Utblick Emerging markets - 07 April 2015

Utblick Emerging markets
Emerging markets analys — 7 april 2015
Kreditbetyg i farozonen
Den globala miljön är till stora delar positiv för flertalet länder
inom emerging markets. Oljepriset är fortsatt lågt, ECB har
inlett köp av statsobligationer och FED har signalerat att en
första räntehöjning dröjer. Valutarörelserna har däremot varit
blandade. Den svenska kronans försvagning gör att de flesta
valutorna inom emerging markets haft en positiv utveckling mot
kronan. Rubeln har varit den starkaste valutan, trots något lägre
oljepriser och signaler att politikerna i EU avser att förlänga de
ekonomiska sanktionerna mot Ryssland. En förklaring till rubelns
starka återhämtning är att rubeln var mycket översåld efter det
kraftiga raset under 2014.
Pressen har varit stor på dollarbaserade valutor som de i
Brasilien, Turkiet, Indonesien och Mexiko då dessa länder
är stora låntagare i dollar. Den brasilianska realen har haft den
sämsta utvecklingen i år. Utmaningarna för den brasilianska
ekonomin är för tillfället ovanligt många och mycket besvärliga.
Låg efterfrågan från Kina, en stark dollar, svaga statsfinanser,
en omfattande korruptionsskandal, hög inflation och den största
vattenbristen i modern tid slår alla mycket hårt mot tillväxten
i Brasilien. Vi ser ingen snabb lösning på Brasiliens problem och
förväntar oss en svagare real med stor turbulens framöver.
Den turkiska liran har försvagats till nya bottennivåer mot
dollarn. Problemen beror på den starka dollarn, det stora
bytesbalansunderskottet, svagare tillväxt men framför allt på
en massiv politisk press på centralbanken att sänka räntan.
Turkiet har betydande strukturella problem med en otillräcklig
valutareserv, stora obalanser i företagens valutarisk och ett
lågt förtroende för penningpolitiken. Detta gör att Turkiets
kreditbetyg är i farozonen med risk för fortsatt försvagning av
liran.
I Kina annonserade ledningen i början av mars att tillväxtmålet
för 2015 ligger på 7 procent. Därefter har uttalanden kommit
från ledning och centralbanken att den ekonomiska aktiviteten
för tillfället är för låg och att det inte kommer bli lätt att nå
tillväxtmålet i år. Bakgrunden är den höga skuldsättningen i
landet, fallande huspriser och ansträngd ekonomi hos landets
provinser. Centralbanken har agerat med penningpolitiska
stimulanser men det kommer att bli en utmaning att stimulera
ekonomin. Den höga skuldsättningen gör att det är en svår
balansgång att stödja tillväxten utan att skapa nya obalanser. Vi
förväntar oss däremot en måttlig förstärkning av renminbin mot
bakgrund av att Kina vill öka den internationella användningen
av sin valuta.
Osäkerheten över amerikansk penningpolitik, risk för att Kinas
ekonomi försvagas snabbare än väntat, politiska risker kopplade
till Brasilien och ratinginstitut i hög beredskap gör att vi
förväntar oss en turbulent valutautveckling framöver.
Utblick Emerging Markets
Emerging Markets FX
Publiceras 4 gånger per år och prognostiserar
valutautvecklingen för utvalda tillväxtmarknader
med en prognoshorisont om 3 månader.
Tillhandahåller rådgivning, analys och valutaprodukter
till kunder inom olika tillväxtmarknader.
För mer information, ring 08 - 700 90 20
Analytiker: Hans Gustafson 08 - 700 91 47
Utblick Emerging markets
Ryssland
Polen
Lågt oljepris
Bra tillväxtmomentum och stark köpkraft hos hushållen
Svag tillväxt och isolering mot omvärlden
Låg kortränta
Valutaprognos
Valutaprognos
Rubeln har haft den starkaste utvecklingen i år av de
tillväxtvalutor vi bevakar, med en uppgång på ca 20 procent
mot den svenska kronan. Detta trots fortsatt låga oljepriser,
bestående oroligheter i Ukraina och signaler att politikerna i EU
avser att förlänga de ekonomiska sanktionerna mot Ryssland.
