Beslut om Varta batterifabrik 2015-09-29 (pdf 1 MB)

1(3)
SWEDISH E N V I R O N M E N T A L PROTECTION AGENCY
John Lotoft
Tel: 010-698 12 05
j ohn. [email protected] verket, se
BESLUT
2015-09-29
NV-04141-15
Länsstyrelsen i Kalmar län
391 86 Kahnär
Bidrag till åtgärder på det förorenade området f.d.
Vårta batterifabrik i Hultsfreds kommun
Beslut
Natiirvårdsverket ger bidrag med 2 000 000 kronor för ätgärdsförberedelser vid
objektet f d. Vårta batterifabrik i Hultsfreds kommun (se tabell 1).
Naturvårdsverket beslutar enligt förordningen (2004:100) om avhjälpande av
föroreningsskador och statsbidrag för sådant avhjälpande.
Tabell 1: Beslutade medelförobjektet f.d. Vaita batterifabrik (NV-04141-15)
Bidrag
Nytt
bidrag
(Mkr)
Omfördelat
bidrag
(Mkr)
Totalt
(Mkr)
Ar
Förberedelser
av åtgärder
1
0
1
2015
Förberedelser
av åtgärder
1
0
1
2016
Objektnamn
Huvudman
Ärendenr
Ändåmål
f.d. Vårta
batterifabrik
SGU
NV-04141-15
f.d. Vårta
batterifabrik
SGU
Ny-04141-15
Villkor för förberedelser av åtgärder vid f.d. Vårta batterifabrik
1. Projektet ska genomföras enligt senaste utgåvan av Naturvårdsverkets
kvalitetsmanual för efterbehandling av förorenade områden och enligt
länsstyrelsens ansökan till Naturvårdsverket, samt inom den kostnad som
länsstyrelsen angett i ansökan.
BESÖK: STOCKHOLM - VALHALLAVÄGEN 195
ÖSTERSUND -
F O R S K A R E N S V Ä G 5, H U S U B
POST: 106 48 STOCKHOLM
TEL: 010-698 10 00 .
FAX: 010-698 10 99
E-POST: R E G I S T R A T 0 R @ N A , T U R v ARDS VERKET, SE
INTERNET: WWW. NATUR VÄRDS VERKET. SE
NATURVÅRDSVERKET
2(3)
2. Bidraget far användas för det ändamål som anges i tabellen ovan. För
"Förberedelser" far bidraget enbart användas till projektering inklusive
entreprenadförberedande undersökningar, upprättande av
ansökningshandlingar och projektstöd.
3. Det ska finnas nödvändiga tillstånd och armiälningar innan huvudmarmen
påbörjar åtgärden.
4. Bidraget täcker inte Länsstyrelsens egna kostnader för styming och
administration av bidraget.
5. Bidraget far bara användas för åtgärder där det inte skäligen kan utkrävas
ansvar enligt miljöbalken eller annan författning. Naturvårdsverket
kräver tillbaka medel om det kommer fram att någon arman är delvis
eller helt ansvarig enligt miljöbalken eller arman författning.
6. Det förorenade områdets status ska vara uppdaterad i ebh-stödet senast
den sista februari årligen.
7. Länsstyrelsen ska lämna en uppdaterad ekonomisk kalkyl för
efterbehandlingen till Naturvårdsverket var tredje månad (den s.k.
kvartalsrapporten).
8. Länsstyrelsen ska omedelbart meddela och kommentera betydande
förändringar i projektet, till exempel ändringar i tidsplanen, uppfyllelse
av mål eller kostnadsförändringar. Vi kan då göra en omprövning av
bidragsbeslutet och komma att minska bidraget eller helt upphöra med
bidrag. Vid en omprövning gör vi även bedömningen utifrån en nationell
prioritering och hur länsstyrelsen uppfyller bidragsvillkoren.
9. Länsstyrelsen beviljas bidrag för åtgärdsobjektet Vårta f d. batterifabrik
under förutsättning att Naturvårdsverket i sin tur beviljas anslag.
10. Verksamheten ska vara föremål för samma kontroll och löpande revision
som Länsstyrelsens övriga verksamhet. Naturvårdverket kan ställa krav
på en extem revisor eller initiera egna revisioner.
Bakgrund
Verksamheten vid batterifabriken bedrevs under 1950-talet fram till 1990-talet.
Vid tillverkningen har stora mängder bly hanterats. Läckage och spill från
verksamheten har lett till att byggnader mark och gmndvatten förorenats av
framförallt bly.
Motivering till beslut
Naturvårdsverkets beslut om medel gäller för en del av hela åtgärden. Vi har för
avsikt att ge fortsatta bidrag så att länsstyrelsen kan slutföra och följa upp
åtgärdema.
Föroreningssituationen bedöms innebära allvarliga risker för märmiskors hälsa
och miljön. Det förorenade objektet är därtill beläget inom ett områdesskydd för
NATURVÅRDSVERKET
3(3)
gmndvatten. Ansökan har även bedöms även vara av betydelse för Miljöbalken
och tillsynsarbetet vilket är centralt för arbetet med att uppnå miljökvalitetsmålen. Mot bakgmnd av ovanstående bedömer Naturvårdsverket att objektet f d.
Vårta batterifabrik är ett nationellt prioriterat objekt.
Rekvirering av medel
Ni rekvirerar bidraget med en särskild blankett från Naturvårdsverket, senast en
månad från beslutsdatum. Vi bifogar en blankett som ni kan använda. Saknas
rekvisitionsblankett för aktuellt år ansvarar länsstyrelsen för att informera
Naturvårdsverket om detta. Rekvisitionen ställs till Naturvårdsverket,
Ekonomienheten, 106 48 Stockholm. Länsstyrelsen kompletterar rekvisitionen
med det belopp som Länsstyrelsen vill ha utbetalat samt plusgirokonto till vilket
bidraget ska utbetalas.
1 och med att ni använder medlen accepterar ni också villkoren för bidraget.
Länsstyrelsens beslut om eventuell vidarefördelning av bidragsmedel enligt
10 a § förordningen (2004:100) om avhjälpande av föroreningsskador och
statsbidrag för sådant avhjälpande ska innehålla villkoren ovan i tillämpliga
delar samt i övrigt de villkor Länsstyrelsen anser behövs.
Detta beslut kan inte överklagas enligt 12 § i Förordning (2004:100) om
avhjälpande av föroreningsskador och statsbidrag för sådant avhjälpande.
Beslut i ärendet har fattats av sektionschef Carl Mikael Strauss. I
handläggningen av ärendet har handläggare John Lotoft deltagit.
För Naturvårdsverket
Carl Mikael Stra
^
Tnt Lotoft
John