persson, Per-Ola Nilsson, Kristoffer Oxelborn, Mikael Olsson, Anders Kristansson.
HJÄRTERESS
9
MISSA
INTE!
VÅRA STUDIER
VÅREN 2015
Kalendarium
TECKNING: JAN STJERNKVIST
Medlemsutbildning
Vår medlemsutbildning vänder sig till alla medlemmar
och ger baskunskaper om vår ideologi, organisation,
historia och våra politiska motståndare samt praktiska
färdigheter i det politiska arbetet.
Utbildningen är nationell och i Malmö genomförs den
grundläggande delen som fyra fristående delkurser på
lördagar. Utifrån tidigare kunskaper väljer du vilka och i
vilken ordning som du deltar på delkurserna. Delkurserna
genomförs även under hösten. Deltagare som genomgått
utbildningen har därefter möjlighet att delta på particentral medlemsutbildning.
• DELKURSEN ”VÅRA IDÉER”
belyser vår ideologi och hur det skrivna ordet blir din vän
i det politiska arbetet.
• DELKURSEN ”VÅR ORGANISATION”
belyser partiorganisationens roll och funktion samt konsten att tala.
• DELKURSEN ”VÅR HISTORIA”
belyser arbetarrörelsens historia samt s-föreningens folkrörelsearbete.
• DELKURSEN ”VÅRA POLITISKA MOTSTÅNDARE”
belyser andra partiers politik och mötesteknik i partiföreningen.
VÅRA IDÉER
31 JANUARI
Sista anmälan 16 januari.
VÅR HISTORIA
7 FEBRUARI
Sista anmälan 23 januari.
VÅRA POLITISKA MOTSTÅNDARE
28 FEBRUARI Sista anmälan 13 februari.
VÅRA POLITISKA MOTSTÅNDARE
7 MARS
Sista anmälan 20 februari.
VÅR ORGANISATION
14 MARS
Sista anmälan 27 februari.
VÅR ORGANISATION
28 MARS
Sista anmälan 13 mars.
VÅRA IDÉER
18 APRIl
Sista anmälan 2 april.
VÅR HISTORIA
25 APRIL
Sista anmälan 1 april.
Så här anmäler du dig!
Anmälan görs till partiexpeditionen via e-post [email protected] eller telefon 040-631 22 30. När du
anmäler dig behöver vi uppgift om kursdatum, din e-postadress,
hur vi når dig via telefon samt om du har någon allergi eller
annat som begränsar din kost. Senast en vecka innan kursen
bekräftas du med program och annan praktisk information.
Utbildningarna är kostnadsfria för medlemmar, men anmälan är bindande då antalet kursplatser är begränsat. För anmäld
deltagare som uteblir från kurstillfället uttas en avgift om 500 kr.
HJÄRTER ESS UTGIVNING 2015
Nästa nummer: 12 febr, manusstopp 30 jan (gäller även mötestips till Hjärter Ess).
Övriga nummer utkommer 23 april (manusstopp 7 april), 11 juni(manusstopp 25 maj), 27 aug (manusstopp 14 aug), 15 okt (manusstopp 2 okt) samt 17 dec (manusstopp 1 dec).
KALENDERN
Aktuellt
MALMÖ ARBETAREKOMMUNS REPRESENTANTSKAP
MÅNDAG 15 DECEMBER KL 19.00
Alla medlemmar är välkomna! Valda ombud är kallade.
Plats: Folkets hus, Olof Palmes plats 1.
PUB EFTER JUBB
FREDAG 28 NOVEMBER 17-19.00
Välkommen till vår gemytliga sossepub på Sir Toby´s och
en stunds trevlig samvaro med eftersnack.
Plats: Sir Toby´s Davidhallsgatan 21.
EXPEDITIONENS
ÖPPETTIDER JULOCH NYÅRSHELGEN
Expeditionen har julstängt
från och med den 22
december till och med den
6 januari.
God jul och Gott Nytt år
önskar expeditionen!
Café Per Albin
MÅNDAG 1 DECEMBER 10-12.00
Sillamacka och kaffe för 15 kronor.
Plats: Per Albin Hanssons väg 91-93
Vill du vara med och leda våra
medlemsutbildningar?
Vill du vara med och leda våra medlemsutbildningar – ansök till vår
utbildning för handledare.
Partiet i Malmö växer ”så det knakar” och vi behöver därför fler
handledare till våra medlemsutbildningar.
Handledarutbildningen
äger rum i Malmö
lördagen den 24 januari.
Vi startar 09.00 och avslutar 15.00.
I din ansökan berättar du kortfattat om
varför du vill leda våra medlemsutbildningar.
Ange gärna också om du har erfarenhet från
att leda utbildning i folkrörelser.
Ansökan sänder du till arbetarekommunens
expedition [email protected] senast
den 31/12. Ange ”Handledarutbildning”. Frågor besvaras av
Björn Gudmundsson 040 – 631 22 30.
Efter genomförd utbildning kommer deltagaren att ingå i
arbetarekommunens handledarlag för medlemsutbildningar.
Malmö arbetarekommun
HJÄRTERESS
11
ESS
Hjärter
TIDNING FÖR SOCIALDEMOKRATERNA I MALMÖ
Knäck våra julnötter
– och vinn biobiljetter!
Av Lennart Hallengren
Får vi bjuda på en liten jultävling? Vi lottar ut fyra biobiljetter.