En förklaring till rubelns starka återhämtning är att valutan
var mycket översåld vid årets början efter det tidigare kraftiga
raset. Rysslands ekonomi är i stagflation, d.v.s. tillväxten
är negativ och inflationen är hög. Inflationstakten uppgick
i mars till 16,9 procent. Den höga inflationen slår hårt mot
hushållen. Förändringen av reallönerna är nu negativ för första
gången sedan krisen 98-99. Lönerna sjönk i reala termer med
9,9 procent och detaljhandeln föll med 7,7 procent i årstakt
under februari. Landets ledare förefaller mer bekymrade över
tillväxten och banksystemet än inflationen. Centralbanken
har därför valt att sänka styrräntan med 300 punkter till 14
procent i två steg. Moody’s och S&P har i år sänkt sina betyg för
Ryssland till skräpstatus med negativa utsikter. Bakgrunden
är krisen i Ukraina, begränsad åtkomst till utländskt kapital och
hög risk att den politiska situationen kan påverka betalningar
av utlandsskulder negativt. Moody’s pekar också på risken att
Ryssland kan införa kapitalkontroller för att stoppa utflödena.
Vi bedömer dessutom att sannolikheten för att USA eller EU
ska avlägsna de ekonomiska sanktionerna är låg.
Polen har stort stöd av ECB’s kvantitativa penningpolitik,
starkare tillväxt i Tyskland och rekordlåg styrränta. Tillväxten
i Polen är stark i relation till andra länder i regionen. Visserligen
tappade tillväxten fart mot slutet av förra året men BNP steg
ändå med 3,1 procent i årstakt. Industriproduktionen ökade
med 6,3 procent i årstakt under februari och har haft en positiv trend sedan hösten 2014. Optimismen är hög inom industrin vilket kan utläsas av PMI som med god marginal befunnit
sig över 50-strecket de senaste 6 månaderna. Konsumentpriserna föll med 1,6 procent i årstakt under februari. Den låga
inflationen har stärkt reallönerna kraftigt och är ett stort stöd
för konsumtionen. Utvecklingen i detaljhandeln är däremot
återhållen. Centralbanken sänkte räntan med 50 punkter till en
ny rekordlåg nivå på 1,5 procent vid sitt senaste möte och signalerade, vilket de även gjort vid tidigare räntesänkningar, att
detta var den sista i denna cykel. Centralbankens nedre toleransnivå för inflationen är 1,5 procent. Vi utesluter inte ytterligare penningpolitiska lättnader så länge inflationstakten är
negativ. Zlotyn har haft en stark utveckling sedan ECB inledde
sina obligationsköp. Detta medför ytterligare tryck nedåt på
priserna i Polen. Ratinginstituten har uppmärksammat Polens
förbättrade fundamentala situation. Standard & Poors behöll
nyligen sin A- rating för polen men uppgraderade utsikterna
från stabila till positiva.
Prognos RUB/SEK 3 mån 0,133 (idag 0,155)
Prognos PLN/SEK3 mån 2,232 (idag 2,298)
Vi är negativa på rubeln mot bakgrund av Rysslands svaga
tillväxt, ekonomiska sanktioner och negativ real styrränta.
Risken för vår syn är framför allt om oljepriset stiger
stadigvarande. Rubeln är nu nere på de nivåer som rådde
2003 mätt i termer av real effektiv växelkurs vilket gör att det
finns ytterligare utrymme för rekyl om oljepriset skulle stiga
kraftigt.
Zlotyn har stöd av goda fundamenta, bra momentum i ekonomin och ECB’s obligationsköp. Vi är neutrala till zlotyn mot
euron på nuvarande nivåer då ytterligare förstärkning av zlotyn riskerar att öka på deflationen och därigenom tvinga fram
ytterligare räntesänkningar. Däremot har vi en positiv syn på
zlotyn mot kronan.
