Svar på motion om kommunal utsmyckning

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL
Kommunstyrelsen
2015-05-11
16 (22)
Ks §
Ks ufos § 32
13. Motion om kommunal utsmyckning – yttrande
Dnr 2014/608-109
Leif Svensson (V) har ställt en motion till kommunfullmäktige kring
kommunal utsmyckning. Kommunfullmäktige har remitterat motionen till
kommunstyrelsen för beredning.
Motionären föreslår att Västerviks kommun tar fram ett häfte och karta
där boende och besökare i Västervik kan hitta information om de
offentliga konstverk som finns i kommunen. Guidade konstvandringar
skulle kunna vara ett komplement till häftet och kartan. Ett liknade
upplägg skulle också kunna göras för sevärda byggnader.
Kulturenheten framför i tjänsteskrivelse daterad 14 april 2015:
Kulturenheten har fått i uppdrag att ta fram en kulturplan för Västerviks
kommun. Kulturplanen är under framtagande och kommer när den är
antagen att utgöra grund för det strategiska arbetet med att utveckla
kulturen i Västerviks kommun. En kommunal konststrategi kommer att
tas fram och kopplas till kulturplanen.
Kommunen har idag ett register över offentlig kommunal konst. Den
offentliga konsten är delvis fotograferad. Registret är i behov av
uppdatering. Vid en uppdatering ska också en inventering av konsten
göras vad gäller placering, skick, renoveringsbehov etc. Även
möjligheten att skylta verken kommer att ses över. I samband med detta
arbete är det önskvärt att informationen samlas i någon form av skrift
med till hörande karta. För att framställa trycksak kommer särskild
finansiering behövas. Inventeringen är planerad att påbörjas under
2015. Kulturenheten har haft kontakt med Tjustbygdens konstgrupp
som är intresserade av att göra inventeringen. Guidade visningar skulle
vara ett plus. Möjligheten till detta kommer att undersökas.
Planer finns också på att kontakta fastighetsägarna, i ett första skeende
i Västerviks stad, för att undersöka om de är intresserade av att delta i
ett sådant material med den konst de äger som är placerad på ett
sådant sätt så att den är tillgänglig för allmänheten.
Kommunstyrelsens förvaltnings förslag till beslut
Kommunstyrelsens kulturenhet föreslår i tjänsteskrivelse 14 april 2015
att kommunstyrelsen beslutar att ge kulturenheten i uppdrag att
genomföra planerad inventering samt att ge kulturenheten i uppdrag att
undersöka möjligheterna att ta fram ett häfte med tillhörande karta som
presenterar den offentliga konsten i Västerviks kommun.
Justerandes sign
Kommunstyrelsen
593 80 Västervik
0490-25 40 00 (tfn)
0490-25 40 61 (fax)
www.vastervik.se
[email protected]
SAMMANTRÄDESPROTOKOLL
Kommunstyrelsen
2015-05-11
17 (22)
Ks ufos § 32 forts.
Utskottets för folkhälsa och samhällsskydd förslag till beslut
Kommunstyrelsen beslutar
att ge kommunstyrelsens förvaltning i uppdrag att genomföra planerad
inventering samt att ge kulturenheten i uppdrag att undersöka
möjligheterna att ta fram ett häfte med tillhörande karta som presenterar
den offentliga konsten i Västerviks kommun.
Kommunstyrelsen föreslår vidare kommunfullmäktige besluta
att med redovisat uppdrag förklara motionen om kommunal
utsmyckning besvarad.
Ks §
Justerandes sign
Kommunstyrelsen
593 80 Västervik
0490-25 40 00 (tfn)
0490-25 40 61 (fax)
www.vastervik.se
[email protected]
2015-04-14
Kulturhandläggare
Ann-Sofie Pettersson
0490-25 55 28
[email protected]
Kommunstyrelsen
Yttrande angående motion kring kommunal utsmyckning
Dnr 2014/608-109
Bakgrund
Leif Svensson (V) har ställt en motion till kommunfullmäktige kring kommunal
utsmyckning. Kommunfullmäktige har remitterat motionen till kommunstyrelsen för
beredning.
Motionen föreslår att Västerviks kommun tar fram ett häfte och karta där boende och
besökare i Västervik kan hitta information om de offentliga konstverk som finns i
kommunen. Guidade konstvandringar skulle kunna vara ett komplement till häftet och
kartan. Ett liknade upplägg skulle också kunna göras för sevärda byggnader.
Planerad inventering
Kulturenheten har fått i uppdrag att ta fram en kulturplan för Västerviks kommun.
Kulturplanen är under framtagande och kommer när den är antagen att utgöra grund
för det strategiska arbetet med att utveckla kulturen i Västerviks kommun. En
kommunal konststrategi kommer att tas fram och kopplas till kulturplanen.
Kommunen har idag ett register över offentlig kommunal konst. Den offentliga
konsten är delvis fotograferad. Registret är i behov av uppdatering. Vid en uppdatering
ska också en inventering av konsten göras vad gäller placering, skick,
renoveringsbehov etc. Även möjligheten att skylta verken kommer att ses över. I
samband med detta arbete är det önskvärt att informationen samlas i någon form av
skrift med till hörande karta. För att framställa trycksak kommer särskild finansiering
behövas. Inventeringen är planerad att påbörjas under 2015. Kulturenheten har haft
kontakt med Tjustbygdens konstgrupp som är intresserade av att göra inventeringen.
Guidade visningar skulle vara ett plus. Möjligheten till detta kommer att undersökas.
Planer finns också på att kontakta fastighetsägarna, i ett första skeende i Västerviks
stad, för att undersöka om de är intresserade av att delta i ett sådant material med den
konst de äger som är placerad på ett sådant sätt så att den är tillgänglig för
allmänheten.
C:\Users\aa2165\AppData\Local\Temp\fcctemp\Motion kommunal utsmyckning.docx
2015-04-14
Förslag till beslut
Kommunstyrelsen beslutar
att ge kulturenheten i uppdrag att genomföra planerad inventering.
att ge kulturenheten i uppdrag att undersöka möjligheterna att ta fram ett häfte med
tillhörande karta som presenterar den offentliga konsten i Västerviks kommun.
Ann-Sofie Pettersson
Kulturhandläggare
2 (2)