Arbetsgivarplan 5-plan.

Arbetsgivarplan 5-plan
För dig som
har ett mindre
företag med få
anställda
Michaela,
SPP
Arbetsgivarplan 5-plan är en tjänstepensionslösning som du som arbetsgivare kan teckna för
dig själv och dina anställda. Arbetsgivarplan 5-plan kompletterar det allmänna pensionssystemet.
Premien är avdragsgill enligt gällande skatteregler. Den går också att komplettera med SPPs
Vårdförsäkring Grupp för snabb tillgång till vård.
Enkel att teckna
Tjänstepensionslösningen är till för ägare/delägare samt anställda
i aktiebolag. För att teckna 5-plan krävs att minst fem individer
ansluts till tjänstepensionsplanen. Planen ska omfatta alla ägare/
delägare i företaget och/eller alla anställda (utan kollektivavtal) och
det krävs ingen individuell hälsoprövning för de som ska försäkras.
Vid nyteckning görs inte heller skillnad på ägare/delägare och
anställda som i många andra pensionsplaner utan här ansluts
samtliga enligt samma regler om fullt arbetsför.
Omfattning – detta ingår i 5-plan
• ålderspension – fondförsäkring
• ålderspension – traditionell försäkring
• premiebefrielse (kan väljas bort kollektivt)
• anpassat efterlevandeskydd (kan väljas till individuellt)
• sjukförsäkring (kan väljas bort kollektivt)
Premiebefrielse
Premiebefrielse är en försäkring som innebär att arbetsgivaren
helt eller delvis inte behöver betala premier, om en försäkrad på
grund av sjukdom eller olycksfall blir arbetsoförmögen till minst
25 procent.
Premiebefrielsen börjar gälla när den försäkrade varit sjukskriven i minst 90 dagar i en följd från det att försäkringen har
trätt i kraft. Premiebefrielsen är proportionell till graden av
arbetsoförmåga.
Anpassat efterlevandeskydd
Anpassat efterlevandeskydd är en kombination av efterlevandepension och ålderspension med återbetalningsskydd som ger
möjlighet till ett prisvärt skydd till efterlevande om den försäkrade skulle avlida. För mer information, se faktablad om ”Anpassat
Efterlevandeskydd” SPP 479.
Ålderspension – fondförsäkring
Den som har en fondförsäkring får själv välja vilka fonder premierna ska placeras i. Tillväxten på försäkringskapitalet beror helt på
hur fonderna utvecklas. Läs mer om vårt fondutbud på spp.se.
Ålderspension – traditionell försäkring
SPPs försäkring med traditionell förvaltning ger en garanterad
lägsta pension, med god möjlighet till återbäring. Det är SPP som
ansvarar för placeringen och hur pengarna förvaltas.
Komplettera
med SPPs Vårdförsäkring Basplan
för snabbare
vård.
Sjukförsäkring
Om den försäkrade på grund av sjukdom eller olycksfall blir
arbetsoförmögen med minst 25 procent betalas ersättning från
sjukförsäkringen ut. Arbetsoförmågan ska dessutom pågå under
längre tid än karenstiden. Ersättningen står i direkt proportion till
graden av arbetsoförmåga och premien är alltid relaterad till den
försäkrades lön och ålder.
Omfattning och förmåner i procent av lön
5-plan
Lön
15 IBB
7,5 IBB
(PBB sjuk)
Vårdförsäkring (tillval)
4–35 %
4–35%
Sparpremie
Återbetalningsskydd
Den försäkrade kan till sin ålderspension välja återbetalningsskydd som då betalas ut till insatta förmånstagare om den
försäkrade avlider innan pensionen börjat betalas ut. Återbetalningsskyddet motsvarar försäkringskapitalet.
Förmånstagare
Från ålderspension och sjukförsäkring är det den försäkrade som
får ersättning från försäkringen. När det gäller skydd till efterlevande är kretsen där förmånstagare kan väljas begränsad till
make/registrerad partner, sambo och barn/fosterbarn/styvbarn.