Macro & Strategy Research — Swedbank Large Corporates & Institutions
Sidan 2 av 7
Utblick Emerging markets
Turkiet
Sydafrika
Hög kortränta
Lågt värderad valutakurs och lägre oljepris
Svag tillväxt och hög känslighet för en starkare dollar
Strukturellt svag ekonomi och sårbar för starkare dollar
Valutaprognos
Valutaprognos
Turkiet är ett av de länder som har mycket att vinna på det
lägre oljepriset då de i princip importerar all sin olja. Inflationen borde dämpas och bytesbalansen stärkas. Terms of trade
stärktes kraftigt i slutet av förra året. Trots detta har den turkiska liran försvagats till nya bottennivåer mot dollarn. Problemen bottnar dels i en svagare tillväxt men framför allt i en
massiv politisk press på centralbanken att sänka räntan. Den
turkiska liran har varit i en starkt fallande trend sedan januari i
år och inflationstakten är fortfarande långt över inflationsmålet. Centralbanken gav däremot till slut med sig av det politiska
trycket och sänkte den övre styrräntan den 24 februari med
50 punkter. Detta resulterade i att liran kollapsade. Centralbankschefen och presidenten möttes senare och det förefaller
som att det politiska trycket minskat och att de politiska ledarna nu börjar inse allvaret att ytterligare valutaförsvagning
äventyrar inflationsutsikterna och på sikt det politiska manöverutrymmet. Makrostatistiken har försämrats de senaste
månaderna. Industriproduktionen registrerade ett stort fall
under januari och PMI indikerar fortsatt svaghet med ett värde
under 50. Exporten visade en negativ utveckling under februari och underskottet i handelsbalansen ökade. Bytesbalansen
har stärkts det senaste året men är med ett underskott på 5,5
procent fortfarande bland de större inom emerging markets.
Den sydafrikanska randen har försvagats med över 40 procent mot dollarn sedan 2011. Trots detta blev underskottet i
handelsbalansen rekordstort under januari. Fallet i exporten
under januari var det kraftigaste någon månad sedan 1997.
Bakgrunden är försvagningen av den kinesiska ekonomin som
har påverkat råvarupriserna negativt. Exporten av ädelmetaller, vilken utgör ca 15% av den totala exporten, föll kraftigt på
grund av strejker. Samtidigt ökade importen av olja och raffinaderiprodukter med 16%. Det försämrade handelsnettot
gör att underskottet förblir ett av de större inom emerging
markets. Industriproduktionen har startat året med negativa
förtecken och inköpschefsindex pekar mot en fortsatt trög
utveckling. Industrin brottas med stora störningar i elförsörjningen och fortsatta oroligheter inom gruvnäringen med frekventa strejkhot. Inflationstrycket har dämpats, trots valutaförsvagningen, vilket till stor del förklaras av lägre oljepriser.
Inflationstakten var 4,0 procent i februari vilket är den lägsta
ökningstakten på fyra år. Centralbanken har därmed kunnat
avvakta med att normalisera styrräntan och meddelat att
penningpolitisk lättnad först kan bli aktuell om den låga inflationstakten blir bestående. Oljeprisfallet stärkte terms of
trade i slutet av 2014 men den senaste tidens råvaruprisfall i
framför allt järn har reverserat mycket av denna effekt.
Prognos TRY/SEK 3 mån 3,320 (idag 3,329)
Prognos ZAR/SEK 3 mån 0,710 (idag 0,725)
Vi är fortsatt negativa till den turkiska liran mot dollarn men
neutrala mot kronan. Valutan har stöd av en hög kortränta och
starka terms of trade. De strukturella problemen är däremot
betydande med en otillräcklig valutareserv, stora obalanser i
företagens valutarisk och ett lågt förtroende för penningpolitiken. Turkiets kreditbetyg är i farozonen och liran är mycket
känslig för en starkare dollar.
Randen är mycket lågt värderad i termer av real effektiv växelkurs. Vi är däremot fortsatt negativa till randen mot bakgrund
av en svag tillväxt, fallande råvarupriser, strukturella problem
inom gruvnäringen och hög känslighet för en starkare dollar.
