Minnesanteckningar – Lokal utvecklingsgrupp

1(2)
Datum
2015-03-12
Handläggare
Jessica Persson
Direkttelefon
0380-51 83 03
E-postadress
[email protected]
Minnesanteckningar – Lokal utvecklingsgrupp Malmbäck
2015-03-11
Tid och plats: den 11 mars i Klockaregårdskyrkan kl. 18.00–20.00
Närvarande: Peter Torstensson, Louice Cederqvist, Angelica Weber, Martin Hylander,
Jessica Persson
Frånvarande: Monica Claesson, Dick Holmström, Peter ”Gummi” Gustavsson,
Magnus Öhrlund, Lennart Fransson, Anders Öberg,
1. Mötet öppnas
Jessica hälsar alla välkomna till mötet.
2. Å-rundan
Å-rundan är nästan färdig och utvecklingsgruppen ska beställa en bänk med
bord och ett betongrör för att göra i ordning en grillplats. Gruppen diskuterade
lämplig placering samt behovet av en papperskorg i anslutning till bordet. NAV
anser att grusbeläggning under bordet är att föredra för att hålla borta
växtligheten. Jessica kontaktar NAV och ordnar med beställning samt prisoffert
för detta. Gruppen önskar även få priskalkyl från NAV på material samt
personalkostnader för toppbeläggningen på GC-vägen. Jessica kontaktar dem
och Martin undersöker betongrör samt grillgaller.
3. Lekplats Malmgatan/BMX
Magnus har varit i kontakt med MIF cykelsektion för att höra huruvida de är i
behov av hjälp från utvecklingsgruppen. Enligt cykelsektionen är intresset i
Malmbäck svalt för att uppföra en mindre BMX-bana vid lekplatsen vid
Malmgatan. De har i stället funderat på att investera/rusta upp det gamla
milspåret. Utvecklingsgruppen enas kring att den avsatta summan för BMXbana vid Malmgatan istället puttas in där det behövs i våra projekt.
Utvecklingsgruppen uppmärksammar Jessica på att det har skett skadegörelse på
lekplatsen i form av klotter med könsord och hakkors. För övrigt är redskapen i
behov av uppfräschning och målning. Jessica vidarebefordrar detta till tekniska.
Postadress
Gatuadress
Telefon (v)
Telefax
Bankgiro
Org. nr.
E-postadress
571 80 Nässjö
Rådhusgatan 28
0380-51 80 00
0380-51 80 77
5886-9868
212 000-0548
[email protected]
2 (2)
4. Elljusspåret vid Önnemo IP
Då Anders och Lennart inte är med på kvällens möte skjuter gruppen upp
diskussionerna kring arbetet med förbättrad spårbeläggning till nästa möte.
5. Torgparken
Utvecklingsgruppen enades vid förra mötet att söka projektstöd för uppförande
av en lekplats i Torgparken. Jessica har tittat närmare på Boverket och här
verkar det som att nästa ansökningsdatum är 1 oktober 2015. Louice har tittat
igenom de stiftelser och fonder som fanns länkade till Allmänna arvsfonden och
gav Jessica ett antal att titta närmare på. Angelica kontaktar Stinsen till nästa
möte.
Utvecklingsgruppen diskuterar de frågor Jessica fått med sig från NAV så att de
kan ta fram prisoffert på belysning, sittplatser och växter till nästa möte.
Gruppen diskuterade även vad som bör ingå och kommunens ordinarie skötsel
av parken och vad som bör bekostas av utvecklingsgruppen. Nedtagning av
dåliga träd är t.ex. en sådan sak som kommunen ändå bör göra och därmed inte
belasta gruppens budget.




Gruppen föreslår cementplattor vid fontänen samt belysning i marken.
NAV ombeds ta fram pris på enbart ny armartur till de redan befintliga
belysningsstolparna samt vad priset blir om även stolparna byts ut till
nya.
Gruppen enas kring 6 stycken spottar på scenens tre väggar och att dessa
kopplas på kommunens elektiska. Dessa bör ha ljusrelä med timer. NAV
ombeds ta fram pris på detta. Buskarna på scenens baksida bör tas bort
eller ersättas med nya då de är i dåligt skick.
NAV kommer även att ta fram pris för plantering av häckar enligt
gruppens skiss samt pris för sittbänkarna runt träden och fontänen.
6. Övrigt
Inga övriga frågor kom fram under kvällens möte.
7. Nästa möte
Nästa möte äger rum tisdagen den 7 april kl. 18.00 i Klockaregårdskyrkan.
Jessica ordnar fika.
Kommunledningskontoret
Jessica Persson
Projektledare