90 %
65 %
10 %
(90 dagar)
10 %
(90 dagar)
15%
(R-karens)
25%
(R-karens)
Nivå 1
Nivå 2
Sjukförmån
0-2
miljoner
kronor
Anpassat
Efterlevandeskydd
Komplettera med vård – SPPs Vårdförsäkring Grupp
Om pensionsplanen kompletteras med SPPs Vårdförsäkring
Grupp ges den som är försäkrad snabb tillgång till vård. Han eller
hon får vård för de flesta typer av sjukdomar, inklusive all form av
cancervård. För mer information, läs faktabladet om ”SPPs Vårdförsäkring Grupp” SPP 557.
Välja efterlevandeskydd och fonder
Fram till dess att varje individ har gjort sitt individuella val tecknas
en ålderspension med återbetalningsskydd. Sparpremien placeras i SPPs vid var tid gällande entrélösning för fondförsäkring.
Sjukförsäkring samt premiebefrielse ingår då enligt vad som beskrivs i planen. Anpassat efterlevandeskydd ingår inte utan måste
väljas till individuellt.
För mer information
Vill du veta mer ring Företagskontakt på 0771-598 102,
kontakta din rådgivare/försäkringsförmedlare eller gå in
på spp.se.
Bra att veta
Ägare och anställda kan anslutas till planen under förutsättning att villkoret för fullt arbetsför
är uppfyllt.
Fullt arbetsför
Vid nyanslutning innebär det att den som ska
försäkras inte får ha varit sjukskriven, helt eller
delvis, i mer än 30 dagar i följd under den senaste tolvmånadersperioden. Detsamma gäller
vid ändring av försäkringen med skillnaden att
perioden för sjukskrivning begränsas till 14 dagar i följd den senaste tremånadersperioden.
Ändringsrätt vid familjehändelse
Ändringsrätt som innebär att om den försäkrades familjesituation ändras, kan han eller
hon komplettera sitt efterlevandeskydd, under
förutsättning att den försäkrade är fullt arbetsför. Ändringsrätten måste utnyttjas inom ett år
från det att den försäkrade gift sig, blivit sambo
eller fått barn.
Lönehöjningsrätt (anställda)
Den pensionsmedförande lönen kan höjas
obegränsat, dock inte högre än det lönetak
som gäller för tjänstepensionslösningen. I
5-plan är lönetaket 15 inkomstbasbelopp.
Höjningsrätten kan endast utnyttjas under förutsättning att den försäkrade uppfyller kravet
på fullt arbetsför. Hälsodeklaration kan inte
lämnas för höjning av lön utöver ovanstående
nivå eller om full arbetsförhet inte kan intygas.
Lönehöjningsrätt (ägare/delägare)
Den pensionsmedförande lönen kan höjas
med 10 procent under en 12 månaders period,
22 procent under en 24 månaders period samt
33 % under en 36 månaders period.
Höjningsrätten kan endast utnyttjas under
förutsättning att den försäkrade uppfyller
kravet på fullt arbetsför. Hälsodeklaration kan
inte lämnas för höjning av lön utöver ovanstående nivåer eller om full arbetsförhet inte
kan intygas.
Ägare/delägare
För ägare/delägare som vill teckna sjukförsäk­
ring eller premiebefrielse gäller en inskränk­
ning för ett antal sjukdomar och besvär som
påvisats under de första 18 månaderna från
det att försäkringen tecknades, till exempel
utbrändhet och vissa rygg- och ledsjukdomar.
Ägare/delägare i aktiebolag är den som ensam
eller tillsammans med make, förälder och
barn äger minst en tredjedel av aktierna.
Den försäkrade behöver inte själv äga några
aktier.
Företagets rätt att göra avdrag
Huvudregeln är att arbetsgivaren får göra
avdrag för premien upp till 35 procent av lönen,
dock högst 10 prisbasbelopp. Med lön menas
av arbetsgivaren utbetald ersättning under
räkenskapsåret. Om lönen var högre under
närmast föregående räkenskapsår, kan avdraget beräknas på denna istället.
Avkastningsskatt
SPP är skyldiga att dra en schablonskatt på
en av staten bestämd avkastning. Avkastningsskatten dras från det förvaltade kapitalet,
oavsett om det ökat eller minskat och är för
närvarande 15 procent av föregående års
genomsnittliga statslåneränta.
Löneskatt
Premier som betalas av arbetsgivaren är
underlag för särskild löneskatt.
Inkomstbeskattning
När pengarna betalas ut, beskattas de som
inkomst av tjänst.
SPP 559/dec -15
Riskbedömning