Macro & Strategy Research — Swedbank Large Corporates & Institutions
Sidan 3 av 7
Utblick Emerging markets
Mexiko
Brasilien
Starkare efterfrågan från USA
Hög styrränta
Lågt oljepris, svag tillväxt och liten ränteskillnad
Många och besvärliga utmaningar
Valutaprognos
Valutaprognos
Reformarbetet i Mexiko har tappat fart, i synnerhet på energiområdet. Intresset för de oljeprojekt som förväntades starta
som ett resultat av den nya energireformen är av naturliga
skäl inte lika stort efter att oljepriset har halverats. Intäkterna
till statsbudgeten riskerar nu att att bli lägre än prognostiserat, inte bara beroende på lägre oljepriser utan även på att
oljeproduktionen minskat snabbare än väntat. Detta innebär
att regeringen kommer att behöva strama åt på utgiftsidan
för att hålla budgetunderskottet under 3 procent som andel av
BNP. Inflationen har dämpats. Konsumentpriserna ökade med
3,0 procent i årstakt under februari vilket är den lägsta nivån
sedan 2006. Inflationsutsikterna är däremot blandade. Den
svaga peson riskerar att driva upp den importerade inflationen. Denna risk balanseras av den svaga efterfrågan i ekonomin. Ränteskillnaden mellan Mexiko och USA är rekordlåg på 3
procent vilket har bidragit till pesons svaghet. Pressen på den
mexikanska peson kommer troligen att bestå när USA börjar
att normalisera penningpolitiken. Vi förväntar oss därför att
den mexikanska centralbanken kommer att följa efter räntehöjningar i USA för att inte minska ränteskillnaden ytterligare.
Exportpriserna föll med 15,5 procent i årstakt under januari
samtidigt som importpriserna var marginellt lägre. Terms of
trade har därmed försämrats kraftigt i jämförelse med ett år
tillbaka vilket är en negativ faktor för peson.
Utmaningarna för den brasilianska ekonomin är för tillfället
ovanligt många och mycket besvärliga. Svag efterfrågan från
Kina, en stark dollar, svaga statsfinanser, en omfattande korruptionsskandal, hög inflation och den största vattenbristen
i modern tid slår alla mycket hårt mot tillväxten. Sedan våren
2014 pågår en omfattande korruptionsutredning där landets
största företag, Petrobras, står i fokus. Anklagelserna omfattar anställda på företaget, landets största byggbolag och
högt uppsatta politiker. Korruptionen har varit så omfattande
att Petrobras inte kunde redovisa korrekta värden på sina
tillgångar för det tredje kvartalet 2014. Deras revisionsfirma
vägrade därför skriva under resultatrapporten. Petrobras har
nu fram till den 30 april att reviderade värdet på sina tillgångar.
Annars hotas företaget av konkurs. Under tiden har företaget
begränsad åtkomst till kreditmarknaden och skjuter på betalningar till leverantörer. Problemen för Petrobras kommer
att slå mycket hårt på tillväxten då företaget svara för mer
än 10 procent av landets investeringar. Samtidigt stramar regeringen åt statsfinanserna för att undvika sänkt kreditbetyg
till skräpstatus. Förtroendet för president Dilma Rousseff har
rasat och hon riskerar åtal för koppling till korruptionsskandalen. Den svaga tillväxten kombinerat med politisk oro gör det
mycket besvärligt att driva igenom impopulära besparingar.
Prognos MXN/SEK 3 mån 0,579 (idag 0,576)
Prognos BRL/SEK 3 mån 2,626 (idag 2,736)
Peson har stärkts mot kronan i år som ett resultat av den starkare dollarn. Däremot är peson rekordsvag i jämförelse med en
handelsviktad korg. Det låga oljepriset och svag tillväxt talar
för en svag peso medan högre förväntad efterfrågan från USA
talar för styrka. Vi är för tillfället neutrala i vår syn på peson.
Realen är den svagaste valutan i år och vi förväntar oss fortsatt press nedåt. Riskerna är stora att landet tappar sin investerarstatus och den politiska osäkerheten är hög. Svag tillväxt
och stram ekonomisk politik gör att en svag real förefaller som
den minst dåliga stimulansen för tillfället. Centralbanken och
regeringen har de senaste veckorna skickat signaler som tyder
på att de inte är emot en svagare real.
Macro & Strategy Research — Swedbank Large Corporates & Institutions
Sidan 4 av 7
Utblick Emerging markets
Indonesien
Sydkorea
Lågt oljepris
Stora reserver och stark externbalans
Stort bytesbalansunderskott
Svag efterfrågan från Kina
Valutaprognos
Valutaprognos
Indonesien är ett av få tillväxländer i Asien som dras med ett
underskott i bytesbalansen. Landet är som helhet nettoimportör av olja men beroende av höga råvarupriser för sin export.