Skicka in ditt svar före 20 december till:
Malmö Arbetarekommun,
Olof Palmes Plats 1
214 44 Malmö
eller via e-post:
[email protected]
sap.se
Märk kuvertet eller e-postmeddelande ”Jultävling”.
Min tipsrad:
     
Namn:......................................
Adress:.....................................
.................................................
1 Vem tog initiativet till att
instifta internationella kvinnodagen 8 mars?
1 Clara Zetkin
X Kata Dahlström
2 Inga Thorsson
2 Vilken känd politisk bok börjar
med meningen ”Ett spöke grasserar ute i Europa – kommunismens
spöke.”
1 Kapitalet
X Kommunistiska manifestet
2 Min kamp
3 1973 störtade militären i Chile
genom en kupp den demokratiskt
valde socialistiske presidenten. Vad
hette presidenten?
1 Pablo Neruda
X Diego Maradona
2 Salvador Allende
4 Socialdemokratiska partiet i
Sverige bildades 1889 på en kongress.
Några år senare valdes den förste ordföranden, dock inte av en kongress
utan av verkställande utskottet i
partistyrelsen. Vad hette den förste
ordföranden?
Smått & stort
1 Hjalmar Branting
X Claes Emil Tholin
2 August Palm
5 I mars 1984 startade en strejk
bland gruvarbetarna i Storbritannien. En strejk som pågick i ett år.
Vad hette den förgstarke gruvarbetarledaren?
1 Neil Kinnock
X Tony Benn
2 Arthur Scargill
6 Under några år på 1970-talet var
en karismatisk och folklig fackföreningsledare socialdemokratisk
statsminister i Danmark. Namnet?
1 Anker Jörgensen
X Poul Schluter
2 Jens Otto Krag
7 Parlamentsval hålls i Storbritannien 7 maj 2015. Då har
Labours ledare chans att bli premiärminister. Vad heter Labourledaren?
8 Under Israels första 30 år hade
Arbetarpartiet regeringsmakten
och premiärministerposten. En av
dessa var kvinna. Vad hette hon?
1 Hanan Ashrawi
X Golda Meir
2 Susan Nathan
9 Det tog många år innan Malmö
arbetarekommun fick en kvinna
som ordförande. Vad hette hon?
1 Carina Nilsson
X Ulla Sandell
2 Marie Granlund
 I ett parlamentsval 1916 blev
socialdemokraterna största parti
och landet fick därmed världens
första parlament med socialistisk
majoritet och en socialistisk regering. I vilket land?
1 Frankrike
X Finland
2 Danmark
1 David Miliband
X Harriet Harman
2 Ed Miliband
Nästa Hjärter ESS: 12 februari
Utan ett arbete hade inte min resa varit möjlig...
♥ FÖR 13 ÅR SEDAN började jag arbeta på ett
bemanningsbolag och efter några år insåg jag
att det inte räckte med att vara medlem i ett
fackförbund. Upprinnelsen var att jag byte
uppdrag och därmed sjönk också lönen kraftigt,
helt i enlighet med kollektivavtalet, men så
kunde det väl ändå inte få vara? Kunskap är ju
makt som bekant och jag bestämde mig för att
gå en medlemsutbildning i dåvarande Metall.
Det ena ledde till det andra och snart var jag
avdelningsombud på min arbetsplats. Efter
några år tog vi ytterligare ett steg på arbetsplatsen och bildade klubb, den andra klubben på
Bemanningsavtalet inom IF Metall, där jag blev
ordförande. Det innebar att vi i klubbstyrelsen
på ett handfast sätt kunde hjälpa våra medlemmar utifrån kollektivavtalet och arbetsmarknadslagarna.
DOCK UPPTÄCKTE jag ganska snabbt att både
kollektivavtalet och arbetsmarknadslagarna
behövde ändras för att medlemmarna skulle få
det ännu bättre. Då blev det till att kämpa vidare
med motionsskrivning till IF Metall kongresser
och deltagande som kongressombud.
Under resans gång engagerade jag mig
också politiskt genom att gå med i IF Metalls
S-fackklubb. Kort efter att jag blev medlem skrev
jag enskilt en motion till Malmö arbetarekommun, att bilisterna på Exercisgatan skulle lämna
företräde, inte cyklisterna. Den gick igenom och
för mig var det ett bevis på att det går att förändra även som enskild medlem och jag brukar
använda exemplet när jag håller medlemsutbildningar.
SOM ORDFÖRANDE för LO-sektionen i Malmö
har jag fått möjligheten att i ett och samma
uppdrag förena det fackliga och det politiska.
Det är viktigt, den facklig-politiska samverkan.
Precis som så många andra fackligt engagerade
personer har jag upptäckt att det inte räcker att
arbeta fackligt, utan det krävs också att arbeta
politiskt. För LO-kollektivets medlemmars röster
måste också höras i politiken och ta plats. Det
kan gälla allt från nattöppna dagis till krav på
jämställd representation i bolagsstyrelserna.
Det som gjort min resa möjlig är att jag haft
ett arbete. Utan ett arbete att gå till hade jag inte
kunnat ta de här stegen från medlem i Metall
till ordförande för LO-sektionen i Malmö och de
påverkans möjligheter som jag har och har haft.
Sen skall det inte glömmas bort att en sådan här
resa tar tid. Egentligen räcker det inte bara med
ett arbete, utan det krävs en tillsvidareanställning.
Så vill vi att fler människor skall kunna engagera
sig och utvecklas, krävs det
att vi arbetar för fler och
tryggare anställningar.
Mikael Widéen
Ordförande Lo Malmö