De positiva effekterna av det låga oljepriset kommer att ta tid
att stärka budgetunderskottet och bytesbalansen. Fallande
råvarupriser påverkar däremot råvaruproducenter och exportörer negativt med omedelbar verkan vilket gör att tillväxten
är historiskt svag. BNP ökade med endast 5 procent i årstakt
under april i år. President Jokowi har under sin korta tid som
ledare överträffat förväntningarna något avseende arbetet
med strukturreformer. Högst prioritet ligger på att minska
flaskhalsarna kopplade till infrastrukturen för att lyfta tillväxten. Inom energiområdet har regeringen genomfört kraftfulla minskningar av subventioner på drivmedel. Dessutom har
avtal tecknats med billigare leverantörer av olja. Regeringen
förväntas även att minska på elsubventioner senare under
året. Dessa subventioner utgör ca 5,5 procent av kostnaderna
i statsbudgeten. Övergången till en mer marknadsdriven prissättning på el kommer sannolikt att bana väg för fler investeringar inom elsektorn. Baksidan av att reducera statliga
subventioner är att priserna går upp och ger högre inflation.
Den svaga efterfrågan gör däremot att vi förväntar oss att
centralbanken har överseende med tillfälliga prisuppgångar
kopplade till strukturella reformer.
Den ekonomiska aktiviteten i Sydkorea har dämpats sedan slutet av 2014. BNP växte med 2,7 procent det fjärde kvartalet
2014 jämfört med året innan. Exporten föll med 3,3 procent
i årstakt under februari och importen föll ännu kraftigare med
ett ras på 19,6 procent, vilket gav ett rekordstort överskott i
handelsbalansen. En av de huvudsakliga förklaringarna till den
svaga exportutvecklingen är den låga efterfrågan från Kina.
Kina är sydkoreas största handelspartner med en exportandel på ca 25 procent. Sydkorea har tappat konkurrenskraft
mot Japan efter den kraftiga försvagningen av den japanska
yenen som skett sedan slutet av 2012. Hushållens konsumtion är svag vilket syns i varuhushandeln som är den sämsta
sedan 2003. Inflationen har fortsatt att dämpas. Inflationstakten i konsumentledet uppgick till endast 0,5 procent under
februari och har därmed legat under centralbankens nedre
toleransgräns på 2 procent 28 månader i rad. Centralbanken
har varit motvillig till att sänka styrräntan med hänsyn till
den höga skuldsättningen hos hushållen men valde att sänka
styrräntan med 25 punkter till 1,75 procent vid sitt möte den
12 mars. Detta är en lägre räntenivå än den som rådde under
finanskrisen 2009. I producentledet har deflationen accelererat i år. Priserna föll med 3,6 procent i årstakt under februari.
Detta talar för att det är sannolikt med ytterligare lättnad i
penningpolitiken.
Prognos IDR/SEK 3 mån 0,067 (idag 0,066)
Prognos KRW/SEK 3 mån 0,0079 (idag 0,0079)
Centralbanken har uttryckt att de accepterar en svagare rupia
för att stödja exporten. Detta gör rupian extra känslig för en
starkare dollar. Vi ser därför risk för fortsatt försvagning av
rupian mot dollarn men har en neutral prognos mot kronan. En
oväntat starkare tillväxt i Kina skulle ändra vår uppfattning.
Sydkorea kan stoltsera med ett rekordstort bytesbalansöverskott på 6,3 procent av BNP vilket är ett stöd för wonen. Svag
tillväxt och låg inflation talar däremot för att centralbanken
kan komma att sänka räntan ytterligare. Detta tillsammans
med en fortsatt svag yen gör att vi ser risker för ytterligare
försvagning av wonen mot dollarn de närmaste månaderna. Vi
har en neutral syn på wonen mot kronan.
Macro & Strategy Research — Swedbank Large Corporates & Institutions
Sidan 5 av 7
Utblick Emerging markets
Indien
Kina
Stram penningpolitik
Lågt oljepris
Svag återhämtning
Ekonomin svag på bred front
Valutaprognos
Valutaprognos
Det viktiga reformarbetet går framåt, om än i långsam takt.
Några av de viktigaste reformerna som berör gruvnäringen,
försäkringsbranschen och markexpropriering har godkänts
i underhuset. Utmaningen är nu att få dessa reformer godkända även i överhuset där regeringen inte har absolut majoritet. Utfallet blir en fingervisning av hur snabbt president Modis
regering kan gå fram med andra viktiga reformer som t.ex. en
nationell omsättningsskatt. Den ekonomiska utvecklingen är
däremot blandad. Positivt är att inflationstakten fallit, bytesbalansen förbättrats och valutan stabiliserats. Däremot har
den ekonomiska aktiviteten varit en besvikelse. Under februari
föll såväl export som import med ca 10 procent i årstakt. Exportutvecklingen är den svagaste sedan 2009 och den under
2014 tilltagande optimismen inom industrin har dämpats vilket syns i den kraftiga nedgången i PMI under februari. Deflationstrycket är starkt i Indien. Grossistpriserna störtdyker och
föll under februari i år med ca 2 i årstakt. Inflationstakten har
rasat i konsumentledet och uppgick i februari till 5.4 procent.
Centralbanken har sänkt styrräntan två gånger i år med totalt
50 punkter till 7,5 procent. Ekonomin är i stort behov av lägre
räntor för att få fart på investeringstillväxten. Undersökningar tyder däremot på att transmissionsmekanismen inte fungerat väl då bankerna utnyttjat den lägre räntan till att stärka
sina resultat istället för att erbjuda lägre låneräntor.
Den kinesiska ekonomin försvagas nu på bred front. Ledningen
annonserade i början av mars att tillväxtmålet för 2015 ligger
på 7 procent. Därefter har uttalanden kommit från ledning och
centralbanken att den ekonomiska aktiviteten för tillfället är
för låg och att det inte kommer bli lätt att nå tillväxtmålet i år.
Bakgrunden är den höga skuldsättningen i landet, fallande huspriser och ansträngd ekonomi hos landets provinser. Volymen
av företagsobligationer som förfaller under 2015 är dubbelt så
stor i jämförelse med 2014. Behovet av ekonomiska stimulanser är därmed stort. Centralbanken sänkte i början av februari
reservkraven för bankerna med 50 punkter. Detta följdes upp
med en räntesänkning på 25 punkter den 28 februari. Priserna
i producentledet sjönk med 4,8 procent i årstakt under februari
och har i och med det fallit 36 månader i rad. Konsumentpriserna steg i februari med endast 1,4 procent i årstakt. Inflationen utgör därmed inget hinder för ytterligare penningpolitisk stimulans. Det finns redan tecken på att penningpolitiken
biter då kredittillväxten inom banksektorn har tilltagit och
efterfrågan på banklån har bottnat. Dessutom kommer en ny
insättargaranti att införas från den 1 maj. Utmaningen är nu
att förhindra att nya bubblor byggs upp. Exporten steg och
importen sjönk under årets två första månader vilket skapade
ett rekordstort överskott i handelsbalansen. Denna utveckling
motsäger att Kina skulle behöva devalvera sin valuta.
Prognos INR/SEK 3 mån 0,142 (idag 0,137)
Prognos CNY/SEK 3 mån 1,426 (idag 1,382)
Rupien är den valuta efter rubeln som haft den starkaste utvecklingen inom emerging markets i år. Trots det är den fortfarande historiskt lågt värderad mätt som real effektiv växelkurs. Rupien har fortsatt stöd av en stram penningpolitik och
förbättrad bytesbalans. Risken på nedsidan är om reformarbetet stöter på patrull i överhuset. Vi är fortsatt positiva till
rupien mot den svenska kronan.
Vi är långsiktigt positiva på renminbins utveckling mot bakgrund av att Kina vill öka den internationella användningen
av sin valuta. Sedan ett år tillbaka arbetar centralbanken mer
aktivt för att minska förutsägbarheten i valutarörelsen och
därigeno undvika spekulativa flöden. Detta ger upphov till tillfälliga motrörelser i den långa trenden. Vi förväntar oss en viss
förstärkning av renminbin under de närmaste månaderna.
Macro & Strategy Research — Swedbank Large Corporates & Institutions
Sidan 6 av 7
Utblick Emerging markets
Kontaktinformation
Swedbank Large Corporates & Institutions
Landsvägen 42
105 34 Stockholm
https://research.swedbank.se
Ränte- och valutahandel
Analys
Kundhandel
Chef
Makro
FX Emerging markets
Jan Peter Larsson Tel: +46 8 585 97736
Chefekonom
Martin Söderlund Tel: +46 8 700 90 20
e-post: [email protected]
Anna Felländer Tel: +46 8 700 99 64
e-post: [email protected]
e-post: [email protected]
Institutionell Kundhandel
Chef
Magnus Alvesson Tel: +46 8 5859 3341
e-post: [email protected]
Peter Granqvist Tel: +46 8 700 97 86
e-post: [email protected]
FX and Fixed Income Gothenburg
Claes Göthman Tel: +46 8 700 92 80
Anna Breman Tel: +46 70 314 95 87
Hans Boman Tel: 46 31 739 88 44
e-post: [email protected]
e-post: [email protected]
e-post: [email protected]
Cathrine Danin Tel: +46 8 5859 34 92
FX and Fixed Income Malmö
Kundhandel Stora Företag
e-post: [email protected]
Zandra Trulsson Tel: 46 40 24 21 91
Chef
Åke Gustafsson Tel: +46 8 700 91 45
Maria Janson Tel: +46 8 585 92219
e-post: [email protected]
e-post: [email protected]
Knut Hallberg Tel: +46 8 700 93 17
e-post: [email protected]
Analys
Chef
Angelique Angervall Tel: +46 70 3435506
e-post: [email protected]
Makroanalys
Jörgen Kennemar Tel: +46 8700 98 04
e-post: [email protected]
Valutor
Anders Eklöf Tel: +46 8 700 91 38
e-post: [email protected]
Hans Gustafson Tel: +46 8 700 91 47
Olof Manner Tel: +46 70 567 93 12
e-post: [email protected]
Strategi
Räntor
Jerk Matero Tel: +46 8 700 99 76
e-post: [email protected]
Chef
Madeleine Pulk Tel: +46 72 5323 533
e-post: [email protected]
FX and Fixed Income Stockholm
Lena Jonnerberg Tel: 46 8 700 94 30
e-post: [email protected]
FX and Fixed Income Helsinki
Jan-Peter Laaksonen Tel: 358 207 469164
e-post: [email protected]
FX and Fixed Income Oslo
Mattis Lund Tel: 47 23116278
e-post: [email protected]
Tillväxtmarknader
Chef
e-post: [email protected]
e-post: [email protected]
FX and Fixed Income Tallinn
Maarika Liivapuu Tel: 372 6133042
e-post: [email protected]
FX and Fixed Income Riga
Imants Svilāns Tel: 371 67444134
e-post: [email protected]
FX and Fixed Income Vilnius
Andrius Bakanas Tel: 370 85 2582535
e-post: [email protected]
Bilder från Stock.XCHNG, sxc.hu och Getty Images.
Detta dokument har sammanställts av affärsområdet Large Corporations & Institutions inom Swedbank AB (publ), (”Swedbank”). Dokumentet är framställt
i informationssyfte för spridning till en begränsad krets kvalificerade investerare och är inte avsett att vara rådgivande. Informationen i dokumentet har
sammanställts från källor som bedömts vara tillförlitliga. Vi kan dock inte garantera att informationen är fullständig eller riktig. Framtidsbedömningar är alltid osäkra
och läsaren rekommenderas att komplettera sitt beslutsunderlag med erforderligt material. Dokumentet redovisar vår nuvarande uppfattning, som dock kan ändras.
Vi påtar oss inte ansvar för någon typ av direkt eller indirekt förlust eller skada grundad på användande av dokumentet. Swedbank eller dess dotterbolag kan ha eller
ha haft, eller kan komma att få: innehav av finansiella instrument, rådgivningsuppdrag, s k investment- eller merchantbanking-uppdrag och/eller långivningsuppdrag
avseende emittenter/ finansiella instrument som direkt eller indirekt omfattas av eventuella analyser eller rekommendationer i dokumentet. Dokumentet får inte
spridas till fysiska eller juridiska personer som är medborgare i eller har hemvist i ett land där sådan spridning är otillåten enligt tillämplig lag eller annan bestämmelse.
Materialet får inte mångfaldigas utan Swedbanks medgivande. Mångfaldigad av Large Corporations & Institutions, Swedbank AB (publ), Stockholm 2009.
Macro & Strategy Research — Swedbank Large Corporates & Institutions
Sidan 7 av 7